nr 16/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 16/ årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen I Wish I Wish Peter Honoré Vestergaard, Jelshøjvænget 33, 8270 HØJBJERG, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Kontaktlinser, briller, linser for briller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PREY (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Seeberg AS, Østre Aker vei 243, 0976 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Digitale fiskevekter. Klasse:25 Klasse:28 Bekledning og fottøy for jakt, fiske og friluftsliv. Fiskeutstyr og fiskeredskaper, fiskestenger, fiskesneller, fiskekroker og sluker; etuier og redskapsvesker for fiskestenger og fiskeutstyr; sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GENERAL GENERAL Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen dogadan Pasazâde (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kulør (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Kjededrift AS, Skårersletta 45, 1473 LØRENSKOG, Advokatfirma Orwall & Co, Postboks 1233 Vika, 0110 OSLO, Klasse:2 Malinger, fargestoffer, rustbeskyttelsesmidler (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Dogadan Gida Ürünleri Sanayi ve Pazarlama AS, Çankiri Devlet Karayolu 7. Km Akyurt, ANKARA, TR Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Urter og urtedrikker for medisinske formål, urteblandinger og -ekstrakter, helbredende urtedrikker med te og urteinnhold, slankende drikker med te og urteinnhold. Klasse:30 Te, svart te, Ceylon te fra Sri Lanka, grønn te; salvie te; lindeblomst te; timian te; frukt te; urte te; is te; te i teposer, teblader i løsvekt, teekstrakt, te som er trukket på planteblader. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GALLERI K - ART GALLERI K - ART Galleri K-Art AS, Bjørn Farmannsgt. 6, 0271 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:41 Kulturelle aktiviteter; kunstutstillinger, kunstgalleri. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLACKHOLE BLACKHOLE Kon AS, Postboks 1213, 9262 TROMSØ, Klasse:28 Spill og leketøy; biljardbord. Klasse:41 Sportslige aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen blisslabs (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Bliss World LLC a Delaware Corp, 75 Varick Street, NY10013 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUKKER SUKKER Warm Systems AS, Forskningsveien 1B, Oppg. A, 0373 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:41 Underholdning, herunder tilveiebringelse av nettsamfunn for dating; underholdning. Klasse:42 Utarbeidelse av og vedlikehold av datatjenester. Klasse:45 Kontaktformidlingstjenester; datingtjenester. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DIAMOND DIAMOND Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT HOOFDDORP, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre stoffer for klesvask og oppvask; vaskemidler for renserier; rengjøringsmidler, forfriskningsmidler og luktfjerningsmidler for oppvaskmaskiner; poleringspreparater for kjøkken og glasstøy; avskallings- og kalkfjerningspreparater for husholdningsbruk; stoffmykningsmidler; alle forannevnte varer med og uten desinfiserende komponenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PolarsirkelCup PolarsirkelCup IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 MO I RANA, Klasse:41 Sportslige aktiviteter i form av idrettsarrangementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AEO (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Albert E Olsen Holding AS, Fossegrenda 17, 7038 TRONDHEIM, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper. Klasse:9 Sveiseapparater og sveiseutstyr; personlig verneutstyr. Klasse:11 Apparater, innretninger og instrumenter for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; sanitærutstyr, rør og rørdeler, ventiler, deler til sanitærinstallasjoner. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, salgsfremmende tjenester; spredning av reklameannonser; salg av varer nevnt i denne varefortegnelse i klasse 7, 8, 9 og 11. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AEO ALBERT E. OLSEN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Daiichi-Sankyo Passion & Precision for Medicines - since 1899 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Albert E Olsen Holding AS, Fossegrenda 17, 7038 TRONDHEIM, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper. Klasse:9 Sveiseapparater og sveiseutstyr; personlig verneutstyr. Klasse:11 Apparater, innretninger og instrumenter for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; sanitærutstyr, rør og rørdeler, ventiler, deler til sanitærinstallasjoner. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, salgsfremmende tjenester; spredning av reklameannonser; salg av varer nevnt i denne varefortegnelse i klasse 7, 8, 9 og 11. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Daiichi Sankyo Company Limited, 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater og substanser; hygieniske produkter for medisinske formål. Klasse:42 Vitenskapelig forskning innen området farmasi; farmasøytisk forskning og utvikling; forskning relatert til farmasøytika; laboratorieforskning relatert til farmasøytika; forskning relatert til medisiner; utvikling av farmasøytisk produktevaluering; teknologisk forskning og utvikling relatert til de kjemiske og farmasøytiske industrier; vitenskapelig forskning når det gjelder bruk og/eller søknad av farmasøytiske sammensetninger og/eller sammensetninger for helsevesen så vel som forskning og utvikling når det gjelder nye farmasøytiske sammensetninger og/eller sammensetninger for helsevesen; råd, informasjon og konsultasjon relatert til alle forannevnte tjenester. Klasse:44 Rådgivning og informasjon relatert til farmasøytiske preparater og produkter; rådgivning og informasjon relatert til medisiner; medisinsk og farmasøytisk konsultasjon; profesjonell konsultasjon relatert til farmasøytiske produkter; fremskaffelse av farmasøytisk informasjon; farmasitjenester; 7

8 registrerte varemerker /10 farmasiråd- og rådgivningstjenester; farmasøytisk konsultasjon når det gjelder bruk og/eller krav om farmasøytiske sammensetninger for helsevesen; utdeling av medikamenter og av farmasøytiske og ikkefarmasøytiske sammensetninger; råd, informasjon og konsultasjon relatert til alle forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ETTAN ETTAN Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RÖDA LACKET RÖDA LACKET Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRE ANKARE TRE ANKARE Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KRONAN KRONAN Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROBE PROBE Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STAR FORMATION STAR FORMATION Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVOL EVOL Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet CH 56271/09 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MARLBORO CLASSICS MARLBORO CLASSICS PMPI LLC, 9711 Farrar Court, VA23236 RICHMOND, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:14 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, edle stener; ur og kronologiske instrumenter. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer for bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn, huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse; forretningsadministrasjon; kontortjenester. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Polar King Polar King Granberg AS, Innbjoa, 5584 BJOA, Klasse:9 Beskyttelshansker for industrielt bruk, hansker for beskyttelse mot ulykker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UFO ENERGY UFO ENERGY H Holding AS, c/o FEM Maritime AS, Postboks 1239 Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:7 Klasse:9 Klasse:16 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:40 Klasse:42 Vind-, vann- og bølgekraftverk og deler av disse; bølgedempere; generatorer; maskiner og utstyr relatert til vind-, vann- og bølgekraftverk. Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, produksjon, regulering eller kontroll av elektrisitet; materialer for elektrisk strømføring; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, optiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for måling, kontroll og signalering; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogram; alle forannevnte varer relatert til vind-, vann- og bølgekraftverk. Rapporter og instruksjonsmanualer relatert til vind-, vann og bølgekraft. Konstruksjon, oppføring, vedlikehold og fornyelse av vind-, vann- og bølgekraftverk; konstruksjon, oppføring, vedlikehold og fornyelse av anlegg relatert til vind- vann- og bølgekraftverk; konsultasjoner relatert til nevnte tjenester. Distribusjon og levering av energi, herunder elektrisk kraft og fjernvarme Produksjon av energi, inkludert elektrisk kraft; rådgivning om nye energikilder og elektrisk kraft. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; utvikling av dataprogrammer og datamaskiner; undervannsundersøkelser; rådgivning; alle nevnte tjenester innen vind-, vann- og bølgekraft. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Min1881 Min1881 Opplysningen AS, Postboks 382 Sentrum, 0102 OSLO, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer; nedlastbar programvare; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; spredning av reklame og annonser; administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering av reklamedokumentasjon; markedsundersøkelser; publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for tredjemann). Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; nummeropplysingsvirksomhet; mobiltelefontjenester; tilveiebringelse av tilgang til online webportaler og blogger; informasjons- og nyhetsbyråer, dataassistert overføring av beskjeder, bilder, lyd og data; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, underholdningsinformasjon, nyhetsformidling; online journaler, nemlig blogger som omhandler personlig informasjon og meninger; konkurranser. Klasse:42 Vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk, programmering for datamaskiner; vertstjenester for digitalt innhold på Internett, nemlig online webportaler og blogger; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, Internett, world wide web, intranett og data nettverk; utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av og support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og dataprogramvare; help desk og dataprogram support; utleie av accesstid til computer databaser, individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. Klasse:45 Liiensiering av dataprogramvare 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Min1881.no Min1881.no Opplysningen AS, Postboks 382 Sentrum, 0102 OSLO, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer; nedlastbar programvare; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; spredning av reklame og annonser; administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering av reklamedokumentasjon; markedsundersøkelser; publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for tredjemann). Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; nummeropplysingsvirksomhet; mobiltelefontjenester; tilveiebringelse av tilgang til online webportaler og blogger; informasjons- og nyhetsbyråer, dataassistert overføring av beskjeder, bilder, lyd og data; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, underholdningsinformasjon, nyhetsformidling; online journaler, nemlig blogger som omhandler personlig informasjon og meninger; konkurranser. Klasse:42 Vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk, programmering for datamaskiner; vertstjenester for digitalt innhold på Internett, nemlig online webportaler og blogger; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, Internett, world wide web, intranett og data nettverk; utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av og support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og dataprogramvare; help desk og dataprogram support; utleie av accesstid til computer databaser, individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. Klasse:45 Lisensiering av dataprogramvare (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEAULIEU VINEYARD BEAULIEU VINEYARD Diageo Chateau & Estate Wines Co, 240 Gateway Road West, CA94558 NAPA, US Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRUE BLOOD TRUE BLOOD Home Box Office Inc, 1100 Avenue of the Americas, NY10036 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Klasse:28 Klasse:41 TV-filmer, videoer og kasetter; videospilldisketter og - magnetbånd for konsoll-, hånholdte- og datamaskinspill; hodetelefoner, øretelefoner og ørepropper; lydspor; arkadevideospill; "plugg-inn og spill"- videospill; videospillprogrammer, nedlastbare fra Internett til en datamaskin; elektriske og elektroniske spill bare til bruk i kombinasjon med en ekstern skjerm eller monitor. Elektroniske spill, andre enn for bruk i kombinasjon med TV-apparater; elektroniske spillmaskiner andre enn for bruk i kombinasjon med TV-apparater; enarmete banditter, elektrisk og elektronisk spill-, fornøyelses- og gamblingapparater, -anordninger, - og maskiner, nemlig spill av type spilleautomat. Underholdningsvirksomhet, spesielt kabeltvprogramtjenester, premie- eller betalingstvprogramtjenester og tvprogramdistribusjonstjenester; videospillprogrammer tilgjengelige på Internett, ikke nedlastbare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Gresvig AS, Postboks 2009, 1801 ASKIM, Advokatfirmaet Hodneland & Co DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse:24 Tekstiler. Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg. Klasse:28 Vintersportsartikler. 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Gresvig AS, Postboks 2009, 1801 ASKIM, Advokatfirmaet Hodneland & Co DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse:24 Tekstiler. Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg. Klasse:28 Vintersportsartikler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Gresvig AS, Postboks 2009, 1801 ASKIM, Advokatfirmaet Hodneland & Co DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse:24 Tekstiler. Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg. Klasse:28 Vintersportsartikler. 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Folkefinans Folkefinans Folkia AS, c/o Regus Business Center, C.J. Hambros plass 2C, 0164 OSLO, Klasse:35 Reklamevirksomhet; forretningsinformasjonog rådgivning [konsumentråd]; bistand til bedriftsledelse; reklameoppslag; forretningsinformasjoner; analyse av kostnadspriser; informasjonsbyråer (handelsopplysninger); bedriftsundersøkelser; datasøk i datafiler og databaser, for andre; innsamling av informasjon for bruk i databaser; forretnings evaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; regnskapskontroll; regnskapsførsel; markedsstudier; markedsundersøkelser; modelltjenester for reklame og salg; on-line annonsering på datanettverk; oppdatering og distribusjon av reklamedokumentasjon; dokumentkopiering; auksjonssalg; rådgivning omorganisasjons- og forretningsledelse; import- og eksport agenturer; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse; bistand til bedriftsledelse; konsultasjoner om bedriftsledelse; bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; bistand ved forretningsledelse; administrasjon av data-arkiver; systematisering av informasjon for bruk i databaser; forretnings evaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; fjernsynsreklame; gallupundersøkelse; dokumentkopiering; fotokopiering; analyse av kostnadspriser; organisering av messer for salg og markedsføring; forretningsopplysninger; outsourcingstjenester [forretningsassistanse]; prissammenligningstjenester; prokura [handel på andres vegne]; public relation [PRvirksomhet]; publisering av reklametekster; radioreklame og -annonsering; rasjonaliseringsekspertise; utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; reklameoppslag; utleie av reklameplass; publisering av reklametekster; utarbeidelse av reklametekster; reklamevirksomhet; rådgivning for rasjonalisering av forretninger; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; utleie av salgsautomater; skriving av reklametekster; sponsorsøktjenester; telefonsvartjenester for fraværende abonnenter; transkripsjon [avskrift]; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; utstillinger og visninger for kommersiell virksomhet av annonserelatert virksomhet og administrering av databaserte arkiver. Klasse:36 Avbetalingsfinansiering; avbetalingskreditt; avbetalingslån; bankforretninger; bankvirksomhet; bestyrelse av familiestiftelser; bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; betaling ved avdrag; boligformidling [leiligheter]; brannforsikring; børsmeglervirksomhet; børsnoteringer; clearingvirksomhet [valuta]; debetkorttjenester; safe deponering; deponering av verdipapirer; deponering av verdisaker; deponering i sikkerhetsskap; bestyrelse av fast eiendom; forpaktning av fast eiendom; taksering av fast eiendom; utleie av landbruks eiendommer; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; emisjon av reisesjekker; emisjon av verdianvisninger; faktoringselskaper; bestyrelse av fast eiendom; forpaktning av fast eiendom; taksering av fast eiendom; finansanalyser; finansiell sponsorvirksomhet; finansiell virksomhet; finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; leasing finansiering; finansieringsevaluering [forsikring, bank, fast eiendom]; finansieringstjenester; finansieringsvirksomhet; finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom]; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; forvaltning av formuer; forpaktning av faste eiendommer; forpaktningsvirksomhet; inkasso forretninger; syke- og pensjons forsikring; forsikringsagenturer; forsikringsinformasjon; forsikringsmegler; forsikringsrådgivning; forsikringsvirksomhet; forvaltning av formuer; garantier [kausjon]; husleieinnkreving; inkassoforretninger; inkassokontor; veldedighetsinnsamling; innsamlingsbyråer; fonds investeringer; kapital investeringer; opprettelse av kapitalfond; kapitalinvesteringer; kausjon [garanti]; kjøpekortstjenester; konsulentbistand i skattespørsmål; avbetalingskreditt; kredittkontor; utstedelse av kredittkort; kredittkort-tjenester; utleie av landbrukseiendommer; leasingfinansiering; bestyrelse av leiegårder; utleie av leiligheter; livsforsikring; avdragslån; pantelån; meglerforretninger for fast eiendom; meglervirksomhet; nettbanktjenester; børsnoteringer; eiendomsomsetning; oppbygging av kapitalfond; pantelån; elektronisk pengeoverføring; pengeveksling; pensjonsforsikring; pensjonsutbetalingstjenester; utstedelse av reisesjekker; reparasjonskostnadsevaluering [finansiell verdiberegning]; rådgivning i finansielle spørsmål; rådgivning i forsikringsspørsmål; safedeponering; deponering i sikkerhetsskap; verifisering av sjekker; sjøforsikring; konsulentbistand i skattespørsmål; veiledning i skattespørsmål; smykketaksering; sparebanker; finansiell sponsorvirksomhet; sykeforsikring; taksering av fast eiendom; ulykkesforsikring; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av landbrukseiendommer; utleie av leiligheter; utlån [finansiering]; utlån mot pantesikkerhet; utstedelse av kredittkort; utstedelse av reisesjekker; utstedelse av verdianvisninger; valutaveksling; veiledning i skattespørsmål; veldedighetsinnsamlinger; deponering av verdipapirer; kurtasje av verdipapirer; deponering av verdisaker; verifisering av sjekker. 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRAN CENTENARIO LEYENDA (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Eurocord AB, c/o Benny W. Nilsson, Haraldsonsv. 9B, VÄSTRA FRÖLUNDA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:12 Båter, tilbehør og reservedeler dertil; fendere; fortøyningsbøyer. Klasse:16 Tøyelig plastfilm (forpakningsmateriale). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikkevarer; alkoholholdige cocktails; tequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Gresvig AS, Postboks 2009, 1801 ASKIM, Advokatfirmaet Hodneland & Co DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse:28 Vintersportsartikler, unntatt skibindinger. 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BROMMA BROMMA Cargotec Patenter AB, Långgatan 14, LJUNGBY, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/781,747 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WIMBLIS WIMBLIS Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen heilo (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BetaPro BetaPro SanaPharma AS, Enebakkveien 117, 0680 OSLO, Klasse:5 Kosttilskudd Klasse:29 Kosttilskudd (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei DALE GARN AS, Postboks 23 Kristianborg, 5822 BERGEN, Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Making heads happier. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingprodukter, preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/724,272 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLADESYSTEM MATRIX BLADESYSTEM MATRIX Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:42 Datamaskiner; datahardware; datasoftware; dataperiferiutstyr; hardware og software for data- og kommunikasjonsnettverk; og databehandlings- og datalagringssystemer. Datatjenester, nemlig analyse, planlegging, integrasjon, design og installasjon av datasystemer og tekniske støttetjenester for samme. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet DE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Caragarant Caragarant Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, HANAU, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:40 Tjenester utført av en tanntekniker i forbindelse med behandling av krav om rett i til garanti (warranty claims). Klasse:44 Tjenester utført av en tannlege i forbindelse med behandling av krav om rett til garanti (warranty claims). 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen La Vache qui rit kiri (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EL CHARRO EL CHARRO El Charro Srl, Via Donatello 37, ROMA, IT Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:25 Fottøy. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Fromageries Bel, 16 boulevard Malesherbes, PARIS, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:29 Egg, melk (i enhver form), smør, fløte, oster og ostespesialiteter, yoghurt, melkeproteiner og laktoseserum og andre melkeprodukter, drikker av melk eller hovedsaklig av melk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen B.O.S.S (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei JB International AS, C. Sundts gate 57, 5004 BERGEN, Klasse:9 Elektriske apparater for kontroll og overvåking av elektriske anlegg på skip og offshore. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QuadroDrive (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei JB International AS, C. Sundts gate 57, 5004 BERGEN, Klasse:9 Elektroniske systemer for styring av elektriske maskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CODALVON CODALVON Meda AB, Box 906, SOLNA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater 19

20 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Passionate Purchasing Passionate Purchasing Alf Andreas Øverli, Sagabakken 16, 8626 MO I RANA, Klasse:35 Klasse:36 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Norsk Pensjonistforbund, Lilletorget 1, 0184 OSLO, Heydays AS, Hausmanns gate 6, 0186 OSLO, Klasse:16 Trykksaker, materialer til bokbinding; skrivesaker og papirvarer; tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler). Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg Klasse:26 Jakkemerker (buttons), knapper, maljer, skoornamenter. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet Klasse:36 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:45 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Utvikling, design og dataprogrammering av websider. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 20

21 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Norsk Pensjonistforbund, Lilletorget 1, 0184 OSLO, Heydays AS, Hausmanns gate 6, 0186 OSLO, Klasse:16 Trykksaker, materialer til bokbinding; skrivesaker og papirvarer; tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler). Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:26 Jakkemerker (buttons), knapper, maljer, skoornamenter. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet. Klasse:36 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:45 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Utvikling, design og dataprogrammering av websider. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Farger: PMS 1655, PMS 1235 (591) Merket er i farger: Ja Norsk Pensjonistforbund, Lilletorget 1, 0184 OSLO, Heydays AS, Hausmanns gate 6, 0186 OSLO, Klasse:16 Trykksaker, materialer til bokbinding; skrivesaker og papirvarer; tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler). Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:26 Jakkemerker (buttons), knapper, maljer, skoornamenter. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet. Klasse:36 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:45 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Utvikling, design og dataprogrammering av websider. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 21

22 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pensjonistforbundet (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Farger: PMS PMS PMS Cool Gray 11 (591) Merket er i farger: Ja Norsk Pensjonistforbund, Lilletorget 1, 0184 OSLO, Heydays AS, Hausmanns gate 6, 0186 OSLO, Klasse:16 Trykksaker, materialer til bokbinding; skrivesaker og papirvarer; tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler). Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:26 Jakkemerker (buttons), knapper, maljer, skoornamenter. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet. Klasse:36 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:45 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Utvikling, design og dataprogrammering av websider. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DRY SPELL DRY SPELL Unilever Plc, Port Sunlight, CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Såper; parfyme; essensielle oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårlosjoner, hårbølgingspreparater, shampoer, kondisjoneringsmidler, hårspray, hårpulver, hår behandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og dusjpreparater, ikke-medisinerte toalettpreparater; hudpleie preparater, kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SATIN BODY SATIN BODY Mary Kay Inc, Dallas Parkway, TX DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Kosmetikk; ikke-medisinske toalettartikler; ikkemedisinske hudpleieprodukter. 22

23 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen icallu icallu Network Norway AS, Postboks 23 Laksevåg, 5847 BERGEN, Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma, Postboks 520 Skøyen, 0214 OSLO, Klasse:35 Salg av telefonabonnement; annonse- og reklamevirksomhet, markedsanalyser, markedsundersøkelser, markedsstudier; kundeveiledning ved kjøp av telefonabonnement, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, økonomiske beregninger, informasjonsvirksomhet om priser, abonnementstyper og vilkår; informasjon om fakturaer. Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester, globale dataog telekommunikasjonsnettverk; drift av lokale og globale nettverk og videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring, sending og mottakelse av tekster, bilder, data og tale; informasjon om telekommunikasjon, mobiltelefontjenester;konsultasjonsvirksomhet innen telekommunikasjon og mobile internettjenester. Klasse:42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt datakommunikasjonsnettverk; utvikling av lokale og globale nettverk og videre oppkobling mot globale nettverk og andre data-og telekommunikasjonsnettverk; konsultasjonsvirksomhet innen data, informasjonsvirksomhet; utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MURDIM MURDIM Mur-Sentret AS, Postboks 124 Slemdal, 0710 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 23

24 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ø (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Fjord1 Fylkesbaatane AS, Strandavegen 15, 6900 FLORØ, Klasse:25 Klasse:35 Klasse:39 Klær, fottøy, hodeplagg. Salg av klær, tekstiler, fottøy og hodeplagg, salg av porselen, glass, keramikk, vesker, sekker, lommebøker, paraplyer, reisevesker, penner, blyanter, trykksaker, klokker, smykker, møbler, båtutstyr, trykksaker, brevark og konvolutter; annonse- og reklamevirksomhet. Transportvirksomhet; innpakking og lagring av varer; organisering av reiser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kjededrift AS, Skårersletta 45, 1473 LØRENSKOG, Advokatfirma Orwall & Co, Postboks 1233 Vika, 0110 OSLO, Klasse:2 Malinger, fargestoffer, rustbeskyttelsesmidler 24

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 38/09-2009.09.14 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 38/11-2011.09.19 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 30/08-2008.07.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7708 Reg. nr. 229 668 Varemerkesøknad nr. 2005 01513 Søker: Unicus Data AS, Molde Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Norges Olympiske Komité, Rud Fullmektig:

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/13-2013.05.06 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 19/13-2013.05.06 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 19/13-2013.05.06 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer