nr 04/ NO årgang 95 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 nr 04/ årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Melding om Besluttet Gjeldende dato i Norsk Varemerketidende... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Merkeendringer Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Overdragelser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Slettelse etter rettsavgjørelse Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Navneendringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 melding /05 Melding om Besluttet Gjeldende dato i Norsk Varemerketidende Besluttet Gjeldende dato vil f.o.m januar 2005 bli kunngjort i NT som en del av kunngjøring ved internasjonale registreringer. Besluttet gjeldende dato i Norge vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i Norge jfr. varemerkeloven 51. 3

4 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: konvoi Marketing Team AS,, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; filminnregistrering på videobånd; filmproduksjon; fotografering; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare). 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; industriell design; emballasjedesign; grafisk design; industriell formgivning; grafisk formgivning; vedlikehold og opprettelse av websider for andre. Odense Odense Marcipan A/S, Toldbodgade 9-19, 5000 ODENSE C, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, herunder nøtter, mandler og aprikoskjerner samt blandinger av disse, syltetøy, marmelader, fruktsauser, spiselig oljer og fett, herunder ermolprodukter (erstatninger for meieriprodukter), bakeforbedringsmidler av vegetabilsk fett. 30 Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, råvarer i form av mandelmasse, marsipan, nougat, sjokoladetrøffel og nougattrøffel, sjokoladevarer, konfektyrmasse og bakemasse basert på sukker, mandler, nøtter og aprikoskjerner til baking samt til konditorivarer og konfektyrer; ferdigblandede ingredienser, ikke opptatt i andre klasser, til fremstilling av brød, bakverk og konditorvarer, krempulver og krem til kaker, bakverk og konditorvarer, spiselige dekorasjoner til kaker og bakverk. 4

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 76/152,447 ASTRO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ASTRO Synopsys Inc, Mountain View, California, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Computer software for simulering, analyse, design og produksjon av integrerte kretser, elektroniske kretser og integrert kretsteknologi samt maskeverk for integrerte kretscellebiblioteker, integrerte kretsbibliotekceller og integrerte kretsfunksjonsblokker. Merket er et rent figurmerke Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, marmelader, kompotter; egg, melk og melkeprodukter, yoghurt og frossen yoghurt; spiselige oljer og fett; tomatpure og tomatjuice; snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, tørrete, saltede, krydrete og smakstilsatte nøtter. 30 Kaffe, kaffeerstatninger, to og kakao samt drikker laget derav, sukker og søtningsmidler; mel og næringsmidler laget av korn, frokostkorn, pasta og andre deigprodukter, pizza, pasta etter russisk oppskrift, paler, brød, pasta og konfektyrer inkludert søtsaker; iskrem, yoghurtiskrem, frossen yoghurt og spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser (krydderier), krydder, snackprodukter i form av popcorn og sprø maisprodukter samt snacksprodukter basert på mais, ris, bygg, rug eller bakverk og konditorvarer. 5

6 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CS CLIENT SYSTEM AS Client System AS, Postboks 56, 1375 Billingstad, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, 9 Dataprogrammer, software, databehandlingsutstyr og telekommunikasjonsutstyr. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; data assistert overføring av informasjon, dataprogrammer og betalingsmidler. 41 Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; foredrag og kursvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser og seminarer. 42 Edb-programmering; lisensiering og utleie av dataprogramvare; Utarbeidelse, individuelt design, ajourføring, vedlikehold, testing, overvåkning, simulering og videreutvikling av dataprogrammer, software, systemer, interne og globale datanettverk. Konsulent- og rådgivningsvirksomhet vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, software, systemer, interne og globale datanettverk. 6 TROMSØ 2014 ROMSA 2014 Selskapet for OL i Tromsø 2014 AS, Grønnegat 83, 9008 Tromsø, Advokatfirmaet Selmer DA v/eva Jarbekk, Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo, 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller ovetrukne hermed. ikke opptau i andre klasser; juvelervarer, smykker. edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse metaller, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og husholdningsbrok; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huser: kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og spottartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletre pynt. 29 Kjøtt, risk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frakter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyret, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; frukt drikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 34 Tobakk; artikler for røykere, fyrstikker.

7 registrerte varemerker /05 35 Annonse og reklemevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktivitets. 43 Bevertning og tilbringning av mat og drike, midlert innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Selskapet for OL i Tromsø 2014 AS, Grønnegat 83, 9008 Tromsø, Advokatfirmaet Selmer DA v/eva Jarbekk, Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo, 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller ovetrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse metaller, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huser: kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og spottartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletre pynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 34 Tobakk; artikler for røykere, fyrstikker. 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 7

8 registrerte varemerker /05 sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilbringning av mat og drikke, midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ONLY COSMETICS ONLY COSMETICS Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, 7330 BRANDE, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Såpe, parfyme, parfymerivarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann, tannpleiemidler, personlige pleieprodukter. 8 Pinsetter. 9 Briller, brilleinnfatninger, bri11eglass, solbriller. 18 Lærvarer, lærimitasjoner, vesker, kofferter, reisevesker, kosmetikkofferter, toalettvesker, kosmetikkpunger, handlevesker, punger, kanvasvesker, nøkkelpunger (lærvarer), lærvesker. 21 Svamper, børster, kammer, kosmetikkredskaper og pensler. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BUFFALO DAVID BITTON BUFFALO DAVID BITTON Sarafina Invest Ltd, P.O. Box 3149, Road Town, Tortola, VG Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edie metaller eller overtrukne hemed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 8

9 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: direct Manpower Inc, 5301 North Ironwood Road, WI53217 MILWAUKEE, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 35 Fremskaffelse av midlertidig hjelpetjenester og vikartjenester; fremskaffelse av midlertidig hjelpetjenester og vikartjenester via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software, grensesnitt og databaser for bruk i forbindelse med analysering, planlegging, disponering, oppfølging av et foretaks arbeidsallokering og fremtidige krav; arbeidsformidling, formidling av permanent arbeid; screening, evaluering og utvelgelsestjenester tilbudt via et globalt computernettverk før eventuell ansettelse. 41 Utdannings- og opplæringstjenester tilbudt via et globalt computer nettverk; directtools Manpower Inc, 5301 North Ironwood Road, WI53217 MILWAUKEE, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 35 Fremskaffelse av midlertidig hjelpetjenester og vikartjenester; fremskaffelse av midlertidig hjelpetjenester og vikartjenester via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software, grensesnitt og databaser for bruk i forbindelse med analysering, planlegging, disponering, oppfølging av et foretaks arbeidsallokering og fremtidige krav; arbeidsformidling, formidling av permanent arbeid; screening, evaluering og utvelgelsestjenester tilbudt via et globalt computernettverk før eventuell ansettelse. 41 Utdannings- og opplæringstjenester tilbudt via et globalt computer nettverk; 9

10 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/211, US 78/211, US 78/211, US 78/211, US 78/211, US 78/211, US 78/211, US 78/211, US 78/211, US 78/211, US 78/211, US 78/211, US 78/211, US 78/211,924 BROTHER BEAR BROTHER BEAR Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; toalettartikler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater; audio- og videoopptak i alle media; video- og dataspillkassetter, - disker og -software; briller og solbriller; forbrukerelektronikk. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur, klokker og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; publikasjoner; bøker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita og skolerekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; bager og handlevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, 10 eller av plast; smykkeskrin, ikke av edle metaller; soveposer; puter og hodeputer; skilt og navneskilt. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); middagsserviser; utstyr til drinker og drikkevarer; glassbrikker; flyttbare isolatorer for drikkebokser og flasker; lunsjsett bestående av matbokser og isolerte beholdere; brett; hårbørster og hårkammer; tannbørster; papptallerkener og pappkrus; figuriner av kinesisk porselen, krystall, steingods, glass, porselen eller terrakotta. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; sengetøy; bordduker og tekstilvarer for borddekking; tekstiler for baderommet. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy unntatt stoppede leker, puslespill og lekefiguriner; gymnastikk- og sportsartikler unntatt klær; juletrepynt; manuelle elektroniske spill. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; fruktbasert snackmat; potetchips; nøtter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; tyggegummi; snackmat; kornblandinger og preparater laget av korn; stenger av korn eller kornblandinger; muffins; muffinsstenger; vafler; pannekaker; småkaker; kjeks. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

11 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ST.TROPEZ St. Tropez Inc, W. Muirfield Lane, CA91355 VALENCIA, US Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, 3 Såper; parfymevarer; eteriskeoljer; kosmetikk; hårvann; hårpreparater; sjampoer; tannkrem; tannpasta; kosmetiske preparater for soling av huden; selvbruningskremer; solkrem for å framskynde brunfarge; anti-perspiranter; deodoranter for personlig bruk; kremer, lotions og balsamer for huden og kroppen; håndkremer; ansiktskremer; dermatologiske preparater og substanser. 5 Farmasøytiske, medisinske og sanitære produkter, preparater og stoffer;kosmetiske og hygieniske preparater og substanser for medisinsk formål; ernæringstilsetningsstoffer; vitaminer og mineraler i form av kosttilskudd; vitaminpreparater; dermatologiske preparater og substanser. 44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie; hudpleiesalonger; skjønnhetssalonger; solarium; hudpleietjenester; solbruningstjenster; konsultasjon og rådgivning i forbindelse med forannevnte tjenester. NEXXSTAR Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 1 Syntetiske harpikser til bruk ved viderefremstilling av emballasjeprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DESIGNAGAIN DESIGNAGAIN Karstad & Co AS, 6783 Stryn, J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 35 Salg, formidling og markedsføring av brukte og nye møbler samt interiør- og eksteriørartikler; formidling og markedsføring av faglige kurs og kulturelle aktiviteter; organisering av messer, handels- og reklameutstillinger. 39 Organisering av reiser. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 11

12 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EASYCARE EASYCARE ScalePoint Technologies Ltd, kanonbådsvej 10, D-1437 København K, DK Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Computer software. 36 Forsikringsvirksomhet, inkludert tjenester til forsikringstakere og forsikringsselskaper. 42 Utvikling, vedlikehold, reparasjon, installasjon og implementering av computer software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HUMOR911 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OPERASJON GRØNN BØLGE OPERASJON GRØNN BØLGE Bama Gruppen avd marketing v/ Åse Øygarden, Postboks 65 Økern, 0508 Oslo, 29 Operasjon Grønn Bølge er et kantinekonsept for institusjoner der frukt- og grøntprodukter inngår som vesentlige ingredienser i ferdig oppsatte menyer og oppskrifter. Produktene vil både bli servert bearbeidet og ubearbeidet (fruktfat). Gjelder spesielt dette: "konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker" og " så vel som grønnsaker og hagebruksprodukter bearbeidet for konsumering eller konservering" 30 Spesielt da: "vegetabilske næringsmidler bearbeidet for konsumering eller konservering" 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker" 32 Gjelder: "fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. " 43 Gjelder spesielt: "tjenester som utføres av personer eller virksomheter som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk" HUMOR911 Helge Thomas Hellerud, Elgfaret 26, 1362 Hosle, 41 Underholdningsvirksomhet. 42 Tilgjengeliggjøring av informasjon til brukere av et nettsted. 12

13 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OPERASJON GRØNN BØLGE Bama Gruppen avd marketing v/ Åse Øygarden, Postboks 65 Økern, 0508 Oslo, 29 Konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk,og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker 32 Fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. Vekst Arbeidssamvirkenes Landsforening, MBE Postboks 6843 St. Olavs Plass, 0164 OSLO, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZoneJump Fagerhults Belysning AB, S Habo, SE Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, 11 Apparater for belysning, inkl. elektriske belysningsarmaturer for innomhus-og utenomhusbruk samt for privat, offentlig og industrielle miljø, deler av og tilbehør til disse varene. 13

14 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RWEGIAN FARMED COD Norfra AS, Postboks 6270, 9292 Tromsø, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Fisk; fiskeprodukter; spiselige oljer og fett. 31 Levende fisk; næringsmidler til dyr. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. W Barwil Wilh Wilhelmsen ASA, Postboks 33, 1324 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsevaluering; oppsetning og/eller systematisering av skriftlige meddelelser og opptegnelse så vel som utnyttelse eller sammenstilling av matematiske eller statistiske data; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; utarbeidelse av lønningslister; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; arbeidsformidling og personellrekruttering; regnskapsførsel og regnskapskontroll; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 39 Logistikk- og transport- og befraktningsvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; skipsmeglervirksornhet, bunkersmeglervirksomhet, transportmeglingsvirksomhet, transportreservering; drift av transportmidler; tjenester som gjelder inspeksjon av befordringsmidler eller av gods før transport; tjenester i forbindelse med emballering og pakking av gods før avsendelse; lasthåndtering; tjenester i forbindelse med maritim buksering, lossing og lasting og driften av havner og dokker; utleie av transportmidler, herunder båter og skip; utleie av containere; utleie av lagerplass; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); tekniske prosjektstudier, teknisk prosjektledelse; rådgivning og planlegging vedrørende bygging; skipsdesign- og skipsarkitekturtjenester, skipsingeniørtjenester; teknisk, maritim drift av skip; utarbeidelse, installasjon, ajourføring og vedlikehold av computer software; utleie av computer software; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 14

15 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VITA VITA AS Forma, Sofienberggt. 17, 0506 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 29 Pålegg av fisk; melk; melkeprodukter; spiselige oljer og fettarter; margarin. 30 Brød; bakverk; sauser. 32 Fruktjuicer og fruktdrikker; saft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FULLY FULLY Vanity Fair Inc, 3411 Silverside Road, WILMINGTON, DE, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg, korsetter, belter (bekledning), korsetter, bysteholdere, snøreliv, støttebysteholdere, truser, kombinasjoner av korseletter og bysteholdere og damebukser, hofteholdere, undertøy, strømper, badetøy, T-skjorter, bukser, kåper, jakker, frakker, fritidsklær, dameundertøy, truser, underkjoler, neglisjéer, nattkjoler, hansker, vanter, drakter, kjoler, sportsklær og jakker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Finansbanken Storebrand Bank ASA, Postboks 1693 Vika, 0120 OSLO, 36 Bankvirksomhet, forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. Merket er et rent figurmerke adidas-salomon AG, Postfach 1120, D-8552 Herzogenaurach, DE AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 15

16 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PÅ FOLKEMUNNE Ole Bull Eiendom AS, Chr. Michelsensgt. 2b, 5012 Bergen, 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FORTRON FORTRON Cordis Corp, FL MIAMI LAKES, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 10 Medisinske innretninger i form av stenter og tilbehør dertil. (558) Merket er en farge eller en kombinasjon av farger Merket er et rent figurmerke Sterling European Kommanditaktieselskab, Københavns Lufthavns Syd, 2791 DRAGØR, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 35 Salg av varer, herunder toll- og avgiftsfrie varer, nemlig alkoholholdige drikkevarer, ikke-alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer, parfymevarer og kosmetikk, sjokolade- og dropsvarer, snacks, klær, hodeplagg, slips, skjerf, ur, smykker, solbriller, elektroniske og elektriske varer, skriveredskaper og papirvarer; spill og leketøy. 37 Vedlikehold og reparasjon av fly. 39 Transportvirksomhet; flytransport, charterflyvirksomhet, utleie av fly, plassreservering (transport), organisering av reiser, billett- og innsjekkingstjenester på flyplasser. 43 Midlertidig innlosjering, hotellreservering. 16

17 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EMU RIDGE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EMU RIDGE Emu Ridge Australia Inc, 1625 N El Camino Real, CA92672 SAN CLEMENTE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 25 Klær, fottøy og hodeplagg (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: pharmatech Pharmatech AS, Vallehellene 4, 1662 ROLVSØY, Advokatfirmaet Kari Softe Jacobsen, V/Advokatfullmektig Eilert Eilertsen, Nygaardsgate 3, 1606 FREDRIKSTAD, 3 Såper parfymevarer eteriske oljer kosmetikk. 5 Urterlplanteekstrakter. 30 Krydderier vegetabilske næringsmidler. 44 Helsebringende behandling. DAGAZ Torgrim Haugen, Perhaugen, 6977 Bygstad, 18 Ryggsekker, beltevesker. 25 Sportssandal, fjellsko, spasersko, sportssko, fjellstøvler, støvler, klogger, skisko,sportssokker, hansker, votter, hatter, luer, jakker, gensere, arbeidstøy, regntøy, helseundertøy, skjorter, kjeledresser. 28 Fiskeutstyr, vandrestav. 17

18 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EU (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZOÉGAS Red Sea Riviera Egyptian Ministry Of Tourism, c/o Egyptian Tourist Aouthority. Msr Travel Tower. 4Th Floor, ABASSIYA SQUARE-CAIRO, EG Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 24 Håndklær, inkludert badehåndklær og strandhåndklær; tekstiler og tekstilartikler; brikker av tøystoff; sengetøy; ansiktshåndklær; flagg; lommetørklær; lakener; tøyservietter; bordduker; bordbrikker; bordservietter; tekstiltapeter. 25 T-skjorter; fritidsklær; klesartikler, badetøy, ferieklær; fottøy, inkludert sandaler og strandsko; hodeplagg, inkludert baseballuer; belter. 39 Reisereservasjoner; arrangering av ferier og reiser; tjenester utført av reisebyråer; tjenester utført av turistmyndighetene; transporttjenester; arrangering av cruisefart; plassbestilling; bilutleie; eskorte av reisende; informasjon og rådgivningstjenester relatert til det foragående. 43 Arrangering av midlertidig innkvartering; tilveiebringelse av midlertidig innkvartering; hotelltjenester; catering og restauranttjenester; informasjon og rådgivningstjenester relatert til det foregående. ZOÉGAS Société des Produits Nestle SA, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 30 Kaffe, kaffeekstrakter and kaffebaserte preparater og drikker; is-kaffe, kaffeerstatning; ekstrakter av kaffeerstatninger og preparater og drikker basert på kaffeerstatninger; sikori; te, te ekstrakter and te-baserte preparater og drikker; iste; maltbaserte preparater og drikker; kakao og kakaobaserte preparater og drikker, sjokolade, sjokolade produkter, sjokoladebaserte preparater og drikker; konfekt og konditorvarer, søtsaker og sukkertøy; sukker, tyggegummi; naturlige søtningsstoffer; bakerprodukter, brød, gjær, butterdeig; kjeks, kaker, småkaker, tynne kaker; karameller, desserter, puddinger; iskrem, vannis, sorbeter, frosne konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen yoghurt; bindemidler for fremstilling av iskrem og/eller vannis og/eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer og/eller frosne kaker og/eller softis og/eller frosne desserter ogleller frossen yoghurt; honning og honningerstatning; frokostblandinger, musli, cornflakes, kornproduktstenger, ferdiglagede frokostblandinger, frokostblandingspreparater; ris, pasta, nudler; næringsmidler basert på ris, mel eller frokostblandinger, også i form av ferdiglagede retter; pizza; smørbrød; blandinger av næringspasta og ovnferdig preparerte deiger; sauser; soyasaus; ketchup; aromatiserte eller krydderprodukter for mat, spiselige krydder, krydderier, salatdressinger, majones; sennep; eddik. 18

19 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ABSOLUTE ABSOLUTE E I du Pont de Nemours and Co, 1007 Market Street, DE19898 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 5 Herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOBOX FOBOX Fobox AS, c/o Fred Olsen, Postboks 1159 Sentrum, 0107 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 6 Flytende lagringstanker av metall samt forankringsbøyer og bølgedempere som integrerte deler av samme uedle metaller og legeringer av disse bygningsmaterialer av metall transportable hus av metall ikke elektriske kabler og tråd av metall uedelt låsesmedarbeider og små gjenstander av metall isenkramvarer metallrør varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser) malmer 7 Boreplattformer tårn og rigger flytende eller ikke flytende oljeplattformer og produksjonsplattformer flytende eller ikke flytende og bølgedempere som integrerte deler av samme maskiner og verktøymaskiner motorer unntatt for landkjøretøyer koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer) 12 Kjøretøyer befordringsmidler til bruk på land i luften eller i vannet bølgedempere som integrerte deler av vannfartøy skip og båter 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil produktutvikling industriell analyse og forskning teknisk ekspertise undervannsundersøkelser geologiske grunnundersøkelser meteorologisk informasjonstjeneste materialtesting miljøvemrådgivning tekniske prosjektstudier design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer ajourføring vedlikehold og utleie av datamaskiner og programmer juridiske tjenester 19

20 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PETROGRID PETROGRID PetroData AS, Prof.Olav Hanssensvei 13, 4021 STAVANGER, Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Computerprogrammer (nedlastbar programvare), dataprogrammer (innregistrerte på databærere), dataprogrammer (nedlastbar programvare). 35 Data-arkiver (administrasjon av -), databaser (innsamling av informasjon for bruk i -), databaser (systematisering av informasjon for bruk i -), datasøk i datafiler, for andre, dokumentkopiering, fotokopiering, innsamling av informasjon for bruk i databaser, kopiering (dokument-), systematisering av informasjon for bruk i databaser. 42 Analyser av datasystemer, analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster, dataprogrammer (ajourføring og vedlikehold -), dataprogrammer (kopiering av -), dataprogrammer (utarbeidelse av -), dataprogrammer og software (vedlikehold av -), installasjon av dataprogrammer, konsulentbistand ved oljeleting, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering, kopiering av dataprogrammer, oljefelt (analysetjenester for utnyttelse av -), oljefelt (konsulentbistand ved -), oljeleting (konsulentbistand ved -), opprettelse og vedlikehold av websider for andre, programmering for datamaskiner, utleie av datamaskiner, utleie av dataprogrammer, utleie av software (EDB), utnyttelse av oljefelt (analysetjenester for - ), vedlikehold av dataprogrammer og software, vedlikehold og opprettelse av websider for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COMSEP COMSEP Petroleum Technology Company AS, Postboks 544, 4304 SANDNES, 7 Maskiner, separatorer. 9 Instrumenter til måling; instrumenter til styring for automatiske og/eller delvis automatiske styreanordninger for prosessanlegg. 37 Byggevirksomhet, reparasjons virksomhet, installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CITIXPRESS CITIXPRESS Graco Children's Products Inc, 29 East Stephenson Street, IL61032 FREEPORT, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Sportsvogner til barn 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 12/05-2005.03.21 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 11/05-2005.03.14 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer