nr 40/ NO årgang 98 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 40/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke NSE Products Inc, 75, West Center Street, UT84601 PROVO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Nærings- og kosttilskudd, måltidserstattende drikker og pulvere, drikker (dietetiske), måltidserstattende drikkeblandinger, vitaminberikede drikker. WE COVER THE WORLD W Giertsen AS, Postboks 78 Laksevåg, 5847 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 19 Transportable hus (ikke av metall). 22 Telt, presenninger, seil. 29 Barrer og stenger brukt som måltidserstatninger. 44 Vektkontrolltjenester. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEVILBISS Sunrise Medical HHG Inc, 7477 East Dry Creek Parkway, CO80503 LONGMONT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Alarmer for brudd på kraft/strømforsyning 10 Medisinske, kirurgiske og terapeutiske apparater og instrumenter; apparater for diagnostisering av åndedrettstilstander; apparater for behandling av åndedrettstilstander; apparater for diagnostisering av anormale søvntilstander; oksygensystemer for medisinske innretninger; aspirasjonspumper; flasker for aspirasjonspumper; luftkompressorer; filtre; forstøvningsapparater; ultrasoniske forstøvningsapparater for medisinsk behandling; masker; aerosolmasker; respirasjonsmasker; hodeplaggsmasker; maskeputer; panneputer; strømningsmålere; oksygenkonsentratorer; reservesilfundamenter for oksygenkoplingspunkter; oksygenkonservatorer; oksygenkompressorsystemer for gjenfylling av flyttbare metallgassylindere med trykkisolert oksygen for bruk på oppegående pasienter; transportable medisinske oksygenlagrings og - leveringssystemer for oppegående bruk; oksygenapparater; slanger og slangesystemer; slangetilkoblingsstykker for oksygenapparater; nesekanyler; fuktingsanlegg; fuktingsanlegg for bruk med medisinske respirasjonsinnretninger; fuktingsanlegg for å tilveiebringe væte til pasienters luftveier; fordampingsapparater; vannfiltre for fuktingsanlegg og fordampingsanlegg; finfordelingsapparater; pulverkompressorer; sprøyter; utskyllingsapparater; respiratorterapisystemer; CPAPrespiratorterapisystemer; CPAP-kompressorer- og monitorer; totrinns CPAP-kompressorer og -monitorer; ventilatorer og vifter; ikke-tilbakepustingsventiler; luftfiltre; oksimetere; flyttbare innsugingsapparater; aerosoldispensere; apparater for å teste evnen til å puste; muskelstimulatorer; diagnostiske apparater for søvnforstyrrelser; dosimetre; oksygensylindere; beholdere for oksygensylindere; bærbare holdere for oksygensylindere; regulatorventiler for oksygensylindere; tenger for å åpne og lukke ventiler på oksygensylindere; trykkregulatorer og strømningskontroller for oksygensylindere; deler og tilbehør for alle forannevnte varer, alle for medisinske eller kirurgiske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/130,507 DEVILBISS HEALTHCARE Sunrise Medical HHG Inc, 7477 East Dry Creek Parkway, CO80503 LONGMONT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Apparater for overvåking og kontroll av pasienter for sikring av forordnet respiratorterapi, software for overvåking og kontroll av pasienter for sikring av forordnet respiratorterapi, medisinske oksygenkonsentratorsensorer. 10 Medisinske, kirurgiske og terapeutiske apparater og instrumenter; apparater for overvåking og kontroll av pasienter for sikring av forordnet respiratorterapi; medisinske oksygenkonsentrasjonssensorer; kompressorer for medisinske formål; forstøvningsapparater for behandling av åndedrettstilstander; finforedlingsapparater for medisinske formål; kompressor- forstøvningssystemer, nemlig et forstøvningsapparat drevet av en luftkompressor og kompressorer solgt som en enhet for respirasjonsterapi; strømningsmålere som måler åndedrettskapasitet; pustepumper med væske for medisinske innretninger og flasker for åndedrettspumper; oksygenkonsentratorer for medisinske innretninger; oksygenkonserveringsinnretninger for medisinske innretninger; oksygenkompressorsystemer for gjenfylling av flyttbare metallgassylindere med trykkisolert oksygen for transportabel pasientbruk; flyttbare medisinske oksygenlagrings- og leveringssystemer for transportabel bruk, nemlig en komprimert oksygensylinder, en oksygentrykkregulator og strømningskontroller, og bærevesker, solgt som en enhet; oksygenapparater for medisinske innretninger og deler for slike, nemlig oksygenkonsentratorer og reservesilfundamenter for oksygenkoplingspunkter: oksygensylindere, oksygensylinderholdere, bærekofferter- og vesker for oksygensylindere, regulatorventiler for oksygensylindere, tenger for å åpne og lukke ventiler på oksygenventiler, oksygenslanger, koplingsstykker for oksygenslanger, nasale kanyler og oksygenfuktingsanlegg, alle for medisinske innretninger; CPAP-kompressorer og monitorer for medisinsk bruk; totrinns lufttrykkkompressorer og monitorer for medisinsk bruk; luftfuktere for bruk i forbindelse med medisinske respiratorinnretninger, luftfuktere for tilveiebringelse av væte og fukt til pasienters luftveier; respiratormasker for medisinske formål og deler for slike, nemlig maskeputer og puter og polstringer for fremre del av hodet; apparater for diagnostisering av åndedrettstilstander; apparater for behandling av åndedrettstilstander; apparater for diagnostisering av søvnforstyrrelser; deler og tilbehør for forannevnte varer. 16 Nyhetsbrev innenfor åndedrettsområdet; trykte manualer, brosjyrer, nyhetsbrev relatert til åndedrettsterapi for barn, trykte medlemskort, trykte kalendere og papirdekaler. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/358,144 EXPLORITAS Elderhostel Inc, 11 Avenue de Lafayette, MA02111 BOSTON, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 39 Organisering av reiser. 41 Utdannelsesvirksomhet i form av organisering og ledelse av konferanser, arbeidsseminarer (workshop), seminarer og undervisning gjennom læring ved erfaring eller læring i klasserom i fagområdene historie, natur, kultur, vitenskap, underholdning, kunst, selvforbedring og politikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: K-Y INTRIGUE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 3 Massasjeoljer og -kremer; kroppsvaskemiddel. 5 Personlige smøremidler, fuktighetsgivende vaginalkremer, topiske preparater i form av geler, spray og kremer for å øke seksuell opphisselse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke Dentalstøp Tannteknikk AS, Postboks 204, 5804 BERGEN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 40 Tannteknikertjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jimmab Eventyrfabrikken AS, Langgårdsveien 18, 1621 GRESSVIK, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; drift av et aktivitetslekeland for barn. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Dentalstøp Import AS, Postboks 213 Sentrum, 5804 BERGEN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 40 Tannteknikertjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Reno-Vest IKS, Ramnflauget, 8400 SORTLAND, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, 40 Avfallsbehandling, gjennvinning av avfall, sortering av resirkulert materiale. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. 42 Miljøvernrådgivning. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Reno-Vest IKS, Ramnflauget, 8400 SORTLAND, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, 40 Avfallsbehandling, gjennvinning av avfall, sortering av resirkulert materiale. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. 42 Miljøvernrådgivning. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SüdTreu Südtreu Süddeutsche Treuhand AG, Rosenheimer Platz 4, MÜNCHEN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 16 Trykksaker; publikasjoner; lærebøker; pedagogisk materiale og forelesningsmateriale i trykket form, skjemaer, diagrammer, løsbladspermer, dokumentasjon og bruksanvisninger for dataprogrammer så vel som bulletiner, rapporter og brosjyrer. skatterådgiving i forhold til fusjoner og oppkjøp så vel som i feltet intern prising (lover). 41 Utdanning og opplæring; seminarer, konferanser, arbeidsgrupper relatert til forretningsområder, informasjonsteknologi, datamaskiner, ledelse, opplæring, finansplanlegging og investeringsstrategier, utdanning og anskaffelse av informasjon ved hjelp av et globalt datanettverk i forhold til forretningsområder, informasjonsteknologi, datamaskiner, ledelse, opplæring, finansplanlegging og investeringsstrategier. 42 Teknisk rådgiving, nemlig IT-rådgiving. 45 Voldgift, mekling og alternative former for konfliktløsning: tjenester i forhold til rettstvister og tjenester i forhold til konfliktløsning. 35 Regnskapsføring; statsautorisert revisors tjenester, særlig revisjon av finansregnskap, spesielle revisjoner og pliktige undersøkelser/revisjon av formue; tjenester innen feltet ledelsesrådgiving og bedriftsledelse, utvikling av bedriftsledelsesløsninger og forretningskonsepter, utvikling av bedriftsledelsesstrategier og forretningskonsepter; inkludert utførelse av markeds- og konkurranseanalyser, porteføljestrategier, studier i etablering på et marked, ledelses- og organisasjonskonsepter for holdingselskapsstrukturer og forretningsinndeling, tilberedelse av kostnadsreduksjonskonsepter, utvikling av konsepter for IT-ekspansjon; rådgiving i feltet markedsstrategi og ledelse i kundeforhold og alle relaterte spørsmål. Konsulentvirksomhet i feltet profittoptimalisering og effektivitetsoptimalisering; utvikling av konsepter for etablering av ledelses- og kontrollsystemer, konsulentvirksomhet innen feltet forvaltning av menneskelige ressurser, så vel som introduksjon av virksomhetssystemer i feltene finans, logistikk, produksjon og distribusjon, anskaffelse av konsulenttjenester til eiendomsmeglingsselskap, særlig relatert til eiendomsporteføljer, utførelse av markedsog lokalitetsanalyser så vel som analyser innen feltet eiendomstaksering; konsulentvirksomhet i feltet finansielle risikoløsninger, i særdeleshet utvikling av markedspris og forvaltning av kredittrisiko hos banker, forsikringsselskaper og strømleverandører, etablering av finansavdelinger og kontroll med driftsrisikoer; utvikling av omorganiseringskonsepter; utfylling av selvangivelse og inndrivelse av krav i forhold til skattemyndigheter. 36 Tjenester i feltet bedriftsfinansiering, særlig anskaffelse av konsulenttjenester i forhold til fusjoner, bedriftsoppkjøp, overtakelser av bedrifter og avhendelser. Utarbeidelse av analyser for taksering av bedrifter, transaksjonstjenester, særlig pliktige undersøkelser i forhold til kjøp eller salg av selskaper. Støtte i forhold til innledende offentlige emisjoner, finansrevisjoner i feltet korporativ eller økonomisk kriminalitet og utvikling av forebyggende konsepter for forebyggelse av økonomisk kriminalitet i selskaper; formuesforvaltning, opprettelse av testamenter, administrasjon av pantsettelsessaker, akkordforhandlinger og konkursforhandlinger, bobestyrelse, håndtering og andre former for assistanse relatert til tredjepartsformuer og tillitsmannsoppgaver, forsikring, finans, finansoperasjoner, fast eiendom; skatterådgivertjenester, særlig i feltet skatteplanlegging, konsulenttjenester i internasjonal skatteoptimalisering, 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Unternehmensberatung Weihenstephan GmbH, Weihenstephaner Berg 4, FREISING, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 16 Trykksaker; publikasjoner; lærebøker; pedagogisk materiale og forelesningsmateriale i trykket form, skjemaer, diagrammer, løsbladspermer, dokumentasjon og bruksanvisninger for dataprogrammer så vel som bulletiner, rapporter og brosjyrer. 35 Regnskapsføring; statsautorisert revisors tjenester, særlig revisjon av finansregnskap, spesielle revisjoner og pliktige undersøkelser/revisjon av formue; tjenester innen feltet ledelsesrådgiving og bedriftsledelse, utvikling av bedriftsledelsesløsninger og forretningskonsepter, utvikling av bedriftsledelsesstrategier og forretningskonsepter; inkludert utførelse av markeds- og konkurranseanalyser, porteføljestrategier, studier i etablering på et marked, ledelses- og organisasjonskonsepter for holdingselskapsstrukturer og forretningsinndeling, tilberedelse av kostnadsreduksjonskonsepter, utvikling av konsepter for IT-ekspansjon; rådgiving i feltet markedsstrategi og ledelse i kundeforhold og alle relaterte spørsmål. Konsulentvirksomhet i feltet profittoptimalisering og effektivitetsoptimalisering; utvikling av konsepter for etablering av ledelses- og kontrollsystemer, konsulentvirksomhet innen feltet forvaltning av menneskelige ressurser, så vel som introduksjon av virksomhetssystemer i feltene finans, logistikk, produksjon og distribusjon, anskaffelse av konsulenttjenester til eiendomsmeglingsselskap, særlig relatert til eiendomsporteføljer, utførelse av markedsog lokalitetsanalyser så vel som analyser innen feltet eiendomstaksering; konsulentvirksomhet i feltet finansielle risikoløsninger, i særdeleshet utvikling av markedspris og forvaltning av kredittrisiko hos banker, forsikringsselskaper og strømleverandører, etablering av finansavdelinger og kontroll med driftsrisikoer; utvikling av omorganiseringskonsepter, utfylling av selvangivelse og inndrivelse av krav i forhold til skattemyndigheter. finansrevisjoner i feltet korporativ eller økonomisk kriminalitet og utvikling av forebyggende konsepter for forebyggelse av økonomisk kriminalitet i selskaper; formuesforvaltning, opprettelse av testamenter, administrasjon av pantsettelsessaker, akkordforhandlinger og konkursforhandlinger, bobestyrelse, håndtering og andre former for assistanse relatert til tredjepartsformuer og tillitsmannsoppgaver, forsikring, finans, finansoperasjoner, fast eiendom; skatterådgivertjenester, særlig i feltet skatteplanlegging, konsulenttjenester i internasjonal skatteoptimalisering, skatterådgiving i forhold til fusjoner og oppkjøp så vel som i feltet intern prising (lover). 41 Utdanning og opplæring; seminarer, konferanser, arbeidsgrupper relatert til forretningsområder, informasjonsteknologi, datamaskiner, ledelse, opplæring, finansplanlegging og investeringsstrategier, utdanning og anskaffelse av informasjon ved hjelp av et globalt datanettverk i forhold til forretningsområder, informasjonsteknologi, datamaskiner, ledelse, opplæring, finansplanlegging og investeringsstrategier. 42 Teknisk rådgiving nemlig IT-rådgiving. 45 Voldgift, mekling og alternative former for konfliktløsning: tjenester i forhold til rettstvister og tjenester i forhold til konfliktløsning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: K-Y INTENSE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 3 Massasjeoljer og -kremer; kroppsvaskemiddel. 5 Personlige smøremidler, fuktighetsgivende vaginalkremer, topiske preparater i form av geler, spray og kremer for å øke seksuell opphisselse. 36 Tjenester i feltet bedriftsfinansiering, særlig anskaffelse av konsulenttjenester i forhold til fusjoner, bedriftsoppkjøp, overtakelser av bedrifter og avhendelser. Utarbeidelse av analyser for taksering av bedrifter, transaksjonstjenester, særlig pliktige undersøkelser i forhold til kjøp eller salg av selskaper. Støtte i forhold til innledende offentlige emisjoner, 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke J L Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad, 0607 OSLO, 34 Tobakk og tobakksprodukter, røketobakk, artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BURGUNDY Difim AB, Grevgatan 39, STOCKHOLM, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Software for handel med verdipapirer samt for drift av finansielle markedsplasser. 35 Foretaksadministrasjon og kontortjenester, inkludert utarbeidelse og gjennomgang av statistikk vedrørende verdipapirer. 36 Finansielle tjenester. 42 Design og utvikling av software, blant annet for handel med verdipapirer, samt for drift av finansielle markedsplasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MY GREEN TRIANGLE Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Grønnsaker og poteter (hermetiserte, frosne, tørkede eller kokte), frukter (hermetiserte, frosne, tørkede eller kokte), sopp (hermetisert, frosne, tørkede eller kokt), kjøtt, fjærkre, vilt, fisk og sjømat alle disse produkter også i form av ekstrakter, supper, geleer, pasta, hermetikk, ferdige retter, frosne eller tørkede; syltetøy; egg; melk, krem, smør, ost og andre næringspreparater basert på melk; melkeerstatning; drikker basert på melk; melkebaserte og fløtebaserte desserter; soyamelk (melkeerstatning), soyabaserte preparater; spiselige oljer og fett; proteinpreparater for menneskelig føde; fløte som ikke inneholder melkeprodukter; pølser; kjøttvarer; peanøttsmør; supper, suppekonsentrater, suppekraft, buljongterninger, buljong, klar kjøttsuppe. 30 Kaffe, kaffeekstrakter og kaffebaserte preparater og drikkevarer; iskaffe, kaffeerstatning; ekstrakter av kaffeerstatninger; preparater og drikkevarer basert på kaffeerstatning; sikori; te, te ekstrakter og te-baserte preparater, iste; maltbaserte preparater; kakao og preparater basert på kakao, sjokolade, sjokoladeprodukter, sjokoladebaserte preparater og drikker, konfektyrer, søtsaker og sukkertøy; sukker; tyggegummi; naturlige søtningsstoffer, bakerprodukter, brød, gjær, butterdeig; kjeks, kaker, småkaker, tynne kaker, karameller, puddinger; iskrem, vannis, sorbeter, frosne konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen yoghurt, bindemidler for fremstilling av iskrem og/eller vannis og/eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer og/eller frosne kaker, softis, frosne desserter og/eller frossen yoghurt; honning og honningerstatninger; frokostblandinger, müsli, cornflakes, kornproduktstenger, ferdiglagede frokostblandinger, kornblandingspreparater; ris, pasta, nudler; næringsmidler basert på ris, mel eller frokostblandinger, også i form av ferdiglagede retter; pizza; smørbrød; blandinger av næringspasta og ovnsklare preparerte deiger, sauser; soyasaus, ketchup; aromatiserende eller krydderprodukter for mat, spiselige krydder, krydderier, salatdressinger, majones; sennep; eddik. 32 Øl, ikke-kullsyreholdig vann, boblevann eller kullsyreholding vann, behandlet vann, kildevann, mineralvann, drikker tilsatt fruktsmak og fruktbaserte drikkevarer, frukt- og grønnsaksjuice, nektar, limonade, sodavann og andre ikke-alkoholholdige drikker, saft, ekstrakter and essenser og andre preparater for å fremstille drikker (unntatt eteriske oljer); melkefermenterte drikkevarer; soyabaserte drikkevarer, maltbaserte drikkevarer; isotoniske drikkevarer. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SKALD Skald AS, Postboks 61, 6861 LEIKANGER, 41 Utgiving av bøker samt tilskiping av kulturarrangement. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/195,836 PREPARED MINDS BlackRock Inc, 40 East 52nd Street, NY10022 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Elektroniske publikasjoner og audiovisuelle opptak, nemlig, undervisningsmateriale og rapporter innen området finansiell investering, risikostyring, forretningsutvikling, praksisledelse og finansielle- og markedstrender registrert på computermedia og relaterte instruksjonsrapporter solgt sammen dertil som en enhet. 16 Trykte publikasjoner, nemlig, undervisningsmateriale og rapporter innen området finansiell investering, risikostyring, forretningsutvikling, praksisledelse og finansielle- og markedstrender. 35 foreløpig klasse. 36 Tilveiebringe informasjon og konsultasjonstjenester innen området investeringsbestyring, risikostyring, forretningsutvikling, praksisledelse og finansielle- og markedstrender. 41 Utdanningstjenester, nemlig tilveiebringe live og online klasser, arbeidsgrupper, seminarer og konferanser innen området finansiell investering, risikostyring, forretningsutvikling, praksisledelse og finansielle og markedstrender (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VESTKRAN Vestkran Kranutleie & Byggmontering AS, Postboks 127, 5346 ÅGOTNES, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Utleie av personnell; personnellrekruttering. 36 Forretninger med fast eiendom; utleie av kontorer. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; utleie av kraner; utleie av byggekraner; utleie av løfteutstyr. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; utleie av biler; utleie av kjøretøyer; utleie av lagerplass; utleie av containere. 40 Bearbeiding av materialer; utleie av generatorer. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; sertifisering av teknisk utstyr; sertifiseringstjenester; ingeniørtjenester; tekniske beregninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STROSTEO Amgen Inc, One Amgen Center Drive, CA THOUSAND OAKS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONKOTE StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Epoksy herdemidler, kjemiske epoksy tilsetningsstoffer, epoksy vulkaniseringsmidler, epoksy brukt som komponenter i blandinger, kjemiske oppløsninger, alle kun brukt til industrielle og institusjonelle formål. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Berresvart DA, Gaustablikk, 3660 RJUKAN, 18 Vesker, bager. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIRST MOMA First Hotels AS, 0152 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 41 Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; museumsdrift og museumstjenester (fremvisninger og utstillinger); organisering av utstillinger for kulturelle formål og utdanningsformål; organisering og ledelse av kongresser og konferanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONCLAD StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 19 Gulv og gulvsystemer komponert av epoksy harpiks, herdemidler/vulkaniseringsmiddel til bruk med epoksy harpikser, og tillegg til bruk for industrielle og institusjonelle formål; mørtel, inkludert multi-komponent mørtel til bruk for industrielle og institusjonelle formål. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; reservering av midlertidig innkvartering; restauranter; bartjenester; hoteller. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Goodyear Tire & Rubber Co, 1144 East Market Street, OH AKRON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Dekk. 37 Reparasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONCLAD StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Epoksy herdemidler, kjemiske epoksy tilsetningsstoffer, epoksy vulkaniseringsmidler, epoksy brukt som komponenter i blandinger, kjemiske oppløsninger, alle kun brukt til industrielle og institusjonelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONHARD StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 19 Gulv og gulvsystemer komponert av epoksy harpiks, herdemidler/vulkaniseringsmiddel til bruk med epoksy harpikser, og tillegg til bruk for industrielle og institusjonelle formål; mørtel, inkludert multi-komponent mørtel til bruk for industrielle og institusjonelle formål. STONTEC StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Epoksy herdemidler, kjemiske epoksy tilsetningsstoffer, epoksy vulkaniseringsmidler, epoksy brukt som komponenter i blandinger, kjemiske oppløsninger, alle kun brukt til industrielle og institusjonelle formål. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONSHIELD StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Epoksy herdemidler, kjemiske epoksy tilsetningsstoffer, epoksy vulkaniseringsmidler, epoksy brukt som komponenter i blandinger, kjemiske oppløsninger, alle kun brukt til industrielle og institusjonelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONSHIELD StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 19 Gulv og gulvsystemer komponert av epoksy harpiks, herdemidler/vulkaniseringsmiddel til bruk med epoksy harpikser, og tillegg til bruk for industrielle og institusjonelle formål; mørtel, inkludert multi-komponent mørtel til bruk for industrielle og institusjonelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONBLEND StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 19 Gulv og gulvsystemer komponert av epoksy harpiks, herdemidler/vulkaniseringsmiddel til bruk med epoksy harpikser, og tillegg til bruk for industrielle og institusjonelle formål; mørtel, inkludert multi-komponent mørtel til bruk for industrielle og institusjonelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONTEC StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 19 Gulv og gulvsystemer komponert av epoksy harpiks, herdemidler/vulkaniseringsmiddel til bruk med epoksy harpikser, og tillegg til bruk for industrielle og institusjonelle formål; mørtel, inkludert multi-komponent mørtel til bruk for industrielle og institusjonelle formål. 13

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer