nr 40/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 40/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke NSE Products Inc, 75, West Center Street, UT84601 PROVO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Nærings- og kosttilskudd, måltidserstattende drikker og pulvere, drikker (dietetiske), måltidserstattende drikkeblandinger, vitaminberikede drikker. WE COVER THE WORLD W Giertsen AS, Postboks 78 Laksevåg, 5847 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 19 Transportable hus (ikke av metall). 22 Telt, presenninger, seil. 29 Barrer og stenger brukt som måltidserstatninger. 44 Vektkontrolltjenester. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEVILBISS Sunrise Medical HHG Inc, 7477 East Dry Creek Parkway, CO80503 LONGMONT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Alarmer for brudd på kraft/strømforsyning 10 Medisinske, kirurgiske og terapeutiske apparater og instrumenter; apparater for diagnostisering av åndedrettstilstander; apparater for behandling av åndedrettstilstander; apparater for diagnostisering av anormale søvntilstander; oksygensystemer for medisinske innretninger; aspirasjonspumper; flasker for aspirasjonspumper; luftkompressorer; filtre; forstøvningsapparater; ultrasoniske forstøvningsapparater for medisinsk behandling; masker; aerosolmasker; respirasjonsmasker; hodeplaggsmasker; maskeputer; panneputer; strømningsmålere; oksygenkonsentratorer; reservesilfundamenter for oksygenkoplingspunkter; oksygenkonservatorer; oksygenkompressorsystemer for gjenfylling av flyttbare metallgassylindere med trykkisolert oksygen for bruk på oppegående pasienter; transportable medisinske oksygenlagrings og - leveringssystemer for oppegående bruk; oksygenapparater; slanger og slangesystemer; slangetilkoblingsstykker for oksygenapparater; nesekanyler; fuktingsanlegg; fuktingsanlegg for bruk med medisinske respirasjonsinnretninger; fuktingsanlegg for å tilveiebringe væte til pasienters luftveier; fordampingsapparater; vannfiltre for fuktingsanlegg og fordampingsanlegg; finfordelingsapparater; pulverkompressorer; sprøyter; utskyllingsapparater; respiratorterapisystemer; CPAPrespiratorterapisystemer; CPAP-kompressorer- og monitorer; totrinns CPAP-kompressorer og -monitorer; ventilatorer og vifter; ikke-tilbakepustingsventiler; luftfiltre; oksimetere; flyttbare innsugingsapparater; aerosoldispensere; apparater for å teste evnen til å puste; muskelstimulatorer; diagnostiske apparater for søvnforstyrrelser; dosimetre; oksygensylindere; beholdere for oksygensylindere; bærbare holdere for oksygensylindere; regulatorventiler for oksygensylindere; tenger for å åpne og lukke ventiler på oksygensylindere; trykkregulatorer og strømningskontroller for oksygensylindere; deler og tilbehør for alle forannevnte varer, alle for medisinske eller kirurgiske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/130,507 DEVILBISS HEALTHCARE Sunrise Medical HHG Inc, 7477 East Dry Creek Parkway, CO80503 LONGMONT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Apparater for overvåking og kontroll av pasienter for sikring av forordnet respiratorterapi, software for overvåking og kontroll av pasienter for sikring av forordnet respiratorterapi, medisinske oksygenkonsentratorsensorer. 10 Medisinske, kirurgiske og terapeutiske apparater og instrumenter; apparater for overvåking og kontroll av pasienter for sikring av forordnet respiratorterapi; medisinske oksygenkonsentrasjonssensorer; kompressorer for medisinske formål; forstøvningsapparater for behandling av åndedrettstilstander; finforedlingsapparater for medisinske formål; kompressor- forstøvningssystemer, nemlig et forstøvningsapparat drevet av en luftkompressor og kompressorer solgt som en enhet for respirasjonsterapi; strømningsmålere som måler åndedrettskapasitet; pustepumper med væske for medisinske innretninger og flasker for åndedrettspumper; oksygenkonsentratorer for medisinske innretninger; oksygenkonserveringsinnretninger for medisinske innretninger; oksygenkompressorsystemer for gjenfylling av flyttbare metallgassylindere med trykkisolert oksygen for transportabel pasientbruk; flyttbare medisinske oksygenlagrings- og leveringssystemer for transportabel bruk, nemlig en komprimert oksygensylinder, en oksygentrykkregulator og strømningskontroller, og bærevesker, solgt som en enhet; oksygenapparater for medisinske innretninger og deler for slike, nemlig oksygenkonsentratorer og reservesilfundamenter for oksygenkoplingspunkter: oksygensylindere, oksygensylinderholdere, bærekofferter- og vesker for oksygensylindere, regulatorventiler for oksygensylindere, tenger for å åpne og lukke ventiler på oksygenventiler, oksygenslanger, koplingsstykker for oksygenslanger, nasale kanyler og oksygenfuktingsanlegg, alle for medisinske innretninger; CPAP-kompressorer og monitorer for medisinsk bruk; totrinns lufttrykkkompressorer og monitorer for medisinsk bruk; luftfuktere for bruk i forbindelse med medisinske respiratorinnretninger, luftfuktere for tilveiebringelse av væte og fukt til pasienters luftveier; respiratormasker for medisinske formål og deler for slike, nemlig maskeputer og puter og polstringer for fremre del av hodet; apparater for diagnostisering av åndedrettstilstander; apparater for behandling av åndedrettstilstander; apparater for diagnostisering av søvnforstyrrelser; deler og tilbehør for forannevnte varer. 16 Nyhetsbrev innenfor åndedrettsområdet; trykte manualer, brosjyrer, nyhetsbrev relatert til åndedrettsterapi for barn, trykte medlemskort, trykte kalendere og papirdekaler. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/358,144 EXPLORITAS Elderhostel Inc, 11 Avenue de Lafayette, MA02111 BOSTON, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 39 Organisering av reiser. 41 Utdannelsesvirksomhet i form av organisering og ledelse av konferanser, arbeidsseminarer (workshop), seminarer og undervisning gjennom læring ved erfaring eller læring i klasserom i fagområdene historie, natur, kultur, vitenskap, underholdning, kunst, selvforbedring og politikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: K-Y INTRIGUE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 3 Massasjeoljer og -kremer; kroppsvaskemiddel. 5 Personlige smøremidler, fuktighetsgivende vaginalkremer, topiske preparater i form av geler, spray og kremer for å øke seksuell opphisselse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke Dentalstøp Tannteknikk AS, Postboks 204, 5804 BERGEN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 40 Tannteknikertjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jimmab Eventyrfabrikken AS, Langgårdsveien 18, 1621 GRESSVIK, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; drift av et aktivitetslekeland for barn. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Dentalstøp Import AS, Postboks 213 Sentrum, 5804 BERGEN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 40 Tannteknikertjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Reno-Vest IKS, Ramnflauget, 8400 SORTLAND, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, 40 Avfallsbehandling, gjennvinning av avfall, sortering av resirkulert materiale. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. 42 Miljøvernrådgivning. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Reno-Vest IKS, Ramnflauget, 8400 SORTLAND, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, 40 Avfallsbehandling, gjennvinning av avfall, sortering av resirkulert materiale. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. 42 Miljøvernrådgivning. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SüdTreu Südtreu Süddeutsche Treuhand AG, Rosenheimer Platz 4, MÜNCHEN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 16 Trykksaker; publikasjoner; lærebøker; pedagogisk materiale og forelesningsmateriale i trykket form, skjemaer, diagrammer, løsbladspermer, dokumentasjon og bruksanvisninger for dataprogrammer så vel som bulletiner, rapporter og brosjyrer. skatterådgiving i forhold til fusjoner og oppkjøp så vel som i feltet intern prising (lover). 41 Utdanning og opplæring; seminarer, konferanser, arbeidsgrupper relatert til forretningsområder, informasjonsteknologi, datamaskiner, ledelse, opplæring, finansplanlegging og investeringsstrategier, utdanning og anskaffelse av informasjon ved hjelp av et globalt datanettverk i forhold til forretningsområder, informasjonsteknologi, datamaskiner, ledelse, opplæring, finansplanlegging og investeringsstrategier. 42 Teknisk rådgiving, nemlig IT-rådgiving. 45 Voldgift, mekling og alternative former for konfliktløsning: tjenester i forhold til rettstvister og tjenester i forhold til konfliktløsning. 35 Regnskapsføring; statsautorisert revisors tjenester, særlig revisjon av finansregnskap, spesielle revisjoner og pliktige undersøkelser/revisjon av formue; tjenester innen feltet ledelsesrådgiving og bedriftsledelse, utvikling av bedriftsledelsesløsninger og forretningskonsepter, utvikling av bedriftsledelsesstrategier og forretningskonsepter; inkludert utførelse av markeds- og konkurranseanalyser, porteføljestrategier, studier i etablering på et marked, ledelses- og organisasjonskonsepter for holdingselskapsstrukturer og forretningsinndeling, tilberedelse av kostnadsreduksjonskonsepter, utvikling av konsepter for IT-ekspansjon; rådgiving i feltet markedsstrategi og ledelse i kundeforhold og alle relaterte spørsmål. Konsulentvirksomhet i feltet profittoptimalisering og effektivitetsoptimalisering; utvikling av konsepter for etablering av ledelses- og kontrollsystemer, konsulentvirksomhet innen feltet forvaltning av menneskelige ressurser, så vel som introduksjon av virksomhetssystemer i feltene finans, logistikk, produksjon og distribusjon, anskaffelse av konsulenttjenester til eiendomsmeglingsselskap, særlig relatert til eiendomsporteføljer, utførelse av markedsog lokalitetsanalyser så vel som analyser innen feltet eiendomstaksering; konsulentvirksomhet i feltet finansielle risikoløsninger, i særdeleshet utvikling av markedspris og forvaltning av kredittrisiko hos banker, forsikringsselskaper og strømleverandører, etablering av finansavdelinger og kontroll med driftsrisikoer; utvikling av omorganiseringskonsepter; utfylling av selvangivelse og inndrivelse av krav i forhold til skattemyndigheter. 36 Tjenester i feltet bedriftsfinansiering, særlig anskaffelse av konsulenttjenester i forhold til fusjoner, bedriftsoppkjøp, overtakelser av bedrifter og avhendelser. Utarbeidelse av analyser for taksering av bedrifter, transaksjonstjenester, særlig pliktige undersøkelser i forhold til kjøp eller salg av selskaper. Støtte i forhold til innledende offentlige emisjoner, finansrevisjoner i feltet korporativ eller økonomisk kriminalitet og utvikling av forebyggende konsepter for forebyggelse av økonomisk kriminalitet i selskaper; formuesforvaltning, opprettelse av testamenter, administrasjon av pantsettelsessaker, akkordforhandlinger og konkursforhandlinger, bobestyrelse, håndtering og andre former for assistanse relatert til tredjepartsformuer og tillitsmannsoppgaver, forsikring, finans, finansoperasjoner, fast eiendom; skatterådgivertjenester, særlig i feltet skatteplanlegging, konsulenttjenester i internasjonal skatteoptimalisering, 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Unternehmensberatung Weihenstephan GmbH, Weihenstephaner Berg 4, FREISING, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 16 Trykksaker; publikasjoner; lærebøker; pedagogisk materiale og forelesningsmateriale i trykket form, skjemaer, diagrammer, løsbladspermer, dokumentasjon og bruksanvisninger for dataprogrammer så vel som bulletiner, rapporter og brosjyrer. 35 Regnskapsføring; statsautorisert revisors tjenester, særlig revisjon av finansregnskap, spesielle revisjoner og pliktige undersøkelser/revisjon av formue; tjenester innen feltet ledelsesrådgiving og bedriftsledelse, utvikling av bedriftsledelsesløsninger og forretningskonsepter, utvikling av bedriftsledelsesstrategier og forretningskonsepter; inkludert utførelse av markeds- og konkurranseanalyser, porteføljestrategier, studier i etablering på et marked, ledelses- og organisasjonskonsepter for holdingselskapsstrukturer og forretningsinndeling, tilberedelse av kostnadsreduksjonskonsepter, utvikling av konsepter for IT-ekspansjon; rådgiving i feltet markedsstrategi og ledelse i kundeforhold og alle relaterte spørsmål. Konsulentvirksomhet i feltet profittoptimalisering og effektivitetsoptimalisering; utvikling av konsepter for etablering av ledelses- og kontrollsystemer, konsulentvirksomhet innen feltet forvaltning av menneskelige ressurser, så vel som introduksjon av virksomhetssystemer i feltene finans, logistikk, produksjon og distribusjon, anskaffelse av konsulenttjenester til eiendomsmeglingsselskap, særlig relatert til eiendomsporteføljer, utførelse av markedsog lokalitetsanalyser så vel som analyser innen feltet eiendomstaksering; konsulentvirksomhet i feltet finansielle risikoløsninger, i særdeleshet utvikling av markedspris og forvaltning av kredittrisiko hos banker, forsikringsselskaper og strømleverandører, etablering av finansavdelinger og kontroll med driftsrisikoer; utvikling av omorganiseringskonsepter, utfylling av selvangivelse og inndrivelse av krav i forhold til skattemyndigheter. finansrevisjoner i feltet korporativ eller økonomisk kriminalitet og utvikling av forebyggende konsepter for forebyggelse av økonomisk kriminalitet i selskaper; formuesforvaltning, opprettelse av testamenter, administrasjon av pantsettelsessaker, akkordforhandlinger og konkursforhandlinger, bobestyrelse, håndtering og andre former for assistanse relatert til tredjepartsformuer og tillitsmannsoppgaver, forsikring, finans, finansoperasjoner, fast eiendom; skatterådgivertjenester, særlig i feltet skatteplanlegging, konsulenttjenester i internasjonal skatteoptimalisering, skatterådgiving i forhold til fusjoner og oppkjøp så vel som i feltet intern prising (lover). 41 Utdanning og opplæring; seminarer, konferanser, arbeidsgrupper relatert til forretningsområder, informasjonsteknologi, datamaskiner, ledelse, opplæring, finansplanlegging og investeringsstrategier, utdanning og anskaffelse av informasjon ved hjelp av et globalt datanettverk i forhold til forretningsområder, informasjonsteknologi, datamaskiner, ledelse, opplæring, finansplanlegging og investeringsstrategier. 42 Teknisk rådgiving nemlig IT-rådgiving. 45 Voldgift, mekling og alternative former for konfliktløsning: tjenester i forhold til rettstvister og tjenester i forhold til konfliktløsning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: K-Y INTENSE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 3 Massasjeoljer og -kremer; kroppsvaskemiddel. 5 Personlige smøremidler, fuktighetsgivende vaginalkremer, topiske preparater i form av geler, spray og kremer for å øke seksuell opphisselse. 36 Tjenester i feltet bedriftsfinansiering, særlig anskaffelse av konsulenttjenester i forhold til fusjoner, bedriftsoppkjøp, overtakelser av bedrifter og avhendelser. Utarbeidelse av analyser for taksering av bedrifter, transaksjonstjenester, særlig pliktige undersøkelser i forhold til kjøp eller salg av selskaper. Støtte i forhold til innledende offentlige emisjoner, 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke J L Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad, 0607 OSLO, 34 Tobakk og tobakksprodukter, røketobakk, artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BURGUNDY Difim AB, Grevgatan 39, STOCKHOLM, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Software for handel med verdipapirer samt for drift av finansielle markedsplasser. 35 Foretaksadministrasjon og kontortjenester, inkludert utarbeidelse og gjennomgang av statistikk vedrørende verdipapirer. 36 Finansielle tjenester. 42 Design og utvikling av software, blant annet for handel med verdipapirer, samt for drift av finansielle markedsplasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MY GREEN TRIANGLE Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Grønnsaker og poteter (hermetiserte, frosne, tørkede eller kokte), frukter (hermetiserte, frosne, tørkede eller kokte), sopp (hermetisert, frosne, tørkede eller kokt), kjøtt, fjærkre, vilt, fisk og sjømat alle disse produkter også i form av ekstrakter, supper, geleer, pasta, hermetikk, ferdige retter, frosne eller tørkede; syltetøy; egg; melk, krem, smør, ost og andre næringspreparater basert på melk; melkeerstatning; drikker basert på melk; melkebaserte og fløtebaserte desserter; soyamelk (melkeerstatning), soyabaserte preparater; spiselige oljer og fett; proteinpreparater for menneskelig føde; fløte som ikke inneholder melkeprodukter; pølser; kjøttvarer; peanøttsmør; supper, suppekonsentrater, suppekraft, buljongterninger, buljong, klar kjøttsuppe. 30 Kaffe, kaffeekstrakter og kaffebaserte preparater og drikkevarer; iskaffe, kaffeerstatning; ekstrakter av kaffeerstatninger; preparater og drikkevarer basert på kaffeerstatning; sikori; te, te ekstrakter og te-baserte preparater, iste; maltbaserte preparater; kakao og preparater basert på kakao, sjokolade, sjokoladeprodukter, sjokoladebaserte preparater og drikker, konfektyrer, søtsaker og sukkertøy; sukker; tyggegummi; naturlige søtningsstoffer, bakerprodukter, brød, gjær, butterdeig; kjeks, kaker, småkaker, tynne kaker, karameller, puddinger; iskrem, vannis, sorbeter, frosne konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen yoghurt, bindemidler for fremstilling av iskrem og/eller vannis og/eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer og/eller frosne kaker, softis, frosne desserter og/eller frossen yoghurt; honning og honningerstatninger; frokostblandinger, müsli, cornflakes, kornproduktstenger, ferdiglagede frokostblandinger, kornblandingspreparater; ris, pasta, nudler; næringsmidler basert på ris, mel eller frokostblandinger, også i form av ferdiglagede retter; pizza; smørbrød; blandinger av næringspasta og ovnsklare preparerte deiger, sauser; soyasaus, ketchup; aromatiserende eller krydderprodukter for mat, spiselige krydder, krydderier, salatdressinger, majones; sennep; eddik. 32 Øl, ikke-kullsyreholdig vann, boblevann eller kullsyreholding vann, behandlet vann, kildevann, mineralvann, drikker tilsatt fruktsmak og fruktbaserte drikkevarer, frukt- og grønnsaksjuice, nektar, limonade, sodavann og andre ikke-alkoholholdige drikker, saft, ekstrakter and essenser og andre preparater for å fremstille drikker (unntatt eteriske oljer); melkefermenterte drikkevarer; soyabaserte drikkevarer, maltbaserte drikkevarer; isotoniske drikkevarer. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SKALD Skald AS, Postboks 61, 6861 LEIKANGER, 41 Utgiving av bøker samt tilskiping av kulturarrangement. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/195,836 PREPARED MINDS BlackRock Inc, 40 East 52nd Street, NY10022 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Elektroniske publikasjoner og audiovisuelle opptak, nemlig, undervisningsmateriale og rapporter innen området finansiell investering, risikostyring, forretningsutvikling, praksisledelse og finansielle- og markedstrender registrert på computermedia og relaterte instruksjonsrapporter solgt sammen dertil som en enhet. 16 Trykte publikasjoner, nemlig, undervisningsmateriale og rapporter innen området finansiell investering, risikostyring, forretningsutvikling, praksisledelse og finansielle- og markedstrender. 35 foreløpig klasse. 36 Tilveiebringe informasjon og konsultasjonstjenester innen området investeringsbestyring, risikostyring, forretningsutvikling, praksisledelse og finansielle- og markedstrender. 41 Utdanningstjenester, nemlig tilveiebringe live og online klasser, arbeidsgrupper, seminarer og konferanser innen området finansiell investering, risikostyring, forretningsutvikling, praksisledelse og finansielle og markedstrender (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VESTKRAN Vestkran Kranutleie & Byggmontering AS, Postboks 127, 5346 ÅGOTNES, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Utleie av personnell; personnellrekruttering. 36 Forretninger med fast eiendom; utleie av kontorer. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; utleie av kraner; utleie av byggekraner; utleie av løfteutstyr. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; utleie av biler; utleie av kjøretøyer; utleie av lagerplass; utleie av containere. 40 Bearbeiding av materialer; utleie av generatorer. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; sertifisering av teknisk utstyr; sertifiseringstjenester; ingeniørtjenester; tekniske beregninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STROSTEO Amgen Inc, One Amgen Center Drive, CA THOUSAND OAKS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONKOTE StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Epoksy herdemidler, kjemiske epoksy tilsetningsstoffer, epoksy vulkaniseringsmidler, epoksy brukt som komponenter i blandinger, kjemiske oppløsninger, alle kun brukt til industrielle og institusjonelle formål. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Berresvart DA, Gaustablikk, 3660 RJUKAN, 18 Vesker, bager. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIRST MOMA First Hotels AS, 0152 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 41 Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; museumsdrift og museumstjenester (fremvisninger og utstillinger); organisering av utstillinger for kulturelle formål og utdanningsformål; organisering og ledelse av kongresser og konferanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONCLAD StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 19 Gulv og gulvsystemer komponert av epoksy harpiks, herdemidler/vulkaniseringsmiddel til bruk med epoksy harpikser, og tillegg til bruk for industrielle og institusjonelle formål; mørtel, inkludert multi-komponent mørtel til bruk for industrielle og institusjonelle formål. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; reservering av midlertidig innkvartering; restauranter; bartjenester; hoteller. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Goodyear Tire & Rubber Co, 1144 East Market Street, OH AKRON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Dekk. 37 Reparasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONCLAD StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Epoksy herdemidler, kjemiske epoksy tilsetningsstoffer, epoksy vulkaniseringsmidler, epoksy brukt som komponenter i blandinger, kjemiske oppløsninger, alle kun brukt til industrielle og institusjonelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONHARD StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 19 Gulv og gulvsystemer komponert av epoksy harpiks, herdemidler/vulkaniseringsmiddel til bruk med epoksy harpikser, og tillegg til bruk for industrielle og institusjonelle formål; mørtel, inkludert multi-komponent mørtel til bruk for industrielle og institusjonelle formål. STONTEC StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Epoksy herdemidler, kjemiske epoksy tilsetningsstoffer, epoksy vulkaniseringsmidler, epoksy brukt som komponenter i blandinger, kjemiske oppløsninger, alle kun brukt til industrielle og institusjonelle formål. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONSHIELD StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Epoksy herdemidler, kjemiske epoksy tilsetningsstoffer, epoksy vulkaniseringsmidler, epoksy brukt som komponenter i blandinger, kjemiske oppløsninger, alle kun brukt til industrielle og institusjonelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONSHIELD StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 19 Gulv og gulvsystemer komponert av epoksy harpiks, herdemidler/vulkaniseringsmiddel til bruk med epoksy harpikser, og tillegg til bruk for industrielle og institusjonelle formål; mørtel, inkludert multi-komponent mørtel til bruk for industrielle og institusjonelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONBLEND StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 19 Gulv og gulvsystemer komponert av epoksy harpiks, herdemidler/vulkaniseringsmiddel til bruk med epoksy harpikser, og tillegg til bruk for industrielle og institusjonelle formål; mørtel, inkludert multi-komponent mørtel til bruk for industrielle og institusjonelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONTEC StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 19 Gulv og gulvsystemer komponert av epoksy harpiks, herdemidler/vulkaniseringsmiddel til bruk med epoksy harpikser, og tillegg til bruk for industrielle og institusjonelle formål; mørtel, inkludert multi-komponent mørtel til bruk for industrielle og institusjonelle formål. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PETER MICHAEL Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; hjelmer; briller og tilbehør, brilleetuier; redningsvester; vernesko. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, handlenett. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper, badehåndklær. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARI PHILLIPPE Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; hjelmer; briller og tilbehør, brilleetuier; redningsvester; vernesko. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lænmitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, handlenett. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, badehåndklær 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONBLEND StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Epoksy herdemidler, kjemiske epoksy tilsetningsstoffer, epoksy vulkaniseringsmidler, epoksy brukt som komponenter i blandinger, kjemiske oppløsninger, alle kun brukt til industrielle og institusjonelle formål (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALVO Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; hjelmer; briller og tilbehør, brilleetuier; redningsvester; vernesko. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, handlenett. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper, badehåndklær. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VOICE OF EUROPE Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; hjelmer; briller og tilbehør, brilleetuier; redningsvester; vernesko. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, handlenett. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper, badehåndklær. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: C-GIRL Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; hjelmer; briller og tilbehør, brilleetuier; redningsvester; vernesko. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle Stener; ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, handlenett. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper, badehåndklær. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HENRY CHOICE Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; hjelmer; briller og tilbehør, brilleetuier; redningsvester; vernesko 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, handlenett. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper, badehåndklær. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SERTA Serta Inc, 5401 Trillium Boulevard, IL60192 HOFFMANN ESTATES, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 20 Madrasser; madrassputer. 22 Madrassfundamenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEE WHAT COULD BE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling av oftalmiske tilstander; oppløsninger for rensing og fukting av kontaktlinser; øyendråper. 9 Synskorrigerende linser i form av kontaktlinser og brilleglass; datamaskinprogramvare innregistrert på CD-ROM i form av multimedia programvare med informasjon om pleie av øyet og synskorrigering. 16 Publikasjoner i form av brosjyrer, flyveblad, pamfletter og nyhetsbrev vedrørende synskorrigering og pleie av øyet samt utvikling og bruk av farmasøytiske preparater, medikamenter og medisinske produkter relatert til synskorrigering og pleie av øyet. 35 Forretningsrådgivningstjenester relatert til pleie og korrigering av øyet. 41 Utdannelsestjenester i form av arbeidsseminarer (workshops) og seminarer relatert til pleie og korrigering av øyet. 44 Faglige tjenester i form av tilveiebringelse av medisinsk informasjon relatert til pleie og korrigering av øyet. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Serta Inc, 5401 Trillium Boulevard, IL60192 HOFFMANN ESTATES, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 20 Madrasser; madrassputer. 22 Madrassfundamenter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stiftelsen Connect Norge, Gaustadalléen 21, Forskningsparken, 0349 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 16 Trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell. 35 Bistand til bedriftsledelse, forretningsevaluering, bedriftsundersøkelser, konsulentbistand i forretningssaker, faglige konsultasjoner om forretninger, konsulentbistand i forretningssaker, markedsundersøkelser, salgsfremmende tjenester (for tredjemann), økonomiske beregninger, public relation (PRvirksomhet), konsulentbistand i forretningssaker ved å sette sammen et team av personer som kan gi kunder eller foreningens medlemmer bistand til bedriftsledelse og bedriftsutvikling ; konsulentvirksomhet i forbindelse med oppstart, utvikling, ledelse og administrasjon av bedrifter. 41 Undervisning og utdanningsvirksomhet, organisering og ledelse av seminarer, kongresser og symposium; arrangering og ledelse av praktiske seminarer, filmproduksjon på videobånd; opplæringsvirksomhet i form av å sette sammen et team av personer som kan gi kunder eller medlemmer undervisning eller praktisk opplæring. 42 Tjenester til foreningens medlemmer, herunder informasjon om pågående prosjekter og å bistå foreningens medlemmer til å komme i kontakt med hverandre; konsulentvirksomhet og planleggingsvirksomhet. 45 Juridiske tjenester. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STARBUCKS CREAMICE Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 2401 Utah Avenue South, WA98134 SEATTLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Melk, smakssatt melk, milkshake og melkebaserte drikker; fruktsyltetøy, sauser, geleer, smørepålegg, skjørost, dravle og hermetikk. 30 Kaffe av malte og hele bønner, kakao, te (urtete og ikke-urtebasert), kaffe-, te-, kakao- og espressodrikker, og drikker laget med en base av kaffe og/eller espresso, drikker laget med en base av te, sjokoladepulver og vanilje; sauser; smakssiruper for tilsetting til drikker, bakervarer inkludert muffins, scones, kjeks, bakverk og brød, sandwicher, sjokoladeog konfektyrartikler, kornblandinger, mysli, ferdiglaget kaffe, ferdiglaget te, iskrem, milkshake og frosne konfektyrer; sjokolade, sukkertøy og konfektyrer. 32 Vann, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, leskedrikker, fruktdrikker og fruktjuicer, fruktdrikker og leskedrikker inneholdende fruktjuicer, drikkemikser i flytende form og pulverform; sauser; smakssiruper for tilberedning av drikker; smakssatt og ikke-smakssatt flaskevann, kullsyreholdig vann, mineralvann, fruktjuicer, kullsyreholdige frukt- og juicebaserte drikker og sodadrikker; frosne fruktdrikker og frosne fruktbaserte drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Folkekokkene Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker-, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Annonse og reklamevirksomhet, herunder radio og fjernsynsreklame, utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker, varerprøver). 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 30 Sjokolade; konditorvarer, melisprodukter; søtsaker, sukkertøy; tyggegummi; bakervarer, konditorvarer; kjeks, kaker, småkaker, tynne kaker, karameller, iskrem, vannis, sorbeter, frosne konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen yoghurt; blandinger for å fremstille iskrem og/eller vannis og/eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer og/eller frosne kaker og/eller softis og/eller frosne desserter og/eller frossen yoghurt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MY PURPLE ONE Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Grønnsaker og poteter (hermetiserte, frosne, tørkede eller kokte), frukter (hermetiserte, frosne, tørkede eller kokte), sopp (hermetisert, frosne, tørkede eller kokt), kjøtt, fjærkre, vilt, fisk og sjømat (alle ikkelevende og for menneskelig næring), alle disse produkter også i form av ekstrakter, supper, geleer, pasta, hermetikk, ferdige retter, frosne eller tørkede; syltetøy; egg (unntatt for utklekking); melk, krem (meieriprodukter), smør, ost og andre næringspreparater basert på melk; melkeerstatning; drikker basert på melk; melkebaserte og fløtebaserte desserter innbefattet i klasse 29; yoghurt; soyamelk (melkeerstatning), soyabaserte preparater så vidt innbefattet i klasse 29; spiselige oljer og fett; protein preparater for menneskelig føde; fløte som ikke inneholder melkeprodukter; pølser; kjøttvarer; peanøttsmør; supper, suppekonsentrater, suppekraft, buljongterninger, buljong, klar kjøttsuppe; melkesyregjærede drikker. 30 Kaffe, kaffeekstrakter og kaffebaserte preparater; kaffeerstatning; ekstrakter av kaffeerstatninger; sikori; te, te ekstrakter og te-baserte preparater; iste; maltbaserte preparater; kakao og preparater basert på kakao, sjokolade, sjokoladebaserte drikker; konfektyrer, melisbaserte produkter, søtsaker og sukkertøy; sukker; tyggegummi; naturlige søtningsstsoffer; bakerprodukter, brød, gjær, butterdeig; kjeks, kaker, småkaker, tynne kaker; karameller, desserter, puddinger; iskrem, vannis, sorbeter, frosne konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen yoghurt; blandinger for fremstilling av iskrem og/eller vannis og/eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer og/eller frosne kaker, softis, frosne desserter og/eller frossen yoghurt; honning og honningerstatninger; frokostblandinger, musli, cornflakes, kornproduktstenger, ferdiglagede frokostblandinger, kornblandingspreparater; ris, pasta, nudler; næringsmidler basert på ris, mel eller frokostblandinger, også i form av ferdiglagede retter; pizza; smørbrød; blandinger av næringspasta og ovnsklare preparerte deiger; sauser; soyasaus; ketchup; aromatiserende eller krydderprodukter for mat, spiselige krydder, krydderier, salatdressinger, majones; sennep; eddik. 32 Øl, ikke-kullsyreholdig vann, (ikke alkoholdhodig drikkevare), boblevann eller kullsyreholding vann, behandlet vann (ikkealkoholholdig drikkevare), kildevann, mineralvann (drikkevarer), kildevann, mineralvann, ikkealkoholholdig drikkevarer tilsatt fruktsmak og fruktbaserte drikkevarer, frukt- og grønnsaksjuice (ikkealkoholholdige drikker), nektar (juice), lemonade, sodavann og andre ikke-alkoholholdige drikker, saft, ekstrakter og essenser og andre preparater for å fremstille ikke-alkoholholdige drikker (unntatt eteriske oljer) såvidt innbefattet i klasse 32; maltbaserte drikker; isotoniske drikkevarer; stimulerende og energigivende drikkevarer for fysisk prestasjon ikke for medisinske formål. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser

Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser Eksempel på pasient behov/problem, tiltak og mål i fase 1 (dag -7 til +5) Eksempel på pasient behov/problem 1.

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 12/05-2005.03.21 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 11/05-2005.03.14 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE...

FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE... 15 BRANSJEINNDELING... 15 Endring i antall kioskenheter

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31/12-2012.07.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 31/12-2012.07.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 31/12-2012.07.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/08-2008.08.11 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 33/08-2008.08.11 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 33/08-2008.08.11 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer