nr 49/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 49/ NO årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Opphevet varemerkeregistrering Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet GB A (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VODAFONE 360 VODAFONE 360 Vodafone Group Plc, Vodafone House, the Connection, RG142FN NEWBURY, BERKSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Elektriske og elektroniske telekommunikasjonsog kommunikasjonsapparater og -instrumenter; datakommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater og instrumenter for behandling, overføring, lagring, logging, mottakelse og gjenfinning av data i form av kryptert data, tekst, lyd, grafiske bilder eller vidoer eller en kombinasjon av disse formatene; bildebehandlingsapparater og -instrumenter; fotografiske apparater og instrumenter; dataprogramvare, nemlig operativsystemsoftware, datasynkroniseringssoftware og dataadministrasjonssoftware for telekommunikasjons- og kommunikasjonsapparater og -instrumenter; elektroniske publikasjoner (nedlastbare) tilbudt online fra computerdatabaser, Internett eller andre elektroniske nettverk; data, tekst, lyd, grafiske bilder eller video (nedlastbar) tilbudt online fra computerdatabaser, Internett eller andre elektroniske nettverk; apparater for nedlasting av data, tekst, lyd, grafiske bilder eller video fra computerdatabaser, Internett eller andre elektroniske nettverk; fjernsynsapparater og - instrumenter; kringkastingssendere og -mottakere for fjernsyn og radio; apparater for tilgang til kringkastede eller overførte programmer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; kompilasjon og systematisering av informasjon i computerdatabaser og databaser som er søkbare online; salgsfremmende tjenester for andre, nemlig underholdningstjenester bestående av underholdning for barn, livsstil, musikk, sport, nyheter, aktuelt, forretninger, finans, handel, teknologi, vitenskap, natur, industri, transport, kunst, historie, reise, kultur, film, spill og spilling og navigasjon, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og velge disse tjenestene, tilbydelse av kommersiell kataloginformasjon om tjenestetilbydere; utleie av annonseplass; spredning av reklametrykksaker; online-markedsføring på computerdatabaser, Internett eller andre elektroniske nettverk; publikasjon av reklametekster; tilbydelse av katalogtjenester. Klasse:38 Telekommunikasjons- og kommunikasjonstjenester; overføring, levering og mottaking av data, tekst, lyd, grafiske bilder og video; tilbydelse av internettilgangstjenester; telekommunikasjonsog kommunikasjonstjenester for lokalisering og oppsporing av personer og gjenstander; kringkastingstjenester; meldingstjenester, nemlig sending, mottaking og videresending av meldinger i form av data, tekst, lyd, grafiske bilder eller videoer eller en kombinasjon av disse formatene; elektroniske posttjenester; tilbydelse av voice over Internet Protocoltjenester (Internett-telefonitjenester); tilbydelse av telekommunikasjonstilkoblinger til computerdatabaser, Internett eller andre elektroniske nettverk; ISP-tjenester (Internet service provider services); nettsideportaltjenester; tilbydelse av tilgang til nettsider fra computerdatabaser, Internett eller andre elektroniske nettverk; telekommunikasjons- og kommunikasjonsdatabasetjenester, som gjør forbrukeren i stand til å laste ned digitalt innhold fra et nettverk og en server til en individuell database; tilbydelse og leasing av tilgangstid til computerdatabaser, dataoppslagstavler, datanettverk og interaktive kommunikasjonsnettverk; telekommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringe søkemotorer for telekommunikasjonsnettverk for å skaffe data på et kommunikasjonsnettverk; tilbydelse av datasøk- og gjenfinningstjenester for computerdatabaser, Internett eller andre elektroniske nettverk; tilveiebringe tilgang til websider og computerdatabaser som tilbyr adressebok-, kalender- og dagboktjenester. Klasse:42 Fremskaffelse av søkemotorer på Internett; tilbydelse av programvaregrensesnitt som gir individuelt tilpasset tilgang til computerdatabaser, Internett og andre elektroniske nettverk; tilbydelse av individuelt tilpassede skjermer på telekommunikasjonsog kommunikasjonsapparater og - instrumenter, nemlig slik at brukeren kan skreddersy skjermen til å oppfylle deres personlige krav og preferanser; tilbydelse av programvareapplikasjoner gjennom computerdatabaser, Internett eller andre elektroniske nettverk; vertstjenester for websider og computerdatabaser ved tilveiebringelse av adressebok-, kalender- og dagboktjenester. Klasse:45 Private og sosiale tjenester utført av andre for å imøtekomme behovet til individer, tilbudt fra computerdatabaser, Internett eller andre elektroniske nettverk; sosiale nettverkstjenester. 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nutrislim Nutrislim Biopharma AS, Vallehellene 4, 1664 ROLVSØY, NO Klasse:5 Naturlegemiddel. Klasse:29 Helsekost. Klasse:30 Helsekost. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EasyShape EasyShape NaturaMed Pharma AS, Postboks 1513, 3007 DRAMMEN, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater; helsekost og kosttilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dinesen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Thomas Dinesen, Vråvej 4, Øster Lindet, 6630 RØDDING, DK Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for byggeformål; asfalt, bek, og bitumen; transportable bygninger (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonstjenester. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOODS OF NORWAY MOODS OF NORWAY Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781 STRYN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; tannpussemidler. Klasse:29 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker-, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EU (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PURPLE LEGEND Löfbergs Lila (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GYNECARE MORCELLEX GYNECARE MORCELLEX Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:10 Kirurgisk instrument i form av vevsmorcellator (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Löfbergs Lila AB, Hamntorget Box 1501, KARLSTAD, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5

6 registrerte varemerker /09 Klasse:21 Kaffeglass, kaffekopper, kaffekrus; termosflasker; tesiler, ikke av edelmetall, tekrus, tekopper, teserviser, ikke av edelmetall, tekanner, ikke av edelmetall, teegg, ikke av edelmetall. Klasse:30 Kaffe, kaffebaserte drikker, te, iste, tebaserte drikker. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke, selvbetjeningsbarer, restauranter, kaféer, kantiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EU (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLACK MYSTERY Löfbergs Lila (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Löfbergs Lila AB, Hamntorget Box 1501, KARLSTAD, SE 6

7 registrerte varemerker /09 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:21 Kaffeglass, kaffekopper, kaffekrus; termosflasker; tesiler, ikke av edelmetall, tekrus, tekopper, teserviser, ikke av edelmetall, tekanner, ikke av edelmetall, teegg, ikke av edelmetall. Klasse:30 Kaffe, kaffebaserte drikker, te, iste, tebaserte drikker. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke, selvbetjeningsbarer, restauranter, kaféer, kantiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAVILON CAVILON 3M Co, 3M Center 2501 Hudson Road, MN55144 SAINT PAUL, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Hudpleieprodukter til medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sigra Sigra Sigra AS, Kongeveien 82, 3188 HORTEN, NO Klasse:31 Klasse:41 Dyrefor med innhold av urter. Utdannings- og opplæringsvirksomhet; kurs i forbindelse med dyrekommunikasjon; utvikling av mentale evner hos mennesker og dyr. Klasse:43 Dyrepensjonat/hotell, rekreasjonssted for mennesker og dyr. Klasse:44 Behandling av mennesker og dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CUTISIN CUTISIN Devro Plc, Moodiesburn, G690JE CHRYSTON, GLASGOW, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:18 Tarmer og pølseskinn laget av naturlige og syntetiske materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen M.GRIFONI M.GRIFONI Demi Enterprises LLC, Foulk Road, Suite 201, DE19803 WILMINGTON, US Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sigra Healing Sigra Healing Sigra AS, Kongeveien 82, 3188 HORTEN, NO Klasse:31 Dyrefôr med innhold av urter. Klasse:41 Utdannings- og opplæringsvirksomhet; kurs i forbindelse med dyrekommunikasjon; utvikling av mentale evner hos mennesker og dyr. Klasse:43 Dyrepensjonat/hotell, rekreasjonssted for mennesker og dyr. Klasse:44 Behandling av mennesker og dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen manna himmelske råvarer - alltid økologisk (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Norganic AS, Stavangerveien 36, 4313 SANDNES, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SHARBATI SHARBATI Amira Foods (India) Ltd, 54, Prakriti Marg, Sultanpur Farms Mehrauli, NEW DEHLI, IN Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, fruktsauser, kompotter, egg, melk- og melkeprodukter og andre meieriprodukter; spiselige oljer og fett, pikkels, sylteagurker. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sigra dyretolk Sigra dyretolk Sigra AS, Kongeveien 82, 3188 HORTEN, NO Klasse:31 Dyrefôr med innhold av urter. Klasse:41 Utdannings- og opplæringsvirksomhet; kurs i forbindelse med dyrekommunikasjon; utvikling av mentale evner hos mennesker og dyr. Klasse:43 Dyrepensjonat/hotell, rekreasjonssted for mennesker og dyr. Klasse:44 Behandling av mennesker og dyr. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INDIGO INDIGO Amira Foods (India) Ltd, 54, Prakriti Marg, Sultanpur Farms Mehrauli, NEW DEHLI, IN Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter og andre meieriprodukter; spiselige oljer og fett, hermetikk, pikkels, sylteagurker. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOODLENGTH GOODLENGTH Amira Foods (India) Ltd, 54, Prakriti Marg, Sultanpur Farms Mehrauli, NEW DEHLI, IN Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter og andre meieriprodukter; spiselige oljer og fett, hermetikk. pikkels, sylteagurker. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen silent socks (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Eva Petersson Eriksson, Relingsgatan 6, VÄSTRA FRÖLUNDA, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:20 Beskyttelsesbekledning for møbler; filtunderlag for møbler; møbelknotter; beskyttelsesdekken for møbler. Klasse:27 Matter for møbler. 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKAPER FREMTIDEN ER TIL STEDE VIL GÅ FORAN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AUGUST AUGUST F & L P/S, Tobaksvejen 4, 2860 SØBORG, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:34 Tobakk; sigaretter, pipetobakk, snus, skråtobakk og tygge-tobakk; artikler for røkere, lightere og fyrstikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Stavanger kommune, Postboks 8001, Haakon VII's gate 11, 4068 STAVANGER, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:9 Datamaskinprogrammer, herunder informasjon innspilt på magnetiske medier eller nedlastet fra et datanettverk. Klasse:16 Brosjyrer, plakater; papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:18 Handlenett og handlevesker. Klasse:24 Bannere. Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPLITPIECE SPLITPIECE Slakk Line AS, Skogvegen 21, 3560 HEMSEDAL, NO Klasse:28 Klasse:35 Gymnastikk- og sportsartikler. Oppstilling, for andre, av et utvalg av gymnastikk- og sportsartikler slik at kunden kan se på og kjøpe disse varene via et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NAVISTAR SMARTTOUCH NAVISTAR SMARTTOUCH Cordis Corp, FL MIAMI LAKES, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:10 Medisinske innretninger i form av katetere for kardial ablasjon. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BR-EAK (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Nettbuss AS, Skippergata 31, 0154 OSLO, NO Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Nordic Lunch AS, V/Fredrik Eriksen, c/o Bama Gruppen, Postboks 123 Økern, 0509 OSLO, NO Bitmill AS, v/morten Johansen, Sagveien 21 A, 0459 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdiglagede salater. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is; sandwichprodukter; påsmurte brødvarer, baguetter. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUX SUMMER GLOW LUX SUMMER GLOW Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Kosmetiske produkter for personlig pleie, hudpleiemidler og parfymevarer til personlig bruk, nemlig: såper, parfymevarer, velduftende toalettvann, etterbarberingsvann; cologne, eteriske oljer, aromaterapiprodukter (ikke for medisinsk bruk), massasjeprodukter (ikke for medisinsk bruk), deodoranter og antiperspiranter, preparater til behandling av hodebunn og hår, shampoer og balsam, hårfargemidler, hårstylingprodukter, bade og dusjpreparater; hudpleieprodukter, oljer, kremer og losjoner for huden, produkter til bruk ved barbering, produkter til bruk før og etter barbering, hårfjerningsmidler, solbrunings- og solbeskyttende produkter, kosmetikk; make-up og make-up-fjerningsprodukter, leppepleiende produkter, kosmetikkputer, -tøy og -kluter, forhåndsfuktede - og forhåndsimpregnerte renseputer, -tøy og -kluter; skjønnhetsmasker og pakker for kosmetisk ansiktsbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUX PETAL TOUCH LUX PETAL TOUCH Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Kosmetiske produkter for personlig pleie, hudpleiemidler og parfymevarer til personlig bruk, nemlig: såper, parfymevarer, velduftende toalettvann, etterbarberingsvann; cologne, eteriske oljer, aromaterapiprodukter (ikke for medisinsk bruk), massasjeprodukter (ikke for medisinsk bruk), deodoranter og antiperspiranter, preparater til behandling av hodebunn og hår, shampoer og balsam, hårfargemidler; hårstylingprodukter, bade og dusjpreparater; hudpleieprodukter, oljer, kremer og losjoner for huden, produkter til bruk ved barbering, produkter til bruk før og etter barbering, hårfjerningsmidler, solbrunings- og solbeskyttende produkter, kosmetikk, make-up og make-up-fjerningsprodukter, leppepleiende produkter, kosmetikkputer, -tøy og -kluter, forhåndsfuktede - og forhåndsimpregnerte renseputer, -tøy og -kluter, skjønnhetsmasker og pakker for kosmetisk ansiktsbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DALRADCO DALRADCO Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUX SUN KISSED TOUCH LUX SUN KISSED TOUCH Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Kosmetiske produkter for personlig pleie, hudpleiemidler og parfymevarer til personlig bruk, nemlig: såper, parfymevarer, velduftende toalettvann, etterbarberingsvann; cologne, eteriske oljer, aromaterapiprodukter (ikke for medisinsk bruk), massasjeprodukter (ikke for medisinsk bruk), deodoranter og antiperspiranter, preparater til behandling av hodebunn og hår, shampoer og balsam, hårfargemidler; hårstylingprodukter, bade og dusjpreparater; hudpleieprodukter, oljer, kremer og losjoner for huden, produkter til bruk ved barbering, produkter til bruk før og etter barbering, hårfjerningsmidler, solbrunings- og solbeskyttende produkter, kosmetikk, make-up og make-up-fjerningsprodukter, leppepleiende produkter, kosmetikkputer, -tøy og -kluter, forhåndsfuktede - og forhåndsimpregnerte renseputer, -tøy og -kluter; skjønnhetsmasker og pakker for kosmetisk ansiktsbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KREM NASJONAL (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Norsk rikskringkasting AS, Juridisk avdeling, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 OSLO, NO Klasse:9 CD, video/dvd, CD-romspill, dataspill, refleks, refleksvest. Klasse:16 Bøker, aktivitetsbøker, postkort, skrive- /tegneblokk, brevark, konvolutter, strikkeoppskrifter, klistremerker. Klasse:21 Kopp, skål, asjett, tallerken i porselen; kopp skål, asjett i plast (melanin), matboks i blikkstål, termos i stål. Klasse:24 Sengesett, ullpledd. Klasse:28 Puslespill, bildelotto, leketøy, ski, bindinger, staver, skismøring, spark, kjelke. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogammer og distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Klasse:41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAMPTON 27 REPUBLIC (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tasco SCIENCE AT WORK (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Hampton Republic 27 Inc, c/o Arent Fox LLP 1675 Broadway, NY10019 NEW YORK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:3 Parfymer og parfymerte artikler; eau de cologne og eau de toilette; eteriske oljer; kosmetikk; badeprodukter; fuktighetskremer; produkter for bruk som make-up; solkremer og solblokkeringsstifter; såper; hudpleieprodukter; skjønnhetspleieprodukter; hårprodukter; neglepleieprodukter. Klasse:9 Solbriller; innfatninger og linser for solbriller; solbriller som festes utenpå vanlige briller; spesialetuier for solbriller. Klasse:18 Bager og vesker; sportsvesker; gymvesker; campingsekker; stoffvesker; kosmetikkvesker; jaktvesker; lærvesker, kofferter og lommebøker; dokumentmapper; kofferter; dokumentkofferter; reisekofferter; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; ryggsekker; trekk for bager; håndvesker; skolevesker; handlevesker; strandvesker; vesker for toalettsaker; reisevesker for dresser og drakter; lommebøker; pengepunger; skinn og huder; lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; gardiner; etiketter av tekstiler; vevde stoffer for produksjon av bekledning. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Acadian Agritech (A division of Acadian Seaplants Ltd), 30 Brown Avenue, NSB3B1X8 DARTMOUTH, CA Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO Klasse:5 Tilsetningsstoffer til dyrefor basert på marine planter og til bruk som ernæringssupplement. 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAMPTON REPUBLIC 27 HAMPTON REPUBLIC 27 Hampton Republic 27 Inc, c/o Arent Fox LLP 1675 Broadway, NY10019 NEW YORK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:3 Klasse:9 Klasse:18 Klasse:24 Parfymer og parfymerte artikler; eau de cologne og eau de toilette; eteriske oljer; kosmetikk; badeprodukter; fuktighetskremer; produkter for bruk som make-up; solkremer og solblokkeringsstifter; såper; hudpleieprodukter; skjønnhetspleieprodukter; hårprodukter; neglepleieprodukter. Solbriller; innfatninger og linser for solbriller; solbriller som festes utenpå vanlige briller; spesialetuier for solbriller. Bager og vesker; sportsvesker; gymvesker; campingsekker; stoffvesker; kosmetikkvesker; jaktvesker; lærvesker, kofferter og lommebøker; dokumentmapper; kofferter; dokumentkofferter; reisekofferter; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; ryggsekker; trekk for bager; håndvesker; skolevesker; handlevesker; strandvesker; vesker for toalettsaker; reisevesker for dresser og drakter; lommebøker; pengepunger; skinn og huder; lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; gardiner; etiketter av tekstiler; vevde stoffer for produksjon av bekledning. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Balfour Beatty (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Balfour Beatty Plc, 130 Wilton Road, SW1V1LQ LONDON, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:6 Skinner av metall for skinneganger; jernbanespor (jernbaneskinner) av metall; sporskifter, sporvekslere og kryss for jernbaner; deler av skinneganger; konstruksjonsmessige bære- og støtteelementer, bære- og støtteelementer for tunneler, bære- og støtteelementer for skinneganger, kabler, fjærer, wire og tråd, klemmer, rør og braketter, alt av metall; gjenstander av uedelt metall for bruk i jernbaner og sporveier. Klasse:9 Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter for bruk i j ernbaneindustrien; apparater for signalering, kontroll, styring og strømforsyning for jernbaner; elektriske anordninger og innretninger for signalering, måling, registrering, overvåkning, kontroll, styring og veksling; deler og tilbehør av og for de forannevnte varer. Klasse:37 Konstruksjons- og byggevirksomhet; reparasjon og vedlikehold av bygninger, bygge- og anleggskonstruksjoner, veier, motorveier og jernbaner; installasjon, reparasjon og vedlikehold av overføringslinjer, kraftledninger, elektriske samleskinner, elektrifiseringsapparater for kjøreledninger og strømførende skinner, apparater for jernbanesignalering og sporveksling, strømforsyningssystemer, understasjoner og sporarbeider; konstruksjon, bygging, reparasjon og vedlikehold av stålkonstruksjoner og tredimensjonale rammeverk; utleie av bygg- og anleggsapparater; informasjon, konsultasjoner og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. Klasse:42 Designvirksomhet relatert til bygge-, ingeniørog jernbaneindustrien; kontraktanalyser. 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen core Cash (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dove (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Norsk Kontantservice AS, Postboks 375 Sentrum, 0102 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; maskiner for telling og sortering av penger; fordelingsautomater. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; verditransport. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Mars Norge AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, og kokte frukter og grønnsaker, egg, meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter, melk og drikker av melk, produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. Klasse:30 Kaffe og kaffeerstatninger, te, kakao, drikkesjokolade, sukker, ris, tapioka, sago, mel og næringsmidler av korn, brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, sjokolade og konfektyrer; iskrem, spiseis; is; honning; sirup; salt, sennep, eddik, sauser, pesto; krydderier, krydder, produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. 16

17 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ULTIMATE SUPPORT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Ningbo Sunlight Electrical Equipment Co Ltd, Yinzhou Investment, Industry Park NINGBO, CN Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:6 Støttestag av metall; stålrør; metallgitter; wire av metall; nagler, plugger og bolter av metall; metallbeslag til møbler; jernvarer; minneplaketter av metall; kunstverk av metall; fjærer av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WESTHILL REDBIRD WESTHILL REDBIRD Bik Bok AS, Bergerveien 5, 1396 BILLINGSTAD, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, tannpussemidler. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle steiner; ur. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/701,341 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MODEL S MODEL S Tesia Motors Inc, 1050 Bing Street, CA94070 SAN CARLOS, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse:36 Fremskaffelse av finansielle tjenester relatert til biler, nemlig forsikringstjenester og bilfinansiering og leasing-kjøpfinansiering; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; kredittrådgivning; kreditbyråer og finansielle tjenester for kjøp og leasing av motorkjøretøyer; leasing av motorkjøretøyer; finansielle tjenester; leasing-salg-finansiering; kredittjenester relatert til motorkjøretøyer; finansielle tjenester relatert til motorkjøretøyer; rådgivnings-/veilednings-tjenester relatert til forsikring av motorkjøretøyer; motorforsikring; ytelse av garantier for motor-landkjøretøyer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COOLPULSE COOLPULSE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:10 Elektrokirurgiske instrumenter for bruk i artroskopisk kirurgi. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kalenderpikene (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen C-WIS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kalenderpikene DA, Tromsøgt 5 B, 0565 OSLO, NO Klasse:16 Hilsningskort, kalendere, kokebøker, foto, fotokunst, gaveposer og esker, gavepapir (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIMPLY COTTON SIMPLY COTTON Mary Kay Inc, Dallas Parkway, TX DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:3 Parfymer; eau de cologne; eau de toilette; bade- og dusjgeleer, kroppssåper, eteriske oljer for personlig bruk, badeoljer og kroppsoljer; badesalter; boblebad; bodylotions, kremer, geleer og pudder; kroppssprayer og -dusjer; hudpleieprodukter, nemlig rensekremer og lotions; alkoholfritt ansiktsvann (fresheners), tonere, fuktighetsbevarere, nattkremer, rensesåpestykker og ansiktssåper. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Constructor Group AS, Kinoveien 3A, 1338 SANDVIKA, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:9 Software for analyse, bedømmelse og optimalisering av lagerhus og lagre; software for planlegging av lagerhus, vedlikehold av lagerhus og effektiv lagring i lagerhus; software for lagring og gjenfinning av varer; software for arkivløsninger; software for logistikk og produksjonsløsninger; software for forvaltning av logistikksentre; software for bruk til kontroll av håndtering, behandling, sortering og lagring av varer og materiale. Klasse:42 Design og utvikling av software for analyse; design og utvikling av software for bedømmelse og optimalisering av lagerhus og lagre; design og utvikling av software for planlegging av lagerhus, vedlikehold av lagerhus og effektiv lagring i lagerhus; design og utvikling av software for lagring og gjenfinning av varer; design og utvikling av software for arkivløsninger; design og utvikling av software for logistikk og produksjonsløsninger; design og utvikling av software for forvaltning av logistikksentre; design og utvikling av software til bruk for kontroll av håndtering, behandling, sortering og lagring av varer og materiale; vedlikehold og implementering av software for analyse, bedømmelse og optimalisering av lagerhus og lagre; vedlikehold og implementering av software for planlegging av lagerhus, vedlikehold av lagerhus og effektiv lagring i lagerhus; vedlikehold og implementering av software for lagring og gjenfinning av varer; vedlikehold og implementering av software for arkivløsninger, vedlikehold og implementering av software for logistikk og produksjonsløsninger; vedlikehold og implementering av software for forvaltning av logistikksentre; vedlikehold og implementering av software til bruk i kontroll av håndtering, behandling, sortering og lagring av varer og materiale. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US US (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLO TV (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Nettverks-, styrings-, overførings- og mottakersystemer bestående av datahardware og kommunikasjonssoftware som muliggjør overføring og avspilling av lyd og visuelle data via satellitt og bakkebundne kommunikasjonssystemer, via nettverkssystemer og via trådløse kommunikasjonssystemer. Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring og mottak av data og audiovisuelle fremvisninger via dataterminaler og trådløse kommunikasjonsenheter; satellittkommunikasjonstjenester; bakkebundne kommunikasjonstjenester, nemlig satellittoverføringstjenester; trådløse, digitale meldingsformidlingstjenester basert på tekst og tall; online dokumentlevering via et globalt datanettverk. Klasse:41 Lydproduksjonstjenester og produksjonstjenester for visuelle effekter til bruk på håndholdte, digitale, elektroniske enheter og trådløse kommunikasjonssystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VOLTAROL GLEDEN AV BEVEGELSE VOLTAROL GLEDEN AV BEVEGELSE Novartis AG, 4002 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 19

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Husbands&wives (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GreenTec (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tonedesign AS, Postboks 33, 5486 ROSENDAL, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; postkort; kunsttrykk; trykksaker; fotografier; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg av følgende: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, elektriske apparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, postkort, kunsttrykk, trykksaker, bøker, fotografier, skrivesaker og papirvarer, instruksjons- og undervisningsmateriell, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere, kammer og svamper, gjenstander til rengjøringsformål, glassvarer, porselen og keramikk, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker, tekstiler og tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, kaffe, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, sauser, krydderier, is, alkoholholdige drikker (unntatt øl.), blomster, film, musikk. Klasse:39 Klasse:41 Klasse:45 Organisering av reiser. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Norfolier Norge AS, Slynga 10, 2005 RÆLINGEN, NO Klasse:16 Plastemballasje. Klasse:17 Plast som halvfabrikata. Klasse:19 Ikke-metalliske bygningsvarer. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 11/05-2005.03.14 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer