nr 36/ NO årgang 96 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 36/ årgang 96 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /06 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...55 Delvis overdragelse - partial change in ownership/partial assignment Endringer i registrerte varemerker Slettelser Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /06 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Masterfoods AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; poteter; egg; meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter; melk og melkedrikker; produkter bearbeidet for konsumering og bestående av eller produsert av de forannevnte varer. 30 Kaffe og kaffeerstatninger; te, kakao, drikkesjokolade sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn; brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorkaker, sjokolade, konfektyrer og konditorvarer; is, iskrem; honning, sirup; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; krydder; produkter bearbeidet for konsumering og bestående av eller produsert av de forannevnte varer. Masterfoods AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; poteter; egg; meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter; melk og melkedrikker; produkter bearbeidet for konsumering og bestående av eller produsert av de forannevnte varer. 30 Kaffe og kaffeerstatninger; te, kakao, drikkesjokolade sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn; brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorkaker, sjokolade, konfektyrer og konditorvarer; is, iskrem; honning, sirup; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; krydder; produkter bearbeidet for konsumering og bestående av eller produsert av de forannevnte varer. 3

4 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NUSLEEP Warner-Lambert Company LLC, 201 Tabor Road, NJ07950 MORRIS PLAINS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BENEREST Warner-Lambert Company LLC, 201 Tabor Road, NJ07950 MORRIS PLAINS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BALAREST Warner-Lambert Company LLC, 201 Tabor Road, NJ07950 MORRIS PLAINS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Reseptfrie farmasøytiske sovemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Commaxx AS, Postboks 15 Haugenstua, 0915 Oslo, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner i form av maskinvare til bruk for "tynn-terminaler" til bruk ved kryptering og optimalisering; programvare i form av optimaliseringsverktøy for administrasjon av IT-løsninger; ingen av de forannevte varer i tilknytning til kabelbehandling. 42 EDB-programmering i tilknytning til kryptering og optimalisering og administrasjon av IT-løsninger; ingen av de forannevte tjenester i tilknytning til kabelbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EXUBERA Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. 4

5 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: eller et rent figurmerke Kornbeck AS, Klokkerjordet 2, 1395 HVALSTAD, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DURA-SHIELD NV Duracell Batteries SA, Nijverheidslaan 7, 3220 AARSCHOT, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Elektrokjemiske energikilder, nemlig elektrokjemiske celler. 17 Tetningsmidler for batterier. Byggfag AS, Keiser Wilhelmsg 50, 6003 ÅLESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 19 Bygningsmaterialer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BORGERLIG KONFIRMASJON Human-Etisk Forbund, St. Olavsgt 27, 0166 OSLO, 41 Konfirmasjon på et humanistisk, sekulært grunnlag bestående av kurs i livssyn og etikk med avsluttende seremoni. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NATURE OF WATER Paramount International Export Ltd, West Olympic Boulevard, 10th Floor, CA90064 LOS ANGELES, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 32 Naturlig kildevann og artesisk grunnvann til drikking. 5

6 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Asker og Bærum Boligbyggelag AL, Postboks 385, 1301 SANDVIKA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 36 Forretninger med fast eiendom herunder formidling og forvaltning av fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; smør; fløte; rømme; ost; yoghurt og yoghurtdrikker; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; pålegg; snacksprodukter; desserter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pålegg; kaffebaserte, tebaserte, kakaobaserte og/eller sjokoladebaserte drikker; snacksprodukter; sjokolade; søtsaker; desserter, puddinger; kornblandinger, mysli. eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; smør; fløte; rømme; ost; yoghurt og yoghurtdrikker; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; pålegg; snacksprodukter; desserter. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pålegg; kaffebaserte, tebaserte, kakaobaserte og/eller sjokoladebaserte drikker; snacksprodukter; sjokolade; søtsaker; desserter, puddinger; kornblandinger, mysli. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 6

7 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; smør; fløte; rømme; ost; yoghurt og yoghurtdrikker; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; pålegg; snacksprodukter; desserter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pålegg; kaffebaserte, tebaserte, kakaobaserte og/eller sjokoladebaserte drikker; snacksprodukter; sjokolade; søtsaker; desserter, puddinger; kornblandinger, mysli. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; smør; fløte; rømme; ost; yoghurt og yoghurtdrikker; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; pålegg; snacksprodukter; desserter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pålegg; kaffebaserte, tebaserte, kakaobaserte og/eller sjokoladebaserte drikker; snacksprodukter; sjokolade; søtsaker; desserter, puddinger; kornblandinger, mysli. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 7

8 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; smør; fløte; rømme; ost; yoghurt og yoghurtdrikker; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; pålegg; snacksprodukter; desserter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pålegg; kaffebaserte, tebaserte, kakaobaserte og/eller sjokoladebaserte drikker; snacksprodukter; sjokolade; søtsaker; desserter, puddinger; kornblandinger, mysli. Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Snacksmiks bestående i hovedsak av nøtter, tørkede frukter og tørkede grønnsaker. 30 Nøtter dekket av sjokolade og glaserte nøtter. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 8

9 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Novartis AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater. eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; smør; fløte; rømme; ost; yoghurt og yoghurtdrikker; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; pålegg; snacksprodukter; desserter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pålegg; kaffebaserte, tebaserte, kakaobaserte og/eller sjokoladebaserte drikker; snacksprodukter; sjokolade; søtsaker; desserter, puddinger; kornblandinger, mysli. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MASTER CONCEPT Shimano Inc OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 28 Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger, fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; hoftebeskytter, spesielt utformet for fiske; tilbehør for fiske. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; smør; fløte; rømme; ost; yoghurt og yoghurtdrikker; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; pålegg; snacksprodukter; desserter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pålegg; kaffebaserte, tebaserte, kakaobaserte og/eller sjokoladebaserte drikker; snacksprodukter; sjokolade; søtsaker; desserter, puddinger; kornblandinger, mysli. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 9

10 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; smør; fløte; rømme; ost; yoghurt og yoghurtdrikker; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; pålegg; snacksprodukter; desserter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pålegg; kaffebaserte, tebaserte, kakaobaserte og/eller sjokoladebaserte drikker; snacksprodukter; sjokolade; søtsaker; desserter, puddinger; kornblandinger, mysli. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. eller et rent figurmerke Tomas Skoglund, Knutsbakken 11, 2420 TRYSIL, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vinduspussing; undervannsbygging, undervannsreparasjoner, undervannssveising, undervannsbrenning, undervannsmuddring, undervannsrørlegging, undervannssprenging,undervannsstøping. 39 Transportvirksomhet; garasjeutleie; undervannsberging; undervannsredning. 41 Underholdningsvriksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; stuntmannsoppdrag. 10

11 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM Hipp & Co, Brünigstrasse 141, 6072 SACHSELN, CH Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 3 Produkter for kropps- og skjønnhetspleie av babyer, spedbarn, småbarn og barn, særlig eteriske oljer; papirkluter og tøykluter inneholdende oljer, lotions og/eller kjemiske preparater for kroppspleie og kroppshygiene generelt; oljer, lotions, kremer, pulver, såper; kroppspleiekluter inneholdende kosmetiske lotions; badepreparater, shampooer, solkrem; produkter for tannrengjøring, særlig tannpasta; bomullspinner for kosmetiske formål. 5 Proteinpreparater for menneskelig ernæring ekstrahert fra grønnsak- og animalske produkter for medisinske formål; farmasøytiske produkter; dietetiske produkter for barn, syke og invalide for medisinske formål; babymat; lotions, kremer, pulver, såper, shampooer og badepreparater for medisinske formål for babyer og barn; vatt for pleieformål. 8 Spisebestikk, også av mindre farlig eller ufarlig karakter; barnespisebestikk; neglesakser for babyer. 9 Badetermometre for ikke-medisinsk bruk; musematter; telefonkort; lydbærere, særlig for CD'er og kassetter. 10 Babyflasker og tåteflasker; babyflaske- og tåteflaskesmokker, narresmokker og narresmokklenker og -kjeder; biteringer; neseaspiratorer for babyer; badetermometre for medisinsk bruk; varmeputer for medisinsk bruk. 12 Barnetriller og barnevogner og deres deler og tilbehør, særlig regnbeskyttende produkter for barnetriller og barnevogner; flaskeholdere og hengenett for barnetriller og barnevogner; barnesikkerhetsseter for kjøretøy og deres deler og tilbehør, særlig beskyttelsestrekk for barnesikkerhetsseter. 16 Trykksaker, bøker; bildebøker for barn; bleietruser for babyer; matter/tepper for bleieskift bestående av absorberende cellulose; fuktede engangsvaskekluter bestående av cellulose; papir, papp og varer laget av disse materialer, særlig servietter; innpakningspapir, post-it-lapper og - blokker, også selvklebende; klistremerker, klistremerker for biler; kalendere, skrivesaker og papirvarer, særlig notisblokker; kulepenner. 21 Tallerkener, særlig varmetallerkener, tutekopper; babyflaskevarmere (ikke elektriske); flaskeholdere; børster for rengjøring av flasker og tåtesmokker; børstesett; kammer, tannbørster; hårbørster; drikkeglass; vaser og boller; kaffekopper. 25 Klær, særlig klær for babyer, småbarn og barn, særlig T-skjorter, bodies, sparkebuksedresser og sparkebukser; smekker; hodeplagg, særlig luer; regnfrakker; fottøy, særlig sports- og fritidssko. 29 Proteinpreparater for menneskelig ernæring ekstrahert fra grønnsak- og animalske produkter; kjøtt; fisk; fjærkre; vilt og kjøttvarer; kjøttekstrakter; kjøtt-, fiske-, frukt- og grønnsakgeleer; syltetøy; kompotter; egg, melk; melkeprodukter, nemlig smør, ost, fløte, yoghurt, kvarg, tørrmelk og melkeprotein for ernæringsformål; fruktstenger, hovedsakelig bestående av frukt, kornblandinger,korn, nøtter og/eller sukker; desserter for barn, særlig søte desserter hovedsakelig bestående av melk, og/eller frukt; desserter og søte desserter, hovedsakelig bestående av melk, også med anvendelse av bindemiddeler av hvilken som helst art; desserter og søte desserter, hovedsakelig bestående av frukt; ferdiglagede måltider og halvferdige måltider hovedsakelig fremstilt av kjøtt, fjærkre, vilt, fisk, frukt, grønnsaker, egg, melkeprodukter, belgfrukter og/eller poteter; supper, kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, grønnsaker, frukt og melk, enten i bokser, som hermetikk eller i konservert tilstand; spiselige oljer og fett; alle de forannevnte varer også i dypfryst tilstand; alle de forannevnte varer også for dietetiske formål; dietetiske næringsmidler eller næringstilskudd for ikke-medisinske formål basert på proteiner, fett og fettsyrer med tilsetning av vitaminer, mineraler og sporstoffer, enten individuelt eller i kombinasjon, alle så langt de er inkludert i klasse Te, tedrikker, kakao, sukker, dekstrose, ris, tapioka, sago; mel; semule; frokostblandinger, kornprodukter og næringsmidler av korn (unntatt dyrefor); brød; kjeks; kaker; fine bakevarer; konserverte og hermetiserte bakevarer; snackprodukter; konditorvarer og konfektyrer; deigvarer og pasta; sjokolade; sukkerprodukter; dekstrosepreparater; honning og propolis; desserter for barn, herunder søtretter hovedsakelig bestående av sukker, kakao, sjokolade og/eller stivelse; desserter og søtsaker hovedsakelig bestående av sukker og sjokolade, også med tilsetning av bindemidler av hvilken som helt art; ferdige og halvferdige måltider hovedsakelig fremstilt av frokostblandinger, kornprodukter, ris og/eller deigvarer; krydder; hovedsakelig bestående av korn, frukt, nøtter og/eller sukker; kornstenger, hovedsakelig bestående av korn, müsli, nøtter, frukt og/eller sukker; tallerkenferdige kornretter, ferdige og halvferdige næringsmidler bestående av kli, herunder bakevarer; alle de forannevnte varer også i dypfryst tilstand; alle de forannevnte varer også for dietetiske formål; dietetiske næringsmidler eller ernæringstilsetninger for ikkemedisinske formål basert-på karbohydrater og med høyt fiberinnhold, med tilsetning av vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten individuelt eller i kombinajon, så langt de er inkludert i klasse Rådgivning relatert til spedbarn-, småbarn- og barneernæring; rådgivning relatert til spedbarn-, småbarn- og barnestell og omsorg. 18 Reisebager og -vesker av bomull for babyer; ryggsekker; bager, vesker og tasker; paraplyer. 20 Høye stoler for barn; trakter; små vidjekurver; sikkerhetslåser, sikkerhetsutstyr og - anordninger, herunder skufflåser, skuffstoppere, hjørnebeskyttere, dørstoppere, stikkontaktbeskyttere, vindusbeskyttere og kjøleskaps-sikkerhetslåser; skaplåser; reisesenger. 11

12 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Jernia ASA, Fløisbonnveien 4, 1412 SOFIEMYR, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner; beskjæringskniver, beskjæringssakser, fotpleie- og manikyrbestikk, ikke elektriske boksåpnere og ikke elektriske eggdelere, forskjærkniver, fruktplukkere (redskap), gafler, grønnsakhakker (redskap), grønnsakskniver, hagekniver, hageredskaper, håndredskap, hagesakser, grønnsakhakker, ishakker, kjøtthakker (redskap), hulltang (redskap), elektriske eller ikke-elektriske hårfjerningsapparater og hårsakser for klipping, kjøtthakker (redskap), elektriske eller ikke-elektriske klippemaskiner for hår, klippemaskiner for skjegg, sukkerklyper, grønnsakkniver, kniver (ikke opptatt i andre klasser), kvessesteiner, mortere for knusing, nøtteknekkere, ikke av edelmetall; ostehøvler, osteskjærere, palettkniver, peisblåser (håndopererte), pinsetter; pizzakniv, pizzakutter og pizzaskjærer (ikke elektrisk); river og rivjern (redskap); sakser (ikke opptatt i andre klasser), skjeer, trancherkniver (redskap); boksåpnere (ikke elektriske). 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; belysningslamper, brødristere, elektriske radiatorer, elektriske frityrkokere; frysebokser; grillspidd, hårtørrere, isapparater og - maskiner, elektriske lys for juletrær, elektriske kaffemaskiner og kaffetraktere; kjøleskap, elektriske kokeredskaper, komfyrer, elektriske lamper og elektriske lamper for juletrær; lamper med ultrafiolette stråler, ikke for medisinsk bruk; lommelykt, lykter, lykter for sykler, mikrobølgeovner for matlaging; brødristere; toalettseter (WC), stekeovner, elektriske stekeredskaper, kloringsanordninger for svømmebassenger, tallerkenvarmere, elektrisk oppvarmede tepper, elektriske kaffetraktere, hårtørkere, lufttørkere, elektriske vaffeljern, elektriske vannkjeler, elektriske varmeputer (ikke for medisinsk bruk), elektriske varmetepper, elektriske vifter for personlig bruk, elektrisk yoghurtmaskin. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer, albumer, almanakker, avfallsposer (av papir eller plast), avrivningskalendre, avsminkingsservietter av papir, bilder, bindemidler (klebemidler) for papirvarer og for husholdningsbruk, bokstøtter, bordbrikker av papir, bordduker av papir, bordservietter av papir, tegnebrett, brevkurver, karaffel-brikker av papir, brikker for ølglass, duker av papir, hatteesker, fargebånd for printere, innpakningspapir, klebebånd for papirvarer og husholdningsbruk, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, kontorrekvisita, unntatt møbler, lim for papirvarer og husholdningsbruk, limstifter (papirhandel), pensler for malere malerkoster, malerpensler, malerruller, lerret for maling, staffeli for maling, bordservietter av papir, servietter av papir, servietter for avsminking (av papir), tegneredskaper, tegnesaker. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sekker for bæring av barn, bæremeis for bæring av barn, campingsekker, dokumentkofferter, dokumentmapper, etuier for nøkler (lærvarer), sekker for fjellklatrere, garderobeposer for klær (for reiseformål), handlevesker, hatteesker og - etuier av lær, håndkofferter, håndvesker, jaktvesker, kartmapper, håndtak for koffert, kofferter, reisekofferter, kosmetikkofferter, kunstlær, lommebøker, dokumentmapper, kartmapper, notemapper, paraplyer, paraplytrekk, parasoller, ransler, reisebager, reisebestikk av lær, reisekister, reisekofferter, reisevesker, ryggsekker, seddelbøker, campingsekker, sekker for emballasje (av lær), sekker for fjellklatrere, skoleransler, skolesekker, skolevesker, trillebager, tursekk, varenett for innkjøp, handlevesker, reisevesker, skolevesker og strandvesker. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; avisstativer, barnestoler (høy), beholdere (emballasje-) av plast, sengebeslag, ikke av metall, vindusbeslag, ikke av metall, beslag for dører, ikke av metall, beslag for møbler, ikke av metall, blomsterkasser, pidestaller for blomsterpotter, bokstativer (møbel), bord (møbel), brødformer, buffeter på hjul (møbel), soveposer for camping, flaggstenger; garderobeposer og garderobeposeskap for klær; ildgitter (for husbruk); sølvbelagt glass (speilvarer); husnummer, ikke lysende, ikke av metall; møbelhyller, hyller for lagring, innendørs persienner; postkasser (unntatt av metall eller mur); kasser av tre eller plast, kasser for leketøy, kasser, ikke av metall; kleshengere, klesstativer, knagger for klesstativer, ikke av metall; knagger for klær, ikke av metall, knagger for klesstativer, ikke av metall, knivskaft, ikke av metall, kosteskaft, ikke av metall, kurver ikke av metall, kurvvarer; luftmadrasser ikke for medisinsk bruk; medisinskap, møbler, møbler av metall, nummerskilt, ikke av metall (for kjøretøyer), nøkkeltavler, oppslagstavler, paraplystativer, persienner av tre, persienner for innendørs bruk; teltplugger, ikke av metall; soveposer for camping; postkasser, ikke av metall eller murverk; skilt av tre eller av plast; smykkeskrin, ikke av edelmetall, speil (ikke opptatt i andre klasser); stativer for tidsskrifter, statuer av tre, voks, gips eller plast; sølvbelagt glass (speil); teltplugger, ikke av metall. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); asjetter, ikke av edelmetall; baljer, ballonger av glass (beholdere); teppebankere, ikke elektriske; børster for rengjøring av beholdere, drikkebeholdere, varmeisolerende beholdere, beholdere for husholdning eller kjøkken, ikke av edelmetall; bestikk- og servisekurver for piknik, blandeskjeer (kjøkkenredskap); blomsterpotter; metallbokser for fordeling av papirhåndklær, såpebokser; tebokser, ikke av edelt metall, bokser av glass, boller (husholdning), bordserviser, ikke edelmetall (andre enn kniver, gafler og skjeer); skjærebrett for kjøkken, brett for husbruk, ikke av edelmetall, karaffelbrikker, unntatt av papir og tekstiler, brødbokser, brødfjeler og brødkurver; elektriske tannbørster; børster (ikke opptatt i andre klasser), børster for rengjøring av beholdere, børster til oppvask, bøtter, deigkuttere (kjøkkenredskap), drikkebeholdere, drikkeglass, dørhåndtak av porselen, dørslag, ikke av edelmetall; eggbeger, ikke av edelmetall, fat, ikke av edelmetall, fatunderlag (bordredskap), 12

13 registrerte varemerker /06 feiebrett for bord, mekaniske feieinnretninger, feiekoster, feltflasker, feltkokekar, brødfjeler, kjøleflasker, flaskeåpnere, fluesmekker, fordelingsbokser for papirservietter, av metall, fordelingsinnretninger for såpe, former (kjøkkenredskap), former for isbiter, former for matlaging, ikke elektriske frityrkokere, fruktpresser, ikke elektriske, for husholdningsbruk; fruktskåler, bad for fugler (ikke opptatt i andre klasser), gartnerhansker; drikkeglass, glassballong, glassbeholdere, lukkeanordninger for grytelokk, gryter, grønnsaksfat, gulvskureklut, hansker for husholdningsbruk, hansker for polering, hansker til hagearbeid; håndkleholdere, ikke av edelmetall; såpeholdere; holdere for hygienisk papir og toalettpapir; holdere for tannstikkere, ikke av edelmetall; skohorn; husholdningsbeholdere og - redskaper, ikke av edelmetall; husholdningssvamper, hvitløkspresser, håndkleholdere, ikke av edelmetall, hårkammer, former for isbiter, isbøtter, kaffekanner av uedelt metall, ikke elektriske; kaffekverner, hånddrevne; kaffeserviser, ikke av edelt metall, kaffetraktere ikke elektriske; kakebokser, kakeformer, kakejern, ikke elektriske; kakeruller, kakespader, kandelabre, ikke av edelmetall; kanner, ikke av edelmetall; karaffelbrikker (ikke av papir eller tekstiler); karafler, kasseroller, keramikkprodukter for husholdning; kjevler, kjøkkenbeholdere og - redskaper, ikke av edelmetall; kjøkkentøy (ikke opptatt i andre klasser); bærbare kjølebokser, ikke elektriske, kjøleelementer inneholdende varmevekslingsvæsker (for husholdningsbruk), kjøleflasker, klessklyper, kluter (chiffong) for støvtørring, kluter for møbler, kluter for rengjøring, kluter impregnerte med rensemidler for rengjøring, knivstativer for bord, knotter (håndtak) av porselen; kokekjeler, kokeredskaper, ikke elektriske; kopper av papir eller plast; kopper, ikke av edelmetall; korketrekkere, krukker, ikke av edelmetall; ølkrus, krus, ikke av edelmetall; kryddersett; krystall (glasstøy); langpanner, leirgryter, likørserviser, lukkeanordninger for grytelokk, pannelokk, lokk for fat og tallerkener, lukkeanordninger for grytelokk, lunsjbokser; lysestaker, lysmansjetter og lysslukker, ikke av edelmetall; mopper; mugger, ikke av edelmetall; støvkluter for møbler; neglebørster, oppvaskbørster, osteklokker, overtrekk for strykebrett; lokk for panner; pepperbøsser, ikke av edelmetall, håndpepperkverner; piknik-kurver med bestikk og service; plastkopper, plater for å hindre melk i å koke over; porselenserviser; pottemakervarer, potter, blomsterpotter, potteskutere for blomsterpotter, ikke av papir; fruktpresser for husholdningsbruk, ikke elektriske; skopusseanordninger, ikke elektriske, pussegarn (tvist), pusseskinn; husholdnings- og kjøkkenredskaper, ikke av edelmetall; svamper for rengjøring, rengjøringskluter, rengjøringsredskaper (håndredskap), kluter impregnerte med rensemidler, for rengjøring; serviettringer, ikke av edelmetall; rivjern (kjøkkenredskap); salatboller, saltkar, serveringsbrett, serviettringer og serviser (ikke av edelmetall); sikt (husholdningsredskap); sil (kjøkkenredskap); tesiler (ikke av edelmetall); skjærebrett for kjøkken; skobørster, skohorn; skureklut, skuresvamp (for skrubbing av huden); skåler, fruktskåler, fluesmekker, smulebørster, smørklokker, smørkrukker, småkakeformer; kar for laging av is og sorbet; tertespader; sparebøsser og - griser, ikke av metall; spisepinner; knivstativer for bord; tørkestativer for tøy; stativer for stekerister og for strykejern; stekeformer, stekepanner; stekeredskaper, ikke elektriske, stekerister (redskaper til steking); stekespyd (metallpinner), strykebrett; ikke elektriske støvfjerningsapparater; sukkerskåler og suppeterrin, ikke av edelmetall; suppeøser for kjøkkenbruk; syltetøyglass, søppelkurver; askesåld (husholdningsredskap); såld (kjøkkenredskap); fordelingsinnretninger for såpe, såpebokser, såpedispenser, såpeesker, såpeholdere; tallerkener av papir, tallerkener, ikke av edelmetall; tebokser, teegg, tefiltre og tekanner ikke av edelmetall; teppebankere, ikke elektriske, teppefeiere (håndredskaper); termosflasker; teserviser og tesiler, ikke av edelmetall; toalettbørster, - etuier, -redskaper, -sett, -svamper; kaffetraktere (ikke elektriske); trykkokere, ikke elektriske; tørkestativer for tøy og tøyvask; vaffeljern, ikke elektriske; sprøyter for vanning av blomster og planter; vanningskanner, spredere for vanningskanner, vanningsredskaper; strålerør for vanningsslanger; vannkjeler, ikke elektriske, vannspredere; vaser, ikke av edelmetall; vaskebaljer for tøyvask, vaskebrett, vaskefat, vaskevannsfat; vinprøvere (stikkheverter); visper, ikke elektriske; visper, ikke elektriske, for husholdningsbruk; ølkrus, kjøkkenøser; flaskeåpnere. 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale; emballasjehyssinger, hengekøyer; presenninger; telt. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; bordbrikker, ikke av papir; bordduker, ikke av papir, bordløpere, bordservietter av tekstiler; karaffelbrikker av tekstiler; dekketøy (ikke av papir); duker, ikke av papir; dusjforheng av tekstiler eller plast; gardiner av tekstil eller plast; husholdningslintøy, håndklær av tekstiler, lommetørkler av tekstiler; pledd, putetrekk reisetepper, rullegardiner av tekstiler; bordservietter av tekstil, servietter av tekstil, servietter for avsminking (av tekstil); sikteduker; tekstilhåndklær; hansker for toalettbruk; trekk til toalettlokk; trekk for puter; voksduker. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; apparater for fysiske øvelser, golfbager med og uten hjul; baller for spill; svømmebassenger (lekeartikler), biljardbord, biljardkøer, brettspill, buer for bueskyting, dartspiller, dominospill, dukkehus, dukkestuer; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med TV-apparater; elektroniske spilleapparater andre enn for bruk sammen med tv-apparater; kunstige fiskeagn, fiskehåver, fiskekroker, fiskeredskaper, fiskeruser, fiskesneller, fiskestenger, golfkøller, gyngehester (leker); hockeykøller, husker, kinaputt-bonbonger; kjeglespill, kjelker med rattstyring; konfetti, spillkort; lekekjøretøy, leker; racketer; radiostyrte lekebiler; rulleskøyter, sjakkbrett, sjakkspill; skiposer; sleder (sportsartikler); fiskesnører; sparkesykkel (leketøy); svømmeføtter, stasjonære treningssykler; trampoliner (sportsartikler); truger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Halvard Idland, Sarsgate 44, Leil. 566, 0564 OSLO, 35 Markedsføringstjeneste for matvareprodusenter. 13

14 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Dekkers Musikkeventyr, Flyveien 1, 0770 OSLO, 16 Bøker med eventyret fra forestillingen. 41 Forestillinger med musikkeventyr. eller et rent figurmerke Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, 9 Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktning, veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning) og livredning; apparater for innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater for sending, mottagelse, lagring og omforming av tale-, lyd-, bilde-, data- og tekstsignaler i data- og teleanlegg; apparater for sending, mottagelse og trådløs overføring av tale, tekst, lyd, bilde og data; informasjonsbehandlingssystemer og systemer for radio-, tele- og datakommunikasjon; elektroniske kommunikasjonsapparater og instrumenter for telekommunikasjon og datakommunikasjon; apparater for opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner med displayenheter, samtlige for behandling, registrering, lagring, overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift av data; apparater og instrumenter for overføring, visning, mottagelse, lagring og søking av elektronisk informasjon; utstyr for gjenkjenning og syntetisering av tall; elektroniske grensesnitt; telefonsvarere; apparater og instrumenter for sporing, identifisering og lokalisering av befordringsmidler; apparater og instrumenter for elektroniske forretningstransaksjoner og elektronisk handel; debiteringsanordninger for anrop i sentralbord og tele- og datanett; elektroniske apparater og instrumenter for fjerntilgang til onlineinformasjon; bildefremvisningsapparater og -instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter for avspilling av telefonsvarere og/eller for tilgang til telefontjenester; innregistrerte dataprogrammer; programvare på magnetiske bærere, magnetbånd, disketter, kassetter, plater og minneinnretninger; utstyr for kryptering/dekryptering av data, stemme og taleinformasjon samt for video- og faksimilekryptering/dekryptering; apparater og minneinnretninger for bearbeiding og behandling av digitale data; kodete kommunikasjonskort, modemkort, nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, stamledninger, sendere, mottagere, omkoblere, basestasjoner, terminaler, kabler for elektriske og optiske signaloverføringer; apparater og instrumenter for opptak, reproduksjon, lagring, behandling, mottagelse, sending, modifisering, kompresjon og radiosending av data, lyd, og/eller bilder; stasjonære og mobile kommunikasjonsapparater og -instrumenter, nemlig antenner, sendere og mottagere; instruksjons- og undervisningsapparater og -instrumenter. 14

15 registrerte varemerker /06 16 Papir, papp, kartong samt varer laget av disse produkter, trykksaker og trykte publikasjoner, trykksaker, nemlig manualer, instruksjonsmateriell, undervisningshjelpemidler og brosjyrer, alle forannevnte varer rettet mot data- og telekommunikasjonsbrukere, kataloger, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved drift av forretningsvirksomhet; databasert kontordrift; informasjonshåndtering i forbindelse med datalagrete opplysninger; databasert datahåndtering; databasert databasehåndtering; databasert filhåndtering; databasert registerhåndtering; databasert lagring og fremskaffelse av forretningsinformasjon; forretnings- og foretakrelaterte interaktive databaseinformasjonstjenester, databasert lagring, fremskaffelse, registerhåndtering, sammenstilling, systematisering og videreformidling av online databasert informasjon; lagring av opplysninger i datamaskiner; analyse og gjenfinning av informasjon; annonse- og reklamevirksomhet; digital produksjon og publisering av annonsemateriell. datasystemanalyser for konstruksjon, drift og testing av programvare og programmer; forskning vedrørende utvikling av telekommunikasjonsapparater, datamaskinvare og programvare; teknologiske tjenester relatert til telekommunikasjon; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av dataprogramvare; teknisk forskning; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med nye produkter. 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, databaserte finanstjenester, betalingskort-, kontokort-, bankkort- og kredittkorttjenester, elektroniske pengeoverføringer, online informasjonstjenester vedrørende finans, finansiell forvaltning relatert til telekommunikasjons- og datakommunikasjonsutstyr, forvaltning av fast eiendom, utleie av kontorer (lokaler); forsikringskonsultasjoner 37 Byggevirksomhet; montering, installasjon, vedlikehold, service og reparasjoner av anlegg og utstyr innen området data og telekommunikasjon og kommunikasjonsnettverk, bygge-, installasjons- og reparasjonsvirksomhet; feilsøkings- og vedlikeholdstjenester i teknisk komplisert elektronisk utstyr samt målesystemutstyr 38 Kringkastningstjenester, telekommunikasjonstjenester, datakommunikasjonstjenester og radiokommunikasjonstjenester; informasjonstjenester og rådgivningstjenester relatert til kringkastning, telekommunikasjon, datakommunikasjon og radiokommunikasjon; multimediemeldingstjenester; datastøttet sending, overføring og mottagelse av tale, tekst, lyd, bilde og data; sending av meldinger over elektroniske media; tjenester relatert til elektronisk post; sending overføring og mottagelse av databaseinformasjon via telenettverk; utleie av tele-, data- og radiokommunikasjonssystemer og utstyr; onlinekommunikasjon og kommunikasjon over Internett; tjenester relatert til tilgang til datanettverk; data- og telekommunikasjonstjenester via fiberoptiske nettverk; drift av datapakketransmisjonsnett; satellittoverføringstjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; produksjon av radio-, fjernsyns- og videoprogrammer; utleie av lyd- og bildeopptak; utleie av radio-, fjernsyns- og videoprogrammer; online informasjonstjenester i forbindelse med underholdning, elektroniske spill og konkurransetjenester via internasjonale datanettverk; sport og idrettsaktiviteter, kulturvirksomhet, kulturelle aktiviteter. 42 Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; dataprogrammering; konsulentvirksomhet og rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling, tekniske beregninger og dataprogrammering; konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT); datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet; 15

16 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: eller et rent figurmerke Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, 9 Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktning, veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning) og livredning; apparater for innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater for sending, mottagelse, lagring og omforming av tale-, lyd-, bilde-, data- og tekstsignaler i data- og teleanlegg; apparater for sending, mottagelse og trådløs overføring av tale, tekst, lyd, bilde og data; informasjonsbehandlingssystemer og systemer for radio-, tele- og datakommunikasjon; elektroniske kommunikasjonsapparater og instrumenter for telekommunikasjon og datakommunikasjon; apparater for opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner med displayenheter, samtlige for behandling, registrering, lagring, overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift av data; apparater og instrumenter for overføring, visning, mottagelse, lagring og søking av elektronisk informasjon; utstyr for gjenkjenning og syntetisering av tall; elektroniske grensesnitt; telefonsvarere; apparater og instrumenter for sporing, identifisering og lokalisering av befordringsmidler; apparater og instrumenter for elektroniske forretningstransaksjoner og elektronisk handel; debiteringsanordninger for anrop i sentralbord og tele- og datanett; elektroniske apparater og instrumenter for fjerntilgang til onlineinformasjon; bildefremvisningsapparater og -instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter for avspilling av telefonsvarere og/eller for tilgang til telefontjenester; innregistrerte dataprogrammer; programvare på magnetiske bærere, magnetbånd, disketter, kassetter, plater og minneinnretninger; utstyr for kryptering/dekryptering av data, stemme og taleinformasjon samt for video- og faksimilekryptering/dekryptering; apparater og minneinnretninger for bearbeiding og behandling av digitale data; kodete kommunikasjonskort, modemkort, nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, stamledninger, sendere, mottagere, omkoblere, basestasjoner, terminaler, kabler for elektriske og optiske signaloverføringer; apparater og instrumenter for opptak, reproduksjon, lagring, behandling, mottagelse, sending, modifisering, kompresjon og radiosending av data, lyd, og/eller bilder; stasjonære og mobile kommunikasjonsapparater og -instrumenter, nemlig antenner, sendere og mottagere; instruksjons- og undervisningsapparater og -instrumenter. 16 Papir, papp, kartong samt varer laget av disse produkter, trykksaker og trykte publikasjoner, trykksaker, nemlig manualer, instruksjonsmateriell, undervisningshjelpemidler og brosjyrer, alle forannevnte varer rettet mot data- og telekommunikasjonsbrukere, kataloger, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved drift av forretningsvirksomhet; databasert kontordrift; informasjonshåndtering i forbindelse med datalagrete opplysninger; databasert datahåndtering; databasert databasehåndtering; databasert filhåndtering; databasert registerhåndtering; databasert lagring og fremskaffelse av forretningsinformasjon; forretnings- og foretakrelaterte interaktive databaseinformasjonstjenester, databasert lagring, fremskaffelse, registerhåndtering, sammenstilling, systematisering og videreformidling av online databasert informasjon; lagring av opplysninger i datamaskiner; analyse og gjenfinning av informasjon; annonse- og reklamevirksomhet; digital produksjon og publisering av annonsemateriell. 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, databaserte finanstjenester, betalingskort-, kontokort-, bankkort- og kredittkorttjenester, elektroniske pengeoverføringer, online informasjonstjenester vedrørende finans, finansiell forvaltning relatert til telekommunikasjons- og datakommunikasjonsutstyr, forvaltning av fast eiendom, utleie av kontorer (lokaler); forsikringskonsultasjoner 37 Byggevirksomhet; montering, installasjon, vedlikehold, service og reparasjoner av anlegg og utstyr innen området data og telekommunikasjon og kommunikasjonsnettverk, bygge-, installasjons- og reparasjonsvirksomhet; feilsøkings- og vedlikeholdstjenester i teknisk komplisert elektronisk utstyr samt målesystemutstyr 38 Kringkastningstjenester, telekommunikasjonstjenester, datakommunikasjonstjenester og radiokommunikasjonstjenester; informasjonstjenester og rådgivningstjenester relatert til kringkastning, telekommunikasjon, datakommunikasjon og radiokommunikasjon; multimediemeldingstjenester; datastøttet sending, overføring og mottagelse av tale, tekst, lyd, bilde og data; sending av meldinger over elektroniske media; tjenester relatert til elektronisk post; sending overføring og mottagelse av databaseinformasjon via telenettverk; utleie av tele-, data- og radiokommunikasjonssystemer og utstyr; onlinekommunikasjon og kommunikasjon over Internett; tjenester relatert til tilgang til datanettverk; data- og telekommunikasjonstjenester via fiberoptiske nettverk; drift av datapakketransmisjonsnett; satellittoverføringstjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; produksjon av radio-, fjernsyns- og videoprogrammer; utleie av lyd- og bildeopptak; utleie av radio-, fjernsyns- og videoprogrammer; online informasjonstjenester i forbindelse med underholdning, elektroniske spill og konkurransetjenester via internasjonale datanettverk; sport og idrettsaktiviteter, kulturvirksomhet, kulturelle aktiviteter. 42 Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; dataprogrammering; konsulentvirksomhet og rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling, tekniske beregninger og dataprogrammering; konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT); datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet; 16

17 registrerte varemerker /06 datasystemanalyser for konstruksjon, drift og testing av programvare og programmer; forskning vedrørende utvikling av telekommunikasjonsapparater, datamaskinvare og programvare; teknologiske tjenester relatert til telekommunikasjon; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av dataprogramvare; teknisk forskning; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med nye produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM Hipp & Co, Brünigstrasse 141, 6072 SACHSELN, CH Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 3 Produkter for kropps- og skjønnhetspleie av babyer, spedbarn, småbarn og barn, særlig eteriske oljer; papirkluter og tøykluter inneholdende oljer, lotions og/eller kjemiske preparater for kroppspleie og kroppshygiene generelt; oljer, lotions, kremer, pulver, såper, kroppspleiekluter inneholdende kosmetiske lotions; badepreparater, shampooer, solkrem; produkter for tannrengjøring, særlig tannpasta; bomullspinner for kosmetiske formål 5 Proteinpreparater for menneskelig ernæring ekstrahert fra grønnsak- og animalske produkter for medisinske formål; farmasøytiske produkter; dietetiske produkter for barn, syke og invalide for medisinske formål; babymat; lotions, kremer, pulver, såper, shampooer og badepreparater for medisinske formål for babyer og barn; vatt for pleieformål 24 Badehåndklær; hansker for toalettbruk, vaskekluter og -votter; sengetøy, særlig for babyer, småbarn og barn; babytepper 25 Klær, særlig klær for babyer, småbarn og barn, særlig T-skjorter, bodies, sparkebuksedresser og sparkebukser; smekker; hodeplagg, særlig luer; regnfrakker; fottøy, særlig sports- og fritidssko 28 Leketøy; særlig stoffdyr og polstrede dyr; spill og leker 17

18 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM MEVERDI Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling av søvnløshet eller andre søvnrelaterte sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Espen Hansen AS, Underhaugsveien 1, 0354 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av mikrofoner, lydutstyr og annet elektronisk lyd- /data-utstyr. 37 Konsultasjon i forbindelse med installasjon av lyd og lys utstyr med dertil tilhørende utstyr og reparasjon av slikt utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YAKUZA Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Videospill software; dataspill software; spillprogrammer (software) for håndholdte spillmaskiner, spillprogrammer (software) for mobiltelefoner (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISI AB Electrolux, Sankt Göransgatan 143, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 7 Oppvaskmaskiner samt deler og tilbehør til slike (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. DoxDesign AS, Solneskroken 6, 3159 MELSOMVIK, 12 Båter. 18

19 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MULTICONSULT Multiconsult AS, Hoffsveien 1, 0212 OSLO, Kluge Advokatfirma DA, Postboks 1548 Vika, 0117 OSLO, 37 Tjenester ytet i forbindelsen med byggevirksomhet, herunder men ikke begrenset til rådgivningstjenester, byggeledelse. 42 Ingeniørtjenester/Ingeniørvirksomhet herunder men ikke begrenset til taksering, vurdering, forskning og rapportering. Arkitekttjenester. Rådgivning og planlegging i forbindelse med bygging. Konsulentbistand ved oljefelt, oljeleting og utvinning. Geologiske grunnundersøkelser. 44 Landskapsarkitektur og hagearkitektur. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ekely Holding AS, Lørenvangen 22, 0512 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; bilutleie, båtutleie, eskorte av reisende, lystbåttjenester, organisering av cruisefart, plassreservering (transport), reise-ledervirksomhet, reisereservering, turistbesøk (sightseeing), turistbyråer (unntatt hotell og pensjonatreservering), turoperatører, utleie av fiskebåter, utleie av hester, utleie av turistbusser 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; under-holdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer, artist-opptredener, drift av fritidsanlegg, drift av golfbaner, ferieleirtjenester (utdannelse), forlystelses- og fornøyelsesparker, fotografering, fysisk trening, klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse), læreanstalter, museumsdrift og museumstjenester (utstilling, fremvisning), organisering av ball, organisering av kulturelle arrangementer (impresariovirksomhet), organisering av mottakelser (underholdning), organisering og ledelse av konferanser og kongresser, orkestervirksomhet, rekreasjonsinformasjon, sceneoppførelser, utgivelse av bøker og tekster (andre enn reklametekster), utleie av dykkerutstyr, utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer), utlån av bøker, utleie av lyd- og fremvisningsutstyr 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bartjenester, catering, feriehus, ferieleir-tjenester (innlosjering), formidling av losji (hoteller, pensjonater), hoteller, hotellreservering, kafeer, kafeteriaer, kantiner, moteller, pensjonater, pensjonatreservering, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, turisthytter, utleie av møterom, utleie av telt, utleie av værelser, samt utleie av stoler, bord, bordduker og glass 19

20 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DUO-PROTECTION The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Hygieniske preparater og produkter (andre enn til toalettbruk) for kvinner, herunder truseinnlegg for hygienisk bruk, sanitetsbind og tamponger, menstruasjonstruser, absorberende interlabiale produkter for feminin hygiene, bukser for feminin hygiene, bleier og bind for inkontinente, hygieniske bukser for inkontinente (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SwissMed, Case Postale 1016, 8201 SCHAFFHAUSEN, CH Lyngstad Terapi, Vangsliveien 11, 7670 INDERØY, 5 Farmasøytiske preparater og produkter for medisinsk, veterinær og odontologisk bruk, inkl. forbindsstoffer og forbindingsmateriale. Kirurgiske og odentologiske implantater. Farmasøytiske preparater, lotion og krem for fotodynamisk terapi og diagnose 10 Medisinsk og veterinært utstyr, innretninger og instrumenter for medisinske, kirurgiske, dermatologiske, fysikalske og odentologiske behandlinger, herunder laser utstyr, samt lys utstyr for fotodynamisk terapi og diagnose 44 Helsetjenester herunder medisinske, kirurgiske, dermatologiske, fysikalske og odentologiske behandlinger og medisinsk konsultasjon (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE CRAZY TOTEM Trendus Europe AB, Toregatan 5, VÄSTRA ÄMTERVIK, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 28 Leketøy (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VUSIOS Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulare sykdommer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VOSIOS Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulare sykdommer 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 27/08-2008.06.30 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/15-2015.10.12 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 42/15-2015.10.12 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 42/15-2015.10.12 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer