nr 33/ NO årgang 96 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 33/ NO årgang 96 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /06 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Ansvarsmerker...41 Internasjonale varemerkeregistreringer...42 Innsigelser...97 Avgjørelser etter innsigelser...98 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /06 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Europris AS, Postboks 1421, 1602 FREDRIKSTAD, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 3 Badesalt; kosmetikk 4 Lys; duftlys 16 Servietter Prego BA, Postboks 66, 3191 HORTEN, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering 3

4 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Axir AS, Karenslyst Alle 9C, 0278 OSLO, NO 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Norsk Tipping AS, 2325 HAMAR, NO 9 Salgsautomater; databehandlingsapparater og -innretninger; dataprogrammer (innregistrerte på databærere), programvarer (innregistrerte EDB programmer), skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer. 28 Spilleautomater, annet enn med myntinnkast eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater; spill; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med TV-apparater; elektroniske spilleapparater andre enn for bruk sammen med tv-apparater; spilleautomater (maskiner) med myntinnkast. 41 Instruksjon (opplæring); undervisning; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; pengespillvirksomhet; spilltjenester tilbudt online. 42 Utarbeidelse av dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; lisensiering av immateriell eiendomsrett; lisensiering av eiendomsrett. Twentieth Century Fox Film Corp, West Pico Boulevard, CA90035 LOS ANGELES, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 38 Fjernsynsoverførings tjenester. 41 Underholdningstjenester i form av fjernsynsprogrammering; underholdningstjenester i form av produksjon og distribusjon av fjernsynsprogrammer; tilveiebringelse av on-line informasjon av nyheter og underholdning via Internett. 4

5 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/659, US 78/755,153 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Stryker Trauma AG, Bohnacherweg 1, 2545 SELZACH, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 10 En sonotrode, en kraftdrevet kilde for fremskaffelse av energi til sonotroden for å få den til å avgi høyfrekvent energi og et benimplantat laget av et bioresorberende materiale og/eller et ikkebioresorberende materiale eller laget av en kombinasjon av bioresorberende og ikke-bioresorberende materialer og konfigurert for innføring i brukket ben og som er mottagelig for høyfrekvent energi for å lege benfrakturer 41 Undervisningstjenester, nemlig undervisning på området teknologi for heling av brukkede ben for leger, turnuskandidater og medisinstudenter, samt spredning av informasjon vedrørende nyutviklede produkter og endrede kirurgiske teknikker på området benfraktur The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 3 Produkter og preparater for skjønnhetspleie; hudpleie-preparater og - produkter (kosmetiske og ikkemedisinske); ansiktspleieprodukter (kosmetikk); kroppspleiepreparater og - produkter (ikke-medisinske); naturlige kroppspleie-produkter (ikke-medisinske) for ansikt og hud; kosmetikk; kosmetiske preparater; eksfolierende produkter for pleie og rengjøring av huden; ikke-medisinske preparater for fukting, næring, toning og pleie av huden; preparater i form av emulsjoner for pleie av huden (ikke-medisinske); sminkepreparater; ansiktsmasker (kosmetikk); masker for skjønnhetspleie; ansiktsservietter impregnert med kosmetiske preparater; masker for ansiktet (kosmetikk); rensemasker; krem mot rynker; kremer for styrking av huden; leppestifter; fuktighetskremer og balsam for lepper; foundation i flytende eller pudderform; sminkebasis, hudfuktende kremer, lotion og gels; hudblekemidler; hud-tonemidler; hudrensemidler og astringerende midler; øyemasker; øyekremer, lotions og geis; hud- og kroppsmassasjekremer; såper; parfymevarer; eteriske oljer; tann-pussemidler; sjampoer; balsamer; hårstylingspreparater; hårpleiepreparater; hårfargepreparater; alle de forannevnte varer inkludert i klasse Rådgivningstjenester relatert til skjønnhetsbehandlinger; skjønnhetskonsultasjoner; skjønnhetssalongtjenester; skjønnhetsterapitjenester; skjønnhetsbehandlinger; skjønnhetsbehandlingstjenester for ansiktet; påføring av kosmetiske produkter på kropp eller ansikt; konsultasjonstjenester relatert til kosmetikk; kosmetiske sminke-tjenester; kosmetiske behandlinger; påføring av toalettsaker på kropp eller ansikt; aromaterapitjenester; kosmetolog-tjenester; konsultasjonstjenester relatert til hudpleie; konsultasjonstjenester relatert til helsepleie; helsekurbadstjenester (spa); sminketjenester; konsultasjonstjenester relatert til sminke; manikyrtjenester; alle disse tjenestene inkludert i klasse 44. 5

6 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EXIRRIA Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for å hindre eller behandle sykdommer og lidelser i sentralnærvesystemet, nevrologiske lidelser, vasomotoriske symptomer på menopause, angst-lidelser, nevropatiske smerter, fibromyalgi, urinveislidelser, kroniske smerter og funksjonelle somatiske syndromer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NUTRIFOOD Dr Lindbergs Consulting AS, Bygdøy Allé 51 B, 0265 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn. 29 Kjøtt, fisk, fjærke og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is. 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Polimoon AS, Ruseløkkveien 6, 0251 OSLO, NO Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; båter; propeller for båter; årer for båter; båtshaker 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; skipsbygging; båtbygging (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GENPACT GLOBAL BUSINESS IMPACT Gecis Global Holdings, 7 Val Sainte-Croix, 1371 LUXEMBOURG, LU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 35 Tjenester i forbindelse med bedriftsrådgivning og bedriftsutvikling; bedriftsledelse, forretningsdrift, bedriftsadministrasjon og kontortjenester; risikostyring og bedriftsstøttetjenester så som lønningslister, fakturering, innkassering, tilgodehavender, kundehåndtering, HMS, salg og markedsføring og tjenester innen forsyning; tilveiebringelse av bedriftstjenester for andre innen elektronisk handel detalj- og engroshandel. 36 Tjenester i forbindelse med finans, fast eiendom og forsikring. 41 Opplæring og utdanning innen området for bedriftsledelse, forretningsdrift, bedriftsutskilling, bedriftsutvikling, bedriftsadministrasjon, organisering av forsyningskjeder, datamaskiner, organisering av databaseprosjekt, HMS og salgs og markedsføring. 42 Tjenester innen styringssystemer (MIS); informasjonsteknologitjenester; design og utvikling av maskinvare og programvare; dataprogrammeringstjenester; vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare og maskinvare; datakonsultasjonstjenester; tilveiebringe dokumentorganiseringstjenester; teknologi og kildetjenester. 6

7 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Checkpoint Systems Inc, P.O. Box 188, NJ08086 THOROFARE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Programvare til bruk for detaljhandelforretninger og andre virksomheter på konsumentnivå for salgs-, lager- og sikkerhetsdrift. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POZZO Fagerhults Belysning AB, HABO, SE Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktning, veiing, måling, signalering, kontroll, overvåkning, livredning og undervisning; apparater for innspilling, opptak, sending og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonskiver, salgsautomater samt mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater; installasjonskanaler for trekking av el-, tele- og datakommunikasjonsledninger samt for tilførsel av gass, strømskinner; elektriske og elektroniske styresystem for elektrisk belysning 11 Apparater for belysning, inkludert elektriske belysningsarmaturer for innendørs/utendørsbruk samt for privat, offentlig og industrielle miljø, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vannforsyning og sanitære formål, våtromspaneler, stelleromspaneler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COJETIX Jiskoot Ltd, 2 Bloomsbury Street, WC1B3ST LONDON, GB Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 6 Oljerørledninger og deler dertil, tilhørende i denne klassen; metalledninger og rør, unntatt kjelrør eller deler av maskiner; koplinger og forbindelser, alle av uedelt metall og for ledninger, rør og rørledninger; støtterammer og basiser, alle av uedelt metall og for forannevnte koplinger og forbindelser; dyser i denne klassen; alle forannevnte varer inneholder munnstykker eller er deler av installasjoner som benytter munnstykker; munnstykker i denne klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Landsbygg AS, Tvetenveien 6, 0661 OSLO, NO 19 Byggevarer 37 Byggevirksomhet 7

8 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Havinor Naturkost AS, Postboks 66, 6282 BRATTVÅG, NO 5 Kosttilskudd (for menneske) 29 Kosttilskudd (for menneske) 31 Kosttilskudd (for dyr) Longyearbyen Lokalstyre, Postboks 350, 9171 LONGYEARBYEN, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 CD'er, dataprogrammer, dataspillprogrammer, filmer, hjelmer til bruk i sport og for beskyttelse, kalkulatorer, musematter, elektroniske publikasjoner, refleksbrikker 16 Papirvarer, herunder skrivemateriell, skrivepapir, skrivepenner, prospektkort, brosjyremateriell, plakater, bøker, magasiner, kulepenner, blyanter, spissemaskiner for blyanter (manuelle og elektriske), kalendere, albumer, bokmerker, brikker og bordduker av papir/papp, notatblokker, notisbøker, papirkniver, pennaler, undervisningsmateriell 41 Kulturelle og sportslige aktiviteter; organisering og ledelse av kongress og seminarer, produksjon av radio og fjernsynsprogram, redigering av videobånd, fotografireportasjer, sceneoppførelser, showoppsetninger, teateroppsetninger, fjernsyns- og radio underholdning, utgivelse av bøker 8

9 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STEINSCHMECKERE Aaltvedt Betong AS, Kleppveien 13, 3914 PORSGRUNN, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; lukkeanordninger av metall; metallventiler for dreneringsrør; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt og asfaltheller; avstivere; gressarmering; betong; byggeelementer av betong; heller av betong; bygningssteiner; dreneringsrør og -renner; gips; glidekanter for veier; grus; brosten; marmor; mosaikk; stein; mursteiner; belegningsstein; kantstein; støttemur; planteurner; sandsten (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Marine Contracting AS, Drammensveien 175, 0213 OSLO, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 2 Maling, fernisser, lakker og andre overflatebeskyttende og vannavstøtende preparater; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); fugemasse (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DNB NORDEN DnB NOR Bank ASA, 0021 OSLO, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PURKOTE Marine Contracting AS, Drammensveien 175, 0213 OSLO, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 2 Maling, fernisser, lakker og andre overflatebeskyttende og vannavstøtende preparater; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); fugemasse 9

10 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRYOVAC ROLLSHRINK Cryovac Inc, Park 80 East, NJ SADDLE BROOK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 16 Krympbar plastfilm for innpakking av næringsmidler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARMADA Halliburton Energy Services Inc, 2601 Beltline Road, TX75006 CARROLTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 7 Kraftdrevet borehullsredskap brukt for å samle opp reservoarvæskeprøver i olje- og gassbrønnboringsvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEPEND Roberto Palacio, Postboks 1155 Valaskjold, 1705 SARPSBORG, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Sjampo, vaske- og rengjøringsmidler; hårpleiemidler; preparater for hårkrølling; hårspray; hårfjerningsmidler; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; kunstige negler, neglelakk og produkter og preparater for behandling av negler 8 Pinsetter for hårfjerning, hårfjerningsapparater, apparater og utstyr for hårfrisering, hårsakser; apparater og utstyr for neglepleie: neglefiler, negleklippere, neglepinsetter, neglepoleringsfiler, negletenger 44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie; frisørsalonger; neglepleiesalonger; hårpleietjenester; neglepleietjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/663,114 AGILENT CSA Agilent Technologies Inc, 395 Page Mill Road, CA94306 PALO ALTO, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Elektronisk teste- og måleutstyr, nemlig spektralanalysator 10

11 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FUL Jalp LLC, 1900 Covingtone Pike, TN38128 MEMPHIS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 3 Hudpleieprodukter, nemlig kremer, lotions, gele for revitalisering og foryngelse hud, tonere, renseprodukter, peeling, fuktighetskrem, au de cologne, etterbarberingskremer; aktive ingredienser for det ovennevnte 9 Briller, solbriller, rammer for briller og solbriller, etuier for briller og solbriller, deler og tilbehør til briller og solbriller. 14 Klokker, kronometriske instrumenter, klokker og kronometriske instrumenter med stoppeklokke, fart og avstandsmåler og/eller pulsmåler; smykker for hals, øre, ankel og håndledd; ringer. 18 Kofferter, håndvesker, sminkeetui, lommebøker, nøkkelringholdere, sportsbager, flerbruksbager, reisekofferter, skulderbager, ryggsekker, ransler, reisevesker, rumpetasker, beltevesker, håndleddsetuier, flerbruks sportsbager, skipssekker, flerbruks bærevesker, handlevesker, reisebager, skulderbager, oppbevaringsbeholdere, paraplyer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; T-skjorter, tennisskjorter, skjorter, topper, strikkegensere, bukser, dongeribukser, lange ledige bukser, kortbukser, bluser, drakter, skjørt, strømpebukser, sokker, jakker, parkas, vester, kåper, hansker, sko, undertøy, joggedresser, badedrakter, bikinier, skyggeluer, hatter, solskjermer, belter, soveklær, pyjamas, regntøy, pologensere, pannebånd, svettebånd, gensere, singlets, anorakker, topper og benklær i fleece. 28 Sportsartikler; ski, tennisracket, squashracket, badmintonracket, baseball og softball balltre, sportshansker, skaft for golfkøller, tennisballer, squashballer og håndballer, joggesko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRADEMARKFACTORY Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 9 Dataprogrammer, herunder dataprogrammer for generering av kjennetegn i form av varemerker og foretaksnavn. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder utleie av reklameplass; handelsinformasjon; forretningsopplysninger; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre; alle foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; informasjonsbyråer (nyheter); kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid til databaser; drift av Internettsteder; alle foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; organisering av konkurranser; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; utgivelse av elektroniske publikasjoner; alle foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. 42 Design og utvikling av dataprogrammer; design av computersystemer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data(ikke fysisk konvertering); vedlikehold og opprettelse av websider for andre; webhotell; utleie av dataprogrammer; rådgivning for immateriell eiendomsrett; navneutviklingstjenester herunder utarbeidelse av varemerker og foretaksnavn ved hjelp av dataprogrammer, alle foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. 11

12 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Vibeke Harild, Sundøytangen 1, 5216 LEPSØY, NO 21 Kunstgjenstander av keramikk. 35 Salg av billedkunst og kunsthåndverk, organisering av salgsutstillinger med billedkunst, kunsthåndverk og keramikkprodukter. 41 Kursvirksomhet innen kunst og lokalhistorie, organisering av kunstutstillinger, konsulenttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SIMPONI Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MONTASIR Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARKITEKTURFABRIKKEN Commitment AS, Postboks 534, 1327 LYSAKER, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 OSLO, NO 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinprogrammer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; vedlikehold og opprettelse av websider for andre; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIANEER Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 12

13 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 KØBENHAVN Ø, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Elektroniske publikasjoner, herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk format, eller distribuert on-line eller via multimedienettverk; CDplater, innspilte og nedlastbare computerprogrammer; videokassettbånd og innspilte DVD-plater. 16 Trykksaker, herunder aviser, tidsskifter, magasiner og bøker, plakater; fotografier; samlemapper (papirhandel). 41 Klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse), bokklubbvirksomhet, produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til bruk på datanettverk; produksjon av film og programmer lagret på videokassettbånd og DVDplater. More AS, Postboks 282, Skøyen, 0213 OSLO, NO 9 Programvare for utvikling av elektroniske skjemaer og spørreundersøkelser for web, mobil og TV. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet i form av interaktive elektroniske tjenester vedrørende elektroniske skjemaer og spørreundersøkelser. 42 Konsulenttjenester knyttet til utvikling og analyse av elektroniske skjemaer og spørreundersøkelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CUERVO BLACK Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 32 Alkoholfrie drink- og cocktailmikser for blanding med alkoholholdige drikkevarer; alkoholfrie drikkevarer, essenser, sirup og pulver for bruk ved tilberedning av alkoholfrie drikkevarer. 33 Alkoholholdige drikkevarer; alkoholholdige drink- og cocktailblandinger; tequila. 13

14 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE RUB RABBITS Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Videospill software; dataspill software; spillprogrammer (software) for håndholdte spillmaskiner; spillprogrammer (software) for mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Alf Harald Brekke, Tangavegen 280, 5620 TØRVIKBYGD, NO 16 Fotografier, grafiske trykk. Spirits International NV, World Trade Center, unit TM II 19 WILLEMSTAD-CURACAO, AN Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 14

15 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AUTOKETT Strålfors AB, Långgatan 21, LJUNGBY, SE Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; etiketter; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; oppstilling, for andre, av etiketteringsmaskiner, emballerings- og pakkemaskiner samt innmatere og automatiske innmatningnsmagasiner, maskin- og programvare for datamaskiner, periferiutstyr for datamaskiner, skrivere for datamaskiner, elektriske apparater og instrumenter samt test- og kontrollapparater, ikke til medisinske formål, samt av varer nevnt ovenfor i kl Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; tjenester i forbindelse med kvalitetskontroll; utvikling, produksjon, installasjon og vedlikehold av kvalitetskontrollsystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPOON Cooking Development Ltd (SOC de droit britannique), 50 Victoria Embarkment, EC4Y0DX BLACK FRIARS, LONDON, GB Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 43 Tjenester knyttet til restaurant-, bar- og cateringdrift, "tesalonger", informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til gastronomi og mat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CARNEVAL V&S Vin & Sprit AB (publ), STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bjarne Johnsen AS, Postboks 13 Kokstad, 5863 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KIDTEX Leketøy Stormberg Inter AS, Barstølveien 50F, 4636 KRISTIANSAND S, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 15

16 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROCKSOURCE Amergy AS, Stranden 57, 0250 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 4 Olje, bensin og drivstoffer. 37 Gruve-utvinning, brønnboring, installasjon og vedlikehold av oljeledninger, steinbruddstjenester, bygging og installasjon av anlegg for utvinning av olje og mineraler. 42 Oljeleting, konsulentbistand ved oljeleting og oljefelt, analysetjenester ved utnyttelse av olje- og mineral-forekomster, kontroll av oljebrønner; ingeniørtjenester (teknisk ekspertise), herunder også ingeniørtjenester om oljeleting og mineralutvinning, geologiske undersøkelser herunder også slike undersøkelser i forbindelse med oljeleting og gruvedrift. (571) Beskrivelse av merket: Det tas forbehold om merkets gjengivelse i korrekte farger British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, Suite 300, DE19803 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere, lightere, fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB VUTEIA Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater og stoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PROTECH Isola AS, 3945 PORSGRUNN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser. 16

17 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepyn Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 17

18 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VERA WANG PRINCESS V E W Ltd, 225 West 39th Street, 9th Floor, NY10018 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 3 Såper; vaskemidler; blekemidler og andre midler for klesvask; rengjøringsmidler; parfymevarer, toalettvann (velluktende), etterbarberingsmidler, eau de cologne; eteriske oljer; ikke-medisinske aromaterapiprodukter, kosmetiske produkter for massasje; deodoranter og antiperspiranter for personlig bruk; pleiepreparater for hår og hodebunn; sjampo og hårbalsam, hårfargestoffer, hårstylingspreparater; tannpasta, munnvann, ikke for medisinsk bruk, pleiepreparater for tenner og munnhulen; pleiemidler for bruk i bad og dusj; hudpleiepreparater; kremer, oljer og lotions for hudpleie; barberingspreparater, før- og etterbarberingspreparater; hårfjerningsmidler; solbrunings- og solbeskyttelsespreparater; kosmetikk; make-up og preparater for å fjerne make-up; petroleumsgele for kosmetisk bruk; pleiepreparater for leppene; talkum; bomull og bomullspinner for kosmetisk/toalettbruk; kosmetiske renseputer og - servietter; våtservietter eller fuktede puter for rensing av huden; skjønnhets- eller ansiktsmasker. 4 Lys. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COLLETT KOSTPLUSS MöllerCollett AS, Vollsveien 6, 1366 LYSAKER, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater og substanser, vitaminer og vitaminpreparater; kosttilskudd til medisinsk bruk; dietetiske stoffer til medisinsk bruk. 29 Næringsmidler av animalsk opprinnelse; melkeprodukter; spiselige oljer og fett; proteiner. 32 Ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; preparater til fremstilling av drikker; drikker inneholdende vitaminer og mineraler. 18

19 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REVELUME Bristol-Myers Squibb Medical Imaging Inc, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker, diagnostiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REVALUME Bristol-Myers Squibb Medical Imaging Inc, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker, diagnostiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HOOPS & YOYO Hallmark Cards Inc, 2501 McGee Trafficway, MO64108 KANSAS CITY, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner; nedlastbare bakgrunnsbilder og andre data og programmer for computere, personlige digitale assistenter (PDA'r), og mobiltelefoner; nedlastbare gratulasjonskort. 14 Nøkkelkjeder, ikke av metall; dekorative anheng av plast (charms) for telefoner. 18 Vesker, ryggsekker, lommebøker, myntpunger, portemoneer, paraplyer, strandvesker, skolevesker, bokvesker, motevesker, midjevesker, trillevesker, bleievesker, handlevesker, toalettvesker (tomme), kosmetikkofferter (tomme), sminkepunger (tomme), overnattings- og reisevesker, togvesker av lær eller lærimitasjoner, nøkkel-lenker av lær. 20 Billed- og fotorammer, hodeputer, puter, smykkeskrin, ikke av edelmetall, speil, statuetter, ornamenter, postkasser; hyller; møbler; stoler, senger, bord, garderobeskap, skrivebord; lagringskasser, kabinetter og kister; harpiksfigurer, kasser laget av plast, tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer. 21 Dekorative bokser og esker for husholdningsbruk; kopper, krus, tallerkener, underskåler, skåler, boller og beholdere, kurver, bokser, hermetikkbokser, glass og krukker; kammer, svamper og børster; krus, ornamenter og statuetter laget av porselen, krystall, keramikk, glass, finere porselen og terrakotta; lunsjbokser; papirtallerkener og kopper. 25 Flip-floppere (skotøy), sko, skjorter, shorts; yttertøy; hodeplagg; skotøy; undertøy; nattøy; klær, forklær, tørkler, sjal, babyposer, badedrakter, badekåper, strandklær og sjal, belter (klær), tøfler, smekker av tøy, bukser, t-skjorter, hatter, sokker, strikkede sokker, slips, boksershorts, dameundertøy, kardigans, bleier av tøy, kåper, maskeradekostymer, overaller, kjoler, øreklaffer (bekledning), hansker (bekledning), joggedresser, bukseseler og solskjermer (hodeplagg). 38 Telekommunikasjon og telekommunikasjonstjenester, herunder digitale hilsninger og gratulasjoner; overføring av elektroniske gratulasjonskort og andre beskjeder og meldinger via mobiltelefon, personlige digitale assistenter (PDA'r) og globale computer nettverk; kommunikasjon ved telefon og mobiltelefon; kommunikasjon ved computer terminaler; kommunikasjon ved fiberoptiske nettverk, dataassistert overføring av beskjeder, bilder og elektronisk post. 19

20 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HG Plexus Ocean Systems Ltd, Units 1 & 2 Ashley Base, Pitmedden Road, AB210DP DYCE, ABERDEEN, GB Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 6 Metallvarer til bruk ved boring og komplettering av olje- og gassbrønner og i produksjon av olje og gass fra brønner, nemlig brønnhoder, ventiltrær (christmas trees), ventiler, stigerør, koplinger for stigerør, koplinger for rørledninger, seksjoner til reparasjon av rørledninger, koplinger for sammenkopling av rørledninger eller slanger, metalltetninger, høytrykkstetninger, geotermiske brønnhoder, undervannskoplinger, brønnhodekoplinger. 37 Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet og vedlikeholdstjenester i forbindelse med olje- og gassbrønnstrukturer. 42 Designtjenester i forbindelse med olje- og gassbrønnstrukturer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ANGOSTURA LEMON LIME AND BITTERS Angostura International Ltd, c/o C. Paul W. Smith, 44 Chipman Hill, Suite 1000, NBE2L4S6 SAINT JOHN, CA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 32 Alkoholfrie drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GENPACT Gecis Global Holdings, 7 Val Sainte-Croix, 1371 LUXEMBOURG, LU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 35 Tjenester i forbindelse med bedriftsrådgivning og bedriftsutvikling; bedriftsledelse, forretningsdrift, bedriftsadministrasjon og kontortjenester; bedriftsstøttetjenester så som behandling/håndtering av lønnningslister, fakturering, innkassering, tilgodehavender, kundehåndtering, HMS, salg og markedsføring og tjenester innen forsyning, for bedrifter; tilveiebringelse av bedriftstjenester for andre innen elektronisk handel detalj- og en gros handel. 36 Tjenester i forbindelse med finans, fast eiendom og forsikring. 41 Opplæring og utdanning innen området for bedriftsledelse, forretningsdrift, bedriftsutskilling, bedriftsutvikling, bedriftsadministrasjon, organisering av forsyningskjeder, datamaskiner, organisering av databaseprosjekt, HMS og salgs og markedsføring. 42 Tjenester innen informasjonsteknologi og datakonsultasjonstjenester; informasjonsteknologitjenester; design og utvikling av maskinvare og programvare; dataprogrammeringstjenester; vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare og maskinvare; teknologiske tjenester og tjenester relatert til søk og bruk av kilder (elektroniske), datakonsultasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Jobbdirekte AS, Postboks 2293, 3103 TØNSBERG, NO 35 Annonse og reklamevirksomhet, bistad ved ledelse, ved rekrutering og ansettelse av arbeidskraft; databaserte tjenester for formidling av ledige stillinger og for rekruttering av arbeidskraft. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer