nr 15/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 15/ NO årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelse av varemerkeregistrering Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRINCESS AURORA Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:41 Lydbåndopptakere; kassettspillere; kassetter; lydplater; høyttalere; kikkerter; kalkulatorer; bærbart videokamera; kameraer; CD-ROM; CD- ROM drivere (som del av en computer); CD-ROM skrivere (som del av computer); CD spillere; CD-opptakere; CD'er; dataspillprogrammer; dataspillkassetter og -plater; computere; computer hardware; tastatur til computere; kontrollanordning til computere; mus til computere; drivere til disketter til computere; computer software; dekorative magneter; digitale kameraer; DVD'er; DVD-spillere; DVD-opptakere; digital versatile plater; digitale videoplater; elektroniske planleggere; brilleetuier; briller; karaokemaskiner; høytalere; mikrofoner; MP3 spillere; modem (som del av en computer); musematter; personsøker; bærbare stereoanlegg; digitale personlige assistenter (PDA'er); printere; radioer; solbriller; TV'er; videokameraer; videokassettopptakere; videokassettspillere; videospillkassetter; videospilidisketter og -plater; videobånd; videospillkassetter; videokassetter; videofoner; walkietalkier; håndledds- og armstøtter til bruk med computere. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av TV- og radioprogrammer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av lyd- og videoinnspillinger; informasjon om underholdning; produksjon av underholdningsshow og interaktive programmer for distribusjon via TV-, kabel, satellitt, audio- og videomedia, kassetter, laserplater, dataplater og elektroniske media; produksjon og tilveiebringelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; underholdningsparker og temaparktjenester; utdanning og underholdningstjenester relatert til temaparker; sceneshow; presentasjon av live-opptredener; teaterproduksjon; underholdningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GRIPO Hepro AS, Øvremoan 9, 8250 ROGNAN, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:10 Medisinske hjelpemidler; hjelpemidler for bevegelseshemmede; apparater for bevegelseshemmede. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM MEKOASSIST Mekonomen AB, Box 6077, KUNGENS KURVA, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, eller i luften. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke M Zanetti Industries SA, Rue Beaumont 17, 1219 LUXEMBOURG, LU Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:30 Grønn kaffe. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MPM DROPLET COUNT MPM, Postboks 279, 4066 STAVANGER, NO Klasse:9 Måleapparat og instrumenter for bruk i oljeindustrien (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Okamoto Industries Inc, 27-12, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku TOKYO, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:10 Befruktningshindrende midler omfattende kondomer, pessarer, konstriksjonsringer for vedlikehold av penile stivhet hos menn med erektil dysfunksjon og intrauterine ringer [IUD]; isputer, triangulære bandasjer, støttebandasjer, kirurgisk catgut, kopper med tut for medisinsk bruk; dråpepipetter (pipetteinstrumenter), narresmokker, isposer, isposeholdere, babyflasker, termos tåteflaske, gummi fingersmokk for medisinsk bruk, hansker for medisinsk bruk, uringlass, bekken. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Initial Force AS, Richard Birkelandsvei 2B, 7491 TRONDHEIM, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige og fotografiske apparater, apparater til veiing, måling, signalering og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; underholdningsapparater til bruk med ekstern skjerm eller monitor; elektroniske og elektriske hjelpemidler til bruk i golftrening. Klasse:25 Golfskjorter og golf-caps. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIDI Norsk Medisinaldepot AS, Postboks 183 Kalbakken, 0903 OSLO, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; kosmetiske preparater for hudpleie; avsminkingspreparater; barberingspreparater; blekemidler for kosmetisk bruk; deodoranter for personlig bruk; toalettpreparater og produkter; bomullspinner for kosmetisk bruk; våtservietter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COREFLOOR Setra Group AB, Gårdsvägen 18, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:19 Transportable bygninger (ikke av metall); kappet trevirke, trevirke og tømmer for bygnings- og anleggsformål; tilskåret og halvbearbeidet treverk for bygnings- og anleggsformål; dragere, bjelker, bord, paneler, finér, gulv, vinduer, vegger, listverk, profiler og plater av tre. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring (salgspromotering) og videresalg av trevirke og bygningsmaterialer; kompilering, systematisering, registrering og/eller reproduksjon av informasjon inn i databaser; vurdering og verdsetting av tømmer på rot. Klasse:40 Bearbeiding av trevirke og tømmer, saging og høvling (sagbruk), mekanisk bearbeiding av trevirke, tømmerhogst og tømmerbehandling og -foredling. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norges Televisjon AS, Lysaker torg nr.25, 5 etg, 1366 LYSAKER, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:35 Bistand og administrasjon i forbindelse med drift av digitale nettverk, luftbasere nettverk og bredbånd. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonstjenester; drift av digitale telekommunikasjons- og kringkastingsnettverk; utleie av tilgang til digitale nettverk, luftbaserte nettverk og computernettverk; utleie av kapasitet til digitale nettverk, luftbaserte nettverk og computernettverk; utleie av tilgang til digitale nettverk, luftbaserte nettverk og computernettverk for bruk til distribusjon av TV signaler; utleie av kapasitet til digitale nettverk, luftbaserte nettverk og computernettverk for bruk til distribusjon av TV signaler; distribusjon av programvare til dekodere; distribusjon av radiosignaler; drift av digitale telekommunikasjons- og kringkastingsnettverk; utleie av tilgangstid til telekommunikasjons- og kringkastingsnettverk; overføring av digitale signaler, herunder tekst, data, bilder og lyd; overføring av digitale signaler, herunder radio-, fjernsyns- og kommunikasjonssignaler. Klasse:41 Utvikling, opplæring og informasjonstjenester forbundet med digitale nettverk, bruk av dekodere og distribusjon av programvare og software til dekodere. Klasse:42 Fremskaffelse av tjenester, nemlig utvikling og oppdatering av computer hardware og software i forbindelse med smalbånd og bredbånd (herunder i forbindelse med televisjon); design og utvikling av programvare til dekodere, utvikling av software og innholdstjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norges Televisjon AS, Lysaker torg nr.25, 5 etg, 1366 LYSAKER, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:35 Bistand og administrasjon i forbindelse med drift av digitale nettverk, luftbasere nettverk og bredbånd. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonstjenester; drift av digitale telekommunikasjons- og kringkastingsnettverk; utleie av tilgang til digitale nettverk, luftbaserte nettverk og computernettverk; utleie av kapasitet til digitale nettverk, luftbaserte nettverk og computernettverk; utleie av tilgang til digitale nettverk, luftbaserte nettverk og computernettverk for bruk til distribusjon av TV signaler; utleie av kapasitet til digitale nettverk, luftbaserte nettverk og computernettverk for bruk til distribusjon av TV signaler; distribusjon av programvare til dekodere; distribusjon av radiosignaler; drift av digitale telekommunikasjons- og kringkastingsnettverk; utleie av tilgangstid til telekommunikasjons- og kringkastingsnettverk; overføring av digitale signaler, herunder tekst, data, bilder og lyd; overføring av digitale signaler, herunder radio-, fjernsyns- og kommunikasjonssignaler. Klasse:41 Utvikling, opplæring og informasjonstjenester forbundet med digitale nettverk, bruk av dekodere og distribusjon av programvare og software til dekodere. Klasse:42 Fremskaffelse av tjenester, nemlig utvikling og oppdatering av computer hardware og software i forbindelse med smalbånd og bredbånd (herunder i forbindelse med televisjon); design og utvikling av programvare til dekodere, utvikling av software og innholdstjenester. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/544,417 AVEMRY Bristol-Myers Squibb Company a Delaware Corporation, 345 Park Avenue, NY10154 New York, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/544,416 EVEMRY Bristol-Myers Squibb Company a Delaware Corporation, 345 Park Avenue, NY10154 New York, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XYNERGO Biofuture AS, c/o Norske Skogindustri, Postboks 329, 1326 LYSAKER, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:4 Brensel; biobrensel; biodieselbrensel; brensel utvunnet av fornybare ressurser; drivstoff; biodrivstoff; drivstoff utvunnet av fornybare ressurser. Klasse:5 Kjemikalier for medisinsk og farmasøytisk bruk, kjemikalier for bruk som næringstilsetning. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert til utvinning av brensel og drivstoff fra fornybare ressurser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE WINN Winn Hotels AB, Box 1302, GÄVLE, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO Klasse:35 Konsulenttjenester vedrørende hotellvirksomhet. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetiske preparater og substanser for medisinske formål; magnesium- og kalsiumpreparater for medisinske formål; vitaminer og vitaminpreparater; mineralpreparater for medisinske formål, kosttilskudd til medisinsk bruk inneholdende fettsyrer, naturlegemidler. Klasse:29 Kosttilskudd Klasse:30 Kosttilskudd (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetiske preparater og substanser for medisinske formål; magnesium- og kalsiumpreparater for medisinske formål; vitaminer og vitaminpreparater; mineralpreparater for medisinske formål, kosttilskudd til medisinsk bruk inneholdende fettsyrer, naturlegemidler. Klasse:29 Kosttilskudd Klasse:30 Kosttilskudd 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetiske preparater og substanser for medisinske formål; magnesium- og kalsiumpreparater for medisinske formål; vitaminer og vitaminpreparater; mineralpreparater for medisinske formål, kosttilskudd til medisinsk bruk inneholdende fettsyrer, naturlegemidler. Klasse:29 Kosttilskudd Klasse:30 Kosttilskudd (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetiske preparater og substanser for medisinske formål; magnesium- og kalsiumpreparater for medisinske formål; vitaminer og vitaminpreparater; mineralpreparater for medisinske formål, kosttilskudd til medisinsk bruk inneholdende fettsyrer, naturlegemidler. Klasse:29 Kosttilskudd Klasse:30 Kosttilskudd 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Elretur, Strømsveien 102, 0605 OSLO, NO Klasse:39 Transportvirksomhet/lagervirksomhet. Klasse:40 Materiellbehandling/gjenvinning. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetiske preparater og substanser for medisinske formål; magnesium- og kalsiumpreparater for medisinske formål; vitaminer og vitaminpreparater; mineralpreparater for medisinske formål, kosttilskudd til medisinsk bruk inneholdende fettsyrer, naturlegemidler. Klasse:29 Kosttilskudd Klasse:30 Kosttilskudd (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jon Bjåen, Hauanveien 13 A, 3213 Sandefjord, NO Klasse:9 enheter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lantmännen ek för, Box 30192, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norman ASA, Postboks 43, 1324 LYSAKER, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; antivirusprogramvare for datamaskiner; dataprogramvare for sporing og hindring av datavirus; antispionprogramvare for datamaskiner; antispamfiltre for datamaskiner (dataprogramvare); foreldrekontrollprogramvare for datamaskiner; brannmurprogramvare for datamaskiner. Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; testing og vedlikehold av dataprogramvare; dataprogrammeringsvirksomhet; brukerstøttetjenester relatert til dataprogramvare; datavirusanalyser; datavirusopprydning; informasjon om datavirus; gjenoppretting av skadede data filer; utleie av dataprogramvare; utleie av tilgangstid til databaser; konsulenttjenester relatert til datasikkerhet. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CELSA GREENSTEEL Compañia Española de Laminación SL, Polígono Industrial San Vicente, s/n, CASTELLBISBAL, BARCELONA, ES Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:6 Klasse:35 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CELSA GREEN STEEL Compañia Española de Laminación SL, Polígono Industrial San Vicente, s/n, CASTELLBISBAL, BARCELONA, ES Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:6 Klasse:35 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM Insiva Vanguard AG, Fredrichstrasse 78, BERLIN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:35 Reklame, rekruttering, forretningsledelse og foretaksadministrering på medisinsk område, spesielt lønn- og vederlagsoppgjør, personellrekruttering, personellstyring, administrasjonsteknisk bearbeiding av bestillinger, datafiladministrering ved hjelp av computere og offentlighetsarbeid. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester av alle slag, spesielt innen området medisin; planlegging vedrørende drift av av sykehus, klinikker og sanatorier; teknologisk og vitenskapelig rådgivning innen området drift av sykehus, klinikker og sanatorier, spesielt innen området innføring og overvåking av primære og sekundære medisinske behandlingsprosesser; teknologiske og vitenskapelige tjenester med hensyn til disposisjonsstillingstagen og optimering av behandlingsveier og behandlingsprosedyrer i sykehus, klinikker og sanatorier, spesielt ved å benytte en klinisk evaluert pool av slike behandlingsveier og behandlingsprosedyrer; installering og vedlikehold av dataprogrammer i klinikker, sykehus og sanatorier; fremstilling og etablering av software, spesielt for en effektiv behandling av pasienter samt en effektiv prosess- og driftsyring i sykehus, klinikker og sanatorier, Klasse:44 Medisinske tjenester av alle slag, spesielt til behandling, tilsyn, forsyning og forsørging av pasienter i klinikker, sykehus og sanatorier. 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LMA PERFECTEMP The Laryngeal Mask Company Ltd, PO Box 221, Le Rocher VICTORIA, MAHE, SC Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:10 Elektriske strømforsynings- og kontrollenheter for bruk med medisinske tepper og puter for overvåking og regulering av pasienttemperaturer; strømenheter til bruk for pasientvarmesystemer innholdende oppvarmede tepper, puter og andre former for dekke; strømforsynings- og kontrollenheter for bruk med elektrisk oppvarmede tepper, puter og andre former for dekke eller omslag for oppvarming av intravenøse væsker spesielt tilpasset for medisinske formål; deler og utstyr for alle de forannevnte varer. Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; tepper, puter, madrasser og andre sengetøysartikler for medisinske formål; elektrisk oppvarmede tepper og puter for overvåking og regulerering av pasienttemperaturer, samtlige for medisinske formål; pasientvarmesystemer innholdende oppvarmede tepper, puter og andre former for dekke; elektrisk oppvarmede tepper, puter og andre former for dekke eller omslag for oppvarming av intravenøse væsker, samtlige for medisinske formål; deler og utstyr for alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOP TWENTY Top Twenty AS, Torgalmenningen 8, 5014 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:35 Drift og administrasjon av frisørsalonger. Klasse:44 Frisørvirksomhet, hårdesign og hårstyling; skjønnhetssalonger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MINICUT Top Twenty AS, Torgalmenningen 8, 5014 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:35 Drift og administrasjon av frisørsalonger. Klasse:44 Frisørvirksomhet, hårdesign og hårstyling; skjønnhetssalonger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONTEC StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:1 Metylmetakrylsyreester-harpikser; metylmetakrylsyreester-harpiksbaserte grunningsmidler inneholdende harpikser, katalysatorer og aggregat; metylmetakrylsyreester-harpiksbaserte forseglingsmidler inneholdende harpiks og katalysatorer; metylmetakrylsyreester-harpiksbaserte underbelegg inneholdende harpiks, katalysator og aggregat; uretanharpikser; uretan-harpiksbaserte grunningsmidler inneholdende harpikser og vulkaniseringsmiddel; uretanharpiksbaserte underbelegg inneholdende vulkaniseringsmiddel, harpiks og fyllmasse; uretanharpiksbaserte forseglingsmidler inneholdende vulkaniseringsmiddel og harpiks. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NETFLIX NetFlix Inc, 100 Winchester Circle, CA95032 LOS GATOS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:35 On-line detaljshandelstjenester vedrørende forhåndinnspilte videoer. Klasse:38 Overføringstjenester vedrørende videobestilling; videokringkasting; overføring av stemme, data, bilder, signaler, beskjeder og informasjon. Klasse:41 Utleie av videoopptak, forhåndsinnspilte videobånd, digitale videodisker, multimedia opptak, utleie av videoopptak, forhåndsinnspilte videobånd, digitale videodisker, ved hjelp av kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av informasjon, anmeldelser, tidskrifter og personlige anbefalinger på området underholdning; fremskaffelse av informasjon, anmeldelser, tidsskrifter og personlige anbefalinger på området underholdning ved hjelp av kommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KSL Matmerk, Tollbugt. 32, 0157 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Klasse:35 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, av geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, av honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke NorgesGruppen ASA, Karenslyst allé 12-14, 0278 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:35 Salg av konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, av friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, av naturlige planter og blomster. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke NorgesGruppen ASA, Karenslyst allé 12-14, 0278 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; hamburgerbrød, rundstykker, lomper, taco, maislefser, konfektyrer, spiseis; salt, pepper, sennep; ketchup, sauser, majones, krydderier; sandwiches. Klasse:35 Salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, av geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, av honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, av hamburgerbrød, rundstykker, lomper, taco, maislefser, konfektyrer, spiseis, av salt, pepper, sennep, eddik, ketchup, sauser, majones, krydderier, salg av ferdigmat hovedsaklig bestående av kjøtt. 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SYNOPTIK NORGE Synoptik Norge, Eivind Lyches vei 19A, 1300 SANDVIKA, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Klasse:44 Briller, brilleetuier, brilleglass, kontaktlinser, brilleinnfatninger, brilleinstrumenter, vitenskaplige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalisering og kontroll. Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. Vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; faglige og tekniske konsultasjoner. Medisinsk og hygienisk behandling, synstekniske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SKOGSTAD FRI STIL AS, Postboks 95, 6793 INNVIK, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PALAZZO Société des Produits Nestlé SA, Avenue Nestlé, 55, Canton of Vaud, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:30 Kaffe, kaffeekstrakter og kaffebaserte preparater og drikkevarer; iskaffe; kaffeerstatning; ekstrakter av kaffeerstatninger; preparater og drikkevarer basert på kaffeerstatning; sikori, te, te ekstrakter and te-baserte preparater; iste; maltbaserte preparater; kakao og preparater basert på kakao, sjokolade, sjokoladeprodukter, sjokoladebaserte preparater og drikker, konfektyrer, søtsaker og sukkertøy; sukker; tyggegummi; naturlige søtningsstoffer; bakeriprodukter, brød, gjær, butterdeig; kjeks, kaker, småkaker, tynne kaker; karameller, puddinger; iskrem, vannis, sorbeter, frosne konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen yoghurt; bindemidler for fremstilling av iskrem og/eller vannis og/eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer og/eller frosne kaker, softis, frosne desserter og/eller frossen yoghurt; honning og honningerstatninger; frokostblandinger, musli, cornflakes, kornproduktstenger, ferdiglagede frokostblandinger, kornblandingspreparater; ris, pasta, nudler, næringsmidler basert på ris, mel eller frokostblandinger; blandinger av næringspasta og ovnsklare preparerte deiger; sauser, soyasaus, ketchup; aromatiserende eller krydderprodukter for mat, spiselige krydder, krydderier, salatdressinger, majones; sennep; eddik. 16

17 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merkesteiner Brynhild Totland, Fiskekroken 13, 0139 OSLO, NO Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Konsultasjon om forretninger. Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, coaching, foredrags- og kursvirksomhet. Vitenskaplige og teknologiske tjenester, sivilingeniørvirksomhet, konsulentvirksomhet innenfor de nevnte fagområdene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Top-Toy A/S, Roskildevej 16, 4030 TUNE, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:9 Magnetiske kort, optiske kort, hukommelseskort og elektroniske mikroprosessorkort, berøringsfrie eller ikke-berøringsfrie (radiofrekvens, infrarøde eller annet), til engangsbruk eller gjenoppladelige, til forhåndseller etterbetaling eller til informasjoner, og som kan inneholde ån eller flere elektroniske punger, som er gyldige til alle anvendelsesområder; adgangskort til computersystemer og til kontroll av kredittkort, kundekort, kontokort, rabattkort, brukerkort og kundelojalitetskort. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser): julepynt. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; bistand og rådgivning vedrørende forretningsorganisasjon og forretningsledelse; detalj- og en gros ytelser i relasjon til leketøy, spill og produkter rettet mot barn, herunder online detalj-og en gros ytelser og salg av disse varer via informasjonsnettverk, internett, intranett, mobiltelefoni, radio, tv, utendørsreklamer, epost, kataloger og andre medier; annonse- og reklamevirksomhet, herunder målrettede nyhetsbrev, websider kun for medlemmer, konkurranser, eksklusive tilbud og andre fordeler, annonse- og reklamevirksomhet via brev, informasjonsnettverk, internett, intranett, mobiltelefoni, radio, tv, utendørsreklamer, epost, kataloger og andre medier; utstedelse av kredittkort, kundekort, kontokort, rabattkort, brukerkort og kundelojalitetskort, herunder til salgsfremming og markedsføring; salgsfremming, salgsfremstøt og reklamevirksomhet, organisering av konkurranser med kommersielle eller reklamemessige formål, herunder til motivering av personale og kunder, inklusive via et datastyrt kommunikasjonsnett, informasjonsnettverk, internett, intranett, mobiltelefoni, brev, radio og 17

18 registrerte varemerker /09 tv, utendørsreklamer, epost, kataloger og andre medier; programmer til rekruttering og fastholdelse av kunder innenfor leketøy og produkter rettet mot barn; salgsfremmende tiltak av enhver art og på bærere av enhver art, inklusive via kredittkort, kundekort, kontokort, rabattkort, brukerkort og kundelojalitetskort og via datastyrt kommunikasjonsnett, herunder internett, intranett, mobiltelefoni, radio og tv; franchisingytelser, herunder teknisk bistand og/eller bistand til opprettelse og/eller drift av detaljforretninger med salg av leketøy, spill, og produkter rettet mot barn; rådgivning vedrørende forretningsledelse og organisasjon og reklame, informasjon, herunder via informasjonsnettverk vedrørende en leketøykjedes varer og aktiviteter; organisering av kommersielle aktiviteter og kundepleie, rådgivning og informasjon vedrørende forretningsvirksomhet; innsamling, systematisering og datastyring samt administrasjon av datastyrte arkiver og kundebaser. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; valutarisk virksomhet; organisering av betaling for og levering av varer og tjenesteytelser av enhver art ved hjelp av utstedelse, distribusjon og tilbakebetaling av verdikuponger, rabattkuponger, billetter, kuponger, talonger, forhåndsbetalte debet- eller kredittkort eller alle andre former for betalingsmidler, herunder via computernettverk; finansielle tjenesteytelser i forbindelse med kredittkort, kundekort, kontokort, rabattkort, brukerkort og kundelojalitetskort; utstedelse av og betaling med kredittkort, kundekort, kontokort, rabattkort, brukerkort og kundelojalitetskort; finansiell virksomhet og tjenesteytelser til innehavere av kredittkort, kundekort, kontokort, rabattkort og kundelojalitetskort; tjenesteytelser i forbindelse med betaling med kredittkort, kundekort, kontokort, rabattkort, brukerkort og kundelojalitetskort; utstedelse og styring av betalingsmidler. Klasse:39 Transportvirksomhet; pakking og oppbevaring av varer; arrangering av reiser; levering av varer via post eller på bakgrunn av on-line bestilling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hans Birger Stensrud, Horgenveien 23, 1440 DRØBAK, NO Klasse:31 Bær produsert av søker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Wenaas AS, 6386 MÅNDALEN, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:9 Verneutstyr, vernehansker og verneutstyr mot ulykker. Klasse:25 Klær, hansker herunder arbeidshansker, fottøy og hodeplagg. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KSL Matmerk, Postboks 487 Sentrum, 0105 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker. Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KSL Matmerk, Postboks 487 Sentrum, 0105 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker. Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet. 19

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Suzuki Motor Corp, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:4 Oljer til industrielle formål i form av motorolje og gearolje for utenbordsmotorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Apotek 1 Apokjeden AS, Postboks 243, 1471 LØRENSKOG, NO Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, NO Klasse:5 Klasse:35 Klasse:44 Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider. Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. Apotekvirksomhet, medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie, drift av apotekkjede. ORIGO Origo Nord AS, Postboks 1247, 9504 ALTA, NO Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, undervisningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter 20

21 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KSL Matmerk, Postboks 487 Sentrum, 0105 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker. Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KSL Matmerk, Postboks 487 Sentrum, 0105 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker. Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet. 21

22 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke HumanEffect AS, Postboks 26, 2024 GJERDRUM, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:35 Rådgiving om organisasjons- og forretningsledelse. Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kurs og seminar. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KSL Matmerk, Postboks 487 Sentrum, 0105 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker. Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Malmlaft AS, Plassen Industriområde, 2560 ALVDAL, NO Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygningsog anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. 22

23 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOPPS TOTAL FOOTBALL The Topps Company Inc, One Whitehall Street, NY NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:16 Byttekort og klistremerker. Klasse:41 Tilveiebringelse av digitale representasjoner av sportsbyttekort samt informasjon, spill og konkurranser vedrørende sport via internet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KSL Matmerk, Postboks 487 Sentrum, 0105 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker. Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet. 23

24 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: kongresser, seminarer og symposium; trening; treningsleirtjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Toppfotball, Postboks 162, 3051 MJØNDALEN, NO Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:39 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; PRvirksomhet; salgsfremmende tjenester; markedsstudier og -undersøkelser; spredning av reklameannonser; utarbeidelse og utsendelse av reklametekster, reklamemateriell, flyveblad og vareprøver; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; rådgivning om formidling av avtaler om anskaffelse og salg av varer; sponsorsøktjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; sponsorvirksomhet. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kollokvium, konferanser, 24

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 12/05-2005.03.21 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8177 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr. 0957618 Nasj. ref. nr. 200804838 Prioritet: 2008.01.18 (M200800095) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/05-2005.07.11 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 28/05-2005.07.11 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 28/05-2005.07.11 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/05-2005.10.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 42/05-2005.10.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 42/05-2005.10.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 15/06-2006.04.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer