nr 42/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 42/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYSTERIUM X MYSTERIUM X Red.com Inc, Valencia Circle, CA92630 LAKE FOREST, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Kamerasensorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYSTERIUM MONSTRO MYSTERIUM MONSTRO Red.com Inc, Valencia Circle, CA92630 LAKE FOREST, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Kamerasensorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/723,135 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TOPPS 3D LIVE TOPPS 3D LIVE The Topps Company Inc, One Whitehall Street, NY NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Nedlastbar programvare for spill. Klasse:16 Byttekort, klistremerker og klistremerkealbum. Klasse:28 Byttekort-spill. 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lauramid Hybrid Lauramid Hybrid Albert Handtmann ELTEKA Verwaltungs- GmbH, Arthur-Handtmann-Strasse 9, BIBERACH, DE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:1 Klasse:7 Klasse:17 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plastikk og -kunststoff, ubearbeidet plastikk og kunststoff så som polymermateriale eller plastikk på basis av laktam. Ferdiglagede deler og komponenter av plastikk for maskiner, så som formpressede og/eller injeksjonspressede maskindeler laget av plastikk, spesielt basert på laktam. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; plastikk i ekstrudert form for bruk innen fabrikasjon; spesielt laget av plastikk på basis av laktam, varer av kunststoffer og plast (halvfabrikata) som profiler, folier, plater, blokker og rør; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei SSC Trätrappor AB, Snickargatan 2, RSJÖ, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:6 Trapper av metall; vanger av metall, deler av trapper; trapperekkverk av metall; stiger av metall; flyttbare embarkeringstrapper av metall for passasjerer; deler og komponenter til ovenfor nevnte varer i denne klasse. Klasse:19 Trapper, ikke av metall; vanger, ikke av metall, deler av trapper; trapperekkverk, ikke av metall; deler og komponenter til ovenfor nevnte varer i denne klasse. Klasse:20 Flyttbare embarkeringstrapper, ikke av metall for passasjerer; stiger, ikke av metall; deler og komponenter til ovenfor nevnte varer i denne klasse. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordic Kids (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Thanke Engros AS, Postboks 390 Skøyen, 0213 OSLO, Klasse:16 Skrivesaker/skriveredskaper, blyanter, blyantspissere, papirvarer, skolemateriell, skriveblokker, papirblokker, notatblokker, tegneblokker, tegnesaker, malerpensler, maleskrin, klebemidler-/lim for papirvarer og husholdningsbruk, limstifter, kontorrekvisita, modellermasse. Klasse:18 Skolesekker/ransler, skolevesker, bagger. Klasse:28 Spill og leketøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WGT WGT World Golf Tour Inc, 180 Sansome Street, 5th Floor, CA94104 SAN FRANCISCO, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Dataprogramvare, nemlig interaktiv spillprogramvare for bruk på datamaskiner. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av interaktive spill online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AXANT AXANT Axant AS, Postboks 1508 Majorstuveien 17, 0367 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROSYNAP PROSYNAP Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for nevronal beskyttelse og/eller behandling av schizofreni. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WebPsych (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei JMH Trademark Inc, 6301 Fitch Path, OH43054 NEW ALBANY, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandel i relasjon til klær, fottøy, hodeplagg, hverdagsklær og motetilbehør; oppstilling, for andre, av et utvalg av klær, fottøy, hodeplagg, hverdagsklær og motetilbehør slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe klær, fottøy, hodeplagg, hverdagsklær og motetilbehør fra en katalog av klær og klestilbehør via postordre; online detaljhandel i relasjon til klær, fottøy, hodeplagg, hverdagsklær og motetilbehør. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Jobbpuls AS, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 OSLO, Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Pierre Andre Senizergues, 316 Buena Vista Blvd, CA92661 NEWPORT BEACH, US ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, Klasse:25 Klær, nemlig skjorter, shorts, bukser, jakker, gensere, hodeplagg, sokker og fottøy, nemlig snøbrettstøvler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Per Arthur Solli, Sanatorieveien 5, 3021 DRAMMEN, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, tekstil bekledning. Klasse:28 Sportsartikler og spill. Klasse:41 Utdannelses-, opplærings-, underholdningsaktiviteter og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ISCO ISCO Isotec AB, c/o G Grønberg Advokatbyrå AB, Box 7418, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Cellekulturer og medier, diagnostiske preparater og stoffer. Klasse:5 Farmasøytiske preparater og stoffer; hjelpestoffer for medisinske formål, antigener; bindemidler, immunomodulatorer; biologisk medisinavleveringspreparater; farmasøytiske materialer, herunder saponin, kolesterol og fosfoflipid for fremstilling av vaksiner og antigener, kjemiske produkter for bruk i fremstilling av legemidler. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ISCOPREP ISCOPREP Isotec AB, c/o G Grønberg Advokatbyrå AB, Box 7418, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Cellekulturer og medier; diagnostiske preparater og stoffer. Klasse:5 Farmasøytiske preparater og stoffer; hjelpestoffer for medisinske formål, antigener, bindemidler; immunomodulatorer; biologisk medisinavleveringspreparater; farmasøytiske materialer, herunder saponin, kolesterol og fosfoflipid for fremstilling av vaksiner og antigener; kjemiske produkter for bruk i fremstilling av legemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GUL MINIPRIS BEDRIFT GUL MINIPRIS BEDRIFT NorgesEnergi AS, Serviceboks 608, 4606 KRISTIANSAND S, Klasse:4 Elektrisk kraft. Klasse:39 Distribusjon elektrisk kraft. Klasse:40 Produksjon av elektrisk kraft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOYLUTION SOYLUTION Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, Kanda- Tsukasamachi, Chiyoda-ku TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; ernæringssupplement for medisinsk bruk. Klasse:16 Klasse:29 Klasse:30 Trykksaker, brosjyrer, magasiner, flygeblad. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ernæringssupplement ikke for medisinsk bruk. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ernæringssupplement ikke for medisinsk bruk. Klasse:41 Organisering og ledelse av seminarer. Klasse:44 Ernæringsveiledning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOSAS MOSAS Amgen Inc, One Amgen Center Drive, CA THOUSAND OAKS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BORGBUSS BORGBUSS BorgBuss AS, Postboks 87, 1650 SELLEBAKK, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:39 Transportvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/601, US 77/601, US 77/601, US 77/601, US 77/601,117 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Merona Merona Target Brands Inc, 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, MN MINNEAPOLIS, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:3 Kosmetikk; produkter for personlig pleie i form av parfyme, cologne, duftprodukter, etterbarberingsgeler, etterbarberingslotioner, svettehindrende midler, astringerende midler for hud og ansikt, badeperler, badeflak, badeolje, badesalt, badeskum, kroppsglitter, kroppssprayer, kroppsoljer, kroppslotioner, kroppsskrubbemidler, kroppsvaskemiddel, boblebademidler, kroppskremer, ansiktskremer, eteriske oljer for personlig bruk, eksfolierende preparater for huden, øyegeler, øyemasker, ansiktsmasker, ansiktskrubber,fotbad ikke for medisinsk bruk, ansiktstonere, velluktende kroppsvann, velluktende kroppssprayer, hårkondisjonerings-middel, hårglitter, hårskyllemiddel, hårsjampo, hårspray, hårleggegel, hårleggeskum, håndlotioner, ansiktslotioner, leppebalsam, massasjekrem, massasjelotioner, massasjeoljer, neglelakk, neglelakkfjerner, ansiktsrensemidler ikke for medisinsk bruk, papir for fjerning av olje fra huden, kroppspudder, barberkrem, barbergeler, dusj krem, dusjgeler, selvbruningskrem for huden, kroppssåpe, ansiktssåpe, håndsåpe, solblokkeringskrem for kroppen, solblokkeringskrem for ansiktet, solkrem for kroppen, solkrem for ansiktet, selvbruningslotioner, talkumpudder; potpurri (parfyme), røkelse, poser; kosmetikk i form av lotioner, kremer,pudder, pomader, blekingskrem, såper, tonere, astringerende midler,rensemidler for ansikt og kropp. Klasse:9 Solbriller. Klasse:14 Juvelervarer, smykker; ur. Klasse:18 Klasse:20 Håndvesker og lommebøker. Møbler for hjem og kontor; møbler for hage og terrasse; speil; vinduspersienner; vindusskodder og dekorasjonsendestykker for vinduer; tallerkenhyller; grytehyller; lagringsog organiseringsprodukter og tilbehør i form av lagringshyller, lagringsskuffer, lagringsvogner, lagringsstativer; lagringsbokser av tre og plast; bord; stoler; hyller; bokskap; bokstativ; pulter; sjeselonger; smykkeskap; kabinetter; kommoder; toilettkommoder; skap; TV- /stereobord og -reoler; arkiv; medisinskap; nattbord; ottomaner; kurver; rammelister for billedrammer; billedrammer; kleshengere; puter; krakker; ringer for dusj forheng; stenger for dusj forheng; badeputer; dusj seter; hundesenger; statuetter av tre, plast, skumplast; plantestativer; plastikkdeksler for papirhåndklebokser; sitteputer; 9

10 registrerte varemerker /09 dekorasjonsputer. Klasse:24 Lintøy; dusjforheng; dusjforhengsfôr; overmadrasser av bomull; overmadrasser av skum; sengeutstyrsvarer i form av vattepper, laken, varetrekk, putevar, sengekapper, sengeovertrekk, tepper, sengetepper, dyner, stikktepper og overkast; dekketøy ikke av papir i form av kuvertbrikker; servietter, duker, bordløpere og bordbrikker av tekstilstoffer; vindusutstyrsvarer av tekstilstoffer i form av gardiner, portierer, stores, draperier, kapper; håndklær; vaskekluter; oppvaskkluter; grytevotter; ikke tilpassede løse trekk av tekstilstoffer; badevotter; tilpassede toalettlokktrekk. Klasse:25 Klær i form av bukser, skjorter, topper, gensere, skjørt, shorts, kjoler, T-skjorter, undertøy, sokker, badetøy, jakker, frakker, blazere, belter, støvler, sko og sandaler; undertøy for menn, morgenklær, nattøy; damestrømper. Klasse:26 Hårtilbehør og hårpynt i form av elastikk for festing av hår og hestehale, hårband, hårbøyler, hårpinner, klospenner, gripespenner, hårtvinnere, hårklyper, hårklemmer, hårspenner og kammer for bruk som hårpynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BodyBuddy BodyBuddy Sturla Rising, Osebro Brygge 3, 3915 PORSGRUNN, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen w (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Watson Pharmaceuticals Inc, 311 Bonnie Circle, CA92880 CORONA, US Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WATSON WATSON Watson Pharmaceuticals Inc, 311 Bonnie Circle, CA92880 CORONA, US Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske produkter. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/743,937 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Watson w (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Watson Pharmaceuticals Inc, 311 Bonnie Circle, CA92880 CORONA, US Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALPHEE ALPHEE sanofi-aventis, 174, avenue de France, PARIS, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:44 Kliniske forsøk på det kardiovaskulære området. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONICO+ ONICO+ Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONICO (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONICO+ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen E (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Filmhuset Gruppen AS, Postboks 6812 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen know your limits (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Friluftslek Paul Fortun, Hen, 6320 ISFJORDEN, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:25 Klasse:32 Klær, fottøy, hodeplagg. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gnistre Gnistre Frode Forsberg, Brandsøyvegen 65, 6900 FLORØ, Frode Teodor Forsberg, Brandsøyvegen 65, 6900 FLORØ, Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Salg av egenutviklede produkter innen verktøy, sport, fiske og friluftsliv. Salg av importerte produkter innen verktøy, sport, fiske og friluftsliv. Klasse:42 Industridesign, industriell formgiving, grafisk formgiving, 3D design, webdesign, vedlikehold og opprettelse av websider, animasjon, utforming av brukerveiledninger/brukermanualer, emballasjedesign, utforming og utarbeidelse av forretningskjennetegn/logo, teknisk forskning; mekanisk forskning, forskning og utvikling av nye produkter i egen regi samt for tredjemann, brukerstudier, materialtesting, testing av prototyper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RICHMOND RICHMOND Horten Sykkelsport AS, Sørbygata 8, 3187 HORTEN, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:12 Sykler og sykkeldeler. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SYNCADA SYNCADA Syncada LLC, 200 South Sixth Street, Suite 2700, MN55402 MINNEAPOLIS, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:35 Online dataweb-side som tilbyr administrasjon av data, finansielle transaksjonsdata, regnskap, finansiell rapportering, regnskapstjenester og relatert referanseinformasjon; online forretningsdrifttjenester; databehandlings- og informasjonsdrifttjenester; Klasse:36 fakturabehandlingstjenester. Finansielle tjenester og banktjenester, fakturabetaling, behandlings- og oppfølgingstjenester, fakturabekreftelses- og utgiftsføringstjenester, fakturaavstemmingstjenester, elektroniske betalingstjenester, mottakerbekreftelsestjenester, finansielle transaksjonstjenester, tjenester for sikker betaling, fremskaffelse av online finansielle transaksjonsdrifttjenester via et globalt datanettverk, utenlandsk valutatransaksjonstjenester. Klasse:42 Fremskaffelse av online ikke-nedlastbar e- handel programvare, fremskaffelse av online ikke-nedlastbar programvare til bruk i faktureringsbehandling, betaling, oppfølging, elektroniske forretningstransaksjoner, utgifteføring og avstemming av fakturaer med ordre, utenlandsk valutatransaksjoner; fremskaffelse av online ikke-nedlastbar programvare til bruk for å utføre lovpålagte og interne kontroller; tekniske konsultasjons- /rådgivnings- og supporttjenester for alle forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PurEvap PurEvap Denomega Nutritional Oils, Postboks 162, 1701 SARPSBORG, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske produkter; tran og fiskeolje; kosttilskudd. 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WBR World BASE Race (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUNNIVA SUNNIVA Eltek Valere AS, Postboks 2340 Strømsø, 3003 DRAMMEN, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Apparater og instrumenter for kraftomformning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; solceller, solcellepaneler. Klasse:39 Distribusjon av elektrisitet og elektrisk kraft. Klasse:40 Produksjon av elektrisk kraft. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Friluftslek Paul Fortun, Hen, 6320 ISFJORDEN, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RIM RIM Synoptik Norge, Eivind Lyches vei 19A, 1338 SANDVIKA, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og hygieniske preparater; rensevæske for kontaktlinser; oppløsninger for bruk sammen med kontaktlinser, beskyttelses-, rense-, påførings-, desinfiserings-, koke- og andre væsker for kontaktlinser Klasse:9 Optiske apparater og instrumenter; kontaktlinser; beholdere for kontaktlinser, briller; brilleinnfatninger; solbriller; brilleglass; brilleetuier. Klasse:44 Optometriske tjenester og tjenester utført av optikere, optometrister og kontaktlinsespesialister inkludert konsultasjoner og fremskaffelse av informasjon innenfor dette feltet; profesjonell rådgivning vedrørende kvalitet og bruk av optiske produkter, briller og kontaktlinser. 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POLAR POLAR Synoptik Norge, Eivind Lyches vei 19A, 1338 SANDVIKA, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og hygieniske preparater; rensevæske for kontaktlinser; oppløsninger for bruk sammen med kontaktlinser, beskyttelses-, rense-, påførings-, desinfiserings-, koke- og andre væsker for kontaktlinser Klasse:9 Optiske apparater og instrumenter; kontaktlinser; beholdere for kontaktlinser, briller; brilleinnfatninger; solbriller; brilleglass; brilleetuier. Klasse:44 Optometriske tjenester og tjenester utført av optikere, optometrister og kontaktlinsespesialister inkludert konsultasjoner og fremskaffelse av informasjon innenfor dette feltet; profesjonell rådgivning vedrørende kvalitet og bruk av optiske produkter, briller og kontaktlinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GYPTONE SIXTO GYPTONE SIXTO BPB Ltd, Aldwych House, 81 Aldwych, WV2B4HQ LONDON, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:37 Ubearbeidet eller delvis bearbeidede uedle metaller eller legeringer av slike; skillevegger av metall bestående av en metallramme med gipsplater, hovedsakelig av metall; plater, bånd, ekstruderte og formede seksjoner alle av uedle metaller eller legeringer derav og til bruk i bygging; skruer, spiker, klips, bolter, festeanordninger, hengsler og omdreiningsakser. Isolasjonsmateriale, lydisolerende og lydabsorberende materiale, tetnings,- fyll, og pakningsmateriale; preparater for forsegling av skjøter; ekspanderende forseglinger for skjøter; klebebånd andre enn for husholdningsbruk og for medisinsk bruk. Byggevarer ikke av metall; gips og gipsplater; bygningsplater ikke av metall, takfliser, tak ikke av metall; veggplater ikke av metall; vegg- og fasadebekledningsmaterialer, ikke av metall; veggfliser; bygningsplanker; skillevegger ikke av metall; bekledning og festestoffer. Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. 16

17 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GAYKIDS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OMEGA 360 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Helseutvalget for bedre homohelse, c/o Gay & Lesbian Health Norway, Skippergata 23, 0104 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:16 Bøker, tidsskrifter, fagtidsskrifter, instruksjonsog undervisningsmateriell. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; undervisning; opplæringsvirksomhet; kunnskapsformidling; rådgivning, veiledning, underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter, utgivelse av bøker; organisering av utstillinger for kulturelle formål og utdannelsesformål Klasse:42 Forskning Klasse:44 Helsetjenester; helsefremmende og helseforebyggende arbeid. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Denomega Nutritional Oils, Postboks 162, 1701 SARPSBORG, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske produkter, tran og fiskeolje, kosttilskudd. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, samt alle forannevnte varer tilsatt fiskeolje. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, samt alle forannevnte varer tilsatt fiskeolje. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker, samt alle forannevnte varer tilsatt fiskeolje. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Omega-360 Omega-360 Denomega Nutritional Oils, Postboks 162, 1701 SARPSBORG, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske produkter, tran og fiskeolje, kosttilskudd. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; samt alle forannevnte varer tilsatt fiskeolje. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is; samt alle forannevnte varer tilsatt fiskeolje. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, samt alle forannevnte varer tilsatt fiskeolje. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Caranx KAIBUTSU (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Shimano Inc, 3-77, Oimatsucho, Sakai-ku SAKAI CITY, OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:28 Fiskeredskaper omfattende fiskesneller, fiskestenger, snellefester, fiskesnører, fiskesnøreføringer, fiskekroker, sluker, kunstige fiskeagn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, holdere for fiskestenger, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger, oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; hoftebeskyttere, spesielt utformet for fiske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOTIVATIONPOD MOTIVATIONPOD Jan H Øien, Postboks 50, 1620 GRESSVIK, Klasse:9 Datamaskiner, nedlastbar software, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske og veterinære apparater, instrumenter, møbler og artikler. Klasse:44 Medisinske tjenester, psykologtjenester, skjønnhetspleietjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LactiKids LactiKids Baltex Natural AB, Ljusterögatan 14, STOCKHOLM, SE Acadi Mark Norge AS, c/o Nitschke, Postboks 23, 1321 STABEKK, Klasse:5 Naturlegemidler; farmasøytiske og veterinære preparater; kjemiske preparater for farmasøytisk og medisinsk bruk; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer og drikker for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; næringsmidler for medisinske formål; næringspreparater for farmasøytiske formål, sigaretter for medisinske formål; godter, konfektyrer og tyggegummi for farmasøytisk bruk; næringsmidler for farmasøytiske bruk; olje, drikker, planter og røtter for medisinsk bruk; farmasøytiske preparater til hudpleie; vitaminpreparater. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LactiStress LactiStress Baltex Natural AB, Ljusterögatan 14, STOCKHOLM, SE Acadi Mark Norge AS, c/o Nitschke, Postboks 23, 1321 STABEKK, Klasse:5 Naturlegemidler; farmasøytiske og veterinære preparater; kjemiske preparater for farmasøytisk og medisinsk bruk; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer og drikker for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; næringsmidler for medisinske formål; næringspreparater for farmasøytiske formål, sigaretter for medisinske formål; godter, konfektyrer og tyggegummi for farmasøytisk bruk; næringsmidler for farmasøytiske bruk; olje, drikker, planter og røtter for medisinsk bruk; farmasøytiske preparater til hudpleie; vitaminpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LactiTravel LactiTravel Baltex Natural AB, Ljusterögatan 14, STOCKHOLM, SE Acadi Mark Norge AS, c/o Nitschke, Postboks 23, 1321 STABEKK, Klasse:5 Naturlegemidler; farmasøytiske og veterinære preparater; kjemiske preparater for farmasøytisk og medisinsk bruk; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer og drikker for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; næringsmidler for medisinske formål; næringspreparater for farmasøytiske formål, sigaretter for medisinske formål; godter, konfektyrer og tyggegummi for farmasøytisk bruk; næringsmidler for farmasøytiske bruk; olje, drikker, planter og røtter for medisinsk bruk; farmasøytiske preparater til hudpleie; vitaminpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEXUS CT200h LEXUS CT200h Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:12 Automobiler og konstruksjonsdeler til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PALEXTRA PALEXTRA Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, AACHEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:5 Smertestillende midler for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PALEXIAS PALEXIAS Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, AACHEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:5 Smertestillende midler for mennesker. 19

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PALEXXA PALEXXA Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, AACHEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:5 Smertestillende midler for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KRIAMA KRIAMA Studiomiks.no, c/o Kristin Rian Bjørndal, Bekkefaret 1 A, 3470 SLEMMESTAD, Klasse:9 Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; lyd-, video-, optiske-, fjernsyns-, radio- og kinematografiske apparater og instrumenter; video- og/eller lydopptak; musikkopptak, lyd- og videoopptak skaffet tilveie ved hjelp av nedlasting og/eller streaming fra data- og telekommunikasjonsnettverk; grammofonplater; kompaktdisker; lydtape, kassetter; magnetisk tape, disker og ledninger for lyd eller videoopptak; optiske disker for lyd eller videoopptak; computer software; computer software og publikasjoner i elektronisk form levert on-line fra databaser eller fra internett; CD-ROM; DVD; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra internett; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra MP3 internett websteder; MP3 spillere; mobiltelefoner, mobiltelefonfutteraler; mobiltelefondeksler, ringetoner, operatørlogoer; apparater for opptak, overføring, manipulering, behandling og reproduksjon av lyd, bilder, film, filmsnutter, videospill, apparater for spill for bruk med fjernsynsmottakere og computere; videospill; myntopererte apparater og instrumenter; briller, solbriller, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse:25 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Underholdningstjenester; lydopptak, videoopptak og video underholdningstjenester; konserter, musikaler og videofremføringer; fjernsyns- og radiounderholdningstjenester; underholdningstjenester ved sceneproduksjon og kabareter; produksjon av video og/eller lydopptak; presentasjon, produksjon og fremføring av show, musikalske show, konserter, videoer, multimedia videoer og radio- og fjernsynsprogrammer; opptaks-, film-, video- og fjernsynsstudiotjenester; lyd-, film-, video- og fjernsynsopptakstjenester; forlagsvirksomhet; musikkforlag; lydopptak, film- og videoproduksjons- og distribusjonstjenester, arrangering og ledelse av seminarer, konferanser og utstillinger; utgivelse av bøker, magasiner og andre tekster. 20

21 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen realisering av idèer! IH Innovative AS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen nettdyret.no (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei IH Innovative As, Badderen, 9162 SØRSTRAUMEN, Klasse:7 Høytrykkspyler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Nettdyret.no ANS, Hommersåkveien, 4311 HOMMERSÅK, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:18 Sekker, bager og vesker; halsbånd og reisevesker for dyr; mulposer for dyrefor; sveper, seletøy og salmakervarer; bekledninger for dyr; hestedekken. Klasse:28 Klasse:35 Leketøy for dyr. Import og salg via datanettverk eller butikk av produkter til kjæledyr, nemlig identitetsbrikker, sjampoer, kosmetikk, parfymevarer, lotion, potefett, tannpussemidler, lenker, fuglebur og fuglebad av metall, dyrebjeller, akvarier, tilbehør til akvarier, redskaper til stell av poter og klør, halsbånd og reisevesker for dyr, mulposer for dyrefôr, sveper, seletøy og salmakervarer, bekledningsgjenstander, hestedekken, fuglebur og fuglebad (ikke av metall), kuvøser og kasser for husdyr, reder, senger, tepper og puter, klorebrett og -stativer, mat- og drikkekopper, kammer og børster, bur, fuglebad, strøbrett, transportkasser, leketøy, næringsmidler, styrkende næringstilsetninger, spiselige tyggegjenstander, sandpapir og sand; import og salg via datanettverk eller butikk av CDer, DVDer, papir, papp og varer laget av disse materialer, opptatt i klasse 16, trykksaker, bøker, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klistremerker, sekker, bager og vesker, klær, fottøy og hodeplagg. 21

22 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VISA CODESURE VISA CODESURE Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, CA94404 FOSTER CITY, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:36 Kreditkorttjenester, betalingskorttjenester, elektroniske fondsoverføringstjenester, sikre betalingsoverføringstjenester, finansiell informasjon fremskaffet ved elektroniske midler, finansielle tjenester i forbindelse med kryptering av informasjon angående kortholder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BARNE BOK HUSET ESPEN ASKELADD (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WebJournal (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Jobbpuls AS, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 OSLO, Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Barnebokhuset Espen Askeladd AS, Bygdø Allé 23, 0262 OSLO, Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St. Olavs plass, 0129 OSLO, Klasse:9 Underholdningsapparater til bruk med ekstern skjerm eller monitor; underholdningsapparater alene for bruk sammen med fjernsynsmottakere, apparater for opptak, overføring, forsterkning og gjengivelse av lyd. Klasse:16 Barnebøker; aktivitetsbøker for barn. Klasse:28 Klasse:35 Klasse:41 Spill og leketøy. Oppstilling, for andre, av et utvalg av varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe mat og drikke, bøker og leker, salg av bøker. Underholdningsvirksomhet, kulturelle aktiviteter; utlån av bøker, dvd-er, cd-er, sceneoppførelser; utstilling av bildende kunst eller litteratur for barn for kultur- eller utdannelsesformål, opplevelsessenter for barn. Klasse:43 Bevertning og tilveiebringelse av mat og drikke. 22

23 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XIAPEX XIAPEX Auxilium International Holdings Inc, 1105 N Market Street, suite 1300, DE19801 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei HiTurn AS, Sagvollveien 1, 2830 RAUFOSS, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XIALEX XIALEX Auxilium International Holdings Inc, 1105 N Market Street, suite 1300, DE19801 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 23

24 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen A FRIEND FUR ALL SEASONS A FRIEND FUR ALL SEASONS Build-A-Bear Workshop Inc, 1954 Innerbelt Business Center Drive, MO63114 ST. LOUIS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer og software for video- og dataspill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Saint-Gobain Technical Fabrics (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Saint-Gobain Technical Fabrics Europe, 517, Avenue de la Boisse, CHAMBERY, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:17 Glassfibre og glasstråder, så vel som halvbearbeidede og ferdige produkter laget derav, nemlig basistråder, kuttede og ikke kuttede basistråder, valkede fibre, enkelt spunnet garn, sammensatt garn, tvunnet eller kablet garn, sett av basistråder eller parallelle ikke-spunne tråder, alle disse produkter spesielt designet for isolasjon; tynt stoff, underlag, matter, tråder, snorer, stoffer, strikkede stoffer og bånd laget av glasfiber og glasstråder spesielt beregnet for forsterkning av plast, gummi, metall, bitumen, gips og mørtel og papir for isolering. Klasse:24 Stoffer og trikkestoffer laget av glassfibre og glassgarn, spesielt designet for forsterkning av plast, gummi, metall, bitumen, gips og mørtel og papir, for tekstil bruk; veggtepper og veggbekledning av tekstilmaterialer. Klasse:27 Ikke-tekstile veggtepper og veggbekledning, veggbekledning av plast. 24

25 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPTIVIEW OPTIVIEW Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:10 Kirurgiske og medisinske anordninger i form av troakarer og kirurgiske aksessanordninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WKO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/658,036 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Minute Maid (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker, nemlig fruktjuicer og fruktjuicedrikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei NPO World Karate Organization, 9-21, Shin- Ogawamachi, Shinjuku-ku TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:41 Karateopplæring. 25

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18/06-2006.05.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 18/06-2006.05.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 18/06-2006.05.02 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 32/06-2006.08.07 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 49/07-2007.12.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 49/07-2007.12.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 49/07-2007.12.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer