nr 15/ NO årgang 96 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 15/ årgang 96 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /06 Innholdsfortegnelse: Informasjon om unntaksanmerkninger... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i navn og adresser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 informasjon om unntaksanmerkninger /06 Informasjon om unntaksanmerkninger Informasjon om instruks til saksbehandlerne i varemerkeseksjonene vedrørende inntak av unntaksanmerkninger. Patentstyret har ved instruks til saksbehandlerne endret praksis i forhold til unntaksanmerkninger i varemerkesøknader. Patentstyret vil av eget initiativ ikke innta unntaksanmerkninger under søknadsbehandlingen. Dersom vi mottar ønske om at unntaksanmerkning inntas i en registrering, for eksempel for å unngå tvist, vil dette vurderes etter regelverket. I søknader der unntaksanmerkninger er anført, vil vi frafalle dette kravet der vi gjøres oppmerksomme på det. Saker som er tatt opp til formell avgjørelse, vil gjennomgås og registrering vil foretas der uenighet om unntaksanmerkning er eneste gjenværende hindring. Endringen vil gjelde fra og med

4 registrerte varemerker /06 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bank Direkte Sandnes Sparebank, Langgata 64, 4306 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; regnskapsanalyser, markedsundersøkelser, økonomisk planlegging, innsamlig og systematisering av informasjon for bruk i databaser. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom; bankvirksomhet, finansiell virksomhet, forsikringsvirksomhet, meglervirksomhet, kredittkorttjenester, nettbanktjenester. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikkling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; juridiske tjenester, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utleie av dataprogrammer. perduco Perduco AS, Postboks 6633 St. Olavs Plass, 0139 OSLO, 9 Elektroniske publikasjoner. 16 Publikasjoner, rapporter. 35 Markedsundersøkelser for departementer, etater, bedrifter og organisasjoner samt forskningsinstitusjoner. 41 Foredragsvirksomhet, kunnskapsformidling, medietrening. 42 Analyse og forskningsformidling innenfor kunnskaps- og holdningsformidling, merkevarebygging, omdømmestyring og samfunnsansvar; medieovervåking; utarbeidelse av kommunikasjonsstrategier. 4

5 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENGLEVAKT citibank Citigroup Inc, 399 Park Avenue, NY10043 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. ENGLEVAKT Lofoten Oppfinnelser ANS, c/o Lofotregnskap, Torget 8, 8300 SVOLVÆR, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IMPULS IMPULS Bergen Malingfabrikk AS, Leirvikåsen 45, 5179 GODVIK, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 1 Ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 21 Kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REVLON COLORSTAY ACTIVE REVLON COLORSTAY ACTIVE Revlon (Suisse) SA, Badenerstrasse 116, 8952 SCHLIEREN, CH Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 3 Kosmetikk og sminke. 5

6 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WORLD IDOL WORLD IDOL FremantleMedia Ltd, 1 Stephen Street, W1T1AL LONDON, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Kinematografiske filmer; tegnefilmer; stillbilder, bildebånd, filmbånd; filmer; magnetiske innspillinger; optiske innspillinger; magnetooptiske innspillinger; innspillinger på faststoff medium; audiovisuelle undervisningsapparater; underholdningsapparater for bruk med fjernsynsmottakere; elektroniske bøker og publikasjoner; elektroniske spill; interaktive spill for bruk med fjernsynsmottakere; elektriske og videounderholdningsapparater og instrumenter; multimediadisker og -plater og publikasjoner; multimediainnspillinger og publikasjoner; laserlesbare disker og plater; videoplater og publikasjoner; computer software; dataprogrammer; digitale innspillinger; mediabærere, eller for innspilling, lyd og/eller video og/eller data og/eller informasjon; apparater og instrumenter for opptak og/eller gjengivelse av lyd og/eller video og/eller informasjon; hologrammer; disketter; lydopptak; ferdiginnspilte disker og plater; innspillingsdisker og plater; CD-plater; grammofonplater; magnetbånd for lydgjengivelser; kassetter; videobånd; laserdisker og -plater; interaktive CDROM-plater; DVDplater; kommunikasjonsapparater og -instrumenter; telefoner; mobiltelefoner; ladere; ladere for mobiltelefoner; hands-free apparater for mobiltelefoner; mobiltelefonspill og logoer; karaokemaskiner; deler og tilbehør til alle de ovennevnte varer. 41 Utdannelsesvirksomhet og underholdningsvirkesomhet relatert til TV, kino, radio og teater; produksjon og presentasjon av radio og TV programmer, filmer og show; undervisning gjennom eller relatert til TV og radio; underholdning gjennom eller relatert til TV og radio; organisering av konkurranser (undervisning eller underholdning); interaktive telefonkonkurranser; publiseringstjenester; produksjon av kinematografiske filmer, show, radioprogrammer og TV programmer; tilveiebringelse av undervisning og underholdning ved hjelp av radio, TV, satelitter, kabler, telefoner, verdensveven og internett; organisering av show; utleie av lydopptak og forhåndsinnspilte show, filmer, radio og TV oppføringer; produksjon av videobånd og video disker og plater; radio underholdning; TV underholdning, kinounderholdning; teaterunderholdning; spill og konkurranse show; TV underholdningsvirksomhet omfattende telefonisk publikumsdeltakelse; interaktiv underholdningsvirksomhet for bruk med mobiltelefoner; internettbaserte spill og leker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRADE TRADE Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 12 Kjøretøyer i form av arbeidsvogner, lastebiler, varebiler, gaffeltrucker, traktorer og andre arbeidskjøretøyer, samt deres konstruksjonsdeler. 6

7 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NUMEDAL MIDDELALDERDALEN Nore og Uvdal kommune, 3630 RØDBERG, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer. 41 Kulturelle aktiviteter. Merket er et rent figurmerke Warner-Lambert Company LLC, 201 Tabor Road, NJ07950 MORRIS PLAINS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Midler til rengjøring; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler, herunder ikke-medisinsk munnvann, munnrens og åndeforfriskere. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål, medisinsk munnvann og munnrens; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler. 7

8 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EU p Perduco AS, Postboks 6633 St. Olavs Plass, 0139 OSLO, 9 Elektroniske publikasjoner. 16 Publikasjoner, rapporter. 35 Markedsundersøkelser for departementer, etater, bedrifter og organisasjoner samt forskningsinstitusjoner. 41 Foredragsvirksomhet; kunnskapsformidling; medietrening. 42 Analyse og forskningsformidling innenfor kunnskaps- og holdningsformidling, merkevarebygging, omdømmestyring og samfunnsansvar; medieovervåking; utarbeidelse av kommunikasjonsstrategier. THE VOICE The Voice TV Networks Ltd, Falcon House Staines rad Hounslow, TW3 3LL LONDON, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Lyd-, video-, og dataopptaks og - kopieringsapparater for lagring, innspilling, overføring, og gjengivelse av lyd og/eller bilder; underholdningsapparater for spill til bruk med en tv skjerm eller videomonitor; databehandlede eller elektroniske spilleapparater; mynt- eller pollettbetjente elektriske eller elektroniske spilleapparater; dataprogramvare; dataspill; elektroniske spill; videospill; cd-rom spill; audioutmatingsspill; spillkassetter for datavideospill og videospillmaskiner for videoutmatingsspill; dataspillkassetter; dataspillprogrammer; dataspillbånd; lyd- og videoopptak; grammofon; innspillinger; plater; kinematografiske og fotografiske filmer; spillefilmer og videokassetter; MP3- spillere; digitalkameraer; mobiltelefoner og trådløse mobiltelefonutstyr og tilbehør inkludert mobilfrontplate; nedlastbare ringetoner, musikk, MP3-er, grafikk-, spill og videobilder for trådløs mobilkommunikasjonsapparater; trådløs overføring og mobilkommunikasjonsapparater som tillater avstemming og mottakelse av tale- og tekstbeskjeder med andre trådløse mobilkommunikasjonsapparater; magnetiske datakardermaskiner som inneholder bilder og/eller lyd; laserplater; videoplater, cd-plater; CD-ROM; CD-I; DVD; bånd; videokassetter; filmruller, kort som forestiller spillefilmer, nyheter, sport, og tv-serier, dokumentarer, spille-tv-programmer, varieté programmer, realitetsbaserte tv-programmer, animasjon, konserter og andre forestillinger; minnebæreenheter; interaktive CD-er og CD-ROM; bæreetuier for kassetter og CD-er, deler og tilbehør til alle ovennevnte nevnte varer; interaktive elektroniske spill for bruk med datamaskiner, tv/kringkasting. 16 Papir; papp; papirartikler; pappartikler; trykksaker; bøker; almanakker; publikasjoner; tegneserier; sangbøker; blader; nyhetsblader; aviser; albumer; periodika; joumaler; kataloger; manualer; kart; flygeblad; brosjyrer; plakater; kontormateriell; etiketter; kontorrekvisita; tegnings- og malemateriell, -apparater og -instrumenter; linjaler; skriveinstrumenter; instruksjons- og undervisningsmateriell; instruksjons- og undervisningsmateriell i form av spill, apparater og instrumenter; bokbindingsmateriell; bokpermer; bokmerker; trykkesett; tegninger; malerier; fotografer; trykk; bilder; kalendere; dagbøker; penner; blyanter; blyantbokser; blyantetui; lapper; gavekort; gavepapir; notatblokker; overføringsbilder; viskelær; gratulasjonskort; klistremerker; undervisningsklokker; utstyr og deler til alle ovennevnte varer. 28 Spill, leker og leketøy, elektroniske leker og 8

9 registrerte varemerker /06 elektroniske spill; gymnastikk- og sportsartikler; dukker og dukkeklær; tilbehør til dukker; dukkehus; dukkemøbler; tilbehør til dukkemøbler; bamser; lekeactionfigurer; lekekjøretøy; lekebyggverk og lekebilskinner; myke leker; plysjleker; lekesett og lekekasser; ballonger; moroartikler; festartikler; lekemasker; juletredekorasjoner; spillkort; deler og utstyr for alle ovennevnte varer. 38 Telekommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; kommunikasjonstjenester; radioog tv-kringkastingstjenester; kringkasting og overføring av fjernsynsprogrammer; kringkasting og overføring av radioprogrammer; fjernsynsoverføring, radiooverføring og radiospredning; jord, kabel og satellittkringkasting av radio og tv, bakkebundet kabel- eller satellittkringkasting av teletekst eller av data; overføring av data; beskjedtjenester; dataassistert overføring av beskjeder, data og bilder; tjenester relatert til kommunikasjon gjennom computerterminaler; nyhetsbyråtjenester; tilveiebringelse av informasjon ved de ovennevnte tjenestene via globalt nettverk eller andre online tjenester, og tilveiebringelse av flerbrukerinformasjon på de ovennevnte tjenestene via et globalt nettverk eller andre online tjenester; tilveiebringelse av flerbrukeres adgang til informasjon om programmeringstjenester og et mangfold av annen informasjon via et globalt nettverk; kabel- og satellittoverføringstjenester; trådløs mobiltelefontjenester; tilveiebringelse av nedlastbare ringetoner, musikk, MP3, grafikk, spill, videobilder og informasjon for trådløse mobilkommunikasjonsapparater, tilveiebringelse av trådløs overføring av opplasting og nedlasting av ringetoner, avstemming, musikk, MP3, grafikk, spill, videobilder, informasjon og nyheter via et globalt datanettverk til et trådløst mobilkommunikasjonsapparat; stemmegivning og stemmetelling via et trådløst mobilkommunikasjonsapparat; sending og mottakelse av tale- og tekstbeskjeder mellom trådløse mobilkommunikasjoner; tilveiebringelse av online stemmesystemer via Internet eller et trådløst kommunikasjonsapparat; Internettjenester omfattende kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av direkteoverførbar lyd og audiovisuelle opptak via Internet. 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdning, sports- og kulturelle tjenester; produksjon av radio- og tv-programmer; produksjon av filmer og live underholdningsforestillinger; produksjon av animerte spillefilmer og tv-forestillinger; tjenester relatert til kino og fjernsynsstudio; tjenester relatert til spillefilmunderholdning, fjernsynsunderholdning og liveunderholdning og show, tjenester relatert til utgivelse av bøker, blader og periodika; tilveiebringelse av informasjon på søkerens fjernsynsprogramtjenester til flerbrukere via verdensveven (WWW) eller andre online databaser, inkludert online stemmesystem; produksjon av danseshow, musikkshow og videoprisshow, komedieshow, spilleshow og sportsbegivenheter med publikum som er kringkastet direkte eller tatt opp for senere kringkasting; direktesendte musikkonserter; nyhetsshow på fjernsyn; organisering av talentkonkurranser og musikk- og fjernsynsprisbegivenheter; organisering og visning av oppvisninger av underholdning relatert til mote og stil; tilveiebringelse av nedlastbare ringetoner, musikk, MP3, grafikk, spill, videobilder og informasjon for trådløs mobilkommunikasjonsapparater; tilveiebringelse av informasjon innen underholdning via et globalt datanettverk; organisasjon, produksjon og presentasjon av arrangementer for opplæring, kulturelle eller underholdningsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEKOREN DEKOREN Lilleborg AS, Postboks 4236 Nydalen, 0477 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Vaske- og rensende midler. 5 Desinfeksjonsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KREFTLINJEN KREFTLINJEN Kreftforeningen, Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO, 6 Innsamlingsbøsser av metall. 8 Bestikk. 9 Dataprogrammer; salgsautomater; refleksbrikker; CD-er. 14 Smykker, krus, klokker. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, skrivesaker og papirvarer, trykksaker, brosjyrer, kontorrekvisita, penner, bøker, kort, julekort; trykktyper; klisjeer; kalendere, fotografier. 18 Kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker; ryggsekker, sekker. 21 Krus (ikke av edelmetall), innsamlingsbøsser (ikke av metall). 24 Håndklær, tepper. 25 Klær, t-skjorter, fleecegensere, gensere, jakker, hodeplagg, caps, hodebånd. 26 Nåler, jakkemerker, pins. 28 Spill og leketøy, puslespill, tøyleker; gymnastikk- og sportsartikler: juledekorasjoner, juletrepynt. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av dataprogrammer; juridiske tjenester. 9

10 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BAMYL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BAMYL Ellem Läkemedel AB, Boks 120, DANDERYD, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater. Merket er et rent figurmerke Tine BA, Postboks 25, 0051 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; yoghurt; posteier; spiselige oljer og fett; salater; supper. 30 Kaffe, te, iste; kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, kaker; konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,sennep; eddik, sauser, vaniljesaus, krydderier, is; yoghurtis; salatdressinger;ketchup; sennep; majoneser; smakstilsetninger for drikker, søtsaker. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 10

11 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CERUSOL CERUSOL Ellem Läkemedel AB, Boks 120, DANDERYD, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 5 Preparater for oppløsning av ørevoks. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KYUAS KYUAS Canon KK, 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Dataprogram for fargestyring/fargebehandling; halvlederbrikke, utvidelseskort, og grensesnittenhet med integrert fargestyring/fargebehandlingsprogram; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CROMAPRINT (554) Merket er tre-dimensjonalt Berentzen Berentzen-Gruppe AG, Ritterstrasse 7, HASELÜNNE, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). CROMAPRINT EI du Pont de Nemours and Co, 1007 Market Street, DE19898 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2 Blekk for storformatprintere. 9 Storformatprintere. 11

12 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MegaFlex Ståle Lindgren, Gamle Jarenvei 83, 1339 VØYENENGA, Deloitte Advokatfirma DA, Postboks 347 Skøyen, 0213 OSLO, 17 Membraner. Lillebrors Beste Karamellblanding Presentkakan i Göteborg AB, Aminogatan 15 D, MÖLNDAL, SE ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 30 Kaker, godterier, søtsaker. 12

13 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOELLER ELECTRIC MOELLER ELECTRIC Moeller GmbH, Hein-Moeller-Strasse 7-11, BONN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 7 Elektriske motorer (unntatt for landkjøretøyer). 9 Elektriske og elektroniske bryter-, styre- og reguleringsapparater, programmerbare og minneprogrammerbare styringer; apparater og komponenter for industri- og kraftelektronikk, apparater for elektronisk dataoverføring og datalagring, data-, lednings-, motor- og installasjonsbeskyttelsesstrømbrytere, reststrøm- og overspenningsstrømbrytere og -sikringer, temperatur-, tids-, kontroll- og beskyttelsesreléer; stillingsbrytere, energidistribusjonsapparater, strømforsyningsapparater, strømskinner for elektrisk energidistribusjon, fordelingsskap, tavlehus for elektriske bryter- og styreapparater, beskyttelsesanordninger for mennesker og installasjoner mot skader forårsaket av elektrisk strøm, apparater for strøm- og frekvensomforming; transformatorer og elektriske spoler; regneprogrammer; deler til de forannevnte varer. 37 Bygging, installasjon og reparasjon av elektriske og elektroniske apparater og anlegg. 42 Planlegging og prosjektering av elektriske og elektroniske apparater og anlegg; utprøving og sertifisering av elektriske og elektroniske apparater og anlegg; utarbeidelse av programmer for databearbeidelse, driftssystemer, brukerprogrammer for generelle automatiseringsprosesser inkludert bygningsautomasjon og husinstallasjonsteknikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GAMMEL - ERIK (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PANGAEA PANGAEA Koa Corp FSC, 220 Cleft Road, Mill Neck, NY11765 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 41 Nattklubb. 43 Cocktailbar, restaurant. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KAREN MILLEN KAREN MILLEN Karen Millen Ltd, Lakeside, Stanton Harcourt, Witney, OX295TR OXFORDSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Parfyme, såper, kosmetikk. 18 Lærvarer, bager. 25 Klær, fottøy, hodeplagg, belter. 35 Detaljhandelsvirksomhet relatert til parfyme, såper, kosmetikk, lærvarer, bager, belter, klær, fottøy og hodeplagg. GAMMEL - ERIK Carlos Helguera, 7890 NAMSSKOGAN, 29 Meierivarer. 13

14 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Julan Valentin Edom, Thorvald Meyersgate 5, 0555 OSLO, 25 Sportsklær, klær (streetwear). Merket er et rent figurmerke Kellogg Co, P.O. Box 3599, MI BATTLE CREEK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 14

15 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: L-CARNIPURE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: L-CARNIPURE Lonza AG, Münchensteinerstrasse 38, 4052 BASEL, CH Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 1 L-carnitin, dets salter og derivater for bruk i fremstillingen av farmasøytiske produkter, dietetiske substanser og næringsmidler. 5 L-carnitin, dets salter og derivater, for farmasøytiske formål, eller som ingrediens for farmasøytiske preparater, dietetiske substanser og næringsmidler. Nissemors PEPPERKAKEHJERTER Presentkakan i Göteborg AB, Aminogatan 15 D, MÖLNDAL, SE ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 30 Kaker, godterier, søtsaker. 15

16 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Tine BA, Postboks 25, 0051 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; yoghurt; posteier; spiselige oljer og fett; salater; supper 30 Kaffe, te, iste; kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, kaker; konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, vaniljesaus, krydderier, is; yoghurtis; salatdressinger; ketchup; sennep; majoneser; smakstilsetninger for drikker; søtsaker; 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker Merket er et rent figurmerke Tine BA, Postboks 25, 0051 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; yoghurt; posteier; spiselige oljer og fett; salater; supper. 30 Kaffe, te, iste; kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, kaker; konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, vaniljesaus, krydderier, is; yoghurtis; salatdressinger; ketchup; sennep; majoneser; smakstilsetninger for drikker; søtsaker; 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 16

17 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Tine BA, Postboks 25, 0051 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; yoghurt; posteier; spiselige oljer og fett; salater; supper. 30 Kaffe, te, iste; kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, kaker; konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, vaniljesaus, krydderier, is; yoghurtis; salatdressinger; ketchup; sennep; majoneser; smakstilsetninger for drikker; søtsaker. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. BERGEN ENERGI Bergen Energi AS, Storetveitveien 98, 5072 BERGEN, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter - herunder tjenester som strategisk rådgivning, prokura, regnskapsførsel, regnskapskontroll. 36 Finansiell virksomhet - herunder tjenester som meglervirksomhet, børsmeglervirksomhet, forvalter av energiporteføljer, finansanalyse, finansrådgivning, kapitalforvaltning. 42 Industriell analyse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BAMYCOR BAMYCOR Ellem Läkemedel AB, Boks 120, DANDERYD, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater. 17

18 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LADY-FLEX LADY-FLEX L Th Wiborg AS, Postboks 112 Furuset, 1001 OSLO, JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 25 Klær og sko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: exo exo Hege Bjørnhaug, Thomas Heftyesgt 39, 0267 OSLO, Birgitte Vilberg, Thomas Heftyesgt 39, 0267 OSLO, 44 Frisør; hud - og kroppspleie; make-up; negldesign; fotpleie; stylist. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SILVER PEARL SILVER PEARL Larvik Granite AS, Dronningensgt 28, 3262 LARVIK, 19 Bygningsmaterialer, naturlig og kunstig stein, produkter av naturlig og kunstig stein samt syenitt og produkter av syenitt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE EASYCOVER EASYCOVER Duro Sweden AB, Box 907, GÄVLE, SE Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, 19 Stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; transportable bygninger(ikke av metall); monumenter(ikke av metall). 18

19 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOBILE SAMURAI MOBILE SAMURAI Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Yoyogi, Shibuya-ku, TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater inneholdende musikk; forhåndsinnspilte digitale videodisker inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; styrespaker (joysticker); kontroller til videospill; nedlastbar computergrafikksoftware, nemlig nedlastbare bakgrunnsbilder eller nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; nedlastbar computergrafikksoftware inneholdende nedlastbar animasjon i form av dynamiske/aktive bakgrunnsbilder eller nedlastbar animasjon i form av skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; nedlastbare videoopptak med tegneseriefigurer og/eller videospillfigurer; nedlastbare opptak av musikk og lyd; elektroniske publikasjoner innen området datamaskinspill, videospill og generell underholdning. 41 Tilveiebringe datamaskinspill på direkte datalinje og/eller videospill på direkte datalinje; tilveiebringe ikke-nedlastbar musikk på direkte datalinje; tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om underholdning innen området datamaskinspill, videospill, musikk, kortspill, tegnefilmer, tegneserier, romaner og magasiner; tilveiebringe ikkenedlastbare tegneserier på direkte datalinje; tilveiebringe ikke-nedlastbare magasiner innen området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer og generell underholdning på direkte datalinje. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WUNDERWEAR WUNDERWEAR Wunderwear A/S, Røljeskær 7, 2840 HOLTE, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 25 Klær, herunder undertøy, dameundertøy, strandbekledning, badetøy, badedrakter, bikinier, badekåper, morgenkjoler, nattøy, trikotasjevarer, strømper, strømpeholdere, bysteholdere, kombinasjoner (undertøy); hodeplagg; fottøy. 35 Detaljhandelsvirksomhet vedrørende klær, hodeplagg og fottøy; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US BENEPHIT BENEPHIT FlowMedica Inc, Fremont Boulevard, CA94538 FREMONT, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 10 Medisinske og kirurgiske apparater og utstyr. 19

20 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: clean 2 clean AS, Persvn. 32, 0581 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 Rengjøringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IBRUK BEMO Bernhard Moe Eftf AS, Hornebergvn 1, 7038 TRONDHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; elektriske kaffemaskiner. IBRUK ibruk AS, Postboks 705, 3606 KONGSBERG, 37 Tjenester knyttet til dokumentasjon for drift og vedlikehold av teknisk utstyr. 41 Tjenester knyttet til instruksjon, veiledning og opplæring. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer