nr 11/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 11/ NO årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Deling av varemerkeregistreringer Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, NY10022 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:3 Tannpasta. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Samsung Electronics Co Ltd, 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KR Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:9 Mobiltelefoner; smarttelefoner; bærbare datamaskiner; tavle datamaskiner; datamaskinprogrammer for å kjøpe, laste ned, spille eller lytte til musikk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bergen Stillasutleie AS, Storbotn 114, 5106 ØVRE ERVIK, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:6 Stillaser av metall. Klasse:19 Klasse:22 Klasse:37 Stillaser, ikke av metall. Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; stillasoppsetting; utleie av stillaser; utleie av presenninger; tildekking og innkledning av stillaser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALDRABIX Pronova BioPharma Norge AS, Vollsveien 6, 1366 LYSAKER, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater i form av umettede fettsyrer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke OXYRIDE AS, Gurinestubben 9, 0584 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:9 Briller, sportsbriller, brille-etuier, brilleglass, kikkerter, refleksbrikker, sikkerhetsseler, beskyttelseshjelmer, hjelmer til bruk i sport. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BRISMARANT Pronova BioPharma Norge AS, Vollsveien 6, 1366 LYSAKER, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater i form av umettede fettsyrer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Totaloversikt AS, Litleåsvegen 49, Nyborg, 5132 BERGEN, NO Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LINKPARK NAZAR SYED, LUNDEN 21 A, 0598 OSLO, NO Klasse:35 Klasse:36 Klasse:39 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; databaser; datasøk i datafiler, for andre; innsamling av informasjon for bruk i databaser. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom; investeringer. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; parkeringsplass, parkeringsplasstjenester. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHRISTIANIA TEATER Berny Norge AS, Postboks 103, 1454 FAGERSTRAND, NO Klasse:41 Underholdning og kultur; teateroppsetninger og showoppsetninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kulturadvokatene Djønne, Postboks 6878 St. Olavs plass, 0130 OSLO, NO Klasse:45 Juridiske tjenester, som er rettet mot organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere og deres medlemmer, så som opphavsrett, avtalerett og arbeidsrett innen kulturområdet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke F&L P/S, Tobaksvejen 4, 2860 SØBORG, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:34 Tobakk; sigaretter, pipetobakk, snus, skråtobakk og tygge-tobakk; artikler for røkere, lightere og fyrstikker. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Companybook AS, Sleiverudåsen 5G, 1354 BÆRUMS VERK, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; software som fremskaffer og samler elektronisk media og informasjon fra ulike kilder via Internett eller andre kommunikasjonsnettverk for nettverksbygging, kommunikasjon og markedsrettede tjenester; utviklingsverktøy for software; software med programmerings grensesnitt (API, WebServices) for integrasjon med andre dataprogrammer og applikasjoner. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; målrettet markedsføring; tilveiebringelse av markedsplasser på internett for annonsering og markedsføring for andre; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsundersøkelser og informasjonstjenester; tilgjengeliggjøring av salg av tredjeparts varer og tjenester via Internett eller andre kommunikasjonsnettverk; innhenting av informasjon for utarbeidelse av statistikk; utarbeidelse av statistikk. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansielle transaksjonstjenester; finansiell varslingstjeneste. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av portaler på internett for annonsering og markedsføring for andre; tilveiebringelse av tilgang til online databaser; tilveiebringelse av online forum for innhenting av informasjon og kommunikasjon; tilgjengeliggjøring av online chat rom og elektroniske meldingstavler for overføring av meldinger mellom brukere; tilgjengeliggjøring av et online forum hvor registrerte brukere blant annet kan søke etter informasjon eller kunder, dele informasjon, fotografier, lyd- og videoinnhold og dokumenter, sende og motta meldinger, herunder sms, mms, interne meldinger og popup's, etablere forum og grupper for utveksling av informasjon, chatte, lage blogger, etablere egne markedsplasser for fremvisning, reklame og salg av egne produkter og tjenester, sende pressemeldinger, dele profiler med andre sosiale medier, innhente statistikk; elektroniske posttjenester; umiddelbar meldingsutvekslingstjenester (instant messaging); tilveiebringelse av søkemotor på internett; tilveiebringelse av informasjon som gjøres tilgjengelig for andre søkemotorer; tilveiebringelse av flerbrukertilgang til globalt data informasjonsnettverk; nettverkskommunikasjonstjenester; mobiltelefontjenester Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av elektroniske publikasjoner. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; fremskaffelse av nettside på internett for nettverksbygging; fremskaffelse av en nettside på internett for å danne et onlinesamfunn hvor registrerte brukere blant annet kan søke etter informasjon eller kunder, dele informasjon, fotografier, lyd- og videoinnhold og dokumenter, sende og motta meldinger, herunder sms, mms, interne meldinger og popup's, etablere forum og grupper for utveksling av informasjon, chatte, lage blogger, etablere egne markedsplasser for fremvisning, reklame og salg av egne produkter og tjenester, sende pressemeldinger, dele profiler med andre sosiale medier, innhente statistikk. Klasse:45 Sosial nettverksbygging, sosial presentasjon og dating; juridiske tjenester. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Companybook AS, Sleiverudåsen 5G, 1354 BÆRUMS VERK, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; software som fremskaffer og samler elektronisk media og informasjon fra ulike kilder via Internett eller andre kommunikasjonsnettverk for nettverksbygging, kommunikasjon og markedsrettede tjenester; utviklingsverktøy for software; software med programmerings grensesnitt (API, WebServices) for integrasjon med andre dataprogrammer og applikasjoner. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; målrettet markedsføring; tilveiebringelse av markedsplasser på internett for annonsering og markedsføring for andre; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsundersøkelser og informasjonstjenester; tilgjengeliggjøring av salg av tredjeparts varer og tjenester via Internett eller andre kommunikasjonsnettverk; innhenting av informasjon for utarbeidelse av statistikk; utarbeidelse av statistikk. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansielle transaksjonstjenester; finansiell varslingstjeneste. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av portaler på internett for annonsering og markedsføring for andre; tilveiebringelse av tilgang til online databaser; tilveiebringelse av online forum for innhenting av informasjon og kommunikasjon; tilgjengeliggjøring av online chat rom og elektroniske meldingstavler for overføring av meldinger mellom brukere; tilgjengeliggjøring av et online forum hvor registrerte brukere blant annet kan søke etter informasjon eller kunder, dele informasjon, fotografier, lyd- og videoinnhold og dokumenter, sende og motta meldinger, herunder sms, mms, interne meldinger og popup's, etablere forum og grupper for utveksling av informasjon, chatte, lage blogger, etablere egne markedsplasser for fremvisning, reklame og salg av egne produkter og tjenester, sende pressemeldinger, dele profiler med andre sosiale medier, innhente statistikk; elektroniske posttjenester; umiddelbar meldingsutvekslingstjenester (instant messaging); tilveiebringelse av søkemotor på internett; tilveiebringelse av informasjon som gjøres tilgjengelig for andre søkemotorer; tilveiebringelse av flerbrukertilgang til globalt data informasjonsnettverk; nettverkskommunikasjonstjenester; mobiltelefontjenester Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av elektroniske publikasjoner. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; fremskaffelse av nettside på internett for nettverksbygging; fremskaffelse av en nettside på internett for å danne et onlinesamfunn hvor registrerte brukere blant annet kan søke etter informasjon eller kunder, dele informasjon, fotografier, lyd- og videoinnhold og dokumenter, sende og motta meldinger, herunder sms, mms, interne meldinger og popup's, etablere forum og grupper for utveksling av informasjon, chatte, lage blogger, etablere egne markedsplasser for fremvisning, reklame og salg av egne produkter og tjenester, sende pressemeldinger, dele profiler med andre sosiale medier, innhente statistikk. Klasse:45 Sosial nettverksbygging, sosial presentasjon og dating; juridiske tjenester. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Companybook AS, Sleiverudåsen 5G, 1354 BÆRUMS VERK, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; software som fremskaffer og samler elektronisk media og informasjon fra ulike kilder via Internett eller andre kommunikasjonsnettverk for nettverksbygging, kommunikasjon og markedsrettede tjenester; utviklingsverktøy for software; software med programmerings grensesnitt (API, WebServices) for integrasjon med andre dataprogrammer og applikasjoner. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; målrettet markedsføring; tilveiebringelse av markedsplasser og portaler på internett for annonsering og markedsføring for andre; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsundersøkelser og informasjonstjenester; tilgjengeliggjøring av salg av tredjeparts varer og tjenester via Internett eller andre kommunikasjonsnettverk; salg av digitale tjenester over Internett; innhenting av informasjon for utarbeidelse av statistikk; utarbeidelse av statistikk. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansielle transaksjonstjenester; finansiell varslingstjeneste. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av tilgang til online databaser; tilveiebringelse av online forum for innhenting av informasjon og kommunikasjon; tilgjengeliggjøring av online chat rom og elektroniske meldingstavler for overføring av meldinger mellom brukere; tilgjengeliggjøring av et online forum hvor registrerte brukere blant annet kan søke etter informasjon eller kunder, dele informasjon, fotografier, lyd- og videoinnhold og dokumenter, sende og motta meldinger, herunder sms, mms, interne meldinger og popup's, etablere forum og grupper for utveksling av informasjon, chatte, lage blogger, etablere egne markedsplasser for fremvisning, reklame og salg av egne produkter og tjenester, sende pressemeldinger, dele profiler med andre sosiale medier, innhente statistikk; elektroniske posttjenester; umiddelbar meldingsutvekslingstjenester (instant messaging); tilveiebringelse av søkemotor på internett; tilveiebringelse av informasjon som gjøres tilgjengelig for andre søkemotorer; tilveiebringelse av flerbrukertilgang til globalt data informasjonsnettverk; nettverkskommunikasjonstjenester; mobiltelefontjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av elektroniske publikasjoner. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; fremskaffelse av nettside på internett for nettverksbygging; fremskaffelse av en nettside på internett for å danne et onlinesamfunn hvor registrerte brukere blant annet kan søke etter informasjon eller kunder, dele informasjon, fotografier, lyd- og videoinnhold og dokumenter, sende og motta meldinger, herunder sms, mms, interne meldinger og popup's, etablere forum og grupper for utveksling av informasjon, chatte, lage blogger, etablere egne markedsplasser for fremvisning, reklame og salg av egne produkter og tjenester, sende pressemeldinger, dele profiler med andre sosiale medier, innhente statistikk. Klasse:45 Sosial nettverksbygging, sosial presentasjon og dating; juridiske tjenester. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Áhkká Ellos AB, Ödesgärdesgatan, Viared, BORÅS, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Kundeinformasjon med henblikk på postordresalg spesielt vedrørende såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårlotioner, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, databehandlingsutstyr og datamaskiner, legemidler, dietetiske substanser, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere, kammer og svamper, børster, rengjøringsredskaper (håndredskap), glassvarer, porselen, tekstiler og tekstilvarer, vesker, sengeklær og bordduker, klær, sko, hodeplagg, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NAPHTHASURE Champion Technologies Inc, Suite 2700, 3200 S. W. Freeway, TX77072 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske preparater for industriell bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BLASTMANAGER AS, Andøyfaret 1, 4623 KRISTIANSAND S, NO Klasse:9 Webapplikasjon for planlegging og dokumentasjon av sprengningsarbeider. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NOURISHINE PLUS Mary Kay Inc, Dallas Parkway, TX DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:3 Kosmetikk; parfymer for personlig bruk; ikkemedisinske hudpleiepreparater; ikke-medisinske toalettartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INOMAX AGA AB, Agavägen 1, LIDINGÖ, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig nitrogenholdige oksyd for inhalering. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DET TAR FOR LAAANG TID! AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; ferdigretter laget av disse varer; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; oster; kaviar; spiselige oljer og fett; margarin; smør. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is, kjøttkraft; søtsaker, majoneser; majonesbaserte salater; nudler; pasta; posteier; patéer; puddinger, salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALERT-TONES Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:21 Tanntråd, tannbørster; elektriske tannbørster; elektrisk energitannbørster; tanntrådholdere; refill for tanntrådholdere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PHONICS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:21 Tanntråd, tannbørster; elektriske tannbørster; elektriske energitannbørster; tanntrådholdere; refill for tanntrådholdere. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BRUVIK TIME, SMEDASUNDET 98, 5525 HAUGESUND, NO Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/970,149 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CISCO TELEPRESENCE SUITES Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, CA95134 SAN JOSE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 Tilveiebringelse av fasiliteter for forretningsmøter; leasing av kontorutstyr; annonse- i og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Tilveiebringelse av fasiliteter og utstyr for videokonferanser; telekonferansetjenester; videokonferansetjenester; telekommunikasjonsvirksomhet. Tekniske supporttjenester for computer nettverk og videokonferanseløsninger; computertjenester, nemlig, ledelse og gjennomføring av nettverks- og videokonferanseløsninger, i form av feilsøkingssystemer eller software problemer, samt overvåkningstjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BAZOOKA CANDY BRANDS The Topps Company Inc, One Whitehall Street, NY NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:30 Godteri og søtsaker, tyggegummi Klasse:35 Detaljhandel med godteri og søtsaker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STARBUCKS DISCOVERIES Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 2401 Utah Avenue South, WA98134 SEATTLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:29 Melk, smakssatt melk, milkshake og melkebaserte drikker. Klasse:30 Kaffe-, te-, kakao- og espressodrikker, og drikker laget med en base av kaffe og/eller espresso, drikker laget med en base av te. Klasse:32 Vann, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, leskedrikker, fruktdrikker og fruktjuicer, fruktdrikker og leskedrikker inneholdende fruktjuice, drikkemikser i flytende eller pulverform; sauser for tilberedning av drikker; smakssiruper for tilberedning av drikker; smakssatt og ikkesmakssatt flaskevann, kullsyreholding vann, mineralvann, fruktjuicer, kullsyreholdige fruktog juicebaserte drikker og sodadrikker; frosne fruktdrikker og frosne fruktbaserte drikker; smakssiruper for tilsetning til drikker. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: fatstone Stone Group AS, Robergveien 30, 3114 TØNSBERG, NO Klasse:9 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Klasse:38 Dataprogrammer, bl.a. mobil, Internett - og nettverks programvare; presentasjons programvare; hjelmer til bruk i sport; beskyttelsesmasker; beskyttelsesutstyr for sport, herunder ryggskinner, håndleddsbeskyttere, knebeskyttere; briller; briller for sport; skibriller; brilleglass; brilleetuier; hodetelefoner; interkommunikasjonsapparater; skredsøkere; kompasser; livredningsutstyr. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, herunder bagger spesielt tilpasset ski og surfebrett, skibindinger, fiskeredskaper, kjelker, klatreutstyr, ski og vannski, snowboard og wakeboard, skøyter, surfebrett og surfingski, truger, kites, paraglidere og drager, nett, rulleskøyter og -brett, beskyttelsesanordninger, elektroniske spill og spillkort. Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); on-lineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk og tv distribusjon. Telekommunikasjonsvirksomhet; budtjenester (for post og telegraf); dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; fjernsynsunderholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av sportsutstyr; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utleie av videospillere; utgivelse av audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer og lydopptak; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; impresariovirksomhet; filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer; moteinformasjon; nyhetsreportasjetjenester; sportsreportasjetjenester; organisering av utstillinger; oversettelsesvirksomhet; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester. Klasse:42 Edb - programmering; profesjonell og teknisk assistanse, utleie av dataprogramvare, konsulenttjenester vedrørende datamaskiner og dataprogrammer; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og nettverk for andre; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; Klasse:45 Juridiske tjenester; lisensiering av dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Toten Bygg og Anlegg AS, Kraby Næringspark, 2850 LENA, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: A-TEC A-Tec Holding AS, Tømmeråsen 19, 1555 SON, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:13 Klasse:35 Klasse:40 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; herunder tilbehør og deler til forannevnte varer Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; Kontortjenester; herunder salg av skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, samt tilbehør og deler til de forannevnte varer Bearbeiding av materialer, herunder produksjon av skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, samt produksjon av tilbehør og deler til de forannevnte varer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BEFFEN Bergens Elektriske Færgeselskab AS, Postboks 2003 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:28 Klasse:41 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: iknow Intelligent Communication AS, Postboks 7074, St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:42 Dataprogrammer for automatisering, visualisering, overvåking og optimalisering av dataintegrasjonsprosesser; dataprogrammer for håndtering av dataintegrasjonsprosesser; dataprogrammer for overvåking av nettverksservere; dataprogrammer for informasjonshåndtering; dataprogrammer for datahåndering; dataprogrammer for håndtering av datakvalitet; dataprogrammer. Konsulenttjenster innen dataprogramvare for dataintegrasjon, data-administrasjon, datakvalitet, håndtering av virksomhetskritisk data og forretningsintelligens; programmering for datamaskiner innen dataintegrasjon, dataadministrasjon, datakvalitet, håndtering av virksomhetskritisk data og forretningsintelligens; utarbeidelse av dataprogrammer for dataintegrasjon, dataadministrasjon, datakvalitet, håndtering av virksomhetskritisk data og forretningsintelligens; vedlikehold av dataprogrammer for dataintegrasjon, dataadministrasjon, datakvalitet, håndtering av virksomhetskritisk data og forretningsintelligens. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke GUANGXI GOLDEN THROAT CO LTD, No. 28, Yuejin Road, LIUZHOU CITY, GUANGXI, CN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Medisiner til bruk for mennesker; sukkertøy for medisinske formål; kinesisk patentmedisin; tyggegummi for medisinske formål; mat for spedbarn; urtete; dietetiske substanser for medisinske formål; luftrensende preparater; medisiner for veterinære formål; pesticider; dentale medisiner; sanitetsbind; medisinske bandasjer. Klasse:30 Sukker; sukkertøy; kaffe; te; kakao; ris; tapioka; sago; kaffeerstatningsmidler; sjokolader og andre kakaoprodukter; mel; valset havre; preparater laget av korn; nudler; brød; kjeks; kaker; bakverk og konfektyrer; popcorn; is; iskrem; honning; dietetiske substanser for ikke-medisinske formål; melasse; maltsukker; gjær; bakepulver; salt; gourmet pulver (krydder); curry pulver; sennep; pepper; eddik: soyasaus; soyamel; sesamfrøpasta; krydder; essenser for matvarer (unntatt eteriske essenser og essensielle oljer). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stone Group AS, Robergveien 30, 3114 TØNSBERG, NO Klasse:9 Dataprogrammer, bl.a. mobil, Internett - og nettverks programvare. Presentasjons programvare. Hjelmer til bruk i sport; beskyttelsesmasker; beskyttelsesutstyr for sport, herunder ryggskinner, håndleddsbeskyttere, knebeskyttere; briller; briller for sport; skibriller; brilleglass; brilleetuier; hodetelefoner; interkommunikasjonsapparater; skredsøkere; kompasser; livredningsutstyr. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, herunder bagger spesielt tilpasset ski og surfebrett, skibindinger, fiskeredskaper, kjelker, klatreutstyr, ski og vannski, snowboard og wakeboard, skøyter, surfebrett og surfingski, truger, kites, paraglidere og drager, nett, rulleskøyter og -brett, beskyttelsesanordninger, elektroniske spill og spillkort. Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); on-lineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede 14

15 registrerte varemerker /11 media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk og tv distribusjon. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; budtjenester (for post og telegraf); dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; fjernsynsunderholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av sportsutstyr; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utleie av videospillere; utgivelse av audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer og lydopptak; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; impresariovirksomhet; filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer; moteinformasjon; nyhetsreportasjetjenester; sportsreportasjetjenester; organisering av utstillinger; oversettelsesvirksomhet; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester. Klasse:42 Edb - programmering; profesjonell og teknisk assistanse, lisensiering og utleie av dataprogramvare, konsulenttjenester vedrørende datamaskiner og dataprogrammer; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og nettverk for andre. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse:45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke SanaPharma AS, Enebakkveien 117, 0680 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer og kosttilskudd. Klasse:35 Salg og markedsføring av kosttilskudd, farmasøytiske og veterinære preparater og stoffer, kosmetiske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Eide Agenturer AS, Vårveien 13, 1182 OSLO, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:7 Motordrevne verktøy og redskaper. Klasse:8 Klasse:19 Manuelt drevne håndverktøy og redskaper. Asfalt, bek, tjære og bitumen; monumenter (ikke av metall). 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BioNordika MedProbe AS, Postboks 2640 St. Hanshaugen, 0131 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Giga-Byte Technology Co Ltd, No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, 231 TAIPEI, TW Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Datamaskiner, personlige datamaskiner; datamaskinservere; bærbare datamaskiner; bærbare datamaskiner for notat tagning; håndholdte personlige datamaskiner; dekoder bokser; hovedkort for datamaskiner; datamaskin chassis; datamaskin kabler; datamaskin termisk/kjøle utstyr; nettverksterminaler; flytende krystall skjermer; datamaskin tilleggskort i form av modemkort, video grafiske akselerasjonskort, nettverkskort for tilslutning av bærbart datamaskinutstyr til datamaskinnettverk, nettverk kontrollerkort og SCSI kort; datamaskinarbeidsstasjoner omfattende datamaskiner; grafikkort og grafikkstyreenheter; nettverks-maskinvare; grensesnitts-styreenheter for datamaskinharddisker; datamaskin maskinvare og datamaskin periferiutstyr i form av datamaskin monitorer, mus, tastatur, høyttalere; datamaskin lagringsutstyr i form av harddisker, floppydisker, optiske platedrev; integrerte kretser; kretskort; elektrisitetsforsyninger; elektriske kretser; fjernkontrollutstyr for datamaskiner; nettverksmaskinvare for telekommunikasjons og data; fax/modem utstyr; kabelmodem; nettverksutstyr i form av nettverksgrensesnittkontrollere, rutere, huber, broer; videotelefoner; videokonferanseapparater; digitalkameraer; digitaltelefoner; mobiltelefoner; elektriske koblinger; datamaskin harddisk transmittere; video og multimedia prosjektorer; fotografiske prosjektorer; datamaskinprogramvare for datamaskinmaskinvare testing og tilpasning; systemprogramvare, programvaredrivere, fastvare; apparater for opptak, overføring og reproduksjon av lyd og bilde. 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Frux FRUX, Hvitsteinveien 220, 3243 KODAL, NO Klasse:7 Klasse:35 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg, import og eksport av nevnte varer i kl 7 og bore kroner, bore stenger og dertil tilhørende utstyr, slipe, kapp og sageutstyr til harde materialer, herunder kommer slitestål til nevnte varer, motordeler som forgasser, stempler, pumper og andre motordeler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke FRUX, Hvitsteinveien 220, 3243 KODAL, NO Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg, import og eksport av nevnte varer i kl 7 og bore kroner, bore stenger og dertil tilhørende utstyr, slipe, kapp og sageutstyr til harde materialer, herunder kommer slitestål til nevnte varer, motordeler som forgasser, stempler, pumper og andre motordeler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke SanaPharma AS, Enebakkveien 117, 0680 OSLO, NO Klasse:5 Kosttilskudd. Klasse:35 Salg og markedsføring av kosttilskudd. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Woulgan Biotec Pharmacon ASA, Strandgata 3, 9008 TROMSØ, NO Klasse:5 Klasse:10 Farmasøytiske og veterinære preparater samt medisinsk utstyr og medisinske produkter; medisinsk utstyr og medisinske produkter brukt i diagnose, forebygging, terapi/behandling, medisinske inngrep eller for hygieniske eller kosmetiske formål; hygieniske preparater for medisinske formål og til bruk som medisinsk utstyr og medisinske produkter; kremer, salver, losjoner og oljer for bruk som farmasøytika, medisinsk utstyr og medisinske produkter og veterinære produkter; materialer/stoff/vev som inkorporerer eller er farmasøytika, medisinsk utstyr og medisinske produkter og veterinære preparater; stikkpiller, drikker, drikkevarer og munnskyllemidler som inkorporerer eller er farmasøytika, medisinsk utstyr og medisinske produkter eller veterinære preparater; topikale preparater for behandling av sår så som plastere, bandasjer, kompresser og andre forbindingsstoffer; orale, mukosale, subkutane og intravenøse preparater, produkter fra gjær, cerealier og sopp, til bruk som farmasøytika, medisinsk utstyr og medisinske produkter eller veterinært preparat. Apparat for administrering av legemidler, medisinsk utstyr og medisinske produkter eller veterinære preparater; kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, suturmaterialer; medisinsk utstyr og medisinske produkter brukt i diagnose, forebygging, terapi/behandling, medisinske inngrep eller for hygieniske eller kosmetiske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke OLA OLDERØYÅS SNEKKERIFABRIKK AS, Buvika, 7350 BUVIKA, NO Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; innvendige og utvendige trapper i stål Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); innvendig og utvendige trapper i tre, stein og glass. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:40 Bearbeiding av materialer, produksjon av trapper og rekkverk. 18

19 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONDALIGN IFE Venture AS, Postboks 40, 2007 KJELLER, NO ip.coop (IPR SA), Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, NO Klasse:1 Klasse:9 Klasse:16 Klasse:17 Klasse:40 Klasse:42 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; preparater og midler for herding og lodding; bindemidler til industrielle formål. Vitenskapelige og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; databehandlingsutstyr og datamaskiner; elektrisk ledende materiale. Fotografier; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; plastemballasje, ikke opptatt i andre klasser; antistatisk emballasje av plast eller papir. Kautsjuk, guttaperka, gummi samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør, ikke av metall. Bearbeiding av materialer. Fremstilling av ledende baner i stoff, plast, cellulose og epoxy. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Fergna, Borgen, Kvitsøygaten 15, 4010 STAVANGER, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; oppdatering av reklamedokumentasjon; forretningsinformasjoner; organisering av messer for salg og markedsføring; organisering av handels- og reklameutstillinger; Public Relations; publisering av reklametekster; reklamebyråer; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; publisering av reklametekster; utarbeidelse av reklametekster; utsendelse av vareprøver; organisering av utstilling for handels- og reklameformål. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOOKTOP Giga-Byte Technology Co Ltd, No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, 231 TAIPEI, TW Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Bærbar datamaskin; bærbar datamaskin med tilkoblingsenhet; personlige datamaskiner; håndholdte personlige datamaskiner; industrielle datamaskiner; LCD monitorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUN BLAST Nils Jassin El Accad, P.O Box DUBAI, AE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; mineralvann; kullsyreholdige drikker. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Leadwell Cnc Machines Mfg Corp, No. 23, Gong 33rd Road, Taichung Ind. park, Taichung TAIWAN, TW Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:7 Maskiner til metallbearbeiding, nemlig maskineringssentre, boremaskiner, fresemaskiner, dreiebenker, dreieverktøy, slipemaskiner, bormaskiner, stansemaskiner, hullstansemaskiner, filemaskiner, poleringsmaskiner, pussemaskiner, bøyemaskiner, skjæremaskiner, avretterhøvelmaskiner, korthøvelmaskiner, profilhøvelmaskiner, verktøymaskiner til metallbearbeiding; dreiebenker til trebearbeiding; deler, tilbehør og aksessorier til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: APEX-IHN Novartis AG, 4002 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Veterinære preparater; veterinære vaksiner; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; insecticider; desinfeksjonsmidler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tormod Holt, Tiedemannsjordet 52, 3727 SKIEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALERT-LITES Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:21 Tanntråd, tannbørster; elektriskebørster; elektriske engeritannbørster; tanntrådholdere; refill til tanntrådholdere 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/08-2008.06.02 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 23/08-2008.06.02 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 23/08-2008.06.02 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 26/05-2005.06.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 26/05-2005.06.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 26/05-2005.06.27 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer