nr 41/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 41/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser ter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Sltelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rtigher Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Sltede internasjonale registreringer Overføring av rt til varemerke Rtelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystem (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerkekst (541) Merk er ordmerke (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merk er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merk (591) Merk er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løp av tre måneder fra i dag kan d fremstes innsigelse mot registreringen av varemerk, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 ann ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/580,725 (210) Søknadsnr.: (267364) (220) Inndato: (180) Registreringen SNAPTOP (541) Merk er ordmerke i standard font Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, US- CA SAN DIEGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Tabl-datamaskin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267365) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Valdis Schønheyder, O Skasliens vei 10 C, 7340 OPPDAL, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:25 Klasse:35 Klasse:39 Klasse:41 Klasse:43 Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomh; markedsføringsog reklamevirksomh i forbindelse med turisme, reiseliv og fritid; markedsføring av Oppdal som reisemål via aktiv bruk av merke, på salgsartikler og reklamemateriell; arbeidsformidling av guidjenester. Transportvirksomh og transporttjenester innen turisme og reiseliv; transport av reisende; transportinformasjon; formidling av reiseinformasjon; turistinformasjon; reise- og turistbyråvirksomh; arrangering og organisering av reiser; reisereservering; reisebestilling; bestilling av transport; utleie av transportmidler; arrangering og organisering av rundturer; sightseeing; guiding, transport og lagring av bagasje. Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomh; reservering; tjenester i forbindelse med formidling av overnatting. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267366) (220) Inndato: (180) Registreringen SKYBOX (541) Merk er ordmerke i standard font Yakima Products Inc, S.W. Koll Parkway, US- OR97006 BEAVERTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:12 Stativer og takbokser til biler for alle formål og tilhørende utstyr, nemlig stativer og takbokser for biler til bruk ved frakt av alle typer sportsutstyr, herunder sykler, ski, seilbrt, surfebrt, kanoer, kajakker, flåter og små båter; stativer og takbokser for biler til bruk ved frakt av bagasje, varer, møbler, tømmer, utstyr og redskaper; deler og tilbehør til stativer og takbokser for biler, nemlig tverrstenger, fotstøtter, festebeskyttelse, takbeskyttere, brakter, skjermplater, koplingskuler, stropper, anti-tyverilåser og sikkerhskabler, lastebokser og -kurver, avtakbare bagasjebager og -nt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267367) (220) Inndato: (180) Registreringen HURRAWIENER (541) Merk er ordmerke i standard font Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:29 Klasse:35 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft; ferdigrter lag av de forannevnte varer, herunder pølser. Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 29. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , EM, (210) Søknadsnr.: (267368) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Stanley Black & Decker Inc, 1000 Stanley Drive, US- CT06053 NEW BRITAIN, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:7 Elektriske driller, hammere, elektro pneumatiske hammere, roterende hammere, demoleringshammere, slipemaskiner, elektriske slipemaskiner, eksenterslipemaskiner, orbitslipemaskiner, skyveslipemaskiner, båndslipemaskiner, poleringsmaskiner, elektriske sager, sirkelsager, stikksager, gittersager, kjedesager, kappsager, gjærsager, vippesager, bordsager, radialarmsager, båndsager, løvsager, trimmesager, slipemaskiner, elektriske slipemaskiner, vinkelslipere, rtslipere, skyveslipere; overfreser, langhøvler med skjær, høvelmaskiner; elektriske skrutrekkere, heftemaskiner, stiftemaskiner, spikermaskiner, elektriske store sakser, klippemaskiner, nappere; tykkelseshøvler, elektriske kniver, limpistoler, varmepistoler, varmluftpistoler; drillskjær, tilbehør til driller, senkebor, borepatroner, borepatronnøkler, spennhylser, borevinkel-kontrollenher, hammerskjær, hammermeiselskjær, drillhoder, sagblader, sirkelsager, sirkelsagblader, stikksagblader, hullsagblader, kjeder for kjedesager, slipemaskiner for kjeder, kutteskiver, slipeskiver, pusseskiver, poleringsskiver, slipehjul, slipesteiner, slipesteiner (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy), filer (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy), rasper og grovfiler (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy), blader for høvelmaskiner (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy), skjær til skrutrekkere, grunnhøvelskjær, slipeduker (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy), slipeskiver (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy), slipebånd (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy), kuttesteiner med slipevirkning (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy), slipesteiner (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy), våtslipesteiner (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy), papir til slipemaskiner (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy), støvposer for slipemaskiner, børster (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy), stålbørster (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy), kurver til rørverk (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy), blandekurver (som deler eller tilbehør til elektrisk verktøy); stifter, føringer og avskjerminger for elektrisk verktøy, føringer og avskjerminger for blad- og knivslipemaskiner; komponenter, deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), sagskrutrekkere, sakser (for klipping av sauer). Klasse:9 Elektriske apparater og instrumenter for kontroll 4

5 registrerte varemerker /12 eller signaleringsformål; optiske styrings- og avstandsmåleinnrninger for bruk med elektrisk verktøy; radioer; høyttalere, megafoner; batterier, batteripakker, kraftforsyningsenher, batteriladere, transformatorer; elektriske ledninger og kabler; voltmere; ammere; deler og tilbehør til de forannevnte varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267370) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267369) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke VOSS KJØTTINDUSTRI AS, Draugsvoll, 5713 VOSSESTRAND, Norge Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; matvareforedling. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Blender AS, Postboks 280, 1301 SANDVIKA, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kaferiatjenester; cateringtjenester. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267371) (220) Inndato: (180) Registreringen NAVEXA SECURITIES (541) Merk er ordmerke i standard font Acta Holding ASA, Børehagen 1, 4006 STAVANGER, Norge Sterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, SE MALMÖ, Sverige Klasse:36 Forsikringsvirksomh; finansiell virksomh; monær virksomh; forrninger med fast eiendom; forsikringsformidling; informasjon og rådgivning om forsikringsforhold; finansiell virksomh; finansiell informasjon; rådgivning og analyser; finansielle og økonomiske takseringer; informasjon og rådgivning om finansiering; informasjon og rådgivning vedrørende investering av kapital; formuesforvaltning; kapitalforvaltning; kapitalinvesteringer; fondsinvesteringer; meklingstjenester vedrørende aksjer og andre verdipapirer; investeringstjenester via internt; interntbasert elektronisk handel med fond og verdipapirer; tjenester vedrørende handel og avregning av aksjer og fondsandeler; rapporteringstjenester; foraksfinansiering samt informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, meklingsog formidlingsvirksomh vedrørende alle ovennevnte tjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267372) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Blender AS, Postboks 280, 1301 SANDVIKA, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kaferiatjenester; cateringtjenester. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267373) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Bergans Fritid AS, Postboks 293 Loesmoen, 3300 HOKKSUND, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:18 Lær og imitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker, bager; spesielt bager for sport; paraplyer; ryggsekker, tursekker, sekker, trillebager, vesker, håndvesker, kofferter, reisekofferter, reisebager, reisevesker; stropper og skulderstropper til tidligere nevnte varer. Sekker, herunder sekker for turfolk, for fjellklatrere, for camping, for jegere, for fotografer, ryggsekker, skoleransler, sykkelvesker, sekker til reiser; bæremeiser, beltasker; tur- og skibelter; svipptursekker; portemonéer (ikke av edelt mall); bæremeis for bæring av barn; varmeposer for små barn. Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nt, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeid tekstilfibermateriale. Klasse:25 Klær, hodeplagg og fottøy; sovemaske; pengebelter; klær og hodeplagg for sports- og fritidsbruk, fjelljakker, fjellbukser, anorakker, overtrekksbukser, fjellvotter, støvelovertrekk, østerdalssokker, sportsskjorter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267374) (220) Inndato: (180) Registreringen Bergans (541) Merk er ordmerke i standard font Bergans Fritid AS, Postboks 293 Loesmoen, 3300 HOKKSUND, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:18 Klasse:20 Klasse:22 Klasse:25 Lær og imitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker, bager, spesielt bager for sport; paraplyer; ryggsekker, tursekker, sekker, trillebager, vesker, håndvesker, kofferter, reisekofferter, reisebager, reisevesker; stropper og skulderstropper til tidligere nevnte varer. Sekker, herunder sekker for turfolk, for fjellklatrere, for camping, for jegere, for fotografer, ryggsekker, skoleransler, sykkelvesker, sekker til reiser; bæremeiser, beltasker; tur- og skibelter; svipptursekker; portemonéer (ikke av edelt mall); bæremeis for bæring av barn; varmeposer for små barn. Liggeunderlag; sitteunderlag; soveposer for camping; puter; lufthodeputer, ikke for medisinsk bruk; stoler. Tau, reip, hyssing, nt, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeid tekstilfibermateriale. Klær, hodeplagg og fottøy; sovemaske; pengebelter; klær og hodeplagg for sports- og fritidsbruk, fjelljakker, fjellbukser, anorakker, overtrekksbukser, fjellvotter, støvelovertrekk, østerdalssokker, sportsskjorter. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267375) (220) Inndato: (180) Registreringen IPAD SMART COVER (541) Merk er ordmerke i standard font Apple Inc, 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisit; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magniske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater ; vesker, deksler, uier, sleeves, futteraler og punger for datamaskiner, mobiltelefoner, håndholdte mobile digitale innrninger, mediaspillere, personlige digitale assistenter (PDA), globale posisjoneringssysteminnrninger (GPS), elektroniske planleggere og elektroniske notatblokker; datamaskiner, computer periferiutstyr, dataterminaler; datahardware; dataspillmaskiner, mikroprosessorer, minnekort, monitorer, display, tastaturer, kabler, modem, printere, platestasjoner, adaptere, adapterkort, bindepunkter og drivere; tomme datalagringsmedia; magniske databærere; datasoftware og firmware, nemlig operativsystemprogrammer, datasynkroniseringsprogrammer og verktøyprogrammer for applikasjonsutvikling for personlige og håndholdte datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer for behandling av personlig informasjon, databasebehandlingssoftware, tegngjenkjennelsessoftware, telefonibehandlingssoftware, software for elektronisk post- og meldingsutveksling, personsøkingssoftware, mobiltelefonsoftware; databasesynkroniseringssoftware, dataprogrammer for tilgang til, browsing og søking i online databaser, datahardware og -software for å tilveiebringe integrert telefonkommunikasjon med datastyrte globale informasjonsntverk; håndholdte digitale elektroniske innrninger og software relatert hertil; MP3 og andre digitalformatlydspillere; håndholdte datamaskiner, tabldatamaskiner, personlige digitale assistenter (PDA), elektroniske planleggere, elektroniske notatblokker; mobile digitale elektroniske innrninger, globale posisjoneringssysteminnrninger (GPS), telefoner; håndholdte og mobile digitale elektroniske innrninger for sending og mottak av telefonsamtaler, fakser, elektronisk post og annen digital data; trådløse telefoner; mobiltelefoner; deler og tilbehør til mobiltelefoner; faksmaskiner, svarermaskiner, kameraer, videotelefoner og bildelefoner, telefonbaserte informasjonsgjenfinningssoftware og hardware; elektroniske håndholdte enher for trådløs mottak, lagring og/eller overføring av data og meldinger, og elektroniske innrninger som ster brukeren i stand til å terspore eller behandle personlig informasjon; elektronisk kommunikasjonsutstyr og Klasse:18 -instrumenter; telekommunikasjonsapparater og instrumenter; datasoftware for omdirigering av meldinger, internt-epost og/eller annen data til en eller flere elektroniske håndholdte innrninger fra datalager på eller forbund med en personlig datamaskin eller en server; datasoftware for synkronisering av data mellom en fjernstasjon eller -innrning og en fast- eller fjernstasjon eller - innrning; fonter, skrifttyper, skriftdesign og symboler i form av innspilt data; chip-er, plater og kasster med eller for opptak av dataprogrammer og software; RAM, ROM; faststoffs minneapparater; data- og elektroniske spill; datautstyr for bruk med alle forannevnte varer; elektroniske apparater med interaktive funksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; tilbehør, deler, utrustning og testapparater for alle de forannevnte varer; brukermanualer i elektronisk lesbar form, maskinlesbar form eller datamaskinlesbar form for bruk med, og solgt som en enh med alle de forannevnte varer; apparater for datalagring; harddisker; mini harddiskstasjonslagringsenher; forhåndsinnspilte vinylplater, lydbånd, audio-video-bånd, audiovideo-kasster, audio-video-plater; lydbånd (alle solgt sammen med hefter); CD-ROM; digitale versatile plater; musematter; batterier; oppladbare batterier; ladere; ladere for elektriske batterier; hodelefoner; stereohodelefoner; hodelefoner til å putte i ørene; stereohøytalere; lydhøytalere; lydhøytalere for hjemm; monitorhøytalere; høytalere for datamaskiner; personlige stereohøytalerapparater; radiomottakere, forsterkere, apparater for opptak og gjengivelse av lyd, elektriske platespillere, platespillere, hi-fi stereoapparater, båndopptakere og apparater for gjengivelse, høytalere, multihøytalerenher, mikrofoner; digitale lyd- og videoinnrninger; lydkasstopptakere og -spillere, videokasstopptakere og -spillere, CD-spillere, digitale versatile plateopptakere og -spillere, digitale lydbåndopptakere og -spillere; digitale musikk- og/eller videospillere; radioer; videokameraer; lyd-, video- og digitale miksere; radiosendere; lydapparater for biler; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seløy og salmakervarer; uier og vesker; stresskofferter; visittkortuier; forrningsuier; telefonkortuier; kataloguier; kredittkortuier; dokumentmapper; nøkkeluier; oppbevaringsvesker (train case); overnattingsvesker; uier og vesker, nemlig sminkepunger, toaltvesker, kosmikk- og leppestiftuier solgt uten innhold; vesker og bager; sports- og idrtsbager til flere formål; strandvesker og bager; bokvesker- og bager; håndbagasjevesker og bager; kosmikkvesker solgt uten innhold; duffelbager og vesker; reiseklesposer og vesker; handlevesker og poser av lær og nting; overnattingsbager og vesker; skolevesker og sekker; vesker og bager til skolebøker; skoposer for reiser; skuldervesker; souvernirvesker og bager; dressposer; handlevesker; reisevesker og bager; lommebøker; portemonéer; kredittkortholdere. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267376) (220) Inndato: (180) Registreringen tilbydelse av medisinsk informasjon; treningsvirksomh; sykehus; medisinske klinikker; telemedisinske tjenester; tilbydelse av helseinformasjon; utleie av medisinsk utstyr; treningsvirksomh via Intern; treningsvirksomh via programvare for smarttelefoner; tilbydelse av helseinformasjon via Intern; tilbydelse av helseinformasjon ved programvare for smarttelefoner. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maan-dong, Yeongtong-gu, KR-0000 SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:9 Data programvare; innregistrert programvare; tvst, DVD spillere; kamera; videokamera; smarttelefoner; videotelefoner; dataskjermer; innregistrerte datamaskin operativsystem programmer; bærbare telekommunikasjonsapparater; nedlastbare elektroniske publikasjoner; elektroniske penner; hodelefoner; mobiltelefoner; datamaskiner; ntbrt; datamaskin programvare for bruk ved opptak, organisering, overføring, manipulering, og gjennomgang av tekst, data, lydfiler, videofiler og elektroniske spill i forbindelse med TV, datamaskiner, musikkspillere, videospillere, mediespillere, mobiltelefoner, og bærbare og håndholdte digitale elektroniske anordninger. Klasse:38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; overføring av digitalt innhold ved telefon eller andre elektroniske kommunikasjonsanordninger; mobil telefonkommunikasjonsvirksomh; overføring av stemmer, lyd, visuelle bilder og data ved trådløse kommunikasjonsntverk; telekommunikasjonstjenester, nemlig personlige kommunikasjonstjenester; overføring av informasjon via nasjonale eller internasjonale ntverk; drift av lokale ntverk; datakommunikasjon; overføring av data, lyd og bilder ved satellitt; satellitt kommunikasjonstjenester; trådløs kommunikasjonstjenester; telekommunikasjonstjenester ved mobiltelefon; elektroniske oppslagstavle tjenester; kommunikasjon ved datamaskinterminaler; kommunikasjon via fjernsyn for møtevirksomh; utleie av telekommunikasjonsmaskiner og apparater; overføring og mottak av databaseinformasjon via telekommunikasjonsntverk; Intern kringkastning. Klasse:41 Tilbydelse av on-line publikasjoner; online elektronisk publisering av bøker og tidsskrifter; elektronisk bibliotektjenester; korrespondansekurs; tilbydelse av informasjon om utdanning; instruksjonstjenester; kurser i Intern opplæring; arrangering og gjennomføring av konferanser. Klasse:42 Utleie av dataprogramvare; utleie av brukerprogramvare; utleie av datamaskiner; design av dataprogrammer; vedlikehold og oppdaterting av dataprogramvare; design av annonsemateriale; webhotell; tillaging og vedlikehold av websider for andre; installasjon av dataprogramvare. Klasse:44 Medisinske og farmasøytiske konsultasjoner; hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr; hudpleievirksomh; medisinsk produktinformasjon; tannbehandling; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267377) (220) Inndato: (180) Registreringen PORTRAN (541) Merk er ordmerke i standard font Kumho Tire Co Inc, Kumho Asiana Main Tower #115, Sinmunro 1-GA, KR JONGNO-GU, SEOUL, Sør- Korea Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:12 Bildekk. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267378) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267380) (220) Inndato: (180) Registreringen FAUN TILES (541) Merk er ordmerke i standard font Faun Tre AS, 7760 SNÅSA, Norge Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:19 Bygningsmaterialer av tre; trefliser Klasse:37 Byggevirksomh Klasse:40 Treforedling (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Blender AS, Postboks 280, 1301 SANDVIKA, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kaferiatjenester; cateringtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267379) (220) Inndato: (180) Registreringen AKM (541) Merk er ordmerke i standard font Qualitrol Company LLC, 1385 Fairport Road, US-NY14450 FAIRPORT, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Termomre og temperaturmonitorer til bruk innenfor elektrisk kraftutveksling og -distribusjon. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267381) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Cryogenics AS, Holsgaten 22, 2317 HAMAR, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntiske harpikser, ubearbeid plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; Kjemiske produkter for oppbevaring, fortynning, aktivering av biologisk materiale. Klasse:5 Verinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; diisk mat og stoffer for medisinsk bruk og verinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; Farmasøytiske og verinære preparater og produkter for oppbevaring, fortynning, aktivering av biologisk materiale. Klasse:16 Papir, papp og varer lag av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; poser og emballasje for oppbevaring av kjemikalier, farmasøytiske og verinære preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267382) (220) Inndato: (180) Registreringen Colosseum (541) Merk er ordmerke i standard font Colosseum Dental AS, Akersgaten 35/39, 0158 OSLO, Norge Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:3 Klasse:5 Klasse:10 Klasse:21 Klasse:40 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:44 Midler til rengjøring; såper, parfymevarer, kosmikk; tannpussemidler. Farmasøytiske og verinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; diisk mat og stoffer for medisinsk bruk og verinær bruk; plaster og forbindingsstoffer; materialer til tannplombering og til tannavtrykk. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og verinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding; gjenstander for rengjøringsformål. Bearbeiding av materialer; tannteknikertjenester. Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. Medisinske tjenester; verinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr; tannlegebehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267383) (220) Inndato: (180) Registreringen Colosseum Dental (541) Merk er ordmerke i standard font Colosseum Dental AS, Akersgaten 35/39, 0158 OSLO, Norge Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:40 Bearbeiding av materialer; tannteknikertjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. Klasse:44 Medisinske tjenester; verinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr; tannlegebehandling. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267384) (220) Inndato: (180) Registreringen Colosseumtannlegene (541) Merk er ordmerke i standard font Colosseum Dental AS, Akersgaten 35/39, 0158 OSLO, Norge Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:40 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:44 Bearbeiding av materialer; tannteknikertjenester. Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. Medisinske tjenester; verinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr; tannlegebehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267385) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267386) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Blender AS, Postboks 280, 1301 SANDVIKA, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kaferiatjenester; cateringtjenester. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Colosseum Dental AS, Akersgaten 35/39, 0158 OSLO, Norge Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:40 Bearbeiding av materialer; tannteknikertjenester. Klasse:41 Klasse:42 Klasse:44 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. Medisinske tjenester; verinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr; tannlegebehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267387) (220) Inndato: (180) Registreringen drømme (541) Merk er ordmerke i standard font BENTE SIMONE JOHANSEN, Alveveien 227, 9016 TROMSØ, Norge Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper. Baby- og barneutstyr i tekstil. Barnevogntilbehør i form av vognpledd, vogntepper, dyner, tekstilovertrekk til vogn (til barnas føtter når de sitter i vogn). Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og lekøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julrepynt. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267388) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267390) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke FAIREVENT, Oscars gate 44, 0258 OSLO, Norge Klasse:36 Innsamling (veldedighs-), innsamlingsbyråer. Klasse:41 Organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering av fester [underholdning]; organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; undervisning; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267389) (220) Inndato: (180) Registreringen DETTOL TOUCH OF FOAM (541) Merk er ordmerke i standard font Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, GB- HU87DS HULL, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:3 Klasse:5 Blekemidler, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; midler til rengjøring av hjemm; vaskemidler, rensemidler; forhåndsfuktede eller impregnerte rengjøringskluter, serviter og pads; såper; håndvaskemidler; dusjsåper; toaltartikler; hudpleiepreparater; beskyttelsesmidler til huden; tannpussemidler. Farmasøytiske og verinære preparater; desinfeksjonsmidler; antiseptiske preparater; antibakterielle preparater, desinfiserende midler; bakteriedrepende midler for huden; medisinske toaltpreparater; medisinske håndsåper; hånddesinfiserende midler. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke City Bilpleie AS, Midtstranda 57, 2321 HAMAR, Norge Advokat Jens Bjarne Grønland, Postboks 297, 2302 HAMAR, Norge Klasse:37 Bilvask, polering av kjørøyer, rengjøring av kjørøyer. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267391) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267392) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Fortum Corp, Keilaniementie 1, FI ESBO, Finland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisit; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magniske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse:16 Papir, papp og varer lag av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Klasse:41 Telekommunikasjonsvirksomh. Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Blender AS, Postboks 280, 1301 SANDVIKA, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kaferiatjenester; cateringtjenester. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267393) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Blender AS, Postboks 280, 1301 SANDVIKA, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kaferiatjenester; cateringtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267395) (220) Inndato: (180) Registreringen MUJO (541) Merk er ordmerke i standard font Blender AS, Postboks 280, 1301 SANDVIKA, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:30 Klasse:32 Klasse:43 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kaferiatjenester; cateringtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267396) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267394) (220) Inndato: (180) Registreringen ROCKNET (541) Merk er ordmerke i standard font Norblock AS, Måkeveien 1B, 3112 TØNSBERG, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:6 Klasse:19 Uedle maller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av mall; bygningsmaterialer hovedsakelig av mall: transportable hus av mall; ikke-elektriske kabler og -tråd av mall; (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av mall (isenkramvarer); mallrør, sikkerhsskap og -skrin; varer av uedelt mall (ikke opptatt i andre klasser). Bygningsmaterialer (ikke av mall); bygningsmaterialer hovedsakelig av stein; bygningsmaterialer hovedsakelig av bong; stive rør (ikke av mall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av mall); monumenter (ikke av mall). granitt, marmor, stein, skifer, murstein. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Blender AS, Postboks 280, 1301 SANDVIKA, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kaferiatjenester; cateringtjenester. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267397) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Blender AS, Postboks 280, 1301 SANDVIKA, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kaferiatjenester; cateringtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267398) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267399) (220) Inndato: (180) Registreringen M3 SONAR (541) Merk er ordmerke i standard font Kongsberg Maritime AS, Postboks 111, 3191 HORTEN, Norge Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter til signalering og måling og kontroll; ekkolodd og ekkoloddsystemer samt sonarer og sonarsystemer, herunder transdusere, computere for signalbehandling og dataskjermer samt software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267400) (220) Inndato: (180) Registreringen CIL (541) Merk er ordmerke i standard font General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US- MI DETROIT, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:12 Motorkjørøyer til bruk på land, nemlig biler, lastebiler, vans (kjørøyer), SUVer (kjørøyer); motorer og strukturelle deler dertil. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Blender AS, Postboks 280, 1301 SANDVIKA, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kaferiatjenester; cateringtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267401) (220) Inndato: (180) Registreringen MYKLEBUST HVALPRODUKTER (541) Merk er ordmerke i standard font Myklebust Trading AS, Haugane, 6488 MYKLEBOST, Norge Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:5 Tran. Klasse:29 Klasse:40 Klasse:43 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft. Bearbeiding av materialer; foredling av hvalkjøtt. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; tilberedning av ferdigrter. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267402) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267404) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Xtreme Lashes LLC, West Hardy Road, US- TX77373 SPRING, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:3 Kosmiske produkter som har til hensikt å fremme en persons utseende, nemlig kunstige øyevippeforlengere; kunstige øyevipper; kits bestående primært av kunstige øyevipper, mascara, klebestoff for å feste falske øyevipper, pinster, sakser. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Euro Elektro Installasjon AS, Lilleakerveien 31, 0283 OSLO, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:11 Apparater og innrninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:37 Byggevirksomh; reparasjonsvirksomh; installasjonsvirksomh. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267403) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke UNGE SPOR, Kvimarka 39A, 4365 NÆRBØ, Norge Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267405) (220) Inndato: (180) Registreringen ANTIBAC (541) Merk er ordmerke i standard font (521) Bruk / innarbeidelse: Ja Kemyl Hygien AB, Tegnergatan 15, SE STOCKHOLM, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:3 Klasse:5 Klasse:21 Såper; desinfiserende og antiseptiske såper og rengjøringsmidler; våtserviter, serviter (wipes), vaskeserviter og kluter til toaltbruk. Desinfeksjonsmidler; antiseptiske midler; våtserviter, serviter (wipes), vaskeserviter og kluter for antiseptiske og/eller desinfiserende formål. Såpedispensere; kluter for antiseptiske og/eller desinfiserende formål. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267406) (220) Inndato: (180) Registreringen AQUABOOST (541) Merk er ordmerke i standard font Cryogenics AS, Holsgaten 22, 2317 HAMAR, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:1 Klasse:5 Klasse:16 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntiske harpikser, ubearbeid plast; gjødningsmidler; ildslukningmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; kjemiske produkter for oppbevaring, fortynning, aktivering av biologisk materiale. Hygieniske preparater for medisinske formål; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; farmasøytiske og verinære preparater og produkter for oppbevaring, fortynning, aktivering av biologisk materiale. Papir, papp og varer lag av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; poser og emballasje for oppbevaring av kjemikalier, farmasøytiske og verinære preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267407) (220) Inndato: (180) Registreringen SCALA BAD DESIGN (541) Merk er ordmerke i standard font Nor Innredning AS, Øvre Eikervei 126, 3048 DRAMMEN, Norge Fulford Ptersen & Co Advokatfirma DA, Nedre Torggate 18 A, 3015 DRAMMEN, Norge Klasse:11 Klasse:20 Klasse:42 Apparater og innrninger for belysning, vanntilførsel og sanitære formål. Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvfltverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialene eller av plast. Interiørkonsulentvirksomh; rådgivning om møblering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267408) (220) Inndato: (180) Registreringen SCALA BAD (541) Merk er ordmerke i standard font Nor Innredning AS, Øvre Eikervei 126, 3048 DRAMMEN, Norge Fulford Ptersen & Co Advokatfirma DA, Nedre Torggate 18 A, 3015 DRAMMEN, Norge Klasse:11 Apparater og innrninger for belysning, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:20 Klasse:42 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvfltverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialene eller av plast. Interiørkonsulentvirksomh; rådgivning om møblering. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267409) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Nor Innredning AS, Øvre Eikervei 126, 3048 DRAMMEN, Norge Fulford Ptersen & Co Advokatfirma DA, Nedre Torggate 18 A, 3015 DRAMMEN, Norge Klasse:11 Apparater og innrninger for belysning, vanntilførsel og sanitære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , AR, (210) Søknadsnr.: (267411) (220) Inndato: (180) Registreringen DPLS (541) Merk er ordmerke i standard font Tenaris Connections BV, Locatellikade 1, NL-1076AZ AMSTERDAM, Nederland Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:6 Uedle maller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av mall; transportable hus av mall; materialer av mall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av mall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av mall (isenkramvarer); mallrør, sikkerhsskap og - skrin; varer av uedelt mall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:20 Klasse:42 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvfltverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialene eller av plast. Interiørkonsulentvirksomh; rådgivning om møblering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267412) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267410) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Nor Innredning AS, Øvre Eikervei 126, 3048 DRAMMEN, Norge Fulford Ptersen & Co Advokatfirma DA, Nedre Torggate 18 A, 3015 DRAMMEN, Norge Klasse:11 Apparater og innrninger for belysning, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvfltverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialene eller av plast. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Nordea Bank Norge ASA, Middelthunsgate 17, 0368 OSLO, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:9 Lydopptak; lyd- og videoopptak; musikalske opptak; CD-er, DVD-er. Klasse:36 Forsikringsvirksomh; finansiell virksomh; monær virksomh; bankvirksomh; forrninger med fast eiendom. Klasse:41 Underholdningsvirksomh; kulturelle aktiviter; organisering og ledelse av konserter og kulturelle arrangementer; produksjon av musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; radio- og fjernsynsunderholdning; utleie av lydopptak, utleie av audio-/videoopptak; tilveiebringelse/forsyning av online elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare), herunder lydopptak og audio- /videoopptak. Klasse:42 Interiørkonsulentvirksomh; rådgivning om møblering. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267413) (220) Inndato: (180) Registreringen MAESTRIA (541) Merk er ordmerke i standard font Maestro Tequilero SA de CV, Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, MX-DF CP MEXICO, Mexico Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:33 Alkoholholdige drikker; tequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267416) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267414) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Encompass Capital Advisors LLC, 200 Park Avenue, 11th Floor, US-NY10166 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:36 Finansielle tjenester, nemlig kapitalforvaltning og rådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , SG, T Z (210) Søknadsnr.: (267415) (220) Inndato: (180) Registreringen BUS BOND (541) Merk er ordmerke i standard font Flextronics International Ltd, 2 Changi South Lane, SG SINGAPORE, Singapore Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:1 Kjemiske belegg for bruk til elektrisk isolering Klasse:9 Elektriske komponenter; elektriske koblingsanordninger. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Non Dos AS, Jacob Aallsgate 59, 0364 OSLO, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267417) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Ehrenborg & Co AB, Aminogatan 22, SE MÖLNDAL, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av mall); gulv og gulvmaterialer av tre. Klasse:27 Matter og gulvbelegg, linoleum og andre materialer for gulvbelegging; gulv (ikke av tre). 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad nr. 19979719

PROTOKOLL. Søknad nr. 19979719 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7729 Varemerkesøknad nr. 1997 9719 Søker: Norengros AS, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Foreliggende sak

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 27/08-2008.06.30 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer