nr 36/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 36/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rtigher Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Ikke fornyede internasjonale registreringer Sltede internasjonale registreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Avgjørelse ter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Merkeordningen beskyttede begnelser Administrativ overprøving av registrering av foraksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystem (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerkekst (541) Merk er ordmerke (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merk er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merk (591) Merk er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løp av tre måneder fra i dag kan d fremstes innsigelse mot registreringen av varemerk, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 ann ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266758) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266760) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Zterbergs Industri AB, Box 5, SE ÖSTERVÅLA, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:12 Kjørøyer og kjørøydeler inkludert koplinger, dumperlastebiler (dumpers), tippvogner, plattformer, krokløftere og krokløfterammer for lastebiler. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Zterbergs Industri AB, Box 5, SE ÖSTERVÅLA, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:12 Kjørøyer og kjørøydeler inkludert koplinger, dumperlastebiler (dumpers), tippvogner, plattformer, krokløftere og krokløfterammer for lastebiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266759) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266761) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Zterbergs Industri AB, Box 5, SE ÖSTERVÅLA, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:12 Kjørøyer og kjørøydeler inkludert koplinger, dumperlastebiler (dumpers), tippvogner, plattformer, krokløftere og krokløfterammer for lastebiler. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke STENRINGEN KRISTENSEN, Skrukkerødveien 57, 3924 PORSGRUNN, Norge Klasse:14 Bijouterivarer; smykker. Klasse:16 Bilder; bokmerker; kalendere; kort; plakater, plakater av papir eller kartong. Klasse:28 Klasse:41 Brtspill; puslespill; spill. Utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklamekster. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266762) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Stabbur AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Norge Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:29 Ferdigrter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og/eller melkeprodukter. Klasse:30 Ferdigrter hovedsakelig bestående av ris, tapioka, sago, bulgur, couscous, pasta, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer og sauser; paier, piroger, pizzaer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266763) (220) Inndato: (180) Registreringen XSTRATA (541) Merk er ordmerke i standard font XSTRATA (Schweiz) AG, Bahnhofst. 2, CH-6301 ZUG, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:4 Klasse:6 Klasse:20 Klasse:31 Kull (brennstoffer), industrielle oljer og ft, smøremidler, støvabsorberende midler, støvbefuktningsmidler, støvbindemidler, brensel (herunder bensin) og belysningsmidler; stearinlys og veker for belysning. Uedle maller og legeringer av disse, sink, ferrolegeringer, naturlige mineraler, bygningsmaterialer av mall, transportable hus av mall, materialer av mall for jernbanespor, ikkeelektriske kabler og -tråd av mall (uedelt), låsesmedarbeider og små gjenstander av mall (isenkramvarer), mallrør; sikkerhsskap og - skrin, varer av uedelt mall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Varer lag av tre. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt; tømmer, trær. Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Forrningsrådgivningstjenester; daljsalgstjenester av alle de i klassene 4, 6, 20 og 31 nevnte varene. Finansieringstjenester. Gruve-utvinning; byggevirksomh, reparasjonsvirksomh, installasjonsvirksomh, installasjon av gruver og byggeutstyr og innrninger på områd gruvevirksomh og bearbeiding av råmaterialer, installasjonstjenester på områd gruvevirksomh og gruvebearbeidingsutstyr og apparater. Klasse:44 Landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266764) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266765) (220) Inndato: (180) Registreringen WINTERCRAFT (541) Merk er ordmerke i standard font Kumho Tire Co Inc, Kumho Asiana Main Tower #115, Sinmunro 1-GA, KR JONGNO-GU, SEOUL, Sør- Korea Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:12 Bildekk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266766) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke XSTRATA (Schweiz) AG, Bahnhofst. 2, CH-6301 ZUG, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:4 Kull (brennstoffer), industrielle oljer og ft, smøremidler, støvabsorberende midler, støvbefuktningsmidler, støvbindemidler, brensel (herunder bensin) og belysningsmidler; stearinlys og veker for belysning. Klasse:6 Klasse:20 Klasse:31 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Uedle maller og legeringer av disse, sink, ferrolegeringer, naturlige mineraler, bygningsmaterialer av mall, transportable hus av mall, materialer av mall for jernbanespor, ikkeelektriske kabler og -tråd av mall (uedelt), låsesmedarbeider og små gjenstander av mall (isenkramvarer), mallrør; sikkerhsskap og - skrin, varer av uedelt mall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Varer lag av tre. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt; tømmer, trær. Forrningsrådgivningstjenester; daljsalgstjenester av alle de i klassene 4, 6, 20 og 31 nevnte varene. Finansieringstjenester. Gruve-utvinning; byggevirksomh, reparasjonsvirksomh, installasjonsvirksomh, installasjon av gruver og byggeutstyr og innrninger på områd gruvevirksomh og bearbeiding av råmaterialer, installasjonstjenester på områd gruvevirksomh og gruvebearbeidingsutstyr og apparater. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Hankook Tire Co Ltd, #647-15, Yoksam-Dong, KR- KANGNAM-GU, SEOUL, Sør-Korea Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:12 Dekk for automobiler ; luftslanger for hjul til kjørøy; dekk for hjul til kjørøy; luftslanger for dekk til kjørøy; pneumatiske dekk; massivdekk for automobiler og kjørøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266767) (220) Inndato: (180) Registreringen COBAN (541) Merk er ordmerke i standard font 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US- MN55144 SAINT PAUL, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:5 Klasse:10 Bandasjer inkludert i denne klassen; materialer preparert for bandasjering; elastisk selvklebende medisinsk bandasjape. Støttebandasjer, suspensorier, ortopediske kompressbandasjer; omslag (wraps) til ortopediske støttebandasjer og kompressbandasjer. Klasse:44 Landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266768) (220) Inndato: (180) Registreringen TRIX (541) Merk er ordmerke i standard font General Mills Inc, Number One General Mills Boulevard, US-MN55426 MINNEAPOLIS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltøy, kompotter; egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft; fruktbasert snackmat; snackmat lag hovedsakelig av varer i denne klasse. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; snackmat lag hovedsakelig av varer i denne klasse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266770) (220) Inndato: (180) Registreringen IPACK (541) Merk er ordmerke i standard font MERA AS, Mølstrevåg, 5550 SVEIO, Norge Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge Klasse:7 Klasse:9 Maskiner og apparater til påfylling, tapping, filtrering, rensing og justering av hydrauliske væsker; deler og tilbehør til forannevnte varer. Apparater og instrumenter til måling og kontroll av hydrauliske væsker; deler og tilbehør til forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266769) (220) Inndato: (180) Registreringen WELLSPECT (541) Merk er ordmerke i standard font Dentsply International Inc, Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Stre, US-PA YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:10 Klasse:35 Kirurgiske, medisinske og urologiske apparater og instrumenter. Annonse- og reklamevirksomh og bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter vedrørende urologitjenester, kirurgiske og medisinske tjenester, fremskaffelse av helseomsorg og fremskaffelse av kirurgiske, medisinske og/eller urologiske apparater og instrumenter; daljsalgstjenester, nemlig oppstilling, for andre, av utvalg av kirurgiske, medisinske og/eller urologiske apparater og instrumenter (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene ved postordre, on-line, via computerntverk og/eller via internt; fremskaffelse av kundeinformasjon om kirurgiske, medisinske og urologiske apparater og instrumenter fremskaff on-line, via computerntverk og/eller via internt; klargjøring og presentasjon av reklamrykksaker; salgsfremmende tjenester; markedsføring og markedsføringsplanlegning; drift og tilsyn med kundelojalit, salg, incitament og salgsfremmende aktivitsplaner; rådgivnings- og informasjonstjenester vedrørende slike tjenester. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266771) (220) Inndato: (180) Registreringen Allied Telesis Unified Wireless Controller (541) Merk er ordmerke i standard font Allied Telesis Holdings KK, 2nd TOC Bldg., , Nishi- Gotanda, Shinagawa-ku, JP TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:42 Operativsystem-dataprogrammer, dataprogrammer for kontroll av telekommunikasjonsapparater og instrumenter; dataprogrammer relatert til datantverk; Programmerte kontrollapparater; elektroniske publikasjoner, herunder de som selges og distribueres elektronisk online; optiske datalagringapparater; Optiske plater og optiske opptaksmedier, Magniske lagringsmedia; SSD elektroniske datalagring apparater; datalagring media (ann enn papir) for opptak av dataprogrammer; medium for opptak av data, bilder og lyd; Elektriske kommunikasjon maskiner og instrumenter; datamaskinprogrammer, elektroniske maskiner og instrumenter samt deler dertil. Design og utvikling av datamaskinvare og dataprogramvare; design, utvikling, installering eller vedlikehold av kommunikasjonsntverk systemer; Konsulenttjenester innefor design, utvikling og vedlikehold av kommunikasjonsntverk systemer; tilby online ikke-nedlastbar programvare (applikasjons service tilbyder), programmering; design, utvikling og vedlikehold av edb programvare for Internt og for kommunikasjonsntverk; design, utvikling og vedlikehold av datamaskinprogramvare: Skaffe tilveie vitenskapelig informasjon, inkludert opplysninger om ytelse, drift og vedlikehold av datamaskiner, biler og andre maskiner som krever høye nivåer av personlig kunnskap, ferdigher og erfaring for riktig drift og bruk; Skaffe tilveie informasjon, rådgivning og konsulenttjenester i forhold til d ovennevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266772) (220) Inndato: (180) Registreringen HPFS (541) Merk er ordmerke i standard font MERA AS, Mølstrevåg, 5550 SVEIO, Norge Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge Klasse:7 Filtreringsmaskiner; deler og tilbehør til filtreringsmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266773) (220) Inndato: (180) Registreringen Mementor (541) Merk er ordmerke i standard font MEMENTOR MORTEN VIRIK, Landåsveien 61G, 5097 BERGEN, Norge Klasse:41 Personlige trenertjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/464,595 (210) Søknadsnr.: (266774) (220) Inndato: (180) Registreringen ACCUCYTE (541) Merk er ordmerke i standard font RareCyte Inc, 228 9th Avenue North, Suite 100, US- WA98109 SEATTLE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:10 Vitenskapelige og medisinske diagnostiske apparater, instrumenter og utstyr for påvisning av sirkulerende kreftceller og sirkulerende epitelceller, for celledeling, og for hematologianvendelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266775) (220) Inndato: (180) Registreringen DONATEL (541) Merk er ordmerke i standard font ratiopharm AS, Billingstadslta 19A, 1375 BILLINGSTAD, Norge Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av alzheimer. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266776) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke FLYING CULINARY CIRCUS ANS, Uranienborgveien 11 B, 0351 OSLO, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft. Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266777) (220) Inndato: (180) Registreringen ONCOVALUE (541) Merk er ordmerke i standard font Pfizer Inc, 235 East 42nd Stre, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:16 Klasse:35 Klasse:38 Skrivesaker, papirvarer og trykksaker, spesielt bøker, brosjyrer, pamflter, hefter, småblad, tavler lag av papir eller papp, plakater og flyveblader med informasjon og utdanningsformål innen d farmasøytiske områd og innen områd for helsestell. Bedriftsledelse og bedriftsrådgivning innen d farmasøytiske områd og innen områd for helsestell. Dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon og bilder relatert til medisin og helsestell; tilveiebringe tilgang til elektroniske databaser, informasjon, publikasjoner, bilder, lyd, videoer og maler og skjemaer relatert til medisin og helsestell; tilveiebringe tilgang til samtalerom og sosiale medier på internt. Klasse:41 Utdannelsesvirksomh innen d farmasøytiske områd og innen områd for helsestell. Klasse:44 Medisinske tjenester. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/410,014 (210) Søknadsnr.: (266778) (220) Inndato: (180) Registreringen MAX (541) Merk er ordmerke i standard font The Boeing Co, 2201 Seal Beach Boulevard, US- CA90740 SEAL BEACH, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:12 Klasse:37 Målebånd; dekorative magner; skrittellere; digitale kalkulatorer; tidssonekalkulatorer; og musematter for datamaskiner; og forhåndsinnspilte video- og lydopptak, og undervisningsmateriell solgt dermed som en enh, alle inneholdende informasjon om fly, flydeler, luftfart, avionikk, luft- og romfartsprodukter, eller vedlikehold, drift, reparasjon eller opplæring knytt til flyog/eller luftfarts- og romfartsprodukter, -deler, eller -hjelpeutstyr. Kjørøyer; befordringsmidler til bruk i luften; luftfartøy; fly og konstruksjonsdeler dertil; flydeler; flydeler, nemlig skrog, understell og landingshjul samt manualer solgt som en enh dermed; fly og manualer solgt dermed som en enh. Reparasjonstjenester; reparasjon og vedlikehold av luftfartøy og deler til luftfartøy; tekniske støttjenester, nemlig teknisk rådgivning innen områd tersyn, reparasjonsdrift, vedlikehold eller modifisering av luftfartøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266779) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Jensen Møbler AS, Sand, 3060 SVELVIK, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvfltverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; madrasser; møbler og senger for soverom nemlig kontinale senger, justerbare senger, gavler og hodegavler, sengebenker, ottomaner, divaner og nattbord. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266780) (220) Inndato: (180) Registreringen PLAN B (541) Merk er ordmerke i standard font Allied Domecq Spirits & Wine Ltd, Chivas House, 72 Chancellors Road, GB-W69RS LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:33 Vin, brennevin, likører. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266781) (220) Inndato: (180) Registreringen LAMAZE (541) Merk er ordmerke i standard font Lamaze International, Inc., 2025 M Stre, N.W., Suite 800, US-WA WASHINGTON DC, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:12 Klasse:16 Klasse:28 Bil-, kjørøy- og andre transportser for barn, samt deler og tilbehør dertil; kjørøy- og sebelter og -festeanordninger og for barn; barnevogner og -triller, sportsvogner, vogner, bæreseler og -meiser, samt deler og tilbehør dertil; barneser; kjørøyrelaterte produkter, tilbehør og deler relatert til barns sikkerh. Barnebøker. Spill og lekøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/457,811 (210) Søknadsnr.: (266782) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Snaptracs Inc, 5775 Morehouse Drive, US-CA SAN DIEGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:45 Sporings-, lokaliserings- og overvåkingstjenester for gjenfinning av bortkomne dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266783) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Nidar AS, Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:30 Sjokolade og sukkervarer; vingummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266784) (220) Inndato: (180) Registreringen CULTURA KVELDSRO (541) Merk er ordmerke i standard font Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Norge Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltøy, kompotter; egg melk og melkeprodukter; syrn melk, kulturmelk; spiselige oljer og ft. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266785) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/453,441 (210) Søknadsnr.: (266787) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Norge Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltøy, kompotter; egg melk og melkeprodukter; syrn melk, kulturmelk; spiselige oljer og ft. Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266786) (220) Inndato: (180) Registreringen PASO (541) Merk er ordmerke i standard font Cordis Corporation, 430 Route 22, US-NJ08807 BRIDGEWATER, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Software og hardware for elektrofysiologisk navigasjons- og ablasjonssystem som vil identifisere en elektrodes kontakt med vev. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke SanDisk Enterprise IP LLC, 601 McCarthy Boulevard, US-CA95035 MILPITAS, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:9 Halvlederdrev for storbedriftapplikasjoner. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266788) (220) Inndato: (180) Registreringen CRYOSTAR (541) Merk er ordmerke i standard font Cryostar SAS, 2 rue de I'ndustrie, ZI-BP48, FR HESSINGUE, Frankrike Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:6 Klasse:7 Klasse:11 Klasse:37 Beholdere av mall for lagring av komprimert og flytende gass, og deler og tilbehør til slike beholdere opptatt i denne klassen. Pumper for kryogeniske væsker; turbiner; turboekspandere; kompressorer; generatorer av elektrisit; maskiner for å fylle trykkbeholdere med gass, og deler og tilbehør for slike varer opptatt i denne klassen; drivstoffpåfyllingspumper for fyllestasjoner; deler og tilbehør for slike pumper, opptatt i denne klassen. Installasjoner og apparater for flytendegjøring av gasser; varmevekslere; fordampere; apparater for oppvarming av gass; installasjoner og apparater for kjøling; og deler og tilbehør for forannevnte varer opptatt i denne klassen. Installasjon, vedlikehold, oppgradering og reparasjon av apparater, maskineri og fabrikkanlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266789) (220) Inndato: (180) Registreringen HITO (541) Merk er ordmerke i standard font BODEGAS CEPA 21 SA, Ctra. Nacional 122, Km 297, ES CASTRILLO DE DUERO (VALLADOLID), Spania Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266790) (220) Inndato: (180) Registreringen GT-3000 (541) Merk er ordmerke i standard font Asics Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, JP- KOBE CITY, HYOGO PREFECTURE, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266791) (220) Inndato: (180) Registreringen GT-1000 (541) Merk er ordmerke i standard font Asics Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, JP- KOBE CITY, HYOGO PREFECTURE, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266792) (220) Inndato: (180) Registreringen GT-2000 (541) Merk er ordmerke i standard font Asics Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, JP- KOBE CITY, HYOGO PREFECTURE, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266793) (220) Inndato: (180) Registreringen JOYA (541) Merk er ordmerke i standard font Star Fruits, Route d'orange, FR CADEROUSSE, Frankrike Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge Klasse:31 Epler. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266794) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266795) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke The Ddrops Company Inc, 501 Rowntree Dairy Road, Unit 3, CA-ONL4I8H1 WOODBRIDGE, Canada Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:5 Vitamin- og mineraltilskudd samt diiske substanser for medisinsk bruk. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft. Klasse:30 Klasse:31 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , GB, (210) Søknadsnr.: (266796) (220) Inndato: (180) Registreringen EXACT (541) Merk er ordmerke i standard font British American Tobacco (Brands) Ltd, Globe House, 4 Temple Place, GB-WC2R2PG LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:34 Sigarter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266798) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266797) (220) Inndato: (180) Registreringen ELECTROLUX ULTRAPOWER (541) Merk er ordmerke i standard font Aktiebolag Electrolux, St. Göransgatan 143, SE STOCKHOLM, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:7 Støvsugere. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke STEN FREDRIKSEN, TRUDVANGVEIEN 9, 1358 JAR, Norge Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og lekøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julrepynt. Klasse:41 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266799) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Norges Sjømatråd AS, Strandvegen 106, 9006 TROMSØ, Norge Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Norge Klasse:16 Trykksaker og reklamemateriell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , JP, (210) Søknadsnr.: (266801) (220) Inndato: (180) Registreringen STARLINK (541) Merk er ordmerke i standard font Fuji Jukogyo KK (also trading as Fuji Heavy Industries Ltd), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-ku, JP TOKYO, Japan Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:9 Elektroniske grensesnittmoduler solgt som en integrert del av motorisert landkjørøy for kabl og trådløst grensesnitt med håndholdte elektroniske enher som inkluderer kommunikasjonsfunksjon, samt deres deler og tilbehør; elektroniske grensesnittmoduler til bruk i motoriserte landkjørøyer for kabl og trådløst grensesnitt med mobiltelefoner og håndholdte telekommunikasjonsenher med bilelektrisk system, og deres deler og tilbehør; telekommunikasjonsmaskiner og apparater for kjørøyer; navigasjonsinstrumenter til kjørøyer; telekommunikasjonsmaskiner og apparater; elektroniske maskiner, apparater og deres deler; apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd, bilde og data; databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogrammer. Klasse:29 Fisk (ikke levende), fiskefiler, fiskeprodukter, salt fisk, konservert fisk. Klasse:35 Salg og markedsføring av fisk og fiskeprodukter, annonse og reklamevirksomh. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266800) (220) Inndato: (180) Registreringen IMMS (541) Merk er ordmerke i standard font MERA AS, Mølstrevåg, 5550 SVEIO, Norge Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge Klasse:9 Dataprogramvare. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , JP, (210) Søknadsnr.: (266802) (220) Inndato: (180) Registreringen SUBARU STARLINK (541) Merk er ordmerke i standard font Fuji Jukogyo KK (also trading as Fuji Heavy Industries Ltd), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-ku, JP TOKYO, Japan Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:9 Elektroniske grensesnittmoduler solgt som en integrert del av motorisert landkjørøy for kabl og trådløst grensesnitt med håndholdte elektroniske enher som inkluderer kommunikasjonsfunksjon, samt deres deler og tilbehør; elektroniske grensesnittmoduler til bruk i motoriserte landkjørøyer for kabl og trådløst grensesnitt med mobiltelefoner og håndholdte telekommunikasjonsenher med bilelektrisk system, og deres deler og tilbehør; telekommunikasjonsmaskiner og apparater for kjørøyer; navigasjonsinstrumenter til kjørøyer; telekommunikasjonsmaskiner og apparater; elektroniske maskiner, apparater og deres deler; apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd, bilde og data; databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266804) (220) Inndato: (180) Registreringen CRESA (541) Merk er ordmerke i standard font CRESA Partners LLC, 200 State Stre, US-MA02109 BOSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:36 Tjenester vedrørende fast eiendom og eiendomsmegling; konsultasjoner og rådgivning vedrørende fast eiendom; leiakerrepresentasjon; tilveiebringelse av leie og utleie av fast eiendom; fornyelse av leieforhold i fast eiendom; administrasjon av multiple leieforhold i eiendommer for andre; finansielle transaksjoner relatert til andres faste eiendom; bestyrelse av fast eiendom; forhandlings- og reforhandlingstjenester relatert til leie av fast eiendom; omstrukturering av leie av fast eiendom; disposisjon av leieavtaler vedrørende fast eiendom for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266805) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266803) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke SG Armaturen AS, Postboks 1013, 4794 LILLESAND, Norge Klasse:11 Apparater og innrninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Kraft Foods Norge Intellectual Property AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:30 Kakao, sjokolade, kakaodrikker, sjokoladedrikker og preparater for slike drikker; bakeriprodukter, bakverk, kjeks, konditorprodukter og konfektyrer, spesielt sukker- og sjokoladekonfektyrer, deigprodukter, preparater lag av korn eller frokostblandinger, spiseis, iskrem. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266806) (220) Inndato: (180) Registreringen TISSUECONNECT (541) Merk er ordmerke i standard font Cordis Corporation, 430 Route 22, US-NJ08807 BRIDGEWATER, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Software og hardware for elektrofysiologisk navigasjons- og ablasjonssystem. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266807) (220) Inndato: (180) Registreringen MAX FACTOR (541) Merk er ordmerke i standard font The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:18 Kosmikk bagger (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266808) (220) Inndato: (180) Registreringen DALE CARNEGIE TRAINING (541) Merk er ordmerke i standard font Dale Carnegie & Associates Inc, 290 Motor Parkway, US- NY HAUPPAUGE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:9 Klasse:16 Klasse:41 Dataprogrammer, CDer, DVDer, MP3-innspillinger og nedlastbare elektroniske publikasjoner som bringer tilveie informasjon og veiledning i utvikling av effektiv kommunikasjon, mellommenneskelige ferdigher, ledelse og salgsferdigher. Instruksjonsbøker, hefter, brosjyrer, pamflter, sirkulærer, magasiner og publikasjoner, undervisningshjelpemidler og undervisningsmateriell (ikke tilhørende andre klasser) innen områdene mellommenneskelige forhold (human relations), effektiv kommunikasjon, effektív tale, hukommelsesforbedring, effektive presentasjoner, problemløsing, stresskontroll, tidsledelse, personell- og kunderelasjoner, ledelse, utvikling av mot, selvtillit og lederskapsevner, og salgsdyktigh. Undervisnings- og instruksjonstjenester; nemlig, arrangering og ledelse av kurs i mellommenneskelige relasjoner (human relations), effektiv kommunikasjon, effektiv tale, hukommelsesforbedring, effektive presentasjoner, problemløsing, stresskontroll, tidsplanlegging, medarbeider- og kunderelasjoner, ledelse, utvikling av mot, selvtillit og ledelsesegenskaper, salgsferdigher. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266809) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Skeidar Holding AS, Deliveien 10, 1540 VESTBY, Norge Advokatfirma Horgen og Horgen AS, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, Norge Klasse:11 Apparater og innrninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, tørking, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvfltverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, herunder madrasser. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:24 Klasse:27 Klasse:35 Klasse:39 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengepper; bordduker. Tepper, ryer, matter, linoleum og ann gulvbelegg; taper (ikke av tekstilmateriale). Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Transportvirksomh; innpakking og lagring av varer; organisering av reiser. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266810) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266811) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Skeidar Holding AS, Deliveien 10, 1540 VESTBY, Norge Advokatfirma Horgen og Horgen AS, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, Norge Klasse:11 Apparater og innrninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, vanntilførsel og sanitære formål. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Aloe Vera of America Inc, Jupiter Road, US- TX75238 DALLAS, USA Arntzen de Besche Advokatfirma DA, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, Norge Klasse:5 Kosttilskudd og kostholdspreparater i flytende, tablt, kapsel eller pulverform; måltidserstatninger og energitilskudd, herunder næringsgivende energibarer, måltidserstatningsbarer og måltidserstatningsmiksturer; multivitaminer og mineraltilskudd for voksne og barn; topiske hudpleieprodukter, herunder førstehjelpsspray med aloe vera for midlertidig lindring av mindre kutt, skrammer, hudskader og solbrenth; topiske hud- og pelspreparater for midlertidig lindring av mindre hud- og pelsirritasjoner hos dyr. Klasse:30 Urte i porsjonspose; bihonning. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvfltverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, herunder madrasser. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:24 Klasse:27 Klasse:35 Klasse:39 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengepper; bordduker. Tepper, ryer, matter, linoleum og ann gulvbelegg; taper (ikke av tekstilmateriale). Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Transportvirksomh; innpakking og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:32 Aloe vera juice, aloe vera geledrikker og aloe vera plantekjøtt; aloe vera juice bland med fruktjuice(r); kildevann tapp på flaske. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266812) (220) Inndato: (180) Registreringen STAR (541) Merk er ordmerke i standard font Skeidar Holding AS, Deliveien 10, 1540 VESTBY, Norge Advokatfirma Horgen og Horgen AS, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, Norge Klasse:11 Klasse:20 Apparater og innrninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, vanntilførsel og sanitære formål. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvfltverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, herunder madrasser. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:24 Klasse:27 Klasse:35 Klasse:39 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengepper; bordduker. Tepper, ryer, matter, linoleum og ann gulvbelegg; taper (ikke av tekstilmateriale). Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Transportvirksomh; innpakking og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266814) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Aloe Vera of America Inc, Jupiter Road, US- TX75238 DALLAS, USA Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, Norge Klasse:5 Kosttilskudd og kostholdspreparater i flytende, tablt, kapsel eller pulverform; måltidserstatninger og energitilskudd, herunder næringsgivende energibarer, måltidserstatningsbarer og måltidserstatningsmiksturer; multivitaminer og mineraltilskudd for voksne og barn; topiske hudpleieprodukter, herunder førstehjelpsspray med aloe vera for midlertidig lindring av mindre kutt, skrammer, hudskader og solbrenth; topiske hud- og pelspreparater for midlertidig lindring av mindre hud- og pelsirritasjoner hos dyr. Klasse:30 Klasse:32 Urte i porsjonspose; bihonning. Aloe vera juice, aloe vera geledrikker og aloe vera plantekjøtt; aloe vera juice bland med fruktjuice(r); kildevann tapp på flaske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266813) (220) Inndato: (180) Registreringen NUTROF (541) Merk er ordmerke i standard font Laboratoires Thea, 12, rue Louis Blériot, Zone industrielle du Bréz, FR CLERMONT-FERRAND, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:5 Oftalmologiske produkter, mattilleggstoffer for medisinsk bruk, vitaminpreparater, næringstilsninger for medisinske formål, mattilskudd med mineraler; ingen av disse forannevnte varene for dyr. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266815) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Aloe Vera of America Inc, Jupiter Road, US- TX75238 DALLAS, USA Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, Norge Klasse:5 Kosttilskudd og kostholdspreparater i flytende, tablt, kapsel eller pulverform; måltidserstatninger og energitilskudd, herunder næringsgivende energibarer, måltidserstatningsbarer og måltidserstatningsmiksturer; multivitaminer og mineraltilskudd for voksne og barn; topiske hudpleieprodukter, herunder førstehjelpsspray med aloe vera for midlertidig lindring av mindre kutt, skrammer, hudskader og solbrenth; topiske hud- og pelspreparater for midlertidig lindring av mindre hud- og pelsirritasjoner hos dyr. Klasse:30 Urte i porsjonspose; bihonning. Klasse:32 Aloe vera juice, aloe vera geledrikker og aloe vera plantekjøtt; aloe vera juice bland med fruktjuice(r); kildevann tapp på flaske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266817) (220) Inndato: (180) Registreringen MULTIVEKST (541) Merk er ordmerke i standard font NORDIC GARDEN AS, Borgeskogen 32, 3160 STOKKE, Norge Gille Advokater DA, Postboks 72 Skøyen, 0212 OSLO, Norge Klasse:1 Klasse:8 Kjemiske produkter til fotografiske formål; ubearbeidede syntiske harpikser, ubearbeid plast; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:44 Medisinske tjenester; verinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266816) (220) Inndato: (180) Registreringen CEPA 21 (541) Merk er ordmerke i standard font BODEGAS CEPA 21 SA, Ctra. Nacional 122, Km 297, ES CASTRILLO DE DUERO (VALLADOLID), Spania Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 20

21 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266818) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266819) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Fedon Alexander Lindberg, Postboks 3024 Elisenberg, 0207 OSLO, Norge Klasse:41 Utdannelsesvirksomh, opplæringsvirksomh, underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. Klasse:43 Klasse:44 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Medisinske tjenester; verinære tjenester, hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr, landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Norge Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft; ferdigrter lag av de forannevnte varer. Klasse:35 Fremvisning og salg av de forannevnte varer. 21

22 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266820) (220) Inndato: (180) Registreringen K-IMS (541) Merk er ordmerke i standard font Kongsberg Maritime AS, Postboks 483, 3601 KONGSBERG, Norge Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magniske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; komplte kontrollstasjoner og systemer for skip bestående av instrumenter, apparater og dataprogrammer for dynamisk posisjonering, styrespaker (joysticks), kontrollenher for sidepropeller (thrustere), maskinautomatisering og lastkontroll, radarkart og kommandoskjermer, berøringsskjermer og - paneler og alarmer ; kommandobroutstyr for styring av dekkslys, vindusviskere, navigasjonslys og søkelys. Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 9. Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266821) (220) Inndato: (180) Registreringen drdeciton AS (541) Merk er ordmerke i standard font ARON MARKSKOG, Borgundvei 390, 6015 ÅLESUND, Norge Klasse:44 Medisinske tjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , EM, (210) Søknadsnr.: (266822) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Sellserv AB, Box 5067, SE KARLSTAD, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge Klasse:30 Mel og næringsmidler fremstilt av korn, brød, konditorvarer og konfektyrer; spiseis, honing, sirup; gjær, bakepulver. Klasse:43 Konsulenttjenester vedrørende bakeknikk; rådgivning vedrørernde bakeoppskrifter; fremstilling av oppskrifter for baking av brød, bakverk, bakeriprodukter, konfektyrer og konditorvarer. 22

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer