nr 52/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 52/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda i innsigelsessaker Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Deling Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphør av fullmektigverv INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 52/13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TUMBLR Tumblr Inc, 35 East 21st Street, 6th Floor, US- NY10010 NEW YORK, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare for å muliggjøre opplasting, nedlasting, tilgang, registrering, posting, fremvisning, blogging, lenking, deling, eller på annen måte tilveiebringelse/forsyning av elektroniske medier eller informasjon via datamaskin, internett og andre kommunikasjonsnettverk; dataapplikasjonprogramvare for mobile kommunikasjonsenheter, nemlig programvare for å muliggjøre opplasting, nedlasting, tilgang, registrering, posting, fremvisning, blogging, lenking, deling, eller på annen måte tilveiebringelse/forsyning av elektroniske medier eller informasjon via datamaskin og kommunikasjonsnettverk; nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig tidsskrifter og publikasjoner med brukerdefinert innhold på områder av allmenn interesse; nedlastbar programvare for datamaskiner, bærbare håndholdte digitale elektroniske kommunikasjonsenheter, mobile kommunikasjonsenheter og kablede og trådløse kommunikasjonsenheter for sosial nettverkskommunikasjon; nedlastbar programvare i form av mobilapplikasjoner for bruk med datamaskiner, bærbare håndholdte digitale elektroniske kommunikasjonsenheter, mobile kommunikasjonsenheter samt kablede og trådløse kommunikasjonsenheter til opprettelse, deling, registrering og forsendelse av innhold og blogger på internett; verktøy for dateprogramvareutvikling; dataprogramvare for bruk som programmeringsgrensesnitt (API) for bruk i utvikling av annen applikasjonsprogramvare. Klasse 35 Annonsevirksomhet, reklamevirksomhet og markedsføringtjenester fremskaffet ved hjelp av indirekte metoder for markedsføringskommunikasjon, nemlig sosiale medier, søkemotormarkedsføring, markedsundersøkelser, internettmarkedsføring, mobil markedsføring, mobiltelefonmarkedsføring, blogging og andre former for passive, delbare eller virale kommunikasjonskanaler; annonse-, reklame- og katalogtjenester, nemlig promotering av andres tjenester ved tilveiebringelse/forsyning av nettsider med linker til andres webområder; on-line annonserings- og markedsføringstjenester for andre. Klasse 38 Datatjenester, nemlig tilveiebringelse/forsyning av online-fasiliteter for sanntids interaksjon mellom og blant brukere av datamaskiner, mobile og håndholdte datamaskiner samt kablede og trådløse kommunikasjonsenheter vedrørende temaer av allmenn interesse; telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av meldinger, tekst, multimediainnhold, musikk, videoer, lydinnhold, animasjoner og bilder via globalt datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av online kommunikasjonslinker som overfører nettstedbrukere til andre nettsteder; bildedelingstjenester mellom datamaskiner, nemlig elektronisk overføring av digitale bildefiler mellom internettbrukere; levering av digital musikk ved elektronisk overføring. Klasse 41 Elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering av andres online-arbeid relatert til elektroniske medier, multimediainnhold, videoer, filmer, bilder, tekst, fotografier, brukergenerert innhold samt tilrelatert informasjon via internett og andre kommunikasjonsnettverk om emner av allmenn interesse; online publisering av andres blogger; elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering online av andres tekster og grafiske arbeider med fokus på informasjon innen underholdning, utdanning, sosiale spørsmål, politikk, kulturelle temaer, økonomiske temaer og områder av vitenskapelig og allmenn interesse; publisering av elektroniske publikasjoner; online publiseringer og tidsskrifter, nemlig, blogger relatert til temaer av allmenn interesse; arrangering, organisering gjennomføring, og verskapsutøvelse av sosiale underholdningsbegivenheter. Klasse 42 Tilveiebringelse/forsyning online av ikke-nedlastbar programvare for sosiale nettverk og deling og forbruk av medier via internett; applikasjonstjenestetilbyder (ASP) med fokus på programvare som muliggjør, tilrettelegger eller forenkler opplasting, nedlasting, streaming, regitrering, posting, visning, blogging, lenking, deling eller på annen måte tilveiebringelse/forsyning av elektroniske medier eller informasjon via kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse/forsyning av midlertidig brukertilgang til ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner for sosial nettverkskommunikasjon, opprettelse av virtuelle samfunn, samt overføring av lyd, bilde, video, musikk, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; tilveiebringelse/forsyning av nettsted som presenterer teknologi som muliggjør å laste opp og dele video, musikk, bilder, tekst, grafikk og data; vedlikehold av blogger for andre; tilveiebringelse/forsyning av nettsamfunn der brukere kan dele informasjon, bilder, musikk og lyd- og videoinnhold, for å få tilbakemeldinger fra andre brukere, for å danne virtuelle samfunn, og å engasjere seg i sosiale nettverk. Klasse 45 Internettbaserte sosiale nettverkstjenester som tillater brukere å kommunisere og dele, lagre, overføre, se på, vise og nedlaste tekst, bilder, lyd- og videoinnhold, og annet multimediamateriale; sosiale nettverks- og nettverksbyggingstjenester online; tilveiebringelse/forsyning av sosiale nettverks- og nettverksbyggings-webområder for underholdningsformål. 3

4 registrerte varemerker nr 52/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Paramount Pictures Corp, 5555 Melrose Avenue, US- CA LOS ANGELES, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; apparater til lagring eller levering av lyd eller bilder; spillefilmer og videobånd, videoplater og innspillede magnetiske bånd med lyd og/eller bilder; underholdningsapparater til bruk sammen med fjernsynsmottakere, datamaskiner; dataprogram; dataprogramvare; interaktive datasystemer; magnetiske og fiberoptiske databærere; apparater til opptak, registrering og avspilling av lyd, bilder og/eller data; apparater til opptak, overføring og avspilling av lyd og/eller bilder; underholdningsapparater til bruk sammen med fjernsynsskjermer eller videomonitorer; spill og apparater til spill til bruk sammen med fjernsynsskjermer og videomonitorer; dataspill; elektroniske spill; videospill, CD-ROMspill, lydspill (audio output games); spillkassetter (games cartridges) til bruk ved elektroniske spillapparater; lyd- og videoinnspillinger; solbriller; apparater og instrumenter til opplæring og undervisning; grammofoninnspillinger; plater, disketter; bånd, kassetter og andre bærere, som alle er bærere av eller til bruk for lydinnspillinger, videoinnspillinger, data, bilder, spill, grafikk, tekst, programmer eller informasjon; grammofonplater og disketter; cdplater; spillkassetter (games cartridges) til datavideospill og videospillmaskiner; kassetter med dataspill; programmer med dataspill; minnebærere, interaktive CDer og CD-ROM; videobånd, videoplater, videokassetter, laserbånd og DVD-plater, CD-ROM og andre mediaformater med spill, interaktive spill, spillefilmer, sport og fjernsynsserier, game show, reality-baserte show, animasjoner og andre forestillinger og underholdning; innspillede magnetiske bånd med lyd og/eller bilder; trådløst utstyr og tilbehør til mobiltelefoner; deksler for mobiltelefoner; ringetoner; ringetoner som kan nedlastes, musikk, MP3`er, grafikk, spill og videobilder for trådløse mobilkommunikasjonsanordninger; nedlastbar lyd, musikk og videoinnspillinger, elektroniske spill og ringesignaler for mobiltelefoner; interaktive spill til anvendelse på datamaskiner eller mobiltelefoner; underholdningssystemer til bruk i hjemmet; digitale medier, nemlig digitale videoplater, dvd-plater, nedlastbare lyd- og videoinnspillinger, og digitale plater med høy oppløsning som viser innspilte filmer og fjernsynsserier. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; radio- og fjernsynsunderholdningsvirksomhet; film-, musikk-, video- og teaterunderholdningstjenester; produksjon, forberedelse, presentasjon, distribusjon, syndikering og utleie av fjernsyns- og radioprogrammer og reportasjer og film, animerte filmer og lyd- og videoinnspillinger; produksjon av levende underholdning; produksjon av fjernsynsunderholdning; virksomhet i forbindelse med spillefilmunderholdning, fjernsynsunderholdning og liveunderholdning og show; produksjon av bøker, magasiner og tidsskrifter, produksjon og utleie av undervisnings- og opplæringsmaterialer; publisering, organisering, produksjon og presentasjon av arrangementer og begivenhet med utdannelsesformål, kulturelle formål og underholdningsformål; organisering, produksjon og presentasjon av konkurranser, spill, quiz, spørrekonkurranser, fornøyelses- og underholdningsdager, utstillinger, sportsarrangementer, shows, omreisende shows, sceneshow, teaterstykker, konserter, liveunderholdning og underholdning med publikumdeltakelse; online informasjonstjenester relatert til elektroniske spilltjenester over internett eller mobiltelefoner; tilveiebringe digital musikk (ikke nedlastbar) til internett og mobiltelefoner; online informasjonstjenester relatert til underholdning, sport og kulturelle arrangementer tilveiebrakt online fra en database eller ved hjelp av andre midler; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt via en database eller via internett eller mobiltelefoner; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner; publisering og utgivelse av online elektroniske bøker og tidsskrifter; publisering og utgivelse av tekster i elektronisk format eller andre tekstformater; utstillingstjenester; nyhetsprogramtjenester til overføring over internett eller mobiltelefoner; tilretteleggelse og gjennomføring av konferanser; fornøyelses- og underholdningstjenester; spillehallvirksomhet; tilveiebringe informasjon om underholdningstjenester til flere brukere via World Wide Web, via internett, via andre online databaser eller via mobiltelefoner; produksjon av danseshow, musikkshow og videoprisoverrekkelser; komedieshow, game show og sportlige arrangementer for et live publikum som er direktesendt eller tatt opp på bånd for senere kringkasting og visning; direktesendte musikkonserter; fjernsynsnyhetssendinger; organisering av talentkonkurranser og musikk- og fjernsynsprisutdelinger; organisering og presentasjon av underholdning relatert til stil og mote; tilveiebringe informasjon innenfor området for underholdning via et globalt datanettverk eller mobiltelefoner; tilveiebringe et online stemmesystem via internett eller en trådløs kommunikasjonsanordning til underholdningsformål; informasjonstjenester om nyheter og aktuelle begivenheter; tilveiebringe informasjon innenfor underholdningsområdet til en eller flere mennesker via internett i caféer, barer, kafeteriaer, bistroer, restauranter eller kaffehussettinger; underholdningstjenester i form av produksjon og distribusjon av spillefilmer; produksjon og distribusjon av fjernsynsprogrammer; produksjon og distribusjon av innspilte videokassetter, dvd plater og innspilte lydplater og andre digitale lagringsmedier; tilveiebringe nedlastbar streaming- og trådløst underholdningsinnhold i form av audiovisuelle verk, filmer, trailere, fjernsynsnettverk, musikk, og spill via et globalt datanettverk og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon innenfor området for underholdning, filmer, spill og musikk over datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk eller mobiltelefoner; tilveiebringe online spill inkludert interaktive spill; spillefilm- og fjernsynsstudiotjenester; utleie av spillefilm- og fjernsynssceneri- og/eller kulisser og utstyr; tilveiebringelse av kino- og teaterfasiliteter; 4

5 registrerte varemerker nr 52/13 utleie av apparater til sending, mottak, redigering eller reprodusering av kinematografiske filmer, lyd og video; opptaks-, innspillings-, modifiserings- eller redigeringstjenester for film, lyd og video; tilveiebringe online spill på trådløse anordninger, inkludert mobiltelefoner, på datamaskiner, eller på spillekonsoller; underholdningstjenester i form av produksjon og distribusjon av animerte visuelle effekter og datagrafikk til spillefilmer og fjernsyn; produksjon av animerte spillefilmer; underholdningstjenester, nemlig produksjon, distribusjon og visning av spillefilmer og tvprogram; tilveiebringe informasjon relatert til alle forannevnte tjenester. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Y-SPAN NSE Products, Inc, 75, West Center Street, US- UT84601 PROVO, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd og dietetiske stoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Witty Knitters AG, Kasper Pfeiffer Strasse 4, CH-4142 MÜNCHENSTEIN, Sveits Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 9 Briller, spesielt solbriller, brilleinnfatninger, brilleetuier; lydbærere, spesielt CDer, DVDer og CD-ROM. Klasse 11 Lamper (elektrisk), særlig elektriske lysestaker. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, kokekar og kjeler, glassvarer, porselen og keramikk, spesielt kjøkkenutstyr og bordservise. Klasse 27 Tepper, ryer, tapeter (ikke av tekstilmateriale), særlig papirtapeter. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. Witty Knitters AG, Kasper Pfeiffer Strasse 4, CH-4142 MÜNCHENSTEIN, Sveits Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 9 Briller, spesielt solbriller, brilleinnfatninger, brilleetuier; lydbærere, spesielt CDer, DVDer og CD-ROM. Klasse 11 Lamper (elektrisk), særlig elektriske lysestaker. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, kokekar og kjeler, glassvarer, porselen og keramikk, spesielt kjøkkenutstyr og bordservise. Klasse 27 Tepper, ryer, tapeter (ikke av tekstilmateriale), særlig papirtapeter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WITTY KNITTERS Witty Knitters AG, Kasper Pfeiffer Strasse 4, CH-4142 MÜNCHENSTEIN, Sveits Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 9 Briller, spesielt solbriller, brilleinnfatninger, brilleetuier; lydbærere, spesielt CDer, DVDer og CD-ROM. Klasse 11 Lamper (elektrisk), særlig elektriske lysestaker. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, 5

6 registrerte varemerker nr 52/13 kokekar og kjeler, glassvarer, porselen og keramikk, spesielt kjøkkenutstyr og bordservise. Klasse 27 Tepper, ryer, tapeter (ikke av tekstilmateriale), særlig papirtapeter. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WAC Bayerheim A/S, Vestre Strandalle 54, DK-8240 RISSKOV, Danmark Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 12 Sykler, sykkeldeler og -tilbehør, særlig rammer, sykkelsadler, seter, skjermer, sykkelstyre, holker, gearskifter, kjeder, gafler og styrestem til sykler, sykkelhjul, felger, eiker og dekk, inklusive slanger og tubeless sykkeldekk, bagasjebrett til sykler, sykkelstativer, reparasjonsutstyr til sykkeldekk og sykkelslanger, luftpumper, flaskeholdere til sykler; sykkelstativ til bruk på kjøretøy, sykkeltraller og joggevogner, reparasjonsstativer til sykler; sykkelvesker; scootere; elektriske sykler. Klasse 28 Barnesykler [leker], trimsykler. Klasse 35 Detaljhandel av sykler og deler og tilbebør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rosso Trading AS, Postboks 111, 4465 MOI, Klasse 35 Import og eksportvirksomhet. Klasse 36 Eiendomsomsetning. Klasse 39 Transportvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EPOCH Mikael Sandström, Aftonvägen 22, SE TULLINGE, Sverige Klasse 14 Klokker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/521,671 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jensen Maritime Consultants Inc, 1102 SW Massachusetts Street, US-WA98134 SAATTLE, USA MAQS Law Firm, Pilestræde 58, DK-1112 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 35 Forhandling av marine kommersielle transaksjoner for tredjeparter; styring av regulatorisk innlevering, nemlig forretningskonsulentytelser vedrørende forberedelse og innsendelse av søknader om godkjenning av skipsdesign hos statlige tilsynsorganer; tilby konsulenttjenester innen styring av regulatorisk innlevering for skipsdesignere, samt å bistå dem med den administrative behandling av søknader om godkjenning av skipsdesign fra statlige tilsynsorganer. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av fartøy og skip; skipsbygging; maritim konstruksjon; skip og fartøy konvertering og renovering; byggeledelse. Klasse 42 Tilpasset design og konstruksjon av skip og fartøy for andre; design tjenester innen maritim skipsbygging; maritim engineering; strukturell og stabilitet analyse av skip og fartøy; gjennomføring av forundersøkelser; konsultasjon innen fartøy og skipsdesign; konsultasjon innen marin engineering. 6

7 registrerte varemerker nr 52/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ADDONS DESIGN AS, Siriusvegen 56, 3942 PORSGRUNN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 8 Knivsmedvarer, skjeer og gafler; håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); hug- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; amuletter (smykker), armbånd (smykker), armbåndsur, bijouterivarer, emblemer av edelmetall, halskjeder, kjedepynt (smykker), lenker av edelmetall (smykker), mansjettknapper, perler (juveler), ringer (smykker), stoppeklokker, øreklips, øreringer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); asjetter, badekar for spedbarn (bærbart), baljer, bestikk- og servisekurver for piknik, blandeskjeer (kjøkkenredskap), boller (husholdning), bordserviser (andre enn kniver, gafler og skjeer), brett for husbruk, brødbokser, brødfjeler, brødkurver, bur for kjæledyr, børster for rengjøring av beholder, børster for oppvask, elektriske børster (unntatt maskindeler), bøtter, cocktailvispere, drikkebeholdere, drikkeglass, eggbeger, eltemaskiner for husholdningsformål (ikke elektriske), emaljerte glass, engangstallerkener, fat, feiekoster, filtre for husholdningsbruk, flasker, flaskeåpnere, former (kjøkkenredskaper), frityrkokere (ikke elektriske), fruktskåler, fuglebur, gryter, grønnsakfat, gulvskureklut, hansker for husholdningsbruk, håndkleholdere, håndkverner for husbruk, isbøtter, kaffekanner (ikke elektriske), kaffekverner (hånddrevne), kaffeserviser, kakebokser, kakeformer, kakespader, kanner, kar for laging av is og sorbet, karafler, kasseroller, kjølebokser (bærbare og ikke elektriske), kjøleflasker, kluter for rengjøring, kokeredskaper (ikke elektriske), kokkeskjeer, kopper av papir eller plast), kopper, korketrekkere, kosmetikkredskaper, krukker, krus, krystall (glasstøy), kurver for husbruk, leirgryter, lokk for fat og tallerkener, lunsjbokser, lysestaker, mugger, nattpotter, neglebørster, osteklokker, papirkurver, parfymespredere, pepperbøsser, potter, pudderdåser, pusseskinn, roterende anretningsbrett (Lazy Susan), rottefeller, salatboller, saltkar, serveringsbrett, serviser, skilt av porselen eller glass, skjærebrett for kjøkken, skobørster, skohorn, skåler, smørkrukker, spann, sparebøsser, sparegriser, spisepinner, sprøyter for vanning av blomster og planter, stekepanner, stengods, strykebrett, sugerør, sukkerskåler, syltetøyglass, søppelspann, såpebokser, såpeholdere, tallerkener, tannbørster, tebokser, tekanner, termosflasker, tørkestativer for tøy, vaskebaljer, tåteflaskevarmere (ikke elektriske), vaffeljern (ikke elektriske), varmehetter for tekanner, vaser, vaskevannsfat, visper (ikke elektriske). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; badebukser, badedrakter, badehetter, badekåper, badesandaler, barnetøy, bleiebukser (klær), bukseseler, bysteholdere, fotballsko, hansker (bekledning), hetter (klær), hodebånd (bekledning), hofteholdere (undertøy), klær for gymnastikk, kyser, papirhatt (klær), pyjamaser, regntøy, sandaler, skistøvler, skjerf, slips, sokker, stranddresser, t-skjorter, tøfler, undertøy, vester, yttertøy, øreklaffer (bekledning). Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; baller for spill, brettspill, buer for bueskyting, byggeklosser (leker), byggesett (leketøy), dukkehus, dukkeklær, dukker, dukkesenger, dukkestuer, festhatter av papir, fiskeredskaper, fjærballer (spill), flyvende tallerken (skjeneplate) (leker), forminskede modeller av kjøretøyer, gyngehester (leker), hesteskospill, husker, in-line skøyter, karnevalsmasker, kinaputt-bonbonger, kjegler (leketøy), kjeglespill, kjelker (leketøy), kjelker (sportsartikler), kosedyr, kruttlapper for leketøypistoler, kuler for spill, lekeballer, lekeballonger, lekekjøretøy, marionetter, narreleker, nett (sportsartikler), papirdraker, puslespill, racketer, radiostyrte lekebiler, rangler (leketøy), rullebrett, rulleskøyter, seilbrett, selskapsspill, sjakkspill, ski, skibindinger, bager spesielt tilpasset ski og surfebrett, skivoks, skrapelodd, skyteskiver, sleder (sportsartikler), snurrebasser (leker), snøbrett, sparkesykkel (leketøy), spillkort, spretterter, surfebrett, svømmebassenger (lekeartikler), svømmebelter, svømmebrett, svømmeføtter, svømmeringer, svømmevester, såpebobler (leketøy), teddybjørner, trampoliner, truger, tøyleker, tåteflasker for dukker, uroer (leketøy), vannski, videospillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NKLT MULIGHET AS, Haglundveien 20 A, 1400 SKI, Klasse 9 Software, Audio- og videomottakerapparater, Audiovisuelle apparater for undervisning, Bildetelefoner, Computer periferiutstyr, Dagbøker (elektroniske), Databehandlingsapparater og - innretninger, Databærere [optiske], Datamaskiner, Dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere], Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare], Elektriske apparater for kontroll og overvåkning, Elektriske installasjoner for å forhindre tyveri, Grensesnittenheter for datamaskiner, Låser, elektriske, Måleredskaper, Skanner [databehandlingsutstyr], Tidsregistreringsapparater, Tyverialarmer, Tidsur automatiske Klasse 42 Design av computersystemer, Digitalisering av dokumenter [skanning], Elektronisk lagring av data, Forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann], Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk, Ingeniørvirksomhet [Teknisk ekspertise], Konsulenttjenester innen dataprogramvare, Konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, Konvertering av dataprogrammer og data [Ikke fysisk konvertering], Oppdatering av dataprogrammer, Plantegning i forbindelse med bygging, Prosjektstudier [tekniske], Rådgivningstjenester innen IT, Rådgivning ved design av websider, Softwaretjenester [SaaS], Utarbeidelse av 7

8 registrerte varemerker nr 52/13 dataprogrammer, Utleie av dataprogrammer Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen alpha dialog Alpha Dialog AS, Gamleveien 62, 4790 LILLESAND, Klasse 35 Administrasjon av prosjekter; bedriftsledelse av hoteller; bedriftsopplysninger; bedriftstøttetjenester (hms); bedriftsundersøkelser; bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner om forretninger; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; forretningsevaluering; forretningsinformasjoner; forretningsundersøkelser; forskning relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); innsamling av informasjon for bruk i databaser; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål; lobbyvirksomhet for forretningsformål; markedsføring; markedsstudier; markedsundersøkelser; modelltjenester for reklame og salg; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; personellrekruttering; rasjonaliseringsekspertise; rådgivning for forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; rådgivning vedrørende hms; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger. Klasse 41 Akademier [utdanning]; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; coaching (veiledning); eksaminasjonsvirksomhet; informasjon vedrørende utdannelse; korrespondansekurs; korrespondanseundervisning; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av seminarer; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; skoletjenester [utdannelse]; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; undervisning. Klasse 45 Inspeksjon av fabrikker i forbindelse med sikkerhetsspørsmål; juridisk forskning; juridiske tjenester; konfliktløsningstjenester; konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; mekling; meklingstjenester; politisk lobbyvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rasmi Krippendorf MARTIN RASMI KRIPPENDORF, Hagasvingen 14, leil. 312, 1474 NORDBYHAGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen British American Tobacco (Brands) Ltd, Globe House, 4 Temple Place, GB-WC2R2PG LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FASIA Fasia AS, Hardangerveien 21, 5224 NESTTUN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; franchisetjenester, nemlig å tilby assistanse til forretningsledelse i etableringen og drift for tilbydere av medisinske tjenester, helsetjenester, massasjetjenester, osteopatitjenester og - behandling, hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 44 Medisinske tjenester; helsetjenester; massasjetjenester; osteopatitjenester og - behandling; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker; klinikker. 8

9 registrerte varemerker nr 52/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NOAH GARDEN AS, Harpunveien 6, 3128 NØTTERØY, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). NOAH GARDEN AS, Harpunveien 6, 3128 NØTTERØY, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NOOD NOAH GARDEN AS, Harpunveien 6, 3128 NØTTERØY, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 9

10 registrerte varemerker nr 52/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NOR DO I MARIUS RYSTE, Lerstadtoppen 35, 6014 ÅLESUND, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen unihost ZIODEX LTD, Vermundsjøen, 2283 ÅSNES FINNSKOG, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EUCREAS Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. Proximo Spirits Inc, 333 Washington Street, US- NJ07302 JERSEY CITY, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker; ikke-alkoholholdige cocktailblandinger; øl, siruper og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); likører, destillerte drikkevarer, cocktailer, whisky. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE POWER OF POSSIBLE Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Valea AB, Box 7086, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål; ildslukningsmidler; hydrogen; metanol Klasse 4 Bensin, petroleumsprodukter, olje, råolje, raffinert olje, brenselolje og brennstoff, drivstoff, tørr gass, naturgasskondensater; generatorgass (syntetisk gass); oljer og fett til industrielle formål; smøreoljer; støvbindermidler; drivstoff (herunder motordrivstoff; pellets brukt til brensel; fyringsolje; forbrenningsgass Klasse 6 Metalldeler til bruk i offshore olje- eller gassbrønner; gassrørledninger og utstyr relatert til dette. Klasse 7 Vindmøller, offshore vindmøller, vindkraftanlegg, offshore vindkraftanlegg, vindturbiner, mølletårn og møllemaster, møllevinger; raffineringsanlegg; installasjoner og maskiner for (offshore) boring, samt deler til dette som ikke er inkludert i andre klasser; offshore boreplattformer; gassifiseringssystemer og anlegg; gasskompressorer; produksjonsutstyr for olje og gass. Klasse 9 Programvare til bruk innen fagområdene energi, kjemikaler, olje og gass; apparater og utstyr for utvinning av olje og gass; seismisk avbildingsutstyr og gravimetrisk overvåkingsapparat og -utstyr; instrumenter og utstyr for logging og prosessering av data fra undersjøiske strukturer og utstyr for 10

11 registrerte varemerker nr 52/13 kommunikasjon av data til eksterne enheter; computer software og computer apparater og -utstyr for vindmøller, kontroll og overvåkingsutstyr for automatisk inn- og utkopling av generatorer og til automatisk start etter strømavbrytelse, overspenningsbeskyttelse mot lynnedslag; mikroprosessorer til kontroll og spenningsregulering, til kontroll av vibrasjon, fasetilstand og rotorhastighet, til kontroll av effektivitet, av temperatur, av vindretning og av vindhastighet; alle relatert til vindmøller Klasse 35 Markedsføring, distribusjon, engrossalg og detaljhandelstjenester i forbindelse med drivstoff, olje, petroleum, gass, smøremidler, kjemiske produkter for industrielle og vitenskapelige formål, alkohol (unntatt alkoholholdige drikker) og metanol Klasse 36 Betalingstjenester for C02-kvoter, C02-finansielle forvaltningstjenester; kvotehandel vedrørende utslipp; forsikringstenester og finansielle tjenester; kapitalinvestering; sponsorvirksomhet Klasse 37 Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, vedlikehold og reparasjonstjenester relatert til oljeplattformer og oljerørledninger; boring og vedlikehold av olje- og gassbrønner; brønnpumping av olje og gass; gruvedriftstjenester; gruvedrift knyttet til oljesand; oppsett, tilsyn og oppstart av olje- og gassfelt, installasjoner for ekstraksjon, transport, lagring og prossesering av disse, prosess- og industrianlegg og - installasjoner, bygninger, maskiner og utstyr; konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av vindmøller og vindkraftanlegg, av offshore vindmøller og offshore vindkraftanlegg, samt av vindturbiner, mølletårn, møllemaster og av møllevinger. Klasse 39 Transport av drivstoff, olje, petroleum, gass og smøremidler; transport av olje, gass og oljesand i rørledning; oppbevaring av skip; distribusjon, forsyning, transport og oppbevaring av drivstoff, olje, petroleum, gass og smøremidler Klasse 40 Olje- og gassproduksjon; raffinering av råolje og bearbeiding av produkter av raffineringen, så vel som prosessering av tørr gass og naturgasskondensater; gassifisering av organiske materialer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; bedriftsopplæringssprogrammer; organisering og gjennomføring av seminarer og workshops; e- læringsprogrammer; coaching (veiledning); fremskaffe online-informasjon og nyheter; sportslige aktiviteter; kulturelle aktiviteter knyttet til sponsorvirksomhet Klasse 42 Analysetjenester for utnyttelse av olje, gass og oljefelt; tjenester knyttet til letevirksomhet og feltutvikling i markedsføringen av teknologi og produkter knyttet til petroleumsindustri; ingeniørtjenester og undersøkelser relatert til dypvannsteknologi; oljeleting, planleggingstjenester relatert til bygging av oljeplattformer; testing av oljebrønner; geoseismiske undersøkelsestjenester; registrering av seismiske data; gravimetrisk overvåkning; leting etter hydrokarboner; elektromagnetisk havbunnlogging; utvikling og testing av vindmøller og vindkraftanlegg; tester (inspeksjon) for tidlig skadediagnose i oljefelt- og oljedriftsanlegg, utstyr og systemer; computerprogrammering for andre; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert til dette, industriell analyse og forskning; utvikling og vedlikehold av internett nettsteder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HIPAQ Nordisk Højtryk A/S, Vidalsvej 4, DK-9230 SVENSTRUP, Danmark Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; kompressorer [maskiner]; kompressormaskiner, høytrykskompressorer; pumper herunder høytrykspumper [deler av maskiner eller motorer]; pumper herunder høytrykspumper [maskiner]. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, reparasjon og vedlikehold av maskiner, herunder kompressorer, høytrykkskompressorer, pumper og høytrykkspumper. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling av maskiner, herunder kompressorer, pumper og høytrykkspumper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DRYS Drys Denmark ApS, Livøvej 23, DK-8800 VIBORG, Danmark Advokat Eric Augustin Krogh, c/o Advokatfirmaet Seland DA, Postboks 1938 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Håndvesker, damevesker, kofferter, reisevesker. Klasse 25 Klær for kvinner, unntatt yttertøy, arbeidsklær og fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLUESMOTHERS Tromsø kommune, v/familiens Hus, Utsikten, 9018 TROMSØ, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Nedlastbare publikasjoner i form av nyhetsbrev, bøker, blader, tidsskrifter, brosjyrer; lydbøker; 11

12 registrerte varemerker nr 52/13 dataprogramvare. Klasse 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, håndbøker, nyhetsbrev, magasiner, pamfletter, tidsskrifter, brosjyrer; kataloger; plakater; undervisnings- og opplæringsmateriell (unntatt apparater). Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; kurs. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AARSKOG PER AS, Postboks 530, 1411 KOLBOTN, Lynx Advokatfirma DA, H. Heyerdahlsgt 1, 0160 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, 2012/08224 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (556) Merket er et lydmerke Aktiebolaget Svensk Filmindustri, SE STOCKHOLM, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 41 Kinodrift; fremvisning av kino- og spillefilmer; utleie av kino- og spillefilmer. Cloetta Sverige AB, Brogatan 7, SE MALMÖ, Sverige Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, SE MALMÖ, Sverige Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver: salt; sennep; eddik, sauser, krydderier. is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Flying Culinary Circus AS, Seljeveien 1, 0575 OSLO, Klasse 8 Knivsmedvarer, gafler og skjeer Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre, vilt. Kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer,

13 registrerte varemerker nr 52/13 syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ASPIT AS, Steinsrudvegen 1, 3840 SELJORD, Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klean Kanteen Inc, 4345 Hedstrom Way, US-CA95973 CHICO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 20 Gjenanvendelige beholdere for matvarer som bulkvarer, samt andre varer som kjøpes på en vektbasert basis. Klasse 21 Gjenanvendelige drikkebeholdere; lokk og lukkemekanismer for gjenanvendelige drikkebeholdere. Klasse 36 Finansiell sponsing av underholdning, sportslige og kulturelle begivenheter for fremme av offentlig bevissthet om miljøet, bærekraftighet og helserelaterte temaer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Flying Culinary Circus Flying Culinary Circus AS, Seljeveien 1, 0575 OSLO, Klasse 8 Knivsmedvarer, gafler og skjeer Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre, vilt. Kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KLEAN KANTEEN Klean Kanteen Inc, 4345 Hedstrom Way, US-CA95973 CHICO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Finansiell sponsing av underholdning, sportslige og kulturelle hendelser for fremme av offentlig bevissthet om miljøet, bærekraftighet og helserelaterte tjenester. 13

14 registrerte varemerker nr 52/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CA, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Ddrops Company Inc, 126 Trowers Road, CA- ONL4L5Z4 WOODBRIDGE, Canada Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Vitamin- og mineraltilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INCIDER Joy Zone AS, Fjordalléen 18, 0250 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VERMAR Agavera Camichines SA de CV, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, MX-CP45601 TLAQUEPAQUE, JALISCO, Mexico Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); tequila, smakstilsatt tequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/878,510 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen A2D A2D Technologies Inc, 785 Greens Parkway, Suite 100, US-TX77067 HOUSTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Forhåndsinnspilte elektroniske media inneholdende geofysiske data, nemlig gravitasjon, magnetisk, aeromagnetisk og seismisk-data bilder; nedlastbare elektroniske datafiler inneholdende geofysiske data, nemlig gravitasjon, magnetisk, aeromagnetisk og seismisk-data bilder; nedlastbare elektroniske datafiler inneholdende borehullslogger, geologiske rapporter og geologiske kart; forhåndsinnspilte elektroniske media inneholdende borehullslogger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES SA, Rua Humaitá No 275/1302, BR- HUMAITÁ - RIO DE JANEIRO, Brasil Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 14

15 registrerte varemerker nr 52/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNIKIA AS, Bleikerveien 17, 1387 ASKER, Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; tredemøller; deler og tilbehør til det forannevnte innenfor denne klasse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOECO Moeco Oil & Gas AS, Haakon VII's gate 1, 0161 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 37 Gravearbeid for naturressurser, så som olje og gass; brønnboring; installasjon av oljeledninger for olje og naturgass. Klasse 39 Transport av råolje, gass og raffinerte oljeprodukter via rørledninger; transport av råolje, gass med skip; transport av råolje, gass med tog; transport av råolje, gass med kjøretøy; gasstilførsel; tjenester for lagring av råolje, gass og raffinerte oljeprodukter i beholdere. Klasse 42 Geologiske grunnundersøkelser eller forskning; konsultasjonsvirksomhet innen grunnundersøkelser eller forskning av olje eller naturgass; undersøkelser, analysering, eksperimentering og forskning i forbindelse med olje eller naturgass; ingeniørvirksomhet for olje- og naturgassanlegg. Moeco Oil & Gas AS, Haakon VII's gate 1, 0161 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 37 Gravearbeid for naturressurser, så som olje og gass; brønnboring; installasjon av oljeledninger for olje og naturgass. Klasse 39 Transport av råolje, gass og raffinerte oljeprodukter via rørledninger; transport av råolje, gass med skip; transport av råolje, gass med tog; transport av råolje, gass med kjøretøy; gasstilførsel; tjenester for lagring av råolje, gass og raffinerte oljeprodukter i beholdere. Klasse 42 Geologiske grunnundersøkelser eller forskning; konsultasjonsvirksomhet innen grunnundersøkelser eller forskning av olje eller naturgass; undersøkelser, analysering, eksperimentering og forskning i forbindelse med olje eller naturgass; ingeniørvirksomhet for olje- og naturgassanlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Avur INTELLIT AS, Kokstadvegen 29, 5257 KOKSTAD, Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 15

16 registrerte varemerker nr 52/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VBG Group AB, Box 1216, SE VÄNERSBORG, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 4 Smøremidler med rengjørende egenskaper. Klasse 12 Utstyr til kjøretøy, nemlig tilhengerkoblinger, trekkbjelker, slepestenger, slepeøyer, elektriske kontakter for tilhengerkoblinger, smøre- og rengjøringssystem for tilhengerkoblinger, vendeskiver, vendeskiver med glidestykke, underkjøringsbeskyttelse, samt deler og komponenter til forannevnte varer. NORSK TRANSFORMATOR AS, Postboks 2505, 7729 STEINKJER, Klasse 9 Transformatorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAIK HITCH HIKE STUDIO AS, Tyssøy, 5177 BJØRØYHAMN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, alle de forannevnte varer med unntak for en arabisk haik. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljog engroshandelstjenester; salg, derunder via fjernhandel av tekstiler, tekstilvarer, klær, fottøy, aksessorier til klær, smykker, briller, solbriller, vesker, parfymevarer, møbler, husholdningsgjenstander, kunst og kunstgjenstander, alle de forannevnte tjenester med unntak for tjenester relatert til en arabisk haik. Klasse 42 Industriell formgiving; grafisk formgiving; industridesign; motedesign; design av tekstiler, tekstilvarer, klær, fottøy, aksessorier til klær, smykker, briller, solbriller, vesker, møbler og husholdningsgjenstander, alle de forannevnte tjenester med unntak for tjenester relatert til en arabisk haik. UNIKIA AS, Bleikerveien 17, 1387 ASKER, Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 9 Periferiutstyr for datamaskiner; musematter, datamaskinstativ med kjøleribber tilpasset transportable datamaskiner, støttestativer spesielt tilpasset transportable datamaskiner. Klasse 16 Kontorrekvisita (ikke møbler); skriveunderlag. Klasse 20 Møbler; kontormøbler, sammenleggbare bord; puter, formsydde og formstøpte puter; stativer for transportable datamaskiner; bord for personlige datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Trivial Life TRIVIAL LIFE AS, Østensjøveien 36, 0667 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre 16

17 registrerte varemerker nr 52/13 digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BasisBall BACK TO START AS, Postboks 88, 6783 STRYN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Thai Agri Foods Public Co Ltd, 155/1 Moo 1, Theparak Road, TH BANGSAOTHONG, SAMUTPRAKARN, Thailand Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 29 Grønnsaksaft for koking. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; fruktdrikker med smakstilsetning; fruktekstrakter; grønnsaksjuicer (drikker); saft og andre preparater for framstilling av drikker; kokosjuice, kokosjuice med fruktkjøtt. KRIFON AS, Harpunveien 6-8, 3128 NØTTERØY, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LE GRAND COMPTOIR Select Service Partner SAS, Immeuble Tour de Lyon, 185 rue de Bercy, FR PARIS, Frankrike Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 43 Tjenester i forbindelse med bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig opphold og losji, midlertidig innlosjering; tilberedelse av mat og drikke; kro, bistro, kafé, kafeteria, vertshus, vinbarer, barer, hoteller, restaurant og bankettjenester; tilberedelse av mat og drikke for konsumering på stasjoner og tog; catering- og kantinetjenester; snackbartjenester; konsultasjoner relatert til og i forbindelse med mat, drikke, catering, restaurant og kafeteriatjenester; tilveiebringelse av mat og drikke via salgsautomater; 17

18 registrerte varemerker nr 52/13 organisering av og anskaffelse av fasiliteter for konferanser, bryllup, møter og begivenheter [events]; mattjenester basert på kontrakt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KRIFON AS, Harpunveien 6-8, 3128 NØTTERØY, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KNALLSTART KJELL OLAV NILSEN, Postboks 1213, 9262 TROMSØ, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/024,432 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WELLNESS LOUNGE HAPPY HOUR WELLNESS INTERACTIVE Inc, 14 SOUTH ORANGE AVENUE, SUITE 1R, US-NJ07079 SOUTH ORANGE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 41 Arrangering, organisering, gjennomføring og ledelse av sosiale underholdningsbegivenheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bennett Reklamebyrå AS, Postboks 5635 Sluppen, 7484 TRONDHEIM, Klasse 35 Forretnings-og forbruksinformasjon- og rådgivning, Markedsføring, Public Relation, Reklamebyråer, Reklamevirksomhet,Utarbeidelse av reklametekster, Rådgivning for forretningsledelse, Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. Klasse 42 Opprettelse og vedlikehold av websider for andre, Rådgivning ved design av websider, Rådgivningstjenester innen IT, Webhotell (tilby vertsserver for andres hjemmesider), Grafisk formgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen bnet Bennett Reklamebyrå AS, Postboks 5635 Sluppen, 7484 TRONDHEIM, Klasse 35 Forretnings-og forbruksinformasjon- og rådgivning, Markedsføring, Public Relation, Reklamebyråer, Reklamevirksomhet,Utarbeidelse av reklametekster, Rådgivning for forretningsledelse, Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. Klasse 42 Opprettelse og vedlikehold av websider for andre, Rådgivning ved design av websider, 18

19 registrerte varemerker nr 52/13 Rådgivningstjenester innen IT, Webhotell (tilby vertsserver for andres hjemmesider), Grafisk formgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FINAREF AS, Postboks 555, 1411 KOLBOTN, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pipeline Induction Heat Ltd, The Pipeline Centre, Farrington Road, Rossendale Road Industrial Est., GB-BB115SW BURNLEY, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Utblåsingskamre og utblåsingsmaskiner og -utstyr for spraying med slipemateriale under trykk for fjerning av overflatebelegg eller for bruk i sandblåsing, eller for bruk i slipeblåsing, eller til bruk i kuleblåsing; deler, bestanddeler og tilbehør for alle foran nevnte varer. Klasse 40 Behandling av materiell, utblåsingstjenester, sandblåsetjenester, slipeblåsingstjenester, kuleblåsingstjenester. Myrkdalen Fjelllandsby, Postboks 14, 5701 VOSS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av rengjøringsmidler, kosmetikk, artikler for personlig hygiene, brensel, lys, farmasøytiske preparater, forbindingssaker, bygningsmaterialer, verktøy, apparater for belysning og oppvarming, sanitærutstyr, kjøretøy, våpen, fyrverkeri, ur og smykker, trykksaker, bøker, papirartikler, kontorrekvisita, bager, vesker og andre reiseeffekter, møbler, prydgjenstander, husholdningsredskaper, glassvarer og stentøy, presenninger, tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, tapeter og gulvbelegg, spill, leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, nærings- og nytelsesmidler, drikker. Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; utleie av fast eiendom; tilveiebringe lokaler for kurs og konferanser. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vaktmestertjenester; snørydding. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; organisering av rundreiser, dagsturer, fjordturer og sightseeing; bistand ved bestilling og planlegging av reiser; utleie av sykler og kjøretøy; organisering av, og tilrettelegging for fjellturer, vandreturer, sykkelturer og rideturer; utleie av hester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangere kurs, konferanser, idrettsarrangement og konkurranser; skisentervirksomhet; skiskoler; rideskoler; opplæring og instruksjon i bruk av sportsutstyr; organisering av, og tilrettelegging for sykling, downhill mountain biking, strikkhopping, zip lining, aking og andre sportsgrener og fritidsaktiviteter; utleie av ski og annet sportsutstyr; utleie av rideutstyr. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotellvirksomhet; bistand ved bestilling og planlegging av midlertidig innlosjering; tilveiebringe lokaler for kurs og konferanser. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 19

20 registrerte varemerker nr 52/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Myrkdalen Fjelllandsby, Postboks 14, 5701 VOSS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av rengjøringsmidler, kosmetikk, artikler for personlig hygiene, brensel, lys, farmasøytiske preparater, forbindingssaker, bygningsmaterialer, verktøy, apparater for belysning og oppvarming, sanitærutstyr, kjøretøy, våpen, fyrverkeri, ur og smykker, trykksaker, bøker, papirartikler, kontorrekvisita, bager, vesker og andre reiseeffekter, møbler, prydgjenstander, husholdningsredskaper, glassvarer og stentøy, presenninger, tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, tapeter og gulvbelegg, spill, leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, nærings- og nytelsesmidler, drikker. Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; utleie av fast eiendom; tilveiebringe lokaler for kurs og konferanser. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vaktmestertjenester; snørydding. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; organisering av rundreiser, dagsturer, fjordturer og sightseeing; bistand ved bestilling og planlegging av reiser; utleie av sykler og kjøretøy; organisering av, og tilrettelegging for fjellturer, vandreturer, sykkelturer og rideturer; utleie av hester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangere kurs, konferanser, idrettsarrangement og konkurranser; skisentervirksomhet; skiskoler; rideskoler; opplæring og instruksjon i bruk av sportsutstyr; organisering av, og tilrettelegging for sykling, downhill mountain biking, strikkhopping, zip lining, aking og andre sportsgrener og fritidsaktiviteter; utleie av ski og annet sportsutstyr; utleie av rideutstyr. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotellvirksomhet; bistand ved bestilling og planlegging av midlertidig innlosjering; tilveiebringe lokaler for kurs og konferanser. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Myrkdalen Fjelllandsby, Postboks 14, 5701 VOSS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av rengjøringsmidler, kosmetikk, artikler for personlig hygiene, brensel, lys, farmasøytiske preparater, forbindingssaker, bygningsmaterialer, verktøy, apparater for belysning og oppvarming, sanitærutstyr, kjøretøy, våpen, fyrverkeri, ur og smykker, trykksaker, bøker, papirartikler, kontorrekvisita, bager, vesker og andre reiseeffekter, møbler, prydgjenstander, husholdningsredskaper, glassvarer og stentøy, presenninger, tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, tapeter og gulvbelegg, spill, leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, nærings- og nytelsesmidler, drikker. Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; utleie av fast eiendom; tilveiebringe lokaler for kurs og konferanser. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vaktmestertjenester; snørydding. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; organisering av rundreiser, dagsturer, fjordturer og sightseeing; bistand ved bestilling og planlegging av reiser; utleie av sykler og kjøretøy; organisering av, og tilrettelegging for fjellturer, vandreturer, sykkelturer og rideturer; utleie av hester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangere kurs, konferanser, idrettsarrangement og konkurranser; skisentervirksomhet; skiskoler; rideskoler; opplæring og instruksjon i bruk av sportsutstyr; organisering av, og tilrettelegging for sykling, downhill mountain biking, strikkhopping, zip lining, aking og andre sportsgrener og fritidsaktiviteter; utleie av ski og annet sportsutstyr; utleie av rideutstyr. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotellvirksomhet; bistand ved bestilling og planlegging av midlertidig innlosjering; tilveiebringe lokaler for kurs og konferanser. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 20

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/16-2016.05.02 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 18/16-2016.05.02 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 18/16-2016.05.02 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/15-2015.10.12 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 42/15-2015.10.12 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 42/15-2015.10.12 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer