nr 33/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 33/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORVITAL Sana Pharma AS, Postboks 234, Manglerud, 0612 OSLO Klasse:3 Klasse:5 Parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; hudpleieprodukter, nemlig kremer, øyekremer, dagkremer, nattkremer, lotion, gel, tonere, rensemidler, hudmasker, eksfoliasjonspreparater og peelingpreparater; kosmetiske produkter for solbading og solbeskyttende preparater; kosmetiske aftersun-preparater. Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer og kosttilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/475,644 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEUTRINZA Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142 CAMBRIDGE, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av nervesykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ELASTICATE UNILEVER PLC, Port Sunlight Wirral, CH624ZD MERSEYSIDE, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hårtonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikke-medisinske toalettpreparater; hudpleiepreparater; kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YLKATRICE Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Prevensjon og befruktningshemmende midler. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DON'T JUDGE ME - TEST ME Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:44 Apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier. Papirvarer og trykksaker, spesielt bøker, brosjyrer, pamfletter, hefter, småblad, oppslagstavler, plakater, postere og flyveblad med informasjon og opplysnings- og utdanningsformål innen området for farmasi og helsestell. Dataassistert overføring av beskjeder, informasjon og bilder relatert til medisin og helsestell; tilveiebringe tilgang til elektroniske databaser, informasjon, publikasjoner, bilder, lyd, videoer og maler relatert til medisin og helsestell; tilveiebringe tilgang til samtalerom (chatrooms) og sosiale medier på internett. Informasjon og utdanningstjenester vedrørende medisin og helsestell, spesielt innenfor det onkologiske området. Medisinske tjenester og helsetjenester, spesielt innenfor det onkologiske området. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BETOSIL PEIKKO NORGE AS, Kobbervikdalen 119, 3036 DRAMMEN Klasse:1 Klasse:6 Klasse:19 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: boatsecure Hubbe Development AB, Nytorget 8, STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:36 Klasse:45 Båtforsikringstjenester. Merking av personlige eiendeler, sikkerhetstjenester for å beskytte eiendom. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/429,250 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WIRAMA Checkpoint Systems Inc, 2005 Market Street, 24th Floor, PA PHILADELPHIA, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Sikkerhetssystemer for forhindring av tyveri fra detaljhandelsbutikker, herunder elektroniske produktovervåkingsenheter (EAS-tags), merkingsanordninger av hardt materiale (hardtags), merkelapper for klær som inneholder elektroniske produktovervåkingsenheter (EAStags) og løsthengende merkelapper (swingtags) som inneholder elektroniske produktovervåkingsenheter (EAS-tags), samt lesere for elektroniske produktovervåkingsenheter (EAS-tags). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WAGNER Federal-Mogul Products Inc, Northwestern Highway, MI48033 SOUTHFIELD, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:1 Bremsevæske. Klasse:12 Bremser, bremseklosser (brake pads), bremsesko, bremsebelegg, bremserotorer, bremsetromler, bremseklosser (brake blocks), bremsemateriell; clutcher og clutchbelegg; bremse- og clutch-hydraulikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/442,669 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VENAPURE DJO LLC, 1430 Decision Street, CA92081 VISTA, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:10 Elastiske strømper for medisinske formål, nemlig antiemboli-strømper. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD, Ole Fladagers Gate 1 A, 0353 OSLO Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, narresmokker, smokker for tåteflasker, tåteflasker Klasse:25 Klasse:35 Klasse:36 Klær, fottøy, hodeplagg, barnetøy Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansiell sponsorvirksomhet; veldedighetsinnsamlinger (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRUVI Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for mennesker. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MERERIS PR-OPERATØRENE AS, Møllergt. 8, 0179 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO Klasse:35 Klasse:41 Bistand for ledelse og administrasjon av bedrifter; faglige konsultasjoner om forretninger; fjernsynsreklame; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; gallupundersøkelse; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedriftsog forretningsledelse; layouttjenester for reklameformål; markedsføring; markedsstudier; markedsundersøkelser; online annonsering på datanettverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av handels- og reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; produsering av reklamefilmer; Public Relation [PR-virksomhet]; publisering av reklametekster; radioreklame og -annonsering; reklamebyråer; reklameoppslag; reklamevirksomhet; rådgivning for forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; salgsfremmende tjenester; skriving av reklametekster; utarbeidelse av reklametekster; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplass; utsendelse av reklameannonser; utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; varemerkebygging [markedsføringstjeneste]. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Grafisk formgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MYAGILENT Agilent Technologies Inc, 5301 Stevens Creek Boulevard, CA95051 SANTA CLARA, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:42 Datatjenester, nemlig opprette et online samfunn for registrerte bruker for deltagelse i diskusjoner, få tilbakemeldinger fra andre, og motta informasjon, samtlige innen området elektronisk test-, signalisering- og måleutstyr, kjemisk og biologisk analytisk utstyr, og reagenser og kjemikalier for vitenskapelig- og forskningsbruk; tilveiebringe en internett web side portal inneholdende informasjon innen området elektronisk test-, signalisering- og måleutstyr, kjemisk og biologisk analytisk utstyr, og reagenser og kjemikalier for vitenskapelig- og forskningsbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INTEL STUDYBOOK Intel Corp, 2200 Mission College Boulevard, CA SANTA CLARA, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Datamaskiner; tavlecomputere (tablet computers); stasjonære datamaskiner; bærbare datamaskiner (laptop computers); bærbare datamaskiner (notebook computers); håndholdte datamaskiner; datahardware; datasoftware. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/475,642 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEUTRINSA Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142 CAMBRIDGE, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av nervesykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/475,640 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PANOPLIN Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142 CAMBRIDGE, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av nervesykdommer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Personal Partner Holding AS, Rigetjønveien 3, 4626 KRISTIANSAND S Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:35 Personellrekruttering; utleie av personell; vikarbyrå. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INVIEW Hollister Inc, 2000 Hollister Drive, IL60048 LIBERTYVILLE, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:10 Produkter for inkontinens, nemlig eksterne katetere og monteringer dertil for menn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OCEANMASTER Markleen AS, Slemmestadveien 416, 1390 VOLLEN Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:17 oljelenser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SAFELAND Donut Safety Systems Ltd, "Summerfields", 328 Bramhall Lane South, Bramhall, SK73DL STOCKPORT, CHESHIRE, Storbritannia (GB) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:6 Klasse:9 Metallenker, stifter, ringer og stegjern, alt for klatring og nedstigningsformål; snører, seletøy, remmer og seler, alt av metall og for lasthåndtering; innspenningsbånd, friksjonsblokkere og håndgrep; deler og utstyr for de forannevnte varer. Apparater for nød-evakuering; sikkerhetsapparater bestånde av seletøy, beslag, seler, og tilhørende liner for nødevakuering; deler og utstyr for de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEAMASTER Markleen AS, Slemmestadveien 416, 1390 VOLLEN Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:17 Oljelenser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONDEEP AS IT, Tors gate 5, 0260 OSLO Klasse:41 Klasse:42 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/475,645 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEUVERIC Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142 CAMBRIDGE, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av nervesykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Stylizimo STYLIZIMO DA, Vinkelveien 21, 3027 DRAMMEN Klasse:35 Datasøk i datafiler, for andre ; demonstrasjoner av varer; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; forretningsinformasjoner; forskning relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); on-line annonsering på datanettverk; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; prissammenligningstjenester; reklamevirksomhet; salg av husholdningsartikler; salg av inventarartikler; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse:42 Design av computersystemer; fremskaffelse av søkemoterer for internettet; interiørarkitekter; interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; tegning [industridesign]; utarbeidelse av dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Jørn Sunde Drageset, Sundebygget, 6788 OLDEN Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KJØPEMOTOR TIM Varumärke AB, STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:35 Klasse:38 On-line forbrukerinformasjon; annonse- og reklamevirksomhet; markedsføringstjenester; bedriftsledelse; bedriftsinformasjon; bedriftsadministrasjon, markedsundersøkelsestjenester; on-line annonsering via datanettverk; sammenstilling og innlegging av informasjon i databaser; annonsering; utleie av annonseplass; systematisering av informasjon i databaser; databaserte bedriftsinformasjonstjenester; kommersielle informasjonstjenester via tilgang til databaser; on-line forbrukerinformasjon; databaserte informasjonstjenester til bedrifters sikkerhetsvurderinger; on-line informasjon i forbindelse med shopping; blogging for reklameformål; innlegging, bearbeiding, lagring, uthenting og/eller kontroll av databasert informasjon; databasert databasehåndtering. Multimediale formidlingstjenester; digitale overføringstjenester og sendingstjenester via internett; elektroniske oppslagstavler(telekommunikasjonstjenester); kommunikasjon via portal for innhenting av informasjon; telekommunikasjon, nemlig tilveiebringelse og tilgang til distribuerte databaser; sending av meldinger over elektroniske medier; mobilapplikasjoner; kommunikasjon via mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VENEFIT Tyco Healthcare Group LP, 15 Hampshire Street, MA02048 MANSFIELD, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:44 Medisinske tjenester innen området for evaluering og behandling av blodkarsykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Gjenvinning Norge AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; avherdingsmidler for vann, vannrensingsmidler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning; brenselsbriketter fremstilt av avfall. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; 10

11 registrerte varemerker /12 Klasse:11 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:32 Klasse:35 Klasse:36 kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; apparater for luftanalyser, apparater for kontroll av varme, instrumenter for kontroll av varmtvannsberedere og kokekar, vannstandsmålere, instrumenter for gasstesting, temperaturmålere, fartsmålere, strømtapsmålere, trykkmålere for ventiler, mengdemålere, måleinstrumenter; programvare og innregistrerte dataprogrammer. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; forbrenningsanlegg, søppelforbrenningsovner; elektriske oppvarmingsapparater, oppvarmingsapparater for faste, flytende eller gassaktige brennstoff; luftkondisjoneringsapparater; apparater for filtrering, avherding og rensing av vann, innretninger for distribusjon av vann; apparater for rensing av luft. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata, samt produkter laget av plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale. Bygningsmaterialer (ikke av metall); asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; assistanse vedrørende forretningsledelse, konsulenttjenester vedrørende regnskap, forretningsledelse og personellrekruttering; innkjøpsledelse vedrørende kontorutstyr og -rekvisita for handels- og industriforetak; maskinskriving, sekretærtjenester, stenografi og dokumentreproduksjon; utleie av kontormaskiner og -apparater, utleie av kopimaskiner; utarbeidelse av lønnslister; tilveiebringe kvalifisert personell til bedrifter for telefonbesvaring, resepsjon og håndtering av inngående og utgående post; telefonsvarstjenester (for midlertidig fraværende abonnenter); organisering av telefonbesvaring og telefonsentraltjenester for tredjemenn; handelsadministrasjon; konsulenttjenester vedrørende kommunikasjon (markedsføring); dataregistrerings og databehandlingstjenester; distribusjon av annonse og reklamemateriell, nemlig DMmateriale, prospekter, kataloger, invitasjoner, informasjonsskriv; salgsfremmende tjenester for tredjemenn; organisering av arrangementer og utstillinger for handels eller reklameformål; organisering av konkurranser med salgsfremmende formål; administrasjon av datafiler; systematisering av data i sentrale filer; utleie av adresselister; markedsstudier; meningsmålinger; markedstester; import og eksportagenturer. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, eiendomsomsetning, eiendomsmegling, utleie av kontorer (fast eiendom), konsulentvirksomhet og informasjon vedrørende forsikring; finansiell sponsorvirksomhet, særlig finansiell sponsorvirksomhet for sportsarrangementer, Klasse:37 Klasse:39 Klasse:40 Klasse:41 utstillinger og arrangementer for kulturelle eller utdanningsformål; finansiell sponsorvirksomhet for selskaper som engasjerer seg i og er innovative vedrørende beskyttelse av miljøet. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og reparasjon av vannforsynings og - behandlingssystemer og vannings- og overrislingsinnretninger; desinfisering; offentlig byggevirksomhet; tilsyn med konstruksjonsvirksomhet, byggevirksomhet og rivingsvirksomhet; isolering mot fuktighet; installasjon og reparasjon av oppvarmingssystemer, luftkondisjoneringsinnretninger, elektriske apparater, ildsteder og kjøleinnretninger; isolasjonstjenester; konstruksjon og reparasjon av bygninger; installasjon, vedlikehold og reparasjon av heiser og luftkondisjoneringsanlegg; installasjon, vedlikehold og reparasjon av varmtvannsberedere, elektriske innretninger, brannalarm og brannbeskyttelsesanlegg samt av tyverialarmer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner og kontorutstyr; utryddelse av skadedyr (ikke for jordbruk); rengjøringstjenester for bygninger, rotteutryddelse, desinfisering, rengjøring av bygninger (fasade), vedlikehold av møbler, vindusvasking; vasking; rørleggingstjenester, malertjenester; installasjon og reparasjon av telefon- og telekommunikasjonsinnretninger; reparasjon og vedlikehold av alle innretninger for varme, dampproduksjon, elektrisitet, luftkondisjonering og kjøling. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; vannforsyning, vanndistribusjon; luft-, land-, og skipstransport; transport i tettsteder i landkjøretøy, transportagenturer; transportinformasjon; pakking av varer, særlig pakking av vann i flasker og ballonger; levering av varer, særlig pakking av vann i flasker og ballonger; distribusjon av energi, særlig elektrisk, termisk og kjøleenergi og elektrisitet; transport og lagring av avfall; innsamling av avfall; innsamling av avfall fra husholdsninger og industriforetak. Bearbeiding av materialer; vannbehandling og vannrensing; avfallsbehandling, destruksjon av avfall; deodorisering, rensing og forfriskning av luften; utleie av generatorer; informasjon vedrørende behandling av materialer; forbrenning av husholdnings- og industriavfall; fjerning og resirkulering av avfall; industriell avløpsbehandling; produksjon av elektrisitet, trykkluft og avmineralisert vann; sortering av avfall og resirkulerbart råmateriale. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av konkurranser, utdannelse og opplæring, organisering av konferanser og seminarer, utgivelse av bøker, særlig vedrørende miljøbeskyttelse; elektronisk utgivelse av bøker, tidsskrifter og brosjyrer (ikke nedlastbare); organisering av arrangementer for utdannings- og kulturelle formål; produksjon av filmer, videoer, TV- og radioprogrammer og innhold for internettsider; informasjon, assistanse og konsultasjoner vedrørende utdannelse, fritids-, sports- og kulturelle aktiviteter; organisering av konferanser og kollokvier innen området for miljøbeskyttelse; organisering av konkurranser for underholdnings- eller utdanningsformål; organisering av konferanser og kollokvier for 11

12 registrerte varemerker /12 faglige formål, særlig vedrørende vannbehandling og -rensing, avfallsbehandling, destruksjon av avfall, miljøbeskyttelse og transport. Klasse:42 Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; forskning og utvikling av nye produkter for andre; ingeniørtjenester vedrørende forskning og analyse innen områdene for vitenskap, teknologi og kjemi; vitenskapelig forskning for medisinske formål, biologisk forskning; kjemisk og bakteriologisk forskning, kjemiske analyser; mekanisk forskning; tekniske prosjektstudier; ingeniørkontortjenester; konsultasjoner vedrørende miljøbeskyttelse. Klasse:45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Gjenvinning Norge AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; avherdingsmidler for vann, vannrensingsmidler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning; brenselsbriketter fremstilt av avfall. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; 12

13 registrerte varemerker /12 Klasse:11 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:32 Klasse:35 Klasse:36 kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; apparater for luftanalyser, apparater for kontroll av varme, instrumenter for kontroll av varmtvannsberedere og kokekar, vannstandsmålere, instrumenter for gasstesting, temperaturmålere, fartsmålere, strømtapsmålere, trykkmålere for ventiler, mengdemålere, måleinstrumenter; programvare og innregistrerte dataprogrammer. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; forbrenningsanlegg, søppelforbrenningsovner; elektriske oppvarmingsapparater, oppvarmingsapparater for faste, flytende eller gassaktige brennstoff; luftkondisjoneringsapparater; apparater for filtrering, avherding og rensing av vann, innretninger for distribusjon av vann; apparater for rensing av luft. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata, samt produkter laget av plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale. Bygningsmaterialer (ikke av metall); asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; assistanse vedrørende forretningsledelse, konsulenttjenester vedrørende regnskap, forretningsledelse og personellrekruttering; innkjøpsledelse vedrørende kontorutstyr og -rekvisita for handels- og industriforetak; maskinskriving, sekretærtjenester, stenografi og dokumentreproduksjon; utleie av kontormaskiner og -apparater, utleie av kopimaskiner; utarbeidelse av lønnslister; tilveiebringe kvalifisert personell til bedrifter for telefonbesvaring, resepsjon og håndtering av inngående og utgående post; telefonsvarstjenester (for midlertidig fraværende abonnenter); organisering av telefonbesvaring og telefonsentraltjenester for tredjemenn; handelsadministrasjon; konsulenttjenester vedrørende kommunikasjon (markedsføring); dataregistrerings og databehandlingstjenester; distribusjon av annonse og reklamemateriell, nemlig DMmateriale, prospekter, kataloger, invitasjoner, informasjonsskriv; salgsfremmende tjenester for tredjemenn; organisering av arrangementer og utstillinger for handels eller reklameformål; organisering av konkurranser med salgsfremmende formål; administrasjon av datafiler; systematisering av data i sentrale filer; utleie av adresselister; markedsstudier; meningsmålinger; markedstester; import og eksportagenturer. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, eiendomsomsetning, eiendomsmegling, utleie av kontorer (fast eiendom), konsulentvirksomhet og informasjon vedrørende forsikring; finansiell sponsorvirksomhet, særlig finansiell sponsorvirksomhet for sportsarrangementer, Klasse:37 Klasse:39 Klasse:40 Klasse:41 utstillinger og arrangementer for kulturelle eller utdanningsformål; finansiell sponsorvirksomhet for selskaper som engasjerer seg i og er innovative vedrørende beskyttelse av miljøet. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og reparasjon av vannforsynings og - behandlingssystemer og vannings- og overrislingsinnretninger; desinfisering; offentlig byggevirksomhet; tilsyn med konstruksjonsvirksomhet, byggevirksomhet og rivingsvirksomhet; isolering mot fuktighet; installasjon og reparasjon av oppvarmingssystemer, luftkondisjoneringsinnretninger, elektriske apparater, ildsteder og kjøleinnretninger; isolasjonstjenester; konstruksjon og reparasjon av bygninger; installasjon, vedlikehold og reparasjon av heiser og luftkondisjoneringsanlegg; installasjon, vedlikehold og reparasjon av varmtvannsberedere, elektriske innretninger, brannalarm og brannbeskyttelsesanlegg samt av tyverialarmer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner og kontorutstyr; utryddelse av skadedyr (ikke for jordbruk); rengjøringstjenester for bygninger, rotteutryddelse, desinfisering, rengjøring av bygninger (fasade), vedlikehold av møbler, vindusvasking; vasking; rørleggingstjenester, malertjenester; installasjon og reparasjon av telefon- og telekommunikasjonsinnretninger; reparasjon og vedlikehold av alle innretninger for varme, dampproduksjon, elektrisitet, luftkondisjonering og kjøling. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; vannforsyning, vanndistribusjon; luft-, land-, og skipstransport; transport i tettsteder i landkjøretøy, transportagenturer; transportinformasjon; pakking av varer, særlig pakking av vann i flasker og ballonger; levering av varer, særlig pakking av vann i flasker og ballonger; distribusjon av energi, særlig elektrisk, termisk og kjøleenergi og elektrisitet; transport og lagring av avfall; innsamling av avfall; innsamling av avfall fra husholdsninger og industriforetak. Bearbeiding av materialer; vannbehandling og vannrensing; avfallsbehandling, destruksjon av avfall; deodorisering, rensing og forfriskning av luften; utleie av generatorer; informasjon vedrørende behandling av materialer; forbrenning av husholdnings- og industriavfall; fjerning og resirkulering av avfall; industriell avløpsbehandling; produksjon av elektrisitet, trykkluft og avmineralisert vann; sortering av avfall og resirkulerbart råmateriale. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av konkurranser, utdannelse og opplæring, organisering av konferanser og seminarer, utgivelse av bøker, særlig vedrørende miljøbeskyttelse; elektronisk utgivelse av bøker, tidsskrifter og brosjyrer (ikke nedlastbare); organisering av arrangementer for utdannings- og kulturelle formål; produksjon av filmer, videoer, TV- og radioprogrammer og innhold for internettsider; informasjon, assistanse og konsultasjoner vedrørende utdannelse, fritids-, sports- og kulturelle aktiviteter; organisering av konferanser og kollokvier innen området for miljøbeskyttelse; organisering av konkurranser for underholdnings- eller utdanningsformål; organisering av konferanser og kollokvier for 13

14 registrerte varemerker /12 faglige formål, særlig vedrørende vannbehandling og -rensing, avfallsbehandling, destruksjon av avfall, miljøbeskyttelse og transport. Klasse:42 Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; forskning og utvikling av nye produkter for andre; ingeniørtjenester vedrørende forskning og analyse innen områdene for vitenskap, teknologi og kjemi; vitenskapelig forskning for medisinske formål, biologisk forskning; kjemisk og bakteriologisk forskning, kjemiske analyser; mekanisk forskning; tekniske prosjektstudier; ingeniørkontortjenester; konsultasjoner vedrørende miljøbeskyttelse. Klasse:45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Gjenvinning Norge AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; avherdingsmidler for vann, vannrensingsmidler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning; brenselsbriketter fremstilt av avfall. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; apparater for luftanalyser, apparater for kontroll av varme, instrumenter for kontroll av varmtvannsberedere og kokekar, vannstandsmålere, instrumenter for 14

15 registrerte varemerker /12 Klasse:11 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:32 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 gasstesting, temperaturmålere, fartsmålere, strømtapsmålere, trykkmålere for ventiler, mengdemålere, måleinstrumenter; programvare og innregistrerte dataprogrammer. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; forbrenningsanlegg, søppelforbrenningsovner; elektriske oppvarmingsapparater, oppvarmingsapparater for faste, flytende eller gassaktige brennstoff; luftkondisjoneringsapparater; apparater for filtrering, avherding og rensing av vann, innretninger for distribusjon av vann; apparater for rensing av luft. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata, samt produkter laget av plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale. Bygningsmaterialer (ikke av metall); asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; assistanse vedrørende forretningsledelse, konsulenttjenester vedrørende regnskap, forretningsledelse og personellrekruttering; innkjøpsledelse vedrørende kontorutstyr og -rekvisita for handels- og industriforetak; maskinskriving, sekretærtjenester, stenografi og dokumentreproduksjon; utleie av kontormaskiner og -apparater, utleie av kopimaskiner; utarbeidelse av lønnslister; tilveiebringe kvalifisert personell til bedrifter for telefonbesvaring, resepsjon og håndtering av inngående og utgående post; telefonsvarstjenester (for midlertidig fraværende abonnenter); organisering av telefonbesvaring og telefonsentraltjenester for tredjemenn; handelsadministrasjon; konsulenttjenester vedrørende kommunikasjon (markedsføring); dataregistrerings og databehandlingstjenester; distribusjon av annonse og reklamemateriell, nemlig DMmateriale, prospekter, kataloger, invitasjoner, informasjonsskriv; salgsfremmende tjenester for tredjemenn; organisering av arrangementer og utstillinger for handels eller reklameformål; organisering av konkurranser med salgsfremmende formål; administrasjon av datafiler; systematisering av data i sentrale filer; utleie av adresselister; markedsstudier; meningsmålinger; markedstester; import og eksportagenturer. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, eiendomsomsetning, eiendomsmegling, utleie av kontorer (fast eiendom), konsulentvirksomhet og informasjon vedrørende forsikring; finansiell sponsorvirksomhet, særlig finansiell sponsorvirksomhet for sportsarrangementer, utstillinger og arrangementer for kulturelle eller utdanningsformål; finansiell sponsorvirksomhet for selskaper som engasjerer seg i og er innovative vedrørende beskyttelse av miljøet. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og reparasjon av vannforsynings og - Klasse:39 Klasse:40 Klasse:41 Klasse:42 behandlingssystemer og vannings- og overrislingsinnretninger; desinfisering; offentlig byggevirksomhet; tilsyn med konstruksjonsvirksomhet, byggevirksomhet og rivingsvirksomhet; isolering mot fuktighet; installasjon og reparasjon av oppvarmingssystemer, luftkondisjoneringsinnretninger, elektriske apparater, ildsteder og kjøleinnretninger; isolasjonstjenester; konstruksjon og reparasjon av bygninger; installasjon, vedlikehold og reparasjon av heiser og luftkondisjoneringsanlegg; installasjon, vedlikehold og reparasjon av varmtvannsberedere, elektriske innretninger, brannalarm og brannbeskyttelsesanlegg samt av tyverialarmer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner og kontorutstyr; utryddelse av skadedyr (ikke for jordbruk); rengjøringstjenester for bygninger, rotteutryddelse, desinfisering, rengjøring av bygninger (fasade), vedlikehold av møbler, vindusvasking; vasking; rørleggingstjenester, malertjenester; installasjon og reparasjon av telefon- og telekommunikasjonsinnretninger; reparasjon og vedlikehold av alle innretninger for varme, dampproduksjon, elektrisitet, luftkondisjonering og kjøling. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; vannforsyning, vanndistribusjon; luft-, land-, og skipstransport; transport i tettsteder i landkjøretøy, transportagenturer; transportinformasjon; pakking av varer, særlig pakking av vann i flasker og ballonger; levering av varer, særlig pakking av vann i flasker og ballonger; distribusjon av energi, særlig elektrisk, termisk og kjøleenergi og elektrisitet; transport og lagring av avfall; innsamling av avfall; innsamling av avfall fra husholdsninger og industriforetak. Bearbeiding av materialer; vannbehandling og vannrensing; avfallsbehandling, destruksjon av avfall; deodorisering, rensing og forfriskning av luften; utleie av generatorer; informasjon vedrørende behandling av materialer; forbrenning av husholdnings- og industriavfall; fjerning og resirkulering av avfall; industriell avløpsbehandling; produksjon av elektrisitet, trykkluft og avmineralisert vann; sortering av avfall og resirkulerbart råmateriale. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av konkurranser, utdannelse og opplæring, organisering av konferanser og seminarer, utgivelse av bøker, særlig vedrørende miljøbeskyttelse; elektronisk utgivelse av bøker, tidsskrifter og brosjyrer (ikke nedlastbare); organisering av arrangementer for utdannings- og kulturelle formål; produksjon av filmer, videoer, TV- og radioprogrammer og innhold for internettsider; informasjon, assistanse og konsultasjoner vedrørende utdannelse, fritids-, sports- og kulturelle aktiviteter; organisering av konferanser og kollokvier innen området for miljøbeskyttelse; organisering av konkurranser for underholdnings- eller utdanningsformål; organisering av konferanser og kollokvier for faglige formål, særlig vedrørende vannbehandling og -rensing, avfallsbehandling, destruksjon av avfall, miljøbeskyttelse og transport. Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner 15

16 registrerte varemerker /12 og dataprogrammer; forskning og utvikling av nye produkter for andre; ingeniørtjenester vedrørende forskning og analyse innen områdene for vitenskap, teknologi og kjemi; vitenskapelig forskning for medisinske formål, biologisk forskning; kjemisk og bakteriologisk forskning, kjemiske analyser; mekanisk forskning; tekniske prosjektstudier; ingeniørkontortjenester; konsultasjoner vedrørende miljøbeskyttelse. Klasse:45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PB TEEN Williams-Sonoma Inc, 3250 Van Ness Avenue, CA94109 SAN FRANCISCO, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:35 Detaljhandelstjenester, online detaljhandelstjenester og postordrekatalogtjenester med husgeråd, interiørartikler, møbler, senger, puter, tepper, lamper og belysningsinventar, gardiner, gardinstenger, sengetøy, dynetrekk, sengetepper, bade- og baderomstekstiler, baderomstepper, håndklær, bilderammer, speil, vaser, kurver av flettverk, veggbekledning, vindusforheng, rullegardiner, stoff nemlig gardinstoff og møbelstoff, leker, bøker, kjøleskap, kjølere, ryggsekker og handlevesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Gjenvinning Norge AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; avherdingsmidler for vann, vannrensingsmidler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning; brenselsbriketter fremstilt av avfall. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; apparater for luftanalyser, apparater for kontroll av varme, instrumenter for kontroll av varmtvannsberedere og kokekar, vannstandsmålere, instrumenter for gasstesting, temperaturmålere, fartsmålere, strømtapsmålere, trykkmålere for ventiler, mengdemålere, måleinstrumenter; programvare og innregistrerte dataprogrammer. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; forbrenningsanlegg, søppelforbrenningsovner; elektriske oppvarmingsapparater, oppvarmingsapparater for faste, flytende eller gassaktige brennstoff; luftkondisjoneringsapparater; apparater for filtrering, avherding og rensing av vann, innretninger for distribusjon av vann; apparater for rensing av luft. Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 16

17 registrerte varemerker /12 Klasse:19 Klasse:32 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata, samt produkter laget av plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale. Bygningsmaterialer (ikke av metall); asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; assistanse vedrørende forretningsledelse, konsulenttjenester vedrørende regnskap, forretningsledelse og personellrekruttering; innkjøpsledelse vedrørende kontorutstyr og -rekvisita for handels- og industriforetak; maskinskriving, sekretærtjenester, stenografi og dokumentreproduksjon; utleie av kontormaskiner og -apparater, utleie av kopimaskiner; utarbeidelse av lønnslister; tilveiebringe kvalifisert personell til bedrifter for telefonbesvaring, resepsjon og håndtering av inngående og utgående post; telefonsvarstjenester (for midlertidig fraværende abonnenter); organisering av telefonbesvaring og telefonsentraltjenester for tredjemenn; handelsadministrasjon; konsulenttjenester vedrørende kommunikasjon (markedsføring); dataregistrerings og databehandlingstjenester; distribusjon av annonse og reklamemateriell, nemlig DMmateriale, prospekter, kataloger, invitasjoner, informasjonsskriv; salgsfremmende tjenester for tredjemenn; organisering av arrangementer og utstillinger for handels eller reklameformål; organisering av konkurranser med salgsfremmende formål; administrasjon av datafiler; systematisering av data i sentrale filer; utleie av adresselister; markedsstudier; meningsmålinger; markedstester; import og eksportagenturer. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, eiendomsomsetning, eiendomsmegling, utleie av kontorer (fast eiendom), konsulentvirksomhet og informasjon vedrørende forsikring; finansiell sponsorvirksomhet, særlig finansiell sponsorvirksomhet for sportsarrangementer, utstillinger og arrangementer for kulturelle eller utdanningsformål; finansiell sponsorvirksomhet for selskaper som engasjerer seg i og er innovative vedrørende beskyttelse av miljøet. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og reparasjon av vannforsynings og - behandlingssystemer og vannings- og overrislingsinnretninger; desinfisering; offentlig byggevirksomhet; tilsyn med konstruksjonsvirksomhet, byggevirksomhet og rivingsvirksomhet; isolering mot fuktighet; installasjon og reparasjon av oppvarmingssystemer, luftkondisjoneringsinnretninger, elektriske apparater, ildsteder og kjøleinnretninger; isolasjonstjenester; konstruksjon og reparasjon av bygninger; installasjon, vedlikehold og reparasjon av heiser og luftkondisjoneringsanlegg; installasjon, vedlikehold og reparasjon av varmtvannsberedere, elektriske innretninger, brannalarm og brannbeskyttelsesanlegg samt av tyverialarmer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner og kontorutstyr; utryddelse av skadedyr (ikke for jordbruk); rengjøringstjenester for bygninger, rotteutryddelse, desinfisering, rengjøring av bygninger (fasade), vedlikehold av møbler, vindusvasking; vasking; rørleggingstjenester, malertjenester; installasjon og reparasjon av telefon- og telekommunikasjonsinnretninger; reparasjon og vedlikehold av alle innretninger for varme, dampproduksjon, elektrisitet, luftkondisjonering og kjøling. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; vannforsyning, vanndistribusjon; luft-, land-, og skipstransport; transport i tettsteder i landkjøretøy, transportagenturer; transportinformasjon; pakking av varer, særlig pakking av vann i flasker og ballonger; levering av varer, særlig pakking av vann i flasker og ballonger; distribusjon av energi, særlig elektrisk, termisk og kjøleenergi og elektrisitet; transport og lagring av avfall; innsamling av avfall; innsamling av avfall fra husholdsninger og industriforetak. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; vannbehandling og vannrensing; avfallsbehandling, destruksjon av avfall; deodorisering, rensing og forfriskning av luften; utleie av generatorer; informasjon vedrørende behandling av materialer; forbrenning av husholdnings- og industriavfall; fjerning og resirkulering av avfall; industriell avløpsbehandling; produksjon av elektrisitet, trykkluft og avmineralisert vann; sortering av avfall og resirkulerbart råmateriale. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av konkurranser, utdannelse og opplæring, organisering av konferanser og seminarer, utgivelse av bøker, særlig vedrørende miljøbeskyttelse; elektronisk utgivelse av bøker, tidsskrifter og brosjyrer (ikke nedlastbare); organisering av arrangementer for utdannings- og kulturelle formål; produksjon av filmer, videoer, TV- og radioprogrammer og innhold for internettsider; informasjon, assistanse og konsultasjoner vedrørende utdannelse, fritids-, sports- og kulturelle aktiviteter; organisering av konferanser og kollokvier innen området for miljøbeskyttelse; organisering av konkurranser for underholdnings- eller utdanningsformål; organisering av konferanser og kollokvier for faglige formål, særlig vedrørende vannbehandling og -rensing, avfallsbehandling, destruksjon av avfall, miljøbeskyttelse og transport. Klasse:42 Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; forskning og utvikling av nye produkter for andre; ingeniørtjenester vedrørende forskning og analyse innen områdene for vitenskap, teknologi og kjemi; vitenskapelig forskning for medisinske formål, biologisk forskning; kjemisk og bakteriologisk forskning, kjemiske analyser; mekanisk forskning; tekniske prosjektstudier; ingeniørkontortjenester; konsultasjoner vedrørende miljøbeskyttelse. Klasse:45 Juridiske tjenester. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke CRE8 SYSTEMS AS, Flypassvegen 214, 4050 SOLA Klasse:7 Hydraulisk kraftaggregat (HPU); test & utskylling hydraulikkaggregat (TFHPU); luftopererte pumpeenheter; elektrisk drevne pumpeenheter; distribusjonssystemer med flytreguleringsventiler; utrustning og instrumentering av ventiltre; injeksjonssystem for kjemikalier; teststand for undervannskontroller. Klasse:9 Injeksjon kontrollsystemer (IWOCS); brønnhode kontrollsystem/panel (WCP); lokale kontrollpanel (LCP); kjemikaliedoseringsenheter for testing og midlertidig bruk; kontrollsystem for brønnvedlikehold; kontrollsystem for utblåsningssikring Klasse:40 Produksjon av de ovennevnte varer i klasse 7 og 9. Klasse:42 Design og prosjektering av de ovennevnte varer i klasse 7 og 9. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke CRE8 SYSTEMS AS, Flypassvegen 214, 4050 SOLA Klasse:7 Hydraulisk kraftaggregat (HPU); test & utskylling hydraulikkaggregat (TFHPU); luftopererte pumpeenheter; elektrisk drevne pumpeenheter; distribusjonssystemer med flytreguleringsventiler; utrustning og instrumentering av ventiltre; injeksjonssystem for kjemikalier; teststand for undervannskontroller. Klasse:9 Injeksjon kontrollsystemer (IWOCS); brønnhode kontrollsystem/panel (WCP); lokale kontrollpanel (LCP); kjemikaliedoseringsenheter for testing og midlertidig bruk; kontrollsystem for brønnvedlikehold; kontrollsystem for utblåsningssikring. Klasse:40 Produksjon av de ovennevnte varer i klasse 7 og 9. Klasse:42 Design og prosjektering av de ovennevnte varer i klasse 7 og 9. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Multi Angle MQC, MAM CRE8 SYSTEMS AS, Flypassvegen 214, 4050 SOLA Klasse:7 Hydraulisk kraftaggregat (HPU); test & utskylling hydraulikkaggregat (TFHPU); luftopererte pumpeenheter; elektrisk drevne pumpeenheter; distribusjonssystemer med flytreguleringsventiler; utrustning og instrumentering av ventiltre; injeksjonssystem for kjemikalier; teststand for undervannskontroller. Klasse:9 Injeksjon kontrollsystemer (IWOCS); brønnhode kontrollsystem/panel (WCP); lokale kontrollpanel (LCP); kjemikaliedoseringsenheter for testing og midlertidig bruk; kontrollsystem for brønnvedlikehold; kontrollsystem for utblåsningssikring. Klasse:40 Produksjon av de ovennevnte varer i klasse 7 Klasse:42 og 9. Design og prosjektering av de ovennevnte varer i klasse 7 og 9. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: dbqp DBQP AS, Planetveien 8 D, 0779 OSLO Klasse:16 Klasse:35 Klasse:42 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Typografiske typer. Bistand ved forretningsledelse; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; layouttjenster for reklameformål; markedsføring; reklamevirksomhet; rådgivning om organisasjons-og forretningsledelse. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av emballasjedesign, industridesign, arkitektur og grafisk formgiving; arkitekter; emballasjedesign; grafisk formgiving; industridesign; arkitekter; emballasjedesign; grafisk formgiving; industridesign; emballasjedesign; industridesign; grafisk formgiving. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NOBIS Nobis Inc, 7755 Warden Avenue Unit 6, ONL3R0N3 MARKHAM, Canada (CA) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:9 Klasse:18 Klasse:25 Solbriller. Vesker og bager, nemlig, lærvesker, skuldervesker, sportsbager og reisevesker. Fritidsklær; klær for utendørs bruk, nemlig jakker; tilbehør til klær, nemlig, skjerf, halsvarmere, hansker og vanter; hodeplagg, nemlig luer, strikkede hatter, filthatter (fedora) og militærhatter; sportsklær, barneklær, babyklær, tilbehør til klær, nemlig, belter og frakker; fottøy, nemlig, sportssko, fritidssko, strandsko og barnesko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIKING LOTTO Norsk Tipping AS, 2325 HAMAR ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4, 0257 OSLO Klasse:9 Dataspill; internettspill; mobilbaserte spill; abonnementsbaserte spill til mobil. Klasse:16 Plakater og fotografier i forbindelse med spill, lotterier og deres gjennomføring;trykte lodd, spillkuponger, spillkvitteringer og loddsedler. Klasse:28 Klasse:41 Spill og leketøy; lotterier; produkter for lotterier, nærmere bestemt trekningsanordninger og - tromler; spillkort. Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering, utførelse og gjennomføring av lotterier og andre veddemåls- eller pengespill; lotteritjenester inkludert distribusjon av lotterikuponger og andre deltakerdokumenter; gjennomføring av lotterier eller andre veddemåls- eller pengespill ved bruk av telekommunikasjon, spesielt ved bruk av internett; produksjon av radio- og fjernsynsprogram eller annen underholdning; organisering av idrettskonkurranser eller andre kulturelle aktiviteter. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Tipping AS, 2325 HAMAR ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4, 0257 OSLO Klasse:9 Dataspill; internettspill; mobilbaserte spill; abonnementsbaserte spill til mobil. Klasse:16 Plakater og fotografier i forbindelse med spill, lotterier og deres gjennomføring;trykte lodd, spillkuponger, spillkvitteringer og loddsedler. Klasse:28 Spill og leketøy; lotterier; produkter for lotterier, nærmere bestemt trekningsanordninger og - tromler; spillkort. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering, utførelse og gjennomføring av lotterier og andre veddemåls- eller pengespill; lotteritjenester inkludert distribusjon av lotterikuponger og andre deltakerdokumenter; gjennomføring av lotterier eller andre veddemåls- eller pengespill ved bruk av telekommunikasjon, spesielt ved bruk av internett; produksjon av radio- og fjernsynsprogram eller annen underholdning; organisering av idrettskonkurranser eller andre kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEXTGEN Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, 5200 Blazer Parkway, OH43017 DUBLIN, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:4 Motoroljer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Kraft Foods Danmark Intellectual Property APS, Roskildevej 161, 2620 ALBERTSLUND, Danmark (DK) Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO Klasse:30 Ikke-medisinske konfektyrer/søtsaker; sjokolade og sjokoladekonfektyrer; sukkerkonfektyrer, frosne konfektyrer; avkjølte konfektyrer, kjeks, kaker, vaffelkjeks og tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RSSlekt Roar Smidt, Haneborgveien 84 A, 1472 FJELLHAMAR Klasse:9 Dataprogram. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge.

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.29 12:29:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Æ I kraft 2017.01.24 Registrert 2017.01.24

Detaljer

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00 Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.15 12:52:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus TILE I kraft 2017.11.01 Registrert 2017.11.01

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/11-2011.05.02 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 18/11-2011.05.02 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 18/11-2011.05.02 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32/12-2012.08.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 32/12-2012.08.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 32/12-2012.08.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/10-2010.03.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 09/10-2010.03.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 09/10-2010.03.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/08-2008.12.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 52/08-2008.12.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 52/08-2008.12.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/09-2009.01.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 04/09-2009.01.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 04/09-2009.01.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18/12-2012.04.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 18/12-2012.04.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 18/12-2012.04.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/11-2011.06.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 26/11-2011.06.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 26/11-2011.06.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 38/09-2009.09.14 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer