nr 26/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 26/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 26/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen New Milestone A/S, Bredgade 10, DK-8600 SILKEBORG, Danmark Otello advokatfirma, Engdahlsvej 12 A, DK-7400 HERNING, Danmark Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse; bistand ved administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHOCOMEL Friesland Brands B.V., Stationsplein 4, NL-3818LE AMERSFOORT, Nederland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Melk og melkeprodukter ; sjokolademelk; melkedrikker inneholdende kakao; desserter laget av melkeprodukter; meieridesserter. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker, inkludert i denne klassen GMY AS, Postboks 116, 4401 FLEKKEFJORD, Klasse 4 Elektrisk energi; oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Klasse 9 Solcellepaneler for produksjon av elektrisitet; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Z2 Sony Mobile Communications Inc., Konan, Minato-ku, JP TOKYO, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Mobiltelefoner; smarttelefoner og nettbrett-telefoner; tilbehør for de forannevnte varer. 3

4 registrerte varemerker nr 26/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Z3 Sony Mobile Communications Inc., Konan, Minato-ku, JP TOKYO, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Mobiltelefoner; smarttelefoner og nettbrett-telefoner; tilbehør for de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XEPLION TREVICTA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Velo Enterprise Co., Ltd., No. 1012, Sec. 1Jhongshan Rd.Dajia Dist., TW- TAICHUNG CITY, Taiwan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 12 Sykler, sykkelseter, overtrekk/trekk til sykkelseter, sykkelrammer, sykkelhåndtak, teip til sykkelhåndtak, sykkelstyre, teip til sykkelstyre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XEPLION TRELAY Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. UNITE GLOBAL AS, Aspelundveien 2, 1624 GRESSVIK, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XEPLION TRITAIN Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. 4

5 registrerte varemerker nr 26/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XEPLION TRINZA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XEPLION TRINETI Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XEPLION XERQETTA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Z ULTRA Sony Mobile Communications Inc., Konan, Minato-ku, JP TOKYO, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Mobiltelefoner; smarttelefoner og nettbrett-telefoner; tilbehør for de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XEPLION XEPTENA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRINZA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. 5

6 registrerte varemerker nr 26/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LYONTRES Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XERQETTA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZL Sony Mobile Communications Inc., Konan, Minato-ku, JP TOKYO, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Mobiltelefoner; smarttelefoner og nettbrett-telefoner; tilbehør for de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XEPTENA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/390,885 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CONTROLSAFE Artesyn Embedded Technologies, Inc., 2900 South Diablo Way Ste 190, US-AZ85282 TEMPE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Feiltolerante nettverk for bakkesystemer og trafikkkontroller; elektroniske sikringsanlegg for togkontroll, nemlig computer hardware og software for elektroniske sikringsanlegg for togkontroll ; automatiserte industrielle prosesskontrollapparater og - systemer, nemlig automatiserte elektroniske prosesskontrollere, manuelle elektroniske prosesskontrollere i form av sikkerhetsstyring og PCkompatible elektroniske prosesskontrollere, nemlig mikroprosessorbasert hardware og software som brukes til å overvåke statusen til industrimaskiner, signalbehandling og kommunikasjonsenheter for industriell prosesskontroll og industriell prosesskontrollsoftware; elektronisk prosesskontrollinstrumentering, nemlig elektroniske prosesskontrollere i form av logikkbasert maskinvare og programvare for å overvåke statusen til industrimaskiner, datakontrollstasjoner, nemlig feiltolerante elektroniske kontrollere for automatiserte industrielle prosesser og utstyr; programvare for å automatisere høy-ytelses computerplattformer; elektroniske kontrollsystemer for maskiner; computer hardware og software for å overvåke driften av anlegg, fabrikker og prosesser; innebygde computer hardwaresystemer; sanntidssystem computer hardware; computer software for bruk som et operativsystem; innebygde computer hardwaresystemer, sanntidssystems computer hardware og computer software for bruk for industrielle, transport, romfart og militære formål; innebygde programmeringsgrensesnitt; datamaskiner, nemlig innebygde datamaskiner for generelle formål på kretskortnivå eller enkeltkortsdatamaskiner for generelle formål; innebygde datakretskort; I /O kretskort; ekspansjonskretskort; kortcomputere; digitale signalprosessorer; mikroprosessorer; systemkort (hovedkort) og prosessorer; kjerneprosessorer; halvlederprosessorer; prosessorkort; grensesnitt adapterkort ( IABs ); hovedkort; computerakseleratorkort; elektriske sensorer; 6

7 registrerte varemerker nr 26/15 elektroniske sensorer; elektriske kontrollere; elektroniske kontrollere; digitale signalkontrollere; applikasjonsprosessorer; computere; computer hardware; computer hardware, innebygde computer hardware og software- produkter og -systemer, nemlig, kretskort, hovedkort, computer -on - module ( COMs ), COM Express bærere, computer hardware for backup og oppføring; computere og computer periferiutstyr for drift av lokale nettverk og distribuerte computersystemer ; computere hardware og software for kommunikasjonsformål, nemlig kommunikasjonshardware solgt separat eller buntet sammen med kommunikasjonsprotokollsoftware; software for svitsjing og ruting av kommunikasjonsnettverk ; computer software for bruk i overføring og mottak av data og informasjon over trådløse og kablede kommunikasjonsnettverk og for å overvåke og håndtere slike kommunikasjonsnettverk og tilhørende computer software brukermanualer solgt som en enhet; bladservere; pakkeprosesseringsbladservere; lagringsbladservere; I / O nyttedata-bladservere; kommunikasjonskontrollere og delsystemer; mezzanine kortdrevsbærere; computerchassis; stativer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FORCE TOUCH Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 14 Ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur; klokker; tidsmålere; kronografer for bruk som tidsmålere; kronometre; klokkestropper; klokkeremmer; etuier for armbåndsur, klokker, ur og kronometriske instrumenter; deler for armbåndsur, klokker samt ur og kronometriske instrumenter; juvelervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/307,878 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CLOUDLINE Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware; datahardware; dataservere; datasoftware for respondering på anmodninger over et datanettverk om å tilveiebringe, eller bidra til å tilveiebringe, en nettverkstjeneste; datasoftware for bruk som et operativsystem med dataservere, datalagringsenheter og dataminneenheter. Klasse 42 Konsulenttjenester innen områder for datahardware, datasoftware og datanettverkssystemer; datatjenester, nemlig datasystemanalyse, datasystemplanlegging, datasystemintegrasjon og datahardware- og softwaredesign; tekniske støttetjenester, nemlig serviceavdelingstjenester, brukerstøttetjenester og feilsøkingstjenester for IT-infrastruktur, datahardware, datasoftware og dataperiferiutstyr; tilveiebringe midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar middleware for tilveiebringelse av et grensesnitt mellom softwareapplikasjoner og operativsystemer; tilveiebringe midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar nettskysoftware for bruk i databaseadministrasjon og elektronisk lagring av data; teknologiske tjenester, nemlig forskning og design innen området for datanettverkshardware. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QIYUN TAN, THAULOWKAIA 4, 7042 TRONDHEIM, Klasse 30 Te; te-baserte drikker Klasse 43 Kafeer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZR Sony Mobile Communications Inc., Konan, Minato-ku, JP TOKYO, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Mobiltelefoner; smarttelefoner og nettbrett-telefoner; 7

8 registrerte varemerker nr 26/15 tilbehør for de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FBFI Fiskeribladet Fiskaren AS, Sandbrogaten 5-7, 5003 BERGEN, Klasse 16 Aviser. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YUWEAR AS, Frognerveien 6, 0257 OSLO, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2, Takara-cho, Kanagawaku, JP- YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; glassfargingskjemikalier; glassfrostingskjemikalier; preparater for å hindre misfarging av glass; antistatiske preparater, andre enn for husholdningsbruk; kjemiske Klasse 2 Klasse 3 Klasse 5 preparater for automotive reparasjons- og vedlikeholdsformål; vannavvisende kjemikalier; kjemiske sammensetninger for reparasjon av frontruteglass; klebemidler for industrielle formål; kjemiske tetningsmidler for kjøretøysdeler og - overflater; epoksyharpikser, ubearbeidede; fettfjerningspreparater for automotiv bruk; separeringsog limoppløsningsmider; kjemiske tilsetningsstoffer for olje; kjemiske tilsetningsstoffer til rengjøringsmidler for drivstoffinnsprøytningssystemer; kjemiske tilsetningsstoffer til bruk i radiatorer for rusthindring; kjemiske tilsetningsstoffer til luftkondisjoneringskjølevæsker; kjemiske tilsetningsstoffer til motordrivstoffer; syreholdig vann for batterilading; bremsevæsker; servostyringsvæsker; transmisjonsvæsker; kjølevæsker for kjøretøysmotorer. Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; beskyttelsesbelegg for chassiser på kjøretøyer; appreturfargestoffer; belegningsmidler(maling); fett mot rust; oljer mot rust; antirustmidler for kjøretøyer; beskyttelsesmidler for metaller. Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; rengjøringsvæsker til frontruter; poleringsvoks; rustfjernemidler; midler for å fjerne farger; blankpussemidler; eau de Cologne. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; dietetisk kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; husapotek; deodoranter, andre enn for personlig bruk eller for dyr; luftrensemidler; luftdeodoriserende preparater; bærbare medisinetuier, fylte; mat for spedbarn; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; utryddelsesmidler for skadedyr; fungicider; herbicider. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandels- eller engroshandelstjenester for kjøretøyer, strukturelle deler og utstyr dertil; forhandlertjenester på området kjøretøyer; salgsfremmende tjenester for andre; innsamling av informasjon til bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; annonse- og reklamevirksomhet for kjøretøyer; importeksportagenturer; fremskaffe informasjon vedrørende landkjøretøyer, nemlig produktinformasjon for forbrukere og prissammenligningsinformasjon; informasjonstjenester, nemlig fremskaffe prissammenligningsinformasjon på området for drivstoffer. Klasse 40 Resirkulasjon av avfall og skrot; resirkulering av landkjøretøyer, strukturelle deler og innretninger dertil; sortering av avfall og resirkulerbart materiale; gjenvinning av brukte deler som landkjøretøyer er utstyrt med; avfallsbehandling (avfallsgjenvinning); materialbehandlingsinformasjon; materialbehandling etter bestilling fra andre. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; publisering av tekster, andre enn reklametekster; organisering av konkurranser (utdannelse eller underholdning); organisering av sportskonkurranser; ledelse og arrangering av motorsportkonkurranser; booking av billetter for motorsport- og motorracebegivenheter; kjøreinstruksjoner for kjøretøyer; utdannelsesinformasjon; utdannelsestjenester; fremskaffe sportsfasiliteter; utleie av sportsutstyr, unntatt kjøretøyer; spillehaller. 8

9 registrerte varemerker nr 26/15 Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; værinformasjonstjenester; tilby vertstjenester for andres hjemmesider (webhotell); lage og vedlikeholde websider for andre; overvåking av computersystemer ved fjernadgang; overvåking av data, mottatt fra kjøretøyapparater; konvertering av data eller dokumenter fra fysiske til elektroniske media; analyse- og forskningstjenester av data mottatt fra kjøretøysapparater; teknologisk rådgivning og konsultasjoner; rådgivning på området energisparing; teknisk kjøretøykontroll. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å møte behovene til sjåfører og passasjerer i landkjøretøyer; sikkerhetstjenester relatert til landkjøretøyer. luftveissykdommer; farmasøytiske produkter for smertebehandling; farmasøytiske produkter for forebygging, behandling og helbredelse av nevrologiske sykdommer og forstyrrelser; farmasøytiske produkter for behandling og helbredelse av urinveisinfeksjoner; farmasøytiske produkter for behandling og helbredelse av gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser; preparater til diagnostikk for medisinsk bruk; farmasøytiske preparater for behandling av allergier; hygienepreparater for medisinske formål; diettmat og substanser for medisinsk bruk; kosttilskudd for mennesker; plastre, materialer for forbindinger; desinfeksjonsmidler. Klasse 10 Medisinske apparater og instrumenter; medisinske enheter for forebygging, behandling og helbredelse av respirasjonssykdommer; pustemasker for medisinsk bruk; ansiktsmaske for pasienter som er følsomme for inhalering av kald luft; medisinske diagnoseapparater og instrumenter; medisinske prøvingsinstrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sjogg LILLEHAMMER UNGD OLS ORG KOM AS, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER, Advokatfirmaet Alver AS, Postboks 10, 2601 LILLEHAMMER, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIGAARD ZAMBON S.P.A., Via Lillo Del Duca, 10, IT BRESSO, MILAN, Italia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske produkter for forebygging, behandling og helbredelse av (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CH, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose Avenue, US-CA LOS ANGELES, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Spillefilmer, levende bilder og televisjonsfilmer; animerte tegnefilmer; CDer; digitale media, nemlig forhåndsinnspilte digitale videodisketter/ -plater; nedlastbare audio- og videoopptak, DVDer og digitale HD-disketter/-plater med spillefilmer, levende bilder og animerte tegnefilmer; nedlastbare ringetoner; nedlastbare elektroniske spillprogram for bruk på PC, mobiltelefoner, nettbrett, og andre elektroniske innretninger; interaktive videoprogrammer; dataspillprogrammer; videospillkassetter og - disketter/plater; spillprogramvarer; musematter; graderte linjaler; dekorative magneter; beskyttelsesdeksler og etuier til mobiltelefoner, nettbrett, bærbare PCer og bærbare mediespillere; briller, nemlig solbriller, briller og brilleinnfatninger samt etuier dertil. Klasse 16 Bøker for spedbarn; bøker for barn; fargeleggingsbøker; aktivitetsbøker; tegneseriebøker; magasiner; grafiske romaner; bøker som følger til spillefilm; romaner; noveller; historiebøker; klistremerker; album til klistremerker; bøker med elementer av lyd; byttekort; aktivitetssett for papirhåndverk; penner; blyanter; pennaler; penneholdere; viskelær; blyantspissere; ugraderte linjaler; brevpapir; dagbøker; journaler; binders; portefolier; fotoalbum; plakater; kunsttrykk; bokmerker; kalendere; notatkort; notatblokker; adressebøker; skisseblokker; bannere; gratulasjonsskort; invitasjonskort; merkelapper til gaver; festdekorasjoner laget av papir; kakedekorasjoner laget av papir; gavepapir; papirservietter; ansiktsservietter; brikker av papir. 9

10 registrerte varemerker nr 26/15 Klasse 25 Klær; fottøy, hodeplagg; nattøy, undertøy, belter; bukseseler; jakker; regntøy, skjerf; sokker; hansker; skolisser; sandaler. Klasse 28 Actionfigurer og utstyr hertil; bordspill; kortspill; byggesett; dukker og dukkeutstyr; leker med elementer som lyd og lys; elektriske actionleker; leketøy for spedbarn; leketøy for barn; drager; oppblåsbare svømmebasseng; vannleker; sandleker; plysjleker; puslespill; fjernkontrollerte leker; ridbare leker; lekehus; rollespillleker; husker og gynger; baseball; balltre til baseball; baseballhansker; fotballer; byttekortleker; lekekjøretøy; lekeballonger; dart og dartskiver; biljardbord; padleballeker; rulleskøyter; rullebrett; halloweenkostymer og -masker; juletreornamenter og dekorasjoner; snøglober; festhatter av plast og papir; yoyoer; spillemaskiner, nemlig innretninger som godtar innsats (veddemål). Klasse 41 Underholdningstjenester i form av produksjon og distribusjon av spillefilmer, levende bilder, TV-serier og animerte tegnefilmer for teaterforestillinger og for distribusjon via televisjon, kabeltelevisjon og Internett; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare bilder, lyd, video, tekst, grafikk og relatert informasjon innen spillefilmer og animerte tegneserier; tilveiebringelse av ikkenedlastbare dataspill og videospill; musikalske seneopptredener og sceneshow; fornøyelsesparktjenester; tilveiebringelse av karuseller, attraksjoner, liveshow, utstillinger og andre lignende tjenester i fornøyelsesparker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KATE SPADE LLC, 2 Park Avenue, US-NT10016 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 11 Belysningsinventar, nemlig veggbelysning, gulvlampe, bordlampe, utendørslys, lampetter, dekorativ belysning i form av elektrisk opplyste figurer og lanterner, belysningsspor og rør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Drag Class A, Mx5 SOTRA ANCHOR & CHAIN AS, Gamle Vindenesvegen 11, 5363 ÅGOTNES, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; ankere og kjettinger av metall. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av ankere og kjettinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vogue International LLC, 2600 McCormick Drive, Suite 320, US-FL33759 CLEARWATER, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Hårpleiepreparater; hårpleieprodukter, nemlig sjampoer, balsam, hågeléer, hårskum, hårsprayer, hårkremer, hårserum, hårkledninger, salver, hårnæringsmidler, oljer, håravslappende midler (relaxers) og reparerende kurer. 10

11 registrerte varemerker nr 26/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Adtraction Øivind Høst Brunsell, Vestliveien 16, 1344 HASLUM, Klasse 35 Tjenester relatert til markedsføring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ANEMONE WILLE INTERIØR AS, Bygdøy Allé 58 B, 0265 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 42 Interiørtjenester; interiørarkitekter; designvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RESCUERXX Creative Nail Design, Inc., 9560 Town Centre Drive, US-CA92121 SAN DIAGO, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Negleforsterkere; negleherdere; neglelakker; neglepleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAIR TO PARTY BEAUTYGE BRANDS USA, INC., 9560 Towne Centre Drive, US-CA92121 SAN DIEGO, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk; hårpleieprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BX, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, GB-WC2R2PG LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CH, 61311/2014 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen American Cigarette Company (Overseas) Ltd, Zaehlerweg 4, CH-6300 ZUG, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. 11

12 registrerte varemerker nr 26/15 flisegulv, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JARL JACOBUS VERHAGEN, ODDESTEMMEN 3, 4735 EVJE, Klasse 14 Bijouterivarer;halvedelsteiner;juvelervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Langfoss SEA PEARL AS, Hotvetveien 148, 3023 DRAMMEN, Klasse 18 Lær og imitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker, bager; paraplyer; spesielt: bager for sport, ryggsekker, tursekker, sekker, trillebager, vesker, håndvesker, kofferter, reisekofferter, reisebager, reisevesker; stropper og skulderstropper til tidligere nevnte varer. Sekker, herunder sekker for turfolk, for fjellklatrere, for camping, for jegere, for fotografer, ryggsekker, skoleransler, sykkelvesker, sekker til reiser; bæremeiser, beltetasker; tur- og skibelter; svipptur-sekker; portemonéer (ikke av edelt metall); bæremeis for bæring av barn. Klasse 25 Klær, hodeplagg og fottøy; sovemaske; pengebelter; klær og hodeplagg for sports- og fritidsbruk, fjelljakker, fjellbukser, anorakker, overtrekksbukser, fjellvotter, støvelovertrekk, sportsskjorter. Klasse 35 Salg av produkter i ovennevnte vareklasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YLVIS STAGEWAY TEATER AS, Postboks 2311 Hansaparken, 5828 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; musikkinnspillinger; nedlastbare musikkinnspillinger; innspilte filmer; briller, solbriller og etuier dertil; dataspillprogrammer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av merchandiseprodukter for artister, band og kunstnere; salg av såper, parfymevarer, kosmetikk, hårpleiemidler, tannpussemidler, farmasøytiske preparater, plaster og forbindingsstoffer, verktøy og redskaper, kjøkkenutstyr, filmer, musikk, avspillingsapparater for film og musikk, dataspill, apparater for dataspill, tilbehør til datamaskiner, briller, solbriller, barnevogner, sykler, smykker, juvelervarer, ur, musikkinstrumenter, trykksaker, papirvarer, bøker, blader, fargebøker, aktivitetsbøker, skrivesaker, tegnesaker, malesaker, fotografier, kalendere, festartikler, kofferter, vesker, paraplyer, ryggsekker, møbler, innredningsartikler, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere og -apparater, tau, nett, telt, presenninger, tekstiler og tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, gulvbelegg, tapeter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, utkledningsutstyr, næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, drikker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skovin SKOVIN AS, Postboks 498, 1327 LYSAKER, Klasse 3 Bonevoks; parkettvoks. Klasse 19 Gulvbord av tre; trevarer [bearbeidet]; finer; parkettstaver; parkettgulv; gulv, ikke av metall; 12

13 registrerte varemerker nr 26/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EUROPE RICE WINE GROUP AS, Grefsenveien 132, 0492 OSLO, Klasse 33 Vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AD-APT ATG Ceylon (Pvt) Limited, Spur Road 7 Phase 2, LK- IPZ, KATUNAYAKE, Sri Lanka Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Verne- og beskyttelseshansker; industrielle verne- og beskyttelseshansker. British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Helgesen Engros AS, Stabburveien 2, 1617 FREDRIKSTAD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper; varer av glass, porselen og keramikk. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt varer av glass, porselen og keramikk. 13

14 registrerte varemerker nr 26/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja LURA TURISTHEIM LURA TURISTHEIM AS, Stavangerveien 16, 4313 SANDNES, Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen tjenester via blogger. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av praktiske seminarer; utarbeidelse og produksjon av kursmateriell distribuert på praktiske seminarer; Organisering av praktiske seminarer vedrørende merkevarestrategier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STENI Steni AS, Lågendalsveien 2633, 3277 STEINSHOLT, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); undervegg (veggplate) i våtrom og andre tørre rom, samt undergulv for varmekabler i varmegulv og undergulv for keramiske fliser. Precis Digital Holding AB, Söder Mälarstrand 57, SE STOCKHOLM, Sverige von lode advokat ab, Box 47229, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Dataprogramvare; programvare i form av mobilapplikasjoner; dataprogrammer relatert til markedsføring og digital markedsføring; dataprogramvare for analyse av markedsinformasjon; dataprogramvare som muliggjør opplasting, nedlasting, utlegning, fremvisning, etikettering, blogging, streaming, lenking, deling eller leveringen av andre måter av elektroniske medier eller informasjon via dataog kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer som tillater sporing, analyse og tolkning av data. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse; bistand ved administrasjon av selskap; kontortjenester; markedsføring; digital markedsføring; utarbeidelse av reklamestrategier og -løsninger; sosial markedsføring; Forretnings forfremmende tjenester (markedsføring); reklame for varer og tjenester via Internett for tredjeparter; sammenstilling og håndtering av on-linedatabaser og on-line-søkbare databaser; reklame- og informasjonsdistribusjon, nemlig tilbud av oppgitt reklameplass via det globale datanettverket; sammenstilling av on-line databaser inneholdende informasjon vedrørende, og i form av sosial nettverkstjenester; systematisering av informasjon for bruk i databaser; informasjon, rådgivning og konsulentbistand til alle de ovennevnte tjenester; informasjon og rådgivning vedrørende ovennevnte (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Steni AS, Lågendalsveien 2633, 3277 STEINSHOLT, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; kledning av metall for konstruksjoner og bygging; byggepaneler av metall; takmaterialer av metall; takbord av metall; byggebord av metall; gulvbord av metall; dører og porter av metall. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); undervegg (veggplate) i våtrom og andre tørre rom, samt undergulv for varmekabler i varmegulv og undergulv for keramiske fliser; kryssfinérplater; finérplater; bord laget 14

15 registrerte varemerker nr 26/15 hovedsakelig av trefiber; trefiberplater; plater laget hovedsakelig av fibertre; treverk; trefiberplater, for bygging; fiberplater, for bygging; linoleumbyggematerialer; byggematerialer av plast; syntetiske byggematerialer; asfalt bygge- eller konstruksjonsmaterialer; gummi bygge- eller konstruksjonsmaterialer; bygningsglass; byggeelementer av sement; gipsplater; vulkansk glassmateriale i form av laminerte plater for byggeformål; bygningsdeler- og element av betong; bygningsmateriale av betong; betongelementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUSTER Inhan Tehtaat Oy Ab, Hahdenniementie 2, FI RAISIO, Finland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Blandinger til overflatebehandling (kjemikalier), annet enn maling. Klasse 3 Preparater til rengjøring, beskyttelse og konservering av overflater på båter. Klasse 9 Solbriller. Klasse 25 Fritidsklær. Steni AS, Lågendalsveien 2633, 3277 STEINSHOLT, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; kledning av metall for konstruksjoner og bygging; byggepaneler av metall; takmaterialer av metall; takbord av metall; byggebord av metall; gulvbord av metall; dører og porter av metall. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); undervegg (veggplate) i våtrom og andre tørre rom, samt undergulv for varmekabler i varmegulv og undergulv for keramiske fliser; kryssfinérplater; finérplater; bord laget hovedsakelig av trefiber; trefiberplater; plater laget hovedsakelig av fibertre; treverk; trefiberplater, for bygging; fiberplater, for bygging; linoleumbyggematerialer; byggematerialer av plast; syntetiske byggematerialer; asfalt bygge- eller konstruksjonsmaterialer; gummi bygge- eller konstruksjonsmaterialer; bygningsglass; byggeelementer av sement; gipsplater; vulkansk glassmateriale i form av laminerte plater for byggeformål; bygningsdeler- og element av betong; bygningsmateriale av betong; betongelementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AIRSCOUTER Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, JP NAGOYA-SHI, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; apparater for overføring og reprodusering av bilder, nemlig en hode-montert skjerm/monitor (HMD) som tillater bilder fra datamaskiner og smart telefoner å bli sett av bruker; dataprogramvare for bruk til hode-montert skjerm/monitor (HMD); briller; deler og tilbehør til forannevnte varer. 15

16 registrerte varemerker nr 26/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VI SUGER ALT SLAMSUG AS, Blindheimshaugen 24, 6012 ÅLESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 37 Høytrykksspyling. Klasse 42 Rørinspeksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/381,927 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/381,926 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ops-Core Inc., 12 Channel Street, Suite 901, US- MA BOSTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Beskyttelseshjelmer, samt deler og komponenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ops-Core Inc., 12 Channel Street, Suite 901, US- MA BOSTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Beskyttelseshjelmer, samt deler og komponenter. SAGENE BRYGGERI AS, Sagveien 23 C, 0459 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker ogfruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 40 Bearbeiding av materialer; fremstilling av drikkevarer; brygging av øl. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige ogkulturelle aktiviteter. 16

17 registrerte varemerker nr 26/15 Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Potable Water PPL Pipeliner AS, Kanalveien 105 A, 5068 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Klasse 2 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; maling til bruk ved lining/strømperenovering av rør, rørfornying. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; isolasjonsmaling; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjons- og installasjonsvirksomhet relatert til rør og rørfornying; vedlikehold og utbedring av rør; malevirksomhet. Klasse 40 Bearbeiding av plastmaterialer, herdeplast, epoksyharpiks og kunstfiber. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; rådgivning vedrørende byggevirksomhet; rådgivning vedrørende rørfornying, rådgivning vedrørende vedlikehold og utbedring av rør; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]. Klasse 2 ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; maling til bruk ved lining/strømperenovering av rør, rørfornying. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; isolasjonsmaling; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjons- og installasjonsvirksomhet relatert til rør og rørfornying; vedlikehold og utbedring av rør; malevirksomhet. Klasse 40 Bearbeiding av plastmaterialer, herdeplast, epoksyharpiks og kunstfiber. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; rådgivning vedrørende byggevirksomhet; rådgivning vedrørende rørfornying, rådgivning vedrørende vedlikehold og utbedring av rør; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rår grunnen Feiring Bruk AS, Postboks 394, 1471 LØRENSKOG, DET GODE SELSKAB AS, Postboks 136 Torshov, 0412 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer for bygnings- og anleggsformål; asfalt, pukk, bark, jord, grus, sand og geotekstilier. Klasse 37 Byggevirksomhet, herunder eiendomsutvikling. Klasse 40 Mottak og behandling av gravemasse fra byggeplasser og anleggsområder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ParrPipeLiner PCF Pipeliner AS, Kanalveien 105 A, 5068 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, 17

18 registrerte varemerker nr 26/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Yara International ASA, Postboks 343 Skøyen, 0213 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsrådgivning innenfor HMS (helse, miljø og sikkerhet); forretningsstøttetjenester innenfor HMS (helse, miljø og sikkerhet); forvaltning av HMS (helse, miljø og sikkerhet) saker; risikovurdering og -analyser; omvisningsturer for gjennomgang av sikkerhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering og levering av seminarer; sikkerhetsstudier. Klasse 45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og individer; konsulenttjenester knyttet til HMS; inspeksjoner for sikkerhetsformål; undersøkelses- og overvåkningstjenester relatert til sikkerheten til personer og enheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STAR SERIE MED RIS NARESH AHUJA, Kanonhallveien 20 G, 0585 OSLO, Klasse 30 Ris (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BETO BETOMUR AS, MINDE ALLÉ 35, 5068 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); fugemasse; settemasse. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); fliser og heller (ikke av metall); fasadeplater (ikke av metall); takstein; mur og teglstein; betong; sement; stein; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; murmestervirksomhet; monteringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAINY DAY Janic & Carlo AS, Sandstuveien 70, 0680 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Lommebøker, kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 18

19 registrerte varemerker nr 26/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Salgsmaskin TIME TOOLS INDUSTRIES AS, Åsengata 8 B, 0480 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PATCH Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS, Morterudvegen 3-5, 2609 LILLEHAMMER, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 17 Lydabsorberende paneler. Klasse 19 Paneler (ikke av metall) brukt for lydisolering og lydabsorbering. Klasse 42 Design og utvikling av lydabsorberende paneler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VINDSKIP Lade AS, Gange Rolvs gate 7, 6005 ÅLESUND, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 45 Lisensiering av immaterielle rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JUBILEE Jubilee AS, Postboks 175, 5852 BERGEN, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og konsentrater og pulver av slike produkter. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann, ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer. Klasse 35 Markedsføring og salg av kaffe, te, kakao, mineralvann, kullsyreholdig vann, ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MADE IN DENMARK AS, Spångbergveien 5, 0853 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 9 Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll, undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd

20 registrerte varemerker nr 26/15 og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; lydledninger: roperter, amperemeter; forsterkere; rørforsterkere; radioforsterkere, jukeboks, apparater for avmagnetisering av magnetbånd ; båndopptakere; magnetbånd; betatron; høyttalerkasser; lydarmer for platespillere; hylstre for elektriske kabler; filmkameraer, stativer for lydopptaksinstrumenter; utstyr for visning av klnematografiskefilmer; tegnefilmer; akustiske lydhinnerog membraner; fotografiapparater; lysbilder; høyttalere; sikringer; platespillere; fordelingspulter; høretelefoner; fluoriserende skjermer; projeksjonsskjermer; senderapparater for elektroniske signaler; anordninger for rengjøring av grammofonplater; lydfilmer; etuier tilpasset for fotografiske apparater og -instrumenter; brilleetuier; filtre for fotografering; frekvensmålere; radioapparater; audio- og videomottakerapparater; hologrammer; identifikasjonshylstere for elektriske ledninger; databehandlingsapparater og -innretninger; interkommunikasjonsapparater; briller, brilleglass; optiske artikler; megafoner; lagringsenheter for datamaskiner; mikrofoner; brilleinnfatninger; datamaskiner; innregistrerte programmer for datamaskiner; stativer for fotografiapparater; fotografiske søkere; lysmålere; radiotelefonapparater; projeksjonsapparater; telefonapparater; lysende og mekaniske signalanordninger; lydmålere; safirstifter for platespillere; fjernsynsapparater; hastighetsregulatorer for platespillere; vakuumrør; videobånd; eksponerte filmer; disketter; rensebånd for lydhoder; videospillere; kinematografiske filmer; kontaktlinser; etuier for kontaktlinser; lydtrakter for høyttalere; skuddsikre vester; optiske plater; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; programvarer; lysreguleringsinnretninger; magnetiske databærere; magnetiske omkodere; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; optiske databærere; optiske diskettlesere; transistorer; videokameraer; solbriller; videokassetter; videospillkassetter; videoskjermer; sportsbriller; elektroniske publikasjoner; bærbare lydavspillere; koaksialkabler; fiberoptiske kabler; dataspillprogrammer; hodetelefoner; grunnbelastningsanordninger for lysdimmere; walkie talkies; regulatorer for scenebelysning; dvd spiller; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare musikkfiler, nedlastbare billedfiler; usb-minnepinner, bærbare medieavspillere; bærbare datamaskiner. Klasse 16 Papir; papp, trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons og undervisningsmateriell; trykktyper, klisjeer; plakater; binders; albumer; bilder; bokstøtter; akvareller; graverte kunstgjenstander; litografiske kunstgjenstander; malerier; blyanter; aviser; tidsskrifter; ringpermer; brikker for ølglass; tegneblokker; papirblokker; brosjyrer; skrivebøker; notatblokker; notisbøker; kataloger; sangbøker; farvelitografi; bøker; tegninger; tegneutstyr; tegneredskaper; skriveutstyr; fotografier; tegnesaker; tegnekullpenner; grafiske reproduksjoner; grafiske trykk; postkort; trykksaker; publikasjoner; håndbøker; brevpapir; tegnepenner; litografier; hefter; lommetørkler av papir; oljetrykk; skrivesaker; fotografiholdere; kulepenner; portretter; innbundne bøker; penner; magasiner; skolemateriell; bokmerker; lykkeønskningskort; skriveblokker; frimerker; almanakker; kalendere: kunngjøringskort; skrivepapirvarer; håndklær av papir; servietter av papir; tegneserier; hilsningskort med musikk; flygeblad; passomslag; skriveredskaper; pengeklype; samlekort; pamfletter. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; badesandaler; badetøfler; strømper; luer; støvler; halvstøvler; skoflikker; armbeskyttere; ermelapper; bukseseler; snørestøvler; halslinninger; korsett; benklær; kalotter; trøyer; undertøy; hetter; belter; sjal; slåbroker; strikkegensere; sokker; strømpebånd; strømpeholdere; skjorter; kortermet skjorte; klær; hatter; hodeplagg; strømpebukser; korseletter; drakter; dresser; konfeksjonsklær; øreklaffer; slips; bukser; yttertøy; hansker; skjerf; vester; frakker; kåper; regntøy; leggvarmere; jerseyklær; skjørt; barnetøy; halvhansker; tøfler; tøysko; stranddresser; strandsko; gensere; pyjamaser; kjoler; tresko; sandaler; truser; bysteholdere; kapper; ytterfrakker; uniformer; jakker; badebukser; badedrakter; badekåper; bandanas; klær av lærimitasjon; skinnklær; maskeradekostymer; t- skjorter; sovemaske; shortsskjørt; ponchoer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; unrierholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, fornøyelsesparker, utleie av kinematografiske apparater og tilbehør, artistopptredener, filmstudioer; sirkus; organisering av konkurranser; utleie av sceneutstyr; radiounderhoidning; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; undervisning; utleie av lydopptak; utleie av kinematografiske filmer; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; utlån av bøker, utgivelse av boker; utleie av radioer og fjernsynsapparater; produksjon av radio og fjernsynsprogram; varieteteater; orkestervirksomhet, tealercppsetninger; sceneoppførelser; showoppsetninger, fjernsynsunderholdning; utleie av teaterdekorasjoner; klubbvirksomhet; organisering og ledelse av kollokvium, organisering og ledelse av konferanser, organisering og ledelse av kongresser; underhotdr.ingsinformasjon; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; oppføring av forestillinger, filmfremvisning, innspillingsstudicer; utleie av video-spillere, utleie av videobånd; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; filmproduksjon; arrangering og ledelse av praktiske seminarer, booking av seter for kulturelle arrangementer; organisering av kulturelle arrangement; utleie av lydutstyr; utleie av belysningsutstyr for teateroppsetninger eller fjernsynstudiaer; utleie av videokameraer; tekstforfattervirksomhet; redigering av video; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; elektronisk setting; karaoketjenester; komponeringstjenester; nattklubber; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; fotografireportasjer, fotografering; filminnregistrering på videobånd, videofilming; arrangering og ledelse av konserter; layouttjenester, andre enn for reklamoformål; produksjon av musikk 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 28/11-2011.07.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 13-2003.03.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 13-2003.03.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 13-2003.03.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/15-2015.11.30 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 49/15-2015.11.30 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 49/15-2015.11.30 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/06-2006.06.06 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 23/06-2006.06.06 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 23/06-2006.06.06 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 21/09-2009.05.18 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.18-43/04 nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer