nr 27/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 27/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Deling Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Opphevet registreringsbeslutning Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACCENTURE CONSULTING. DELIVERED (541) ordmerke i standard font Accenture Global Services Ltd, 3 Grand Canal Plaza, Upper Grand Canal Street DUBLIN, Irland (IE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Computer software for å designe, installere og utføre sentrale computer (prosessorenhet) og bruker/server programmer for integrering av finansielle, produksjon og salgsfunksjoner for en bedrift og for å administrere kundekontakter (customer relations) og støtte funksjoner til en bedrift; forsikringssoftware; mobilitetssoftware; analytisk software; åpen kildekode (open source) software; nettskybasert (cloud-based) software; babankvirksomhetssoftware; forbrukervarer og -tjenester software; frakt og logistikksoftware; helse og offentlige tjenester software; software for administrering av humankapital; industrielt utstyr software; audio/video oversettelses og direkteavspilling (streaming) software; software for administrering av offentlig transport og takster; medieadministrering software; digital markedsføring software; software for analyse av markedsføringsutgifter; interaktive møter software; software for webadministrering og vertstjenester (hosting). Brosjyrer, bøker, nyhetsbrev, magasiner, rapporter, aviser, manualer, pamfletter, journaler og trykte guider innenfor områdene bedriftsadministrering, informasjonsteknologi og databasert informasjonsprosessering. Rådgivning innen bedriftsledelse; forretningsrådgivning, ledelse og rådgivning innen bedriftsprosess; rådgivningstjenester innen bedriftsmarkedsføring; innkjøpstjenester, inkludert innkjøp av computer hardware og software for andre; bedriftsoperasjons og markedsføringsledelse og rådgivning; forsyningstjenester, inkludert innkjøp av computer hardware og software for tredjeparter; tilveiebringelse av informasjon innenfor området bedriftsledelsesrådgivning; tilveiebringelse av informasjon innenfor områdene bedriftsledelse, bedriftsmarkedsføring, bedriftsakkvisisjon og fusjonsrådgivning; bedriftsrådgivning; prosjektledelse innenfor områdene informasjonssystem design, inkludert anskaffelse av computer hardware og software for andre; bedriftsakkvisisjonsrådgivning; analysetjenester, inkludert markedsanalyser og finansielle analyser; bedriftsvurderinger; utføre bedrifts og markedsundersøkelser; bedriftsinformasjonstjenester innenfor områdene bedriftsendringsledelse, bedriftsprosesseringsledelse, bedriftsstrategiledelse og planleggingstjenester, og bedriftsteknologi, bedriftsledelsesplanlegging; bedriftsfusjon konsultasjon; bedriftsnettoppbygging (networking); utføring av bedriftsundersøkelser og kartlegginger; bedriftskontroll; kommersiell og industriell ledelsesassistanse; økonomiske prognoseutarbeidelser og analyser; personalledelse konsultasjon; utarbeidelse av bedriftsrapporter; arrangering og avholdelse av fagmesser og konferanser innenfor områdene næringsvirksomhet og bedriftsledelse, tilveiebringelse av informasjon innenfor områdene bedriftsrådgivning; prosjektledelse i forbindelse med bedriftsadministrasjon; bedriftsledelse rådgivning under selskapsakkvisisjoner; markedsanalyser; evaluering og vurdering av virksomheter, inkludert kostpris analyser; bedriftsovervåkning (ledelsesassistanse); administrasjon support; økonomiske prognoseutarbeidelser og analyser; humankapital rådgivning; utarbeidelse av forretningsrapporter; organisering og avholdelse av utstillinger innenfor områdene forretningsvirksomhet og bedriftsledelse for økonomiske og reklamemessige formål; tilveiebringelse av informasjon innenfor området bedriftsrådgivning; veldedige tjenester, inkludert organisering og avholdelse av frivillige program og gruppetjenesteprosjekter; tilveiebringelse av pro bono bedriftsrådgivningstjenester for veldedige organisasjoner, enkeltpersoner, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner, hjelpeorganisasjoner og andre non-profit organisasjoner; forretningstjenester, inkludert assistanse til andre for etablering av veldedige organisasjoner; rådgivningstjenester relatert til administrativ koordinasjon for organisasjoner som tilveiebringer filantropiske tjenester; forretningsrådgivning innenfor områdene virksomhetsstyring, humankapital ledelse, kundetjenesteadministrering, selskaps og fusjonsstrategi og "etter-fusjons" (post-merger) integreringsstrategi, tilførselskjede og lagerbeholdning, tjenesteutsetting av forretningsfunksjoner og prosesser, organisasjonsendringsledelse, kunderelasjonsledelse (customer relations management); databaseadministrering; bedriftsrådgivning innenfor områdene saksstyring, inkludert dokumentindeksering for andres helsejournaler, medisinske journaler og sykdoms og laboratorieinformasjonsstyring; rådgivning innenfor området finansiell informasjonsstyring; merkekonsept og merkeutviklingstjenester for virksomhetsklienter; rådgivningstjenester knyttet til ny virksomhet (new business) satsningsutvikling og formasjon; 3

4 registrerte varemerker /12 Klasse:36 bedriftstjenester, inkludert fasilitetsstyring av tekniske arbeider; tjenester knyttet til bedriftsprosesstyring, inkludert administrering av logistikk, revers logistikk, forsyningsskjedetjenester, forsyningskjedesynlighet og synkroniseringstjenester, tilbud og etterspørsel prognoser og produktdistribusjonsprosesser for andre; tjenester knyttet til forsyningskjedestyring; tjenester knyttet til integrasjon av mobilitetsvirksomhet; innovasjonsrådgivningstjenester, inkludert rådgivning til andre innenfor områdene produkt og tilvirkningsutvikling; bedriftsrådgivningstjenester innenfor områdene forsikring, arbeidstakergoder, systemintegrasjon, bærekraftighet, energiindustri, mobilitetssoftware, selskapsrisikoledelse, romfarts (aerospace) og forsvarsleverandører, luftfartsnæringen, bilindustrien, bankvesen, grense og identitetsadministrering, industriell byggvare, kapitalmarkeder, kjemikalier, kommunikasjon, forbrukervarer og tjenester, tollvesen, statlig forsvar, elektronikk, teknologi, kvalifiseringssystemer, finansielle tjenester, helsevesen, barnevern, industrielt utstyr, infrastruktur og transport, teknologi, biovitenskap (life sciences), medisinske produkter, farmasi, media og underholdning, metaller, gruvedrift, non-profit organisasjoner, offentlig sikkerhet, detaljhandel, skatt og avgiftsadministreringsløsninger, sosialtrygd, reiselivsbransjen, og institusjoner; rådgivningstjenester innenfor området Forente Staters føderale offentlige tjenester; tjenester knyttet til bedrift prosess outsourcing innenfor områdene infrastruktur, computer og software applikasjoner, kredittjenester, finans og regnskapsføring, helseadministrasjon, forsyningskjede, bedriftsanskaffelser, forsikring og ingeniørvirksomhet; tilveiebringe informasjon innenfor områdene bedriftsinnovasjonsprosess, bedriftsledelse og forretningsmuligheter; outsourcing tjenester; rådgivningstjenester innenfor områdene smarte el-nett (smart grid) teknologi, analyser, digitale sosiale medier, markedsanalyser og forretningsstrategi. Finans; finansiering av risikokapital; tilveiebringelse av informasjon innenfor området finansiering; finansielle analyser; evaluering og vurdering av virksomheter, inkludert finansiell evaluering av selskaper; finansiell i rådgivning ved selskapsovertakelser; tilveiebringelse av finansiell informasjon; monetær veksel; risikokapitalfinansiering, finansiell analyse og konsultasjon; filantropiske tjenester ved tilveiebringelse av monetære donasjoner til veldedige organisasjoner, enkeltpersoner, utdannelsesinstitusjoner, hjelpeorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner; veldedige kapitalinnsamlingstjenester, inkludert å forsyne enkeltpersoner med informasjon og mulighet til å gjøre pengedonasjoner til deres favorittveldedighet; veldedige kakapitalreisingstjenester, inkludert innsamling, administrering og distribusjon av veldedige midler; veldedige tjenester, inkludert tilveiebringelse av finansiell støtte til veldedige, utdannelses og ideelle institusjoner og organisasjoner; finansiell sponsing av undervisende, vitenskapelige, kunstneriske, kulturelle, og sportslige begivenheter; rådgivning innenfor området finansiell administrering; forretningsrådgivning innenfor området prosessering av forsikringskrav. Klasse:37 Klasse:41 Klasse:42 Installasjon, implementering, vedlikehold og reparasjonstjenester innenfor områdene computersystemer, computer nettverk og computer hardware; computer installasjon, reparasjon, og vedlikehold i relasjon til computer hardware, inkludert computer systemer og computer nettverk. Tilveiebringelse av trening, inkludert avholdelse av kurs, seminar, arbeidsgrupper (workshops) og leksjoner innenfor området computer software utvikling og bruk, innenfor området computer software bruk, virksomhet, virksomhetsaktiviteter og distribusjon av relatert undervisningsmateriale; organisering og avholde utstillinger innenfor området bedrift og forretningsledelse; utdanningstjenester, inkludert gjennomføring av kurs, seminar, arbeidsgrupper (workshops), og klasser innenfor områdene computer software utvikling og implementering, computer software bruk, bedrift, og bedriftsoperasjoner og distribuere kursmateriale i den forbindelse; utforming av utdanningsmateriale for andre innenfor områdene computer software utvikling og implementering, computer software bruk, bedrift, og bedriftsoperasjoner. Installasjon, implementering, vedlikehold og reparasjonstjenester innenfor området computer software; tilveiebringelse av informasjon innenfor områdene informasjonsteknologi, computere og computersystemer; rådgivning innen computere, computersystemer og innenfor området computersystemdesign; profesjonell rådgivning innenfor områdene computere, computersystemer og computersystemdesign; datatjenester (computing services), inkludert computersystemdesign og utvikling for tredjeparter; datatjenester (computing services), inkludert utleie av tilgangstid for dataprosesseringsformål innenfor områdene bedriftsrådgivning, informasjonsteknologi, computere, computersystemer; rådgivning innen informasjonsteknologi; computer software design for tredjeparter; websidedesign; installasjon, implementering, vedlikehold og reparasjonstjenester i forbindelse med computer software; teknisk prosjektplanlegging; utvikling av utdanningsmateriale for tredjeparter innenfor området computer software utvikling og bruk og innenfor området computer software bruk, virksomhet og virksomhetsaktiviteter; formidlingstjenester; tilveiebringelse av informasjon innenfor områdene informasjonsteknologi, computere, og computersystemer; rådgivningstjenester innen informasjonsteknologi; computer site design; rådgivningstjenester innenfor området nettskybasert databehandling (cloud computing); tekniske konsultasjonstjenester innenfor områdene datasenterarkitektur, offentlige og private nettskybaserte databehandlingsløsninger, og evaluering og implementering av internetteknologi og tjenester; nettskybasert databehandling (cloud computing) inneholdende software til bruk i databaseadministrasjon; tilveiebringe virtuelle computersystemer og virtuelle computermiljø gjennom nettskybasert databehandling (cloud computing); tekniske supporttjenester, inkludert fjernkontrollene og "på stedet" (onsite) infrastrukturstyringstjenester for overvåking, administrasjon og ledelse av offentlig og privat nettskybasert databehandling (cloud computing) IT og applikasjonssystemer; computertjenester, inkludert integrering av 4

5 registrerte varemerker /12 private og offentlige nettskybaserte databehandlingsmiljøer; tjenester knyttet til mobilitetssoftware. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACCENTURE TECHNOLOGY. DELIVERED (541) ordmerke i standard font Accenture Global Services Ltd, 3 Grand Canal Plaza, Upper Grand Canal Street DUBLIN, Irland (IE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Computer software for å designe, installere og utføre sentrale computer (prosessorenhet) og bruker/server programmer for integrering av finansielle, produksjon og salgsfunksjoner for en bedrift og for å administrere kundekontakter (customer relations) og støtte funksjoner til en bedrift; forsikringssoftware; mobilitetssoftware; analytisk software; åpen kildekode (open source) software; nettskybasert (cloud-based) software; bankvirksomhetssoftware; forbrukervarer og -tjenester software; frakt og logistikksoftware; helse og offentlige tjenester software; software for administrering av humankapital; industrielt utstyr software; audio/video oversettelses og direkteavspilling (streaming) software; software for administrering av offentlig transport og takster; medieadministrering software; digital markedsføring software; software for analyse av markedsføringsutgifter; interaktive møter software; software for webadministrering og vertstjenester (hosting). Brosjyrer, bøker, nyhetsbrev, magasiner, rapporter, aviser, manualer, pamfletter, journaler og trykte guider innenfor områdene bedriftsadministrering, informasjonsteknologi og databasert informasjonsprosessering. Rådgivning innen bedriftsledelse; forretningsrådgivning, ledelse og rådgivning innen bedriftsprosess; rådgivningstjenester innen bedriftsmarkedsføring; innkjøpstjenester, inkludert innkjøp av computer hardware og software for andre; bedriftsoperasjons og markedsføringsledelse og rådgivning; forsyningstjenester, inkludert innkjøp av computer hardware og software for tredjeparter; tilveiebringelse av informasjon innenfor området bedriftsledelsesrådgivning; tilveiebringelse av informasjon innenfor områdene bedriftsledelse, bedriftsmarkedsføring, bedriftsakkvisisjon og fusjonsrådgivning; bedriftsrådgivning; prosjektledelse innenfor områdene informasjonssystem design, inkludert anskaffelse av computer hardware og software for andre; bedriftsakkvisisjonsrådgivning; analysetjenester, inkludert markedsanalyser og finansielle analyser; bedriftsvurderinger; utføre bedrifts og markedsundersøkelser; bedriftsinformasjonstjenester innenfor områdene bedriftsendringsledelse, bedriftsprosesseringsledelse, bedriftsstrategiledelse og planleggingstjenester, og bedriftsteknologi, bedriftsledelsesplanlegging; bedriftsfusjon konsultasjon; bedriftsnettoppbygging (networking); utføring av bedriftsundersøkelser og kartlegginger; bedriftskontroll; kommersiell og industriell ledelsesassistanse; økonomiske prognoseutarbeidelser og analyser; personalledelse konsultasjon; utarbeidelse av bedriftsrapporter; arrangering og avholdelse av fagmesser og konferanser innenfor områdene næringsvirksomhet og bedriftsledelse, tilveiebringelse av informasjon innenfor områdene bedriftsrådgivning; prosjektledelse i forbindelse med bedriftsadministrasjon; bedriftsledelse rådgivning under selskapsakkvisisjoner; markedsanalyser; evaluering og vurdering av virksomheter, inkludert kostpris analyser; bedriftsovervåkning (ledelsesassistanse); administrasjon support; økonomiske prognoseutarbeidelser og analyser; humankapital rådgivning; utarbeidelse av forretningsrapporter; organisering og avholdelse av utstillinger innenfor områdene forretningsvirksomhet og bedriftsledelse for økonomiske og reklamemessige formål; tilveiebringelse av informasjon innenfor området bedriftsrådgivning; veldedige tjenester, inkludert organisering og avholdelse av frivillige program og gruppetjenesteprosjekter; tilveiebringelse av pro bono bedriftsrådgivningstjenester for veldedige organisasjoner, enkeltpersoner, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner, hjelpeorganisasjoner og andre non-profit organisasjoner; forretningstjenester, inkludert assistanse til andre for etablering av veldedige organisasjoner; rådgivningstjenester relatert til administrativ koordinasjon for organisasjoner som tilveiebringer filantropiske tjenester; forretningsrådgivning innenfor områdene virksomhetsstyring, humankapital ledelse, kundetjenesteadministrering, selskaps og fusjonsstrategi og "etter-fusjons" (post-merger) integreringsstrategi, tilførselskjede og lagerbeholdning, tjenesteutsetting av forretningsfunksjoner og prosesser, organisasjonsendringsledelse, kunderelasjonsledelse (customer relations management); databaseadministrering; bedriftsrådgivning innenfor områdene saksstyring, inkludert dokumentindeksering for andres helsejournaler, medisinske journaler og sykdoms og laboratorieinformasjonsstyring; rådgivning innenfor området finansiell informasjonsstyring; merkekonsept og merkeutviklingstjenester for virksomhetsklienter; rådgivningstjenester knyttet til ny virksomhet (new business) satsningsutvikling og formasjon; bedriftstjenester, inkludert fasilitetsstyring av tekniske arbeider; tjenester knyttet til bedriftsprosesstyring, inkludert administrering av logistikk, revers logistikk, forsyningsskjedetjenester, forsyningskjedesynlighet og synkroniseringstjenester, tilbud og etterspørsel prognoser og produktdistribusjonsprosesser for andre; tjenester knyttet til forsyningskjedestyring; tjenester knyttet til integrasjon av mobilitetsvirksomhet; innovasjonsrådgivningstjenester, inkludert rådgivning til andre innenfor områdene produkt og tilvirkningsutvikling; bedriftsrådgivningstjenester innenfor områdene forsikring, arbeidstakergoder, systemintegrasjon, bærekraftighet, 5

6 registrerte varemerker /12 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:41 energiindustri, mobilitetssoftware, selskapsrisikoledelse, romfarts (aerospace) og forsvarsleverandører, luftfartsnæringen, bilindustrien, bankvesen, grense og identitetsadministrering, industriell byggvare, kapitalmarkeder, kjemikalier, kommunikasjon, forbrukervarer og tjenester, tollvesen, statlig forsvar, elektronikk, teknologi, kvalifiseringssystemer, finansielle tjenester, helsevesen, barnevern, industrielt utstyr, infrastruktur og transport, teknologi, biovitenskap (life sciences), medisinske produkter, farmasi, media og underholdning, metaller, gruvedrift, non-profit organisasjoner, offentlig sikkerhet, detaljhandel, skatt og avgiftsadministreringsløsninger, sosialtrygd, reiselivsbransjen, og institusjoner; rådgivningstjenester innenfor området Forente Staters føderale offentlige tjenester; tjenester knyttet til bedrift prosess outsourcing innenfor områdene infrastruktur, computer og software applikasjoner, kredittjenester, finans og regnskapsføring, helseadministrasjon, forsyningskjede, bedriftsanskaffelser, forsikring og ingeniørvirksomhet; tilveiebringe informasjon innenfor områdene bedriftsinnovasjonsprosess, bedriftsledelse og forretningsmuligheter; outsourcing tjenester; rådgivningstjenester innenfor områdene smarte el-nett (smart grid) teknologi, analyser, digitale sosiale medier, markedsanalyser og forretningsstrategi. Finans; finansiering av risikokapital; tilveiebringelse av informasjon innenfor området finansiering; finansielle analyser; evaluering og vurdering av virksomheter, inkludert finansiell evaluering av selskaper; finansiell i rådgivning ved selskapsovertakelser; tilveiebringelse av finansiell informasjon; monetær veksel; risikokapitalfinansiering, finansiell analyse og konsultasjon; filantropiske tjenester ved tilveiebringelse av monetære donasjoner til veldedige organisasjoner, enkeltpersoner, utdannelsesinstitusjoner, hjelpeorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner; veldedige kapitalinnsamlingstjenester, inkludert å forsyne enkeltpersoner med informasjon og mulighet til å gjøre pengedonasjoner til deres favorittveldedighet; veldedige kakapitalreisingstjenester, inkludert innsamling, administrering og distribusjon av veldedige midler; veldedige tjenester, inkludert tilveiebringelse av finansiell støtte til veldedige, utdannelses og ideelle institusjoner og organisasjoner; finansiell sponsing av undervisende, vitenskapelige, kunstneriske, kulturelle, og sportslige begivenheter; rådgivning innenfor området finansiell administrering; forretningsrådgivning innenfor området prosessering av forsikringskrav. Installasjon, implementering, vedlikehold og reparasjonstjenester innenfor områdene computersystemer, computer nettverk og computer hardware; computer installasjon, reparasjon, og vedlikehold i relasjon til computer hardware, inkludert computer systemer og computer nettverk. Tilveiebringelse av trening, inkludert avholdelse av kurs, seminar, arbeidsgrupper (workshops) og leksjoner innenfor området computer software utvikling og bruk, innenfor området computer software bruk, virksomhet, virksomhetsaktiviteter og distribusjon av relatert undervisningsmateriale; organisering og avholde utstillinger innenfor området bedrift og forretningsledelse; utdanningstjenester, inkludert gjennomføring av kurs, seminar, arbeidsgrupper (workshops), og klasser innenfor områdene computer software utvikling og implementering, computer software bruk, bedrift, og bedriftsoperasjoner og distribuere kursmateriale i den forbindelse; utforming av utdanningsmateriale for andre innenfor områdene computer software utvikling og implementering, computer software bruk, bedrift, og bedriftsoperasjoner. Klasse:42 Installasjon, implementering, vedlikehold og reparasjonstjenester innenfor området computer software; tilveiebringelse av informasjon innenfor områdene informasjonsteknologi, computere og computersystemer; rådgivning innen computere, computersystemer og innenfor området computersystemdesign; profesjonell rådgivning innenfor områdene computere, computersystemer og computersystemdesign; datatjenester (computing services), inkludert computersystemdesign og utvikling for tredjeparter; datatjenester (computing services), inkludert utleie av tilgangstid for dataprosesseringsformål innenfor områdene bedriftsrådgivning, informasjonsteknologi, computere, computersystemer; rådgivning innen informasjonsteknologi; computer software design for tredjeparter; websidedesign; installasjon, implementering, vedlikehold og reparasjonstjenester i forbindelse med computer software; teknisk prosjektplanlegging; utvikling av utdanningsmateriale for tredjeparter innenfor området computer software utvikling og bruk og innenfor området computer software bruk, virksomhet og virksomhetsaktiviteter; formidlingstjenester; tilveiebringelse av informasjon innenfor områdene informasjonsteknologi, computere, og computersystemer; rådgivningstjenester innen informasjonsteknologi; computer site design; rådgivningstjenester innenfor området nettskybasert databehandling (cloud computing); tekniske konsultasjonstjenester innenfor områdene datasenterarkitektur, offentlige og private nettskybaserte databehandlingsløsninger, og evaluering og implementering av internetteknologi og tjenester; nettskybasert databehandling (cloud computing) inneholdende software til bruk i databaseadministrasjon; tilveiebringe virtuelle computersystemer og virtuelle computermiljø gjennom nettskybasert databehandling (cloud computing); tekniske supporttjenester, inkludert fjernkontrollene og "på stedet" (onsite) infrastrukturstyringstjenester for overvåking, administrasjon og ledelse av offentlig og privat nettskybasert databehandling (cloud computing) IT og applikasjonssystemer; computertjenester, inkludert integrering av private og offentlige nettskybaserte databehandlingsmiljøer; tjenester knyttet til mobilitetssoftware. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACCENTURE OUTSOURCING. DELIVERED (541) ordmerke i standard font Accenture Global Services Ltd, 3 Grand Canal Plaza, Upper Grand Canal Street DUBLIN, Irland (IE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Computer software for å designe, installere og utføre sentrale computer (prosessorenhet) og bruker/server programmer for integrering av finansielle, produksjon og salgsfunksjoner for en bedrift og for å administrere kundekontakter (customer relations) og støtte funksjoner til en bedrift; forsikringssoftware; mobilitetssoftware; analytisk software; åpen kildekode (open source) software; nettskybasert (cloud-based) software; bankvirksomhetssoftware; forbrukervarer og -tjenester software; frakt og logistikksoftware; helse og offentlige tjenester software; software for administrering av humankapital; industrielt utstyr software; audio/video oversettelses og direkteavspilling (streaming) software; software for administrering av offentlig transport og takster; medieadministrering software; digital markedsføring software; software for analyse av markedsføringsutgifter; interaktive møter software; software for webadministrering og vertstjenester (hosting). Brosjyrer, bøker, nyhetsbrev, magasiner, rapporter, aviser, manualer, pamfletter, journaler og trykte guider innenfor områdene bedriftsadministrering, informasjonsteknologi og databasert informasjonsprosessering. Rådgivning innen bedriftsledelse; forretningsrådgivning, ledelse og rådgivning innen bedriftsprosess; rådgivningstjenester innen bedriftsmarkedsføring; innkjøpstjenester, inkludert innkjøp av computer hardware og software for andre; bedriftsoperasjons og markedsføringsledelse og rådgivning; forsyningstjenester, inkludert innkjøp av computer hardware og software for tredjeparter; tilveiebringelse av informasjon innenfor området bedriftsledelsesrådgivning; tilveiebringelse av informasjon innenfor områdene bedriftsledelse, bedriftsmarkedsføring, bedriftsakkvisisjon og fusjonsrådgivning; bedriftsrådgivning; prosjektledelse innenfor områdene informasjonssystem design, inkludert anskaffelse av computer hardware og software for andre; bedriftsakkvisisjonsrådgivning; analysetjenester, inkludert markedsanalyser og finansielle analyser; bedriftsvurderinger; utføre bedrifts og markedsundersøkelser; bedriftsinformasjonstjenester innenfor områdene bedriftsendringsledelse, bedriftsprosesseringsledelse, bedriftsstrategiledelse og planleggingstjenester, og bedriftsteknologi, bedriftsledelsesplanlegging; bedriftsfusjon konsultasjon; bedriftsnettoppbygging (networking); utføring av bedriftsundersøkelser og kartlegginger; bedriftskontroll; kommersiell og industriell ledelsesassistanse; økonomiske prognoseutarbeidelser og analyser; personalledelse konsultasjon; utarbeidelse av bedriftsrapporter; arrangering og avholdelse av fagmesser og konferanser innenfor områdene næringsvirksomhet og bedriftsledelse, tilveiebringelse av informasjon innenfor områdene bedriftsrådgivning; prosjektledelse i forbindelse med bedriftsadministrasjon; bedriftsledelse rådgivning under selskapsakkvisisjoner; markedsanalyser; evaluering og vurdering av virksomheter, inkludert kostpris analyser; bedriftsovervåkning (ledelsesassistanse); administrasjon support; økonomiske prognoseutarbeidelser og analyser; humankapital rådgivning; utarbeidelse av forretningsrapporter; organisering og avholdelse av utstillinger innenfor områdene forretningsvirksomhet og bedriftsledelse for økonomiske og reklamemessige formål; tilveiebringelse av informasjon innenfor området bedriftsrådgivning; veldedige tjenester, inkludert organisering og avholdelse av frivillige program og gruppetjenesteprosjekter; tilveiebringelse av pro bono bedriftsrådgivningstjenester for veldedige organisasjoner, enkeltpersoner, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner, hjelpeorganisasjoner og andre non-profit organisasjoner; forretningstjenester, inkludert assistanse til andre for etablering av veldedige organisasjoner; rådgivningstjenester relatert til administrativ koordinasjon for organisasjoner som tilveiebringer filantropiske tjenester; forretningsrådgivning innenfor områdene virksomhetsstyring, humankapital ledelse, kundetjenesteadministrering, selskaps og fusjonsstrategi og "etter-fusjons" (post-merger) integreringsstrategi, tilførselskjede og lagerbeholdning, tjenesteutsetting av forretningsfunksjoner og prosesser, organisasjonsendringsledelse, kunderelasjonsledelse (customer relations management); databaseadministrering; bedriftsrådgivning innenfor områdene saksstyring, inkludert dokumentindeksering for andres helsejournaler, medisinske journaler og sykdoms og laboratorieinformasjonsstyring; rådgivning innenfor området finansiell informasjonsstyring; merkekonsept og merkeutviklingstjenester for virksomhetsklienter; rådgivningstjenester knyttet til ny virksomhet (new business) satsningsutvikling og formasjon; bedriftstjenester, inkludert fasilitetsstyring av tekniske arbeider; tjenester knyttet til bedriftsprosesstyring, inkludert administrering av logistikk, revers logistikk, forsyningsskjedetjenester, forsyningskjedesynlighet og synkroniseringstjenester, tilbud og etterspørsel prognoser og produktdistribusjonsprosesser for andre; tjenester knyttet til forsyningskjedestyring; tjenester knyttet til integrasjon av mobilitetsvirksomhet; innovasjonsrådgivningstjenester, inkludert rådgivning til andre innenfor områdene produkt og tilvirkningsutvikling; bedriftsrådgivningstjenester innenfor områdene forsikring, arbeidstakergoder, systemintegrasjon, bærekraftighet, energiindustri, mobilitetssoftware, selskapsrisikoledelse, romfarts (aerospace) og forsvarsleverandører, luftfartsnæringen, bilindustrien, bankvesen, grense og identitetsadministrering, industriell byggvare, kapitalmarkeder, kjemikalier, kommunikasjon, forbrukervarer og tjenester, tollvesen, statlig forsvar, elektronikk, teknologi, kvalifiseringssystemer, finansielle tjenester, 7

8 registrerte varemerker /12 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:41 helsevesen, barnevern, industrielt utstyr, infrastruktur og transport, teknologi, biovitenskap (life sciences), medisinske produkter, farmasi, media og underholdning, metaller, gruvedrift, non-profit organisasjoner, offentlig sikkerhet, detaljhandel, skatt og avgiftsadministreringsløsninger, sosialtrygd, reiselivsbransjen, og institusjoner; rådgivningstjenester innenfor området Forente Staters føderale offentlige tjenester; tjenester knyttet til bedrift prosess outsourcing innenfor områdene infrastruktur, computer og software applikasjoner, kredittjenester, finans og regnskapsføring, helseadministrasjon, forsyningskjede, bedriftsanskaffelser, forsikring og ingeniørvirksomhet; tilveiebringe informasjon innenfor områdene bedriftsinnovasjonsprosess, bedriftsledelse og forretningsmuligheter; outsourcing tjenester; rådgivningstjenester innenfor områdene smarte el-nett (smart grid) teknologi, analyser, digitale sosiale medier, markedsanalyser og forretningsstrategi. Finans; finansiering av risikokapital; tilveiebringelse av informasjon innenfor området finansiering; finansielle analyser; evaluering og vurdering av virksomheter, inkludert finansiell evaluering av selskaper; finansiell i rådgivning ved selskapsovertakelser; tilveiebringelse av finansiell informasjon; monetær veksel; risikokapitalfinansiering, finansiell analyse og konsultasjon; filantropiske tjenester ved tilveiebringelse av monetære donasjoner til veldedige organisasjoner, enkeltpersoner, utdannelsesinstitusjoner, hjelpeorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner; veldedige kapitalinnsamlingstjenester, inkludert å forsyne enkeltpersoner med informasjon og mulighet til å gjøre pengedonasjoner til deres favorittveldedighet; veldedige kakapitalreisingstjenester, inkludert innsamling, administrering og distribusjon av veldedige midler; veldedige tjenester, inkludert tilveiebringelse av finansiell støtte til veldedige, utdannelses og ideelle institusjoner og organisasjoner; finansiell sponsing av undervisende, vitenskapelige, kunstneriske, kulturelle, og sportslige begivenheter; rådgivning innenfor området finansiell administrering; forretningsrådgivning innenfor området prosessering av forsikringskrav. Installasjon, implementering, vedlikehold og reparasjonstjenester innenfor områdene computersystemer, computer nettverk og computer hardware; computer installasjon, reparasjon, og vedlikehold i relasjon til computer hardware, inkludert computer systemer og computer nettverk. Tilveiebringelse av trening, inkludert avholdelse av kurs, seminar, arbeidsgrupper (workshops) og leksjoner innenfor området computer software utvikling og bruk, innenfor området computer software bruk, virksomhet, virksomhetsaktiviteter og distribusjon av relatert undervisningsmateriale; organisering og avholde utstillinger innenfor området bedrift og forretningsledelse; utdanningstjenester, inkludert gjennomføring av kurs, seminar, arbeidsgrupper (workshops), og klasser innenfor områdene computer software utvikling og implementering, computer software bruk, bedrift, og bedriftsoperasjoner og distribuere kursmateriale i den forbindelse; utforming av utdanningsmateriale for andre innenfor områdene computer software utvikling og implementering, computer software bruk, bedrift, og bedriftsoperasjoner. Klasse:42 Installasjon, implementering, vedlikehold og reparasjonstjenester innenfor området computer software; tilveiebringelse av informasjon innenfor områdene informasjonsteknologi, computere og computersystemer; rådgivning innen computere, computersystemer og innenfor området computersystemdesign; profesjonell rådgivning innenfor områdene computere, computersystemer og computersystemdesign; datatjenester (computing services), inkludert computersystemdesign og utvikling for tredjeparter; datatjenester (computing services), inkludert utleie av tilgangstid for dataprosesseringsformål innenfor områdene bedriftsrådgivning, informasjonsteknologi, computere, computersystemer; rådgivning innen informasjonsteknologi; computer software design for tredjeparter; websidedesign; installasjon, implementering, vedlikehold og reparasjonstjenester i forbindelse med computer software; teknisk prosjektplanlegging; utvikling av utdanningsmateriale for tredjeparter innenfor området computer software utvikling og bruk og innenfor området computer software bruk, virksomhet og virksomhetsaktiviteter; formidlingstjenester; tilveiebringelse av informasjon innenfor områdene informasjonsteknologi, computere, og computersystemer; rådgivningstjenester innen informasjonsteknologi; computer site design; rådgivningstjenester innenfor området nettskybasert databehandling (cloud computing); tekniske konsultasjonstjenester innenfor områdene datasenterarkitektur, offentlige og private nettskybaserte databehandlingsløsninger, og evaluering og implementering av internetteknologi og tjenester; nettskybasert databehandling (cloud computing) inneholdende software til bruk i databaseadministrasjon; tilveiebringe virtuelle computersystemer og virtuelle computermiljø gjennom nettskybasert databehandling (cloud computing); tekniske supporttjenester, inkludert fjernkontrollene og "på stedet" (onsite) infrastrukturstyringstjenester for overvåking, administrasjon og ledelse av offentlig og privat nettskybasert databehandling (cloud computing) IT og applikasjonssystemer; computertjenester, inkludert integrering av private og offentlige nettskybaserte databehandlingsmiljøer; tjenester knyttet til mobilitetssoftware. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SMART AS (541) ordmerke i standard font Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, W1F7LP LONDON, Storbritannia (GB) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:9 Klasse:28 Klasse:41 Data - og videospill; dataspillsoftware og programmer; nedlastbar datasoftware og dataprogrammer; programmer for håndholdt dataspillutstyr; spillsoftware og programmer for mobiltelefoner; videospill-kassetter; videospillapparater for forbrukere; kontrollere; joysticks; minnekort ; datalagringsdisketter og utstyr; datamaskiner; mobiltelefoner; nedlastbare elektroniske publikasjoner; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Leker og leketøy; elektroniske spill; håndholdt dataspillutstyr (ikke tilpasset for bruk med tvmottakere); deler og tilbehør for håndholdte dataspill utstyr (ikke tilpasset for bruk med tvmottakere); kortspill, terningspill; sjakkspill; damspill; dominospill; videospillmaskiner samt deler og tilbehør til videospillmaskiner; sportsutstyr. Tilveiebringelse av on-line underholdning; tilveiebringelse av elektroniske spilltjenester via internett eller telekommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av internettspill (ikke nedlastbare); organisering, ledelse eller arrangering av konkurranser i forbindelse med data- og videospill; utleie av spillapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENDOBEAM (541) ordmerke i standard font C R Bard Inc, 730 Central Avenue, NJ07974 MURRAY HILL, USA (US) Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:10 Medisinske instrumenter og apparater, herunder laserfibre til medisinsk bruk, og deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke SANSERIKE V/ BRITT IRENE GUSTAVSEN, Johan Svendsensvei 10, 1410 KOLBOTN Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Taktile sansetepper, vekttepper(dyner). Klasse:25 Klasse:41 Klasse:44 Klær, fottøy, hodeplagg. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Helse- og omsorgstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MASTERDOG (541) ordmerke i standard font Norsk Kylling AS, Postboks 144, 7291 STØREN Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM Klasse:31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr,malt; hundemat. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MASTERCAT (541) ordmerke i standard font Norsk Kylling AS, Postboks 144, 7291 STØREN Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM Klasse:31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr,malt; hundemat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Hertz System Inc, 225 Brae Boulevard, NJ07656 PARK RIDGE, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:12 Kjøretøy. Klasse:39 Utleie og leasing av kjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLEARCLICK (541) ordmerke i standard font Schering Corp, 2000 Galloping Hill Road, NJ KENILWORTH, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater tilført i forhåndsfylt injiserbare innretninger. Klasse:10 Injiserbare innretninger for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SYMTWIST (541) ordmerke i standard font Schering Corp, 2000 Galloping Hill Road, NJ KENILWORTH, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater tilført i forhåndsfylt injiserbare innretninger. Klasse:10 Injiserbare innretninger for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUSTRELLE (541) ordmerke i standard font Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for mennesker. Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av internasjonal registrering nr , i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , WO, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LA VIS (541) ordmerke i standard font LA VIS SCA in short form LV SCA - CSLSS SCA CSL SCA CANLAV SCA - CIELLE SCA, Via del Carmine, 7, LAVIS (TRENTO), Italia (IT) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:33 Vin, brennevin, likører. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Saferoad AS, Strandgata 59, 6150 ØRSTA Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidet plast; preparater og midler for herding og lodding; bindemidler til industrielle formål; termoplast for veimerking. Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer og beisemidler, maling for veimerking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BAVENCIO (541) ordmerke i standard font Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:6 Master, lysmaster; fundament for master; fortøyningsbommer, oppdrettsanlegg og utstyr for fiskeoppdrett, stålmerder, skilt; skiltportaler; flaggstenger; veimerkingsanordninger av metall (unntatt lysende og mekaniske). Klasse:9 Klasse:11 Klasse:17 Klasse:19 Vitenskapelige, fotografiske og optiske apparater og instrumenter for trafikkmåling og trafikkregulering; apparater og instrumenter til signalering og kontroll; veimerkingsanordninger, lysende eller mekaniske. Apparater og innretninger for belysning; lyktestolper. Kaldplast for veimerking; halvbearbeidet plast, isolasjonsmaterialer. Master, fundamenter for master av betong, samt deres deler og tilbehør (ikke opptatt i andre klasser); skilt ikke av metall; veimerkingsanordordninger ikke av metall(unntatt lysende og mekaniske); granulert glass for merking av veier; plater og folier av syntetisk materiale for veimerking. Klasse:20 Gate- og parkmøbler, benker, bord, søppelbeholdere, informasjonstavler og skiltstativ. Klasse:40 Bearbeiding av materialer, varmforsinking, pulverlakkering, galvanisering. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Vrimmel leker AS, Postboks 1 Bryn, 0667 OSLO Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; Kontortjenester; detaljhandel med spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, møbler og interiørartikler, matbokser, drikkeflasker, musikkinstrumenter, servise og bestikk, babyutstyr, bøker. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NUVEE (541) ordmerke i standard font Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BLUSH (541) ordmerke i standard font Blush no AS, Celluloseveien 14, 2827 HUNNDALEN Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester; handel, herunder elektronisk fjernhandel, med hårpleieprodukter, hudpleieprodukter, tannpleieprodukter, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), gjenstander til rengjøringsformål, barberkniver, barberhøvler og barbermaskiner, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao og kaffeerstatning, ris, tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, sukker, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, friske frukter og grønnsaker, frø, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), hårtørrer, briller, briller for sport, solbriller, kontaktlinser, etuier for kontaktlinser, oppløsningsmidler for kontaktlinser, rensepreparater for kontaktlinser, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, magnetiske databærere, grammofonplater, databehandlingsutstyr og datamaskiner, elektriske tannbørster. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Komplett no AS, Postboks 2024, 3202 SANDEFJORD Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester; handel, herunder elektronisk fjernhandel, med håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, barberhøvler og barbermaskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje, trykktyper, klisjeer, møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), glassvarer, porselen og keramikk, tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, hodeplagg, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt, blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping, elektriske tannbørster. Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet: installasjonsvirksomhet; tjenester knyttet til reparasjonsvirksomhet. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Festival AS, Lohnelia 2, 4640 SØGNE Klasse:11 Belysning, elektriske vannkokere, elektriske koke og stekeutstyr, lykter Klasse:20 Klasse:21 Klasse:24 Møbler, speil, bilder, rammer, varer av tre, kork, rotting og kurv flettverk, knagger i tre. Husholdnings- og kjøkkenredskaper, serviser, glass, redskaper og beholdere for husholdnings- og kjøkkenbruk for eksempel gryter og panner, spann, baljer av blikk, aluminium, plast og andre materialer, manuelt drevne små apparater for hakking, maling og pressing, lysestaker, vaser, statuetter av porselen, teracotta eller glass, fat, lysglass, lysfat. Tekstiler for husholdningsbruk og interiør i form av putetrekk, tepper, duker, spisebrikker og kjøkkenhåndklær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PLIKK (541) ordmerke i standard font Anders Stokkelien, Dronningensgate 4, 4608 KRISTIANSAND REIDAR JØRGEN WANGENSTEEN, HAVREVEIEN 9, 4635 KRISTIANSAND S Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:28 Klasse:41 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Plakk (541) ordmerke i standard font Anders Stokkelien, Droningensgate 4, 4608 KRISTIANSAND S REIDAR JØRGEN WANGENSTEEN, HAVREVEIEN 9, 4635 KRISTIANSAND S Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:28 Klasse:41 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Bottleup DA, Saxe Viks vei 3 B, 7562 HUNDHAMAREN Klasse:21 Beholder for varm mat og drikke; beholder for kald mat og drikke; termos for drikke; termos for mat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP UNLOCKING YOUR ENERGY (541) ordmerke i standard font Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, nemlig presentasjoner, konferanser, seminarer og fora; tilveiebringe informasjon innen området for energieffektivitet; konsulenttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PELLURE (541) ordmerke i standard font Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SITUMAR (541) ordmerke i standard font Kongsberg Maritime AS, Postboks 483, 3601 KONGSBERG Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:9 Klasse:12 Klasse:42 Programvare for navigerings- og kommunikasjonsutstyr; vitenskapelige, nautiske, geodetiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; deler, komponenter, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. Styreanordning for båter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise). 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACTIVETAINMENT (541) ordmerke i standard font Norge Etter Oljen AS, Postboks 100, 0411 OSLO Klasse:9 Dataprogram for styring av funksjoner til apparater som gir brukeren en naturlig simulert bevegelse av fysisk utfoldelse som løping, sykling og kjøring av mobile enheter for person og varetransport, som motorsykkel, bil, båt, fly og andre liknende mobile enheter, der dataprogrammet inneholder data for justering av apparatet, minst i henhold til ønskede funksjoner og ønsket simulering av bane, vei eller terreng som grafisk vist på skjerm eller annen fremvisningsenhet. Et system for brukergrensesnitt på produkter og apparater for fysisk trening, sport, spill og opplæring, som innebærer et datastyrt grensesnitt med tilhørende programvare som også kan manipuleres av brukeren av apparatet for ønsket innstilling av apparatfunksjoner. Klasse:28 Produkter og apparater for fysisk trening, sport, spill og opplæring som: flerfunksjonene apparater med fot og armbevegelser herunder; steg apparater, apparater som simulerer en naturlig steg og fotbevegelse; apparater som gir løpetrening; apparater som simulerer sykling; apparater som simulerer roing og padling, samt apparater som simulerer det å føre mobile enheter for person og varetransport som motorsykkel, bil, båt, flymaskin og liknende. Alle forannevnte apparater inneholdende elektronikk og datamaskinfunksjoner med tilhørende programvare og visningsfunksjoner på fremvisningsenhet som en skjerm. Apparater som simulerer en naturlig bevegelse for brukeren på vei eller i terreng, vann eller luft, der apparatene innehar auto assisterte funksjoner som via et grensesnitt kan stilles inn etter ønske fra brukeren, eller som følger et dataprogram grafisk fremvist på enhet, som en skjerm, som en virtuell virkelighet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke SEBIR SA, C/.Rosselló 303, Ático 2a BARCELONA, Spania (ES) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metal; transportable hus av metal; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer): metallrør; sikkerhetsskap og - skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; metalltråder trukket uten fosfat; ståltråd for kald-forming av metallobjekter. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HOMEPILOT (541) ordmerke i standard font ARCA Beteiligungen GmbH, Buschkamp 7, RHEDE, Tyskland (DE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:7 Klasse:9 Klasse:38 Klasse:42 Elektriske motorer og drivverk, spesielt til innretninger for dimming, sikkerhetsanordninger, dør- og port-systemer, særlig belteruller for rullegardiner, rullemotorer, ventilaktuatorer, lineære motorer, garasjedørmotorer, dørmotorer; elektriske motorer (ikke for landkjøretøyer); rørmotorer; gir; styringsmekanismer for maskiner og motorer; veivhus til maskiner og motorer. Elektriske og elektroniske apparater for måling, kontroll og regulering samt elektriske og elektroniske sensorer for forannevnte apparater; databehandlingsapparater, periferenheter og deler dertil, også for datakommunikasjon via kabel og trådløse telekommunikasjonsnettverk, Internett og andre online-nettverk og for dataoverføring i lokale nettverk; indikatorer, særlig berøringsskjermer; elektriske, elektroniske, optoelektroniske og optiske innretninger for sending, mottak og overføring, særlig for data; apparater for telekontroll og teleovervåkning og deler til slike; koblingsbokser, tilkoblinger for elektriske linjer; kretskort og kretskort for elektriske og elektroniske kretser; lagret og nedlastbare dataprogrammer og datasystemer, særlig for mobile elektroniske enheter, spesielt for mobiltelefoner og PDA-er samt deler til disse i klasse 9; alle de forannevnte varene, spesielt for byggautomasjon, spesielt for styringssystemer for industri, husholdning, oppvarming, belysning, rullegardiner, persienner, skodder og elektrisitet; anlegg for byggautomasjon; elektroniske, spesielt digitale, byggeautomatiseringssystemer. Tilveiebringelse av tilgangstid til et datanettverk, tilveiebringelse av informasjon på Internett, elektronisk post, kommunikasjon via dataterminaler, kommunikasjon ved hjelp av plattformer og portaler på Internett, overføring av data; alle de forannevnte tjenestene spesielt for bygningsautomasjon, spesielt for styringssystemer for industri, husholdning, oppvarming, belysning, persienner, rullegardiner, skodder og elektrisitet. Utvikling av programvare, design av dataprogramvare, spesielt for mobile elektroniske enheter, særlig mobiltelefoner og PDA-er, samt konsulentvirksomhet i tilknytning til dette, organisering, service og vedlikehold; tilkobling av maskinvare og programvare til nettverk; vedlikehold av programvare; installasjon av applikasjoner og funksjoner ved hjelp av dataprogramvare i klasse 42; tilveiebringelse av en Internett-plattform; alle de forannevnte tjenestene spesielt for byggautomasjon, spesielt for styringsenheter for industri, husholdning, oppvarming, belysning, persienner, rullegardiner, skodder og elektrisitet; utbydelse av nedlastbar dataprogramvare og datasystemer, særlig via en Internett-plattform; utbydelse alle de forannevnte varene, særlig for byggautomasjon, spesielt for styringssystemer for industri, husholdning, oppvarming, belysning, persienner, og rullegardiner, skodder og elektrisitet. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/453, , US, 85/453, , US, 85/453, , US, 85/453, , US, 85/453, , US, 85/453, , US, 85/453, , US, 85/453,726 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OZ THE GREAT AND POWERFUL (541) ordmerke i standard font Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:3 Klasse:9 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:18 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, hårvann; kosmetikk; tannpussemidler; ikkemedisinske toalettartikler; dufter; parfymer. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; brannslukningsapparater; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; lydbøker; lydopptak; lyd- og visuelle opptak; videospillprogramvare; dataprogrammer og software; forbrukerelektronikk og tilbehør dertil; håndholdte enheter for å spille elektroniske spill for bruk sammen med en ekstern skjerm eller monitor; briller og solbriller og tilbehør dertil; kikkerter; dekorative magneter; graderte linjaler. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; klokker; smykker; smykkeskrin; smykkebeholdere; nøkkelringer av edelt metall; mynter; ur; klokkeremmer. Materialer til bokbinding; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; papir og varer laget av disse materialer; papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; blader og publikasjoner; bøker; fotografier; portretter; malerier; skrivesaker og papirvarer; kontor- og skoleutstyr. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; bagger; ryggsekker; ringekortetuier; myntpunger; rumpetasker; nøkkeletuier; nøkkelkjeder; bagasje; bagasjemerker/tager; håndvesker; paraplyer; lommebøker. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse:25 Klasse:28 Klasse:30 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler (unntatt klær); julestrømper; juletrepynt; snøglasskuler. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet; online tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IRRITATION DEFENSE (541) ordmerke i standard font The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 BOSTON, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:8 Barberkniver, -høvler og -maskiner, barberblader, barberredskaper; dispensere, etuier og patroner, alle inneholdende barberblader; deler og komponenter for alle forannevnte varer. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DUNISOFT (541) ordmerke i standard font Duni AB, Östra Varvsgatan 9A, MALMÖ, Sverige (SE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:16 Klasse:24 Servietter, duker, kuvertbrikker, løpere, underlag for kopper, glass, tallerkener; papirhåndklær, lommetørkler, vaskekluter, ansiktsservietter, kaffefiltre, dekorasjonsbånd og bordskjørt av papir; tallerkenunderlag, silkepapir, presangpapir; innpakninger av papir, papp, kartong, plast, biologisk nedbrytbare materialer, maisstivelse. Bordduker, servietter, dekkeservietter,spisebrikker, løpere, tallerkenunderlag, håndklær, vaskekluter, oppvaskkluter, lommetørkler, vannavstøtende duker, plastbelagte bordduker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/419,375 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke SanDisk Corp, 601 McCarthy Boulevard, CA95035 MILPITAS, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Software for mobile applikasjoner som setter brukeren i stand til å håndtere og overføre digitale data; minnekort. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RENAULT QUICKDROP (541) ordmerke i standard font Renault SAS, 13/15, quai Alphonse le Gallo, BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike (FR) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:37 Reparasjon og assistanse i forbindelse med kjøretøyhavari; installasjon og reparasjon av airconditioningapparater; installasjon og reparasjon av tyverialarminnretninger; reparasjon og vedlikehold av kjøretøy; smøring av kjøretøy; rengjøring og rens av kjøretøy; vasking av kjøretøy; regummiering av dekk; vulkanisering av dekk (reparasjon); polering av kjøretøy; gjenoppbygging av slitte eller delvis ødelagt motorer; anti-rust behandling av kjøretøy; informasjon om reparasjon; reparasjonsverksted. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OP (541) ordmerke i standard font OP-Pohjola osk, Pl 308, HELSINGFORS, Finland (FI) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:35 Klasse:36 Klasse:42 Klasse:45 Annonse-og reklamevirksomhet. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Windcat Workboats Holdings Ltd, 9 Grays Inn Square, WC1R5JF LONDON, Storbritannia (GB) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:12 Båter, nemlig katamaraner og tilhørende deler; fendere for båter, nemlig katamaraner. Klasse:37 Reparasjons og vedlikeholdstjenester for vannkjøretøy, marine konstruksjoner og landbaserte vindparker, inkludert også utførelse av reparasjons og vedlikeholdstjenester for vannkonstruksjoner ved katamaraner. Klasse:41 Opplæringstjenester for marin transport, vedlikehold og reparasjon av marine konstruksjoner og landbaserte vindparker. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Kaffefuglen AS, Universitetsgata 2, 0164 OSLO Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; edikk, sauser, krydderier, is. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COWI SØRLANDSKONSULT (541) ordmerke i standard font Cowi AS, Postboks 6412, Etterstad, 0605 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:35 Rådgivning om organisasjons og forretningsledere. Klasse:37 Bygge- og anleggsvirksomhet, reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet, alle relatert til bygging av broer, tuneller, havne- og havanlegg, veier og motorveier, flyplasser, jernbaner, demninger, diker, dammer, avløpsdisponeringssystemer, offshore olje- og gassproduksjonsfasiliteter, olje- og gassterminaler og raffinerier, olje- og gassbehandlingsanlegg, lagringsfasiliteter og distribusjonssystemer; byggevirksomhetstjenester, rådgivning relatert til bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AVAVA (541) ordmerke i standard font INOVI AS, Postboks 228, 3471 SLEMMESTAD Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse:15 Musikkinstrumenter. Klasse:41 Klasse:42 Utdannelse og opplæring relatert til industri og energi, bygging, olje og gassproduksjon, bygge- og anleggsstrukturer, geovitenskap, miljøprosjekter, miljøstudier og utviklingsplanlegging. Tekniske og rådgivningstjenester, planlegging; alle relatert til industri, bygge- og anleggsstrukturer, geovitenskap, miljøprosjekter, og utviklingsplanlegging; rådgivningstjenester relatert til industriell forskning på området for energi; tekniske konstruksjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BURIAL (541) ordmerke i standard font Trine Beate Haga Lothe, Gabelsgt. 8, 0272 OSLO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:9 Hjelmer til bruk i sport; solbriller; tilbehør til forannevnte varer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, MN55144 SAINT PAUL, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:10 Ortopediske artikler; ortopediske skinner og støtteanordninger; elastiske bandasjer og omslag; ortopediske fatler; varmeposer; isposer. Klasse:28 Skinner og støtteanordninger til sportsbruk; tape og omslag til sportsbruk; førtapingsskum og underomslag til sportsbruk. Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy og hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; rullebrett; snøbrett; bager spesielt tilpasset ski, rullebrett og snøbrett; beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær]; deler og tilbehør til forannevnte varer. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad nr. 19979719

PROTOKOLL. Søknad nr. 19979719 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7729 Varemerkesøknad nr. 1997 9719 Søker: Norengros AS, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Foreliggende sak

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 27/08-2008.06.30 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/04-2004.04.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 18/04-2004.04.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.04.26-18/04 nr 18/04-2004.04.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer