INID-koder. Innholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INID-koder. Innholdsfortegnelse:"

Transkript

1 . nr 24/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Opphevet varemerkeregistrering Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Resultat etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke FOLKETURBINEN AS, 6983 KVAMMEN FOLKETURBINEN AS, Skorven, 6983 KVAMMEN Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIXCUBE (541) ordmerke i standard font Cubility AS, Fabrikkveien 22, 4323 SANDNES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:7 Maskiner til optimalisering av egenskaper i brukt borevæske ved hjelp av undertrykk. Klasse:11 Apparater og innretninger til optimalisering av egenskaper i brukt borevæske ved hjelp av undertrykk. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; materialbehandling etter bestilling fra andre; materialbehandlingsinformasjon; utleie av maskiner, apparater og innretninger til behandling og resirkulasjon av borevæske; informasjon om forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke ÅGOT LIAN AS, Christian Monsens gate 1, 7043 TRONDHEIM Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CUTCUBE (541) ordmerke i standard font Cubility AS, Fabrikkveien 22, 4323 SANDNES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:7 Maskiner for utskilling av hydrokarboner. Klasse:11 Apparater og innretninger for utskilling av hydrokarboner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AHA (541) ordmerke i standard font NORWINE AS, Strandgata 15A, 4307 SANDNES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; materialbehandling etter bestilling fra andre; materialbehandlingsinformasjon; utleie av maskiner, apparater og innretninger til materialbehandling; informasjon om forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GoHandy (541) ordmerke i standard font MyxaSolutions AB, Engelbrektsgatan 20, MALMØ, Sverige (SE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:35 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; grammofonplater. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; profesjonelle konsulenttjenester som omfatter bistand i drift eller ledelse av foretak og bistå i ledelsen av virksomheten i forbindelse med kommersielle funksjoner i et kommersielt selskap; samling av tjenester og omfanget av tjenester på vegne av andre, tjenester som består av registrering, reproduksjon, utvikling; formidling og leie av arbeidskraft; formidling av forretningsforbindelser. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke MyxaSolutions AB, Engelbrektsgatan 20, MALMØ, Sverige (SE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll; livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; grammofonplater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; profesjonelle konsulenttjenester som omfatter bistand i drift eller ledelse av foretak og bistå i ledelsen av virksomheten i forbindelse med kommersielle funksjoner i et kommersielt selskap; samling av tjenester og omfanget av tjenester på vegne av andre, tjenester som består av registrering, reproduksjon, utvikling; formidling og leie av arbeidskraft; formidling av forretningsforbindelser. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Larsson Databasepro v/rune Larsson, Leif Aunes vei 7 C, 8012 BODØ Klasse:9 Dataprogramvare. Klasse:41 Klasse:42 Opplæring på dataprogramvare. Design, utvikling og vedlikehold av dataprogramvare; konsulenttjenester innen dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke ÅGOT LIAN AS, Christian Monsens gate 1, 7043 TRONDHEIM Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Askim Frukt- og Bærpresseri AS, Osloveien 93, 1815 ASKIM Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Næringsmidler; dietetiske drikker for medisinsk bruk; dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk. Klasse:29 Klasse:31 Klasse:32 Geleer og syltetøy. Næringsmidler; jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; friske bær, frukter og grønnsaker; naturlige planter og blomster. Næringsmidler; mineralvann; kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; frukt- og bærdrikker og frukt- og bærjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; most og nektar av frukt og bær, alkoholfrie frukt- og bærekstrakter; cider (ikke alkoholholdig). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLEARSPHERE (541) ordmerke i standard font Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, HU87DS HULL, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Klasse:5 Rengjøringsmidler; såper; parfymevarer; eteriske oljer, kosmetikk, ikke-medisinske preparater for pleie av kroppen og huden, salver, kremer, gel, lotioner, oljer, balsam, pudder og spray for bruk på kroppen og huden; deodoranter for personlig bruk; hårvann; tannpussemidler. Farmasøytiske preparater; medisinske preparater for pleie av kroppen og huden; medisinske kremer, gel, lotioner, oljer, balsam, pudder, talkumpudder og spray for bruk på kroppen og huden; medisinske, sanitære eller desinfiserende preparater for behandling av kroppen og huden; hygieniske preparater for medisinske formål; sårlegende preparater; forbindingsstoffer, plaster, klebende plaster, bandasjematerialer, bandasjer; bandasjeremser for hudsår; medisinske pads for huden; tynne belegg for å forme beskyttelsesspray; flytende bandasjepreparater; plaster, forbindingsmaterialer; forbindingsstoffer; desinfiserende preparater, antiseptiske produkter; materialer impregnert med eller innbefattende desinfiserende stoffer. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NOOK (541) ordmerke i standard font FISSION LLC, 122 Fifth Avenue, NY10011 NEW YORK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; nedlastbare elektroniske og digitale publikasjoner av type skjønnlitterære og ikkeskjønnlitterære bøker, barnebøker, tegneseriehefter, illustrerte bøker, grafiske romaner, billedbøker, magasiner, aviser, journaler, tidsskrifter, manualer og guidebøker om mangfoldige emner; elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile, håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater for lesing, fremvisning, mottak, kjøp, deling, utlån, aksess og lagring av nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, e- bøker, magasiner, aviser, tekst, bilder, digitalt nettsideinnhold og digitale media, nemlig digitallyd, musikk, digital video og datamaskin, video- og mobildataspill og applikasjoner, alle gjennom trådet og trådløs internettilgang, tilbehør derfor og instruksjonsmanualer, solgt som en enhet; operativprogrammer for datamaskiner, operativsystemer og firmware for bruk i sammenheng med elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile, håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater; datasoftware og -applikasjoner samt nedlastbart datasoftware og - applikasjoner for gjengivelse av elektroniske og digitale publikasjoner, fremvisning, mottak, lesing, kjøp, aksess, deling, utlån, låning og lagring av nedlastbare elektroniske og digitale publikasjoner og digitale media inneholdende bøker, aviser, magasiner, tidsskrifter, digitale bilder, nettsider, musikk, spill og annen digital underholdning, synkronisering av elektroniske og digitale publikasjoner med portable elektroniske apparater, låning og deling av elektroniske og digitale publikasjoner og digital media inneholdende bøker, aviser, magasiner, tidsskrifter, digitale bilder, nettsider, musikk, spill og annen digital underholdning med tredjeparter samt samling av elektroniske og digitale publikasjoner og digitale media inneholdende bøker, aviser, magasiner, tidsskrifter, digitale bilder, nettsider, musikk, spill og annen digital underholdning; nedlastbart datasoftware og applikasjoner for bruk til å tilveiebringe anbefalinger og Klasse:11 Klasse:35 anmeldelser av bøker, magasiner og andre elektroniske publikasjoner og musikk, spill, nettsider, blogger og annen digital underholdning; lydbøker av type skjønnlitterære og ikke-skjønnlitterære verk om mangfoldige emner; nedlastbare MP3-filer, MP3-opptak, online diskusjonstavler, webcast, webinar og podcast inneholdende musikk, lydbøker om mangfoldige emner og nyhetskringkastinger; nedlastbare MP3-filer, MP3-opptak, online diskusjonstavler, webcast, webinar og podcast inneholdende musikk; beskyttelsesetuier og vesker for bærbare elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater, nemlig elektroniske boklesere, datamaskiner, tabletdatamaskiner, mobile, håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater; beskyttelsesetuier og vesker av lær for bærbare elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater, nemlig elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile, håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater; beskyttelsesfutteraler og deksler av silikon, stoff og plast for bærbare elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater, nemlig elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile, håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater; bærevesker, holdere, beskyttelsesetuier og stativer og holdere med koblingspunkter for strømforsyning, adaptere, høytalere og batteriladerinnretninger, tilpasset for bruk med håndholdte digitale elektroniske innretninger; batterier, oppladbare batterier og batteriladere; strømforsynere og ladere for bærbare elektroniske apparater; strømforsynere og ladere for bærbare elektroniske apparater for bruk i kjøretøyer; gjennomsiktige beskyttelsesdeksler tilpasset for personlige elektroniske innretninger; USBkabler; nedlastbar musikk og elektroniske data- og videospill og applikasjoner via internett, trådet-, wi-fi- og trådløse innretninger; nedlastbart datasoftware og applikasjoner for lesing, kjøp, lagring og deling av bøker og digitalt innhold, herunder relatert til forretninger, utdanning, underholdning, finans, spill, helse og fitness, legevitenskap, musikk, navigasjon, nyheter, fotografi, produktivitet, kilder og referanser, sosial nettverking, sport, reise, datanytte, hjelpeprogrammer og været. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; boklamper; kombinasjon av boklamper og deksler for elektroniske apparater. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandels- og online detaljhandelstjenester omfattende nedlastbare elektroniske og digitale publikasjoner, nemlig bøker, elektroniske bøker, tegneseriehefter, grafiske romaner, billedbøker, magasiner, artikler, historier, aviser, tekst, bilder, prisavslags-, rabatt- og spesialtilbudskuponger og verdikort, kuponger, verdikort, digitalt nettstedinnhold og digitale media i form av bøker, elektroniske bøker, magasiner, artikler, historier, aviser, tekst, bilder, software og applikasjoner for mobile datamaskiner, tablet og elektroniske lesere og applikasjoner, 7

8 registrerte varemerker /12 Klasse:38 Klasse:41 musikk og filmer gjennom trådet og trådløs tilgang; detaljhandels- og online detaljhandelstjenester omfattende elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater og tilbehør for elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater, nemlig bærevesker, bærevesker av lær, og futteraler og deksler av silikon, stoff og plast for elektroniske boklesere; oppladbare batterier, boklamper, beskyttende filmlag og kombinasjon av boklamper og deksler; kundestøttetjenester, nemlig tilveiebringe assistanse med aktivering og bruk av elektroniske boklesere, datamaskiner, tabletdatamaskiner, mobile håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater, nedlasting av elektroniske publikasjoner og online kundekonti; tilveiebringe en nettside for brukere med informerte anbefalinger av forbrukerprodukter og tjenester godkjent av de omtalte preferansene og brukerens sosiale nettverk; tilveiebringe en nettside for brukere med eksklusive, individuelle anbefalinger på bøker, elektroniske bøker, forfattere, bokinnhold, bok-genre, musikk og digital media underholdning; markedsføre andres varer og tjenester ved å tilveiebringe en nettside med prisavslag, kuponger, rabatter, verdikort og spesialtilbud på bøker, magasiner, aviser, mobile datamaskiner, tablet og elektroniske leseapparater og applikasjoner, musikk, videoer og elektroniske publikasjoner, nemlig elektroniske bøker, magasiner og aviser; tilveiebringe forbrukerinformasjon om elektroniske bokleseapparater, bøker, forfattere og elektroniske publikasjoner via en nettside; tilveiebringe forbrukerinformasjon og nyheter om bok- og elektroniske boklanseringer, bærbare elektroniske bokleserapplikasjoner og bakgrunnsartikler; tilveiebringe en nettside med informasjon, ikke-nedlastbare kunnskapsdatabaser og kundetjenester innen områdene elektroniske bøker, magasiner og aviser, nedlastbar musikk, nedlastbart datasoftware og applikasjoner for elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater, elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater og tilbehør for elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater nemlig bærevesker, bærevesker av lær, og futteraler og deksler av silikon, stoff og plast for elektroniske boklesere, oppladbare batterier, boklamper, beskyttende filmlag og kombinasjon av boklamper og deksler og USB-kabler. Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringe ett-stegs online tilgang til sosial nettverkssider på internett og tilveiebringe e-post-tjenester, nemlig tilgang til e-post-konti Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; online elektronisk publisering av bøker, elektroniske bøker, Klasse:42 digitale publikasjoner, magasiner, avsier, tegneserier, grafiske romaner, billedbøker, barnebøker, tekst og bilder om et mangfold av emner; digitalt nettsideinnhold og digitale media, nemlig digital lyd, musikk, digital video og datamaskin, vide og mobildataspill og applikasjoner, alt gjennom trådet og trådløs internettilgang og bærbare elektroniske apparater; utlån og deling av elektroniske bøker og andre elektroniske og digitale publikasjoner; tilveiebringe en nettside med ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig bokanmeldelser, nyheter og nettartikler om barnebøker, forskjellige dagsbegivenhetstemaer, begivenheter som skjedde på denne datoen i historien, humor og blogger om elektroniske boklesere og bøker; tilveiebringe informasjon om utdannelses- og underholdningsinformasjon via en nettside; online publikasjoner, nemlig blogger om elektroniske boklesere, bøker, elektroniske publikasjoner og forfattere, nyheter, barnebøker, humor og om begivenheter som skjedde på denne datoen i historien; tilveiebringe en nettside med ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, aviser og magasiner om et mangfold av temaer; tilveiebringe ikke-nedlastbar forhåndsinnspilt musikk online via et globalt datanettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe midlertidig bruk av ikkenedlastbare dataspill innen et mangfold av områder; underholdning i form av tilveiebringe online bokanmeldelser, personlige anbefalinger og intervjuer med forfattere; tilveiebringe en nettbasert side med informasjon om bøker, bokanmeldelser, kjendiser, forlagsvirksomhet, underholdningsnyheter, bokomslag, bokomslagsdesignere, forfattere og boksamlere; tilveiebringe anbefalinger og anmeldelser av bøker, tegneserier, grafiske romaner, magasiner og andre elektroniske publikasjoner og musikk, spill, nettsider, blogger og annen digital underholdning; tilveiebringe en nettside hvor brukere kan poste rangeringer, anmeldelser og anbefalinger av bøker, magasiner og andre elektroniske publikasjoner og musikk, spill, nettsider, blogger og annen digital underholdning; tilveiebringe en nettside med teknisk informasjon innen området tilveiebringelse av assistanse med aktivering og bruk av elektroniske boklesere, nedlasting av elektronske publikasjoner og online kundekonti. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringe en nettside med ikke-nedlastbart datasoftware og applikasjoner for lesing, kjøp, lagring og deling av bøker og digitalt innhold vedrørende et mangfold av temaer; tilveiebringe periodiske oppdateringer vedrørende bærbare elektroniske boklesere og software, firmware, applikasjoner (features) og operativsystemer for bærbare elektroniske boklesere til abonnenter ved hjelp av elektronisk post; tilveiebringe et nettbasert system og online portal for å skaffe brukere informert informerte anbefalinger av forbrukerprodukter og tjenester godkjent av de omtalte preferansene og brukerens sosiale nettverk og tilveiebringe brukere med eksklusive, individuelle anbefalinger på bøker, elektroniske bøker, forfattere, bokinnhold, bok- 8

9 registrerte varemerker /12 Klasse:45 genre, musikk og digital media underholdning; nettportaltjenester i form av tilveiebringelse av en nettbasert og online portal for brukere for å fjernhåndtere elektroniske lesere, håndholdte og datainnretninger, data, digital media, softwareapplikasjoner og elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, e-bøker, magasiner, aviser, tekst og bilder og tilveiebringe et nettbasert system og online portal for å tilveiebringe brukere med spesifikke informerte anbefalinger av forbrukerprodukter og tjenester godkjent av de omtalte preferansene og brukerens sosiale nettverk og tilveiebringe brukere med eksklusive, individuelle anbefalinger på bøker elektroniske bøker, forfattere, bokinnhold, bokgenre, musikk og digital media underholdning. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; online, sosial nettverkstjenester innen områdene nedlastbare elektroniske og digitale publikasjoner og digital media omfattende bøker, aviser, magasiner, tidsskrifter, digitale bilder, nettsider, musikk, spill og annen digital underholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/467,499 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IMAGINEAIR (541) ordmerke i standard font The Coleman Company Inc, 3600 North Hydraulic Avenue, KS67219 WICHITA, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:20 Oppblåsbare madrasser for innendørs og utendørs bruk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROBERT HALF (541) ordmerke i standard font Robert Half International Inc, 2884 Sand Hill Road, CA94025 MENLO PARK, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:35 Tilveiebringe utplassering i ansettelser på midlertidig, permanent og kontraktsbasis; konsultasjon og rekrutteringstjenester og tilveiebringe informasjon vedrørende ansettelser, karriere og midlertid bemanning via et globalt computer nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: krils (541) ordmerke i standard font PINECONSULTANT, Nedre Ullevål 5, H0201, 0850 OSLO Klasse:12 Klasse:35 Klasse:42 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Annonseog reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SALUTT (541) ordmerke i standard font Oslo Kommune Næringsetaten, Tollbugata 27, 0106 OSLO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:16 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:45 Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; magasiner; tidsskrifter; brosjyrer; kalendere. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og organisasjoner, konsulentvirksomhet, herunder mellom bedrifter, organisasjoner og myndigheter, konsulentvirksomhet mellom bedrifter, organisasjoner og myndigheter med det formål å øke samarbeidet og dialogen, ansvarsfølelsen og kunnskapen til ansatte i utelivet og å legge til rette for næringsinteresser, kompetanseheving, kontroll og tilsyn for å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, samt gi økt trygghetsfølelse. Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, undervisning, kursing, herunder mellom bedrifter, organisasjoner og myndigheter, utdannelse, opplæring, undervisning og kursing mellom bedrifter, organisasjoner og myndigheter med det formål å øke samarbeidet og dialogen, ansvarsfølelsen og kunnskapen til ansatte i utelivet og å legge til rette for næringsinteresser, for å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, samt gi økt trygghetsfølelse; sportslige og kulturelle aktiviteter. Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; kontaktskapende virksomhet; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; nattevakttjenester; humanitær virksomhet; humanitært arbeid og frivillig innsats i forbindelse med forebygging av rus, vold og kriminalitet; juridiske tjenester; politi- og sivile beskyttelsestjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MYNOOK (541) ordmerke i standard font FISSION LLC, 122 Fifth Avenue, NY10011 NEW YORK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; nedlastbare elektroniske og digitale publikasjoner av type skjønnlitterære og ikkeskjønnlitterære bøker, barnebøker, tegneseriehefter, illustrerte bøker, grafiske romaner, billedbøker, magasiner, aviser, journaler, tidsskrifter, manualer og guidebøker om mangfoldige emner; elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile, håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater for lesing, fremvisning, mottak, kjøp, deling, utlån, aksess og lagring av nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, e- bøker, magasiner, aviser, tekst, bilder, digitalt nettsideinnhold og digitale media, nemlig digitallyd, musikk, digital video og datamaskin, video- og mobildataspill og applikasjoner, alle gjennom trådet og trådløs internettilgang, tilbehør derfor og instruksjonsmanualer, solgt som en enhet; operativprogrammer for datamaskiner, operativsystemer og firmware for bruk i sammenheng med elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile, håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater; datasoftware og -applikasjoner samt nedlastbart datasoftware og - applikasjoner for gjengivelse av elektroniske og digitale publikasjoner, fremvisning, mottak, lesing, kjøp, aksess, deling, utlån, låning og lagring av nedlastbare elektroniske og digitale publikasjoner og digitale media inneholdende bøker, aviser, magasiner, tidsskrifter, digitale bilder, nettsider, musikk, spill og annen digital underholdning, synkronisering av elektroniske og digitale publikasjoner med portable elektroniske apparater, låning og deling av elektroniske og digitale publikasjoner og digital media inneholdende bøker, aviser, magasiner, tidsskrifter, digitale bilder, nettsider, musikk, spill og annen digital underholdning med tredjeparter samt samling av elektroniske og digitale publikasjoner og digitale media inneholdende bøker, aviser, magasiner, tidsskrifter, digitale bilder, nettsider, musikk, spill og annen digital underholdning; nedlastbart datasoftware og applikasjoner for bruk til å tilveiebringe anbefalinger og 10

11 registrerte varemerker /12 Klasse:11 Klasse:35 anmeldelser av bøker, magasiner og andre elektroniske publikasjoner og musikk, spill, nettsider, blogger og annen digital underholdning; lydbøker av type skjønnlitterære og ikke-skjønnlitterære verk om mangfoldige emner; nedlastbare MP3-filer, MP3-opptak, online diskusjonstavler, webcast, webinar og podcast inneholdende musikk, lydbøker om mangfoldige emner og nyhetskringkastinger; nedlastbare MP3-filer, MP3-opptak, online diskusjonstavler, webcast, webinar og podcast inneholdende musikk; beskyttelsesetuier og vesker for bærbare elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater, nemlig elektroniske boklesere, datamaskiner, tabletdatamaskiner, mobile, håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater; beskyttelsesetuier og vesker av lær for bærbare elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater, nemlig elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile, håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater; beskyttelsesfutteraler og deksler av silikon, stoff og plast for bærbare elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater, nemlig elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile, håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater; bærevesker, holdere, beskyttelsesetuier og stativer og holdere med koblingspunkter for strømforsyning, adaptere, høytalere og batteriladerinnretninger, tilpasset for bruk med håndholdte digitale elektroniske innretninger; batterier, oppladbare batterier og batteriladere; strømforsynere og ladere for bærbare elektroniske apparater; strømforsynere og ladere for bærbare elektroniske apparater for bruk i kjøretøyer; gjennomsiktige beskyttelsesdeksler tilpasset for personlige elektroniske innretninger; USBkabler; nedlastbar musikk og elektroniske data- og videospill og applikasjoner via internett, trådet-, wi-fi- og trådløse innretninger; nedlastbart datasoftware og applikasjoner for lesing, kjøp, lagring og deling av bøker og digitalt innhold, herunder relatert til forretninger, utdanning, underholdning, finans, spill, helse og fitness, legevitenskap, musikk, navigasjon, nyheter, fotografi, produktivitet, kilder og referanser, sosial nettverking, sport, reise, datanytte, hjelpeprogrammer og været. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; boklamper; kombinasjon av boklamper og deksler for elektroniske apparater. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandels- og online detaljhandelstjenester omfattende nedlastbare elektroniske og digitale publikasjoner, nemlig bøker, elektroniske bøker, tegneseriehefter, grafiske romaner, billedbøker, magasiner, artikler, historier, aviser, tekst, bilder, prisavslags-, rabatt- og spesialtilbudskuponger og verdikort, kuponger, verdikort, digitalt nettstedinnhold og digitale media i form av bøker, elektroniske bøker, magasiner, artikler, historier, aviser, tekst, bilder, software og applikasjoner for mobile datamaskiner, tablet og elektroniske lesere og applikasjoner, Klasse:38 Klasse:41 musikk og filmer gjennom trådet og trådløs tilgang; detaljhandels- og online detaljhandelstjenester omfattende elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater og tilbehør for elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater, nemlig bærevesker, bærevesker av lær, og futteraler og deksler av silikon, stoff og plast for elektroniske boklesere; oppladbare batterier, boklamper, beskyttende filmlag og kombinasjon av boklamper og deksler; kundestøttetjenester, nemlig tilveiebringe assistanse med aktivering og bruk av elektroniske boklesere, datamaskiner, tabletdatamaskiner, mobile håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater, nedlasting av elektroniske publikasjoner og online kundekonti; tilveiebringe en nettside for brukere med informerte anbefalinger av forbrukerprodukter og tjenester godkjent av de omtalte preferansene og brukerens sosiale nettverk; tilveiebringe en nettside for brukere med eksklusive, individuelle anbefalinger på bøker, elektroniske bøker, forfattere, bokinnhold, bok-genre, musikk og digital media underholdning; markedsføre andres varer og tjenester ved å tilveiebringe en nettside med prisavslag, kuponger, rabatter, verdikort og spesialtilbud på bøker, magasiner, aviser, mobile datamaskiner, tablet og elektroniske leseapparater og applikasjoner, musikk, videoer og elektroniske publikasjoner, nemlig elektroniske bøker, magasiner og aviser; tilveiebringe forbrukerinformasjon om elektroniske bokleseapparater, bøker, forfattere og elektroniske publikasjoner via en nettside; tilveiebringe forbrukerinformasjon og nyheter om bok- og elektroniske boklanseringer, bærbare elektroniske bokleserapplikasjoner og bakgrunnsartikler; tilveiebringe en nettside med informasjon, ikke-nedlastbare kunnskapsdatabaser og kundetjenester innen områdene elektroniske bøker, magasiner og aviser, nedlastbar musikk, nedlastbart datasoftware og applikasjoner for elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater, elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater og tilbehør for elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet-datamaskiner, mobile håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og bærbare håndholdte apparater nemlig bærevesker, bærevesker av lær, og futteraler og deksler av silikon, stoff og plast for elektroniske boklesere, oppladbare batterier, boklamper, beskyttende filmlag og kombinasjon av boklamper og deksler og USB-kabler. Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringe ett-stegs online tilgang til sosial nettverkssider på internett og tilveiebringe e-post-tjenester, nemlig tilgang til e-post-konti Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; online elektronisk publisering av bøker, elektroniske bøker, 11

12 registrerte varemerker /12 digitale publikasjoner, magasiner, avsier, tegneserier, grafiske romaner, billedbøker, barnebøker, tekst og bilder om et mangfold av emner; digitalt nettsideinnhold og digitale media, nemlig digital lyd, musikk, digital video og datamaskin, vide og mobildataspill og applikasjoner, alt gjennom trådet og trådløs internettilgang og bærbare elektroniske apparater; utlån og deling av elektroniske bøker og andre elektroniske og digitale publikasjoner; tilveiebringe en nettside med ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig bokanmeldelser, nyheter og nettartikler om barnebøker, forskjellige dagsbegivenhetstemaer, begivenheter som skjedde på denne datoen i historien, humor og blogger om elektroniske boklesere og bøker; tilveiebringe informasjon om utdannelses- og underholdningsinformasjon via en nettside; online publikasjoner, nemlig blogger om elektroniske boklesere, bøker, elektroniske publikasjoner og forfattere, nyheter, barnebøker, humor og om begivenheter som skjedde på denne datoen i historien; tilveiebringe en nettside med ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, aviser og magasiner om et mangfold av temaer; tilveiebringe ikke-nedlastbar forhåndsinnspilt musikk online via et globalt datanettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe midlertidig bruk av ikkenedlastbare dataspill innen et mangfold av områder; underholdning i form av tilveiebringe online bokanmeldelser, personlige anbefalinger og intervjuer med forfattere; tilveiebringe en nettbasert side med informasjon om bøker, bokanmeldelser, kjendiser, forlagsvirksomhet, underholdningsnyheter, bokomslag, bokomslagsdesignere, forfattere og boksamlere; tilveiebringe anbefalinger og anmeldelser av bøker, tegneserier, grafiske romaner, magasiner og andre elektroniske publikasjoner og musikk, spill, nettsider, blogger og annen digital underholdning; tilveiebringe en nettside hvor brukere kan poste rangeringer, anmeldelser og anbefalinger av bøker, magasiner og andre elektroniske publikasjoner og musikk, spill, nettsider, blogger og annen digital underholdning; tilveiebringe en nettside med teknisk informasjon innen området tilveiebringelse av assistanse med aktivering og bruk av elektroniske boklesere, nedlasting av elektronske publikasjoner og online kundekonti. Klasse:45 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringe en nettside med ikke-nedlastbart datasoftware og applikasjoner for lesing, kjøp, lagring og deling av bøker og digitalt innhold vedrørende et mangfold av temaer; tilveiebringe periodiske oppdateringer vedrørende bærbare elektroniske boklesere og software, firmware, applikasjoner (features) og operativsystemer for bærbare elektroniske boklesere til abonnenter ved hjelp av elektronisk post; tilveiebringe et nettbasert system og online portal for å skaffe brukere informert informerte anbefalinger av forbrukerprodukter og tjenester godkjent av de omtalte preferansene og brukerens sosiale nettverk og tilveiebringe brukere med eksklusive, individuelle anbefalinger på bøker, elektroniske bøker, forfattere, bokinnhold, bokgenre, musikk og digital media underholdning; nettportaltjenester i form av tilveiebringelse av en nettbasert og online portal for brukere for å fjernhåndtere elektroniske lesere, håndholdte og datainnretninger, data, digital media, softwareapplikasjoner og elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, e-bøker, magasiner, aviser, tekst og bilder og tilveiebringe et nettbasert system og online portal for å tilveiebringe brukere med spesifikke informerte anbefalinger av forbrukerprodukter og tjenester godkjent av de omtalte preferansene og brukerens sosiale nettverk og tilveiebringe brukere med eksklusive, individuelle anbefalinger på bøker elektroniske bøker, forfattere, bokinnhold, bokgenre, musikk og digital media underholdning. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; online, sosial nettverkstjenester innen områdene nedlastbare elektroniske og digitale publikasjoner og digital media omfattende bøker, aviser, magasiner, tidsskrifter, digitale bilder, nettsider, musikk, spill og annen digital underholdning. Klasse:42 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NUTRIWAY (541) ordmerke i standard font Alticor Inc, 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:3 Klasse:9 Klasse:10 Klasse:11 Klasse:16 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:35 Preparater for personlig pleie inkludert ikkemedisinske toalettartikler og hudpleiepreparater inkludert oljer, lotion, kremer, gel, tonere, fuktighetsgivere og rensepreparater. Datahardware, datasoftware og dataperiferiutstyr for bruk i vektkontrollprogrammer, nemlig matdagbokføring, aktivitetsplanlegger, menyplanlegger, kaloriføring, oppskriftskalkulator, og resultatføringssoftware; digitalt materiell, nemlig CD-er, DVD-er, nedlastbare filer inneholdende informasjon om vekttap, vektkontroll, ernæring og mosjon; dataapplikasjonssoftware for mobiltelefoner, nemlig software for bruk ved vektkontroll; elektroniske dagbøker; elektroniske sensorer for måling av kroppsbevegelse hos mennesker; vekter for veiing av mat og kroppsvekt hos mennesker. Diagnosesett for evaluering av genetiske faktorer, biomarkører og helserisiki i forbindelse med et vektkontrollprogram; medisinske apparater for applisering av topiske hudpleieprodukter. Apparater for å lage kaffe og te. Dagbøker, kalendere, permer, tidsskrifter, periodiske publikasjoner og brosjyrer innen området for vektkontroll, ernæring og mosjon; trykt trenings-, opplærings- og undervisningsmateriell og håndbøker innen området for vektkontroll, ernæring og mosjon. Ferdigretter bestående hovedsakelig av fjærkre, fisk, sjømat, storfekjøtt, svin og/eller grønnsaker; ernæringsmessig beriket bearbeidet frukt og/eller nøttebasert snackmat beriket med vitaminer og/eller mineraler. Ferdigretter bestående hovedsakelig av pasta, ris, eller andre korn; maissirup og/eller meleller kornbasert snackmat beriket med vitaminer og/eller mineraler; ernæringsmessig berikede kjeks og småkaker; kaffe; te. Sportsdrikker; isotoniske drikker og drikkemikser; fruktdrikker og fruktjuicer; preparater til fremstilling av smakssatte vann og ikke-alkoholholdige drikker; aromatiserte drikker basert på frukt, protein, saftkonsentrat, sukker og andre flytende næringsmidler, nemlig proteindrikker for bruk som fyllstoff til mat og ikke for bruk som måltidserstatning; vitaminshots for skjønnhetsformål. Yte forretnings- og organisatorisk bistand i forbindelse med etableringen og/eller driften av multinivå-marketing (pyramidesalg) og detaljsalg av vektkontrollprogrammer; annonse- og reklamevirksomhet, markedsføringstjenester og promoteringstjenester innen området for vektkontroll, ernæring og mosjon; tilveiebringe produktdemonstrasjoner innen området for vektkontroll, ernæring og mosjon; detaljhandelstjenester, nemlig produkter innen området for vektkontroll, ernæring og mosjon; online detaljhandelstjenester, nemlig produkter innen området for vektkontroll, ernæring og mosjon; kundelojalitets- og - belønningsvirksomhet, nemlig tilby et insentivbelønningsprogram hvorved man gis poeng for kjøp som kan innløses ved nye kjøp eller i form av andre fordeler. Klasse:38 Tilveiebringe online samtalerom og elektroniske oppslagstavler for overføring av beskjeder og meldinger mellom og blant datamaskinbrukere vedrørende vektkontroll, ernæring og mosjon. Klasse:41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet, nemlig avholdelse og ledelse av seminarer, foredrag, workshops og/eller individuell instruksjon innen området for vektkontroll, ernæring og mosjon og distribusjon av kursmateriell i forbindelse hermed; tilveiebringe informasjon for utdanning og opplæring vedrørende et vektkontrollprogram via et nettsted; tilveiebring trenings- og mosjonsfysiologer, registrerte eller godkjente dietetikere og ernæringsfysiologer, velværeveiledere, og/eller personlig trening i forbindelse med vektkontrollprogrammer; tilveiebringe insentiver, konkurranser og utfordringer utarbeidet for å belønne programdeltakere som trener og mosjonerer, gjør sunne spisevalg, og deltar i andre helsefremmende aktiviteter; tilveiebringe informasjon om fitness og trenings- og mosjonsprogrammer via et nettsted; tilveiebringe online nyhetsbrev inneholdende informasjon innen området for vektkontroll. Klasse:42 Forskning og utvikling av nye produkter for andre innen området for vektkontroll; vertstjenester for et online nettsamfunn inneholdende delt kommunikasjon mellom samfunnsmedlemmer som deltar i vektkontrollprogrammer. Klasse:43 Mattilberedningstjenester omfattende måltider for levering eller henting; tilveiebringe oppskrifter, matlagingsinformasjon og mat- og drikketilberedning via en database; tilveiebringe online informasjon innen området for oppskrifter, matlagingsinformasjon og matog drikketilberedning; tilveiebringe et forum hvor brukere kan dele oppskrifter og poste rangeringer, omtaler og anbefalinger om oppskrifter, matlagingsinformasjon og mat- og drikketilberedning. Klasse:44 Vektkontrolltjenester, nemlig tilveiebringelse av vektreduksjons- og/eller vektkontrollprogrammer inkludert støttemateriell, tjenester ytet av en dietetiker eller ernæringsfysiolog, rådgivning og veiledning, spørreskjemaer og tester for selvevaluering, og tilveiebringe råd og informasjon innen området for vektkontroll, ernæring og mosjon; helsetesting, nemlig genetisk testing, biomarkørtesting og livsstilsvurderinger i forbindelse med vektkontrollprogrammer; konsulenttjenester innen området for vektkontroll, ernæring og mosjon; tilveiebringe informasjon innen området for vektkontroll, ernæring og mosjon ved hjelp av et globalt datanettverk; tilveiebringe informasjon og lenker relatert til en sunn livsstil og vektreduksjon via et interaktivt nettsted. Klasse:45 Organisering og ledelse av støttegrupper innen området for vektkontroll, ernæring og mosjon. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Eidsvåg Fabrikker (541) ordmerke i standard font AS EIDSVÅG FABRIKKER, Eidsvågbakken 1, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke AS EIDSVÅG FABRIKKER, Eidsvågbakken 1, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Brain Cooler (541) ordmerke i standard font Laguna Produkter AS, Bentsrudveien 8, 3080 HOLMESTRAND Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; slush; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOONDUST (541) ordmerke i standard font Marc Lauge A/S, Skovridervej 27, 6715 ESBJERG N, Danmark (DK) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke INTURBINE AS, Nedre Bakklandet 58C, 7014 TRONDHEIM Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ABBON (541) ordmerke i standard font Abbon AS, Baker Østbys vei 5, 1351 RUD Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Klasse:9 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; flerfasemålere. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: espeak (541) ordmerke i standard font ERLEND TORP, VESTENGSVINGEN 12, 1182 OSLO Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; Tjenesten varemerket er knyttet til er å gi undervisning over internett (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/401,780 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHRONOLOCK (541) ordmerke i standard font SanDisk Corp, 601 McCarthy Blvd, CA95035 MILPITAS, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 USB flashdrev og relatert hardware og firmware for langtidslagring av digitale filer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ORTHO VISION (541) ordmerke i standard font Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:10 Medisinsk diagnostisk utstyr brukt på sykehus, nemlig immunhematologianalyseapparater for blodundersøkelse, blodtypefastsettelse, påvisning av analyseresultater forbundet med blodundersøkelser og blodtypefastsettelse brukt i transfusjonsmedisinmarkedet. 15

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/14-2014.07.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 28/14-2014.07.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 28/14-2014.07.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39-2013.09.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 39-2013.09.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 39-2013.09.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer