Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010"

Transkript

1 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Varemerkesøknad nr Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 3. januar 2007, hvorved registreringen av ordmerket TRONTEK ble besluttet delvis opphevet etter innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt partene samme dag. Merket ble registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 9: Klasse 11: Klasse 14: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket TRONTEK er egnet til å forveksles med innsigers registrerte ordmerke TRON, reg. nr ( ), registrert for varene "radioapparater" i klasse 9 og varene "sikkerhetslamper og kulørte lykter" i klasse 11, og at merket TRONTEK således er registrert i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren.

2 Annen avd. sak nr Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Det søkte merket ønskes registrert for blant annet "apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder" i klasse 9 og "apparater og innretninger for belysning" i klasse 11. Innsigers registrering er registrert for "radioapparater" i klasse 9 og "sikkerhetslamper og kulørte lykter" i klasse 11. Det foreligger således vareidentitet i forhold til disse varene. Videre antas det å foreligge varelikeartethet mellom innsigers varer og de øvrige tekniske/elektroniske produktene i søkers varefortegnelse klasse 9 og 11, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Det foreligger derimot ikke varelikeartethet mellom "radio, lamper og lykter" og "salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater" i klasse 9 og varene i klasse 14. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene er "vanlige tekniske og elektroniske produkter", vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Da det foreligger vareidentitet og varelikeartethet blir det avgjørende i denne vurderingen om det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at søkers merke opptar innsigers merke i seg i sin helhet og at TEK er en alminnelig forkortelse for "teknikk" eller "teknisk". Søker anfører at TRON er alminnelig forkortelse som henfører på elektronikk og at sammensetningen TRONTEK er unik. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnslikheten. Det søkte merket består av en sammensetning av elementene TRON og TEK. Gjennomsnittsforbruker vil i forhold til de aktuelle varene oppfatte TEK som en forkortelse for "teknisk" eller "teknikk". Vi kan ikke se grunnlaget for påstanden om at TRON er en vanlig forkortelse i forhold til disse varene. TRON vil etter vår vurdering bli oppfattet som et fantasiord eller som et egennavn. Dette medfører at det er merkeelementet TRON som spiller en avgjørende rolle i det helhetsinntrykk det søkte merket skaper. Dette merkeelementet er identisk med innsigers merke. På grunn av det klare betydningsinnholdet av merkeelementet TEK kan vi kan ikke se at dette sammenstilt med elementene TRON, skaper tilstrekkelig avstand til innsigers merke.

3 Annen avd. sak nr Der det foreligger likeartethet mellom de aktuelle varene, har Patentstyret etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger en fare for at gjennomsnittsforbruker vil kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. For de varene der det ikke foreligger likeartethet, er Patentstyret etter den samme helhetsvurderingen kommet til at forskjellene mellom varene og kjennetegnene er tilstrekkelig til at det ikke foreligger fare for forveksling. Søker har anført at selskapet har brukt TRONTEK som varemerke siden Innsigers fullmektig på sin side nevner at innsiger har brukt merket TRONDTEK. Ingen av disse påstandene er underbygget med dokumentasjon. Det kan derfor ikke tas hensyn til dem i denne saken. Det kan heller ikke tas hensyn til at søker har brukt TRONTEK som foretaksnavn siden Foretaksnavn kan for Patentstyret kun anføres som registreringshindring i innsigelsesperioden, to måneder etter kunngjøringen av innsigers merke, jf. varemerkeloven 21. Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket er egnet til å forveksles med registrering nr , ordmerket TRON, merket er således ikke registrerbart i forhold til like eller lignede varer, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen oppheves for følgende varer: Klasse 9: "Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater; databehandlingsutstyr og datamaskiner." og klasse 11: "Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål", jf. varemerkeloven 21a første ledd. Registreringen opprettholdes for følgende varer: Klasse 9: "Salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater." og klasse 14: "Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter.", jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innehavers klage over Første avdelings avgjørelse innkom den 13. februar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 5. mars 2007, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig.

4 Annen avd. sak nr I klagebegrunnelsen anfører innehaveren: "Varemerket Trontek som ble registrert , ble i.h.t. brev av opphevet for visse varer. Disse varene er de mest sentrale i Tronteks produktportefølje, og avgjørelsen påklages med den begrunnelsen som blir gitt nedenfor. Vedrørende varemerkelikhet, så er TRON en alminnelig forkortelse for elektronikk innen varemerker. Et eksempel på dette er nettopp Jotron, som er en forkortelse for Jostein Gjermstad elektronikk. Siden elektronikk er en undergruppe innen teknologi, så vil TRON ha noenlunde samme status som forkortelsen TEK for teknikk eller teknologi. Forkortelsen vil altså forekomme i mange merkenavn på samme måte som TEK, eksempelvis Solartron, Scanditron, Imtron etc. Den er altså en alminnelig forkortelse slik som TEK, og kan derfor ikke oppnå annen beskyttelse enn den varemerket TEK ville fått dersom det ble registrert. Det karakteristiske her er at den står alene, ellers så brukes den i et utall varemerker. Patentstyret hevder at TRON vil oppfattes som et egennavn eller fantasiord. Siden ordet åpenbart stammer fra ordet Jotron som er en elektronikkleverandør, og henspiller på elektronikk, så vil det også bli oppfattet på denne måten. Stavemåten TRON og ikke f.eks. TROND underbygger også dette. Jotron selger også hovedsakelig til profesjonelle kjøpere, som vil være bevisste på dette. I Tronteks tilfelle så henspeiler TRON på både TRONdheim og elektronikk, og er dermed et ordspill i kombinasjon med ordet TEK, som skaper en egenartet kombinasjon. Jeg mener derfor at det ikke er varemerkelikhet. Dersom patentstyret allikevel mener det er dette, er vi villige til å endre på varefortegnelsen for å unngå fare for forveksling, se nedenfor. Det henvises i patentstyrets begrunnelse til at det ikke foreligger noen dokumentasjon på at Trontek har brukt ordet som varemerke. Jeg legger derfor ved en kopi fra NEMKOs liste over sertifisert utstyr fra 1994 og NEMKOs liste over fabrikanter der det framgår at Trontek er brukt som varemerke (fabrikant i denne listen er å betrakte som det som angis på typeskiltet på produktet, og er altså å betrakte som et varemerke). Oppføring i denne listen innebærer også at navnet Trontek er formidlet til elektrobransjen. Videre vedlegges diverse fakturakopier fra 1990 og fram til idag som viser at Trontek AS har hatt omsetning av sine produkter i hele perioden. Jeg vedlegger også en kopi fra Bedriftskatalogen fra 1988 som viser at Trontek har stått oppført der. Om ønskelig kan ytterligere dokumentasjon framskaffes, men jeg kan egentlig ikke se at det skulle være noen grunn til å trekke i tvil at Trontek AS har omsatt varmeregulatorer og tilhørende installasjons-materiell under navnet Trontek siden 1990 og fram til idag. Jeg vil henvise til varemerkeloven 2 som sier at enerett kan oppnås ved at varemerket innarbeides. Trontek har brukt varemerket siden 1990, og det er godt innarbeidet i bransjen. Siden firmanavnet har stått i NEMKOs lister fra 1990 og i Televerkets nasjonale bedriftskatalog siden slutten av 1980tallet, har det vært godt publisert. Jeg mener derfor at Trontek har en innarbeidet rett til varemerket, som ikke kan fjernes ved at noen på et senere tidspunkt (11 år senere) tar i bruk en del av ordet som sitt varemerke. Siden bedriftsnavnet Trontek AS har stått i bedriftskatalogen siden 1980-tallet og navnet klart antyder at bedriften er en teknologibedrift, har Jotron hatt alle muligheter til å skjønne at Trontek med stor sannsynlighet er en bedrift med egne produkter som bruker navnet som varemerke. Oppføring i NEMKOs fabrikantregister angir også dette direkte. Jotron hadde dermed når de registrerte sitt merke i 1997 all mulig grunn til å vite at Trontek eksisterte som merke fra før. Når

5 Annen avd. sak nr de allikevel registrerer TRON selv om Trontek eksisterte som varemerke fra før, så må de enten ha latt være å sjekke om varemerket var i bruk fra før, eller de må ha antatt at TRON var såpass forskjellig fra TRONTEK at det allikevel var akseptabelt. Uansett så kan de ikke fjerne retten knyttet til et innarbeidet varemerke. Jeg vil videre henvise til varemerkeloven 9. Jotron har ikke protestert på Tronteks bruk av varemerket Trontek, og har dermed akseptert varemerket Trontek fra 1997 og fram til idag. Trontek har dermed en innarbeidet rett til bruken av varemerket Trontek. Videre gjør varemerkelovens 7 det klart at den som har eldst hjemmel skal ha fortrinnsrett. Trontek har brukt varemerket siden 1990 og har dermed eldst hjemmel. Trontek AS og Jotron har forskjellige kundegrupper, slik at sannsynligheten for forveksling er nokså liten. Jotron selger nødpeilesendere m.m. til maritimt bruk mot det profesjonelle maritime markedet. Trontek selger produkter til hovedsakelig boliger, kontorer og noe landbasert industri via elektrogrossister og elektroinstallatører. Trontek selger utstyr for varmeregulering, og vil i framtiden kunne tenkes å gå inn på områder som lysstyring, VVS, koblingsur, installasjonsmateriell og instrumentering. Dette er områder som ikke overlapper med Jotrons produkter. Dersom Trontek ikke aksepteres registrert som forutsatt, så vil vi kunne akseptere følgende reviderte varefortegnelser for de registreringene som ble opphevd: Klasse 9: Vitenskapelige og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling og kontroll; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Klasse 11: Apparater og innretninger for belysning med unntak for sikkerhetslamper og kulørte lykter, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære forhold. Så langt jeg kan se skulle dette ikke på noen måte overlappe med Jotrons produkter. Det skulle derfor ikke være noen grunn til å nekte registrering på dette grunnlag. VEDLEGG Kopi fra Bedriftskatalogen 1988 Kopi fra NEMKO lister over sertifisert utstyr 1994 Kopi fra NEMKOs liste over fabrikanter 1994 Fakturakopi: EIFAS, Fakturakopi: Svein Botn AS, 1994 Fakturakopi: Mark Iversen, El.engros 1998 Fakturakopi: Berggård Amundsen 2002 Fakturakopi: Kontakten AS, 2006." I sin imøtegåelse av 19. april 2007 uttaler innsigers fullmektig: "Vi henviser til Deres brev av

6 Annen avd. sak nr Vi kan informere at vi ikke har ytterligere bemerkninger andre enn de som fremkom ved førsteavdelings behandling av saken." I tilsvar av 28. april 2007 uttaler innehavers fullmektig: Vi har ikke noe mer å tilføye i saken, og ber om at saken tas opp til avgjørelse. I nytt brev av 10. oktober 2008 uttaler innehaver: "Vi har nå fått til en avtale med en opponent ang. varemerke hos OHIM, slik at vi nå får registrert varemerket Trontek i hele EU. Siden Norge er en del av EØS-området, vil det være uheldig om vi da ikke kan få registrert Trontek i Norge, særlig fordi vi er en norsk bedrift som planlegger å selge i hele EØS-området. Vi ber om at dette vektlegges ved behandling av saken i 2. avdeling." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Et varemerke kan ikke registreres dersom det anses egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen (varemerkelovens 14 første ledd nr. 6). Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat, men det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avdelings kjennelse 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C- 39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon

7 Annen avd. sak nr v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springheide (Sml s. I-4657, premiss 31). I den foreliggende sak er ordmerket TRON registrert for varene "radioapparater" i klasse 9 og varene "sikkerhetslamper og kulørte lykter" i klasse 11 forut for registreringen av ordmerket TRONTEK. Det foreligger slik sett vareslagsidentitet for de nevnte vareslagene, og Annen avdeling slutter seg til Første avdelings vurdering av likheten for de øvrige vareslagene som registreringen ble opphevet for i klasse 9. Spørsmålet er om merkene er såpass like at det foreligger forvekslingsfare for nevnte identiske eller lignende vareslag. Annen avdeling har funnet å legge avgjørende vekt på at elementet TEK helt mangler særpreg, og slik sett innebærer en fare for at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at TRONTEK kun er en variant av TRON. At elementet TRON kan ha forskjellige semantiske betydninger, slik søkeren er inne på, kan ikke spille noen rolle i så henseende. Videre er det for denne sak ikke relevant at TRONTEK AS var registrert som foretaksnavn med prioritet foran innsigerens varemerke og eventuelt var innarbeidet som varemerke forut for registreringen av TRON. Annen avdeling må ved sin avgjørelse forholde seg til at TRON er registrert som varemerke med prioritet foran søkerens ordmerke. Spørsmålet om de nevnte forhold gir grunnlag for å kjenne innsigerens merke ugyldig, må eventuelt reises i egen sak for de alminnelige domstoler. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Are Stenvik (sign.) Ida Andrén (sign.)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7649 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006029 Begjæringen gjelder: Citymail AS, Nittedal Foretakets org. nr. 989 538 454 Fullmektig: Advokatfirmaet Danielsen & Co.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7916 Reg. nr. 236 810 Søknadsnr. 2006 05710 Innehaver: Marine Bioproducts AS, 5397 Storebø Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7671 Reg. nr. 208 199 Søknad nr. 2000 07248 Innehaver: Wi-Fi Alliance, Mountain View, California, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger: Wilhelm

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket er registrert under organisasjonsnummer 992 038 527, og med bransjeangivelsen / næringskoden: "56.102 Drift av gatekjøkken".

PROTOKOLL. Foretaket er registrert under organisasjonsnummer 992 038 527, og med bransjeangivelsen / næringskoden: 56.102 Drift av gatekjøkken. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8101 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 020 Begjæringen gjelder: Bugatti Drive Thru AS, Anders Estenstads veg 2, 7046 Trondheim Foretakets org. nr. 992 038 527

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8152 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00098 Søknadsnr. 200804919 Søker: Sonowand AS, Centre of Medicine and technology, 7489 Trondheim Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7887 Int. reg. nr. 783 401 Nasj. ref. nr. 2006 10725 Innehaver: Trade Support GmbH, Lättichstrasse 8 a, 6342 Baar, Sveits WIPO fullmektig: Albihns Malmö AB,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7743 Varemerkesøknad nr. 2002 09766 Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7743 Varemerkesøknad nr. 2002 09766 Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7743 Varemerkesøknad nr. 2002 09766 Søker: Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8166 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00106 Varemerkesøknad nr. 200703761 Søker: Ford Motor Co, One American Road, MI48126, Dearborn, Michigan, USA Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer