PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Varemerkesøknad nr A (avdelt fra søknad nr ) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo] Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 7. februar 2007, hvorved søknad om registrering av det kombinerte merket oss mennesker imellom ble avslått. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Varemerkesøknad nr A Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Klasse 16: Klasse 35: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, frimerker, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; filatelistiske produkter som frimerker, album og andre etui laget av plast eller andre materialer for oppbevaring av frimerker og frimerkesamlingsutstyr. Distribusjon av reklameblad, direkte eller via post, eller distribusjon av prøver. Nærværende søknad nr A er avdelt fra søknad nr , som opprinnelig er søkt registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 12, 16, 35, 36, 38, 39 og 41. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr Under behandlingen av søknaden mottok Patentstyret en innvending (protest) mot registrering av merket fra innehaveren (Oss i mellom ANS, Hamar) av norsk varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket OSS I MELLOM, registrert for blader, tidsskrifter, bøker i vareklasse 16, klær i vareklasse 25 og salg av erotiske produkter via homeparties, nettbutikk og postordre i tjenesteklasse 35. Det ble under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling anført at varemerket oss mennesker imellom, søknad nr , ikke kan registreres, da det er egnet til å forveksles med nevnte varemerkeregistrering, og således er uregistrerbart i medhold av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jfr. 4 og 6. Under søknadsbehandlingen, den 24. oktober 2006, innkom begjæring fra søker om å dele søknaden i to selvstendige søknader, jf. varemerkeforskriftens 13 til 17, slik at den avdelte nye søknaden overtar alle varene i klasse 16 og noen av tjenestene i klasse 35. Begjæringen ble tatt til følge, og den 29. desember 2006 ble delingen formelt gjennomført av 1. avdeling, i samsvar med den innkomne begjæring. Den avdelte søknad ble gitt det nye søknadsnummeret A, og innført i varemerkeregisteret på nyopprettet registerblad. Ny søknadsavgift for den avdelte søknad ble innbetalt den 22. desember 2006, innen utløpet av fristen i den utsendte faktura. Søknadsavgiften er dog feilaktig blitt innført på den opprinnelige søknadens registerblad i varemerkeregisteret, som følge av at fakturagrunnlag for ny søknadsavgift feilaktig er blitt generert fra den opprinnelige søknadens arbeidsflyt i Patentstyrets datasystem. Den opprinnelige søknad nummer er senere registrert under nummer , for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 9, 12, 35, 36, 38, 39 og 41. Det er ikke innkommet noen innsigelse mot registreringen av den opprinnelige søknaden. Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd.

3 2. avd. sak nr Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene eller tjenestene kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Vi viser til EF-domstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og avgjørelsene fra Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr og Nostalgie Istanbul Orient Express. Ved vurderingen av om merkene er forvekselbare, skal det tas hensyn til graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må videre tas i betrakting at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Den konkrete vurderingen skal tas i lys av hvor særpreget det eldste merket er, jf. EF-domstolens avgjørelse C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for varer som "papirvarer" i klasse 16 og tjenester som "distribusjon av reklameblad" i klasse 35 kan være både en profesjonell næringsdrivende og en privat sluttbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. * * * Det søkte merket ønskes registrert for blant annet "papir, papp og varer laget av disse materialer" og "undervisningsmateriell" i klasse 16 og for "distribusjon av reklameblad, direkte eller via post, eller distribusjon av prøver" i klasse 35. Det motholdte merket er registrert for blant annet "tidsskrifter" i klasse 16 og postordresalg i klasse 35. Varene i klasse 16 er overlappende, mens tjenestene i klasse 35 er likeartede. Det foreligger således både vareidentitet og varelikhet, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Når det er slått fast at de to merkene gjelder identiske varer, vil merkelikheten være avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen. Det dreier seg i det foreliggende tilfellet om overlappende varefortegnelser, og det må derfor kreves klar avstand mellom kjennetegnene, jf. Patentstyrets 2. avdeling i sak nr. 6964, Action v. Actio. * * * Etter fullmektigens syn bidrar omsetningssituasjonen til at gjennomsnittsforbrukeren vil være i stand til å holde merkene fra hverandre. Det vises til at tjenestene ikke bestilles muntlig, slik at forbrukerne vil se den skriftlige fremstillingen av merkene, herunder det søkte merkets figurutforming. Patentstyret støtter seg ikke uten videre til at omsetningssituasjonen bidrar til å skape avstand mellom merkene. Det kan nok være riktig at tjenestene i klasse 35 stort sett ikke omsettes muntlig. Men selv der omsetningen foregår slik at merkene vises visuelt, vil den figurative utformingen av det søkte merket ikke nødvendigvis medføre at man vil være i stand til å holde merkene fra hverandre. Ordmerket OSS I MELLOM anses ikke bare beskyttet med den fonten som fremgår i registreringen, men også med andre grafiske utforminger. I praksis er det derfor godt mulig at merkene kan nærme seg hverandre i utseende. Videre må det tas hensyn til at papirvarer og tidsskrifter i klasse 16 kan omsettes muntlig over disk og per telefon. I muntlig omtale og omsetning vil merkene framstå som relativt like.

4 2. avd. sak nr Det hevdes fra fullmektigens side at det betydningsmessige innholdet i OSS-MENNESKER-I- MELLOM er tilstrekkelig til å skille de to merkene fra hverandre. I følge fullmektigen gir OSS I MELLOM en forestilling om en privat, lukket krets, mens OSS-MENNESKER-I-MELLOM leder tanken hen til en åpen kommunikasjon mellom alle mennesker. Videre vises det til ulikhet i antall ord og i setningens rytme, samt at den figurative utformingen av det søkte merket bidrar til å skape avstand mellom merkene. Patentstyret er enig i at det som skiller merkene fra hverandre er ordet MENNESKER og den grafiske utformingen av det søkte merket. Det søkte merket ligner det registrerte merket ved at det tar opp i seg teksten OSS I MELLOM. Merkene gir etter Patentstyrets syn et tilnærmet identisk forestillingsbilde, siden ordet OSS i det registrerte merket har den underforståtte betydningen "OSS MENNESKER". Det kan ikke ventes at en gjennomsnittsforbruker reflekterer over hvorvidt kommunikasjonen er åpen eller lukket. Selv om det søkte merket inneholder et ord mer enn det registrerte, antas merkene å gi et relativt likt helhetsinntrykk uttalemessig og visuelt. Figurutformingen av det søkte merket er som nevnt ikke tilstrekkelig til å avhjelpe forvekslingsfaren, da det registrerte merket er et ordmerke som har vern for flere skrifttyper enn en nøytral gjengivelse. Fullmektigen hevder også at uttrykket OSS I MELLOM er et alminnelig uttrykk, slik at det registrerte merket har en lav særpregsgrad. Det anføres at et så svakt ordmerke ikke kan påregne noen stor beskyttelsessfære i forhold til andre merker. Det vises i denne forbindelse til Høyesterettsavgjørelsene Cash & Carry (Rt s. 1117) og Vitaborg (Rt s. 75). Vi er enig i at svake merker nyter et begrenset vern dette er fastslått i en rekke avgjørelser både fra EF-domstolen og Høyesterett. Vi deler videre fullmektigens oppfatning om at teksten i det registrerte merket, OSS I MELLOM, er et relativt vanlig uttrykk. Uttrykket OSS I MELLOM vil imidlertid ikke forstås utelukkende som et salgsfremmende utsagn, og det antas at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det som et kjennetegn. Det motholdte merket er således ikke blant de sterkeste, men må likevel tillegges et visst beskyttelsesomfang. * * * Fullmektigen har videre anført at det søkte merket har styrket sitt særpreg gjennom intens og omfattende bruk i markedet. Det hevdes at innarbeidelsen minsker risikoen for forveksling. Vi har vurdert den tilsendte dokumentasjonen som består av tre reklamefilmer, en reklameannonse og en markedsundersøkelse. Vi har også tatt hensyn til fullmektigens opplysninger om markedsføringskampanjen og investeringene knyttet til dette. Etter Patentstyrets syn er det søkte merket i utgangspunktet ikke spesielt sterkt. Vi er enig i at OSS-MENNESKER-I-MELLOM til en viss grad har styrket sitt varemerkerettslige særpreg gjennom markedsføringen, men vi har kommet til at merket ikke er så godt kjent at innarbeidelsen i tilstrekkelig grad hindrer forvekslingsfaren. På søknadstidspunktet i 2002 hadde merket bare vært lansert i noen måneder. Det er således ikke tale om noen langvarig innarbeidelse. Markedsundersøkelsen sier ikke noe om kjennskapen til det registrerte merket. Dokumentasjonen anses derfor ikke egnet til å vise hvorvidt de to merkene er egnet til å forveksles. Det antas at en gjennomsnittsforbruker som ser det registrerte merket OSS I MELLOM vil kunne tro at dette merket har en forbindelse til Posten Norge AS. I dette tilfellet, hvor det yngste merket ikke er særlig sterkt og heller ikke anses sterkt innarbeidet, ville det være urimelig å frata det registrerte merket sitt vern.

5 2. avd. sak nr Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket er egnet til å forveksles med registrering nr , ordmerket OSS I MELLOM. Det antas at en gjennomsnittsforbruker kan tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to innehaverne. Merket er således ikke registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 2. april Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 20. april 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen anfører søkers fullmektig: "1. Innledning Patentstyret traff avgjørelse i ovennevnte sak den med følgende beslutning: Det søkte merket nektes registrert. Postens varemerke Oss mennesker imellom er nektet registrert fordi det av Patentstyret antas forvekslbart med varemerket Oss i mellom reg. nr Det legges til grunn at en gjennomsnittsforbruker kan tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to innehaverne, og merket er således ikke registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr 6. På vegne av Posten Norge AS påklages herved avgjørelsen til Patentstyrets 2.avdeling. 2. Begrunnelse for klagen På vegne av Posten Norge AS, heretter kalt Posten, anføres at Patentstyrets vedtak er basert på en uriktig forvekselbarhetsvurdering. Når det gjelder forvekslbarhetsvurderingen fastholdes anførslene fremsatt på vegne av Posten i brev herfra av 8. august Brevet vedlegges som bilag 1 til denne klagen, og bes ansett som en del av klagen. [brevet er i sin helhet gjengitt nedenfor] Til Patentstyrets avgjørelse skal likevel spesielt bemerkes: Selv om det er delvis vareidentitet og varelikhet for de to merkene vil det bli anført at det er en så vidt klar avstand mellom kjennetegnene at det ikke foreligger forvekslbarhet. Det søkte merket tar opp i seg teksten oss i mellom, men dette kan ikke være tilstrekkelig til å fastslå spesielt stor merkelikhet. Nettopp det faktum at Posten i sitt varemerke har ordet mennesker tatt inn mellom ordene oss i mellom gjør at dette merket både visuelt og fonetisk skiller seg vesentlig fra merket med reg. nr Også betydningsinnholdet blir forskjellig.

6 2. avd. sak nr Patentstyrets avgjørelse synes å ville medføre at registreringen av merket Oss i mellom kan hindre registrering av alle andre merker der disse ordene er tatt inn i merket, men hvor det er tilføyd ytterligere ett eller flere ord. Dette kan ikke være riktig. Et så vidt svakt merke som Oss i mellom kan ikke få et så bredt vern. Det anføres dessuten at Patentstyret tar feil når de anfører at ordet oss i det registrerte merket har den underforståtte betydningen oss mennesker. Dette kan ikke være en riktig forståelse. Ordet oss i denne sammenheng kan henspille på en rekke andre spesifiserte grupper enn akkurat begrepet mennesker direkte. Ved et søk på Internett på oss i mellom kommer det opp en rekke henvisninger til ulike grupperinger som bruker begrepet oss imellom, og der mellomrommet fylles ut av ulike ord. Det kan nevnes oss foreldre i mellom, oss generasjoner i mellom, oss biologer imellom, oss di-derre-kjennere imellom m.m. Det er nettopp tilføyelsen av en spesifikasjon av ordet oss som gjøre at begrepet får forskjellig betydningsinnhold og som i varemerkesammenheng vil atskille merkene fra hverandre. Bruken av begrepet oss imellom med eller uten flere ord føyd til er et helt dagligdags uttrykk og det fastholdes at dette må ha et svært smalt vern. Det vil på vegne av Posten bli anført at det kun er et identisk merke, eller tilnærmet identisk merke som kan hindres registrert. En registrering av Postens varemerke kan ikke sies å være i strid med avgjørelsen i Patentstyrets 2. avdeling i sak nr. 6964, Action v. Actio, slik som anført i Patentstyrets vedtak av Avstanden mellom merkene i nærværende sak er vesentlig større enn i saken behandlet av 2. avdeling. Sammenstillingen av ordene oss mennesker imellom må anses å skille seg tilstrekkelig klart fra oss i mellom Det fastholdes også at merkene uttalemessig og visuelt sett er så vidt forskjellige at merkene skiller seg klart fra hverandre. Det anføres også at Patentstyret har lagt feil vurdering til grunn når det gjelder effekten og betydningen av Postens innarbeidelse av varemerket Oss mennesker imellom. Det vises til innsendt dokumentasjon som underbygger påstanden om at varemerket har styrket sitt varemerkerettslige preg gjennom markedsføringen. Det vises til brev herfra av Selv om det ikke er tale om noen langvarig innarbeidelse, må markedsføringen karakteriseres som massiv og intens. Merket Oss mennesker i mellom er klart knyttet til Postens tjenester, og må for folk flest anses på et tidlig tidspunkt å ha blitt assosiert med Postens tjenester. Det anføres at Patentstyret tar feil når de legger til grunn at en gjennomsnittsforbruker som ser det registrerte merket Oss i mellom vil kunne tro at dette merket har en forbindelse til Posten. Merkene er så vidt forskjellige at dette ikke kan anses sannsynlig. 3. Konklusjon Som det fremgår av det ovenstående vil det bli anført at avstanden mellom de to merkene er så vidt stor at det ikke kan anses å være noen fare for at en gjennomsnittsforbruker vil legge til grunn at det er samme kommersielle opprinnelse for de to merkene. Varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 er ikke til hinder for registrering. På denne bakgrunn anmodes det om at Patentstyrets 2. avdeling foretar en helt ny gjennomgang av saken og registrerer varemerket Oss mennesker imellom for Posten Norge AS."

7 2. avd. sak nr I brevet av 8. august 2005 uttaler søkers fullmektig: Postens varemerke Oss mennesker i mellom er nektet registrert fordi det av Patentstyret anses forvekselbart med varemerket Oss i mellom reg. nr Vurderingstemaet i en forvekselbarhetsvurdering er om gjennomsnittsforbrukeren for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehaver. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det spiller således ingen rolle om merke faktisk er forvekslet ved noen anledninger. Ved kjennetegnslikheten må det særlig legges vekt på graden av visuell og fonetisk likhet. Det begrepsmessige innholdet kan også være av betydning i vurderingen. 2. Motholdet er et svakt varemerke Dersom et varemerke er lite særpreget (svakt varemerke) for varene eller tjenestene varemerket er søkt registrert for, må innehaver akseptere at varemerket nyter et smalere vern enn et rent fantasiord. Uttrykket Oss i mellom er å oppfatte som et helt alminnelig uttrykk eller utsagn. Varemerket er slagordlignende, men det mangler den fyndighet som strengt tatt skal til for å få registrert et slagord. Hvor originalt og fyndig et slagord må være før det særpregende innhold overdøver det beskrivende innhold, er gjenstand for en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle, men Patentstyrets praksis har tradisjonelt vært relativt streng når det gjelder å godta slagord, nettopp fordi slagord ofte ikke blir særpreget nok. Innsigeres varemerke må anses som et svakt varemerke i den forstand at det ikke er svært godt egnet til å peke ut en bestemt kommersiell opprinnelse. Uttrykket Oss i mellom er et beskrivende uttrykk for det meste av relasjoner og kommunikasjon mellom mennesker. Det må derfor også være å anse som lite særpreget for posttjenester og andre former for kommunikasjon. Patentstyret har godtatt Oss i mellom registrert som et ordmerke, men dette er et ordmerke som ut fra Patentstyrets øvrige praksis må antas å ligge på grensen til hva som lar seg registrere. Innehaver av et så svakt varemerke kan derfor ikke påregne noe bredt vern som avskjærer andre aktører fra å benytte lignende uttrykk om sine egne tjenester. Etter vårt skjønn er en varemerkeregistrering av et så svakt varemerke bare egnet til å nekte helt identiske varemerker, eller varemerker med helt identisk ordlyd. Varemerkene har tre ord felles, noe som kan være årsaken til at Patentstyret i første omgang har falt ned på standpunktet om at varemerkene er forvekselbare. Dette skal imidlertid ikke ha noen selvstendig betydning i en forvekselbarhetsvurdering. Vi viser i denne sammenheng til Birger Stuevold Lassens "Oversikt over norsk varemerkerett" (2003) s. 371 hvor han omtaler til avgjørelsen Rt s. 1117, NIR 1980 s. 362, der Høyesteretts flertall fant at bruken av kjennetegnet Oscar Cash & Carry ikke krenket det registrerte merke Cash & Carry. Han påpeker også at vurderingen av forvekselbarhetsspørsmålet i slike tilfeller i noen grad vil være avhengig av

8 2. avd. sak nr særpreget ved det element som er felles. Cash & Carry var ikke gitt noen bred beskyttelse fordi det var lite særpreget for tjenestene det var registrert for. Lassen nevner også avgjørelsen i RT 1940 s 135, NIR 1947 s 75 Vitaborg, hvor merkeelementet Vita ble ansett som svakt for margarin som varemerket var søkt for. Dette fordi merkeelementet Vita henspeilte på vitaminisering av margarin som var vanlig på tiden da varemerket ble søkt registrert. I begge disse avgjørelsene var det korteste varemerket registrert først. Varemerket med dårligst prioritet ble allikevel registrert ved siden av selv om det tok opp i seg hele det andre varemerkets bestanddeler. På samme måte som i avgjørelsene ovenfor kan ikke ordene oss i mellom gis noen bred beskyttelse for tjenestene i varefortegnelsen som anses likeartet for de to varemerkene. Varemerket har klare islett av beskrivende karakter for denne typen virksomhet, og kan derfor ikke nyte samme vern som en mer særpreget sammenstilling her hadde fått. 3. Nærmere om forvekselbarhetsvurderingen 3.1 Generelt Ordelementet Oss mennesker i mellom i Postens varemerke er et slagordpreget varemerke som henspeiler på posten og alt som kan inngå i dette går oss mennesker i mellom. En ytring som er lett å huske, for den leder tankene hen til de tradisjonelle posttjenestene og Postens verdier. Det tekstmessige innholdet bør være tilstrekkelig til å skille de to varemerker fra hverandre slik at de kan registreres ved siden av hverandre. 3.2 Uttalemessig I lys av at det registrerte varemerket må anses å være lite særpreget, kan vi ikke være enig i at varemerkene er forvekselbare når de uttales slik Patentstyret anfører. Varemerkene avviker fra hverandre både med hensyn til ordenes antall og setningens rytme. Postens varemerke består av ordet mennesker til forskjell fra motholdet. Ordet mennesker er her markant, ettersom det lengste ordet og er sterkt betont i sammenstillingen. Dette gjør at det blir en betydelig ulikhet mellom lydbildene. 3.3 Visuelt Patentstyret har anført at varemerkene er forvekselbare visuelt. Det er søkerens varemerke slik det fremstår med den figurative utformingen som må sammenlignes med innsigerens ordmerke. Ordet mennesker utgjør en vesentlig forskjell også rent visuelt, ved at varemerket blir vesentlig lenger. Postens varemerke har dertil en særpreget utformet skrift, og vil ikke fremtre på andre avvikende måter enn slik det er søkt registrert. Figurelementet er i seg selv registrerbart uavhengig av det tekstmessige innholdet. Når ordelementet i varemerkene dertil må anses svake som her, vil figurelementet i Postens varemerke innta en dominerende plass som må tillegges stor betydning i forvekselbarhetsvurderingen. Det vises her til avgjørelsene som er nevnt ovenfor. Varemerkets lengde og skriftens figurative utforming bidrar dermed til å skape tilstrekkelig visuell avstand fra det registrerte varemerket.

9 2. avd. sak nr Omsetningssituasjon og omsetningskrets Tjenestene som anses likeartet (post og distribusjon av reklameblader etc) er tjenester som ikke bestilles muntlig, men hvor brukeren av tjenestene i all vesentlighet vil stifte kjennskap med varemerkene slik de fremstår skriftlig. Den sammenhengende skriften i Postens varemerke må derfor tillegges vesentlig betydning som et særpreget merkeelement, med tanke på at dette vil være fremtredende i omsetningssituasjonen. Det er vanskelig å tenke seg en omsetningssituasjon hvor det er grunnlag for forveksling mellom varemerkene. Kundekretsen vil være bevisst hvem de enkelte varemerkene og slagordene tilhører. Det er følgelige liten fare for forveksling når bruker kommer i kontakt med de respektive varemerker. 3.5 Innarbeidelse Som kjent vil omfattende bruk, og særlig bruk som er så omfattende og intens at den resulterer i innarbeidelse, styrke merkets særpreg. Postens varemerker med den figurative utformingen er et innarbeidet og velkjent merke for svært mange varer. Varemerket er som følge av massiv markedsføring allerede innarbeidet ved innleveringen av varemerkesøknaden. En slik innarbeidelse vil minske risikoen for at gjennomsnittsforbrukeren vil forveksle varemerkene. Dokumentasjon på innarbeidelse kan oversendes dersom Patentstyret anser dette nødvendig. Vi ber om at Patentstyret tar saken opp til ny vurdering og registrerer Postens varemerke: Oss mennesker i mellom. Den 11. august 2008 innkom følgende brev fra advokatfirmaet Campbell & Co AS, Brumunddal, innsendt på vegne av den tidligere innvender i saken, Oss i mellom ANS, Hamar: "1. Innledning Vårt kontor representerer Oss i mellom ANS. Oss i mellom fikk registrert varemerke av samme navn som firma den i klassene 16, 25 og 35, reg. nr Posten søkte registrering for ordmerket "Oss mennesker i mellom", men varemerket ble nektet registrert ved avgjørelse av Avgjørelsen ble påklaget til Patenstyrets 2. avdeling ved klage datert den 29. mars Oss i mellom gjør gjeldende at Patenstyret har foretatt en grundig og god vurdering, og at avgjørelse er korrekt. Det foreligger forvekslingsfare mellom det registrerte og det søkte merket, og det vil være urimelig å frata Oss i mellom sitt vern, jf. varemerkelovens 14 nr. 6. Nedenfor vil det bli gjort rede for forhold av betydning for klagebehandlingen. 2. Nærmere kommentarer til klagen 2.1. Innledning

10 2. avd. sak nr Posten anfører at Patentstyret har foretatt en uriktig [for]vekselbarhetsvurdering. Oss i mellom er uenig i dette og mener vurderingen er helt korrekt i det en gjennomsnittsforbruker vil forveksle de to merkene Avstand Videre gjør Posten gjeldende at det er klar avstand mellom de to merkene og at det derfor ikke foreligger forvekslingsfare. I sitt brev datert 8. august 2005 uttaler Posten bl.a. at kundekretsene vil være bevisst hvem de enkelte varemerkene og slagordene tilhører. Dette er ikke riktig; det er ikke en slik avstand mellom merkene at forveksling unngås. Oss i mellom opplever svært mange tilbakemeldinger fra kunder, som viser at merkene gir et likt helhetsinntrykk både visuelt og uttalelsesmessig. Kundene opplyser at de tror at produkter som Posten leverer under varemerket "Oss mennesker i mellom" eller ved bruk av slagordet, referer seg til Oss i mellom. Dette gjelder bl.a. magasinet som Posten utgir under merket "Oss mennesker i mellom"; kunder har oppfattet at dette kom fra forretningen Oss i mellom. Oss i mellom har i lengre tid planlagt å utgi et magasin, men Postens magasin har ødelagt disse planene. Posten gjør også gjeldende at merkene uttalelsesmessig og visuelt er vidt forskjellige. De kan ikke høres med dette. For en gjennomsnittsbruker fremstår de som klart forvekselbare; det er ingen klar avstand mellom det søkte merke og det motholdte. Det er svært nærliggende for den alminnelige opplyste, rimelig oppmerksomme og velinformerte bruker å innfortolke ordet mennesker i "Oss i mellom" Hindre registrering av andre merker Posten gjør videre gjeldende i sitt brev datert at Patentstyrets avgjørelse vil hindre registrering av alle andre merker der de tre ordene er tatt inn i merket, men hvor det er føyd til ett eller flere ord. Oss i mellom er uenig i dette. Det er en svært nær tilknytning mellom varemerket "Oss i mellom" og "Oss mennesker i mellom" fordi sistnevnte bl.a. er en nærliggende og naturlig tolking av det registrert varemerke. Det er ikke tilfelle med eksemplene som klager trekker frem i sitt brev; en nekting av registrering av Postens varemerke vil ikke innebære en uheldig presedens for senere søknader. Slike registreringer vil bero på den enkelte sak, og en konkrete skjønnsmessige helhetsvurderingen i hvert tilfelle. Det anføres at Postens argument følgelig ikke er særlig relevant eller kan veie tungt ved vurderingen av varemerkesøknaden og den påfølgende klagen Dagligdags uttrykk Det anføres også fra klager at varemerket er et dagligdags uttrykk med svakt vern hvor bare identiske merker kan nektes registrering. Innehaver av motholdte merke er uenig i dette. Varemerket er ikke utelukkende salgsfremmende, og henspiller på en videre bruk og betydning. Reaksjoner fra kunder viser at de utvilsomt oppfatter det som et varemerke med innhold som avspeiler noe annet enn et dagligdags og salgsfremmende uttrykk. Dersom det var bare identiske merker som skulle nektes registrert, ville varemerke ikke hatt tilstrekkelig vern og hensikten med registreringen ville bortfalle.

11 2. avd. sak nr Posten har fått registrert "Oss mennesker i mellom" i kategoriene 9, 12, 36, 38, 39 og 41. Det er ingen klar avstand mellom dette merket og motholdte merk. Mener i så fall Posten at siden det er et dagligdags uttrykk, skulle heller ikke deres eget merke blitt registrert? 2.5. Markedsføring Massiv markedsføring trekkes frem av Posten som et argument for registrering, men Oss i mellom mener at dette under alle omstendigheter ikke kan få betydning for vurderingen i denne saken. Det motholdte merke fikk sitt vern allerede den etter søknad , i god tid før Posten innleverte sin søknad. Markedsføring ble igangsatt, og det er ikke dokumentert at Posten har undersøkt hvorvidt varemerke var vernet forut for aktiviteten ble igangsatt. Det er nærliggende å legge til grunn at Posten ikke har foretatt de nødvendige undersøkelser; dersom dette var blitt gjort ville de unngått å krenke det registrerte varemerke. "Oss i mellom" er et godt varemerke, noe også Postens ønske om å registrere det samme merke underbygger. Det er hevdet at merket har svakt vern. Det gjøres gjeldende at slike merker ville oppnå et alt for svakt vern dersom det oppstår en situasjon hvor søkere, som blir nektet registrering, gjennom massiv markedsføring kan oppnå rett på bekostning av et registrert varemerke. Det vil være urimelig om det skal oppstå en rettslig situasjon hvor store og ressurssterke aktører på denne måten kan frata mindre resurssterke varemerkeinnehavere sin enerett uten å gå veien om en avtale. Sistnevnte ville i så fall i realiteten ikke oppnå vern dersom andre med mye ressurser ønsker å benytte det samme merke uten samtykke. 3. Avslutning Oss i mellom fastholder at merkene er forvekselbare, og at Postens søknad må avslås på bakgrunn av dette. Postens har i sommer opplyst at de nå skal bytte ut bruken av "Oss mennesker i mellom" med "Lever av å levere". Dette må tas som et uttrykk for at de selv mener at varemerket "Oss mennesker i mellom" ikke kan registreres i strid med motholdte merkes enerett." Ved patentstyrets 2. avdelings brev av 13. august 2008 er gjenpart av brevet av 11. august 2008 oversendt søkers fullmektig til orientering og eventuell uttalelse. I brev av 10. oktober 2008 knytter søkers fullmektig følgende kommentarer til innvenders uttalelse av 11. august 2008: "1. Innledning Det vises til Patentstyrets brev av , vedlagt skriv av fra advokat Liv Randi Dobloug. Det er gitt frist for kommentarer til Kommentarer til skrivet av

12 2. avd. sak nr Det fastholdes at Patentstyret har foretatt en uriktig vurdering av om det søkte kombinerte merket oss-mennesker-i-mellom er forvekselbart med ordmerket OSS I MELLOM. Vurderingen skal baseres på en skjønnsmessig helhetsvurdering med grunnlag i de konkrete forhold der sentrale momenter er graden av likhet i vareslag og kjennetegn. Forvekselbarhet må anses å foreligge dersom en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ta feil. Det avgjørende vil være om en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert bruker av de aktuelle varer og tjenester vil blande merkene sammen. Det er ikke tilstrekkelig å påstå at noen kunder av OSS I MELLOM har uttalt at de har blandet merkene sammen slik advokat Dobloug anfører. Det må foretas en grundigere helhetsvurdering enn dette, og en slik påstand må i det minste dokumenteres. Det skal erkjennes at det langt på vei foreligger vareslagslikhet i klasse 16. Posten bestrider imidlertid at så er tilfellet for klasse 35. Salg av erotiske produkter via de angitte distribusjonskanaler er noe annet enn distribusjon av reklameblad og prøver. Der det er forskjell i vare- og tjenesteslagene er det større rom for likhet i kjennetegnene. Vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare vil derfor kunne falle forskjellig ut for de to klassene. Posten Norge AS, heretter Posten, er imidlertid ikke enig i at det for noen av klassene foreligger kjennetegnslikhet i den grad at gjennomsnittsforbrukeren vil ta feil av de aktuelle varer/tjenester eller tro at det er noen kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Det fastholdes at det må ha betydning at merkene både visuelt og fonetisk er ulike, jfr det som er sagt om dette tidligere. Tillegget av ordet mennesker gjør en betydelig forskjell. Det har ikke betydning for vurderingen av visuell og fonetisk likhet slik advokat Dobloug anfører at gjennomsnittsforbrukeren vil innfortolke ordet mennesker i OSS I MELLOM. Det er merkene slik de er registrert som ligger til grunn for denne del av forvekselbarhetsvurderingen. Posten er for øvrig heller ikke enig i at det mest naturlige er å innfortolke mennesker i begrepet OSS I MELLOM. Det vises til det som tidligere er sagt om eksempler på andre slike ordsammenstillinger der andre ord enn mennesker er tatt inn. Det er dessuten mer nærliggende å innfortolke for eksempel TO i merket OSS I MELLOM, slik at dette henspiller på oss to i mellom, noe som henger sammen med de varer og tjenester OSS I MELLOM tilbyr. Dette er vesens forskjellig fra Postens merke oss-mennesker-i-mellom som er ment å gi assosiasjoner til noe helt annet, nemlig et større fellesskap. Betydningen av dette forsterkes av de ulike omsetningskretser og omsetningssituasjonen. Dette gjør at det er lite sannsynlig at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil tro at merkene har samme kommersielle opphav. OSS I MELLOM er et svakt merke. Det fastholdes at dette er et dagligdags uttrykk uten særpreg. Det inneholder ingen sterke elementer. Det må ha et meget svakt vern og det er nærmest bare identiske merker som kan nektes registrert. Der hvor to merker, slik som her, ikke er identiske og har begrepsmessig/betydningsmessig forskjellig innhold, må de begge kunne registreres. Det gjelder både klasse 16 og 35, men i klasse 35 der det i tilegg er forskjell i vare- og tjenesteslag er dette enda mer åpenbart.

13 2. avd. sak nr En konkret helhetsvurdering av de to merkene medfører etter Postens oppfatning at det ikke foreligger en slik forvekslingsfare som i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 hindrer registrering av det søkte merket. 3. Konklusjon Patentstyrets 2. avdeling anmodes om å fatte beslutning om å registrere det søkte merket ossmennesker-i-mellom. Den 22. oktober 2008 er gjenpart av søkers uttalelse av 10. oktober 2008 oversendt innvenders fullmektig til orientering. Fullmektigen er samtidig orientert om at innvender ikke har status som part i saken, men at han vil bli underrettet når det foreligger en endelig avgjørelse i saken. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdelings utvalg er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i det vesentlige også slutte seg til den begrunnelse 1. avdeling har gitt. Etter utvalgets oppfatning må det antas at de forestillingsbilder merkene vil etterlate seg hos gjennomsnittsforbrukere vil være nokså identiske. Utvalget ser det slik at den naturlige tolkning av utsagnet OSS I MELLOM må være nettopp OSS MENNESKER I MELLOM. Det synes ikke å finnes holdepunkter for en annerledes forståelse. Når dette er situasjonen, synes etter utvalgets vurdering merkenes ulike lengde å ha svært liten betydning. Og der det er tale om muntlig bruk, synes det tvilsomt om en gjennomsnittsforbruker overhodet kan ventes å ville oppfatte forskjellen for hvem andre enn mennesker skulle det være tale om? Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Are Stenvik (sign.) Ida Andrén (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7708 Reg. nr. 229 668 Varemerkesøknad nr. 2005 01513 Søker: Unicus Data AS, Molde Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Norges Olympiske Komité, Rud Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8086 Søknadsnr. 200711592 Søker: Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Tokyo, Japan Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,

Detaljer

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016.

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 17. februar 2017 Vår referanse TM69720NO00-LCO/LCO Vår tidligere ref. Norsk varemerkesøknad nr. 201605738 UTAH JAZZ (fig.) NBA Properties Inc INNLEDNING Vi viser

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00015 Klager: Monster Energy Company Representert ved: Zacco Norge AS Innklaget: Dassault Wine Estates Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00009 26. april 2017 Klager: Representert ved: Just Fabulous Inc Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7720 Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00110 19. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7895 Int. reg. nr. 871 741 Nasj. ref. nr. 2006 00160 Innehaver: Cantine Giorgio Lungarotti S.r.l, Perugia, Italia WIPO fullmektig: Marietti, Gilson e Trupiano

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173 Klager: Russian Standard Intellectual Property Holding AG Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7863 Int. reg. nr. 834 512 Nasj. ref. nr. 2004 11273 Innehaver: Tollco AB, Knivsta, Sverige Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger: E.I. du Pont de

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8055 Reg. nr. 248702 Søknadsnr. 200811731 Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen,

Detaljer