Annen avdeling PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr Begjæring inngitt av: Entra Eiendom AS, Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. oktober 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 15. oktober 2008, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet ENBRA AS ikke ble tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret den 17. januar 2008, med følgende bransjeangivelse / næringskode: " Porteføljeinvesteringer" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet ENBRA AS er egnet til å forveksles med norske varemerkeregistreringer nr ( ), ordmerket ENTRA, registrert den 26. april 2001 for nærmere angitte tjenester i klassene 36, 37 og 42 (hele tjenestefortegnelsen gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), ordmerket ENTRA EIENDOM, registrert den 26. april 2001 for nærmere angitte tjenester i klassene 36, 37 og 42 (hele tjenestefortegnelsen gjengitt nedenfor), og reg. nr ( ), det kombinerte merket ENTRA EIENDOM AS (merket er gjengitt nedenfor), registrert den 18. august 2001 for nærmere angitte tjenester i klassene 36, 37 og 42 (hele tjenestefortegnelsen gjengitt nedenfor), og at foretaksnavnet ENBRA AS således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr Tjenestefortegnelse (den samme) for reg. nr ( ) og reg. nr ( ): Klasse 36: Klasse 37: Klasse 42: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; planlegging vedrørende bygging; rådgiving vedrørende bygging; byplanlegging; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); formidling (bolig-) [hoteller, pensjonater]; ingeniørvirksomhet (ekspertise); interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; tekniske konsultasjoner. Reg. nr ( ) Tjenestefortegnelsen for reg. nr ( ): Klasse 36: Klasse 37: Klasse 42: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Midlertidig innlosjering; jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; planlegging vedrørende bygging; rådgivning vedrørende bygging; byplanlegging; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); formidling (bolig-) (hoteller, pensjonater); ingeniørvirksomhet (ekspertise); interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; tekniske konsultasjoner Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sine varemerker før motparten og dermed har bedre prioritet. Ordmerket ENTRA er, slik som ordmerket ENTRA EIENDOM og kombinert merket ENTRA EIENDOM registrert for tjenester i klassene 36,37 og 42. For enkelhets skyld vil vi i

3 2. avd. sak nr det følgende ta utgangspunkt i ordmerket ENTRA, da vurderingen av de to merkene ENTRA og ENBRA også vil dekke vurderingen av innsigers øvrige påberopte registrerte varemerker. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Innsiger har registrert ordmerket ENTRA og Patentstyret har dermed allerede vurdert at dette merket oppfyller varemerkelovens krav til særpreg. Innsigers varemerker er blant annet registrert for "finansiell virksomhet" i klasse 36. Registreringsinnehaverens foretaksnavn er registrert for " Porteføljeinvesteringer". Registreringsinnehaveren opplyser også, i sin korrespondanse i saken, om at virksomhetens faktiske formål er investeringer i verdipapirer på vegne av fysiske eller juridiske personer. Patentstyret finner det ikke tvilsomt at varefortegnelsen "finansiell virksomhet" er såpass vid at den omfatter den mer spesifiserte betegnelsen "porteføljeinvesteringer". På denne bakgrunn finner Patentstyret at vilkåret om bransjelikhet må anses å være oppfylt. Det neste spørsmålet i forvekselbarhetsvurderingen blir etter dette om det foreligger kjennetegnslikhet. Registreringsinnehaverens foretaksnavn ENBRA skiller seg fra innsigers varemerke ENTRA ved at den tredje bokstaven "t" er byttet ut med bokstaven "b". Patentstyret er enig med innsigers fullmektig i at de to merkene visuelt sett er like. Innsigers merke ENTRA danner likevel et annet forestillingsbilde enn fantasimerket ENBRA, som ikke har noen bestemt mening. ENTRA henspeiler på ordet "enter" på engelsk, "entrer" på fransk, "entrada" på spansk og "entrare" på italiensk, som alle betyr "gå inn" eller "tre inn". Ordet ENTRA danner dermed et annet assosiasjonsbilde enn ordet ENBRA. Det er naturlig å anslå at brukere av finansielle tjenester er merkebevisste ved valg av tjeneste leverandør. På denne bakgrunn finner Patentstyret, under tvil, at det er tilstrekkelig forskjell mellom de to merkene, til at de ikke anses å være forvekselbare i omsetningen. Behandlende medlem finner derfor at ENBRA AS ikke er forvekselbart med innsigers varemerker ENTRA, ENTRA EIENDOM eller entra EIENDOM og at registreringen av ENBRA AS derfor er gyldig, jf. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av ENBRA AS er gyldig. En begrunnet klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom fra Entra Eiendom AS den 25. november Klagen er innkommet rettidig. Den 28. november 200, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 15. oktober 2008 at registreringen av foretaksnavnet er gyldig og kan opprettholdes. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.

4 2. avd. sak nr Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 10. desember 2008, innen fakturafristen. I klagen anfører Entra Eiendom AS: I avgjørelse datert uttalte Første Avdeling at navnene ENTRA og ENBRA, under tvil ble funnet tilstrekkelig forskjellige til at forveksling ville unngås i omsetningen. På vegne av klager påklages avgjørelsen herved til Annen Avdeling. Begjæringen om administrativ overprøving er basert på klagers registrerte varemerker, ENTRA, ENTRA EIENDOM og figurmerket entra EIENDOM AS. Kopi av forannevnte varemerkeregistreringer vedlegges til Annen Avdelings nærmere vurdering. Det nyregistrerte foretaket har, ifølge kunngjøringen som formål å investere i finansielle instrumenter, fast eiendom og alt hva dertil står i forbindelse. Næringskoden er Porteføljeinvesteringer. Som det fremgår av de vedlagte kopier av klagers varemerkeregistreringer omfatter disse klasse 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Det må derfor legges til grunn at betingelsen i foretaksnavnelovens 3-3 er oppfylt, ved at begge navn brukes for virksomhet av samme slag. I en forvekselbarhetsvurdering må både visuell, fonetisk og semantisk forvekslingsfare være gjenstand for vurdering. Behandlende medlem har sagt seg enig i at de to merkene visuelt sett er like. Behandlende medlem mener imidlertid at innsigers merke danner et annet forestillingsbilde enn klagemotpartens merke og har på det grunnlag trukket den konklusjonen at det er tilstrekkelig forskjell mellom merkene til at forveksling vil unngås. Det vil fra klagers side etterlyses en nærmere vurdering av den fonetiske forvekslingsfare. Vi vil hevde at avgjørelsen i Første Avdeling er mangelfull, noe som har ført til et feilaktig resultat. Avgjørelsen begjæres derfor overprøvet av Annen Avdeling. Vi vil understreke følgende faktum i saken: Navnene ENTRA og ENBRA består begge av 5 bokstaver. Begge ord består av forbokstavene EN og sluttendelsen RA. Bokstavene i midten er de trykksvake konsonantene vokalene T og B. Det vil derfor hevdes at ordene ENTRA og ENBRA er fonetisk forvekselbare. Det vil i tillegg hevdes at de to ord er visuelt forvekselbare.

5 2. avd. sak nr Det skal understrekes at ingen av ordene har noen konkret betydning på norsk og det blir derfor feil å skulle spekulere i hvorledes omsetningskretsen vil assosiere når de møter navnene. Vi vil hevde at ordene ENTRA og ENBRA er forvekselbare både visuelt, fonetisk og semantisk. Stort nærmere er det ikke mulig å komme bortsett fra ved ren identitet. Når to så like ord benyttes for samme type tjenester, er faren for forveksling nærliggende, selv om man legger til grunn at forbrukerne er rimelig bevisste. Både med hensyn til telefonisk omtale og ved flyktige reklame TV bilder er det viktig med fonetiske og visuelle forskjeller. På bakgrunn av det ovenfor anførte og tidligere argumentasjon for Første Avdeling anmodes herved Annen Avdeling om å overprøve og omgjøre avgjørelsen fra Første Avdeling. Gjenpart av klagen ble den 26. november 2008 oversendt til Enbra AS, som samtidig ble gitt frist til 5. januar 2009 med å inngi en eventuell imøtegåelse. I sin imøtegåelse, innkommet den 5. januar 2009, uttaler Enbra AS: Jeg viser til Deres brev datert 26. november Jeg vil understreke følgende fakta i saken: Det kan sies at det er en viss visuell likhet mellom Enbra og Entra ettersom kun én bokstav skiller de to ordene. Derimot er assosiasjonene knyttet til de to navnene forskjellige ettersom Enbra er et konstruert navn og ikke betyr noen ting, mens Entra har en betydning på flere språk og gir klare assosiasjoner til den virksomheten selskapet driver. De tre første bokstavene i Entra (ent) er en vanlig bokstavkombinasjon på begynnelsen av et ord som også deles av flere andre ord i det norske språk. Det er derimot ikke tilfelle for Enbra der enb ikke deles med andre ord i det norske språk. Følgelig får man helt andre assosiasjoner til navnet Enbra enn Entra når de to navnene leses. Det er liten fonetisk likhet mellom de to navnene. Trykket på uttalelsen av b i Enbra og t i Entra gjør at oppfattelsen av de navnene er helt forskjellig og kan dermed ikke assosieres med hverandre. Formålet til Enbra AS er utelukkende porteføljeinvesteringer og det selges ingen tjenester av den typen som Entra Eiendom AS tilbyr. Enbra AS har heller ingen planer om å selge tjenester og er følgelig heller ikke momsregistrert. For øvrig viser jeg til tidligere korrespondanse i denne saken. Gjenpart av tilsvaret fra Enbra AS ble den 6. januar 2009 oversendt Entra Eiendom AS, som ble meddelt frist til 6. februar 2009 med å inngi et eventuelt tilsvar. Det var ikke innkommet noen uttalelse fra Entra Eiendom AS ved svarfristens utløp.

6 2. avd. sak nr Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Annen avdeling er enig med 1. avdeling i at det her må legges til grunn at det foreligger bransjelikhet. Når det gjelder kjennetegnslikheten har 1. avdeling funnet at de to kjennetegnene "visuelt sett er like". Det er de jo riktignok ikke, men det må nok kunne sies at de er nokså like. Første avdeling har funnet, og legger så vidt skjønnes ganske avgjørende vekt på at ordene i kjennetegnene danner ulike forestillingsbilder. Annen avdeling kan ikke slutte seg til dette, og viser til sine avgjørelser i sakene 7775 og 7776, der det ble lagt til grunn at ENTRA ikke har noe klart betydningsinnhold. Annen avdeling kan heller ikke slutte seg til 1. avdelings vurdering når avdelingen uttaler at brukere av finansielle tjenester er merkebevisste ved valg av tjenesteleverandør. Slike tjenester henvender seg til hele den voksne befolkning, og de seneste års avisoppslag bærer tydelige bud om at kundene ikke alltid er bevisste. Annen avdeling finner i denne situasjon at foretaksnavnet ENBRA AS er egnet til å forveksles med innsigerens ENTRA-merker. Registreringen av foretaksnavnet ENBRA AS må da oppheves. Det avsies slik kjennelse: Registreringen oppheves. B. Stuevold Lassen (sign.) Are Stenvik (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8152 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00098 Søknadsnr. 200804919 Søker: Sonowand AS, Centre of Medicine and technology, 7489 Trondheim Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7928 Int. reg. nr. 896 169 Nasj. ref. nr. 2006 10958 Innehaver: Obschestvo s Ogranichennoj Otvetstvennostju "Solvo", 21 Lit. 3 Chernjikhovskogo St, RU-191119

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

OSLO TINGRETT. 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07. Dommer:

OSLO TINGRETT. 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07. Dommer: OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Dommer: 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07 Tingrettsdommer Knut Erik Strøm Saken gjelder: Opphevelse av Patentstyrets avgjørelse om å oppheve registrering av

Detaljer