Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Int. reg. dato: Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, Neckarsulm, Tyskland WIPO fullmektig: Harmsen & Utescher, Alter Wall 55, Hamburg, Tyskland [Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Oslo] Innsiger: AS Forma, Sofienberggt. 17, 0558 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 28. januar 2010, hvorved tidligere beslutning om å gi det nedenfor gjengitte kombinerte merket vitafit virkning i Norge ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag sendt innsigers norske fullmektig og til registreringsinnehavers i det internasjonale varemerkeregister innførte representant; med korrespondanseadresse i Tyskland. Sistnevnte gjenpart sendt sammen med et forklarende følgebrev på engelsk. Int. reg. nr ( ) En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd, jf. 49 og 70 til 72.

2 Annen avd. sak nr Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 17. april 2008 omfattet alle varene merket er internasjonalt registrert som kjennetegn for, nemlig: Klasse 32: Non-alcoholic beverages, fruit juices, fruit cordials, mixed fruit juice drinks, multivitamin fruit juice drinks, fruit and vegetable juice mixed drinks, vegetable juices, vegetable juice drinks and vegetable juice mixed drinks. Merket ble besluttet innført i det norske varemerkeregisteret den 17. september 2008, og er deretter kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 39/2008, side 75, med publiseringsdato mandag den 22. september 2008, med ovennevnte varefortegnelse. Innsigelse mot merkets registrering innkom mandag den 24. november 2008; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 49/2008, på side 166, med publiseringsdato mandag den 1. desember Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte kombinerte merket vitafit er egnet til å forveksles med det nasjonalt registrerte ordmerket [kombinerte merket] Vita (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert den 29. juni 1922 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 29, 30, 31 og 32, det nasjonalt registrerte ordmerket VITACIT, reg. nr (33601), registrert den 11. mai 1940 for nærmere angitte varer i klassene 29, 30, 31 og 32, det nasjonalt registrerte ordmerket VITA HJERTEGO', reg. nr ( ), registrert den 9. august 2001 for nærmere angitte varer i klassene 5, 29, 30, 31 og 32, det nasjonalt registrerte ordmerket VITA, reg. nr ( ), registrert den 14. januar 2005 for nærmere angitte tjenester i klassene 29, 30 og 32, og det nasjonalt registrerte kombinerte merket VITA HJERTEGO (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert den 6. oktober 2008 for nærmere angitte varer i klassene 5, 29, 30, 31 og 32, og at den internasjonale varemerkeregistreringen vitafit således er blitt innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd, jf. 49 annet ledd og 50 første ledd [ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4, jf. 70 og 71]. * * *

3 Annen avd. sak nr Gjengivelse av de av innsiger anførte kombinerte merker: Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) * * * Registreringshaver har ikke oppnevnt noen norsk fullmektig til å ivareta sine interesser under behandlingen av innsigelsen i Første avdeling, og har heller ikke selv innlevert noen imøtegåelse av innsigelsen. Når det gjelder innsigers anførsler under behandlingen i Første avdeling, vises det til sakens dokumenter. Første avdeling uttaler følgende i innledningen til avgjørelsen: "Innsiger har også anført registrering nr , ordmerket VITACIT, som registreringshindrende av samme grunn, men denne registreringen ble ikke tatt med i nektelsesbrevet som ble sendt til WIPO, antagelig fordi denne anførselen først fremkommer på slutten av innsigers fullmektigs brev, og ikke i innledningen sammen med de andre anførslene. Vi vil likevel ta denne registreringen i betraktning ved vurderingen. Innsigers fullmektig har også anført at innsiger har brukt/innarbeidet ordet VITA både alene og i kombinasjon med andre ord/logoer over lang tid, slik at merket ytterligere har blitt varemerkerettslig styrket. Det er imidlertid ikke vist til noen hjemmel for denne påstanden." Første avdelings avgjørelse av 28. januar 2010 var begrunnet som følger:

4 Annen avd. sak nr "Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, og 6 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at den internasjonale registreringen og de registrerte merkene, sett i forhold til at de aktuelle varene er matvarer og drikkevarer, vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Den internasjonale registreringen omfatter kun ikke-alkoholholdige drikkevarer i klasse 32, som frukt juicer, multivitamin frukt juice drikker, frukt og grønnsaksdrikker. Alle innsigers registreringer er registrert for varer i klasse 32, og det foreligger derfor vareloverlapping. Det foreligger videre varelikhet mellom innehavers varer fruktsaft og fruktjuice og dietetiske drikker for medisinsk bruk og drikker for spedbarn som innsigers registreringer nr og gjelder for. Det anses også å være varelikhet mellom fruktsaft og fruktjuice og foredlet frukt i klasse 29 samt for frisk frukt i klasse 31, som innsigers registreringer nr. 9616, nr , nr og nr er registrert for. Fruktsaft og fruktjuice anses videre likeartet med spiseis som innsigers registreringer nr og nr omfatter i klasse 30. Juice i innehavers klasse 32 anses dessuten likeartet med friske frukter og grønnsaker som inngår i varefortegnelsene til innsigers registreringer nr. 9616, nr , nr og nr Det foreligger således både vareoverlapping og varelikartethet mellom merkene, jf varemerkeloven 6 første ledd. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at de aktuelle merkene er både visuelt, fonetisk og assosiasjonsmessig svært like. Fullmektigen hevder videre at registrering nr ordmerket VITA, som har vært brukt siden 1922, har oppnådd ytterligere og sterkere vern på grunn av denne bruken. Patentstyret har følgende bemerkninger til kjennetegnslikheten. Innehavers og innsigers merker har elementet VITA felles. VITA betyr blant annet "liv" eller "livshistorie" på latin. Selv om ordet ikke er en offisiell forkortelse for vitaminer, kan det i visse sammenhenger også oppfattes som en forkortelse for vitamin. Dette er eksempelvis anført i 2. avdelings avgjørelse nr. 7522, VITA-C, og i av Høyesterett i Rt s. 135, Vita v. Vitaborg, samt Rt s. 758, Vitasol. I Høyesteretts kjennelse i Rt s. 758, Vitasol, ble merkene SOL og VITASOL ansett som

5 Annen avd. sak nr forvekselbare, da det ble lagt avgjørende vekt på at solen var det dominerende i erindringsbildet av "Vitasol"- merket. Det søkte merket VITASOL ville etter dette gi de samme assosiasjonene som innsigers merke SOL, når det gjelder margarin. Høyesterett uttalte at det er nokså nærliggende å anta at VITASOL "dessuten vil vekke forestilling om, at det er et "Sol" produkt, som her er ytterligere forbedret ved vitaminisering". Patentstyret tolker Høyesteretts uttalelse som et utrykk for at merkeelementet VITA ble ansett som et svakt merkeelement som ikke var i stand til å skaper tilstrekkelig avstand mellom merkene. Felleselementet SOL ble ansett som et sterkt merkeelement hvilket medførte at fare for forveksling ble antatt å foreligge. Det synes altså klart at VITA gjennom lang tid har blitt brukt som en betegnelse for å indikere vitaminisering av matprodukter. Det forelå ifølge Høyesteretts avgjørelse i 1940 allerede den gangen et fokus på vitaminer og vitaminisering av de aktuelle produktene, og dette fokuset har blitt enda sterkere med årene. Patentstyret anser derfor at dette er i overenstemmelse med vår vurdering av at VITA er et relativt svakt merkeelement for matvarer det er naturlig å anta at inneholder vitaminer. Det må vurderes konkret i hver sak om VITA med et tilleggselement i sin helhet oppfattes med et beskrivende betydningsinnhold, og at merket dermed anses uregistrerbart for varene. Mange ordkombinasjoner med VITA er allerede i alminnelig bruk. Se for eksempel Aschehoug og Gyldendals Store norske ordbok hvor betegnelsen "vitabrød" er forklart med "vitaminisert grovbrød". Merkeelementet VITA må derfor antas å i beste fall være suggestivt, ved at det blir oppfattet som å henspille på en sentral egenskap ved matvarer, og det er derfor på grensen til det beskrivende for matvarer. Dette må også gjelde i forhold til VITAFIT om er registrert for drikkevarer som frukt og grønnsaksjuicer i klasse 32. Det avgjørende i denne saken må etter vårt syn være de eldste merkenes iboende særpreg, herunder omfanget av deres verneområde. Et sterkt merke vil nyte godt av en større beskyttelsessfære enn et svakt merke, fordi gjennomsnittsforbrukeren lettere kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse enn det som vil være tilfellet når det gjelder svake merker. Innsiger har to registreringer med kun merkeelementet VITA, og to registreringer hvor ordet VITA er sammenstilt med ordet HJERTEGO. Innsigers fullmektig har dessuten anført registreringen VITACIT. I forhold til innsigers registreringer nr , ordmerket VITA, og nr. 9616, det kombinerte merket VITA vil vi for det første bemerke at selv om innehavers merke VITAFIT opptar dette merket i sin helhet er ikke dette en tilstrekkelig forutsetning for at det foreligger kjennetegnslikhet. I slike tilfeller må man som ellers foreta en vanlig forvekselbarhetsvurdering, jf. Rt s. 135, Vita v. Vitaborg, hvor Høyesterett blant annet uttaler: "At merket "Vita" således må antas å være gyldig registrert medfører imidlertid ikke at det ved registreringen erverves enerett innen samme vareklasse til alle slags ordforbindelser hvorav "Vita" er et ledd." Flertallet kom til at det ikke forelå fare for forveksling mellom det søkte merket VITABORG og innsigers merker VITA og VITAMONO. Det gis ingen konkret begrunnelse for hvorfor Høyesterett anså merkene VITA og VITABORG som tilstrekkelig forskjellige slik at fare for forveksling ikke er til stede. Høyesterett kom til dette resultatet til tross for at det søkte merket opptok innsigers merke i sin helhet og at VITA var det innledende element i det søkte merket. Det antas på denne bakgrunn at Høyesterett har ansett felleselementet VITA som et svakt merkeelement med et tilsvarende snevert verneområde. Uttalelsene i Rt s. 758, Vitasol, må som nevnt ovenfor også forstås i tråd med disse uttalelsene. Innehavers merke er et kombinert merke med figurative elementer, og det foreligger derfor noen visuelle forskjeller med innsigers registreringer nr , ordmerket VITA, og nr. 9616, det kombinerte merket VITA som følge av dette. Innehavers merke består av ordet VITAFIT plassert inni et gul rektangel som har en vinkel nederst, og hvor ordet er skrevet med små bokstaver, og

6 Annen avd. sak nr delen FIT i kursiv. Teksten i innehavers merke må imidlertid anses å være det mest fremtredende i merket. Betydningen av ordet VITA er omtalt ovenfor, og når det gjelder det engelske ordet FIT er dette både et verb, et substantiv og et adjektiv med flere betydninger. Innsigers fullmektig har anført at tillegget FIT i den internasjonale registreringen ikke er noe sterkt element, fordi det kan oversettes til tilpasset. Vi er ikke enige med innsigers fullmektig i at dette er slik ordet mest sannsynlig vil oppfattes. Sett i lys av at merket er utpekt for ikke-alkoholholdige drikker og fruktjuicer i klasse 32, antar Patentstyret at adjektivet FIT i betydningen i god form, frisk, pigg vil være en mer nærliggende betydning av ordet for gjennomsnittsforbrukeren. Sammensetningen VITAFIT vil dermed oppfattes som en suggestiv henspilling på at man for eksempel kommer i god form ved å drikke slike juicer. Merkedelene VITA og FIT må derfor anses som likeverdige hva varemerkerettslig særpreg angår, og som like svake og suggestive. Ordene er satt sammen i ett ord, og selv om mange nok vil kunne se at det er en sammensetning av ordene VITA og FIT ved at ordet FIT er skrevet i kursiv, anses det felles elementet VITA likevel å være mindre fremtredende enn hva vi kom til i innsigelsessaken mot merket VITA FRUCHT, internasjonal registrering nr som innsiger viser til. Merkeelementet FRUCHT anses dessuten helt beskrivende for varene det merket var utpekt for, mens elementet FIT som anført ovenfor er mer suggestivt. Det er også en forskjell mellom varene den foreliggende saken og varene innsigelsessaken mot VITA FRUCHT omhandlet, ved at VITA-elementet anses noe sterkere for varer som pralines, marzipan enn for fruktjuice. Vi kan derfor ikke tiltre innsigers fullmektig i at resultatet i den foreliggende saken må bli det samme som i den anførte saken, når det legges avgjørende vekt på den lave graden av særpreg til merkedelen VITA, samt at innehavers merke består av flere elementer. Innsigers registreringer nr , VITA HJERTEGO' og nr VITA HJERTEGO' har også elementet VITA som felles element sammen med merket i den internasjonale registreringen. I tillegg til elementet VITA har disse registreringene derimot også tilleggselementer som er på grensen av det suggestive. Ordet HJERTEGO må anses å oppfattes som en nærmest beskrivende opplysning om at varen er sunn for hjertet, og at den for eksempel inneholder en type fett som er bra for hjertet og kroppen. Begge merkeelementene i innsigers merke henspiller derfor på egenskaper som kan være sentrale i matvareprodukter. Det er heller ikke noe ved selve sammenstillingen som medfører at innsigers merker som helhet tilføres en høy grad av særpreg. Dette medfører at innsigers registreringer nr og nr , VITA HJERTEGO må ansens som meget svake merker for de aktuelle varene. Innsiger har med andre ord valgt merker som andre næringsdrivende vil kunne legge seg nokså tett opp til, jf. Rt s. 641, Superlek. Den figurative utformingen av registrering nr , det kombinerte merket VITA HJERTEGO' gjør videre at dette merket og innehavers merke skiller seg ytterligere fra hverandre. Når det gjelder innsigers registrering nr , ordmerket VITACIT, anses heller ikke denne å være forvekselbar med innehavers merke. Selv om merket VITACIT har VITA som de fire første bokstavene, antas merket å ville leses som ett ord i en helhet, og dette gjør at VITA ikke vil oppfattes som et selvstendig og dominerende element. Det antas derfor at merket VITACIT vil oppfattes som et fantasiord uten noen kjent betydning, og uten noen felles assosiasjon med innehavers merke VITAFIT. Innsigers registrering nr , ordmerket VITACIT anses derfor ikke å være hindrende for innehavers registrering. Innsigers fullmektig har anført at innsiger har brukt/innarbeidet ordet VITA alene og i kombinasjon med andre ord/logoer over lang tid. Det vises til at registrering nr. 9616, ordmerket VITA, ble registrert i 1922, og at VITA HJERTEGO ble massivt brukt og markedsført fra 1997, før det ble registrert i Dokumentasjonen omfatter i overveiende grad merket VITA HJERTEGO eller ordet VITA i figurativ utforming. Vi finner for det første ikke å kunne legge avgjørende vekt på den innsendte dokumentasjonen i vedlegg 1, da annonser fra 1980-tallet og en annonse fra 1997 sier lite om hva som er kjent for gjennomsnittsforbrukeren i dag. I vedlegg 2

7 Annen avd. sak nr er det i følge innsigers fullmektigs påtegning kun vist til markedsandelen for margarinproduktene, og dette kan derfor ikke anses å ha tungtveiende betydning for gyldigheten av innehavers merke, som gjelder varene drikkevarer og fruktjuicer. Slik vi ovenfor har vist at betydningsinnholdet av ordet VITA oppfattes og brukes, så skal det dessuten mye til å oppnå et så styrket særpreg at det kan få avgjørende betydning i denne saken. Vi finner heller ikke at reklamekostnader for VITA HJERTEGO -produktene i 2007 er utslagsgivende i denne sammenheng, da det ikke er vist i hvilken grad dette har hatt effekt for gjennomsnittsforbrukeren. Vedlegg 3 viser tall fra undersøkelser i for margarin, leverpostei og lettmajones med merket VITA HJERTEGO. Vi registrerer at den hjulpne kjennskapen til disse produktene har en høy score, mens den uhjulpne eller top of mind -kjennskapen til disse er betraktelig lavere. Det er videre særlig for margarin at det er en høy score for både hjulpen og uhjulpen kjennskap. Det er dessuten ikke opplyst hvordan undersøkelsen ble gjort, blant hvem, eller hvilke spørsmål som ble stilt. Vi finner på bakgrunn av alle de nevnte faktorene at den innsendte dokumentasjonen for VITA HJERTEGO -produkter ikke er tilstrekkelig for å kunne legge til grunn at innsiger har innarbeidet elementet VITA i en slik grad at det må antas at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at alle andre sammenstillinger med ordet VITA også kommer fra innsigers selskap. Dette må enn mer gjelde når dokumentasjonen det er vist til ikke omfatter varene innehavers merke omfatter, men helt andre, om enn generelt likeartede, produkter. Patentstyret kan derfor ikke se at innsigers fullmektig har godtgjort at registreringspraksis og utviklingen i den senere tid har medført at Patentstyret skal komme til et motsatt resultat av hva Høyesteretts flertall kom til i Rt s. 135, jf. vår argumentasjon ovenfor. Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at den internasjonale registreringen ikke er egnet til å forveksles med innsigers registrering nr , ordmerket VITA, jf. varemerkeloven 49 annet ledd jf. 14 første ledd nr. 6. Innsigelsen er dermed forkastet i sin helhet. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom mandag den 29. mars Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 28. april 2010, innen betalingsfristen utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av 29. mars 2010 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til avgjørelse av 28. januar 2010 fra Patentstyrets Første avdeling hvor Patent styret fastholder registreringen av det kombinerte merket vitafit med søknadsnr Fristen for å klage er søndag 28. mars, dvs. mandag 29. mars Klagen er således rettidig innlevert. På vegne av AS Forma inngis herved klage mot nevnte avgjørelse i henhold til varemerkeloven 22 og 22a. Klagen er basert på at vi mener at Første avdelings avgjørelse er feil, både mht vektleggingen av innsendte innarbeidelsesdokumentasjon og vurdering av kjennetegnslikheten.

8 Annen avd. sak nr Første avdeling kom til at det kombinerte merket VITAFIT for drikkevarer i kl. 32, ikke var egnet til å forveksles med innsigers (AS Forma) sine følgende registreringer: - ordmerket VITA (reg. nr ), kl. 29, 30, kombinert merket VITA (reg. nr. 9616), kl. 29, 30, 31, 32. [gjengitt ovenfor] - ordmerket VITA HJERTEGO (reg. nr ), kl. 5, 29, 30, 31, kombinert merket VITA HJERTEGO (reg. nr ), kl. 5, 29, 30, 31, 32. [gjengitt ovenfor] - ordmerket VITACIT (reg. nr ), kl. 29, 30, 31, 32. Når det gjelder 1. avdelings vurdering av kjennetegnslikheten og innsigers verneomfang for VITA, mener vi denne vurderingen er direkte feil av flere grunner. Første avdeling henviser til bl.a. uttalelser i Rt s. 135 (Vita v. Vitaborg) og Rt. 1949/758 som støtte for at merkeelementet VITA oppfattes som forkortelse for vitamin og således er et svakt merkeelement. I Rt s. 758 ble merkene Vitasol og Sol ansett for å være forvekselbare, og Første avdeling konkluderer med at: Patentstyret tolker Høyesteretts uttalelse som et uttrykk for at merkeelementet VITA ble ansett som et svakt merkeelement som ikke var i stand til å skape tilstrekkelig avstand mellom merkene. Felleselementet SOL ble ansett som et sterkt merkeelement hvilket medførte at fare for forveksling ble antatt å foreligge. Det bestrides ikke fra innsigers side at vita i enkelte sammenhenger i 1940 eller 1949 kan ha blitt oppfattet som et svakt merkeelement. Situasjonen er imidlertid en helt annen i dag. Det vises til Oslo Tingretts dom av Vita Pro Aktive vs. Pro Active, side 15, der Tingretten uttaler: Imidlertid skaper det første leddet i saksøktes merke Vita en forskjell. Saksøker (Unilever) hevder at dette er et svakt merkeelement, og at det er Pro Aktiv som fremtrer som det dominante ledd. Det må her også legges vekt på at Vita er et godt innarbeidet varemerke på det norske markedet som brukes på forskjellige matvarer, også for margarin, for eksempel Vita hjertego. Videre står det: Etter rettens oppfatning vil den alminnelige kjøper oppfatte Vita pro Aktiv som en variant av Vita-varemerkene som Mills markedsfører forskjellige matvareprodukter under. Retten legger, som det fremgår, avgjørende vekt på merkeelementet vita som fremtrer som det dominante og som kundene vil feste seg ved. Tingrettsdommen fra 2007 sier i klar tekst at Vita er et godt innarbeidet varemerke for innsiger (AS Forma/Mills) og dommen bare bekrefter de tall og undersøkelser som er lagt ved i innsigelsessaken for Første avdeling, men som Første avdeling uriktig har sett bort ifra. Selv Vita er sterkest innarbeidet for matvarer, vil dette smitte over på andre nærliggende og nyere produkter som for eksempel fruktjuicer, og omsetningskretsen vil oppfatte vitafit som en variant av vita-varemerkene som Mills (AS Forma) markedsfører, også for ikke-alkoholholdige drikker i kl. 32. Vår klient har dessuten i tillegg fått enerett til VITA som et rent ordmerke og det følger av bl.a. Rt 1999 s. 641 Superlek at det går en grense for hvor langt man kan frakjenne elementer i et varemerke distinktiv karakter. Det samme ble nylig bekreftet i Søtt + Salt dommen Pascal Søtt & Salt, jfr. HR dom av 2. oktober Her kom flertallet til at det forelå indirekte forveksling mellom de to merkene til tross for at det yngste merket inneholdt det kjente, særpregede elementet Pascal i begynnelsen av merket. I nærværende sak inneholder det yngste merket (Vitafit) ikke noe sterkt eller innarbeidet siste merkeelement (fit)slik som Pascal, så det er enda sterkere grunn i nærværende sak for å hevde at VITA og VITAFIT er egnet til å forveksles.

9 Annen avd. sak nr I tillegg er det jo dokumentert via Tingretten at det er den felles første delen Vita som er godt innarbeidet for innsiger (AS Forma/Mills). For øvrig vises det til allerede innsendt innarbeidelsesdokumentasjon og argumentasjon i innsigelsessaken til Første avdeling. Det tas forbehold om innsendelse av ytterligere dokumentasjon og argumentasjon. I nærværende sak uttaler Første avdeling at søkers merkedel fit er like svakt og suggestivt som vita ved at fit kan bety i god form, frisk, pigg. Vi kan derfor ikke se at forvekselbarhetsvurderingen av Vita og Vitafit stiller seg vesentlig annerledes enn Første avdelings vurdering og konklusjon i innsigelsessaken mot merket VITA FRUCHT (søknad ), der tilleggselementet frucht også ble ansett for å være svakt. Under enhver omstendighet må det søkte merket være egnet til å forveksles med innsigers registrering VITACIT (reg.nr ). Det bemerkes det at begge de to merkene gjelder bl.a. identiske varer i kl. 32. Det skal derfor i henhold til sikker praksis fra Patentstyret og domstolene i Norge og EU, foretas en streng forvekselbarhetsvurdering. Dette synes ikke å komme tydelig frem i 1. avdelings avgjørelse. I tillegg fastholder vi at de to merkene er kjennetegnsmessig forvekselbare. Merkene begynner og slutter likt og består av samme antall bokstaver og stavelser. Den eneste forskjellen er at C er byttet med T midt i merket. Merkene blir derfor svært like visuelt og ikke minst uttalemessig. At en gjennomsnittsforbruker som regel vil erindre den første delen av - eller det første element i - et varemerke, følger av etablert rettspraksis, se til dette for eksempel sak T-357/07 og sak T-336/03 hvor retten uttaler i premiss 75 og 76: It should be noted in this regard that the attention of the consumer is usually directed to the beginning of the word (Joined Cases T-183/02 and T-184/02 El Corte Inglés v OHIM González Cabelloand Iberia Líneas Aéreas de España(MUNDICOR) [2004] ECR II-0000, paragraph 83). Det vises også til 2.avdelings avgjørelse nr der merkene COSMICA og COSMEA også ble ansett egnet til å forveksles selv om disse merkene er mer forskjellige enn i nærværende sak. Når det gjelder den fonetiske likheten, vises det til 2. avdelings avgjørelse 6485, KANTHAL mot CONTAL. Til tross for den relativt store visuelle forskjellen kom 2. avdeling til at den fonetiske likheten var så stor at merkene vil være egnet til å forveksles. I nærværende sak vil også den fonetiske likheten være svært stor mellom vitafit og vitasit. I tillegg er den visuelle likheten vesentlig større. På klagers/innsigers vegne nedlegges påstand om at Første avdelings avgjørelse av 28. januar 2010 oppheves og at det søkte merket VITAFIT nektes registrert i medhold av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6." Ved brev av 7. april 2010 ble gjenparter av den innkomne klagen oversendt både til registreringshaver og registreringshavers i det internasjonale register innførte fullmektig/ representant til uttalelse, begge med svarfrist 10. juni 2010.

10 Annen avd. sak nr Det var ikke innkommet noe svar fra registreringshaver ved svarfristens utløp den 10. juni Den 20. september 2010, foranlediget av e-postforespørsel fra Annen avdelings sekretariat, innkom følgende uttalelse fra samme registreringshavers norske fullmektig i den parallelle klagesak nr. 8040: "Vi viser til ovennevnte sak og kan informere om at vår klient ikke ønsker å imøtegå klagen." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er under tvil kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Når det gjelder vurderingen av vareslagslikhet, kan Annen avdeling slutte seg til Første avdelings begrunnelse. Men Annen avdeling er uenig med Første avdeling i vurderingen av varemerkelikheten. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at VITA i utgangspunktet er et svakt merke med begrenset beskyttelsesomfang. Det er etter Annen avdelings syn et ikke ubetydelig friholdelsesbehov for sammenstillinger med ordet vita både for vitaminrike og/eller vitaminberikede varer og for andre varer og tjenester som har behov for å kommunisere egenskaper som vitalitet, styrke eller livsforlengende virkninger. Slike formål eller egenskaper vil typisk være til stede for matvarer særlig helsekostprodukter, men også på helse- og velværeprodukter og en rekke andre varer og tjenester. Etter Annen avdelings syn er forskjellene mellom registreringshavers merke og innsigers merker VITA og VITA HJERTEGO så store at det ikke er noen direkte forvekslingsfare. Med det standpunkt Annen avdeling nedenfor tar til spørsmålet om indirekte forvekslingsfare med disse varemerkene, er det ikke grunn til å ta stilling til om det er fare for direkte forveksling mellom merkene VITACIT og VITAFIT.

11 Annen avd. sak nr Den avgjørende problemstillingen i denne saken er etter Annen avdelings syn om det foreligger fare for indirekte forveksling, jf. varemerkeloven 4 første ledd bokstav b. Vurderingstemaet er i Rt s søtt + salt avsnitt 43 angitt slik: Med dette siktes det til at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne få inntrykk av at det består en forretningsmessig forbindelse eller et kommersielt fellesskap mellom innehaverne av de to varemerkene. Det må i denne forbindelse presiseres at det ikke vil være nok til å konstatere indirekte forveksling at forbrukeren i sitt møte med det ene merket gjenkaller i sin erindring det andre merket eller får assosiasjoner til dette. Det må kreves at merkelikheten er av en slik karakter at forbrukeren vil kunne få en forestilling om at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. I var sak tar registreringshavers merke opp i seg innsigers merke VITA. Det fremgår av Rt s avsnitt 58 at det vil være av vesentlig betydning for spørsmålet om forvekslingsfare i hvilken grad den del av det sammensatte merket som består av det registrerte merket (eller noe som er tilnærmet lik dette), har et særpreg. Videre heter det: Det avgjørende vil her være om denne del av merket har et slikt særpreg at opprinnelsen til de varer og tjenester som er knyttet til det sammensatte merket, av forbrukerne også vil bli tilskrevet eieren av det registrerte merket. Det kan i denne forbindelse ikke kreves at denne del av merket utgjør det dominerende trekket. Ja, selv om det er den andre del av merket som utgjør det dominerende trekket, så vil forvekslingsfare kunne foreligge dersom den andre delen på grunn av sitt særpreg likevel kan gi forbrukeren grunn til å tro at det består en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to merkene. Selv om VITA i utgangspunktet er et svakt merke med deskriptivt preg, har det gjennom innarbeidelse ervervet særpreg. I Oslo tingretts dom 24. mai 2007 (TOSLO ) kom retten til at det ikke var forvekselbarhet mellom varemerkene PRO ACTIV og VITA PRO AKTIV, begge registrert for blant annet margarin. Tingretten viser til at det må legges vekt på at Vita er et godt innarbeidet varemerke på det norske markedet som brukes for forskjellige matvarer. VITA må etter Annen avdelings oppfatning anses som et særpreget merkeelement for forskjellige næringsmidler, herunder for slike drikkevarer som vitafit er registrert for. I den foreliggende sak er det ved grafiske virkemidler skapt et skille mellom ordelementene VITA og FIT ved at sistnevnte er skrevet i kursiv. VITA fremstår derfor som et selvstendig merkeelement i det yngre merket.

12 Annen avd. sak nr Når VITA fremstår som et særpreget og selvstendig merkeelement i det registrerte merket, og når det samtidig foreligger høy grad av vareslagslikhet, endog vareidentitet for enkelte vareslag, vil det være en nærliggende tanke for gjennomsnittsforbrukeren at vitafit er en ny produktkategori fra innehaveren av varemerket VITA. Mot denne bakgrunn oppheves registreringen. Det avsies slik kjennelse: Registreringen oppheves. John Asland (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8001 Int. reg. nr. 0875776 Nasj. ref. nr. 200602254 Int. reg. dato: 2006.01.12 Innehaver: Tantowel Inc, 7747 West Lake Mead Boulevard, NV89128 Las Vegas, Nevada,

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations.

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8123 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00090 Int. reg. nr. 0927776 Nasj. ref. nr. 200901477 Int. reg. dato: 2007.06.18 Registreringshaver: BeautyBank Inc, 767 Fifth

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126 Klager: Eaton Industries (Austria) GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102 Klager: Sharp KK (also trading as Sharp Corp) Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7916 Reg. nr. 236 810 Søknadsnr. 2006 05710 Innehaver: Marine Bioproducts AS, 5397 Storebø Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8055 Reg. nr. 248702 Søknadsnr. 200811731 Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8044 og 8045 Reg. nr. 234489 Søknadsnr. 200600631 Søker / innehaver: Birkebeinerrittet AS, Postboks 144, 2451 Rena Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. Utpekningen av Norge under ovennevnte internasjonale registrering omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Utpekningen av Norge under ovennevnte internasjonale registrering omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7606 Int. reg. nr. 735 579 D (tidl. 735 579) Nasj. ref. nr. 2007 02834 (tidl. 2000 08367) Innehaver: Spirits International NV te Rotterdam, Willemstad, Curaçao,

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7992 Int. reg. nr. 0934193 Nasj. ref. nr. 200711030 Int. reg. dato: 2007.06.28 Prioritet: 2007.02.08 Innehaver: Audi AG, 85045 Ingolstadt, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8161 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00097 Int. reg. nr. 0920077 Nasj. ref. nr. 200705484 Int. reg. dato: 2006.09.29 Prioritet 2006.03.31 (004990362 EM) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8167 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00107 Int. reg. nr. 0967683 Nasj. ref. nr. 200809089 Int. reg. dato: 2008.05.20 Prioritet 2007.11.23 (SE 2007/10042) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8197 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00125 Søknadsnr. 200901545 Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH 45202 Cincinnati, Ohio, USA

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7887 Int. reg. nr. 783 401 Nasj. ref. nr. 2006 10725 Innehaver: Trade Support GmbH, Lättichstrasse 8 a, 6342 Baar, Sveits WIPO fullmektig: Albihns Malmö AB,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer