PROTOKOLL. Reg. nr ( ) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søkn. nr Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger: Red Bull GmbH, Fuschl am See, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 27. januar 2006, hvorved registreringen av nedenstående kombinerte varemerke (hodeskalle av okse med horn og teksten RED CARABAO), ble besluttet opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partenes respektive fullmektiger samme dato. Reg. nr ( ) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 32: Energidrikker (ikke-medisinske drikker), mineralvann, kullsyreholdig vann, alkoholfrie drikker, fruktsaft, øl, soda, sportsdrikker. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr Innsigelsen var begrunnet med at det kombinerte merket "Red Carabao" er egnet til å forveksles med innsigerens registrerte ordmerke "RED BULL", reg. nr ( ), bl.a. registrert for varene "mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker" i klasse 32, og at merket "Red Carabao" således er registrert i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. Med hensyn til partenes anførsler, vises det til 1. avdelings saksdokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Søkers fullmektig anfører at innsigelsen skal avvises da innsigers adresse ikke er opplyst i innsigelsen, jf. varemerkeloven 21 og 19. Innsiger fullmektig anfører at adressen fremgår av dokumentasjonen som er vedlagt innsigelsen og av kunngjøringen av det registrerte merket. Hensikten bak kravet om identifikasjon i forskriften må derfor anses oppfylt. Varemerkeloven 21 første ledd krever at innsigelsen skal fremsettes skriftlig og være begrunnet. Denne bestemmelsen suppleres av varemerkeforskriften som inneholder en del formelle krav vedrørende innsigelser mot en midlertidige registrering, jf. varemerkeforskriften 19. Etter forskriftens 21 skal innsigelsen avvises hvis vilkårene i blant annet 19 ikke er oppfylt. Disse forskriftbestemmelsene er ordensbestemmesler som har som formål å sikre at det på en lettfattelig måte tilveiebringes nødvendig informasjon til partene og Patentstyret. Innsigelsen skal inneholde opplysninger om blant annet innsigerens adresse. Innsigelsen vil i denne sammenheng ikke bare være fullmektigens brev, men også den dokumentasjon som skulle følge brevet. Det er videre klart at det av dokumentasjonen som fulgte innsigelsen fremgår hvilken adresse innsigeren har. Innsigers adresse fremgår også av kunngjøringen av det merket som danner grunnlag for innsigelsen. Da adressen fremgår av sakens dokumenter og Patentstyrets register, kan fullmektigens anførsel om å avvise innsigelsen ikke føre frem. Konklusjon : Innsigelsen avvises ikke, jf. varemerkeforskriften 19, 21 og varemerkeloven 21. Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling). En slik vurdering ble foretatt av Høyesterett i saken om merket Superlek, Rt s Patentstyrets annen avdeling viser til blant annet denne saken i sin avgjørelse nr Kea!, og sak nr Handi. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler.

3 2. avd. sak nr Gjennomsnittsforbrukeren for "ikke-alkoholholdige drikker" kan være både profesjonell og privat, må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Søkers fullmektig har anført at innsigers produkter er klassifisert som legemidler i Norge og at det av denne grunn ikke [er tale om] samme varer. Utvalget skal bemerke at det ikke kan legges vekt på hvilke produkter innsiger faktisk markedsfører under varemerket eller innholdet av dem. I vurderingen av om vareslagslikhet foreligger skal det kun tas hensyn til hvilke varer innsigers merke er registrert for, jf. varefortegnelsen over. Begge merkene er registrert/ønskes registrert for blant annet "mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker" i klasse 32. Det foreligger således vareidentitet, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Når det er slått fast at de to merkene gjelder identiske eller lignende varer, vil merkelikheten være avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen. Innsigers fullmektig anfører at betydningsinnholdet av "carabao", figurelementet i det søkte merket og felleselementet RED fører til at det foreligger fare for både direkte og indirekte forveksling. Det vises videre til at innsigers merke er et velkjent merke og at det ville innebære en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse hvis det søkte merket skulle bli brukt/registrert. Søkers fullmektig anfører at merkene er så fonetisk, visuelt og begrepsmessig forskjellige at fare for forveksling ikke foreligger. Det hevdes i denne sammenheng at ordet BULL er beskrivende for en grunnleggende bestanddel av de aktuelle varer. Merkene har som felleselement ordet RED som er det engelske ordet for fargeangivelsen "rød". Utover dette skiller merkene seg fra hverandre ved at det søkte merket har et figurelement som fremstår som bilde av en bøffel. Videre har det søkte merket ordelementet CARABAO, mens det registrerte merket har ordelementet BULL. CARABAO er blant annet det engelske ordet for "vannbøffel", jf. Ifinger ordbok. Utvalget kan derfor ikke se grunnlaget for å hevde at betydningen av ordet er så godt som ukjent eller at betydningsinnholdet kun finnes i det fillippinske språket. BULL er det engelske ordet for blant annet "okse". Utvalget er kommet til at de fonetiske, visuelle og begrepsmessige forskjellene som foreligger mellom merkene medfører at det ikke er noen fare for direkte forveksling. Spørsmålet i saken er om det foreligger en fare for at gjennomsnittsforbruker kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. indirekte forveksling. Sammensatt med BULL eller CARABAO vil RED bli oppfattet som en fargeangivelse, enten til produktets innhold eller i forhold til oksen/vannbøffelen. Merkeelementet RED vil av denne grunn ikke påvirke helhetsinntrykket i en slik grad at det alene kan begrunne fare for forveksling. Merkene består videre av ordelementene BULL og CARABAO. Selv om okse og bøffel hører til den samme dyrefamilien er utvalget av den oppfatning at gjennomsnittsforbruker vil oppfatte forskjellen i betydningsinnholdet av de to ordene. Ordelementet BULL vil bringe tankene hen til den tradisjonelle kraftige oksen, mens ordelementet CARABAO vil skape et bilde av en mindre kraftig bøffel som tradisjonelt har større horn. Utvalget kan ikke se at det foreligger et grunnlag for å hevde at ordelementet BULL beskriver sentrale egenskaper i innsigers varer. Ordet "taurin" vil i beste fall relatere til eller henspille til en okse. Utvalget antar videre at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfattet BULL som en henvisning til et dyr, ikke som beskrivende for en aminosyre som klassifiseres som et legemiddel og som normalt ikke tillates i leskedrikker og lignende. Figurelementet bidrar yterligere til avstand mellom merkene ved at det viser en tegning av et lett gjenkjennelig bøffelhode med en sirkulær bakgrunn. Tegningen fremhever de

4 2. avd. sak nr karakteristiske trekkene ved bøffelen med en smalere snute og større horn. Ordelementene BULL, CARABAO og figurelementet vil etter Patentstyrets syn spille en større rolle for det helhetsinntrykk merkene skaper, enn felleselementet RED. Utvalget er av den oppfatning at gjennomsnittsforbruker i større grad vil oppfatte forskjellene helhetsinntrykkene skaper, enn likhetene. Innsigers fullmektig har vist til dokumentasjon som tas til inntekt for at innsigers merke er velkjent og nyter utvidet vern på grunn av omfattende markedsføring. Denne dokumentasjonen viser bruk av innsiger merke i utlandet, ikke Norge. Selv om utvalget er enig i at også markedsføring i utlandet kan få betydning for vurderingen i Norge, vil det faktum at innsiger[s] fullmektig ikke har vist til varemerkebruk i Norge, redusere betydningen av denne markedsføringen. Videre skal det bemerkes at en del av dokumentasjonen foreligger på tysk, hvilket er et av de arbeidsspråkene Patentstyret ikke godtar. Utvalget ha vurdert markedsføringen i utlandet men ikke funnet å kunne legge avgjørende vekt på den. Etter en helhetlig vurdering har utvalget kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med registrering nr , ordmerket RED BULL, merket er således ikke [u]registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a første ledd." Innsigerens klage, med begrunnelse, innkom mandag den 27. mars Klageavgift er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 7. april 2006, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigeren: "Vi er av den oppfatning at Design- og varemerkeavdelingen har tatt feil når de har kommet til at merkene ikke er egnet til å forveksles. Vi vil som ovenfor Design- og varemerkeavdelingen anføre at det søkte merket Red Carabao er egnet til å forveksles med vår klients ordmerke RED BULL reg nr , samt vår klients velkjente kombinerte figur og ordmerke, registrert i Norge med reg nr , bestående av ordene RED BULL samt avbildning av to okser og en sol. Design- og varemerkeavdelingen har i sin avgjørelse lagt til grunn at det foreligger vareidentitet, jf. varemerkelovens 6 første ledd. Vi er enig med Design- og varemerkeavdelingen på dette punktet. I den foreliggende sak foreligger det vareslagslikhet, og spørsmålet er om det foreligger slik kjennetegnslikhet at det søkte figurmerket Red Carabao er egnet til å forveksles med ordmerket RED BULL. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Omsetningskretsen i foreliggende sak, vil primært være unge mennesker, da begge produktene er energidrikker.

5 2. avd. sak nr Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Innsigeres merke RED BULL kan oversettes til rød okse, de fleste i Norge er kjent med det engelske språket, og omsetningskretsen for energidrikkene det her er snakk om, vil utvilsomt være meget kjent med det engelske språk. De vil uten tvil vite at RED BULL betyr rød okse. De vil også være kjent med figurelementene vår klient bruker i sitt merke, nemlig oksene og solen. Det søkte merket består at ordene Red Carabao og en tegning av kraniet til et dyr med horn. Når omsetningskretsen kjenner til merket RED BULL og ser figurmerket Red Carabao kan de etter vår oppfatning kunne komme til å oppfatte tegningen som tegningen av kraniet til en okse, og dermed enten kunne komme til å ta feil av kjennetegnene, eller kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Selv om merkene fonetisk sett er svært forskjellige er det overordnede konseptet med RED kombinert med et hann-hornkveg så likt at merkene som helhet må sies å være egnet til å forveksles. Utvalget har kommet til at sammensatt med BULL eller CARABAO vil RED bli oppfattet som fargeangivende, enten til produktets innhold eller i forhold til oksen/vannbøffelen. Utvalget uttaler videre at merkeelementet RED vil av denne grunn ikke påvirke helhetsinntrykket i en slik grad at det alene kan begrunne fare forforveksling. Til dette skal det bemerkes at det mest sannsynlige er etter vår oppfatning, at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil assosiere RED til oksen, og ettersom det må sies å være spesielt med en rød okse, gir kombinasjonen RED BULL merket et fantasipreg som er lett å huske. Når det så kommer en annen rød okse på markedet synes det etter vår oppfatning å være sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Ordet RED er derfor etter vår oppfatning sterkt bidragsytende til at merkene som helhet er egnet til å forveksels. Det er kombinasjonen av alle merke elementene som gjør at helhetsinntrykkene av merkene er så like at det etter vår oppfatning foreligger forvekselbarhet. Ordene Red Carabao i søkerens merke i oversettelse betyr rød vannokse. Ordet Carabao stammer fra det filippinske språk og betyr i engelsk oversettelse Water Bull eller Water Ox. Betydningen av ordet Carabao vil for en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen være ukjent eller uforståelig, de vil dermed ignorere ordet Carabao og fokusere på de andre merkeelementene nemlig RED og bildet av hann-hornkveget, som de vil oppfatte som en okse. Omsetningskretsen vil ikke være hornkveg spesialister, og de vil mest sannsynlig oppfatte tegningen i søkers merke som en okse, og assosiasjonene de blir sittende igjen med blir svært likt vår klients merke RED BULL. Merkene som helhet er derfor egnet til å forveksles. Innsigers varemerke RED BULL, er registrert world wide og i Norge under reg. nr , og reg nr , og er dessuten et meget velkjent merke basert på usedvanlig sterk innarbeidelse internasjonalt. Vi viser til dokumentasjon innsendt til Design- og varemerkeavdelingen og forbeholder oss retten til å komme med ytterligere informasjon og dokumentasjon som viser at merket er innarbeidet og velkjent. Innsigerens merke RED BULL har gjennom lang tid vært omfattende markedsført i mange land og på vegne av innehaveren vil vi derfor gjøre gjeldende at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse om figurmerket RED CARABAO ble brukt/registrert av en annen. Det postulerte faktum at innsigerens merke RED BULL nyter vern i kraft av å være velkjent kan vi belegge ved å henvise til dokumentasjon vedlagt våre brev til Design- og varemerkeavdelingen og vi forbeholder oss retten til å komme med ytterligere dokumnetasjon.

6 2. avd. sak nr Energidrikken RED BULL er ikke tillatt solgt i Norge, men varemerket RED BULL er etter vår oppfatning utvilsomt velkjent i Norge, spesielt blant den yngre generasjon, dvs omsetningskretsen. For å underbygge at varemerket RED BULL er velkjent blant omsetningskretsen i Norge vil vi vise til de første 20 treffene fra et søk på norske sider i nettsøkemotoren Google. Vi forbeholder oss retten til å komme med ytterligere dokumentasjon. Det fremgår av treffene at det er vanlig at omsetningskretsen i Norge kjøper RED BULL i bl a Sverige. Ungdom reiser mye utenlands, både på ferie og pga av studier, og det synes for oss åpenbart at ungdom er kjent med merket RED BULL som er svært mye omtalt både på TV, aviser, magasiner, i sangtekster, osv. Det fastholdes at søkers merke er egnet til å forveklses med vår klients velkjente og registrerte merker. Vår klients merke er registrert i klasse 32, dvs for samme varer som søkerens merke søkes registrert for. Dessuten er vår klents merke så velkjent og har en slik anseelse, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det søkte merket blir brukt av søkeren. Vi viser også til vedlagt avgjørelse i tilsvarende sak fra Patentstyret i New Zealand. Patentstyret i New Zealand kom til at søkers merke er egnet til å forveksles med vår klients merke og søkers merke ble nektet registrert. Vi viser for øvrig til de anførsler vi har fremmet for Design- og varemerkeavdelingen. På denne bakgrunn tillater vi oss på vegne av innsiger å anmode om opphevelse av Designog varemerkeavdelingens avgjørelse og ber om kjennelse for at registreringen RED Carabao figm, reg nr oppheves." Ved svarfristens utløp 4. juni 2006 forelå ingen imøtegåelse av klagen. Annen avdeling sendte 26. juli 2006 følgende brev til søkers fullmektig: "Vi viser til vårt brev av 4. april 2006, vedlagt klage fra Zacco Norway AS, Oslo, over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 27. januar 2006 i ovennevnte sak. Da vi ikke kan se å ha mottatt noen imøtegåelse fra Dem innen svarfristens utløp den 4. juni 2006, går saken nå til behandling på det foreliggende grunnlag." I nytt skriv fra innsiger datert 24. august 2006, vedlagt en større mengde dokumenter relatert til dokumentasjon av bruk og/eller innarbeidelse av innsigers varemerke(r), uttales: "Vi viser til vår tidligere korrespondanse i saken. For ytterligere å belyse hvor velkjent vår klients merke er, vedlegger vi en beediget erklæring, samt vedlegg til den beediget erklæringen. Erklæringen er skrevet av skrevet av markedssjefen i Red Bull."

7 2. avd. sak nr Den 30. august 2006 er gjenpart av nevnte brev med alle vedlegg oversendt innehavers fullmektig til uttalelse, med frist 1. oktober Det var ikke innkommet noen uttalelse fra innehaver ved svarfristens utløp. I nytt skriv av 19. desember 2006 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til tidligere korrespondanse. Vedlagt følger avgjørelse av av OHIM i tillsvarende sak som den. Vår klient har vunnet frem da konklusjonen i avgjørelsen er at merket Red Carabao er egnet til å forveksles med vår klients merke Red Bull. Kopi av avgjørelsen følger vedlagt. Vi ber om at vår innsigelse tas til følge og at registreringen av reg nr oppheves." Ved 2. avdelings brev av 30. januar 2007 ble innehavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers brev av 19. desember 2006, med de tilhørende vedlegg, og gitt frist til 1. mars 2007 med å inngi sine avsluttende kommentarer. Det innkom ingen uttalelse fra innehavers fullmektig innen svarfristens utløp. Klagesaken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EFdomstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke

8 2. avd. sak nr ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. De varer det her gjelder, retter seg mot den brede allmennhet, og man må regne med varierende oppmerksomhetsnivå og merkebevissthet. Etter 2. avdelings oppfatning kan man ikke regne med at gjennomsnittsforbrukeren av slike varer kjenner betydningsinnholdet i ordet CARABAO, og man kan heller ikke forvente at denne vil studere og analysere figuren i det registrerte merket så inngående, at han eller hun vil feste seg ved at hodeskallen tilhører et dyr av arten vannbøffel, og ikke en annen kvegart. Annen avdeling er enig med 1. avdeling i at det ikke foreligger risiko for direkte forveksling. Ordet CARABAO som i denne sammenheng vil bli oppfattet som et fantasiord må anses som så viktig for helhetsinntrykket av det registrerte merket, at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil ta feil av merkene, selv om de brukes for samme vareslag. Annen avdeling mener derimot at det foreligger risiko for indirekte forveksling, og legger i denne forbindelse særlig vekt på det motholdte merkets styrke, jf. nærmere om dette nedenfor. Kombinasjonen av ordet RED og figuren i det internasjonalt registrerte merket, vil formidle det samme begrepsinnhold til gjennomsnittsforbrukeren som ordkombinasjonen RED BULL, og må anses som så vesentlig for helhetsinntrykket, at tilføyelsen av ordet CARABAO ikke er tilstrekkelig til å motvirke risikoen for indirekte forveksling. Videre skal etter varemerkelovens 6 annet ledd et merke nektes registrert selv om det ikke foreligger risiko for forveksling dersom det ligner et eldre kjennetegn, og «det kjennetegnet

9 2. avd. sak nr som har eldst rett er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet kjennetegn ble brukt av en annen». Kravet om at kjennetegnet skal være «velkjent her i riket» er oppfylt når et varemerke er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-375/97 CHEVY, Sml s. I-5421, premissene 26 og 28. Utnyttelse og forringelse vil i første rekke oppstå i tilfelle hvor det yngre merket utløser en assosiasjon til det velkjente merket, men en slik assosiasjon er ikke i seg selv tilstrekkelig. Det kreves også at assosiasjonen fører enten til skade på det eldre merket eller til en urimelig utnyttelse av dette merkets goodwill. Etter at innsigeren 30. august 2006 har inngitt supplerende dokumentasjon, finner 2. avdeling å måtte legge til grunn at innsigerens merke er velkjent her i riket. Det må riktignok antas at et merke som ikke har vært benyttet ved omsetning av varer her i riket, bare rent unntaksvis kan anses å ha oppnådd beskyttelse her på grunnlag av innarbeidelse, og enn mer må det antas å høre til sjeldenhetene at et varemerke oppnår å bli «velkjent» her i riket som følge av bruk i utlandet. I nærværende sak dreier det seg imidlertid om et merke som har oppnådd en særlig sterk stilling i Europa, og i store deler av verden for øvrig, og som er blitt eksponert på en slik måte også for den norske omsetningskretsen at det må anses å ha blitt kjent av en betydelig del av omsetningskretsen her i landet. Energidrikken RED BULL selges etter det opplyste i 134 land over hele verden, og i 2003 utgjorde det samlede salgsvolum 1,4 milliarder enheter. I løpet av perioden 1987 til 2003 ble det solgt 4,3 milliarder enheter bare i EU. Merket har en dominerende markedsposisjon i flere land som ofte besøkes av norske borgere, f.eks. omkring 90 % i Sverige og Storbritannia. Det er brukt store beløp på markedsføring av merket, herunder i elektroniske medier, som til dels må antas å ha vært tilgjengelige for norske borgere. I perioden 1987 til 2003 brukte innsigeren nærmere 300 millioner euro på mediereklame bare i EU. I tillegg kommer andre former for markedsføring, på biler, display, brosjyrer, emballasje osv. Innsigeren har dessuten sponset og vært deleier av et lag som har deltatt i motorsportarrangementet Formel 1, og på denne og andre måter har RED BULL også oppnådd en betydelig redaksjonell dekning, som i stor grad har vært tilgjengelig også for borgere her i landet. Selv om kjennskapen til RED BULL her i landet ikke har vært underbygd med markedsundersøkelser e.l., anser 2. avdeling det som tilstrekkelig godtgjort at RED BULL er blitt velkjent her i riket, og at det var det også på tidspunktet for varemerkesøknadens inngivelse, i februar 2003.

10 2. avd. sak nr Det følger av det som er sagt ovenfor om indirekte forveksling, at det etter 2. avdelings oppfatning må legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren, når han møter det anmeldte merket på energidrikk, vil assosiere dette med merket RED BULL. Selv om gjennomsnittsforbrukeren vil assosiere til det eldre merket, kan man imidlertid som nevnt ikke uten videre legge til grunn at det eldre merket er registreringshindrende. Det må foretas en konkret vurdering av om bruken av det yngre merket på slike varer som det er registrert for vil «bety en urimelig utnyttelse eller forringelse» av det eldre merkets anseelse, jf. varemerkelovens 6 annet ledd. Etter 2. avdelings oppfatning må det legges til grunn at bruk av det anmeldte merket for energidrikk vil innebære en urimelig utnyttelse av det eldre merkets goodwill. Når det, som her, dreier seg om identiske varer, vil utnyttelse av et lignende merke ofte innebære en slik utnyttelse av det eldre merkets goodwill. Annen avdeling kan ikke se at det i nærværende sak er gitt opplysning om noen omstendigheter som kan sette saken en annerledes stilling. Annen avdeling antar dessuten at bruk av det anmeldte merket kan skade det eldre merkets anseelse og kjennetegnskraft (blikkfangereffekt). Skade i form av utvanning eller på annen måte kan riktignok ikke antas å ville skje alene av den grunn at det eldre merket er velkjent. Men jo mer kjent det er, og jo nærmere vareslagene ligger hverandre, desto lettere vil det eldre merket bli utsatt for skade. I dette tilfellet står vi som nevnt overfor et berømt verdensmerke, som lett vil bli utsatt for skade om lignende merker tas i bruk av konkurrenter. Etter dette må det anses å foreligge registreringshindring etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, sammenholdt med såvel 6 første ledd som 6 annet ledd, jf. 4 første ledd siste punktum. Første avdelings avgjørelse blir dermed å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og varemerket nektes registrert. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00015 Klager: Monster Energy Company Representert ved: Zacco Norge AS Innklaget: Dassault Wine Estates Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016.

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 17. februar 2017 Vår referanse TM69720NO00-LCO/LCO Vår tidligere ref. Norsk varemerkesøknad nr. 201605738 UTAH JAZZ (fig.) NBA Properties Inc INNLEDNING Vi viser

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8055 Reg. nr. 248702 Søknadsnr. 200811731 Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

AVGJØRELSE 16. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. desember 2016 Sak 16/00047 Klager: TONO SA Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Provea SA Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations.

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8123 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00090 Int. reg. nr. 0927776 Nasj. ref. nr. 200901477 Int. reg. dato: 2007.06.18 Registreringshaver: BeautyBank Inc, 767 Fifth

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00110 19. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 26. oktober 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 26. oktober 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7719 Søknad nr. 2003 06871 Søker: Elbo Inc, Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 26. oktober 2010 Foreliggende

Detaljer

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00009 26. april 2017 Klager: Representert ved: Just Fabulous Inc Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse Vår ref.: OP2015/00097 Registreringsnr.: 278817 Saksnr.: 201410025 Varemerke: DEESTONE Innehaver: Deestone Limited Innehavers fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS Innsiger: BRIDGESTONE CORPORATION, BRIDGESTONE

Detaljer

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00159 29. mai 2017 Klager: Representert ved: Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS Innklagede: Representert ved: L oreal Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00211 Dato: 2. mars 2017 Klager: Representert ved: FCA US LLC Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

16/ mai Royal Innovation AS Advokatfirmaet Schjødt AS. Vikebø & Jørgensen AS Advokat Einar Christian Thue

16/ mai Royal Innovation AS Advokatfirmaet Schjødt AS. Vikebø & Jørgensen AS Advokat Einar Christian Thue AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00204 3. mai 2017 Klager: Representert ved: Royal Innovation AS Advokatfirmaet Schjødt AS Innklagede: Representert ved: Vikebø & Jørgensen AS Advokat Einar Christian Thue Klagenemnda

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

17/ august Monster Energy Company Bryn Aarflot AS. Proximo Spirits, Inc. Zacco Norway AS

17/ august Monster Energy Company Bryn Aarflot AS. Proximo Spirits, Inc. Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00001 21. august 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Bryn Aarflot AS Innklagede: Representert ved: Proximo Spirits, Inc. Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr.

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer