PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig."

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknadsnr Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen, Postboks 1524 Vika, N-0117 Oslo Innsiger: Sprell AS, Aslakveien 20 E, 0753 Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St. Olavs plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 13. april 2010, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket SPRELL LEVENDE ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partene samme dag. Søknaden om registrering av ordmerket ble innlevert til Patentstyret den 17. september Merket ble besluttet registrert den 18. november 2008, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 48/2008, side 20, med publiseringsdato mandag den 24. november 2008, med følgende varefortegnelse: Klasse 28: Spill, leker, gymnastikk- og sportsartikler. Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige aktiviteter. Klasse 44: Medisinske tjenester, -fysioterapivirksomhet/behandling. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 7/2009, på side 128, med publiseringsdato mandag den 9. februar 2009.

2 Annen avd. sak nr Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket SPRELL LEVENDE er egnet til å forveksles med det nasjonalt registrerte ordmerket SPRELL, reg. nr ( ), registrert den 16. april 2003 for varene "spill og leketøy" i klasse 28, og at merket SPRELL LEVENDE således er blitt registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4). Registreringshaver innga for Første avdeling ingen imøtegåelse av innsigelsen. Med hensyn til innsigers anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 13. april 2010 hitsettes: Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EUdomstolens avgjørelse C-251/95, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Det søkte merket ønskes registrert for "spill, leker, gymnastikk- og sportsartikler i klasse 28. Innsigers registrering er registrert for "spill og leketøy i klasse 28. Det foreligger således varelikartethet og vareidentitet mellom disse varene. Videre er det søkte merket søkt for "utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige aktiviteter" i klasse 41 og "medisinske tjenester, -fysioterapivirksomhet/behandling" i klasse 44. Disse tjenestene anses ikke likeartet med innsigers varer "spill og leketøy" i klasse 28. Det foreligger etter dette vareslagsliket i klasse 28, og graden av merkelikhet blir derfor avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at merkene sett i forhold til de aktuelle varene, først og fremst vil henvende seg til den vanlige gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Innsigers fullmektig anfører at det søkte merket SPRELL LEVENDE tar opp i seg innsigers merke SPRELL i sin helhet. SPRELL er dessuten en i øynefallende og særpreget del av dette merket. Innsiger selv har videre anført at merket SPRELL er et godt innarbeidet navn.

3 Annen avd. sak nr Patentstyret vil for det første bemerke at det søkte merket SPRELL LEVENDE er et fast uttrykk på norsk som betyr blant annet vital, våken, frisk, livlig og pigg. For varer som spill og leker vil merket være suggestivt og kunne gi forestillinger som fysisk utfoldelse, friskhet, energi mv. Innsigerens merke består av ordet SPRELL alene, som betyr uventet bevegelse eller påfunn. Brukt i forbindelse med spill og leketøy er merket suggestivt og vil gi assosiasjoner som morsomme påfunn, tøys og tull, rampestreker eller triks. Det er riktig at det søkte merket tar opp i seg innsigers merke i sin helhet. Videre er det identiske elementet plassert først i innsigerens merke. Det er normalt slik at innledningen av et merke i størst grad fester seg i bevisstheten hos gjennomsnittsforbrukeren, og det første elementet vil også kunne dominere helhetsinntrykket. Likevel er det merkene som helhet som skal vurderes. De to merkene vil gi ulike assosiasjoner fordi betydningen av det felles elementet SPRELL endres når det forekommer i det faste uttrykket SPRELL LEVENDE. Patentstyret anser at begge merker er suggestive i forhold til de aktuelle varene, men at de gir tilstrekkelig ulike assosiasjoner til at de ikke vil forveksles. SPRELL alene peker mest mot tøys og moro, mens SPRELL LEVENDE mer til fysisk aktivitet og helse. Når det gjelder innsigers anførsel om at SPRELL er et godt innarbeidet navn, har vi ikke mottatt noen dokumentasjon for dette. Særlig sterk innarbeidelse av det eldste kjennetegnet vil kunne tillegges vekt ved vurdering av kjennetegnslikheten, ved at innarbeidelsen kan styrke merkets særpreg. Da det ikke foreligger dokumentasjon for dette i saken, kan det ikke foretas noen vurdering av dette. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers registrering i den alminnelige omsetningen når de brukes for de aktuelle varene og tjenesten, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a andre ledd. Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom fredag den 11. juni 2010; rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig: "På vegne av vår klient, Sprell AS, vil vi med dette innlevere klage på Patentstyrets første avdeling sin avgjørelse av innsigelse mot registrering av varemerket SPRELL LEVENDE, etter varemerkeloven (vml.) 22 annet ledd. Klagefristen er Vår klage er således rettidig innlevert. Vi gjør først oppmerksom på at Onsagers AS har overtatt fullmektigvervet i denne saken. Forskriftsmessig generalfullmakt er vedlagt dette brev. Sprell Levende AS, Fjellhamar, leverte sitt ordmerke SPRELL LEVENDE til registrering

4 Annen avd. sak nr Merket ble søkt registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 28 Spill, leker, gymnastikk- og sportsartikler. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige aktiviteter. Klasse 44 Medisinske tjenester, -fysioterapivirksomhet behandling. Merket ble besluttet registrert og fikk registreringsnummer Registreringen ble kunngjort i Norsk varemerketidende Sprell AS, Oslo, med Norsk Patentbyrå AS, Oslo, som fullmektig leverte i innsigelsesperioden inn innsigelse begrunnet med at merket var egnet til å forveksles med innsigers registrering nr , ordmerket SPRELL, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Innsigers registrering omfatter følgende varefortegnelse: Klasse 28: Spill og leketøy. Søker svarte ikke på innsigelsen, men saken ble likevel avgjort til søkers fordel basert på det grunnlag som var forelagt Patentstyrets første avdeling. Patentstyrets første avdeling har vurdert innsigelsen hva gjelder da aktuelle varene i klasse 28. Innsiger har ikke kommentarer til vurderingen av vareslagslikheten i saken. Patentstyrets første avdeling la i sin avgjørelse avgjørende vekt på at det søkte merket SPRELL LEVENDE er et fast uttrykk på norsk som betyr blant annet vital, våken, frisk, livlig og pigg. Det ble hevdet at for varer som spill og leker vil merket være suggestivt og kunne gi forestillinger som fysisk utfoldelse, friskhet, energi mv. Videre ble det trukket frem at innsigerens merke består av ordet SPRELL alene, som betyr uventet bevegelse eller påfunn. Brukt i forbindelse med spill og leketøy er merket suggestivt og vil gi assosiasjoner som morsomme påfunn, tøys og tull, rampestreker eller triks. Første avdeling anerkjente at det søkte merket tar opp i seg innsigers merke i sin helhet. Videre ble det kommentert at det identiske elementet plassert først i innsigerens merke. Første avdeling kommenterte videre at det er normalt slik at innledningen av et merke i størst grad fester seg i bevisstheten hos gjennomsnittsforbrukeren, og det første elementet vil også kunne dominere helhetsinntrykket. Likevel fant Første avdeling etter en helhetsvurdering at de to merkene vil gi ulike assosiasjoner fordi betydningen av det felles elementet SPRELL endres når det forekommer i det faste uttrykket SPRELL LEVENDE. Første avdeling anså begge merker som suggestive i forhold til de varer i klasse 28, men hevdet at de gir tilstrekkelig ulike assosiasjoner til at de ikke vil forveksles. Til dette ble det lagt til at SPRELL alene peker mest mot tøys og moro, mens SPRELL LEVENDE mer til fysisk aktivitet og helse. Etter dette fant Første avdeling at registreringen av det søkte merket skulle opprettholdes mot

5 Annen avd. sak nr innsigelsen. Vi kan ikke slutte oss til Første avdelings vurderinger i denne saken. Vi vil først knytte noen kommentarer til den vurdering Første avdeling har lagt til grunn i forhold til omsetningskretsens flyktighet. Det må i vurderingen av om to merker er egnet til å forveksles ikke legges til grunn den samme grundige og nyanserte vurdering som en saksbehandler har anledning til å foreta i saksbehandlingen av en varemerkesøknad. Det må legges til grunn at gjennomsnittforbrukeren ofte møter et varemerke i et flyktig øyeblikk, og at både uttale og erindringsbilde da kan fremstå som noe annerledes og mindre nyansert enn ved den grundigere vurdering man har anledning til å gjøre i søknadsbehandlingen. Vi viser i denne sammenhengen til EF domstolens avgjørelse C- 342/97, Lloyd v. Klijsen, premiss 26, hvor det bl.a. heter at "However, account should be taken of the fact that the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must place his (rust in the imperfect picture of them that he has kept in his mind. It should also be borne in mind that the average consumer's level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question. " Hva gjelder de aktuelle varene i denne saken, fines det ikke grunnlag for å hevde at det her er tale om varer hvor gjennomsnittsforbrukeren har et høyere oppmerksomhetsnivå enn vanlig, vi finner del derfor lite trolig at gjennomsnittsforbruker vil foreta en grundig språklig analyse av forskjellene mellom SPRELL og SPRELL LEVENDE i møtet med disse varemerkene i en flyktig kjøpssituasjon. Vi vil også understreke at det i praksis er slått fasl at fonetisk likhet alene kan være nok til å fastslå at merker er egnet til å forveksles. Dette er slått fast i den ovennevnte avgjørelse fra EFdomstolen (premiss 28), og i Annen avdelings avgjørelse nr denne saken er det fonetisk identitet mellom de felles elementer i de to merkene. Første avdeling har i denne saken lagt avgjørende vekt på de begrepsmessige forskjellene i merkene. Vi vil hevde at det her er lagt for stor betydning på meget små nyanser i assosiasjoner merkene vil kunne gi. Det er for eksempel hevdet at SPRELL vil kunne gi assosiasjoner til "tøys og moro", mens SPRELL LEVENDE vil kunne gi assosiasjoner til "fysisk aktivitet". Etter vårt skjønn er dette overlappende assosiasjoner. Videre vil vi hevde at det lagt altfor liten vekt på de åpenbare fonetiske og visuelle likhetene i merkene felles element. Vi skal også trekke frem at det søkte merket opptar det tidligere merket i sin helhet. Selv i vurderinger hvor det tidligere merket ikke utgjør et dominerende element i det søkte merket, vil det tidligere merkets iboende særpreg og plassering i det søkte merket medføre at det beholder sin selvstendige atskillelsesevne i det søkte merket. Dette må kunne sies å være tilfelle i denne saken hvor merket SPRELL LEVENDE i en flyktig omsetningssituasjon vil fremstå som en variant av det tidligere merket SPRELL. Første avdelings vurdering vil i denne saken medføre at det tidligere merket vil fratas det vern det har oppnådd ved registrering. Vi viser i denne sammenheng til EF-domstolens avgjørelse i C-120/04, premiss 30 flg. Etter dette mener vi at Første avdelings avgjørelse i denne saken må oppheves, og at registreringen av det søkte merket må oppheves etter vml. 21a.

6 Annen avd. sak nr Ved Annen avdelings brev av 21. juni 2010 er registreringshaver oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til 23. august 2010 med innsendelse av en eventuell imøtegåelse. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 1. juli 2010; innen fakturafristen. I sin imøtegåelse, innkommet den 19. august 2010, uttaler registreringshavers (Sprell Levende AS') fullmektig: "ANNEN AVD. SAK NR INNSIGELSESSAK I FORBINDELSE MED REGISTRERING AV VAREMERKE REG NR IMØTEGÅELSE AV KLAGE 1 INNLEDNING Vi representerer Sprell Levende AS ( innklagede ) i ovennevnte innsigelsessak. Det vises til Patentstyrets brev datert 21. juni 2010 med oversendelse av Sprell AS ( klager ) klage til Annen avdeling av 11. juni 2010, gjeldende Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 13. april i saken. Patentstyret har gitt innklagede frist til 23. august 2010 med å besvare klagen. Dette inngis herved innen nevnte frist. Innklagede opprettholder Første avdelings begrunnelse i avgjørelsen av 13. april 2010, og viser overordnet sett til denne. I dette innlegget ønsker innklagede derfor kun å komme med visse utfyllende kommentarer samt å imøtegå enkelte av klagers anførsler. 2 AVSTANDEN MELLOM MERKENE UTELUKKER FORVEKSLINGSFARE Klagen er begrunnet i påstått fare for forveksling mellom SPRELL og SPRELL LEVENDE. Første avdeling konkluderte med at avstanden mellom merkene er tilstrekkelig til å utelukke forvekslingsfare. Dette er klager enig i. Som Første avdeling påpeker, er det merkenes helhetsinntrykk som skal sammenlignes, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C-251/95 Sabel og C-342/97 Lloyd. Avgjørende for vurderingen er graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, jf. C-251/95 Sabel, C-342/97 Lloyd og C- 120/04 Thomson Life. SPRELL og SPRELL LEVENDE etterlater ulike helhetsinntrykk. Dette kommer av at det foreligger visuell, fonetisk og ikke minst en klar begrepsmessig forskjell mellom merkene, som gjør at de gir helt ulike forestillingsbilder og assosiasjoner. Det vises i denne sammenheng til Første avdelings avgjørelse side 2 sjette avsnitt flg. Innklagede legger for ordens skyld til at sprell, skrevet før levende, fungerer forsterkende på levende, på samme måte som spill levende, se bilag 1 fra Norsk riksmålsordbok. I Norske synonymer brukes sprell levende som en forklaring på ordet levende, se bilag 2. Betydningen av sprell levende er følgelig en helt annen enn sprell, som betyr løssluppen handling o.l., se Første avdelings avgjørelse. Innklagede er ikke enig med klager i at gjennomsnittsforbrukeren som må antas å være alminnelig opplyst, oppmerksom og med en alminnelig språkforståelse ikke vil være i stand til

7 Annen avd. sak nr å få med seg denne forskjellen. Forskjellen må antas å fanges opp relativt umiddelbart, uten behov for en forutgående grundig språklig analyse, slik klager hevder. EU-domstolen uttaler i blant annet C-334/05 P Shaker og C-120/04 Thomson Life, at gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg. Sprell levende er et velkjent begrep i det norske språk, og de to bestanddelene har samlet sett et annet betydningsinnhold enn SPRELL alene. I SPRELL LEVENDE inngår SPRELL som en integrert del av et helhetlig og sammenhengende språklig uttrykk, se sitatet fra Annen avd. sak nr nedenfor. Av denne grunn er det av underordnet betydning at innklagedes merke tar opp i seg klagers merke som en av to bestanddeler. Når det gjelder klagers henvisning til C-120/04 Thomson Life, følger det av avsnitt 29 i denne avgjørelsen at: I forbindelse med efterprøvelsen af, om der foreligger risiko for forveksling, betyder vurderingen af ligheden mellem to varemærker ikke, at der alene skal tages hensyn til en bestanddel i et sammensat varemærke, og at denne bestanddel skal sammenlignes med et andet varemærke, men at sammenligningen tværtimod skal foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed. Dette udelukker ikke, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele (jf. kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM, præmis 32). (Uthevet her). Helhetsinntrykket til SPRELL LEVENDE domineres ikke av SPRELL. Siden sprell som nevnt forsterker levende, synes det uansett mer nærliggende å anse LEVENDE som dominant. SPRELL er ikke en spesielt særpreget, uavhengig del av innklagedes merke, det vises i denne sammenheng til Annen avdelings avgjørelse i sak nr (PS ), POLO / US POLO ASSOCIATION, der det forelå overlapping mellom vareslagene: Det anmeldte merket tar helt opp i seg det tidligere registrerte merket. Ordmerket U.S. POLO ASSOCIATION har imidlertid tillegg, utover merkeelementet POLO, som gjør at det skiller seg klart fra det motholdte merket både visuelt, fonetisk og begrepsmessig. Ordet POLO i det anmeldte merket kan ikke sies å innta an independent distinctive role in the composite sign, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 (THOMPSON LINE), premiss 35, og Høyesteretts avgjørelse i Rt ( Søtt + Salt ). Merkeelementet POLO inngår i stedet som en integrert del av et helhetlig og sammenhengende språklig uttrykk. Samlet sett er merkene så ulike at det, etter 2. avdelings syn, ikke foreligger forvekslingsfare. Det vises for øvrig til Annen avdelings saker nr (MAX / ISOMAX) og nr (ACTION / ACTIO). 3 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER På bakgrunn av den ovenstående mener innklagede at Første avdelings avgjørelse skal stadfestes og innsigelsen forkastes, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Innklagede er, som Første avdeling, av den oppfatning at det ikke foreligger forvekslingsfare, selv om det er delvis vareoverlapping i klasse 28. Innklagede ber om at Annen avdeling gir

8 Annen avd. sak nr beskjed dersom den mot formodning anser en begrensning av varefortegnelsen i klasse 28 for å være nødvendig." I tilsvar, innkommet den 29. september 2010, uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til Styrets oversendelse av av motpartens tilsvar i denne saken, med frist til tilsvar/ kommentarer Vårt tilsvar er således rettidig. Vi viser først til de argumenter som fremkom av vår innsigelse i denne saken. Videre ønsker vår klient å knytte enkelte kommentarer til de argumenter som er fremsatt i motpartens tilsvar. Det hevdes at merkene SPRELL LEVENDE og SPRELL etterlater ulike helhetsinntrykk. Dette begrunnes hovedsakelig med at det foreligger en påstått klar begrepsmessig forskjell. Motparten ser altså bort fra at merkene i sitt første og dominerende element er fonetisk og visuelt identiske. Det legges til grunn at gjennomsnittforbrukere vil foreta en språklig analyse av merkene, og konkludere med at SPRELL betyr "løssluppen handling", mens SPRELL LEVENDE er synonymt med "spill levende" og videre at SPRELL i denne sammenheng kun fungerer som en forsterker av elementet LEVENDE. Dette påstås å være det dominerende element i motpartens merke. Vi kan ikke si oss enige i denne konklusjonen. For det første er merkene som nevnt identiske både visuelt og fonetisk i sitt første element. Vi mener videre at dette er det element som vil sitte igjen i gjennomsnittsforbrukernes erindring. Til dette skal det også legges til at vi er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren av leker neppe vil ha verken Norsk Riksmålsordbok eller ordnett tilgjengelig i den flyktige omsetningssituasjonen de aktuelle produktene presenteres. Vi viser i denne sammenheng igjen til C-342/97, Loyd v. Klysen, premiss 26, som ble sitert i vår innsigelse. Videre kan vi ikke se at det foreligger en slik klar begrepsmessig forskjell mellom merkene som det motparten ser ut til å hevde. Etter vårt syn vil de eventuelt subtile forskjeller i erindringsbildet til betydningen "spill levende" og "løssluppen handling" ikke være tilstrekkelig til å slå fast at en rimelig opplyst gjennomsnittsforbruker ikke vil forveksle merkene SPRELL og SPRELL LEVENDE, eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom merkene, for eksempel ved at SPRELL LEVENDE er en variant eller undergruppe av SPRELL. Dersom Annen Avdeling likevel skulle komme til at SPRELL ikke utgjør det dominerende element i det søkte merket, er vi av den oppfatning at dette ikke kan ha avgjørende betydning i denne saken. Det iboende særpreget og plasseringen av SPRELL i SPRELL LEVENDE medfører at det beholder sin selvstendige adskillelsesevne i SPRELL LEVENDE. Til dette kommer i tillegg at forskjellen i begrepsinnhold er subtil mellom merkene. En annen konklusjon vil frata SPRELL det vern det har oppnådd ved registrering. Vi viser i denne sammenheng igjen til C-120/04, premiss 30 flg., hvor det blant annet heter at "However, beyond the usual case where the average consumer perceives a mark as a whole, and notwithstanding that the overall impression may be dominated by one or more

9 Annen avd. sak nr components of a composite mark, it is quite possible that in aparticular case an earlier mark used by a third party in a composite sign including the name of the company of the third party still has an independent distinctive role in the composite sign, without necessarily constituting the dominant element. In such a case the overall impression produced by the composite sign may lead the public to believe that the goods or services at issue derive, at the very least, from companies which are linked economically, in which case the likelihood of confusion must be held to be established. The flnding that there is a likelihood of confusion should not be subject to the condition that the overall impression produced by the composite sign be dominated by the part of it which is represented by the earlier mark. If such a condition were imposed, the owner of the earlier mark would be deprived of the exclusive right conferred by Article 5(1) of the directive even where the mark retained an independent distinctive role in the composite sign but that role was not dominant. " Samlet sett er vi av den oppfatning at det ikke er tilstrekkelig for å konkludere med at det ikke foreligger fare for forveksling at merkene ved grundig analyse har nyanseforskjeller hva gjelder sin språklige betydning. Vi vil hevde at begge merkene vil etterlate et likt eller lignende erindringsbilde hos gjennomsnittsforbrukeren, og videre at det må legges avgjørende vekt på at merkene er identiske i sitt første og dominerende element, både fonetisk og visuelt. Etter dette er vi fortsatt av den oppfatning at Første avdelings avgjørelse i denne saken må oppheves, og at registreringen av det søkte merket må oppheves etter varemerkelovens (1961) 21 a." I et siste innlegg, innkommet den 17. mars 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets Annen avdelings brev av 19. januar 2011, med oversendelse av Sprell AS tilsvar av 29. september 2010 til Sprell Levende AS innlegg av 19. august I brevet fra Annen avdeling er Sprell Levende AS gitt frist til 21. mars 2011 for kommentarer. Sprell AS tilsvar er allerede tilstrekkelig imøtegått i Sprell Levende AS innlegg av 19. august 2010 samt Første avdelings avgjørelse av 13. april Vi bemerker derfor bare med henvisning til begrunnelsen i de to sistnevnte dokumentene at Sprell Levende AS ikke deler det syn som fremgår av argumentasjonen i Sprell AS siste tilsvar. Sprell Levende AS fastholder på denne bakgrunn at Første avdelings avgjørelse skal stadfestes og innsigelsen forkastes, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Innklagede er, som Første avdeling, av den oppfatning at det ikke foreligger forvekslingsfare, selv om det er delvis vareoverlapping i klasse 28. Innklagede ber om at Annen avdeling gir beskjed dersom den mot formodning anser en begrensning av varefortegnelsen i klasse 28 for å være nødvendig."

10 Annen avd. sak nr Ved Annen avdelings brev av 24. mars 2011 er innsiger oversendt til orientering gjenpart av registreringshavers siste innlegg datert 16. mars Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det vesentlige også slutte seg til Første avdelings begrunnelse. I innsigelsessaker gjelder fortsatt reglene i varemerkeloven av 1961 når det er reist innsigelse mot et varemerke som ble registrert før varemerkeloven av 2010 trådte i kraft. Slike registreringer kan oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldig bare i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter varemerkeloven av 1961, jf. varemerkeloven av fjerde ledd første punktum. Etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 (ny lov 16 bokstav a) kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et registrert varemerke som har rettsvern fra en tidligere dato. Spørsmålet om to merker er forvekselbare, avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd (ny lov 16 bokstav a, 4 første ledd og 1 første ledd). Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, jf. varemerkelovens 4, jf. 6 første ledd (ny lov 4 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt , NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507).

11 Annen avd. sak nr Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. høyesterettsdommen i Rt søtt + salt, samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I saken her foreligger vareoverlapping for så vidt gjelder spill og leketøy i klasse 28. Dette tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det særlig legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det er for Annen avdeling ikke knyttet anførsler til innarbeidelse av innsigerens merke, og det er heller ikke innlevert noen dokumentasjon i den forbindelse. Annen avdeling går derfor ikke inn på hvilken betydning dette eventuelt kunne fått for vurderingen av kjennetegnslikheten. Registreringshavers merke tar i sin helhet opp i seg innsigerens eldre ordmerke, og følgelig foreligger visuell og fonetisk identitet hva gjelder dette merkeelementet. Ordmerket SPRELL LEVENDE har imidlertid et tillegg, som medfører at dette merket etterlater et annet helhetsinntrykk enn innsigerens merke både visuelt, fonetisk og begrepsmessig. Annen avdeling viser til at SPRELL skrevet før LEVENDE må anses å fungere forsterkende på LEVENDE. De to merkeelementene kan ikke ses adskilt fra hverandre, men inngår i et sammensatt språklig uttrykk som samlet sett gir assosiasjoner til en høy grad av vitalitet. Annen avdeling kan ikke se at SPRELL har noen selvstendig og uavhengig adskillende rolle i dette merket, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C120/04 Thomson Life premiss 35 og Høyesteretts avgjørelse i Rt søtt + salt avsnitt 64. I stedet inngår SPRELL som en integrert del av et helhetlig og sammenhengende språklig uttrykk, jf. Annen avdelings avgjørelse i PS I innsigerens merke derimot, står SPRELL alene. Det får da en annen betydning enn i registreringshaverens merke, ved å gi assosiasjoner til morsomme påfunn, spillopper og rampestreker. Annen avdeling er enig med innsigeren i at det ikke er tale om varer hvor gjennomsnittsforbrukeren har et høyere oppmerksomhetsnivå enn vanlig. Annen avdeling finner imidlertid at

12 Annen avd. sak nr de ovennevnte begrepsmessige forskjellene mellom merkene er klare og vil fanges opp av gjennomsnittsforbrukeren relativt umiddelbart. Etter dette finner Annen avdeling at kjennetegnene samlet sett er så ulike at det ikke foreligger forvekslingsfare for spill og leketøy i klasse 28. Det foreligger dermed heller ikke forvekslingsfare for de øvrige varer og tjenester som registreringshavers merke er registrert for, der det ikke foreligger vareslagslikhet. Klagen kan etter dette ikke gis medhold. Første avdelings avgjørelse blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Ida Andrén (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00015 Klager: Monster Energy Company Representert ved: Zacco Norge AS Innklaget: Dassault Wine Estates Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00159 29. mai 2017 Klager: Representert ved: Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS Innklagede: Representert ved: L oreal Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016.

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 17. februar 2017 Vår referanse TM69720NO00-LCO/LCO Vår tidligere ref. Norsk varemerkesøknad nr. 201605738 UTAH JAZZ (fig.) NBA Properties Inc INNLEDNING Vi viser

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations.

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8123 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00090 Int. reg. nr. 0927776 Nasj. ref. nr. 200901477 Int. reg. dato: 2007.06.18 Registreringshaver: BeautyBank Inc, 767 Fifth

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8044 og 8045 Reg. nr. 234489 Søknadsnr. 200600631 Søker / innehaver: Birkebeinerrittet AS, Postboks 144, 2451 Rena Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00211 Dato: 2. mars 2017 Klager: Representert ved: FCA US LLC Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8086 Søknadsnr. 200711592 Søker: Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Tokyo, Japan Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

16/ mai Royal Innovation AS Advokatfirmaet Schjødt AS. Vikebø & Jørgensen AS Advokat Einar Christian Thue

16/ mai Royal Innovation AS Advokatfirmaet Schjødt AS. Vikebø & Jørgensen AS Advokat Einar Christian Thue AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00204 3. mai 2017 Klager: Representert ved: Royal Innovation AS Advokatfirmaet Schjødt AS Innklagede: Representert ved: Vikebø & Jørgensen AS Advokat Einar Christian Thue Klagenemnda

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse Vår ref.: OP2015/00097 Registreringsnr.: 278817 Saksnr.: 201410025 Varemerke: DEESTONE Innehaver: Deestone Limited Innehavers fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS Innsiger: BRIDGESTONE CORPORATION, BRIDGESTONE

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7708 Reg. nr. 229 668 Varemerkesøknad nr. 2005 01513 Søker: Unicus Data AS, Molde Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Norges Olympiske Komité, Rud Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7889 Reg.nr. 230 014 Søknadsnr. 2005 01930 Søker / innehaver: Helge Dykesten, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Olaer Industries S.A., Colombes,

Detaljer

N.V. Toprank Corpooration og Blue Elephant International Limited. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

N.V. Toprank Corpooration og Blue Elephant International Limited. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00186 Dato: 12. september 2017 Klager: Representert ved: Jouhar Hani Bull & Co Advokatfirma AS Innklaget: Representert ved: N.V. Toprank Corpooration og Blue Elephant International Limited

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer