PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Varemerkesøknad nr Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of India, India Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 4. april 2005, hvorved registreringen av ordmerket DARJEELING ble besluttet opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt partenes respektive fullmektiger samme dato. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Klasse 38: Telekommunikasjon; overføring av meldinger og bilder via datamaskiner; kringkastingstjenester (informasjonstjenester); datanettverkleverandørtjenester (ISP-tjenester). Innsigelsen var begrunnet med at merket DARJEELING er egnet til å villede omsetningskretsen med hensyn til tjenestenes geografiske opprinnelse, og at det således er besluttet registrert i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 2. Innsigelsen var videre begrunnet med at det registrerte merket er egnet til å forveksles med innsigers innarbeidede varemerke, DARJEELING, og at merket således også er tillatt registrert i strid med av varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 6 annet ledd.

2 2. avd. sak nr Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Innsigelsen vurdert i forhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. 6 annet ledd: Et vilkår for at 14 første ledd nr. 6 skal komme til anvendelse, er at innsigers merke er vernet i Norge. Innsiger hevder at deres merke DARJEELING er så velkjent at det nyter varemerkerettslig vern uten registrering. Utvalget har vurdert den innsendte dokumentasjonen, og legger til grunn at det kan være tilfelle at DARJEELING kan ha et visst vern i Norge for varer og tjenester knyttet til te og te-produksjon. Det er likevel ikke slik at et merke som er innarbeidet etter 6 annet ledd nødvendigvis har vern for alle varer og tjenester. Den såkalte "Kodak-regelen" er dynamisk, og vernet blir større desto mer kjent merket er. Utvalget anser på bakgrunn av den dokumentasjon som er levert inn at den norske gjennomsnittsforbrukeren nok vil oppfatte DARJEELING som et kjennetegn eller typebetegnelse for te. Det søkte merket er søkt beskyttet for telekommunikasjonstjenester i klasse 38. Utvalget anser at disse tjenestene ligger så langt fra te og teproduksjon, at innsigers merke ikke uten registrering vil ha et vern for disse tjenestene. Utvalget anser derfor at det ikke foreligger likeartethet mellom varene og tjenestene i de to merkene, og merkene er derfor ikke egnet til å forveksles. Innsigelsen vurdert i forhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 2: DARJEELING er navnet på en by i India med ca innbyggere. Byen er kjent for teproduksjon og som sommeroppholdssted. Søker er fra Frankrike, og det foreligger således ikke samsvar mellom søkers opprinnelse og den opprinnelse som merket indikerer. Et av vilkårene for å fastslå villedelse er derfor tilstede. Spørsmålet videre er om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte DARJEELING som en beskrivelse av tjenestenes opprinnelse. Patentstyret antar at merket på tross av at det er et stedsnavn ikke vil oppfattes som dette, men mer som en fantasibetegnelse, når det anvendes som et kjennetegn for telekommunikasjonstjenester. Vi viser til de retningslinjer som er trukket opp av EF-domstolen i Windsurfing Chiemsee (forente saker C-108/97 og C-109/97 av ) og Patentstyrets Annen avdeling i 7030 Erfurt. DARJEELING er ikke kjent for telekommunikasjonsvirksomhet, og det er ikke holdepunkter for å hevde at stedet vil bli kjent for denne type virksomhet i overskuelig fremtid. Utvalget skal ikke benekte at India som land både er, og vil bli kjent for datarelaterte tjenester. Det innebærer derimot ikke umiddelbart at DARJEELING vil bli kjent for dette. I og med at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte DARJEELING som en beskrivelse av opprinnelsen for tjenestene, er det heller ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren av tjenestene vil bli villedet med hensyn til den geografiske opprinnelsen. Etter en helhetsvurdering er det søkte merket ikke i strid med varemerkeloven 14 første ledd nr. 2 og 6, kan derfor registreres. Beslutning: Registreringen opprettholdes."

3 2. avd. sak nr Innsigerens klage over 1. avdelings avgjørelse, med begrunnelse, innkom den 6. juni Klageavgift ble innbetalt den 29. juni 2005, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen anfører innsiger følgende: "1. avdeling legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte DARJEELING som en beskrivelse av opprinnelsen for de omsøkte tjenester, men derimot som et originalt ord for teletjenester. Av denne grunn finner 1. avdeling det heller ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbukeren av tjenestene vil bli villedet med hensyn til den geografiske opprinnelsen og konkluderer at merket ikke er godtatt til registrering i strid med varemerkelovens 14 første ledd nr. 2 og 6. Vi er overrasket over denne uttalelsen fra 1. avdeling. Vi har innlevert dokumentasjon som bekrefter at DARJEELING er en meget kjent indisk te-type. DARJEELING er både en by og et distrikt ved foten av Himalaya, hvor jordsmonnet er særlig velegnet til te-dyrking. Selv om Norge ikke er av de største te-drikkende nasjon[er], vil vi hevde at enhver te-drikker i Norge enten har kjennskap til eller har hørt om DARJEELING-teen. I alle spesialforretninger for te og kaffe er DARJEELING-teen til salgs og den er nærmere omtalt i utlagte brosjyrer som en av hovedtypene av te. De mest velassorterte forretninger har også forskjellige te-typer utstilt, herunder DARJEELING-teen. I tillegg er DARJEELING et gjennomfartsted på veien til og fra Himalaya. Stedet er godt kjent av turister og reiselivsnæringen og ikke minst av fjellklatrere. Stedet ligger ved foten av Mount Kanchenjunga det tredje høyeste fjellet i verden og har vært omtalt i flere reiseskildringer som er til salgs både hos bokhandlerne og til låns på bibliotekene både i Norge og i utlandet. (Jfr. vedlegg 2 til innsigelsen). I tillegg til dokumentasjon som allerede er innlevert til Første Avdeling vedlegges utskrift fra Internett hvor ytterligere opplysninger fremkommer. Utskriften vedlegges som bilag 1 til denne klage. Fra forannevnte web-side fremgår det blant annet at det fra Norge tilbys flybilletter til Darjeeling, som er blitt omtalt som the legendary British hill station. Vi vil også peke på at DARJEELING Himalayan Railway har fått status som World Heritage av UNESCO og følgelig mottar midler til vedlikehold og drift av anlegget. (Jfr. vedlegg 1 til innsigelsen.) På bakgrunn av disse fakta, vil vi anføre at DARJEELING, av en ikke ubetydelig del av den norske befolkning vil bli oppfattet som området og byen i India og ikke som et originalt fantasinavn. I tillegg til tidligere anførsler vil vi hevde at det eksisterer et friholdelsesbehov for ordet DARJEELING, og henviser i så måte til varemerkelovens 13, første ledd. Vi vil hevde at en ikke uvesentlig del av den norske befolkning som møter varemerket DARJEELING for telekommunikasjonstjenester, vil kunne komme til å assosiere merket med den indiske byen og distriktet DARJEELING, selv om de ikke nødvendigvis vil tro at varene er produsert i DARJEELING. Det siste er da heller ikke noe vilkår for anvendelsen av

4 2. avd. sak nr varemerkelovens 13 første ledd annet punktum så lenge den skal tolkes i samsvar med EFdomstsolens praksis under varemerkedirektivet. Vi viser i så måte til 2. avd. sak nr hvor Annen Avdeling legger vekt på det behov for å friholde geografiske betegnelser på grunn av deres evne til å fremkalle positive assosiasjoner hos forbrukeren (goodwill-hensynet), som EF-domsstolen fremhevet i Windsurfing Chiemsee-saken (premiss 26). 2. avdeling la i den saken vekt på at alle næringsdrivende må kunne utnytte de positive assosiasjoner som knytter seg til stedsnavnet ved markedsføring av samme type tjenester og uttalte at stedsnavnet bør anses som beskrivende for de varer/tjenester merket er søkt registrert for, jfr. varemerkelovens 13 første ledds annet punktum og varemerkedirektivets art. 3.1.c. Det friholdelsesbehov som er anført som det legislative grunnlag for å unnta stedsnavn fra varemerkeregistrering i windsurfing Chiemsee-saken, innebærer at man må nekte registrering av merker som vil assosieres med et geografisk sted, slik at alle næringsdrivende kan utnytte de positive assosiasjoner som knytter seg til dette stedet. Selv om byen DARJEELING også har et universitet, foregår det pr. i dag ikke undervisning i IT-relaterte fag ved dette universitet. Vi ser imidlertid ikke bort ifra at dette vil kunne bli situasjonen i nær fremtid, ettersom India er kjent som en betydelig IT-nasjon med høy kompetanse. Dette er noe som blant annet har vært omtalt i norske medier. (Jfr. vedlegg 3 og 4 til innsigelsen.) All den tid IT-aktiviteter ikke stiller spesielle geografiske krav, ser vi ikke bort ifra at DARJEELING også i overskuelig fremtid kan få en slik disiplin ved universitetet. Det er heller ikke utenkelig at betydelige IT-relaterte aktiviteter etableres i området. Av denne grunn vil det også være behov for å friholde navnet for de næringer som har tilknytning til området. På bakgrunn av det kjennskap til navnet som en ikke ubetydelig del av den norske befolkning hevdes å ha, fastholdes i tillegg vår anførsel om at det søkte varemerket er registrert i strid med varemerkelovens 14, 1. ledd lnr. 2, ettersom det søkte merket, etter vår mening er egnet til å villede. Tatt i betraktning at India er et land som er berømmet for sin høye IT-kompetanse, finner vi det direkte villedende at et indisk velkjent geografisk navn benyttes for nettopp teletjenester av et firma som ikke har noen tilknytning verken til India eller til Darjeeling, men derimot til Frankrike. Vi viser for øvrig til vår argumentasjon for 1. avdeling. For innsiger er avgjørelsen fra 1. avdeling helt uforståelig, og vi håper derfor at 2. avdeling vil omgjøre beslutningen og nekte det foreløpig godkjente merket endelig registrering." I sin imøtegåelse av 8. november 2005 uttaler merkehaver: "Innsigelsen er inngitt på vegne av The Tea Board of India med påstand om at ordmerket DARJEELING er ugyldig registrert i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 2 og 6 samt 13 første ledd.

5 2. avd. sak nr Vi skal med dette bestride innsigers klage og skal anmode Patentstyret om å fastholde 1. avdelings beslutning om at registreringen skal opprettholdes. Innsiger har i sin anke etter vår oppfatning ikke anført vesentlig nytt i saken, men har fastholdt de anførsler som tidligere er fremsatt for Patentstyrets første avdeling, i tillegg til en anførsel om nektelse på grunnlag av friholdelsesbehov jf vml 13 første ledd. Vi skal vise til våre tidligere fremsatte argumenter og ser ikke grunn til å gjenta disse her. På vegne av søker skal vi således tilbakevise alle innsigers anførsler, og fastholder uendret vår påstand om at det anmeldte merke ikke er egnet til å villede eller egnet til å fremkalle forveksling med innsigers innarbeidede merke DARJEELING. Videre skal vi tilbakevise at det foreligger slikt friholdelsebehov som påstått av innsiger. Vi slutter oss til argumentene i 1. avdelings avgjørelse av 4. april 2005 men ønsker imidlertid å knytte noen kommentarer til innsigers anke. Når det gjelder den påståtte innarbeidelsen av DARJEELING for innsiger skal vi understreke at dersom DARJEELING skulle være innarbeidet og ha et visst vern i Norge, ville dette vernet eventuelt bare gjelde for te og/eller teproduksjon. Vi kan ikke se at det er dokumentert at kjennetegnet DARJEELING for innsiger er så velkjent og har en slik anseelse at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse dersom DARJEELING ble brukt av søker for telekommunikasjonstjenester. Én ting er at varemerket muligens er innarbeidet i hele eller deler av Norge for te, men vi kan ikke se at innsiger har dokumentert at merket er særlig sterkt innarbeidet, slik vml 6, annet ledd krever for å nyte slikt utvidet vern. For ethvert tilfelle skal det understrekes at te og teproduksjon på den ene side og telekommunikasjonstjenester på den andre ligger så fjernt fra hverandre at den eventuelle innarbeidelsen for innsigers merke ikke under noen omstendighet kan strekkes så langt at det kan konstateres fare for forveksling. Vi skal i denne sammenheng gjøre oppmerksom på en korresponderende innsigelsesavgjørelse fra OHIM vedrørende det samme merket og mellom de samme parter som i nærværende sak. Vi vedlegger en kopi av avgjørelsen til orientering. Innsigers grunnlag var figurmerket DARJEELING for te mens det søkte merket var ordmerket DRAJEELING for klær, sko mm i klasse 25. Det fremgår av avgjørelsen av innsiger ikke klarte å dokumentere at DARJEELING (figurmerke) var et særlig sterkt innarbeidet varemerke. Videre skal vi særlig trekke frem argumentene på side 8 (avmerket i margen) der det drøftes hvorvidt det foreligger fare for forveksling mellom te på den ene side og klær, sko osv på den annen side. OHIM konkluderte med at produktene ikke var av samme natur, at de ikke var for samme formål eller for samme bruk, de kom ikke fra de samme produksjonssteder og de hadde ikke de samme distribusjonskanaler. Produktene ble således ansett som verken identiske, lignende eller på noen måte beslektet og det ble konkludert med at produktene var så totalt forskjellige at det ikke forelå noen fare for forveksling. Selv om det i nærværende sak er tale om telekommunikasjonstjenester og ikke klær, sko osv, vil vi hevde at den samme vurderingen kan legges til grunn i denne saken. Det er i vår sak om mulig enda større forskjeller mellom varenes formål eller bruk, produksjonssteder og distribusjonskanaler enn det var i saken som ble behandlet av OHIM, og vi skal be Patentstyret se hen til dette ved vurderingen av faren for forveksling.

6 2. avd. sak nr Når det gjelder innsigers påstand om at varemerket DARJEELING for søker er egnet til å villede, skal vi fullt og helt slutte oss til Patentstyrets vurdering i avgjørelse av 4. april Vi skal særlig understreke det faktum at det ikke foreligger holdepunkter for å hevde at stedet vil bli kjent for telekommunikasjonsvirksomhet i overskuelig fremtid. Til tross for at India er kjent for IT-virksomhet vil den lille byen Darjeeling ved foten av Himalaya neppe bli kjent for det samme. Dette bekreftes i og for seg av innsiger, ved at det ikke per i dag ikke engang undervises i IT-relaterte fag ved stedets universitet, noe som heller ikke er spesielt overraskende i en såpass liten by som Darjeeling. Dersom man skulle legge innsigers tankegang til grunn vil dette innebære at et hvilket som helst stedsnavn i land som er kjent for en spesiell vare eller tjeneste vil måtte nektes registrert som varemerke i Norge, uansett hvor fantasifullt og særpreget navnet vil være i forhold til de aktuelle varene og tjenestene. På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjon og informasjon fra innsiger er det sannsynlig at byen Darjeeling vil fortsette å satse på de områdene de allerede har suksess med, nemlig teproduksjon og turisme. At en by med innbyggere i overskuelig fremtid vil satse på en helt ny industri når de allerede har to solide ben å stå på, finner vi svært lite sannsynlig. Det er derfor etter vår oppfatning korrekt vurdert når Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte DARJEELING som en beskrivelse av tjenestenes opprinnelse, men som en fantasibetegnelse. Gjennomsnittsforbrukeren vil således ikke bli villedet med hensyn til tjenestenes geografisk opprinnelse og det er ikke grunnlag for å nekte merket registrert på dette grunnlag. Videre skal vi knytte noen kommentarer til innsigers påstand om at det eksisterer et friholdelsesbehov for ordet DARJEELING, jf vml 13 første ledd. All den tid man kommer til at DARJEELING ikke vil oppfattes som en beskrivelse av tjenestenes opprinnelse men som en fantasibetegnelse, vil ikke argumentet om friholdelse slå gjennom. Vi har overfor vist at det i overskuelig fremtid ikke er sannsynlig at Darjeeling vil bli kjent for telekommunikasjonsvirksomhet, og vi kan derfor ikke se at det vil foreligge noe friholdesesbehov for DARJEELING for de angjeldende tjenestene. Så fremt man kommer til at merket ikke er egnet til å villede, vil det heller ikke foreligge slikt friholdelsesbehov som påstått av innsiger og vi skal be Patentstyret se bort fra denne påstanden. På bakgrunn av ovennevnte samt vår tidligere fremsatte argumentasjon bes Patentstyret forkaste innsigelsen og fastholde sin beslutning om registrering av DARJEELING for søker." I tilsvar datert 23. januar 2006 uttaler innsiger: "På vegne av innsiger, The Tea Board of India fastholdes tidligere nedlagte påstand. Vi vil understreke følgende: 1. Innsiger har aldri hevdet at DARJEELING er så kjent i Norge at det kan påberope seg Kodak-vern i henhold til varemerkelovens 6, 2. ledd. 2. Innsiger hevder derimot at DARJEELING er så godt kjent i Norge at det vil være egnet til å villede publikum dersom navnet blir benyttet av en produsent som har en geografisk tilknytning til et annet land enn India.

7 2. avd. sak nr a. På grunn av den kjennskap som publikum har til temerket DARJEELING. b. På grunn av publikums økende interesse for opplevelsesreiser og det faktum at byen og distriktet DARJEELING er beliggende ved foten til Himalaya, et av verdens høyeste fjell. c. På grunn av det faktum at India er en IT-nasjon med internasjonalt renommé. d. På grunn av det faktum at IT-virksomhet kan etableres hvor som helst uten krav til geografiske forutsetninger. 3. Innsiger hevder i tillegg at det eksisterer et friholdelsesbehov for navnet DARJEELING. Som tidligere nevnt henvises til 2. avdeling sak nr hvor Annen Avdeling la vekt på at det er et behov for å friholde geografiske betegnelser på grunn av deres evne til å fremkalle positive assosiasjoner hos forbrukeren (goodwillhensynet), jfr. og EF-domstolens uttalelse i Windsurfing Chiemsee-saken (premiss 26). 2. avdeling vektla at alle næringsdrivende må kunne utnytte de positive assosiasjoner som knytter seg til stedsnavnet ved markedsføring av samme type tjenester. Vi har også tidligere påpekt at DARJEELING Himalayan Railway en av UNESCO s World Heritages, et faktum som tiltrekker seg internasjonal oppmerksomhet bør tillegges behørig vekt i vurderingen av friholdelse av navnet DARJEELING og behovet for å sikre at det knyttes positive assosiasjoner til navnet. Det vil være helt uakseptabelt at enhver skal kunne benytte en geografisk betegnelse til varer og tjenester av hvilken som helst art, dette vil kunne påføre både sted og verdensarven et negativt inntrykk. Vi registrerer at OHIM har fattet en avgjørelse som gjaldt varer i klasse 25. Vi antar at denne avgjørelse ikke er endelig. Vi er også ukjent med grunnlaget for innsigelse. Det har aldri vært et tema for innsiger i nærværende sak at varene/tjenestene te og telekommunikasjone skulle være forvekselbare. Vi vil på det sterkeste bestride at DARJEELING vil bli oppfattet som noen fantasibetegnelse og henviser i den anledning til det som er anført over. For øvrig vises til tidligere argumentasjon. Vi håper derfor at Annen Avdeling vil ta innsigers påstand til etterretning og nekte den foreløpige registrering endelig godkjenning i Norge." I en siste uttalelse av 6. mars 2006 uttaler søker / innehaver: "Vi viser til annen avdelings brev av 1. februar 2006 i anledning ovennevnte innsigelse med oversendelse av uttalelse fra Onsagers AS. Onsagers antar i nevnte uttalelse at avgjørelsen fra OHIM ikke er endelig. På hvilken bakgrunn de kan anta dette er uvisst. Søker har bekreftet at avgjørelsen ikke er anket og at avgjørelsen således er endelig. Vi er av den oppfatning at saken nå er tilstrekkelig opplyst og skal be annen avdeling ta saken opp til avgjørelse."

8 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling har kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig vise til avdelingens begrunnelse. Registreringen av ordmerket DARJEELING ble besluttet opprettholdt for bl.a. telekommunikasjonstjenester i klasse 38. Klagen er for det første begrunnet med at DARJEELING er egnet til å forveksles med innsigers merke DARJEELING, som ikke er registrert i Norge, men som innsiger mener er så kjent at det er vernet gjennom innarbeidelse, jf. varemerkelovens 2. Videre anfører innsiger at det registrerte merket er egnet til å villede forbrukerne, jf. varemerkelovens 14 første ledd nr. 2. Som ny anførsel for 2. avdeling, er det dessuten fremholdt at ordet DARJEELING må nektes registrert som en geografisk betegnelse som kan være beskrivende for de tjenestene søknaden gjelder, fordi det er navnet på et område og en by i India, jf. varemerkelovens 13 første ledd. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. For at 14 første ledd nr. 6 skal komme til anvendelse er det således en forutsetning at innsigers merke er vernet i Norge. Selv om man, som 1. avdeling, skulle legge til grunn at DARJEELING kan ha et visst vern i Norge, vil dette først og fremst måtte gjelde for varer og tjenester knyttet til te og teproduksjon, som betegnelsen har vært brukt for. Innehavers merke er registeret for telekommunikasjonstjenester i klasse 38. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EF-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene

9 2. avd. sak nr som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I denne saken er ordmerkene identiske, men varene og tjenestene som de to merkene gjelder, ligger langt fra hverandre. Etter annen avdelings syn er det så stor avstand mellom te og teproduksjon og telekommunikasjonstjenester, at merkene ikke er egnet til å forveksles. Innsiger har også anført at merket er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til opprinnelsen av de varer eller tjenester merket er registrert for. DARJEELING er i dag først og fremst kjent som betegnelsen på en tetype. Selv om det nok må legges til grunn at en del av omsetningskretsen her i landet også vet at Darjeeling er navnet på en by eller et område i India, må det etter 2. avdelings oppfatning legges til grunn at betydningen som tebetegnelse er så dominerende, at det vil være denne betydningen gjennomsnittsforbrukeren eventuelt vil få assosiasjoner til, og ikke til byen eller stedet som bærer navnet. Det er derfor ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en opprinnelsesangivelse, når det brukes for telekommunikasjonstjenester o.l. Merket kan derfor ikke anses som egnet til å villede etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 2. Når det legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren, i den grad han oppfatter ordet som noe annet enn en fantasibetegnelse, vil assosiere til te, kan merket i dag heller ikke anses som en beskrivende geografisk betegnelse etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum. Spørsmålet blir dermed om det er grunnlag for å bygge på at det vil finne sted en utvikling som gjør at situasjonen på avgjørende måte vil endre seg i fremtiden, jf. EF-domstolens uttalelser i sak C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, premiss 31: Den kompetente myndighed skal derfor i medfør af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), vurdere, om et geografisk navn, for hvilket der ansøges om registrering som varemærke, betegner et sted, der for nærværende og efter de relevante omsætningskredses mening

10 2. avd. sak nr frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer, eller om det med rimelighed kan forudses, at en sådan forbindelse vil kunne tilvejebringes i fremtiden. I sak nr. 7030, NIR 2001 s. 279 (ERFURT) la 2. avdeling til grunn at en fremtidig utvikling bare skal tas i betraktning om det foreligger noe mer enn en teoretisk mulighet for en utvikling som vil medføre at andre næringsdrivende vil få behov for å anvende betegnelsen. Til tross for at India i dag er en betydelig aktør på IT-området, kan 2. avdeling ikke se at det foreligger noen konkrete holdepunkter for at byen eller området Darjeeling vil bli kjent for slike varer eller tjenester som søknaden gjelder, eller at det for øvrig vil finne sted en utvikling som fører til at ordet i fremtiden, når det brukes i forbindelse med telekommunikasjonstjenester o.l., vil assosieres med det aktuelle geografiske området. I dette spørsmålet slutter 2. avdeling seg til 1. avdelings vurdering, og til de anførsler som er fremholdt av merkehaveren. Mot denne bakgrunn blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ida Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7658 Int. reg. nr. 772 933 Nasj. ref. nr. 2002 01536 Quick Sports International BV, Ge Strijen, Nederland

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7658 Int. reg. nr. 772 933 Nasj. ref. nr. 2002 01536 Quick Sports International BV, Ge Strijen, Nederland Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7658 Int. reg. nr. 772 933 Nasj. ref. nr. 2002 01536 Innehaver: Quick Sports International BV, Ge Strijen, Nederland Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00026 19. april 2017 Klager: Representert ved: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00009 26. april 2017 Klager: Representert ved: Just Fabulous Inc Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

17/ august Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00063 30. august 20107 Klager: Representert ved: Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.) og Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha (Nippon Telegraph and Telephone Corporation)

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072 Klager: CCS Healthcare AB Representert ved: L-O Lundquist Patentbyrå AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

17/ oktober HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00083 3. oktober 2017 Klager: Representert ved: HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/00036 Klager: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016.

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 17. februar 2017 Vår referanse TM69720NO00-LCO/LCO Vår tidligere ref. Norsk varemerkesøknad nr. 201605738 UTAH JAZZ (fig.) NBA Properties Inc INNLEDNING Vi viser

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00110 19. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173 Klager: Russian Standard Intellectual Property Holding AG Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7994 Varemerkesøknad nr. 200602129 Søknadsdato: 2006.02.28 Søker: Development Center for Teaching Chinese as a Foreign Language of the Ministry of Education

Detaljer

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126 Klager: Eaton Industries (Austria) GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8055 Reg. nr. 248702 Søknadsnr. 200811731 Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer