PROTOKOLL. Reg. nr ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr Søknads nr Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger: KiMs Norge AS, Sandakerveien 56, 0401 Oslo Fullmektig: Advokat Helen Engebrigtsen, Postboks 423 Skøyen, 0213 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 22. mars 2011, hvorved tidligere beslutning om å registrere det nedenfor gjengitte kombinerte merket PALLY BISCUITS ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Reg. nr ( ) Søknaden om registrering av det kombinerte merket PALLY BISCUITS som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 11. juli 2008, med følgende varefortegnelse: Klasse 30: Kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer. En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr Merket ble besluttet registrert den 1. oktober 2008, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 41/2008, på side 62, med publiseringsdato mandag den 6. oktober 2008, med ovennevnte varefortegnelse. Innsigelse fra KiMs Norge AS innkom rettidig til Patentstyret torsdag den 4. desember Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 51/2008, på side 142, med publiseringsdato mandag den 15. desember Innsiger nedla påstand om at registreringen av det kombinerte merket PALLY BISCUITS må oppheves, da merket er egnet til å forveksles med hans eldre varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket POLLY, innlevert den 6. mai 1997 og registrert den 27. januar 1999 for nærmere angitte varer i klassene 29 og 30, og at merket PALLY BISCUITS således er registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jfr. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a). Innehaveren av varemerket POLLY er boet etter Jan H. Ramberg. KiMs har en avtale med Ramberg som gir KiMs enerett til å bruke varemerket. Innsigers varemerkeregistrering nr ( ) har følgende varefortegnelse: Klasse 29: Klasse 30: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; preparerte peanøtter; potetbasert snacks. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; peanøtter (konditorvarer); maisbasert snacks. Innsigelsen var videre begrunnet med at registrering nr er et velkjent varemerke som nyter et utvidet vern etter varemerkelovens 6 annet ledd (ny varemerkelov 4 andre ledd). * * * Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * *

3 Annen avd. sak nr Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 22. mars 2011 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EU-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04 P, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets Annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Det søkte merket ønskes registrert for "kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer" i klasse 30. Registreringen innsiger har vist til, er blant annet registrert for "bakverk og konditorvarer" i klasse 30. Her foreligger vareoverlapping. Videre må formuleringene "kjeks" og "kaker" kunne sies å falle inn under "bakverk og konditorvarer", og er dermed også samme type varer, eventuelt sterkt likeartede varer. Det foreligger følgelig full vareoverlapping, jf. varemerkeloven 4 første ledd. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at merkene, sett i forhold til at de aktuelle varene, i første rekke vil henvende seg til den vanlige gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Det søkte merket [PALLY BISCUITS] er et etikettliknende bilde med en tegning av en bondegård i midten. Over med store bokstaver står teksten PALLY, og under står teksten "BISCUITS". Sistnevnte ord er engelsk og betyr kjeks

4 Annen avd. sak nr og vil være rent beskrivende for enkelte av varene, og ha en lav grad av særpreg for de resterende. PALLY er engelsk for kameratslig, vennlig, men vil i denne sammenhengen også kunne oppfattes som et navn. Merket innsigeren har anført, er et rent ordmerke med teksten POLLY. Polly er et jentenavn. Innsiger har anført at merkene kun skilles ved én bokstav, og at den fonetiske uttalen er svært lik. Det beskrivende tillegget BISCUITS er ikke tilstrekkelig til at merkene ikke vil forveksles. Søkers fullmektig har for det første vist til at søker har en eldre registrering, registrering nr , ordmerket PALLY, som i tilfelle forvekselbarhet, skulle vært til hinder for merket innsigeren bruker. Innsiger har etter dette opplyst at registrering nr på grunn av innsigelse ble registrert med en begrenset varefortegnelse, nettopp fordi merkene ble ansett forvekselbare. Patentstyret vil bemerke at innsigers opplysninger her er riktige. Søkerens registrering nr , ordmerket PALLY ble av Patentstyret funnet forvekselbart med to eldre merker som inneholdt elementet POLLY. I avgjørelse ble merket funnet registrerbart for en begrenset varefortegnelse, der det kun forelå varelikeartethet og ikke samme varer. For ordens skyld bemerkes at denne registreringen i ettertid er slettet av innehaver. Når det gjelder vurderingen av merkelikhet, har søkers fullmektig anført at merkene verken vil være visuelt, fonetisk eller semantisk forvekselbare. Det pekes på det figurative i søkers merke, at teksten her er PALLY BISCUITS og at POLLY vil oppfattes som et papegøyenavn. Patentstyret mener at siden elementet BISCUITS vil oppfattes beskrivende for de aktuelle varene, samt at elementet PALLY er mer fremtredende i merket, vil gjennomsnittsforbrukeren kunne omtale dette merket bare som PALLY. Det er derfor en fonetisk likhet med merket POLLY, da merkene innledes med samme bokstav, avsluttes likt og vil ha like mange stavelser. På den annen side er vokalene A og O ulike, enten merkene uttales på norsk eller engelsk. På samme må vil det visuelt være noe likhet ved at elementet PALLY vil oppfattes som dominerende i det søkte merket. Bokstavene A og O er imidlertid også visuelt ulike, og skaper en forskjell mellom merkene. Videre vil bildet være dominerende for det visuelle inntrykket av søkers merke. Vi anser derfor at merkene helhetlig sett er ulike visuelt. Når det gjelder forestillingsbildet, er vi enige med søkers fullmektig i at mange vil tenke på Polly som et papegøyenavn. For øvrig vil det oppfattes som et jentenavn. Innsigerens merke vil på grunn av figurelementet gi assosiasjoner til noe landlig eller hjemmelaget i motsetning til fabrikklaget. Merkene gir følgelig ulike forestillingsbilder. Patentstyrets fattet i 1985 ovennevnte avgjørelse i registrering nr , ordmerket PALLY. Dette merket ble ikke funnet forvekselbart med to ordmerker, POLLY SNAKK OM SNACKS og POLLY PEANUTS, for likeartede varer. Det ble lagt vekt på at det ikke var identiske varer og at det var en viss merkeforskjell. I vår sak er det identiske og sterkt likeartede varer. Vi er imidlertid av den oppfatningen at merkeforskjellen her er noe større på grunn av forestillingsbildet figuren gir. Vi anser at det søkte merket er tilstrekkelig ulikt POLLY som innsigeren bruker til at de ikke vil bli forvekslet selv når begge brukes på bakverk og konditorvarer.

5 Annen avd. sak nr Innsiger har anført at registrering nr er et velkjent varemerke som nyter et utvidet vern etter varemerkeloven 4 andre ledd. Det vises til at POLLY er det klart største nøttemerket i Norge, og er velkjent for snacks. Innsiger fremhever at sortimentet under dette merket er i stadig utvikling. Det må være åpenbart at innehaver av et sterkt og godt innarbeidet merke reserveres et visst rom for utvidelse av sitt sortiment, se for eksempel Lassen Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utgave s 319. Patentstyret vil til dette bemerke at det søkte merket er søkt for identiske og sterkt likeartede varer som varene registreringen omfatter. Patentstyrets forvekelbarhetsvurdering er derfor foretatt på denne bakgrunn, og det vil ikke ha betydning om varemerket POLLY skulle ha vern også for et større uvalg av varer. Vi tar derfor ikke stilling til om dokumentasjonen viser at merker skulle nyte et slikt utvidet vern at det også skulle ha beskyttelse mot merker brukt for andre varer etter varemerkeloven 4 andre ledd. Konkusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med registreringen innsiger bruker i den alminnelige omsetningen når merkene brukes for de aktuelle varene i klasse 30, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29 andre ledd." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig den 20. mai I klagen uttaler innsigers fullmektig: "Klage til Patentstyrets annen avdeling over første avdelings avgjørelse i innsigelsessak vedr. varemerke med reg nr Innledning og prosessualia Jeg representerer KiMs Norge AS ("KiMs"), et datterselskap i Orkla ASA. KiMs vil herved klage på Patentstyrets første avdelings avgjørelse i sak vedr. varemerke med reg nr For ordens skyld vedlegges fullmakt (vedlegg 1). Pally Holland BV har registrert figurmerket Pally Biscuits, reg nr (vedlegg 2).

6 Annen avd. sak nr KiMs leverte innsigelse mot registreringen den 4. desember Den 22. mars 2011 fattet Patentstyret avgjørelse i innsigelsessaken, hvoretter registreringen av figurmerket opprettholdes. Avgjørelsen har gått KiMs imot, og KiMs har følgelig anledning til å klage, jf varemerkeloven 49, 2 ledd. Klagefristen er 22. mai og klagen er derfor rettidig. Om KiMs og Polly KiMs er Norges nest største merkevareselskap innen snacksbransjen. KiMs markedsfører og selger produkter under varemerkene KiMs, Cheez Doodles og Polly. POLLY er registrert som ordmerke (reg. nr , vedlegg 3). Innehaveren av varemerket POLLY er boet etter Jan H Ramberg. Jan H Ramberg har også registrert andre varemerker tilknyttet Polly: POLLY PEANØTTER (reg nr ), POLLY PEANUTS (reg nr 49404), samt POLLY (reg nr ) i klassene og 33, se vedlegg 4. KiMs har en avtale med Ramberg som gir KiMs enerett til å bruke varemerket Polly. Dokumentasjon for avtalen ble innsendt i innsigelsessaken, men vedlegges for ordens skyld på nytt (vedlegg 5). KiMs anfører at Polly er godt kjent som varemerke, og innarbeidet i markedet. Polly er det klart største nøttemerket i Norge med en markedsandel på 33 % av snacksnøttemarkedet i 2010 (Kilde AC Nielsen, vedlegg 6). Polly omsatte (salg i forbrukerkroner) for 257 millioner kr i 2010 (Kilde: AC Nielsen, varegruppe snacksnøtter vedlegg 6). KiMs brukte i 2010 kr 12,7 mill på markedsføring av Polly og har siden merket ble lansert i 1957 investert vesentlig i merket. Investeringer i Polly i media de siste fem årene beløper seg til nærmere 50 millioner kroner (Kilde: AC Nielsen, vedlegg 7). KiMs fremlegger også historikk knyttet til varemerket Polly, samt eksempler på reklame for Polly, se vedlegg 8. Dagens Polly- sortiment omfavner 16 varianter, som fremgår av vedlegg 9. Sortimentet er under stadig utvikling, i takt med konsumentenes etterspørsel og preferanser. Polly er et svært kjent og godt etablert merke i Norge. En undersøkelse gjennomført av Synovate i uke (vedlegg 10) viser at hjulpen kjennskap blant et tilfeldig utvalg generelle forbrukere ("Hvilke av følgende merkenavn har du hørt om?") ligger mellom 93 % og 100 %. Uhjulpen kjennskap er naturlig nok lavere, men på spørsmål om "Hvilke merkenavn innenfor salt snacks kjenner du til eller har du hørt om? " svarer 53 % at de har hørt om Polly for øvrig på delt tredjeplass med Sørlandschips, og bak Maarud og KiMs, men langt foran f eks Pringles og Cheez Doodles. KiMs er av den oppfatning at det er dokumentert at Polly er et godt innarbeidet og velkjent varemerke i Norge. Dersom Patentstyrets annen avdeling skulle være av en annen oppfatning, ber KiMs om anledning til å eventuelt innlevere ytterligere dokumentasjon for innarbeidelse. Forvekslingsfare Det er KiMs' klare oppfatning at Pally er registrert i strid med KiMs rettigheter til varemerket Polly, jf varemerkeloven 16, litra a, ettersom det er fare for forveksling mellom de to merkene. Det er på det rene at Pally og Polly er registrert for de samme varer og tjenester i klasse 30. Det foreligger derfor full vareslagslikhet.

7 Annen avd. sak nr Ved vurderingen av om merkene er kjennetegnsmessig forvekselbare, skal Patentstyrets annen avdeling legge vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Utgangspunktet for vurderingen er fare for forveksling i den alminnelige omsetning. Produktene som Polly og Pally representerer vil henvende seg til en gjennomsnittforbruker i dagligvarehandelen. I dagligvarehandelen bombarderes forbruker med inntrykk og budskap, som alle konkurrerer om oppmerksomhet og plass i handlekurven. Vi vet at forbruker tar kjøpsbeslutning på snacks på i gjennomsnitt 31 sekunder (Kilde: Synovate, 2007, vedlegg 11). Det lanseres mange tusen nye produkter i norsk dagligvare per år. Polly er et sterkt og særpreget merke. Patentstyrets første avdeling har konkludert med at merkene ikke er forvekselbare, og har blant annet lagt vekt på at Polly er et jentenavn og et papegøyenavn og at varemerkene for øvrig etterlater ulike forestillingsbilder. Til dette vil KiMs for det første anføre at Polly ikke er et vanlig jentenavn i Norge og at gjennomsnittsforbrukers eventuelle assosiasjoner til et jentenavn derfor ikke er sterke. Videre anfører KiMs at Patentstyret ikke har lagt tilstrekkelig vekt på at Polly er et svært godt innarbeidet og velkjent merke som har vært etablert i det norske markedet helt siden Når et merke har den graden av kjennskap som Polly har, slik det er vist over, så styrkes merkets særpreg og merket vil stå sterkere i en vurdering av forvekselbarhet (jf C-251/95 Sabel). I den grad merket Polly i utgangspunktet var egnet til å oppfattes som et jentenavn eller et papegøyenavn, så er sjansene for at en gjennomsnittsforbruker vil assosiere på denne måten redusert gjennom innarbeidelsen av merkenavnet Polly og posisjonen innenfor nøtter. Mellom 93 % og 100 % av befolkningen har hørt om Polly. De vil assosiere med peanøtter, og følgelig varemerket Polly, og ikke med jentenavn. Det er samtidig helt klart, og i tråd med varemerkerettslige prinsipper, at det faktum at Polly er velkjent ikke skal holdes mot Polly ved vurderingen av om Polly og Pally er forvekselbare merker. At ett av merkene er et velkjent varemerke, hvilket evt. kunne tale mot at det foreligger forvekslingsfare, skal man ikke ta hensyn til i forvekselbarhetsvurderingen. Selv om det registrerte merket er et figurmerke, er det Pally som er det klart dominerende elementet i merket. Tillegget biscuits er et rent beskrivende tillegg, og ikke tilstrekkelig til å hindre forvekslingsfare. Illustrasjonen i logoen er heller ikke egnet til å forhindre forvekslingsfare. Det er en illustrasjon av landlige omgivelser som gir assosiasjoner til landbruk og naturlighet. Ettersom nøtter også er et landbruksprodukt, er assosiasjonene knyttet til landbruk er like aktuelle for begge merkene og derved ikke egnet til å skille det ene merket fra det andre i forbrukers oppfatning av merket. Pally og Polly har like mange bokstaver og stavelser, både visuelt og fonetisk er merkene svært like. Det er bare én bokstav som skiller O er byttet ut med A. Vokalen som er byttet ut representerer en kort lyd og forskjellen er derfor mindre for ordet som helhet enn om bokstavforskjellen hadde ligget på en lang lyd. Det anføres at i Norge vil gjennomsnittsforbrukeren uttale merket på norsk pally med normal a-lyd. Det er mindre sannsynlig at noen vil uttale dette på engelsk pælly. Pally har ingen alminnelig kjent betydning i Norge. Ordet pally er riktignok oppført i ordbøker (for eksempel Clue med betydningen kameratslig/vennlig (vedlegg 12) og Cappelens store engelsk norsk ordbok med betydningen gode busser (vedlegg 13)), men dette er ikke noe alminnelig brukt ord med en alminnelig kjent betydning, i hvert fall ikke i Norge. Ettersom Pally ikke har noen alminnelig kjent betydning, så er det heller ikke noe klart forestillingsbilde knyttet til Pally.

8 Annen avd. sak nr Når man har figurmerket Pally og ordmerket Polly foran seg, så kan man selvfølgelig se ulikheter mellom de to. Det er imidlertid ikke dét som er temaet spørsmålet er om det er fare for forveksling i alminnelig omsetning. En gjennomsnittsforbruker har ikke de to foran seg og kan sammenligne. Kjeks og snacks står for eksempel ikke på samme steder i dagligvarebutikken. Gjennomsnittsforbrukeren vil tro at Pally er Pollys variant for kjeks. Man kan heller ikke se bort fra muntlig omtale av de to merkene. Pally er det klart dominerende elementet i merket og muntlig vil merket bli omtalt som Pally. Muntlig er det, som nevnt over, liten forskjell på pålly og pally. Det er KiMs klare oppfatning at de to merkene er forvekselbare og at en gjennomsnittsforbruker vil tro at Polly har utvidet sitt sortiment til også å omfatte kjeks. Selv om utgangspunktet for forvekselbarhetsvurderingen som Patentstyrets annen avdeling skal foreta er om Polly, slik det er registrert, er forvekselbart med Pally, så mener KiMs at man ikke kan se bort fra den reelle situasjonen på markedet. Når gjennomsnittsforbrukeren oppfatter Pally som kjeks varianten av Polly, så vil Pally uberettiget nyte godt av den sterke goodwillen som er knyttet til Polly og som KiMs har investert tungt i. Det vil videre skape en uholdbar situasjon for KiMs den dagen KiMs eventuelt bestemmer seg for å selv lansere kjeks. Som kjent må man reservere et visst ekspansjonsrom for innehaveren av sterke og velkjente merker. KiMs finner også grunn til å minne om at ordmerket PALLY i 1985 var forvekselbart med POLLY PEANØTTER og POLLY SNAKK OM SNACKS. Merket ble dog funnet registrerbart for en begrenset varefortegnelse (hermetisk syltetøy) som ikke var overlappende med Pollys beskyttelse (vedlegg 14). Samtidig som Pally Holland BV søkte om det figurmerket denne saken gjelder, søkte de også om registrering av ordmerket PALLY (reg. nr , vedlegg 15). Etter protester fra KiMs valgte Pally Holland å trekke søknaden om registrering av ordmerket PALLY. KiMs kan ikke forstå det på annen måte enn at Pally Holland var enig i at merkene var forvekselbare. Forvekslingsfaren mellom POLLY og PALLY elimineres ikke at av søker isteden registrerer et figurmerke, hvor Pally er det dominerende elementet i merket. Som nevnt over, vil merket i dagligtale bli omtalt kun som Pally. KiMs har vist over at merkene er svært like. Å registrere figurmerket Pally biscuits for kjeks uhindret av ordmerket POLLY, registrert for de samme produkter, vil være sammenlignbart med å registrere figurmerket 'Valvo cars' med et bilde av en vei og hvor Valvo er det dominerende elementet i merket. Det er selvfølgelig KiMs klare oppfatning at ordmerket VOLVO åpenbart vil være til hinder for en slik registrering, til tross for at man selvfølgelig ser forskjell på merkene når man holder dem ved siden av hverandre. Som i tilfellet med Polly og Pally, så er det bare én vokal som er byttet ut. KiMs Norge AS ber på denne bakgrunn om at registreringen av figurmerket Pally biscuits, reg nr kjennes ugyldig." Ved brev av 26. mai 2011 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til fredag den 26. august 2011 med innsendelse av en eventuell imøtegåelse. Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt på Patentstyrets konto den 24. juni 2011.

9 Annen avd. sak nr I sin imøtegåelse, innkommet den 19. august 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til klagers brev datert 22/ Klager hevder at varemerket Pally Biscuits er registrert i strid med KIMs rettigheter til varemerket Polly, jf varemerkeloven 16, litra a, ettersom det er fare for forveksling mellom de to merkene. Innehaver av det registrerte figurmerket Pally Biscuits er sterkt uenig i dette og første avdelings avgjørelse understøtter innklagedes synspunkter. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-251/95, Sabel v. Puma, premiss 16. Ved vurderingen av om forvekslingsfare foreligger, må det foretas en vurdering av merkenes begrepsmessige, visuelle og fonetiske likhetstrekk. Denne sammenligningen må baseres på et helhetsinntrykk, der særlig merkenes distinktive og dominante elementer vektlegges, jf. EFdomstolens dom i sak C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport 22 ff. Faren for forveksling skal vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet. De aktuelle varene vil i første rekke henvende seg til den vanlige gjennomsnittsforbruker som må antas å være rimelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Klager anfører at forbruker tar kjøpsbeslutning på snacks på i gjennomsnitt 31 sekunder. Til dette skal det bemerkes at å stå foran en snackshylle i et halvt minutt er relativt lang tid. I løpet av denne tiden har forbrukeren god tid til å merke seg de ulike merkevarene og ta et veloverveid valg. Den jevne forbruker av denne typen varer er merkebevist, hvilket i tillegg til de øvrige ulikhetene mellom merkene, ytterligere minimerer faren for forveksling. Klager anfører at Polly ikke er et vanlig jentenavn i Norge og at gjennomsnittsforbrukerens eventuelle assosiasjoner til et jentenavn ikke er sterke. Til dette skal det bemerkes at selv om det ikke er veldig mange kvinner som heter Polly i Norge i dag, er det like fullt et jentenavn, i kontrast til søkers merke pally biscuits som på ingen måte er et egennavn, og følgelig ikke vil bli assosiert med det heller. Klagers anførsel om at Polly i utgangspunktet var egnet til å oppfattes som et papegøyenavn medfører ikke riktighet. Gjennom klassikeren Folk og røvere i Kardemomme by blir de aller fleste barn, og også voksne, godt kjent med papegøyen Polly, kanskje særlig gjennom sangen Jeg er en papegøye fra Amerika. Folk og røvere i Kardemomme by er en klassiker som er kjent over hele Norge, og er høyst aktuell så vel nå som tidligere. De aller fleste assosierer fortsatt Polly med en papegøye, og anser det som et papegøyenavn. At merket Polly i følge klager er et godt kjent merke for peanøtter endrer ikke på dette. Videre anfører klager at selv om søkers merke er et figurmerke, er det pally som er det klart dominerende elementet i merket. Søker er ikke enig i dette. Søkers merke er et svært utpreget figurmerke, og det er bildet som vil være dominerende for det visuelle inntrykket. Merket består

10 Annen avd. sak nr av en oval sirkel med bilde av en gård, med et hus og en mølle. Ordelementet pally biscuits fremkommer i merkets øvre og nedre del. Selv om elementet biscuits i søkers merke er beskrivende, er det en del av figurmerket som en helhet, og må derfor vektlegges i denne sammenhengen. Søkers merke vil på grunn av figurelementet gi assosiasjoner til noe landlig eller hjemmelaget i motsetning til fabrikklaget. Det er klart at helhetlig sett er det visuell ulikhet mellom søkers figurmerke og klagers ordmerke, og at dette forhindrer forvekslingsfare. Klager anfører at det muntlig er liten forskjell på de to merkene. Søker er ikke enig i dette. Søkers merke inneholder ordelementene pally biscuits mens klagers merke består av navnet Polly. Ordelementet pally biscuits vil vanskelig kunne høres ut som Polly, og merkene er således ikke muntlig forvekselbare. Selv om gjennomsnittsforbrukeren skulle omtale søkers merke bare som pally uttales vokalene A og O svært ulikt både på norsk og engelsk, og skaper således uttalemessig ulikhet mellom de to merkene. Dette forhindrer forvekslingsfare også når merkene uttales muntlig. Søker kan si seg enig med klagers anførsel om at ordet pally ikke har noen alminnelig kjent betydning i Norge, og at det i utgangspunktet ikke knytter seg et klart forestillingsbilde til ordet. Imidlertid er søkers merke et figurmerke, slik at forbrukeren vil se ordet pally i sammenheng med det landlige bildet i merke. Forestillingsbildet vil bli deretter. Ordmerket Polly har imidlertid et klart forestillingsbilde, da det henviser til et navn, ofte et papegøyenavn, eller til peanøtter, som anført av klager. Klager anfører at Polly er et velkjent varemerke som utnytter et utvidet vern, og at merket må reserveres et visst rom for utvidelse av sitt sortiment. Til dette bemerkes det at søkers merke er søkt for likeartede varer som merket Polly er registrert for. Det vil derfor ikke ha noen betydning om merket Polly skulle ha vern for også et større utvalg varer. Det ovennevnte viser at søkers merke ikke er forvekselbart med klagers merke. Følgelig har søker ingen hensikter om å utnytte den goodwillen som er knyttet til merket Polly, som anført av klager. Klager anfører at det ikke kan forstås på annen måte enn at Pally Holland var enig i at merkene var forvekselbare og derfor trakk tilbake søknaden om ordmerket pally i Dette er kun en antagelse fra klagers side, og kan følgelig ikke tillegges vekt. I forbindelse med denne henvisningen fra klager har også Patentstyret uttalt i avgjørelsen av 22/ at Styret er av den oppfatning at merkeforskjellen i nærværende sak er noe større på grunn av forestillingsbildet figuren gir. Styret uttaler at merkene er tilstrekkelig ulike til at de ikke blir forvekslet når begge brukes på bakverk og konditorvarer. Den tidligere saken tjener følgelig ikke som et sammenligningsgrunnlag for nærværende sak. Klager avslutter med en hypotetisk registreringssituasjon. Det tenkte eksempelet tilfører ikke nærværende saken noe av verdi, da potensielle registreringer og mothold skal vurderes konkret i den enkelte sak. Det ovennevnte viser at det er ingen fare for at omsetningskretsen vil komme til å ta feil av søkers figurmerke og klagers ordmerke, eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Avslutningsvis vil søkers også poengtere at ingen av klagers merker ble motholdt i søknadsomgangen ex officio, samt at første avdeling fant at det ikke forelå forvekslingsfare. Dette skulle dermed tale for at merkene ikke er forvekselbare.

11 Annen avd. sak nr Vi ber på dette grunnlag om at innsigelsen avvises og at søkers merke fremmes for endelig registrering." Ved brev av 24. august 2011 er innsigers fullmektig oversendt gjenpart av registreringshavers imøtegåelse med frist til mandag den 24. oktober 2011 med innsendelse av eventuelle kommentarer. Ved brev av 30. august 2011 opplyser innsigers fullmektig om at det ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer på KiMs Norge As` vegne. Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys både av den innkomne klage og motpartens imøtegåelse av 19. august Den 27. september 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 22. mars Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. I innsigelsessaker gjelder fortsatt reglene i varemerkeloven av 1961 når det er reist innsigelse mot et varemerke som ble registrert før varemerkeloven av 2010 trådte i kraft. Slike registreringer kan oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldige bare i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter varemerkeloven av 1961, jf. varemerkeloven av fjerde ledd første punktum. Etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 (ny lov 16 bokstav a) kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et registrert varemerke som har rettsvern fra en tidligere dato. Spørsmålet om to merker er forvekselbare avgjøres ut fra en helhetsvurdering,

12 Annen avd. sak nr der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd (ny lov 16 bokstav a, 4 første ledd og 1 første ledd). Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, jf. varemerkeloven 4, jf. 6 første ledd (ny lov 4 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt , NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Ved vurderingen av kjennetegnslikhet skal det legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det skal særlig tas hensyn til de delene av kjennetegnet som har høy grad av særpreg eller er dominerende, jf. EU-domstolens dom i sak C-120/04 Thomson Life, premiss 28. Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. høyesterettsdommen i Rt søtt + salt, samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I saken her foreligger vareoverlapping som redegjort for av Første avdeling. Det dreier seg altså om identiske, eventuelt sterkt likeartede varer, idet "bakverk og konditorvarer" i klasse 30 også vil kunne omfatte "kjeks" og "kaker". Dette tilsier i seg selv en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. I tillegg kommer at innsigerens ordmerke POLLY (registreringsnummer ) utvilsomt gjennom flere år har vært godt kjent som varemerke innen snacksmarkedet i Norge en varekategori som ligger nært opp til kjeks og bakervarer. Annen avdeling viser til den dokumentasjon som innsigeren har innlevert og som viser at POLLY hadde 33 prosent

13 Annen avd. sak nr markedsandel av snacksnøttemarkedet her i landet i Videre viser Annen avdeling til den fremlagte markedsundersøkelsen fra 2011, som dokumenterer at norske forbrukere av salt snacks har god kjennskap til merket POLLY. Denne dokumentasjonen er riktignok av nyere dato enn registreringen av merket PALLY BISCUITS, men den dokumentasjon innsigeren har fremlagt i form av eksempler på reklame for POLLY som ble lansert i 1957 viser at merket utvilsomt må ha vært velkjent også før dette tidspunktet. Endelig viser Annen avdeling til den dokumentasjon innsigeren har fremlagt for sine betydelige investeringer i merket. At POLLY er et velkjent merke medfører at det må anses å ha styrket sitt særpreg gjennom bruk, og dermed har et noe bredere vern ved forvekselbarhetsvurderingen, jf. Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer premiss 18. Dette styrkede særpreg medfører etter Annen avdelings syn også at en eventuell opprinnelig assosiasjon til et jente- eller papegøyenavn må anses noe redusert gjennom innarbeidelsen av merket. Annen avdeling er enig med innsiger i at gjennomsnittsforbrukeren av snacks i dagligvarehandelen nok først og fremst vil assosiere POLLY med peanøtter, og ikke med et jente- eller papegøyenavn. Ved den konkrete vurderingen av kjennetegnslikheten legger Annen avdeling vekt på at ordelementet PALLY er det klart dominerende i registreringshaverens merke. Dette ordet fremstår i større font og mer uthevet skrift enn det beskrivende tillegget BISCUITS. Annen avdeling legger videre vekt på at ordene PALLY og POLLY må anses som både visuelt og fonetisk svært like. Etter Annen avdelings syn er det heller ikke sannsynlig at ordet PALLY vil ha noe klart forestillingsbilde knyttet til seg blant norske gjennomsnittsforbrukere i dagligvarehandelen. Kjøpsbeslutninger innen dette segmentet tas som dokumentert av innsiger meget raskt. Under slike omstendigheter finner Annen avdeling det mer sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil assosiere PALLY med det velkjente varemerket POLLY enn med den engelske betydningen kameratslig/vennlig. Annen avdeling kan heller ikke se at det figurative elementet i det kombinerte merket er egnet til å forhindre forvekslingsfare. Elementet er ikke særlig dominerende i helhetsinntrykket av merket, og det fremstår som en alminnelig illustrasjon av landlige omgivelser som gir assosiasjon til landbruk. Denne assosiasjonen vil være aktuell også for merket POLLY. Etter Annen avdelings syn er det mest sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det kombinerte merket PALLY BISCUITS som en variant av POLLY for kjeks og bakervarer. Det foreligger dermed risiko for forveksling for de varene i klasse 30 som merket PALLY BISCUITS er registrert for.

14 Annen avd. sak nr Klagen blir etter dette å ta til følge, og registreringen av merket PALLY BISCUITS blir å oppheve i sin helhet, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 21 a første ledd. Det avsies slik kjennelse: Registreringen av det kombinerte merket PALLY BISCUITS oppheves. Kaja Midtbø Stadshaug (sign.) Ida M. Andrén (sign.) John Asland (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00015 Klager: Monster Energy Company Representert ved: Zacco Norge AS Innklaget: Dassault Wine Estates Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8055 Reg. nr. 248702 Søknadsnr. 200811731 Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen,

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

DOK peppenos.no

DOK peppenos.no DOK-2016-02 peppenos.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-20 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-02 STIKKORD: peppenos.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016.

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 17. februar 2017 Vår referanse TM69720NO00-LCO/LCO Vår tidligere ref. Norsk varemerkesøknad nr. 201605738 UTAH JAZZ (fig.) NBA Properties Inc INNLEDNING Vi viser

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

AVGJØRELSE 27. mars 2015 Sak VM 14/077. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 27. mars 2015 Sak VM 14/077. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 27. mars 2015 Sak VM 14/077 Klager: Aloe Vera of America Inc Representert ved: Arntzen de Besche Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00159 29. mai 2017 Klager: Representert ved: Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS Innklagede: Representert ved: L oreal Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

DOK lenovo.no

DOK lenovo.no DOK-2016-45 lenovo.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-45 STIKKORD: Lenovo.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00211 Dato: 2. mars 2017 Klager: Representert ved: FCA US LLC Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7720 Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7863 Int. reg. nr. 834 512 Nasj. ref. nr. 2004 11273 Innehaver: Tollco AB, Knivsta, Sverige Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger: E.I. du Pont de

Detaljer

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations.

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8123 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00090 Int. reg. nr. 0927776 Nasj. ref. nr. 200901477 Int. reg. dato: 2007.06.18 Registreringshaver: BeautyBank Inc, 767 Fifth

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

16/ mai Royal Innovation AS Advokatfirmaet Schjødt AS. Vikebø & Jørgensen AS Advokat Einar Christian Thue

16/ mai Royal Innovation AS Advokatfirmaet Schjødt AS. Vikebø & Jørgensen AS Advokat Einar Christian Thue AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00204 3. mai 2017 Klager: Representert ved: Royal Innovation AS Advokatfirmaet Schjødt AS Innklagede: Representert ved: Vikebø & Jørgensen AS Advokat Einar Christian Thue Klagenemnda

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8044 og 8045 Reg. nr. 234489 Søknadsnr. 200600631 Søker / innehaver: Birkebeinerrittet AS, Postboks 144, 2451 Rena Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

DOK-2015-46 fortumnett.no

DOK-2015-46 fortumnett.no DOK-2015-46 fortumnett.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-11-19 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-46 STIKKORD: Fortumnett.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7635 Søkn. nr. 2000 09716 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co., Seattle, Washington, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7635 Søkn. nr. 2000 09716 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co., Seattle, Washington, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7635 Søkn. nr. 2000 09716 Innehaver: Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co., Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7889 Reg.nr. 230 014 Søknadsnr. 2005 01930 Søker / innehaver: Helge Dykesten, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Olaer Industries S.A., Colombes,

Detaljer

16/ september TINE AS Advokatfirmaet Grette DA. Norvegia Spirits AS Advokatfirmaet Haavind AS

16/ september TINE AS Advokatfirmaet Grette DA. Norvegia Spirits AS Advokatfirmaet Haavind AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00199 13. september 2017 Klager: Representert ved: TINE AS Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Norvegia Spirits AS Advokatfirmaet Haavind AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015-49 abus.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-12-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-49 STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer