PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig."

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg.nr Søknadsnr Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781 Stryn, Norge Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, Norge Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 10. juli 2009, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket "WOODS OF NORWAY" ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partene samme dag. Søknaden om registrering av det ordmerket ble innlevert den 28. januar Merket ble besluttet registrert den 4. april 2008, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 16/2008, med publiseringsdato mandag den 14. april 2008, med følgende varefortegnelse: Klasse 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 21/2008, med publiseringsdato mandag den 19. mai 2008 Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket "WOODS OF NORWAY" er egnet til å forveksles med det nasjonalt registrerte ordmerket "MOODS OF NORWAY", reg. nr ( ), innlevert den 23. november 2006 og registrert den 6. september 2007 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 25, 32, 33 og 35 (hele vare- og tjenestefortegnelsen er

2 Annen avd. sak nr gjengitt nedenfor), og at merket "WOODS OF NORWAY" således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4 første ledd bokstav b). Vare- og tjenestefortegnelse for norsk varemerkeregistrering nr ( ): Klasse 9: Briller og solbriller samt tilbehør til disse. Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene), slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe briller og solbriller, samt tilbehør til disse, klær, fottøy og hodeplagg, øl, mineralvann, kullsyreholdig drikker og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker (unntatt øl). Innsigelsen var videre begrunnet med at merket "WOODS OF NORWAY" er egent til å forveksles med innsigers foretaksnavn "Moods of Norway AS", org. nr , innført i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret den 3. februar 2005 med bransjeangivelsen: " Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk" og med formål: "Design, produksjon og salg av tekstilvarer og tilbehør. Selskapet skal også kunne ta del i annen virksomhet tilknyttet bransje.", og at merket "WOODS OF NORWAY" således også på dette grunnlag er uregistrerbart i medhold av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4 første ledd bokstav b). Registreringshaver innleverte ingen imøtegåelse av innsigelsen under sakens behandling i Patentstyrets Første avdeling. Med hensyn til innsigers anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse av 10. juli 2009 var begrunnet som følger:

3 Annen avd. sak nr Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Det søkte merket ønskes registrert for blant annet "øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker" i klasse 32 og alkoholholdige drikker (unntatt øl.) i klasse 33. Innsigers registrering er registrert for blant annet "øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdnkker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker i klasse 32 og alkoholholdige drikker (unntatt øl) i klasse 33. Det foreligger således vareidentitet, jf. varemerkeloven 6 første ledd første punktum. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene, vil henvende seg til den vanlige gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at merkene er visuelt svært like ved at den eneste forskjellen mellom merkene er den første bokstaven W og M. Innsigers bokstav M er snudd opp ned og utgjør en W. Innsigers merke er svært godt kjent og registrert i flere land. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnslikheten. De aktuelle merkene består av en sammenstilling av ordene WOODS OF NORWAY og MOODS OF NORWAY. De innledende elementene er dermed forskjellige, mens det avsluttende elementet OF NORWAY er visuelt og fonetisk like. Selv om den første bokstaven i merkene er visuelt forskjellig er de resterende 12 bokstavene identisk og i samme rekkefølge. Visuelt fremstår dermed merkene som like. Fonetisk er det større forskjeller mellom merkene. WOODS antas på grunn av sitt meningsinnhold, se nedenfor, å bli uttalt med kort o-lyd, WODS. Innsigers merke vil på grunn av sitt meningsinnhold, se nedenfor, bli uttalt med en lang o-lyd, MOODS. Dette sammen med den fonetiske forskjellen som ligger i uttalen av bokstavene W og M, medfører at det foreligger både fonetiske likheter og forskjeller. Det anses som klart at den norske omsetningskretsen vil oppfatte ordet WOODS som flertallsformen av ordet skog når det er sammenstilt med ordene OF NORWAY. Ordet MOODS antas å bli oppfattet som ordet sinnsstemninger når det er sammenstilt med ordene OF NORWAY, jf. Ordnett.no. Merkene antas å bli oppfattet med betydningsinnholdet norske skoger og sinnsstemninger fra Norge. Etter Patentstyrets syn fremkaller merkene på denne

4 Annen avd. sak nr måten et helt forskjellig betydningsinnhold. Det faktum at begge merkene angir en tilknytning til Norge har mindre betydning i denne sammenheng. En henvisning til nasjonal opprinnelse er så vanlig at det ikke vil dominere det innholdsmessige helhetsinntrykket. Det er de innledende ordene som dominerer betydningsinnholdet av merkene. Ordet skog fremkaller etter vårt syn helt andre assosiasjoner enn ordet sinnsstemning. Merkene fremstår etter vårt syn med et forskjellig betydningsinnhold. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling mellom de aktuelle kjennetegnene. Det er i denne vurderingen lagt vekt på at merkene fremkaller et forskjellig betydningsinnhold og at merkene har fonetiske merkbare forskjeller. Betydningsinnholdet av innsigers merke, sinnsstemninger fra Norge, er videre til en viss grad suggestiv ved å kunne bli oppfattet som et salgsfremmende eller reklamemessig utsagn. Dette medfører at innsigers merke ikke kan anses å inneha et sterkt særpreg med tilhørende omfattende verneområdet. Etter vår vurdering inneholder innsigers merke en normal grad av særpreg med et tilsvarende begrenset verneområde. Forskjellen i betydningsinnholdet og den fonetiske forskjellen som fremkommer i begynelsen av merkene, skaper tilstrekkelig avstand til at det ikke kan antas å foreligger fare for forveksling. Patentstyret kan ikke se at denne vurderingen blir annerledes i forhold til foretaksnavnet Moods of Norway AS. *** Anførselen om at innsigers merke er svært godt kjent fremstår i denne saken som udokumentert og blir derfor ikke tillagt vekt. Patentstyret kan heller ikke se at innsigers registreringer i andre land har betydning i dette henseende. Merket er således registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd. Innsigers begrunnede klage over Første avdelings avgjørelse innkom den 10. september Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 17. september 2009, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig: "KLAGE OVER AVGJØRELSE I INNSIGELSESSAK, SNR Innledning Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av og vil på vegne av innsiger MOODS OF NORWAY DA, bringe saken inn for behandling ved Patentstyrets Annen avdeling, jf. varemerkeloven 22 annet ledd. I Patentstyrets ovenfor angitte avgjørelse er registreringen av varemerket "WOODS OF NORWAY" opprettholdt mot innsigelse fra nærværende innsiger. I nærværende klage fastholdes at det søkte merke er egnet til å forveksles med innsigers merke med reg. nr MOODS

5 Annen avd. sak nr OF NORWAY, samt med innsigers foretaksnavn MOODS OF NORWAY DA, jf. vml 14 første ledd nr Vare- og tjenestelikhet Patentstyret har i sin avgjørelse tiltrådt innsigers anførsel om at det foreligger identitet mellom de varer det søkte merke ønskes registrert for, og de varer innsigers merke har oppnådd registreringsvern for. Det er derved åpenbart at varene vil bli omsatt innenfor samme omsetningskrets. 3. Kjennetegnslikhet Etter vår oppfatning foreligger også tilstrekkelig kjennetegnslikhet. I Patentstyrets vurdering er det vist til at "gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide". I de refererte kriteriene alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert er det også rom for fortolkning. Vi vil anføre at med en såvidt streng fortolkning som lagt til grunn av Patentstyret i denne saken er det vanskelig å se for seg at en slik gjennomsnittsforbruker noen gang vil forveksle to varemerker, selv som i dette tilfelle hvor merkene er tilnærmet identisk. Patentstyret har innledningsvis i sin vurdering uttalt at "faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler". Denne uttalelsen står i motsetning til den vurdering som følger senere i avgjørelsen, hvor den "flyktige" måten omsetningskretsen gjerne møter merkene på, ikke er hensyntatt. Vi vil også vise til Lloyd v. Klijsen i EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 hvor det uttales at det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha anledning til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han har av dem i erindringen. Dette gjelder tilsvarende i nærværende sak. Patentstyret har i sin avgjørelse lagt avgjørende vekt på at merkene fremkaller et forskjellig betydningsinnhold og at merkene har fonetisk merkbare forskjeller. I vurderingen er det også vektlagt at varemerket MOODS OF NORWAY ikke innehar et sterkt særpreg med dertil hørende omfattende verneområde. Vi er uenig i denne vurderingen, hvilket redegjøres nærmere for nedenfor. Det er i Patentstyrets avgjørelse henvist til EF-domstolens avgjørelse C-25/97 Sabel v Puma, og vi tiltrer denne. Det er særskilt det faktum at omsetningskretsen kan ta feil av merkene som er ledende for vår argumentasjon nedenfor. 3.1 Betydningsinnhold Det er riktig at merkene, forutsatt at de blir riktig oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren, har forskjellig betydningsinnhold. Merkenes betydningsinnhold vil likevel ha en mindre fremtredende rolle på grunn av merkenes foretiske og visuelle likheter. Den slående likheten både fonetisk og visuelt medfører en stor risiko for at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen ikke vil oppfatte merkenes forskjellige betydningsinnhold. 3.2 Visuelt inntrykk

6 Annen avd. sak nr Den eneste forskjell som skiller merkene fra hverandre er deres første bokstav, som er henholdsvis M og W. W er en bokstav som ved et raskt visuelt møte med varen eller reklame for denne kan misoppfattes som M. Det må her nevnes at MOODS OF NORWAY på kort tid har blitt et svært godt kjent merke i Norge. Dokumentasjon for dette ettersendes. Dette betyr at personer som har kjennskap til merket, i et møte med varemerket WOODS OF NORWAY, feilaktig kan tro at varens kommersielle opprinnelse er MOODS OF NORWAY. 3.3 Fonetisk likhet Patentstyret har lagt til grunn at ordet "WOODS vil bli uttalt med enn kortere o-lyd enn MOODS. Vi vil fremheve at i en vanlig omtale av ordene er det ikke en merkbar forskjell ved uttalen. Det må vektlegges at varemerkene med engelsk tekst vil bli uttalt som del av en setning med ellers norske ord, hvilket må antas å påvirke uttalen. MOODS vil derved kunne uttales med tilsvarende kort o-lyd som WOODS. 3.4 MOODS OF NORWAY et sterkt og særpreget merke I en kombinasjon mellom å spille på at klærne gir uttrykk for "sinnsstemninger fra Norge" samtidig som varer gir uttrykk for nyhet og originalitet, har merket klart å opparbeide seg en sterkt innarbeidelsesvern i Norge, jf. vml 2, hvilket må tillegges stor vekt ved vurderingen av merkets særpreg. Innarbeidelse vil som allerede nevnt bli dokumentert. Patentstyrets uttalelse om at innsigers merke må anses for å ha et begrenset verneområde, er derved ikke riktig. 4. Konklusjon Vi vil etter dette hevde at ulikheten i ordenes betydningsinnhold og fonetiske uttrykk ikke i tilstrekkelig grad skiller merkene fra hverandre. Etter vår vurdering foreligger i dette tilfelle en stor grad av merkelikhet. Da det foreligger vareidentitet konkluderes fra innsigers side at det foreligger fare for forveksling etter varemerkeloven 14 1 nr. 4 og 6. Patentstyrets avgjørelse i Første Avdeling bes etter dette opphevet og merket nektes registrert i sin helhet." Ved brev av 25. september 2009 er registreringshaver oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til 25. november 2009 til innsendelse av en eventuell imøtegåelse. Det var ikke innkommet noe svar fra registreringsinnehavers fullmektig ved svarfristens utløp. Den 21. januar 2010 sender innsigers fullmektig inn et tillegg til klagen, med tilhørende vedlegg, hvor han uttaler: "TILLEGG TIL KLAGE TIL 2. AVDELING I SAK 7970 Vi viser til vår klage av 10.september 2009 til 2. avdeling i sak nr hvor det er tatt forbehold for innsending av ytterligere dokumentasjon for at varemerket MOODS OF NORWAY er velkjent som varemerke i Norge.

7 Annen avd. sak nr MOODS OF NORWAY er som vist til i klagen brukt i en slik utstrekning og over så lang tid at det er velkjent over hele landet, og har opparbeidet en særegen anerkjennelse og anseelse i hele Norge. Nedenfor fremlegges et utvalg av den omfattende mengden med omtale som finnes av varemerket i norsk media, hvor de aller fleste er utgitt over hele landet. Når det gjelder Oslo City guide må det fremheves at dette er et magasin som i stor grad leses av turister i Oslo, herunder også norske turister, slik at omtale i så måte også når lesere fra hele landet. Bilag 1: Artikkel i Finansavisen 19. juli 2003 med omtale av MOODS OF NORWAY. Bilag 2: Stilguide i bladet MANN, august 2003 Bilag 3: Artikkel om MOODS OF NORWAY i Bergens tidende, Bilag 4: Omtale i avisa Fjordingen, Stryn 12. desember 2003 Bilag 5: Oslo City guide november/desember 2005 /januar 2006, side 18, 19, 20 og 21. Bilag 6: Omtale av MOODS OF NORWAY på Bilag 7: Oslo City guide august/september 2006, side 1, 38, 40 og 42 Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Artikkel i kjendis.no med omtale av MOODS OF NORWAY Artikkel i Aftenposten (papir- og nettutgave) med omtale av MOODS OF NORWAY Profilering av MOODS OF NORWAY i reiselivsportalen Artikkel i Dagbladet.no med omtale av MOODS OF NORWAY Bilag 12: Artikkel om MOODS OF NORWAY i Dagens Næringslivs magasin D2, Moods of Norway DA viser til følgende omsetning i relevante år: 2004: 4,4 millioner 2005: 10 millioner 2006: 16 millioner 2007: 25 millioner 2008: 44 millioner 2009: 100 millioner Tallene viser en enorm økning av salget i de siste årene, med dertil økning i kjennskapen til merket. Selskapet har også økt sin omsetning i tiden etter søknadstidspunktet for WOODS OF NORWAY, i april 2008, hvilket også underbygger anførselen om at en registrering av dette merket vil innebære en urimelig utnyttelse av varemerket MOODS OF NORWAY. Vi viser nok en gang til at merket MOODS OF NORWAY er velkjent over hele landet. I den sammenheng vil vi vise til at merket allerede i 2004 var i salg i de 30 største stedene i Norge,

8 Annen avd. sak nr representert både i Sør-, Øst-, Vest- Midt- og Nord Norge. I 2009 har MOODS OF NORWAY 200 kunder spredt over hele landet. Vi er av den oppfatning at MOODS OF NORWAY tilfredsstiller de krav som stilles for å være vernet som velkjent varemerke ihht varemerkeloven 6 annet ledd. En registrering av merket WOODS OF NORWAY gir grunnlag for en urimelig utnyttelse og forringelse av merket MOODS OF NORWAY. På bakgrunn av det ovenfor angitte anføres at registreringen av reg.nr , med ordmerket WOODS OF NORWAY er i strid med varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. 6 og at den følgelig må oppheves. Det tas forbehold for innsending av ytterligere dokumentasjon." Ved brev av 25. januar 2010 er registreringshaver oversendt gjenpart av innsigers tilleggsskriv, samt de tilhørende vedlegg, og samtidig gitt frist til 26. februar 2009 til innsendelse av en eventuell imøtegåelse. I svarbrev av 25. februar 2010 uttaler registreringshaver: "Jeg registrerer at selskapet Moods of Norway via sin rådgiver Kjersti Staven-Garberg fremdeles overklager det registrerte varemerke Woods of Norway. Jeg hevder fremdeles at endelsen of Norway er så generell at den ikke på noen måte kan tilhøre selskapet Moods of Norway. Ved et hurtig søk på Google under kombinasjonen of Norway fremkommer treff. Dersom man søker på kombinasjonen Moods of Norway får man treff, og ved kombinasjonen Woods of Norway treff. Dette for å understreke hvor generelle disse betegnelsene er. Jeg vil selvsagt ikke hevde at Google skal være noen dommer i denne saken,men denne enkle sjekk viser l at kombinasjoner med of Norway er utallige, og derfor ikke kan være eiendommen til Moods of Norway uansett hvor mange ukeblader og aviser som har publisert artikler og/eller reklame om deres produkter. Spørsmålet blir derfor om Tunework ikke kan registrere ordet Woods for en varegruppe som er drikker fordi ordet Moods benyttes av et annet selskap for klær. Min tilnærming til saken er ikke så akademisk eller juridisk som Kjersti Staven-Garbergs, men snarere basert på det som jeg vil kalle sunn fornuft. Jeg kan ikke på noen måte se at det skal ha fremkommet ytterligere informasjon eller elementer fra Moods og Norway som kan danne grunnlag for at patentstyret skal til min motparts fordel avregistrere mitt registrerte varemerke Woods of Norway. Moods og Norway har aldri noensinne produsert drikkevarer, jeg har derimot vært aktiv i drikkevarebransjen i 22 år; jeg har som til hensikt å benytte meg av mitt varemerke i gruppen drikker, og ikke bare registrere merket for å blokkere andre. Jeg har, som det tydelig fremgår av min registrering, ingen intensjon om å produsere klær.

9 Annen avd. sak nr Jeg håper på en hurtig og endelig avgjørelse i denne sak, slik at jeg kan starte prosessen med å ta i bruk varemerket. Slik saken står i dag er dette noe jeg ikke våger å gjøre. Jeg må derimot påpeke at store ressurser, ikke minst i form av antall timer, er benyttet allerede og at et eventuelt medhold til Moods of Norway vil påføre Tunework et tap." I et siste skriv av 26. mars 2010 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til brev fra Patentstyret av 26. februar 2010 med frist til 26. mars 2010, for bemerkninger til motpartens brev av 25. februar På vegne av innsiger fastholdes de anførsler som er inngitt tidligere i saken. Det er ikke fremsatt argumenter fra søkers side som endrer ved vår oppfatning. Det er ikke relevant for saken at "of Norway" benyttes i utallige kombinasjoner. Det avgjørende er at det søkte merket WOODS OF NORWAY som sammenstilling både er egnet til å forveksles med innsigers merke jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, og i ethvert tilfelle utgjør en urimelig utnyttelse av innsigers velkjente merke jf. vml. 6 annet ledd. Vi anser saken som tilstrekkelig opplyst og ber om at Patentstyret tar saken opp til avgjørelse på dette grunnlaget." Ved Annen avdelings brev av 29. mars 2010 er registreringshaver oversendt gjenpart av innsigers siste skriv til orientering. Registreringshaver er i samme brev samtidig blitt orientert om at saken tas opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Innsigeren har anført at registreringen av merket WOODS OF NORWAY for drikkevarer vil krenke innsigerens rett til varemerket MOODS OF NORWAY idet det er egnet til å forveksles med innsigers merke, jf. varemerkeloven første ledd, jf. 14 første ledd nr. 6. Videre er det anført at merket ikke kan registreres idet det ville innebære en urimelig utnyttelse av innsigerens velkjente varemerke, jf. varemerkeloven annet ledd, jf. 14 første ledd nr. 6. Det er også anført at merket WOODS OF NORWAY vil krenke innsigerens rett til foretaksnavnet MOODS OF NORWAY, jf. varemerkeloven nr. 6.

10 Annen avd. sak nr Tilsvarende bestemmelser som de nevnte fra varemerkeloven 1961 finnes i ny varemerkelov 16 bokstav a), jf. 4. Vurderingen blir dermed den samme uansett om den foretas etter loven av 1961 eller den nye varemerkeloven. Annen avdeling vil i det følgende for ordens skyld vise til begge regelsett. Når det gjelder innsigerens anførsel om forvekselbarhet etter varemerkeloven første ledd, jf. den nye varemerkeloven 4 første ledd bokstav b, forutsetter slik forvekslbarhet at det foreligger en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering, der både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt («pascal søtt & salt»), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). I den foreliggende saken er det overlapp mellom de varer det yngre merket er registrert for, og enkelte av varene i motholdet. Dette tilsier i utgangspunktet en streng vurdering av kjennetegnslikheten. Merkene har også likhetstrekk, særlig visuelt. Annen avdeling finner likevel at det er tilstrekkelige forskjeller mellom merkene, særlig fonetisk og betydningsmessig, til at det ikke foreligger fare for forveksling. Annen avdeling er ikke enig med innsigeren i at det er så stor likhet mellom merkene visuelt og fonetisk at det kan legges til grunn at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen ikke vil oppfatte merkenes forskjellige betydningsinnhold. For Annen avdeling har innsigeren levert inn dokumentasjon vedrørende innarbeidelse av MOODS OF NORWAY. Annen avdeling finner det etter dette godtgjort at merket er innarbeidet for klesprodukter og tilbehør. Dette tilsier en strengere vurdering av kjennetegnslikheten for de

11 Annen avd. sak nr varer i klasse 9 og 25 som innarbeidelsen gjelder. Det er imidlertid ikke dokumentert noen innarbeidelse av merket for så vidt gjelder drikkevarer i klasse 32 og 33. Annen avdeling har kommet til at det styrkede særpreg som MOODS OF NORWAY har oppnådd ved innarbeidelse for klesprodukter, ikke kan medføre at det anses å foreligge risiko for forveksling med merket WOODS OF NORWAY brukt for drikkevarer i klasse 32 og 33. Det dreier seg om en type varer som ligger nokså fjernt fra de varene MOODS OF NORWAY er innarbeidet for, og som vil omsettes på annen måte. I tillegg kommer de nevnte forskjellene som eksisterer mellom de to merkene. Annen avdeling har etter dette kommet til at registreringen av WOODS OF NORWAY ikke vil krenke innsigerens rettigheter etter varemerkeloven første ledd, jf. 14 nr. 6, jf. den nye varemerkeloven 16 bokstav a) og 4 første ledd bokstav b). Registreringen kan dermed ikke kreves opphevet på dette grunnlaget. Neste spørsmål er om registreringen vil krenke innsigerens varemerkerettigheter etter bestemmelsen om utvidet vern for velkjente varemerker (kodakvern) i varemerkeloven annet ledd, jf. den nye varemerkeloven 4 annet ledd. Etter denne bestemmelsen gis det for velkjente varemerker et utvidet vern mot urimelig utnyttelse av eller skade på særpreg eller anseelse. I lys av dokumentasjonen innlevert av innsigeren for Annen avdeling, finner Annen avdeling at merket MOODS OF NORWAY må anses som så sterkt innarbeidet for klesprodukter og tilbehør i klasse 9 og 25 at det må anses å oppfylle vilkåret om å være velkjent for slike varer. Det er imidlertid klart at vernet for velkjente varemerker må avgrenses, og at dette skjer ved en helhetsvurdering, der blant annet likheten mellom merkene og avstanden mellom de aktuelle vareslagene har betydning. Det kan vises til Annen avdelings avgjørelse i sak 7836 LABAN (PS ), der det ble uttalt følgende: "Spørsmålet må være om det yngre merket hos gjennomsnittsforbrukeren utløser en assosiasjon til det velkjente merket, og utvalget finner det klart at avstanden mellom vare- eller tjenesteslagene da vil kunne ha avgjørende betydning. Berømte merker kan utløse assosiasjoner selv når man møter dem på helt nye vareslag, som ligger langt fra dem merket er kjent for. COCA-COLA vil lede tanken hen på leskedrikkprodusenten uansett hvilken vare det gjelder. Men for merker som ikke er like berømte, kan det kreves større nærhet mellom vareslagene for at relevante assosiasjoner skal melde seg."

12 Annen avd. sak nr I saken her finner Annen avdeling at forskjellene mellom merkene er tilstrekkelige til at det ikke kan legges til grunn at relevante assosiasjoner til MOODS OF NORWAY vil oppstå ved bruk av merket WOODS OF NORWAY for drikkevarer i klasse 32 og 33. Slike varer ligger som tidligere nevnt et stykke fra de varene som MOODS OF NORWAY er velkjent for. Det foreligger dermed ikke grunnlag for å oppheve registreringen av WOODS OF NORWAY i medhold av varemerkeloven annet ledd, jf. 14 nr. 6, jf. den nye varemerkeloven 4 annet ledd og 16 bokstav a). Når det gjelder det tredje grunnlaget for opphevelse påberopt av innsigeren, foretaksnavnet MOODS OF NORWAY, er det klart at vurderingen ikke kan falle annerledes ut. Foretaksnavnet er registrert med bransjeangivelsen "Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk". Med en slik bransjeangivelse kan ikke foretaksnavnet gi noe mer vidtrekkende vern mot bruk av merket WOODS OF NORWAY for drikkevarer enn varemerket MOODS OF NORWAY. Det er dermed heller ikke grunnlag for å oppheve registreringen av WOODS OF NORWAY i medhold av foretaksnavneloven 3-2 og 3-3, jf. varemerkeloven nr. 6, jf. ny varemerkelov 16 bokstav a). Etter dette kan klagen ikke gis medhold, og Første avdelings avgjørelse om å opprettholde registreringen blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8055 Reg. nr. 248702 Søknadsnr. 200811731 Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen,

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00015 Klager: Monster Energy Company Representert ved: Zacco Norge AS Innklaget: Dassault Wine Estates Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00009 26. april 2017 Klager: Representert ved: Just Fabulous Inc Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations.

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8123 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00090 Int. reg. nr. 0927776 Nasj. ref. nr. 200901477 Int. reg. dato: 2007.06.18 Registreringshaver: BeautyBank Inc, 767 Fifth

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse Vår ref.: OP2015/00097 Registreringsnr.: 278817 Saksnr.: 201410025 Varemerke: DEESTONE Innehaver: Deestone Limited Innehavers fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS Innsiger: BRIDGESTONE CORPORATION, BRIDGESTONE

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016.

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 17. februar 2017 Vår referanse TM69720NO00-LCO/LCO Vår tidligere ref. Norsk varemerkesøknad nr. 201605738 UTAH JAZZ (fig.) NBA Properties Inc INNLEDNING Vi viser

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00211 Dato: 2. mars 2017 Klager: Representert ved: FCA US LLC Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00044 1. september 2017 Klager: Representert ved: Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/00036 Klager: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072 Klager: CCS Healthcare AB Representert ved: L-O Lundquist Patentbyrå AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052 Klager: Smith & Nephew Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge

Detaljer