PROTOKOLL. " Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers""

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr Fullmektig: Advokat Ulrik A. Hegnar, Oslo Begjæring inngitt av: Veolia Miljø AS, Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 26. juni 2007, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet NORSK GJENVINNING AS ble tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket NORSK GJENVINNING AS ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregistrert den 25. september 2006, med følgende bransjeangivelse / næringskoden: " Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet NORSK GJENVINNING AS er egnet til å forveksles med det registrerte kombinerte varemerket NORSK GJENVINNING, reg. nr ( ), innlevert den 21. mai 1999, registrert for en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 35, 37, 39, 40 og 42, egnet til å forveksles med det registrerte kombinerte merket NORSK GJENVINNING, registrering nr ( ), innlevert den 14. juni 1999, registrert for en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 35, 37, 39, 40 og 42, samt egnet til å forveksles med det registrerte ordmerket NORSK GJENVINNING, ( ), innlevert den 21. juni 2006, registrert for en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 1, 4, 6, 9, 11, 17, 19, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41 og 42, og at foretaksnavnet NORSK GJENVINNING AS således er I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. De to registrerte kombinerte varemerkene er gjengitt nedenfor: Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at kravstiller kun hadde registrert NORSK GJENVINNING som et kombinertmerke på tidspunktet [da] innkrevde registrerte sitt foretaksnavn. Et kombinert merke er et varemerke som består av logo- og tekstelementer, og innebærer i første omgang bare en enerett til selve logoen. I de tilfeller der tekstelementet anses som distinktivt, så vil en registrering også innebære en enerett til dette merkeelementet. Det er også på det rene at kravstiller har bedre prioritet på sin varemerkesøknad, ordmerket NORSK GJENVINNING, nå registrering hos Patentstyret med registrerings nr Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerke). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og kravstillers varemerke må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. NORSK GJENVINNING kan generelt sett ikke sies å inneha en slik atskillende (distinktiv) evne, da navnet kun angir virksomhetens art og nasjonalitet. Det betyr at skal kravstiller nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, må kravstillers varemerke anses å være innarbeidet som forretningskjennetegn på det tidspunktet innkrevde registrerte sitt foretaksnavn, det vil si før Siden kravstillers ordmerke NORSK GJENVINNING er registrert av Patentstyret, og således allerede vurdert å oppfylle varemerkelovens krav om innarbeidelse, legges dette til grunn og drøftes ikke nærmere her. Når det gjelder bransjelikheten mellom de to navnene, er det innkrevde foretaksnavnet registrert i Foretaksregisteret med næringskode " Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers". Det fremkommer også av formålsangivelsen i Foretaksregisteret at virksomheten også bedriver "Kjøp og salg av brukte elektriske maskiner og andre varer, eksport og import av brukte elektriske maskiner og andre varer og annet som hva hermed hører med, kjøp og salg av verdipapirer, samt å eie, kjøpe, selge og forvalte fast eiendom eller andeler av slike gjennom aksjer og selskapsandeler av ethvert slag". Kravstillers varemerke er registrert for diverse varer og tjenester i klasse 1, 4, 6, 9, 11, 17, 19, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41 og 42, nærmere angitt som "Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, eiendomsomsetning" i blant annet klasse 36. Patentstyret finner på denne bakgrunn at

3 2. avd. sak nr innkrevde opererer innenfor samme type tjenester som omfattes av varefortegnelsene til klagers registrerte varemerker. Det foreligger dermed bransjeidentitet, jf. foretaksnavneloven 3-3. Når det gjelder kjennetegnslikhet, er navnene identiske. Det er således ingen tvil om at NORSK GJENVINNING vil være forvekselbart med kravstillers innarbeidede varemerke, NORSK GJENVINNING. Patentstyret finner på bakgrunn av en helhetsvurdering at det innkrevde foretaksnavnet innebærer en krenking av kravstillers registrerte varemerke etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen oppheves. Klage fra Norsk Gjenvinning AS over 1. avdelings avgjørelse, innkom til Patentstyret den 28. august Klagen er innkommet rettidig. Den 29. august 2007, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 26. juni 2007 om å oppheve registreringen av foretaksnavnet. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 20. september 2007, innen fakturafristen. I klagen anfører Norsk Gjenvinning AS: Det vises til avgjørelse datert , sendt og sakens tidligere dokumenter. vedlegg. Innkrevede Norsk Gjenvinning AS er uenig i avgjørelsen og påpeker at avgjørelsen for det første kun tar utgangspunktet i foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Videre vil jeg påpeke at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til at Veolia Miljø AS som kravstiller selv har slettet firma som innholdt navnet Norsk Gjenvinning og fortløpende har endret navn på alle sider og andre mottaksstasjonene til Veolia Miljø AS. Videre har man i avgjørelsen ikke tatt tilstrekkelig hensyn til 3-2 i foretaksnavneloven. I Norsk lovkommentar påpekes det at i praksis innebærer dette at det som utgangspunkt bare er foretaksnavn som oppfyller særpregskravet i varemerkeloven som kan få vern mot lignende eller identiske varemerker, og at foretaksnavn uten særpreg bare vil ha vern mot identiske foretaksnavn. Som det fremgår i sakens papirer har jo Patentstyret selv påpekt at ordene norsk gjenvinning ikke oppfyller særpreghetskravet i varemerkeloven.

4 2. avd. sak nr På vegne av innkrevede Norsk Gjenvinning AS ber jeg om at avgjørelsen endres av Patentstyrets 2 avdeling. I sin imøtegåelse av 2. november 2007 uttaler Veolia Miljø AS: Det vises til Styrets oversendelse av klage den 30. august 2007 med frist for besvarelse 1. oktober 2007 og senere fristutsettelse til 2. november Norsk Gjenvinning AS klager over Patentstyrets avgjørelse av 18. juni 2007 der registreringen av foretaksnavnet Norsk Gjenvinning AS ble opphevet slik at Veolia Miljø AS fikk medhold i sitt krav. Veolia Miljø AS har følgende kommentarer til klagen; Klagers aktuelle registrerte firmaet NORSK GJENVINNING AS er egnet til å kunne forveksles med vår klients varemerke NORSK GJENVINNING, i henhold til norsk varemerkeregistrering nr , og Registreringene har prioritet fra 21. mai 1999, 14. juni 1999 og 21. juni Norsk Gjenvinning AS har stiftelsesdato 24. juli 2006 og ble registrert i Enhetsregisteret 25. september Etter dette har selskapet en dårligere rett til kjennetegnet Norsk Gjenvinning enn Veolia Miljø AS. For øvrig vises det til klage over Foretaksregisterets vedtak om registrering av foretaksnavnet NORSK GJENVINNING AS under org.nr av 11. oktober 2006 i sin helhet. Etter foretaksnavneloven 2-6 nr 4, er det forbudt å registrere et foretaksnavn som er egnet til å kunne forveksles med en annens kjennetegn, for eksempel foretaksnavn eller varemerke. Det at Veolia Miljø AS skal ha slettet det opprinnelige firmaet som inneholdt kjennetegnet Norsk Gjenvinning, har ingen betydning, da Norsk Gjenvinning fortsatt er et kjennetegn og varemerke som brukes av Veolia Miljø AS. Veolia Miljø AS er videre innehaver av eiendomsselskapet Norsk Gjenvinning Miljøeiendommer AS med org. nr Veolia Miljø AS har kunder i Norge, mange av disse har de inngått langsiktige kontrakter med i navnet Norsk Gjenvinning. Varemerket Norsk Gjenvinning brukes fortsatt både som navn og i logo på biler og utstyr, herunder containere i hele landet. Videre er domenene norskgjenvinning.no, ng.no og norskgjenvinning.no, fortsatt i bruk, og selskapet har tre gyldige varemerkeregistreringer for NORSK GJENVINNING. Det må derfor være utvilsomt at Veolia Miljø AS fortsatt bruker kjennetegnet og varemerket Norsk Gjenvinning, og har en stor kommersiell interesse i dette varemerket, og ikke minst har best rett til dette kjennetgnet. Videre viser klager til at avgjørelsen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til foretaksnavneloven 3-2, der det pekes på at i et foretaksnavn, for å ha vern, må oppfylle krav til særpreg i varemerkelovens 13.

5 2. avd. sak nr Det er noe underlig at dette blir tatt opp, da dette forutsettes oppfylt i den påklagede avgjørelsen, da Patentstyret nettopp har godkjent registrering for Norsk Gjenvinning på bakgrunn av innarbeidelse. Varemerket Norsk Gjenvinning er således innarbeidet innen den aktuelle omsetningskretsen og oppfattes etter dette som særlig kjennetegn for noen sine varer, jf varemerkelovens 2. Varemerket har således opparbeidet seg særpreg gjennom bruk, jf varemerkelovens 13, 1. ledd, 2 setning. Da det allerede har vært tatt stilling til om varemerket fyller kravet til særpreg, har man ikke funnet nødvendig å gjennomgå dette på nytt i avgjørelsen. Vi viser for øvrig til omfattende dokumentasjon som tidligere er innsendt i forbindelse med klage over Foretaksregisterets vedtak om registrering av foretaksnavnet NORSK GJENVINNING AS under org.nr av 11. oktober 2006, dokumentasjon som viser innarbeidelse og bruk av varemerket NORSK GJENVINNING. På bakgrunn av dette ber vi om at avgjørelsen av 18. juni 2007, der registreringen av foretaksnavnet Norsk Gjenvinning AS oppheves, opprettholdes. I sitt tilsvar av 12. desember 2007 uttaler Norsk Gjenvinning AS: Jeg viser til Patentstyrets brev av vedlagt Acapos brev av Både i Patentstyrets avgjørelse av og i Acapos brev av legges til grunn at det er sendt inn søknad om varemerkebeskyttelse av Jeg har i brev av på vegne av Norsk Gjenvinning AS vist til Patentstyrets uttalelse av hvor det uttales: "Andre næringsdrivende må fritt kunne bruke NORSK GJENVINNING i markedsføring av sine varer/tjenester uten at dette skal anses som et varemerke inngrep". Det er ikke dokumentert verken i Patentstyrets avgjørelse av eller i Acapos brev av at Patentstyret har endret på denne uttalelsen. Jeg ber i så fall om å få oversendt nytt vedtak eller endret uttalelse fra Patentstyret om dette. Det må således være fritt å registrere Norsk Gjenvinning AS så lenge tidligere selskap med tilsvarende navn er slettet. I et siste innlegg av 16. januar 2008 uttaler Veolia Miljø AS: Det vises til tidligere korrespondanse i anledning ovennevnte, og til Annen avdelings oversendelse av 17. desember 2007 med frist for besvarelse 17. januar I oversendelsen var vedlagt gjenpart av brev datert 6. desember 2007 fra advokat Ulrik A. Hegnar på vegne av Norsk Gjenvinning AS, Trondheim. Brevet inneholder en presisering av klagen der advokat Ulrik A. Hegnar viser til Patentstyret uttalelse av 11. desember 2007, der det vises til at andre næringsdrivende fritt må kunne

6 2. avd. sak nr bruke Norsk Gjenvinning i markedsføring av sine varer og tjenester, uten at dette skal anses som et varemerkeinngrep. Vi må her få påpeke at det i ettertid er dokumentert bruk av varemerket NORSK GJENVINNING over tid på en slik måte at det må anses som innarbeidet etter varemerkelovens 2. Vedlagt følger kopi av vårt brev til Patentstyret av 13. mars 2007, samt kopi av registreringsbevis for det aktuelle varemerket. Varemerket ble registrert den 12. juni 2007 på bakgrunn av innsendt dokumentasjon. Dette må utvilsomt oppfattes som et nytt vedtak, og som et uttrykk for at det norske Patentstyret har endret oppfatning i saken. Vedlagt følger kopi av det aktuelle registreringsbeviset. På bakgrunn av det ovennevnte, ber vi om at avgjørelsen av 18. juni 2007, der registreringen av foretaksnavnet Norsk Gjenvinning AS oppheves, opprettholdes. Det siste innlegget fra Veolia Miljø AS er den 17. januar 2008 oversendt motparten til orientering. Saken er deretter tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Registreringshaverens foretaksnavn Norsk Gjenvinning AS er registrert 25. september 2006 med bransjeangivelsen " Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers ". Innsigerens ordmerke NORSK GJENVINNING er registrert etter søknad inngitt 21. juni 2006, og har således eldre prioritet enn foretaksnavnet. Ordmerket er registrert for en rekke varer og tjenester, bl.a. apparater til veiing og måling, salgsautomater, kassaapparater, innkjøpsledelse vedrørende kontorutstyr og -rekvisita for handels- og industriforetak, konsulenttjenester vedrørende kommunikasjon (markedsføring), transportvirksomhet og mye annet. Det kan således ikke være tvilsomt at foretaksnavnet er registrert i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Registreringshaverens påstand om at innsigerens varemerke ikke har vern fordi det er deskriptivt, kan ikke føre frem, et registrert varemerke har vern så lenge det står i registeret, og hvis man vil gjøre gjeldende at det ikke skulle stå der, må dette tas opp gjennom søksmål om ugyldighet eller slettelse av registreringen. De øvrige anførsler fra partene er det i denne situasjon ikke foranledning til å gå nærmere inn på.

7 2. avd. sak nr Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7649 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006029 Begjæringen gjelder: Citymail AS, Nittedal Foretakets org. nr. 989 538 454 Fullmektig: Advokatfirmaet Danielsen & Co.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket er registrert under organisasjonsnummer 992 038 527, og med bransjeangivelsen / næringskoden: "56.102 Drift av gatekjøkken".

PROTOKOLL. Foretaket er registrert under organisasjonsnummer 992 038 527, og med bransjeangivelsen / næringskoden: 56.102 Drift av gatekjøkken. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8101 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 020 Begjæringen gjelder: Bugatti Drive Thru AS, Anders Estenstads veg 2, 7046 Trondheim Foretakets org. nr. 992 038 527

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8167 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00107 Int. reg. nr. 0967683 Nasj. ref. nr. 200809089 Int. reg. dato: 2008.05.20 Prioritet 2007.11.23 (SE 2007/10042) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8166 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00106 Varemerkesøknad nr. 200703761 Søker: Ford Motor Co, One American Road, MI48126, Dearborn, Michigan, USA Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7916 Reg. nr. 236 810 Søknadsnr. 2006 05710 Innehaver: Marine Bioproducts AS, 5397 Storebø Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer