Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr Begjæring inngitt av: Pareto AS, Postboks 1396 Vika, 0114 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St. Olavs Plass, 0129 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 3. mars 2009, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS ble besluttet tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Den 3. januar 2007 ble innført i Foretaksregisteret at navnet på foretaket med org. nr , opprinnelig innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret den 13. desember 2005 med bransjeangivelsen / næringskoden " Revisjon", er blitt endret fra STIGEN REVISJON AS til PARETO REVISJON AS. Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at det nye foretaksnavnet PARETO REVISJON AS er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte foretaksnavnet PARETO AS, org. nr , opprinnelig innført i Enhetsregisteret den 20. februar 1995 med bransjeangivelsen / næringskoden " Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning", med "prioritet" fra innføring i Foretaksregisteret av endring til nåværende navn den 11. november 2000, og at foretaksnavnet PARETO REVISJON AS således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr Fra Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 3. mars 2009 hitsettes: Behandlende medlem skal bemerke: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sitt foretaksnavn før motparten og dermed har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). Hvorvidt kjennetegnet PARETO REVISJON AS er egnet til å forveksles med innsigers foretaksnavn PARETO AS, skal avgjøres ut i fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Særpreg: Registreringsinnehaver viser til foretaksnavneloven 2-1, og peker på at et foretaksnavn ikke må være identisk med et foretaksnavn med bedre prioritet, såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver. Registreringsinnehaver hevder deretter at lovgiver, ved å oppstille et krav om identitet, stiller et strengt krav for når et foretaksnavn kan sies ha tilstrekkelig særpreg. Patentstyret er ikke enig i denne argumentasjonen. Foretaksnavneloven 2-1 regulerer hvilke foretaksnavn som kan registreres i Foretaksregisteret. Denne bestemmelsen omtaler imidlertid ikke kravet om særpreg. Det er helt på det rene at foretaksnavn som ikke innehar varemerkerettslig særpreg kan registreres som foretaksnavn. Det er først hvis et foretaksnavn skal ha vern mot bruk av liknende foretaksnavn eller varekjennetegn, at det må oppfyller kravet til særpreg. Etter foretaksnavneloven 3-2 første ledd er vilkåret for at innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av liknende foretaksnavn eller varekjennetegn, at det oppfyller kravet til særpreg etter varemerkelovens 13. Foretaksnavneloven 3-2 første ledd harmoniserer det kjennetegnsrettslige vern ved at det gis en tilsvarende bestemmelse om særpreg både for varemerker og foretaksnavn. Patentstyret er således ikke enig med registreringsinnehaver i at det oppstilles et høyere krav til særpreg for foretaksnavn enn for varemerker. Det må dermed tas stilling til om innsigers foretaksnavn PARETO AS innehar særpreg etter foretaksnavneloven 3-2, jf varemerkeloven 13. Det er ikke omtvistet at PARETO ikke har noen bestemt betydning, men er et relativt uvanlig italiensk etternavn. Videre fremkommer det av samt av at Vilfredo Pareto var en italiensk økonom og sosiolog som levde fra 1848 til Vilfredo Pareto var opphavsmann til teorier og metoder, og da særlig til en formel brukt til å forklare inntektsdistribusjonen i et samfunn. Registreringsinnehaver hevder at begrepet "pareto" på bakgrunn av Vilfredo Pareto s teorier, gir assosiasjoner til økonomisk effektivitet, og at det derfor foreligger et friholdelsesbehov for andre aktører til å kunne benytte seg av begrepet. Registreringsinenhaver hevder at dette må spille inn på vurderingen av merkets særpreg.

3 2. avd. sak nr Det følger av innsigers hjemmeside på at de tilbyr "et bredt utvalg av tjenester innenfor megling av aksjer, obligasjoner og selskapsandeler, tilrettelegging av emisjoner i ulike egen- og fremmedkapitalinstrumenter samt direkte investeringer." Videre står det at "Selskapet har også virksomhet innen forretningsførsel av direkte investeringer, verdivurderinger, refinansiering, finansiell rådgivning og megling av næringseiendommer, og tilbyr formuesforvaltning innen aksje og rentemarkedet. Gjennom skipsmegling er Pareto også engasjert i befraktning og kjøp og salg av tank- og bulkskip." Patentstyret er av den oppfatning at PARETO AS tilbyr tjenester som ikke kun henvender seg til en omsetningskrets med økonomisk bakgrunn. Som eksempel kan nevnes at kunder av "refinansieringstjenester" eller "megling av næringseiendommer" kan ha en hvilken som helst faglig bakgrunn. Kundegruppen uten økonomiutdannelse vil oppfatte PARETO som et fantasiord eller som et uvanlig italiensk etternavn, og merket vil dermed ha en sterk grad av særpreg, jf vml 13. PARETO s omsetningskrets som har økonomisk bakgrunn, vil muligens vite om Vilfredo Pareto s teorier, men Patentstyret er av den oppfatning at PARETO likevel ikke kan sies å være direkte beskrivende for den type finansielle tjeneseter PARETO AS tilbyr. Selv om tankene henledes til en økonomisk teoretiker med et budskap som har med effektivitet å gjøre, sier dette muligens noe indirekte om tjenestenes art eller kvalitet, men det er likevel ikke tilstrekkelig til å si at kjennetegnet PARETO AS i seg selv er beskrivende etter varemerkeloven 13. Kjennetegnet vil, av økonomer, i høyden kunne sies å være suggestivt. Suggestive merker kan registreres uhindret av varemerkeloven 13. Når det gjelder registreringsinnehavers påstander om at det foreligger et friholdelsesbehov for utrykket PARETO, vil vi påpeke at så lenge PARETO ikke anses beskrivende for de aktuelle tjenestene, foreligger det heller ikke et friholdelsesbehov for andre næringsdrivende til å benytte PARETO som kjennetegn eller foretaksnavn. Patentstyret finner etter dette at PARETO AS innehar det nødvendige særpreg jf. varemerkeloven 13. Bransjelikhet: Etter foretaksnavneloven 3-3 anses foretaksnavn bare egnet til å forveksles hvis det foreligger bransjelikhet. Registreringsinnehaver hevder at det ikke kan sies å være bransjelikhet mellom de to partene i saken, og viser i den forbindelse blant annet til at partenes vedtektsfestede formål omfatter forskjellige tjenester. Til dette vil Patentstyret påpeke følgende: Det følger av Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 34 og 35 at: "Foretaksnavnevernets bransjemessige utstrekning avgjøres i dag ved en konkret helhetsvurdering der faktisk bransjebruk på vurderingstidspunktet er det vesentligste momentet". Det fremgår videre at "faktisk bruk" fortsatt bør være avgjørende for omfanget av foretaksnavnets vern, og at bransjetilknytningen skal avgjøres etter en helhetsvurdering av partene. Med utrykket "faktisk bruk" menes at den bransjeangivelse foretaket er registrert for, og foretakets vedtektsfestede formål, ikke anses bindende. Etter varemerkeloven er det avgjørende hvilke varer og tjenester et merke er registrert for. Vurderingen av bransjelikhet i forhold til foretaksnavneloven skiller seg dermed vesentlig fra den vurderingen av vare og tjenestelikhet som foretas etter varemerkeloven, da "faktisk bruk"

4 2. avd. sak nr skal være avgjørende i denne typen saker. Patentstyret kan derfor ikke legge avgjørende vekt på registreringsinnehavers anførsler vedrørende tjenesteklasser etter varemerkelovens bestemmelser. Det følger av registreringsinnehavers nettside ( at de tilbyr følgende tjenester: Etablering av selskaper Revisjonstjenester Utarbeidelse av regnskap og likningspapirer Bistand ved kjøp og salg av virksomheter Restruktureringer, fisjoner, fusjoner og avvikling Internrevisjon Utleie økonomisjef/regnskapssjef Verdsettelser Generasjonsskifter og arv Bistand i skatte og avgiftsspørsmål Som nevnt ovenfor følger det av innsigers hjemmeside ( at de blant annet tilbyr rådgivning vedrørende fusjoner og overtakelser, og "et bredt utvalg av tjenester innenfor megling av aksjer, obligasjoner og selskapsandeler, tilrettelegging av emisjoner i ulike egen- og fremmedkapitalinstrumenter samt direkte investeringer". Videre står det at "Selskapet har også virksomhet innen forretningsførsel av direkte investeringer, verdivurderinger, refinansiering, finansiell rådgivning og megling av næringseiendommer, og tilbyr formuesforvaltning innen aksje og rentemarkedet. Gjennom skipsmegling er Pareto også engasjert i befraktning og kjøp og salg av tank- og bulkskip." Patentstyret betviler ikke at registreringsinnehavers hovedgeskjeft er innen revisjonsvirksomhet. Revisjonsvirksomhet er imidlertid av en slik art at det er nært forbundet med andre finansielle tjenester. Finansiell virksomhet generelt er underlagt revisjon, og det kreves at de som utfører revisjonen har fagkyndighet vedrørende økonomi og finans, slik at det kreves likeartet faglig bakgrunn av aktørene. Det vil også i høy grad være den samme omsetningskretsen som benytter seg av finansielle tjenester og revisjonstjeneseter. Patentstyret må behandle enhver registrering av foretaksnavn som gyldig og virksom, så lenge den ikke er opphevet etter foretaksnavneloven 3-6. En foretaksnavneregistrering gjelder i hele Norge. PARETO AS har dermed vern i hele landet, og Patentstyret kan ikke vektlegge registreringsinnehavers anførsler vedrørende partenes ulike geografiske virkeområder. Registreringsinnehaver og innsiger tilbyr i tillegg flere like og meget likeartede tjenester, som for eksempel rådgivning ved fusjoner, verdivurdering, verdsettelser, bistand ved kjøp og salg av virksomheter, finansiell rådgivning og megling av næringseiendommer. Til tross for at partene har sine nisjeområder finner Patentstyret det ikke tvilsomt at begge parter i saken utøver virksomhet knyttet til økonomiske transaksjoner og finans. Det foreligger derfor bransjelikhet i saken, jf foretaksnavneloven 3-3, og graden av kjennetegnslikhet vil være avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Kjennetegnslikhet:

5 2. avd. sak nr Registreringsinnehavers foretaksnavn PARETO REVISJON AS opptar innsigers foretaksnavn PARETO AS i sin helhet. Registreringsinnehavers foretaksnavn har i tillegg merkeelementet "REVISJON". I forhold til den virksomhet registreringsinnehaver utøver er merkeelementet "REVISJON" kun egnet til å opplyse om at foretaket tilbyr revisjonstjenester. Dette elementet er således uten varemerkerettslig særpreg, og uten adskillende evne. Patentstyret er av den oppfatning at PARETO REVISJON AS fremstår som en variant av PARETO AS. Det er ikke uvanlig at en og samme næringsdrivende opererer med flere forretningskjennetegn, hvor hovedelementet er det samme, mens tillegget er forskjellig ettersom hvilken gren av virksomheten det er snakk om. I slike tilfeller er det det innledende elementet som forteller forbrukeren hvilken kommersiell opprinnelse man har med å gjøre. I og med det identiske hovedelementet er PARETO i begge de aktuelle kjennetegnene, foreligger det etter Patentstyrets oppfatning en sterk grad av kjennetegnslikhet i saken, jf foretaksnavneloven 3-2. Registreringsinnehaver peker på at partenes kjennetegn har ulik figurativ utforming slik de benyttes i markedet. Patentstyret skal prøve registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS, i forhold til foretaksnavnet PARETO AS. Dersom vurderingen skulle omfattet den figurative utformingen av partenes kjennetegn, måtte grunnlagene for kravet ha vært registrerte kombinerte varemerker. Når forbrukerne møter kjennetegnet PARETO AS for ulike finansielle tjenester og deretter ser kjennetegnet PARETO REVISJON AS, også for tjenester som har med økonomi og finans å gjøre, er det nærliggende å gå ut fra at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom foretaksnavnenes innehavere. Vi finner heller ikke å kunne legge avgjørende vekt på fullmektigens anførsel om at kjennetegnene vil rette seg mot en merkebevisst omsetningskrets. De aktuelle tjenestene vil kunne markedsføres og tilbys til både merkebevisste forbrukere og forbrukere som ikke nødvendigvis kjenner finansbransjen i forkant. Foretaksnavnet PARETO REVISJON AS fremstår uansett, både for den oppmerksomme, og den mindre oppmerksomme, som en versjon eller variant av det tidligere foretaksnavnet PARETO AS. Etter en helhetsvurdering finner behandlende medlem at foretaksnavnet PARETO REVISJON AS er forvekselbart med innsigers foretaksnavn PARETO AS. Registreringen av PARETO REVISJON AS er derfor i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Ettersom vi har kommet til at PARETO REVISJON AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, finner Patentstyret det unødvendig å gå inn på innsigers subsidiære anførsler om utvidet vern av foretaksnavn, jf foretaksnavneloven 3-2 annet ledd. Beslutning: Registreringen av PARETO REVISJON AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas til følge. En begrunnet klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom fra Pareto Revisjon AS mandag den 4. mai Klagen er innkommet rettidig. Den 18. mai 2009, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den

6 2. avd. sak nr tidligere beslutning av 3. mars 2009 om at registreringen av foretaksnavnet Pareto Revisjon AS må oppheves. Deretter er sakens dokumenter oversendt til Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 19. juni 2009, innen fakturafristens utløp den 21. juni I klagen av 4. mai 2009 anfører Pareto Revisjon AS følgende: KLAGE PÅ AVGJØRELSE OM ADMINISTRATIV OVERPRØVING AV FORETAKSNAVNREGISTRERING Vi viser til Patentstyrets avgjørelse truffet den med saksreferanse KF Vi klager på denne avgjørelsen og ber Patentstyret fremlegge klagen for Patentstyrets 2. avdeling som er rette klageinstans, jf. foretaksnavneloven 3-7. Frist for å klage på nevnte avgjørelse er to måneder etter den dagen da melding om avgjørelse ble sendt klager. Melding om avgjørelse ble sendt klager den Denne klage er sendt til Patentstyrets den og er derfor rettidig i henhold til foretaksnavneloven KLAGERS NAVN OG ADRESSE Foretaksnavn: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Organisasjonsnummer: AVGJØRELSEN SOM DET KLAGES OVER Klagen gjelder avgjørelsen truffet den i sak om krav om administrativ overprøving av registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS (registreringsinnehaver) fra PARETO AS (innsiger). Kravet ble begrunnet med at foretaksnavnet PARETO REVISJON AS er egnet til å forveksles med innsigers registrerte foretaksnavn PARETO AS med organisasjonsnummer I tilsvar den kom vi med bemerkninger til kravet, som vi mener ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til når Patentstyrets beslutning lyder: Registrering av PARETO REVISJON AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas til følge. Klager er uenig i det vedtaket Patentstyret har truffet, hvilket vil fremgå av bemerkningene nedenfor. Vi viser også til vårt tilsvar til krav om administrativ overprøving av foretaksnavnregistrering datert den og tilsvar datert den HVILKEN ENDRING SOM ØNSKES I AVGJØRELSEN

7 2. avd. sak nr Vi ber om at avgjørelsen i sin helhet oppheves, og at kravet om administrativ overprøving av registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS avvises, således at PARETO REVISJON AS får beholde sitt foretaksnavn. 4 HVILKE GRUNNER KLAGEN BYGGER PÅ Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn. For at merkenavnet PARETO REVISJON AS skal anses egnet til å forveksles med merkenavnet PARETO AS må foretakene drive innen sammen bransje og det må foreligge kjennetegnslikhet mellom navnene. I tillegg må innsigers navn oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Vi mener Patentstyrets vurdering av de tre nevnte vilkår ikke er riktig. Vi er av den oppfatning at Patentstyret ikke i tilstrekkelig grad har lagt vekt på registreringsinnehavers presisering av at PARETO REVISJON AS ikke er autorisert til, og således ikke kan drive rådgivningsvirksomhet i investeringsmarkedet, slik innsiger gjør. Videre at registreringsinnehavers rådgivningstjenester uansett er meget begrenset og i det vesentlige er knyttet til regnskapsavleggelse og praktiske skatteforhold hos revisjonskunder som PARETO REVISJON AS er revisor for. 4.1 Bemerkninger knyttet til enkelte deler av vedtaket kravet om særpreg For at innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av lignende foretaksnavn må det oppfylle kravet til særpreg etter foretaksnavneloven 3-2, jf. varemerkeloven 13. Bakgrunnen for kravet er at varemerket overfor omsetningskretsen skal kunne fungere som en garanti for varenes kommersielle opprinnelse. Videre skal kravet om særpreg ivareta behovet for friholdelse. Vi mener at Patentstyret har tatt feil når de uttaler at navnet PARETO er særpreget i henhold til foretaksnavneloven 3-2, jf. varemerkeloven 13. I avgjørelsen undervurderes den beskrivende egenskap ordet PARETO har når Patentstyret slår fast at navnet har et særpreg. Ordet PARETO må tvert i mot anses beskrivende for den type tjenester som begge parter driver. Navnet assosieres, ikke bare av økonomer, men også av forbrukere, med den italienske sosiologen, økonomen og filosofen Vilfredo Pareto. Hans navn er også opphav til parteodiagrammet, paretofordeling, paretooptimalitet, paretoindeks og paretoprinsippet (80-20-regelen). Det er derfor vår oppfatning at Patentstyret tar feil når de skriver: Patentstyret er av den oppfatning at PARETO AS tilbyr tjenester som ikke kun henvender seg til en omsetningskrets med økonomisk bakgrunn. Som eksempel kan nevnes at kunder av refinansieringstjenester eller megling av næringseiendommer kan ha en hvilken som helst faglig bakgrunn. Kundegruppen uten økonomiutdannelse vil oppfatte PARETO som et fantasiord eller som et uvanlig italiensk etternavn, og merket vil dermed ha en sterk grad av særpreg. Vi mener Patentstyret undervurderer den kunnskap som ligger hos forbrukere når de uttaler at forbrukere ikke vil assosiere navnet PARETO med økonomisk effektivitet. Når det gjelder kundegruppen som Patentstyret her viser til, er dette uansett ikke en omsetningsgruppe som vil oppsøke PARETO REVISJON AS, da de nevnte tjenester ikke er noe PARETO REVISJON AS driver med. I forhold til denne omsetningskretsen vil det således ikke være fare for at det oppstår forveksling mellom tjenester således at hensynet til kundekretsen vil være tilstrekkelig ivaretatt. Hensynet til at varemerket overfor omsetningskretsen skal kunne

8 2. avd. sak nr fungere som en garanti for varenes kommersielle opprinnelse, er da ikke til hinder for at navnet PARETO kan brukes av flere typer selskaper. Videre er det uansett ikke avgjørende at ordet for en del av kundegruppen ikke oppfattes som beskrivende. Tvert imot er det i juridisk teori antatt tilstrekkelig for registreringshindring etter varemerkeloven 13 at merket av en del av det kjøpende publikum kan oppfattes som en beskrivelse av tjenesten. Det er vår oppfatning at ordet PARETO er et velkjent ord som assosieres med økonomisk effektivitet innen næringsvirksomhet. Vi mener Patentstyret tar feil når de skriver: PARETO`s omsetningskrets som har økonomisk bakgrunn, vil muligens vite om Vilfredo Pareto`s teorier, men Patentstyret er av den oppfatning at PARETO likevel ikke kan sies å være direkte beskrivende for den type finansielle tjeneseter PARETO AS tilbyr. Selv om tankene henledes til en økonomisk teoretiker med budskap som har med effektivitet å gjøre, sier dette muligens noe indirekte om tjenestenes art eller kvalitet, men det er likevel ikke tilstrekkelig til å si at kjennetegnet PARETO AS i seg selv er beskrivende etter varemerkeloven 13. Kjennetegnet vil, av økonomer, i høyden kunne sies å være suggestivt. Suggestive merker kan registreres uhindret av varemerkeloven 13. Videre er det uklart for oss hva Patentstyret mener når de skriver at suggestive merker kan registreres uhindret av varemerkeloven 13. Tvert i mot må navn være særpreget for å kunne registreres etter varemerkeloven 13. Dersom Patentstyret er av den oppfatning av ordet PARETO er suggestivt, er det ikke forståelig at Patentstyret samtidig anfører at ordet er særpreget. Fordi ordet nettopp må anses beskrivende for den type virksomhet som selskapene driver, gjør hensynet til friholdelse seg særlig gjeldende. Det er vår oppfatning at Patentstyret har tillagt hensynet til friholdelse for liten vekt i forhold til EU-praksis. Den avgjørelse som Patentstyret har truffet, viser at terskelen for kravet til særpreg er lagt for lavt. Vi viser her til EU-domstolens avgjørelser i Doublemint (C-191/01 P) og Linde v. Rado. Vurderingstemaet etter Doublemint er om det søkte merke: kunne tænkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende for at betegne en egenskap ved deres varer og tjenesteytelser det er altså ikke bare ord som faktisk brukes til å beskrive varer eller tjenester som skal friholdes, men alle betegnelser som kan anvendes til slike formål, jf. dommens premiss 31 og 32. Ordet PARETO er et sterkt og positivt ord innen økonomi, og det vil være urimelig om ett selskap skulle kunne påberope seg eneretten til et slikt navn. Hensynet til friholdelse skal nettopp motvirke monopolisering av ord og tegn som også andre næringsdrivende har en berettiget interesse i å bruke. At ordet ikke er spesielt beskrivende for alle og enhver, innebærer ikke at det av den grunn skal kunne monopoliseres av én bedrift. Som nevnt, er det etter Doublemint -saken ikke bare ord som faktisk brukes til å beskrive varer eller tjenester som skal friholdes, men også ord som kan anvendes til slike formål. Det må anses sterkt urimelig om ordet PARETO ikke friholdes av den grunn at Patentstyret oppfatter at ordet per i dag ikke faktiske brukes til å beskrive varer eller tjenester. Denne urimeligheten må tillegges stor vekt i helhetsvurderingen som skal foretas i avgjørelsen av om innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av lignende foretaksnavn. Vi mener således at Patentstyret tar feil når det skriver: Når det gjelder registreringsinnehavers påstander om at det foreligger et friholdelsesbehov for uttrykket PARETO, vil vi påpeke at så lenge PARETO ikke

9 2. avd. sak nr anses beskrivende for de aktuelle tjenestene, foreligger det heller ikke et friholdelsesbehov for andre næringsdrivende til å benytte PARETO som kjennetegn eller foretaksnavn Vi ber om at Patentstyrets 2. avdeling foretar en ny vurdering av kravet til særpreg, der behovet for friholdelse tillegges tilstrekkelig tungtveiende betydning i samsvar med EUpraksis. 4.2 Bemerkninger knyttet til enkelte deler av vedtaket kravet om bransjelikhet For at innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av lignende foretaksnavn må navnene brukes, eller ventes brukt, for virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet), jf. foretaksnavneloven 3-3. Patentstyret anfører i sitt vedtak at det er den faktiske bruk som er avgjørende ved vurderingen av om det foreligger bransjelikhet. Fra vedtakets side 4 hitsettes: Det følger av registreringsinnehavers nettside ( at de tilbyr følgende tjenester: ( ) Bistand ved kjøp og salg av virksomheter ( ) Verdsettelser De to ovenfor nevnte tjenestetilbud var opplistet som en tjeneste registreringsinnehaver tilbød på sin hjemmeside, men siden de begge ikke har/har hatt betydning for selskapets revisjonsvirksomhet har en tatt disse ut fra hjemmesiden. Det var således ikke direkte feil av Patentstyret å vektlegge dette i vurderingen av om den faktiske bruk av foretaksnavnene innebærer at det foreligger bransjelikhet. Det er imidlertid ikke et tema lenger! Patentstyret skriver videre i vedtaket på side 4: Patentstyret betviler ikke at registreringsinnehavers hovedgeskjeft er innen revisjonsvirksomhet. Revisjonsvirksomhet er imidlertid av en slik art at det er nært forbundet med andre finansielle tjenester. Finansiell virksomhet generelt er underlagt revisjon, og det kreves at de som utfører revisjonen har fagkyndighet vedrørende økonomi og finans, slik at det kreves likeartet faglig bakgrunn av aktørene. Det vil også i høy grad være den samme omsetningskretsen som benytter seg av finansielle tjenester og revisjonstjenester. Det medfører ikke riktighet at revisjonsvirksomhet er av en slik art at det er nært forbundet med andre finansielle tjenester og at det i høy grad er den samme omsetningskretsen som vil benytte seg av finansielle tjenester og revisjonstjenester. Det presiseres i denne sammenheng at registreringsinnehaver ikke har lovlig adgang til å drive rådgivningsvirksomhet i investeringsmarkedet ved siden av revisjon, jf. revisorloven 4-1, og at deres rådgivningstjenester i det vesentlige er knyttet til regnskapsavleggelse og praktiske skatteforhold av kunder hos PARETO REVISJON AS. Denne omsetningen er uansett meget begrenset, nærmere bestemt bare 1 % av årlig omsetning. Registreringsinnehavers hovedgeskjeft er statsautorisert revisjon og dette er ikke en virksomhet som innsiger tilbyr. Den kundegruppen som vil oppsøke registreringsinnehavers tjenestetilbud, vil i all hovedsak være revisjonspliktige næringsdrivende. Et vektig moment ved vurderingen av om det foreligger bransjelikhet er om bransjene henvender seg til samme omsetningskrets, noe som i all hovedsak ikke er tilfellet i dette forholdet. Det er således vår

10 2. avd. sak nr oppfatning at Patentstyret tar feil når det legger til grunn at statsautorisert revisjonsvirksomhet er av en slik art at det foreligger bransjelikhet med de tjenester som innsiger tilbyr, jfr. Vedtakets side 4: Tiltross for at partene har sine nisjeområder finner Patentstyret det ikke tvilsomt at begge parter i saken utøver virksomhet knyttet til økonomiske transaksjoner og finans. Det foreligger derfor bransjelikhet i saken. At begge virksomheter er knyttet til økonomiske transaksjoner tilfredsstiller uansett ikke kravet til bransjelikhet. En kan ikke trekke så vide grenser om begrepet. I så tilfelle vil det foreligge bransjelikhet mellom enhver bedrift som har økonomiske innslag. Vi mener Patentstyret ikke i tilstrekkelig grad har lagt vekt på ulikheten mellom den type tjenester som PARETO AS tilbyr og den revisjonstjenesten som PARETO REVISJON AS tilbyr. Videre anfører Patentstyret i vedtaket på side 4: Registreringsinnehaver og innsiger tilbyr i tillegg flere like og meget likeartede tjenester, som for eksempel rådgivning ved fusjoner, verdivurdering, verdsettelser, bistand ved kjøp og salg av virksomheter, finansiell rådgivning og megling av næringseiendommer. Dette representerer uriktig faktum. Registreringsinnehaver driver kun med teknisk bistand i form av bistand med transaksjoner hos egne revisjonskunder, noe det er helt naturlig at revisor bistår med. Dette må anses som en integrert del av revisortjenesten, og ikke som selvstendig tjenesteområde. På bakgrunn av dette er det således vår oppfatning at Patentstyret ikke har lagt til grunn en riktig faktisk bruk ved vurderingen av om det foreligger bransjelikhet. Det er i tråd med dette ikke riktig at den faktiske bruk av foretaksnavnene innebærer at det foreligger bransjelikhet. Tjenestene er derimot så ulike at vilkåret ikke kan anses oppfylt. Vi ber om Patentstyrets 2. avdeling legger til grunn riktig faktisk bruk ved sin vurdering av om det foreligger bransjelikhet og at det vektlegges tilstrekkelig at registreringsinnehavers hovedgeskjeft er statsautorisert revisjon som innebærer at registreringsinnehaver ikke har lovlig adgang til å drive rådgivningsvirksomhet i investeringsmarkedet ved siden av revisjon, jf. revisorloven Bemerkninger knyttet til enkelte deler av vedtaket kravet om kjennetegnslikhet For at innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av lignende foretaksnavn må navnene ha tilstrekkelig like kjennetegn, jf. foretaksnavneloven 3-2. Kravet til kjennetegnslikhet er bare aktuelt dersom innsigers navn anses særpreget, hvilket vi bestrider (se ovenfor). Dersom Patentstyrets 2. avdeling likevel skulle komme til at PARETO oppfyller kravet til særpreg, må det foretas en konkret bedømmelse av om det foreligger kjennetegnlikhet, ettersom innsigers og registreringsinnehavers navn ikke er identiske. Denne vil bero på en sammensatt vurdering der særpregsgrad, ordlikhet, skriftbilde og forestillingsbildet vektlegges. Det bestrides at det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet mellom de to foretaksnavn i dette tilfellet og at Patentstyret har tatt feil når de blant annet skriver. Patentstyret skal prøve registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS, i forhold til foretaksnavnet PARETO AS. Dersom vurderingen skulle omfattet den figurative utformingen av partene kjennetegn, måtte grunnlagene for kravet ha vært registrerte kombinerte varemerker.

11 2. avd. sak nr Det medfører ikke riktighet at navnenes figurative utforming ikke skal vektlegges i vurderingen av om det foreligger kjennetegnslikhet. Det fremgår av Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 48: I tillegg til særpregsgrad vil det fortsatt legges vekt på ordlikhet, herunder skriftbilde, den uttale navnet vil få og forestillingsbildet i sin helhet. At den figurative utforming av navnet PARETO AS og PARETO REVISJON AS ikke kan tillegges vekt i denne sammenheng, er således feil. Vi ber om at Patentstyrets 2. avdeling tillegger navnenes figurative utforming vekt i vurderingen av om det foreligger kjennetegnslikhet. Patentstyret skriver videre i vedtaket på side 4: I forhold til den virksomhet registreringsinnehaver utøver er merkeelementet REVISJON kun egnet til å opplyse om at foretaket tilbyr revisjonstjenester. Dette elementet er således uten varemerkerettslig særpreg, og uten adskillende evne. Det bestrides at merkeelementet REVISJON ikke har adskillende evne. Tvert imot har merkeelementet REVISJON en særlig atskillende evne ved at ordet angir at selskapet nettopp driver med revisjon. Ordet er således egnet til å skille registreringsinnehaver fra innsiger. Det er videre vår oppfatning at Patentstyret har lagt for liten vekt på betydningen av hvilken omsetningskrets registreringsinnehaver har, når det slås fast at det foreligger forvekslingsfare mellom de to foretak. Også i denne vurderingen må det legges betydelig vekt på at det i forestående tilfelle er tale om tjenestetyper som krever to ulike former for autorisasjon, og som etter sitt innhold er uforenelige med hverandre, jf. kravet til uavhengighet i revisorloven 4-1. Partene tilbyr tjenester av vesentlig forskjellig art som det er vanskelig å forveksle med hverandre. Vi presiserer igjen at det ikke er den alminnelige forbruker som vil oppsøke registreringsinnehaver for bistand, men tvert i mot revisjonspliktige næringsdrivende. Vi er derfor uenige når Patentstyret anfører: Vi finner heller ikke å kunne legge avgjørende vekt på fullmektigens anførsel om at kjennetegnene vil rette seg mot en merkebevisst omsetningskrets. De aktuelle tjenestene vil kunne markedsføres og tilbys til både merkebevisste forbrukere og forbrukere som ikke nødvendigvis kjenner finansbransjen i forkant. Det bestrides at registreringsinnehavers kundekrets ikke er en merkebevisst omsetningskrets. Omsetningskretsen for de aktuelle tjenester som registreringsinnehaver tilbyr er i all hovedsak revisjonspliktige næringsdrivende. Disse må anses som en vesentlig mer merkebevisst omsetningskrets enn en vanlig forbruker. Vi holder fast ved at en profesjonell næringsdrivende som etterspør revisjonstjenester ikke vil kunne være i tvil om at revisjonsbistand er en vesentlig ulik tjeneste enn den tjeneste og produktmeny som innsiger tilbyr. Tilsvarende vil ikke innsigers kundekrets være aktører som etterspør revisjonstjenester idet innsiger rent faktisk ikke tilbyr dette. Altså vil det ikke foreligge forvekslingsfare mellom PARETO AS/underselskapet PARETO INVESTORSERVICE AS og PARETO REVISJON AS. Det bes om at Patentstyrets 2. avdeling legger vekt på våre bemerkninger til vedtaket i tillegg til de bemerkninger som fremgår av våre tidligere tilsvar ved sin vurdering av riktigheten av vedtaket om administrativ overprøving av foretaksnavnregistrering.

12 2. avd. sak nr I sin imøtegåelse av 19. juni 2009 uttaler Pareto AS følgende: Vi viser til Annen avdelings brev datert 19. mai 2009 hvor klage over Patentstyrets avgjørelse i sak om administrativ overprøving av registrering av foretaksnavnet Pareto Revisjon AS er vedlagt. På vegne av Pareto AS har vi følgende kommentarer til klagen. 1 PARETO AS HAR KJENNETEGNSRETTSLIG PRIORITET Pareto AS registrerte sitt foretaksnavn 9. januar Kjennetegnet PARETO har vært i kontinuerlig bruk siden 1986 for vår klient. Pareto Revisjon AS registrerte sitt foretaksnavn 13. desember Det vises til den vedlagte dokumentasjon i sakens foregående korrespondanse. Pareto AS har således klar kjennetegnsrettslig prioritet foran klager. Dette er ikke omtvistet i saken. 2 PARETO AS ER ET SÆRPREGET FORETAKSNAVN For at Pareto AS skal ha vern mot registrering av foretaksnavnet Pareto Revisjon AS, må foretaksnavnet Pareto AS være særpreget i henhold til varemerkeloven 13, jf foretaksnavneloven 3-2 første ledd. Uttrykket PARETO er helt klart ikke beskrivende for den virksomhet som Pareto AS driver, og må derfor som et utgangspunkt anses å ha særpreg. Selv om Vilfredo Pareto er opphavsmann til anerkjente teorier om økonomisk effektivitet, medfører ikke det at kjennetegnet PARETO er beskrivende for virksomheten til Pareto AS. Vi legger til grunn at Patentstyrets første avdeling har vurdert dette korrekt når det uttales i avgjørelsen (side 3): Selv om tankene henledes til en økonomisk teoretiker med et budskap som har med effektivitet å gjøre, sier dette muligens noe indirekte om tjenestenes art eller kvalitet, men det er likevel ikke tilstrekkelig til å si at kjennetegnet PARETO AS i seg selv er beskrivende etter varemerkeloven 13. Når Pareto Revisjon AS på side 3 i klagen anfører at Det er vår oppfatning at ordet PARETO er et velkjent ord som assosieres med økonomisk effektivitet innen næringsvirksomhet, kan det ikke danne grunnlag for klagers påstand. For det første er økonomisk effektivitet innen næringsvirksomhet ikke beskrivende for de tjenester Pareto AS tilbyr. For det annet vil assosiasjon uansett ikke kunne sidestilles med beskrivende. Vi viser igjen til første avdelings avgjørelse, hvor det heter at kjennetegnet vil av økonomer, i høyden kunne sies å være suggestivt. Suggestive merker kan registreres uhindret av varemerkeloven 13. Klagers lovtolkning gir ikke uttrykk for gjeldende rett på dette punkt, vi legger som første avdeling til grunn at når kravet til særpreg er oppfylt, kan klager ikke høres med en anførsel om frihold for uttrykket PARETO. 3 DET FORELIGGER KJENNETEGNSLIKHET

13 2. avd. sak nr Vern etter foretaksnavneloven 3-2 første ledd har et særpreget foretaksnavn bare mot lignende foretaksnavn eller varekjennetegn. Pareto AS legger til grunn av foretaksnavnet Pareto Revisjon AS er forvekslbart med foretaksnavnet Pareto AS. Ettersom klagers foretaksnavn tar opp i seg kjennetegnet PARETO i sin helhet, blir det et spørsmål om tillegget REVISJON kan tilføre klagers foretaksnavn tilstrekkelig særpreg. Pareto AS vil som første avdeling legge til grunn at i forhold til den virksomhet klager utøver er merkeelementet REVISJON kun egnet til å opplyse om at foretaket tilbyr revisjonstjenester. Tillegget er således ikke egnet til å gi foretaksnavnet særpreg eller atskillende evne. Pareto AS viser her til Ot.prp. nr. 50 ( ) hvor det på side 97 første spalte heter: Hvis andre anvender den samme firmadominanten sammen med andre svake elementer, vil forvekslbarhet som regel måtte konstateres. Pareto AS slutter seg til første avdelings begrunnelse for at foretaksnavnenes figurative utforming ikke er relevant for den avgjørelse som skal treffes i denne saken. I motsatt fall måtte klager vist til en bruk av foretaksnavnet som kunne nytt vern som varemerke det er ikke tilfellet her. Konkurrerende foretaksnavn må som for varemerker vurderes slik de er registrert. 4 DET FORELIGGER BRANSJELIKHET Pareto AS er i utgangspunktet bare egnet til å forveksles med Pareto Revisjon AS hvis det brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag, jf foretaksnavneloven 3-3 første ledd. Foretaksnavneloven 3-3 stiller altså krav om lignende virksomhet det er ikke et krav etter loven at virksomheten skal være identisk. Pareto AS mener det er åpenbart at klager og Pareto AS driver virksomhet av lignende slag i henhold til loven. Vi viser her til at Pareto AS datterselskap Pareto Investorservice AS er et autorisert regnskapsførerselskap som har direkte overlappende virksomhet som Pareto Revisjonstjenester AS, herunder regnskap og økonomifunksjoner for konsernselskap, skatterådgivning, regnskapsførsel, årsregnskap, ligningspapirer etc. Det vises til dokumentasjonen inntatt i korrespondansen for første avdelings behandling av saken. Uten at det er avgjørende for vurderingen, legger Pareto AS til grunn at klager ikke kan høres med at revisjonsvirksomhet ikke er nært forbundet med andre finansielle tjenester og at det ikke er den samme omsetningskretsen som vil benytte seg av finansielle- og revisjonstjenester. Det er en opplagt forbindelse mellom slike tjenester som ikke kan underslås, hvilket også klart vil oppattes av omsetningskretsen. Pareto AS vil for øvrig også anføre at foretaksnavneloven 3-3 annet ledd kommer til anvendelse i saken. Hvis annen avdeling finner at bransjelikhet ikke foreligger, vil uansett klagers bruk av sitt foretaksnavn være i strid med loven 2.6 nr. 4 ettersom PARETO har eldst rett og er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet foretaksnavn ble brukt for en annen virksomhet. Det vises i den forbindelse til vårt brev av 15. desember 2008 og den der vedlagte dokumentasjon. 5 KONKLUSJON

14 2. avd. sak nr Pareto AS har kjennetegnsrettslig prioritet overfor klager. Kjennetegnet har vært i uavbrutt bruk for vår klient siden PARETO er et særpreget kjennetegn for Pareto AS, og det foreligger kjennetegnslikhet og bransjelikhet med Pareto Revisjon AS. Pareto AS og Pareto Revisjon AS er således forvekslbare foretaksnavn. Det anføres derfor at foretaksnavnet Pareto Revisjon AS er registrert og i bruk i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr.4. Vi ber på denne bakgrunn Annen avdeling fatte vedtak om at registreringen av Pareto Revisjon AS oppheves. Ved 2. avdelings brev av 24. juni 2009 ble gjenpart av imøtegåelsen fra Pareto AS oversendt registreringsinnehaver Pareto Revisjon AS til uttalelse, med svarfrist 24. august Det var ikke innkommet noen imøtegåelse fra registreringsinnehaveren ved svarfristens utløp den 24. august 2009, og saken er deretter besluttet tatt opp til behandling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. Annen avdeling vil bemerke at PARETO må anses som et sterkt og særpreget kjennetegnselement. Det at ordet er en velkjent del av økonomisk terminologi, innebærer ikke at det kan anses som beskrivende eller svakt i kjennetegnsrettlig sammenheng, så lenge det ikke beskriver arten av, eller egenskaper ved, den virksomheten som drives under foretaksnavnet. Det bemerkes videre at forvekslingsrisiko i det foreliggende tilfelle ikke hindres av at det i liten grad er direkte overlapp mellom de tjenester som tilbys av henholdsvis registreringshaveren og av innehaveren av det eldre foretaksnavnet. Avgjørende i denne sammenheng må være at det er så nær tilknytning mellom revisjonstjenester og økonomisk rådgivning, at det eksisterer en risiko for at omsetningskretsen vil legge til grunn at det er en økonomisk forbindelse mellom virksomhetene. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste.

15 2. avd. sak nr Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Jørgen Smith (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. "74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet"

PROTOKOLL. 74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7774 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 084 Begjæringen gjelder: Wow Boligstyling AS, Oslo Foretakets org. nr. 986 270 108 Fullmektig: Kvale & Co Advokatfirma

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8104 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 005 Begjæringen gjelder: Apoteket Norge AS, Dyrskueveien 13, 2041 Kløfta Foretakets org. nr. 993 289 396 Fullmektig: Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7778 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 005 Begjæringen gjelder: Totaltech AS, Sandnes Foretakets org. nr. 990 643 172 Begjæring inngitt av: Totaltek AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7810 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 021 Begjæringen gjelder: Canvas AS, Haslum Foretakets org. nr. 991 058 915 Fullmektig: Hodneland & Co DA, Oslo Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7900 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 007 Begjæringen gjelder: Pecunia Transport Ltd., Askheim 1F, Postboks 119, 2022 Gjerdrum Foretakets org. nr. 987 297 441

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

PROTOKOLL. "70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers."

PROTOKOLL. 70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7772 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006053 Begjæringen gjelder: Griff Eiendom AS, Oslo Foretakets org. nr. 987 047 232 Fullmektig: Kvale & Co Advokatfirma ANS,

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer