Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr Begjæring inngitt av: Pareto AS, Postboks 1396 Vika, 0114 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St. Olavs Plass, 0129 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 3. mars 2009, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS ble besluttet tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Den 3. januar 2007 ble innført i Foretaksregisteret at navnet på foretaket med org. nr , opprinnelig innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret den 13. desember 2005 med bransjeangivelsen / næringskoden " Revisjon", er blitt endret fra STIGEN REVISJON AS til PARETO REVISJON AS. Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at det nye foretaksnavnet PARETO REVISJON AS er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte foretaksnavnet PARETO AS, org. nr , opprinnelig innført i Enhetsregisteret den 20. februar 1995 med bransjeangivelsen / næringskoden " Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning", med "prioritet" fra innføring i Foretaksregisteret av endring til nåværende navn den 11. november 2000, og at foretaksnavnet PARETO REVISJON AS således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr Fra Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 3. mars 2009 hitsettes: Behandlende medlem skal bemerke: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sitt foretaksnavn før motparten og dermed har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). Hvorvidt kjennetegnet PARETO REVISJON AS er egnet til å forveksles med innsigers foretaksnavn PARETO AS, skal avgjøres ut i fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Særpreg: Registreringsinnehaver viser til foretaksnavneloven 2-1, og peker på at et foretaksnavn ikke må være identisk med et foretaksnavn med bedre prioritet, såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver. Registreringsinnehaver hevder deretter at lovgiver, ved å oppstille et krav om identitet, stiller et strengt krav for når et foretaksnavn kan sies ha tilstrekkelig særpreg. Patentstyret er ikke enig i denne argumentasjonen. Foretaksnavneloven 2-1 regulerer hvilke foretaksnavn som kan registreres i Foretaksregisteret. Denne bestemmelsen omtaler imidlertid ikke kravet om særpreg. Det er helt på det rene at foretaksnavn som ikke innehar varemerkerettslig særpreg kan registreres som foretaksnavn. Det er først hvis et foretaksnavn skal ha vern mot bruk av liknende foretaksnavn eller varekjennetegn, at det må oppfyller kravet til særpreg. Etter foretaksnavneloven 3-2 første ledd er vilkåret for at innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av liknende foretaksnavn eller varekjennetegn, at det oppfyller kravet til særpreg etter varemerkelovens 13. Foretaksnavneloven 3-2 første ledd harmoniserer det kjennetegnsrettslige vern ved at det gis en tilsvarende bestemmelse om særpreg både for varemerker og foretaksnavn. Patentstyret er således ikke enig med registreringsinnehaver i at det oppstilles et høyere krav til særpreg for foretaksnavn enn for varemerker. Det må dermed tas stilling til om innsigers foretaksnavn PARETO AS innehar særpreg etter foretaksnavneloven 3-2, jf varemerkeloven 13. Det er ikke omtvistet at PARETO ikke har noen bestemt betydning, men er et relativt uvanlig italiensk etternavn. Videre fremkommer det av samt av at Vilfredo Pareto var en italiensk økonom og sosiolog som levde fra 1848 til Vilfredo Pareto var opphavsmann til teorier og metoder, og da særlig til en formel brukt til å forklare inntektsdistribusjonen i et samfunn. Registreringsinnehaver hevder at begrepet "pareto" på bakgrunn av Vilfredo Pareto s teorier, gir assosiasjoner til økonomisk effektivitet, og at det derfor foreligger et friholdelsesbehov for andre aktører til å kunne benytte seg av begrepet. Registreringsinenhaver hevder at dette må spille inn på vurderingen av merkets særpreg.

3 2. avd. sak nr Det følger av innsigers hjemmeside på at de tilbyr "et bredt utvalg av tjenester innenfor megling av aksjer, obligasjoner og selskapsandeler, tilrettelegging av emisjoner i ulike egen- og fremmedkapitalinstrumenter samt direkte investeringer." Videre står det at "Selskapet har også virksomhet innen forretningsførsel av direkte investeringer, verdivurderinger, refinansiering, finansiell rådgivning og megling av næringseiendommer, og tilbyr formuesforvaltning innen aksje og rentemarkedet. Gjennom skipsmegling er Pareto også engasjert i befraktning og kjøp og salg av tank- og bulkskip." Patentstyret er av den oppfatning at PARETO AS tilbyr tjenester som ikke kun henvender seg til en omsetningskrets med økonomisk bakgrunn. Som eksempel kan nevnes at kunder av "refinansieringstjenester" eller "megling av næringseiendommer" kan ha en hvilken som helst faglig bakgrunn. Kundegruppen uten økonomiutdannelse vil oppfatte PARETO som et fantasiord eller som et uvanlig italiensk etternavn, og merket vil dermed ha en sterk grad av særpreg, jf vml 13. PARETO s omsetningskrets som har økonomisk bakgrunn, vil muligens vite om Vilfredo Pareto s teorier, men Patentstyret er av den oppfatning at PARETO likevel ikke kan sies å være direkte beskrivende for den type finansielle tjeneseter PARETO AS tilbyr. Selv om tankene henledes til en økonomisk teoretiker med et budskap som har med effektivitet å gjøre, sier dette muligens noe indirekte om tjenestenes art eller kvalitet, men det er likevel ikke tilstrekkelig til å si at kjennetegnet PARETO AS i seg selv er beskrivende etter varemerkeloven 13. Kjennetegnet vil, av økonomer, i høyden kunne sies å være suggestivt. Suggestive merker kan registreres uhindret av varemerkeloven 13. Når det gjelder registreringsinnehavers påstander om at det foreligger et friholdelsesbehov for utrykket PARETO, vil vi påpeke at så lenge PARETO ikke anses beskrivende for de aktuelle tjenestene, foreligger det heller ikke et friholdelsesbehov for andre næringsdrivende til å benytte PARETO som kjennetegn eller foretaksnavn. Patentstyret finner etter dette at PARETO AS innehar det nødvendige særpreg jf. varemerkeloven 13. Bransjelikhet: Etter foretaksnavneloven 3-3 anses foretaksnavn bare egnet til å forveksles hvis det foreligger bransjelikhet. Registreringsinnehaver hevder at det ikke kan sies å være bransjelikhet mellom de to partene i saken, og viser i den forbindelse blant annet til at partenes vedtektsfestede formål omfatter forskjellige tjenester. Til dette vil Patentstyret påpeke følgende: Det følger av Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 34 og 35 at: "Foretaksnavnevernets bransjemessige utstrekning avgjøres i dag ved en konkret helhetsvurdering der faktisk bransjebruk på vurderingstidspunktet er det vesentligste momentet". Det fremgår videre at "faktisk bruk" fortsatt bør være avgjørende for omfanget av foretaksnavnets vern, og at bransjetilknytningen skal avgjøres etter en helhetsvurdering av partene. Med utrykket "faktisk bruk" menes at den bransjeangivelse foretaket er registrert for, og foretakets vedtektsfestede formål, ikke anses bindende. Etter varemerkeloven er det avgjørende hvilke varer og tjenester et merke er registrert for. Vurderingen av bransjelikhet i forhold til foretaksnavneloven skiller seg dermed vesentlig fra den vurderingen av vare og tjenestelikhet som foretas etter varemerkeloven, da "faktisk bruk"

4 2. avd. sak nr skal være avgjørende i denne typen saker. Patentstyret kan derfor ikke legge avgjørende vekt på registreringsinnehavers anførsler vedrørende tjenesteklasser etter varemerkelovens bestemmelser. Det følger av registreringsinnehavers nettside (www.paretorevisjon.no) at de tilbyr følgende tjenester: Etablering av selskaper Revisjonstjenester Utarbeidelse av regnskap og likningspapirer Bistand ved kjøp og salg av virksomheter Restruktureringer, fisjoner, fusjoner og avvikling Internrevisjon Utleie økonomisjef/regnskapssjef Verdsettelser Generasjonsskifter og arv Bistand i skatte og avgiftsspørsmål Som nevnt ovenfor følger det av innsigers hjemmeside (www.pareto.no) at de blant annet tilbyr rådgivning vedrørende fusjoner og overtakelser, og "et bredt utvalg av tjenester innenfor megling av aksjer, obligasjoner og selskapsandeler, tilrettelegging av emisjoner i ulike egen- og fremmedkapitalinstrumenter samt direkte investeringer". Videre står det at "Selskapet har også virksomhet innen forretningsførsel av direkte investeringer, verdivurderinger, refinansiering, finansiell rådgivning og megling av næringseiendommer, og tilbyr formuesforvaltning innen aksje og rentemarkedet. Gjennom skipsmegling er Pareto også engasjert i befraktning og kjøp og salg av tank- og bulkskip." Patentstyret betviler ikke at registreringsinnehavers hovedgeskjeft er innen revisjonsvirksomhet. Revisjonsvirksomhet er imidlertid av en slik art at det er nært forbundet med andre finansielle tjenester. Finansiell virksomhet generelt er underlagt revisjon, og det kreves at de som utfører revisjonen har fagkyndighet vedrørende økonomi og finans, slik at det kreves likeartet faglig bakgrunn av aktørene. Det vil også i høy grad være den samme omsetningskretsen som benytter seg av finansielle tjenester og revisjonstjeneseter. Patentstyret må behandle enhver registrering av foretaksnavn som gyldig og virksom, så lenge den ikke er opphevet etter foretaksnavneloven 3-6. En foretaksnavneregistrering gjelder i hele Norge. PARETO AS har dermed vern i hele landet, og Patentstyret kan ikke vektlegge registreringsinnehavers anførsler vedrørende partenes ulike geografiske virkeområder. Registreringsinnehaver og innsiger tilbyr i tillegg flere like og meget likeartede tjenester, som for eksempel rådgivning ved fusjoner, verdivurdering, verdsettelser, bistand ved kjøp og salg av virksomheter, finansiell rådgivning og megling av næringseiendommer. Til tross for at partene har sine nisjeområder finner Patentstyret det ikke tvilsomt at begge parter i saken utøver virksomhet knyttet til økonomiske transaksjoner og finans. Det foreligger derfor bransjelikhet i saken, jf foretaksnavneloven 3-3, og graden av kjennetegnslikhet vil være avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Kjennetegnslikhet:

5 2. avd. sak nr Registreringsinnehavers foretaksnavn PARETO REVISJON AS opptar innsigers foretaksnavn PARETO AS i sin helhet. Registreringsinnehavers foretaksnavn har i tillegg merkeelementet "REVISJON". I forhold til den virksomhet registreringsinnehaver utøver er merkeelementet "REVISJON" kun egnet til å opplyse om at foretaket tilbyr revisjonstjenester. Dette elementet er således uten varemerkerettslig særpreg, og uten adskillende evne. Patentstyret er av den oppfatning at PARETO REVISJON AS fremstår som en variant av PARETO AS. Det er ikke uvanlig at en og samme næringsdrivende opererer med flere forretningskjennetegn, hvor hovedelementet er det samme, mens tillegget er forskjellig ettersom hvilken gren av virksomheten det er snakk om. I slike tilfeller er det det innledende elementet som forteller forbrukeren hvilken kommersiell opprinnelse man har med å gjøre. I og med det identiske hovedelementet er PARETO i begge de aktuelle kjennetegnene, foreligger det etter Patentstyrets oppfatning en sterk grad av kjennetegnslikhet i saken, jf foretaksnavneloven 3-2. Registreringsinnehaver peker på at partenes kjennetegn har ulik figurativ utforming slik de benyttes i markedet. Patentstyret skal prøve registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS, i forhold til foretaksnavnet PARETO AS. Dersom vurderingen skulle omfattet den figurative utformingen av partenes kjennetegn, måtte grunnlagene for kravet ha vært registrerte kombinerte varemerker. Når forbrukerne møter kjennetegnet PARETO AS for ulike finansielle tjenester og deretter ser kjennetegnet PARETO REVISJON AS, også for tjenester som har med økonomi og finans å gjøre, er det nærliggende å gå ut fra at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom foretaksnavnenes innehavere. Vi finner heller ikke å kunne legge avgjørende vekt på fullmektigens anførsel om at kjennetegnene vil rette seg mot en merkebevisst omsetningskrets. De aktuelle tjenestene vil kunne markedsføres og tilbys til både merkebevisste forbrukere og forbrukere som ikke nødvendigvis kjenner finansbransjen i forkant. Foretaksnavnet PARETO REVISJON AS fremstår uansett, både for den oppmerksomme, og den mindre oppmerksomme, som en versjon eller variant av det tidligere foretaksnavnet PARETO AS. Etter en helhetsvurdering finner behandlende medlem at foretaksnavnet PARETO REVISJON AS er forvekselbart med innsigers foretaksnavn PARETO AS. Registreringen av PARETO REVISJON AS er derfor i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Ettersom vi har kommet til at PARETO REVISJON AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, finner Patentstyret det unødvendig å gå inn på innsigers subsidiære anførsler om utvidet vern av foretaksnavn, jf foretaksnavneloven 3-2 annet ledd. Beslutning: Registreringen av PARETO REVISJON AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas til følge. En begrunnet klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom fra Pareto Revisjon AS mandag den 4. mai Klagen er innkommet rettidig. Den 18. mai 2009, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den

6 2. avd. sak nr tidligere beslutning av 3. mars 2009 om at registreringen av foretaksnavnet Pareto Revisjon AS må oppheves. Deretter er sakens dokumenter oversendt til Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 19. juni 2009, innen fakturafristens utløp den 21. juni I klagen av 4. mai 2009 anfører Pareto Revisjon AS følgende: KLAGE PÅ AVGJØRELSE OM ADMINISTRATIV OVERPRØVING AV FORETAKSNAVNREGISTRERING Vi viser til Patentstyrets avgjørelse truffet den med saksreferanse KF Vi klager på denne avgjørelsen og ber Patentstyret fremlegge klagen for Patentstyrets 2. avdeling som er rette klageinstans, jf. foretaksnavneloven 3-7. Frist for å klage på nevnte avgjørelse er to måneder etter den dagen da melding om avgjørelse ble sendt klager. Melding om avgjørelse ble sendt klager den Denne klage er sendt til Patentstyrets den og er derfor rettidig i henhold til foretaksnavneloven KLAGERS NAVN OG ADRESSE Foretaksnavn: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Organisasjonsnummer: AVGJØRELSEN SOM DET KLAGES OVER Klagen gjelder avgjørelsen truffet den i sak om krav om administrativ overprøving av registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS (registreringsinnehaver) fra PARETO AS (innsiger). Kravet ble begrunnet med at foretaksnavnet PARETO REVISJON AS er egnet til å forveksles med innsigers registrerte foretaksnavn PARETO AS med organisasjonsnummer I tilsvar den kom vi med bemerkninger til kravet, som vi mener ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til når Patentstyrets beslutning lyder: Registrering av PARETO REVISJON AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas til følge. Klager er uenig i det vedtaket Patentstyret har truffet, hvilket vil fremgå av bemerkningene nedenfor. Vi viser også til vårt tilsvar til krav om administrativ overprøving av foretaksnavnregistrering datert den og tilsvar datert den HVILKEN ENDRING SOM ØNSKES I AVGJØRELSEN

7 2. avd. sak nr Vi ber om at avgjørelsen i sin helhet oppheves, og at kravet om administrativ overprøving av registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS avvises, således at PARETO REVISJON AS får beholde sitt foretaksnavn. 4 HVILKE GRUNNER KLAGEN BYGGER PÅ Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn. For at merkenavnet PARETO REVISJON AS skal anses egnet til å forveksles med merkenavnet PARETO AS må foretakene drive innen sammen bransje og det må foreligge kjennetegnslikhet mellom navnene. I tillegg må innsigers navn oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Vi mener Patentstyrets vurdering av de tre nevnte vilkår ikke er riktig. Vi er av den oppfatning at Patentstyret ikke i tilstrekkelig grad har lagt vekt på registreringsinnehavers presisering av at PARETO REVISJON AS ikke er autorisert til, og således ikke kan drive rådgivningsvirksomhet i investeringsmarkedet, slik innsiger gjør. Videre at registreringsinnehavers rådgivningstjenester uansett er meget begrenset og i det vesentlige er knyttet til regnskapsavleggelse og praktiske skatteforhold hos revisjonskunder som PARETO REVISJON AS er revisor for. 4.1 Bemerkninger knyttet til enkelte deler av vedtaket kravet om særpreg For at innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av lignende foretaksnavn må det oppfylle kravet til særpreg etter foretaksnavneloven 3-2, jf. varemerkeloven 13. Bakgrunnen for kravet er at varemerket overfor omsetningskretsen skal kunne fungere som en garanti for varenes kommersielle opprinnelse. Videre skal kravet om særpreg ivareta behovet for friholdelse. Vi mener at Patentstyret har tatt feil når de uttaler at navnet PARETO er særpreget i henhold til foretaksnavneloven 3-2, jf. varemerkeloven 13. I avgjørelsen undervurderes den beskrivende egenskap ordet PARETO har når Patentstyret slår fast at navnet har et særpreg. Ordet PARETO må tvert i mot anses beskrivende for den type tjenester som begge parter driver. Navnet assosieres, ikke bare av økonomer, men også av forbrukere, med den italienske sosiologen, økonomen og filosofen Vilfredo Pareto. Hans navn er også opphav til parteodiagrammet, paretofordeling, paretooptimalitet, paretoindeks og paretoprinsippet (80-20-regelen). Det er derfor vår oppfatning at Patentstyret tar feil når de skriver: Patentstyret er av den oppfatning at PARETO AS tilbyr tjenester som ikke kun henvender seg til en omsetningskrets med økonomisk bakgrunn. Som eksempel kan nevnes at kunder av refinansieringstjenester eller megling av næringseiendommer kan ha en hvilken som helst faglig bakgrunn. Kundegruppen uten økonomiutdannelse vil oppfatte PARETO som et fantasiord eller som et uvanlig italiensk etternavn, og merket vil dermed ha en sterk grad av særpreg. Vi mener Patentstyret undervurderer den kunnskap som ligger hos forbrukere når de uttaler at forbrukere ikke vil assosiere navnet PARETO med økonomisk effektivitet. Når det gjelder kundegruppen som Patentstyret her viser til, er dette uansett ikke en omsetningsgruppe som vil oppsøke PARETO REVISJON AS, da de nevnte tjenester ikke er noe PARETO REVISJON AS driver med. I forhold til denne omsetningskretsen vil det således ikke være fare for at det oppstår forveksling mellom tjenester således at hensynet til kundekretsen vil være tilstrekkelig ivaretatt. Hensynet til at varemerket overfor omsetningskretsen skal kunne

8 2. avd. sak nr fungere som en garanti for varenes kommersielle opprinnelse, er da ikke til hinder for at navnet PARETO kan brukes av flere typer selskaper. Videre er det uansett ikke avgjørende at ordet for en del av kundegruppen ikke oppfattes som beskrivende. Tvert imot er det i juridisk teori antatt tilstrekkelig for registreringshindring etter varemerkeloven 13 at merket av en del av det kjøpende publikum kan oppfattes som en beskrivelse av tjenesten. Det er vår oppfatning at ordet PARETO er et velkjent ord som assosieres med økonomisk effektivitet innen næringsvirksomhet. Vi mener Patentstyret tar feil når de skriver: PARETO`s omsetningskrets som har økonomisk bakgrunn, vil muligens vite om Vilfredo Pareto`s teorier, men Patentstyret er av den oppfatning at PARETO likevel ikke kan sies å være direkte beskrivende for den type finansielle tjeneseter PARETO AS tilbyr. Selv om tankene henledes til en økonomisk teoretiker med budskap som har med effektivitet å gjøre, sier dette muligens noe indirekte om tjenestenes art eller kvalitet, men det er likevel ikke tilstrekkelig til å si at kjennetegnet PARETO AS i seg selv er beskrivende etter varemerkeloven 13. Kjennetegnet vil, av økonomer, i høyden kunne sies å være suggestivt. Suggestive merker kan registreres uhindret av varemerkeloven 13. Videre er det uklart for oss hva Patentstyret mener når de skriver at suggestive merker kan registreres uhindret av varemerkeloven 13. Tvert i mot må navn være særpreget for å kunne registreres etter varemerkeloven 13. Dersom Patentstyret er av den oppfatning av ordet PARETO er suggestivt, er det ikke forståelig at Patentstyret samtidig anfører at ordet er særpreget. Fordi ordet nettopp må anses beskrivende for den type virksomhet som selskapene driver, gjør hensynet til friholdelse seg særlig gjeldende. Det er vår oppfatning at Patentstyret har tillagt hensynet til friholdelse for liten vekt i forhold til EU-praksis. Den avgjørelse som Patentstyret har truffet, viser at terskelen for kravet til særpreg er lagt for lavt. Vi viser her til EU-domstolens avgjørelser i Doublemint (C-191/01 P) og Linde v. Rado. Vurderingstemaet etter Doublemint er om det søkte merke: kunne tænkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende for at betegne en egenskap ved deres varer og tjenesteytelser det er altså ikke bare ord som faktisk brukes til å beskrive varer eller tjenester som skal friholdes, men alle betegnelser som kan anvendes til slike formål, jf. dommens premiss 31 og 32. Ordet PARETO er et sterkt og positivt ord innen økonomi, og det vil være urimelig om ett selskap skulle kunne påberope seg eneretten til et slikt navn. Hensynet til friholdelse skal nettopp motvirke monopolisering av ord og tegn som også andre næringsdrivende har en berettiget interesse i å bruke. At ordet ikke er spesielt beskrivende for alle og enhver, innebærer ikke at det av den grunn skal kunne monopoliseres av én bedrift. Som nevnt, er det etter Doublemint -saken ikke bare ord som faktisk brukes til å beskrive varer eller tjenester som skal friholdes, men også ord som kan anvendes til slike formål. Det må anses sterkt urimelig om ordet PARETO ikke friholdes av den grunn at Patentstyret oppfatter at ordet per i dag ikke faktiske brukes til å beskrive varer eller tjenester. Denne urimeligheten må tillegges stor vekt i helhetsvurderingen som skal foretas i avgjørelsen av om innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av lignende foretaksnavn. Vi mener således at Patentstyret tar feil når det skriver: Når det gjelder registreringsinnehavers påstander om at det foreligger et friholdelsesbehov for uttrykket PARETO, vil vi påpeke at så lenge PARETO ikke

9 2. avd. sak nr anses beskrivende for de aktuelle tjenestene, foreligger det heller ikke et friholdelsesbehov for andre næringsdrivende til å benytte PARETO som kjennetegn eller foretaksnavn Vi ber om at Patentstyrets 2. avdeling foretar en ny vurdering av kravet til særpreg, der behovet for friholdelse tillegges tilstrekkelig tungtveiende betydning i samsvar med EUpraksis. 4.2 Bemerkninger knyttet til enkelte deler av vedtaket kravet om bransjelikhet For at innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av lignende foretaksnavn må navnene brukes, eller ventes brukt, for virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet), jf. foretaksnavneloven 3-3. Patentstyret anfører i sitt vedtak at det er den faktiske bruk som er avgjørende ved vurderingen av om det foreligger bransjelikhet. Fra vedtakets side 4 hitsettes: Det følger av registreringsinnehavers nettside (www.paretorevisjon.no) at de tilbyr følgende tjenester: ( ) Bistand ved kjøp og salg av virksomheter ( ) Verdsettelser De to ovenfor nevnte tjenestetilbud var opplistet som en tjeneste registreringsinnehaver tilbød på sin hjemmeside, men siden de begge ikke har/har hatt betydning for selskapets revisjonsvirksomhet har en tatt disse ut fra hjemmesiden. Det var således ikke direkte feil av Patentstyret å vektlegge dette i vurderingen av om den faktiske bruk av foretaksnavnene innebærer at det foreligger bransjelikhet. Det er imidlertid ikke et tema lenger! Patentstyret skriver videre i vedtaket på side 4: Patentstyret betviler ikke at registreringsinnehavers hovedgeskjeft er innen revisjonsvirksomhet. Revisjonsvirksomhet er imidlertid av en slik art at det er nært forbundet med andre finansielle tjenester. Finansiell virksomhet generelt er underlagt revisjon, og det kreves at de som utfører revisjonen har fagkyndighet vedrørende økonomi og finans, slik at det kreves likeartet faglig bakgrunn av aktørene. Det vil også i høy grad være den samme omsetningskretsen som benytter seg av finansielle tjenester og revisjonstjenester. Det medfører ikke riktighet at revisjonsvirksomhet er av en slik art at det er nært forbundet med andre finansielle tjenester og at det i høy grad er den samme omsetningskretsen som vil benytte seg av finansielle tjenester og revisjonstjenester. Det presiseres i denne sammenheng at registreringsinnehaver ikke har lovlig adgang til å drive rådgivningsvirksomhet i investeringsmarkedet ved siden av revisjon, jf. revisorloven 4-1, og at deres rådgivningstjenester i det vesentlige er knyttet til regnskapsavleggelse og praktiske skatteforhold av kunder hos PARETO REVISJON AS. Denne omsetningen er uansett meget begrenset, nærmere bestemt bare 1 % av årlig omsetning. Registreringsinnehavers hovedgeskjeft er statsautorisert revisjon og dette er ikke en virksomhet som innsiger tilbyr. Den kundegruppen som vil oppsøke registreringsinnehavers tjenestetilbud, vil i all hovedsak være revisjonspliktige næringsdrivende. Et vektig moment ved vurderingen av om det foreligger bransjelikhet er om bransjene henvender seg til samme omsetningskrets, noe som i all hovedsak ikke er tilfellet i dette forholdet. Det er således vår

10 2. avd. sak nr oppfatning at Patentstyret tar feil når det legger til grunn at statsautorisert revisjonsvirksomhet er av en slik art at det foreligger bransjelikhet med de tjenester som innsiger tilbyr, jfr. Vedtakets side 4: Tiltross for at partene har sine nisjeområder finner Patentstyret det ikke tvilsomt at begge parter i saken utøver virksomhet knyttet til økonomiske transaksjoner og finans. Det foreligger derfor bransjelikhet i saken. At begge virksomheter er knyttet til økonomiske transaksjoner tilfredsstiller uansett ikke kravet til bransjelikhet. En kan ikke trekke så vide grenser om begrepet. I så tilfelle vil det foreligge bransjelikhet mellom enhver bedrift som har økonomiske innslag. Vi mener Patentstyret ikke i tilstrekkelig grad har lagt vekt på ulikheten mellom den type tjenester som PARETO AS tilbyr og den revisjonstjenesten som PARETO REVISJON AS tilbyr. Videre anfører Patentstyret i vedtaket på side 4: Registreringsinnehaver og innsiger tilbyr i tillegg flere like og meget likeartede tjenester, som for eksempel rådgivning ved fusjoner, verdivurdering, verdsettelser, bistand ved kjøp og salg av virksomheter, finansiell rådgivning og megling av næringseiendommer. Dette representerer uriktig faktum. Registreringsinnehaver driver kun med teknisk bistand i form av bistand med transaksjoner hos egne revisjonskunder, noe det er helt naturlig at revisor bistår med. Dette må anses som en integrert del av revisortjenesten, og ikke som selvstendig tjenesteområde. På bakgrunn av dette er det således vår oppfatning at Patentstyret ikke har lagt til grunn en riktig faktisk bruk ved vurderingen av om det foreligger bransjelikhet. Det er i tråd med dette ikke riktig at den faktiske bruk av foretaksnavnene innebærer at det foreligger bransjelikhet. Tjenestene er derimot så ulike at vilkåret ikke kan anses oppfylt. Vi ber om Patentstyrets 2. avdeling legger til grunn riktig faktisk bruk ved sin vurdering av om det foreligger bransjelikhet og at det vektlegges tilstrekkelig at registreringsinnehavers hovedgeskjeft er statsautorisert revisjon som innebærer at registreringsinnehaver ikke har lovlig adgang til å drive rådgivningsvirksomhet i investeringsmarkedet ved siden av revisjon, jf. revisorloven Bemerkninger knyttet til enkelte deler av vedtaket kravet om kjennetegnslikhet For at innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av lignende foretaksnavn må navnene ha tilstrekkelig like kjennetegn, jf. foretaksnavneloven 3-2. Kravet til kjennetegnslikhet er bare aktuelt dersom innsigers navn anses særpreget, hvilket vi bestrider (se ovenfor). Dersom Patentstyrets 2. avdeling likevel skulle komme til at PARETO oppfyller kravet til særpreg, må det foretas en konkret bedømmelse av om det foreligger kjennetegnlikhet, ettersom innsigers og registreringsinnehavers navn ikke er identiske. Denne vil bero på en sammensatt vurdering der særpregsgrad, ordlikhet, skriftbilde og forestillingsbildet vektlegges. Det bestrides at det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet mellom de to foretaksnavn i dette tilfellet og at Patentstyret har tatt feil når de blant annet skriver. Patentstyret skal prøve registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS, i forhold til foretaksnavnet PARETO AS. Dersom vurderingen skulle omfattet den figurative utformingen av partene kjennetegn, måtte grunnlagene for kravet ha vært registrerte kombinerte varemerker.

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8169 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr. 200812943 Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8152 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00098 Søknadsnr. 200804919 Søker: Sonowand AS, Centre of Medicine and technology, 7489 Trondheim Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innst. O. nr. 79 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer