Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr Begjæring inngitt av: Posten Norge AS, Oslo, og Bring Cargo AS (tidl. Bring Logistics AS), Postboks 0367 Sentrum, 0102 Oslo Foretakenes org. nr og Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 25. november 2010, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet BRING IT ble besluttet ikke tatt til følge. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble oversendt sakens parter samme dag. * * * Det utenlandske foretaket OPSTAD BUDBILER LTD ble innmeldt til og innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 12. desember 2009, med formålsangivelsen: "Transport av gods på offentlig vei". Den 19. april 2010 ble innmeldt til og innført i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret at det utenlandske foretakets navn er blitt endret fra OPSTAD BUDBILER LTD til BRING IT. Foretaket BRING IT er innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund under organisasjonsnummer , og med bransjeangivelsen / næringskoden: " Godstransport på vei ". Begjæring etter foretaksnavnelovens 3-6 om opphevelse av registreringen av det nye foretaksnavnet BRING IT innkom til Patentstyret den 20. mai 2010.

2 Annen avd. sak nr Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretakets nye navn BRING IT er innført i Foretaksregisteret strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, fordi det er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte foretaksnavnet BRING LOGISTICS AS, med org. nr , innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 5. september 2008, og under bransjeangivelsen / næringskoden: " Spedisjon", samt egnet til å forveksles med det tidligere registrerte kombinerte merket BRING, reg. nr ( ), [gjengitt nedenfor], innlevert til Patentstyret den 16. august 2007 og registrert den 22. november 2007 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 6, 9, 12, 16, 20, 35, 36, 38, 39, 41 og 42, herunder tjenestene "transportvirksomhet; logistikk (innhenting, lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før sending, vareombringelse); kurertjenester, postombæring" i klasse 39, og det tidligere registrerte ordmerket BRING GROUP, reg. nr ( ), innlevert til Patentstyret den 21. august 2007 og registrert den 27. november 2007 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 6, 9, 12, 16, 20, 35, 36, 38, 39, 41 og 42, herunder tjenestene "transportvirksomhet; logistikk (innhenting, lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før sending, vareombringelse); kurertjenester, postombæring" i klasse 39. De komplette fortegnelsene over varer og tjenester som innsigers to anførte norske varemerkeregistreringer nr ( ) og nr ( ) er registrert med, er gjengitt nedenfor. Foretaket BRING LOGISTICS AS har i ettertid, ved melding til i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret den 16. desember 2010, endret navn til BRING CARGO AS. Reg. nr ( )

3 Annen avd. sak nr Vare- og tjenestefortegnelse for varemerkeregistrering nr og for varemerkeregistrering nr [identiske fortegnelser]: Kl. 6: Kl. 9: Kl. 12: Kl. 16: Bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); postkasser av metall; lastebærere og bakker av metall; containere av metall. Vitenskaplige og elektriske, apparater og instrumenter, samt apparater til undervisning; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinprogrammer, elektroniske dagbøker, elektroniske oppslagstavler, elektroniske publikasjoner, lysrørsskilt for reklame, lysskilt, modemer, elektriske omformere, magnetiske omkodere, radiomaster, mekaniske skilt. Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; filatelistiske produkter i form av frimerker og album for oppbevaring av disse. Kl. 20: Møbler; postkasser; ikke av metall eller murverk; lastbærere og bakker av plast; containere, ikke av metall. Kl. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, herunder direkte markedsføring og relasjonsmarkedsføring(crm); drift av kundebehandlingssenter over tele- og datanettverk; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; drift av datasystemer; drift av kundebehandlingsprogrammer; kontortjenester; logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen direkte markedsføring (CRM); utarbeidelse og distribusjon av reklameblad og adressert reklame, direkte, ved post eller elektronisk, distribusjon av prøver; bedriftsopplysninger, bedriftsundersøkelser, gallupundersøkelse, innsamling av informasjon og statistisk informasjon til bruk i databaser, administrasjon av databaser; organisering av messer for salg og markedsføring; utleie av kontormaskinapparater; salg av de foran nevnte varer i klassene 6, 9, 12, 16 og 20 samt salg av klær, fottøy og hodeplagg. Kl. 36: Kl. 38: Kl. 39: Kl. 41: Kl. 42: Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester; forretninger med fast eiendom. Telekommunikasjonsvirksomhet; bud - og telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring; utleie av faksimileapparater og modemer. Transportvirksomhet; logistikk (innhenting, lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før sending, vareombringelse); kurertjenester, postombæring. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av trykksaker (andre enn av reklametekster); utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet knyttet til datamaskiner, dataprogrammer og databaser; filmproduksjoner, herunder på videobånd; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; spilltjenester tilbudt online; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner. Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; installasjon av dataprogrammer; konvertering av

4 Annen avd. sak nr data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); kopiering av dataprogram, kvalitetskontroll; meklingstjenester; opprettelse og vedlikehold av webtjenester for andre; programmering av datamaskiner; faglig og teknisk rådgivning og konsultasjon i forbindelse med datamaskiner og dataprogrammer; drift av datasystemer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. * * * Med hensyn til partenes anførsler for Første avdeling vises til sakens dokumenter. * * * Fra Første avdelings avgjørelse av 25. november 2010 hitsettes: Patentstyret skal bemerke: De påberopte varemerkenes status: Det foreligger avgjørelse i innsigelsessak fra Patentstyrets første avdeling i begge innsigers påberopte varemerkeregistreringer, nr [Annen avd. sak nr. 7952] og nr [Annen avd. sak nr. 7953]. Begge avgjørelsene er påklaget til Patentstyrets annen avdeling hvor klagesakene er under behandling. Klagene er begrunnet med at innsigers merker inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annen persons navn, jf. varemerkeloven 16 c (tidligere 14 første ledd nr. 4). Dette medfører at begge de påberopte registreringene ikke er endelig avgjort, og at de kan bli opphevet. Patentstyret kunne på dette grunnlag ha satt nærværende sak i bero, men har likevel valgt å behandle saken. Bakgrunnen til dette er at resultatet av nærværende sak ikke går i innsigers favør, slik at innsiger ikke ville vunnet frem i denne saken om administrativ overprøving selv om de påberopte varemerkene blir stående som gyldige registreringer. Begrunnelse for dette blir gitt nedenfor. 2-6 nr. 4: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sitt varemerke og foretaksnavn før motparten og dermed har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare foretaksnavn må det foreligge bransjelikhet, og innsigers kjennetegn må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Særpreg:

5 Annen avd. sak nr Innsiger har registrert foretaksnavnet BRING LOGISTICS AS og varemerkene BRING GROUP samt kombinert merket BRING. Patentstyret vil først måtte ta stilling til om disse kjennetegnene oppfyller varemerkelovens krav om særpreg. I og med at varemerket BRING GROUP har gått til registrering har Patentstyret allerede vurdert dette merket til å inneha det nødvendige særpreg, også for tjenestene Transportvirksomhet; logistikk (innhenting, lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før sending, vareombringelse); kurertjenester, postombæring i klasse 39. Patentstyret finner det likevel klart at elementet BRING på grunn av sitt meningsinnhold er meget svakt for transport- og posttjenester. Å bringe betyr på norsk å levere, overbringe, gi, hente eller sende, jf. Ordelementet BRING fremstår på norsk som bestemt form av verbet å bringe. På engelsk betyr BRING i følge Oxford Dictionary of English take or go with (someone or something) to a place. For tjenester som transportvirksomhet, vareombringelse og postombæring vil dette beskrive selve kjernen og en vesentlig egenskap ved tjenesten, nemlig at noe (som post eller gods) blir brakt fra et sted til et annet. Når det gjelder tillegget GROUP er dette det alminnelige engelske ordet for gruppe, sammenslutning, konsern, jf. Ordelementet GROUP tilfører ikke merket en særlig grad av særpreg da det bare vil oppfattes som en angivelse av tjenesteyterens organisasjonsform. Et varemerke som er registrert i varemerkeregisteret må behandles som gyldig og virksomt inntil det eventuelt slettes etter bestemmelsene i varemerkeloven 42. Så lenge varemerket består vil det dermed være slik at andre næringsdrivende ikke fritt kan benytte sammenstillingen BRING GROUP i sin kommersielle virksomhet. Videre betyr ordet LOGISTICS i innsigers foretaksnavn organisasjon av varedistribusjon på engelsk, og tilsvarer det norske ordet LOGISTIKK, som i følge betyr regulering av vareflyt, transport. Når det gjelder post og transporttjenester vil organiseringen av varedistribusjonen være av svært viktig betydning, slik at LOGISTICS vil beskrive en vesentlig egenskap ved slike tjenester. Foretaksnavnet BRING LOGISTICS for transporttjenester vil dermed oppfattes som at aktøren bringer, og at dette utføres ved hjelp av logistikk. Foretaksnavnet er dermed satt sammen av to beskrivende ord for transport og vareombringelse, og sammensetningen etterlater ikke et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, til at sammenstillingen gir merket tilstrekkelig særpreg. Innehaver av BRING LOGISTICS AS har vern mot at ingen kan ta i bruk et identisk foretaksnavn etter foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Bransjelikhet: Innsigers påberopte varemerker er som nevnt ovenfor blant annet registrert i klass 39 for Transportvirksomhet; logistikk (innhenting, lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før sending, vareombringelse); kurertjenester, postombæring. Foretaksnavnet BRING IT er registrert med bransjeangivelsen " Godstransport på vei". Nærmere opplysninger om virksomhetens karakter er ikke fremlagt da registreringshaver ikke har svart på Patentstyrets henvendelser i saken. Patentstyret legger derfor til grunn, i tråd med tidligere praksis, jf. Patentstyrets annen avdelings avgjørelse nr. 7776, at foretaksnavnet kan ventes brukt i samsvar med bransjeangivelsen i meldingen til Foretaksregisteret. Det er lite tvilsomt at varefortegnelsen innsigers merker er registrert for, nemlig Transportvirksomhet; logistikk (innhenting, lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før sending, vareombringelse); kurertjenester, postombæring omfatter Godstransport på vei. Det foreligger således tjenesteidentitet i saken, jf foretaksnavneloven 3-3- første ledd. Kjennetegnslikhet:

6 Annen avd. sak nr Slik innsigers fullmektig fremhever er det på det rene at registreringshavers foretaksnavn BRING IT opptar elementet BRING fra innsigers kjennetegn i sin helhet. Patentstyret er imidlertid ikke enig i at IT kun vil oppfattes som informasjonsteknologi eller at det er lite iøyenfallende i foretaksnavnet. Snarere tvert i mot er Patentstyret er av den oppfatning at BRING IT fremstår som et uttrykk hvor elementet IT gjør at navnet vil oppfattes som en sammenhengende oppfordrende term, nemlig som BRING/BRINGE DET eller LEVER DET. Patentstyret finner at denne termen er beskrivende for Godstransport på vei da den kun fremstår som et reklameutsagn eller ytring som er sterkt knyttet opp til de leveringstjenestene registreringhaver utøver. Som nevnt ovenfor anser Patentstyret ordet BRING for å være meget svakt for transport og posttjenester. Når det gjelder fullmektigens anførsel om at kjennetegnene er egnet til å forveksles, vil vi vise til det Patentstyrets annen avdeling uttalte i avgjørelse nr om ordmerket Aquabona (reg. nr ): "Innsigeren har fremholdt at det erindringsbilde som merkene etterlater seg vil være så likt at forvekslingsfare vil foreligge. At erindringsbildene er nokså like, skyldes at begge merker utgjøres av en enkel sammenstilling av to deskriptive elementer, som nærmest er likelydende og hentet fra samme eller meget nær beslektede språk. Innsigeren har med andre ord valgt, og satset på "et svakt varemerke, som andre forretningsdrivende vil kunne legge seg nokså tett opp til" (jf. Rt s. 641, Superlek, på s. 645)." Dette medfører at til tross for at registreringshavers påberopte kjennetegn BRING GROUP, BRING LOGISTICS AS og kombinertmerket med ordet BRING, alle innehar BRING som element finner Patentstyret at vernet for disse merkene ikke strekker seg til også å omfatte foretaksnavnet BRING IT, som fremstår som en beskrivende ytring som for transporttjenester. Det legges her vekt på at det foreligger et reelt friholdelsesbehov for andre aktører i post og transport bransjen til å kunne benytte termen BRING i ulike sammenhenger om sine produkter og tjenester. Forvekselbarhet: Etter en helhetsvurdering, der det har vært vektlagt at innsigers påberopte BRING-kjennetegn er svake merker for de aktuelle tjenestene, og at registreringhavers foretaksnavn er beskrivende for hans virksomhet, anses det ikke å være fare for forveksling mellom foretaket BRING IT og innsigers BRING-kjennetegn tiltross for at det foreligger bransjelikhet i saken, jf foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet BRING IT er ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge. En begrunnet klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 25. november 2010 innkom fra Posten Norge AS, Oslo, og Bring Cargo AS, Oslo, v/ Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo, den 25. januar Klagen er innkommet rettidig. I klagen anfører Posten Norge AS og Bring Cargo AS følgende:

7 Annen avd. sak nr "Vi viser til avgjørelse i Patentstyrets 1. avdeling av 25. november 2010 vedrørende krav om administrativ overprøving av foretaksnavnet BRING IT, med svarfrist Patentstyret har i sin avgjørelse kommet til at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom innsigers kjennetegn BRING, BRING GROUP og BRING LOGISTICS, til tross for at det er påvist bransjelikhet i saken. Vi er uenig i Patentstyrets begrunnelse og konklusjon og skal hermed be om en fornyet vurdering av krav fra Posten Norge AS om administrativ overprøving av det aktuelle foretaksnavn. 1. Forvekselbarhetsvurderingen Patentstyret har i sin avgjørelse konstatert at det foreligger tjenesteidentitet og vi legger dette til grunn for den videre behandling. Bestemmelsen i foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 korresponderer med varemerkelovens bestemmelser om forvekslingsfare som fremgår av varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd. Vurderingstemaet er dermed om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. C-251/95 (Sabel vs. Puma). Om det foreligger forvekslingsfare i lovens forstand beror på en helhetsvurdering, der det særlig legges vekt på graden av vareslagslikhet og kjennetegnslikhet, jf. Høyesteretts avgjørelse Rt s (Søtt + Salt). Det skal understrekes at det eksisterer et innbyrdes avhengighetsforhold mellom momentene, jf. Nevnte dom fra Høyesterett og EF-domstolens uttalelse i sak C-342/97 (Lloyd), premiss 19: Denne helhedsvurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt. Den foreliggende tjenesteidentitet innebærer en streng vurdering av kjennetegnslikheten. Det er på det rene at innklagedes foretaksnavn BRING IT i sin helhet opptar dominanten i innsigers registrerte varemerker og foretaksnavn for BRING, og at det har dette som sitt innledende element. En gjennomsnittsforbruker vil som regel erindre den første delen av eller det første element i et varemerke. Dette følger av etablert rettspraksis, se for eksempel sak T-357/07 og sak T-336/03 hvor retten uttaler i premiss 75 og 76: It should be noted in this regard that the attention of the consumer is usually directed to the beginning of the word (Joined Cases T-183/02 and T-184/02 El Corte Inglés v OHIM González Cabelloand Inberia Lineas Aéreas de España (MUNDUCOR)[2004] ECR II-0000, paragraph 83). Det foreligger en betydelig risiko for at en gjennomsnittsforbruker først og fremst vil oppfatte og erindre det innledende, dominerende element BRING i innklagedes foretaksnavn. I tilleggselementet IT kan det ikke anses tilstrekkelig adskillende fra innsigers etablerte

8 Annen avd. sak nr kjennetegn, og det foreligger en klar risiko for både direkte og indirekte forveksling når de aktuelle kjennetegn benyttes for identiske tjenester. Videre skal det bemerkes at Patentstyrets saksbehandler etter vårt syn går for langt i å forsøke å frata varemerket BRING dets rettmessige beskyttelsessfære, når det blant annet argumenteres for at dette er meget svakt for transport og posttjenester. Dette syn kan ikke føre frem. BRING må i høyden anses for suggestivt for de angjeldende varer og tjenester, hvilket også er Patentstyrets vurdering i dets nylige behandling av innsigers varemerkesøknader. Saksbehandlers syn er således i uoverensstemmelse med Patentstyrets entydige praksis i tilknytning til innsigers varemerke BRING, og registrering nr og registrering nr er ikke møtt med påstand om manglende varemerkerettslig særpreg. Videre skal vi bemerke at ordmerket BRING er akseptert til registrering i EU uten anførsler fra OHIM om manglende distinktiv evne, jf. vedlagt kopi av Statement of Grant of Protection. Det skal derfor anføres at Patentstyret i den påankede avgjørelse har lagt uforholdsmessig stor vekt på det angivelig manglende særpreg ved kjennetegnet BRING, og at konklusjonen om at det ikke foreligger forvekslingsfare derfor er basert på et feilaktig grunnlag. Konklusjonen etter en helhetlig vurdering av den foreliggende bransjeidentitet, høye grad av kjennetegnslikhet og det eldre varemerkets faktiske særpreg må være at foretaksnavnet BRING IT er egnet til å forveksles med kjennetegnene BRING, BRING GROUP og BRING LOGISTICS i den alminnelige omsetning. På bakgrunn av det ovenfor anførte skal det på ny anføres at registreringen av firmaet BRING IT strider mot Foretaksnavneloven 2-6, nr. 4 og at registrering skulle ha vært nektet. Vi ber følgelig Patentstyret i medhold av Foretaksnavneloven 3-6 jf. 3-7 fatte vedtak om å oppheve registreringen av foretaksnavnet BRING IT, med foretaksnummer Det tas forbehold om nye anførsler og bevis. Ved Annen avdelings brev av 28. januar 2011 er gjenpart av den innkomne klagen fra Posten Norge AS og Bring Cargo oversendt til Bring IT, som samtidig ble meddelt frist til mandag den 28. februar 2011 med å inngi en eventuell imøtegåelse. Den 28. januar 2011 er faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / ordre nr ) generert og sendt til Posten Norge AS, Oslo, og Bring Cargo AS, Oslo, v/ Protector Intellectual Property Consultants AS, og med betalingsfrist satt til 27. februar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 22. februar 2011, innen utløpet av den meddelte betalingsfristen.

9 Annen avd. sak nr Det var ikke innkommet noen imøtegåelse av klagen fra Bring It ved svarfristens utløp den 28. februar Den 29. mars 2011, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klagen, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets Første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 25. november 2010, hvor man konkluderte med at registreringen av foretaksnavnet Bring It ikke er i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. I notat av 29. mars 2011, hvorved saken formelt oversendes til Patentstyrets Annen avdeling for behandling av klagen, uttaler Første avdeling følgende: "ADMINISTRATIV OVERPRØVING AV FORETAKSNAVNREGISTRERING I HENHOLD TIL FORETAKASNAVNELOVEN 3-6 (KLAGESAK NR. KF ) Vi viser til klage til Annen Avdeling i brev mottatt 25. januar 2011 fra Protector IP Consultans AS, på vegne av Posten Norge AS og Bring Logistics AS. Patentstyret tok ikke krav om administrativ overprøving til følge i avgjørelse av 25. november Kravet for Første Avdeling var begrunnet med at foretaksnavnet BRING IT var egnet til å forveksles med innsigers registrerte foretaksnavn BRING LOGISTICS AS med organisasjonsnummer og med innsigers registrerte varemerker med registreringsnummer , kombinert merke BRING samt registreringsnummer , ordmerket BRING GROUP. Foretaksnavnet BRING IT ble derfor hevdet å være i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Patentstyrets første avdeling har vurdert klagen på nytt og fastholder den vurdering som ble foretatt i avgjørelsen av 25. november Saken sendes til Annen avdeling for behandling av klagen." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale:

10 Annen avd. sak nr Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 må et foretaksnavn ikke inneholde noe som er egnet til å forveksles med et varemerke eller med foretaksnavn. I den foreliggende sak er det kombinerte varemerket BRING, varemerket BRING GROUP og foretaksnavnet BRING LOGISTICS AS motholdt til støtte for at ordmerket BRING IT ikke kan registreres. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at elementet BRING er svakt, på grensen til det deskriptive for transporttjenester (vareklasse 39), og at andre forretningsdrivende må kunne benytte merkeelementet uten at det forvekslingsfare anses for å foreligge, jf. Rt s. 641 (SUPERLEK) og Annen avdelings avgjørelse i sak 7596 (PRESTIGE BEAUTE). Annen avdeling er også enig med Første avdeling i at friholdelsesbehovet spiller en rolle i denne forbindelse. Foretaksnavnet BRING IT inneholder et element i tillegg til BRING, som gir en noe annen språklig betydning og som innebærer at navnet skiller seg i tilstrekkelig grad fra det kombinerte varemerket BRING, varemerket BRING GROUP og foretaksnavnet BRING LOGISTICS. For øvrig vises det til Første Avdelings begrunnelse. Innsiger har ikke påberopt at særpreget til kjennetegnet BRING er styrket gjennom innarbeidelse, og Annen avdeling har ikke foranledning til å gå inn på dette spørsmålet. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-Andreas Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida Andrén (sign.)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8169 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr. 200812943 Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45 UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45 SAKER INNKOMMET I 2004 Næringslivets Konkurranseutvalg Postboks 5250, Majorstuen, 0303 Oslo Middelthuns gate 27, 0368 Oslo Tlf. 23 08 81 11 Telefaks:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kjøp av matvarer. Klager ble avvist som følge av manglende oppfyllelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

VAREMERKERETTSLIGE KONFLIKTER UNDER.NO

VAREMERKERETTSLIGE KONFLIKTER UNDER.NO ... Complex nr. 9/2002 Silje Johannessen VAREMERKERETTSLIGE KONFLIKTER UNDER.NO I HVILKEN GRAD KAN REGISTRERING OG BRUK AV ET DOMENENAVN MEDFØRE INNGREP I EN VAREMERKE- RETT? HVORDAN LØSES KONFLIKTER UNDER.NO

Detaljer

11/547 07.03.2013. Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X.

11/547 07.03.2013. Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X. Vår ref.: Dato: 11/547 07.03.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X. Ombudet kom frem til at det ikke er grunn

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.01.2010 i Borgarting lagmannsrett, 09-162221AST-BORG/01 Dommer: Meddommere: Lagdommer Lagdommer Kst. tingrettsdommer Finansrådgiver Kategorisjef

Detaljer

Nemndsvedtak i sak 2010/07. Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN

Nemndsvedtak i sak 2010/07. Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN Nemndsvedtak i sak 2010/07 Klager: Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN Innklaget: ConocoPhillips Skandinavia AS Postboks 220 4098 TANANGER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2004 avsa Høyesterett dom i HR-2004-01671-A, (sak nr. 2004/213), sivil sak, anke, Ole Bjørn Gyving Hoppestad (advokat Audun Gjøstein til prøve) mot Volvo Personbiler Norge

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Nytt i privatretten. Bundespatentgericht besluttet på denne bakgrunn å utsette saken og å forelegge Domstolen følgende prejudisielle spørsmål:

Nytt i privatretten. Bundespatentgericht besluttet på denne bakgrunn å utsette saken og å forelegge Domstolen følgende prejudisielle spørsmål: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 3/2004 IMMATERIALRETT VAREMERKERETT Innhold nr. 3: Immaterialrett 1 Varemerkerett

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om tjenester for skadedyrbekjempelse. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 22-3 (1) ved ikke å meddele

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av skadeforsikringer. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved gjennomføringen

Detaljer

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 730 Leveringsfrist: 26. april 2011 Til sammen 16708 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for datakommunikasjon og telefoni. Klagenemnda fant at klager hadde saklig interesse

Detaljer