Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Pecunia Transport Ltd., Askheim 1F, Postboks 119, 2022 Gjerdrum Foretakets org. nr Fullmektig: Advokatene Furseth & Hungnes, v/ Geir Hungnes, Torvet 5, Postboks 400, N-2001 Lillestrøm Begjæring inngitt av: Pecunia AS, Postboks 1230 Vika, N-0110 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 21. november 2008, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet PECUNIA TRANSPORT LTD ble tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Det utenlandske foretaket TEMPOLABOR LTD ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 4. oktober 2004, med bransjeangivelse / næringskode: " Godstransport på vei", og som formål er oppgitt: "Godstransport på vei. Konsulentbistand innen import av næringsmidler." Den 3. januar 2008 ble innført i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret at det utenlandske foretakets navn er blitt endret fra TEMPOLABOR LTD til PECUNIA TRANSPORT LTD. Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretakets nye navn PECUNIA TRANSPORT LTD er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte ordmerket "PECUNIA", reg. nr ( ), registrert den 4. april 2006 for nærmere angitte tjenester i klassen 35, 36, 37 og 42 (hele varefortegnelsen gjengitt nedenfor), og det tidligere registrerte kombinert varemerket "PECUNIA AKSJESELSKAP" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert den 13. februar 1997 for alle tjenester i klassene 35, 36 I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr og 37, egnet til å forveksles med foretaksnavnet "PECUNIA AS", org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 12. mars 1995 med bransjeangivelse / næringskode " Eiendomsforvaltning", foretaksnavnet "PECUNIA BOLIGUTLEIE AS", org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 19. februar 1995 med bransjeangivelse / næringskode " Utleie av egen fast eiendom ellers", foretaksnavnet "PECUNIA FORVALTNING AS", org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 19. februar 1995 med bransjeangivelse / næringskode " Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers", foretaksnavnet "PECUNIA INVEST AS", org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 19. februar 1995 med bransjeangivelse / næringskode " Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers", samt foretaksnavnet "PECUNIA TRADING AS", org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 19. februar 1995 med bransjeangivelse / næringskode " Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers", og at foretaksnavnet PECUNIA TRANSPORT LTD således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Varefortegnelse for norsk varemerkeregistrering nr ( ): Klasse 35: Klasse 36: Bistand ved og rådgivning for ledelse og administrasjon av bedrifter; faglige konsultasjoner om forretninger; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; markedsundersøkelser; regnskapsanalyser; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger. Finansiell virksomhet; finansanalyser; finansinformasjon og -rådgivning; fondsinvestering; forvaltning av formuer; kapitalinvesteringer; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forvaltning, forpaktning, taksering, utleie av fast eiendom; eiendomsomsetning; eiendomsmegler for fast eiendom; boligformidling; rådgivning i eiendomsspørsmål; forsikringsvirksomhet. Klasse 37: Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; utleie av bygningsmaskiner; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; juridiske tjenester; planlegging vedrørende bygging; rådgivning vedrørende bygging; ingeniørvirksomhet; interiørarkitekter; interiørdekorering; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier.

3 2. avd. sak nr Avbildning av norsk varemerkeregistrering nr ( ): Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sine varemerker og foretaksnavn før motparten og dermed har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Hvorvidt kjennetegnet PECUNIA AS er egnet til å forveksles med kjennetegnet PECUNIA TRANSPORT LTD, skal dermed avgjøres ut i fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Innsiger har påberopt seg at innehavers registrering i foretaksregisteret er ugyldig på bakgrunn av de fem foretaksregistreringene og de to varemerkeregistreringene nevnt innledningsvis. Når det gjelder innsigers foretaksregistreringer er disse registrert for eiendomsforvaltning, utleie, utvikling og salg av fast eiendom. Patentstyret finner det klart at det ikke foreligger bransjelikhet mellom innehavers transportvirksomhet og disse registreringene. Det er kun når det gjelder varemerkeregistreringene med reg. nr og reg.nr at vurderingen av bransjelikhet må vurderes nærmere. Det kombinerte merket PECUNIA AKSJESELSKAP er registrert for samtlige tjenester i klassene 35,36 og 37, og ordmerket PECUNIA er registrert for blant annet "Utleie av bygningsmaskiner" i klasse 37. For enkelhets skyld vil vi i det følgende ta utgangspunkt i varemerkeregistrering nr , da vurderingen av de to merkene PECUNIA AKSJESELSKAP og PECUNIA TRANSPORT LTD også vil dekke vurderingen av innsigers merke nr Innsiger har registrert varemerket PECUNIA AKSJESELSKAP. Patentstyret vil først ta stilling til om dette merket oppfyller varemerkelovens krav om særpreg. Ordet PECUNIA betyr "penger" på spansk. Tiltross for at "penger" alltid vil være en viktig bestanddel i en hver forretningsvirksomhet, er begrepet så vidtfavnende at PECUNIA ikke kan sies å være

4 2. avd. sak nr beskrivende for innsigers virksomhet. I og med at varemerket har gått til registrering med et minimum av figurelement, har også Patentstyret allerede vurdert at merket innehar det nødvendige varemerkerettslige særpreg. Registreringshaverens foretaksnavn er identisk hva gjelder det særpregede merkeelementet PECUNIA. For tjenesteytelser innen godstransport på vei, er merkeelementet TRANSPORT uten varemerkerettslig særpreg, da dette ordet kun er egnet til å angi at firmaet driver med transport. Når det gjelder innsigerens merke, er ordet AKSJESELSKAP på samme måte uten særpreg, da det kun angir selskapsformen. I og med at det bærende elementet i begge de aktuelle merkene er PECUNIA, foreligger det etter Patentstyrets oppfatning kjennetegnslikhet, jf foretaksnavneloven 3-2 og graden av bransjelikhet vil være avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Innsiger har registrert varemerket PECUNIA AKSJESELSKAP for samtlige tjenester i klassene 35, 36 og 37. Dette medfører, slik innsigers fullmektig hevder, at merket blant annet har vern for en lang rekke tjenester knyttet opp mot kjøretøyer, som Vedlikehold av kjøretøyer; assistanses ved kjøreuhell; understellbehandling av kjøretøyer; service (stasjoner) for kjøretøy; understellbehandling av kjøretøy; og utleie av diverse kraner og maskiner; samt gjenoppbygging av motorer. Det er videre brakt på det rene at innehaver på sin side driver med godstransport på vei. Virksomhetene til de to partene i saken har således ikke direkte det samme formålet. Det er likevel slik at kjøretøyer er essensielt i både innsigers og innehavers virksomhet. Det er nærliggende å gå ut fra at en aktør som har en bilpark til transportvirksomhet, også har sakkyndighet, redskaper og ekspertise når det gjelder vedlikehold og behandling av kjøretøyer. Det er også nærliggende å gå ut fra at en aktør som driver utleie av ulike typer kjøretøyer og maskiner, også kan ha kjøretøyer for transport. Når forbrukerne ser merket PEUCUNIA på servicestasjoner og verksteder for kjøretøyer, kranbiler til assistanse ved kjøreuhell og utleievirksomhet av kjørbare maskiner, og deretter ser merket PECUNIA på lastebilder, er det naturlig å gå ut fra at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom foretaksnavnenes innehavere. På bakgrunn av dette er Patentstyret av den oppfatning at det foreligger en sterk grad av merkelikhet, og en svakere grad av bransjelikhet mellom de to partene i saken. Etter en helhetsvurdering finner behandlende medlem at foretaksnavnet PECUNIA TRANSPORT AS er forvekselbart med innsigers varemerkeregistrering PECUNIA AKSJESELSKAP. Registreringen av PECUNIA TRANSPORT AS er derfor i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen er ugyldig. En begrunnet klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom fra Pecunia Transport Ltd den 15. januar Klagen er innkommet rettidig. Den 26. januar 2009, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 21. november 2008 om at registreringen av foretaksnavnet

5 2. avd. sak nr Pecunia Transport Ltd må oppheves. Deretter er sakens dokumenter oversendt til Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 9. februar 2009, innen fakturafristen. I klagen anfører Pecunia Transport Ltd: KLAGE PÅ BESLUTNING AV PATENTSTYRETS 1. AVDELING PECUNIA AS PECUNIA TRANSPORT LTD Klager: Pecunia Transport Ltd, org nr , Askheim 1 F, 2022 Gjerdrum. Innklaget: Pecunia AS, org nr , ved Protector AS, Postboks 5074 Majorstuen, 0301 Oslo. Vi representerer klager. Det vises til patentstyrets 1. avdeling sin beslutning sendt Beslutningen påklages til 2. avdeling og klagefristen er overholdt. Patentstyrets første avdeling fattet følgende beslutning: "Registreringen er ugyldig." 1. avdeling legger til grunn at foretaksnavnene Pecunia aksjeselskap og Pecunia Transport er forvekslbare ut fra en helhetsvurdering og at det er graden av bransjelikhet som er avgjørende i forvekslbarhetsvurderingen, jf beslutningen nederst side 2 og nederst side 3. Beslutningen påklages under henvisning til at foretaksnavnene ikke er forvekslbare ut fra en helhetsvurdering. Det er en forutsetning for vern at foretaksnavnet har særpreg, jf. ftnavnl Det er lagt til grunn av 1. avdeling, jf beslutningens side 2 tredje siste avsnitt, at Pecunia Aksjeselskap har det nødvendige særpreg og det er vist til at Patentstyret allerede har vurdert om det har det nødvendige særpreg ved at merket er varemerkeregistrert, jf. varemerkelovens 13. Ved helhetsvurderingen er det imidlertid også av betydning om foretaksnavnet anses som et svakt kjennetegn eller et sterkt kjennetegn. Et svakt kjennetegn er deskriptivt for virksomheten eller det er benyttet et ord som er vanlig i dagligtale. Pekuniær (penge- eller som gjelder penger) er et ord som benyttes i dagligtale. Ordet er i alle fall ikke et fantasinavn og det har heller ikke spesiell tilknytning til den virksomhet som innklagete driver eller er registrert for. Det vises til Rt side 20 der ordet Contrans ikke ble ansett for å være et sterkt kjennetegn, (side 24, nederst). På denne bakgrunn må det ved helhetsvurderingen legges til grunn at merket på skalaen fra svakt til sterkt kjennetegn, ligger nærmere svakt kjennetegn enn sterkt.

6 2. avd. sak nr Det anføres videre at klagers foretaksnavn som har tilføyelsen Transport også har betydning ved helhetsvurderingen. Ordet transport viser hvilken bransje klager operer i og er mer dominant enn ordet pecunia (penger), se Rt 1971 side 390 på side 399 øverst: "Forholdet er imidlertid at firmanavnet er «Hennes Magasin A/S», og i dette navn inntar ordet «Magasin en minst like dominerende del som «Hennes». Ordet «Magasin» er av beskrivende art og forteller hva slags forretning det er. Ordet «Hennes» er mer nøytralt og angår de behov man vil dekke. Samlet indiserer navnet en forretning med et allsidig utvalg av forskjellige vareslag beregnet for kvinner." Det vises i denne sammenheng også til lagmannsrettsdom LE RG Under henvisning til Rt ble det konkludert med at ordet hennes var et svakt kjennetegn. Det ble videre lagt til grunn at Hennes Mote og Hennes ikke var identiske merker. Hele navnet Hennes Mote måtte vurderes mot Hennes: "For øvrig må navnene ved sammenligningen sees i sammenheng, der ordene i firmaet må vurderes i sin helhet, både når det gjelder synsbildet, lydbildet og forestillingsbildet. Etter lagmannsrettens oppfatning foreligger det ikke noen slik forvekslingsfare som innebærer at firmaet Hennes Mote AS ikke kan bestå ved siden av firmaet Hennes AS og varemerket Hennes." For ordens skyld bemerkes at det i denne saken var enighet mellom partene om at det forelå bransjelikhet. Det neste spørsmål er om det er bransjelikhet. Det er åpenbart at klager og innklagede ikke driver i samme bransje. Klager driver med godstransport på vei i henhold til løyve. Det er tale om store lastebiler og trailere. Til orientering er ikke lastebilene utstyrt med klagers firmanavn, men med oppdragsgivers firma, som f.eks. DHL, jf vedlagte bilde som eksempel. Innklagede driver ikke med transport. Dette krever løyve og noe slikt løyve har ikke innklagede. Innklagede har heller ikke kjøretøy av noen størrelse eller omfang som faktisk er egnet til transport i særlig grad. Den eneste form for transport som er opplyst er "transport av varer og materialer til og fra eiendommer", jf. brev av side 2 fra Protector. Det vises i denne sammenheng til at Pecunia AS er registrert under næringskoden eiendomsforvaltning i foretaksregisteret. Det er i tilfelle tale om flytting av egne eiendeler i bygg da innklagede ikke har anledning til å påta seg flytteoppdrag/transportoppdrag for andre. Klager og innklagede driver altså i to helt ulike bransjer og noen aktuell forvekslingsfare foreligger ikke. Spørsmålet er i så fall hvilken teoretisk forvekslingsfare som skulle foreligge fordi innklagede skulle utvide sin virksomhet til bransjer som er registrert beskyttet i varemerkeregisteret og som ligner på klagers bransje, jf beslutningens side 3 øverst bl.a.: "Vedlikehold av kjøretøyer, assistanse ved kjøreuhell, understellsbehandling av kjøretøyer, service (stasjoner) for kjøretøy, og utleie av diverse kraner og maskiner, samt gjenoppbygging av motorer." For det første nevnes at innklagede har vært registrert beskyttet for nevnte områder i svært lang tid, men det har etter det opplyste ikke vært drevet virksomhet som nevnt i forrige avsnitt. Det avgjørende antas imidlertid å være at nevnte bransjer på ingen måte ligner på godstransport på vei da det som utgangspunkt skal tas hensyn til hvilke bransjer registreringen omfatter. Det tilbakevises imidlertid at dette innebærer at den faktiske virksomhet ikke kan tillegges vekt ved helhetsvurderingen. 1. avdeling legger til grunn at den som ser en kran med firmanavnet Pecunia kan forledes til å tro at Pecunia Transport, som driver med godstransport på vei, har en kommersiell forbindelse. Dette blir som å påstå at de som kjøper klær på Hennes kan forledes til å tro at Hennes Magasin AS har kommersiell forbindelse med Hennes. Dette har Høyesterett avgjort ikke er tilfellet, jf også Hennes Mote og Hennes i RG , jf ovenfor.

7 2. avd. sak nr Det vises i denne sammenheng også igjen til Rt side 20. Selv om begge parter i den saken var knyttet til transportbransjen og begge benyttet navnet Contrans, drev de ikke virksomhet som kunne sies å være av lignende slags, jf. 26 i varemerkeloven av 1910, idet det ene firmaet drev uleie av containere og det annet tradisjonell spedisjonsvirksomhet. Det bestrides etter dette at en helhetsvurdering medfører at det kan sies å være forvekslingsfare. Det påstås etter dette at det ikke er grunnlag for 1. avdelings beslutning om at registreringen er ugyldig og beslutningen må oppheves, alternativt omgjøres av 1. avdeling. I sin imøtegåelse av 19. februar 2009 uttaler Pecunia AS: Vi viser til brev fra Patentstyret med oversendelse av klage til 2. avdeling fra Advokatene Furseth & Hungnes, datert 15. januar 2009, på vegne av Pecunia Transport Ltd. Klager hevder at 1. avdelings avgjørelse om å kjenne foretaksnavnet Pecunia Transport Ltd ugyldig, er feil, da de hevder at foretaksnavnet ikke er egnet til å forveksles med innklagedes varemerker slik Patentstyret konkluderte med 21. november På vegne av Pecunia AS, imøtegås denne klagen., da vi mener at 1. avdelings avgjørelses er riktig. Fristen for tilsvar er den 20. februar 2009, og således rettidig innlevert. Innklagedes virksomhet stammer helt tilbake til 1911 i Kristiania hvor grosserer Einar Stange startet med handel med jern og bygningsartikler. Deretter tilegnet selskapet seg en rekke teglverk, sandtak og mørtelverk i og rundt Oslo. Selskapet Pecunia AS ble stiftet oktober 1934 med org.nr og er i dag markedets mest seriøse og anerkjente aktør innen bl.a. eiendomsutvikling og forvaltning. Vedlegg 1: Kopi av historie, nøkkeltall, forretningsområder og forvalting. I tillegg har innklagede følgende selskaper (det vises til utskrifter i klagen til 1.avdeling): Pecunia Boligutleie AS org.nr Pecunia Forvaltning AS org.nr Pecunia Invest AS, org.nr Pecunia Trading AS org.nr Pecunia Utvikling AS org.nr Innklagede er også innehaver av følgende varemerkeregistreringer: PECUNIA Aksjeselskap reg.nr PECUNIA (ordmerke) reg.nr Varemerkene dekker tjenester i klasse 35, 36, 37 og 42. Vi viser til utskrifter i klagen til 1.avdeling.

8 2. avd. sak nr Kjennetegnslikhet/merkelikhet: Første avdeling vurderer først særpreget til innklagedes merke PECUNIA AKSJESELSKAP, og kommer til at selv om pecunia kan bety penger på spansk, og dermed vil være en viktig bestanddel i en hver forretningsvirksomhet, er begrepet så vidtfavnende at PECUNIA ikke kan sies å være beskrivende for innsigers virksomhet (innklagedes virksomhet). I tillegg har merket gått til registrering i Patentstyret tidligere, så Patentstyret har allerede vurdert at merket har det nødvendige varemerkerettslige særpreg. Klagers fullmektig hevder i sin klage at PECUNIA er et svakt kjennetegn og underforstått nyter et svakt kjennetegnsmessig vern. Han begrunner dette med at pecuniær (penge- eller som gjelder penger) er et ord som benyttes i dagligtalen. Dette bestrides. For det første er det ikke ordet pecuniær som er registrert, men pecunia. Pecuniær er uansett ikke et ord som benyttes i dagligtalen i den norske omsetningskretsen, og enda mindre ordet pecunia. Dersom noen i den norske omsetningskretsen skulle kjenne til betydningsinnholdet av det latinske ordet pecuniær/pecunia (at det har noe med penger å gjøre), vil det som behandlende medlem i 1.avdeling påpeker, ikke oppfattes som beskrivende for innklagedes tjenester da begrepet er så vidtfavnende. Penger vil alltid være en viktig bestanddel i enhver forretningsvirksomhet. Det foreligger ikke noe friholdesesbehov dette ordet og det vil bli oppfattet som et varemerke for disse tjenestene. Under enhver omstendighet vil vi hevde at PECUNIA ved dets langvarige og omfattende bruk/innarbeidelse i Norge, er blitt ytterligere styrket og således nyter et sterkere varemerkerettslig vern. Det vises her til alle de ulike foretaksregistreringene og dokumentasjon i vedlegg 1. I tillegg kan det vises til at varemerket vises daglig gjennom bruk på bl.a.: Service og transportbiler Bekledningslogo som servicefolkene i virksomheten alltid har på seg Skilting av alle eiendommene de forvalter Flagg på toppen av Wilhelmsen-bygget ved Rådhusplassen, en godt synlig institusjon i bybildet. Vedlegg 2: Dokumentasjon på bruk av merket i ulike sammenhenger. Det kan derfor ikke være noen tvil om at når den norske omsetningskretsen for de angjeldende tjenester ser merket PECUNIA (med eller uten tillegg), tenker de på én kommersiell opprinnelse som har eksistert i mange år. Ytterligere dokumentasjon som viser at innklagedes merke er godt kjent og sterkt, kan fremskaffes dersom dette fortsatt bestrides. Patentstyret har dessuten tidligere vurdert ordmerket Pecunia og funnet at dette er særpreget og registrerbart. Motpartens anførte avgjørelse i RT s. 390 Hennes Magasin A/S anses således ikke å være parallell med nærværende sak, siden Hennes grenset over til å være rent beskrivende for forretningsvirksomhet for dameklær, mens det dominerende elementet PECUNIA i nærværende sak, er varemerkerettslig sterkt (mens de øvrige elementer er blottet for særpreg).

9 2. avd. sak nr Vi fastholder derfor konklusjonen, på samme måte som 1. avdeling, at det foreligger sterk grad av merkelikhet/kjennetegnslikhet. Det er viktig å fremheve at det skal foretas en helhetsvurdering i denne saken, og dess likere kjennetegnene er, desto større avstand må det kreves at det er mellom vare- eller tjenesteslagene. I nærværende sak opptas klagers distinktive varemerke og foretaksnavn PECUNIA i sin helhet i innklagedes foretaksnavn. Tilleggene transport og selskapsbetegnelsen Ltd er rent deskriptive og vil være uten betydning i en slik sammenheng. Betegnelsen transport vil videre være en naturlig beskrivelse av de tjenester de nevnte servicebiler yter. Varemerkeregistreringene inneholder ikke ytterligere elementer enn PECUNIA nettopp for at klager skal stå fritt til å legge til deskriptive elementer, slik som de øvrige foretaksregistreringene er eksempler på; Pecunia BOLIGUTLEIE, Pecunia FORVALT- NING, Pecunia INVEST, Pecunia TRADING, Pecunia UTVIKLING, Pecunia EIENDOM og for eksempel også Pecunia TRANSPORT, Pecunia IMPORT, Pecunia LAGRING, eller Pecunia GODS. For ordens skyld kan vi peke på at klager allerede har registrert foretaksnavnet Pecunia TRADING, og for en stor del av omsetningskretsen vil TRADING være et begrep som i tillegg til forhandlinger, kjøp og salg, import og eksport, også omfatter TRANSPORT. Tillegget av TRANSPORT, vil ikke, som innklagede hevder, bidra til å redusere faren for forveksling, men kan tvert imot bidra til å forsterke inntrykket av at det dreier seg om nok et Pecunia-foretak eller -avdeling. Tjenestelikhet/bransjelikhet: Vi vil i denne sammenheng understreke at det er registreringen(e) og søknadens varefortegnelse / næringskode som skal sammenholdes. Det skal altså ved vurderingen av forveklingsfaren mellom merkene ikke ses hen til hvilke varer som faktisk produseres eller omsettes under merkene (Rt s. 1988, NIR 1999 s 739 COSMICA på s. 1992, s. 741). Når det gjelder det oppgitte næringsområdet Godstransport på vei i klagers fortaksregistrering, som også oppgis å være det faktiske næringsområdet, foreligger det klar tjeneste-/bransjelikhet i forhold til de tjenester klagers merke PECUNIA er registrert for i varemerkeregisteret. Som det fremgår av Foretaksnavneloven 2-6 må et foretaksnavn ikke:( ) være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker ( ) har vern med eldre rett. Innklagedes merke er registrert for bl.a. vedlikehold av kjøretøyer; assistanse ved kjøreuhell; understellsbehandling av kjøretøyer; service (stasjoner) for kjøretøyer; utleie av diverse kraner og maskiner; samt gjenoppbygging av motorer. Vi slutter oss til 1.avdelings vurdering av tjenestelikheten, om at: kjøretøyer er essensielt i både innsigers og innehavers virksomhet. Det er nærliggende å gå ut i fra at en aktør som har en bilpark til transportvirksomhet, også har sakkyndighet, redskaper og ekspertise når det gjelder vedlikehold og behandling av kjøretøyer. Det er også nærliggende å gå ut ifra at en aktør som driver utleie av ulike typer kjøretøyer og maskiner, også kan ha kjøretøyer for transport.

10 2. avd. sak nr Vi viser også til at innklagedes merke brukes daglig på flere servicebiler (store varebiler og personbiler) som transporterer varer og materialer og bistår med flytting til og fra eiendommene. Se vedlegg 2. Det vil derfor være god grunn til å tro at det rent faktisk foreligger forvekslingsrisiko mellom foretaksnavnet PECUNIA TRANSPORT Ltd. og foretaksnavnet og varemerkene PECUNIA. Det er åpenbart at det er tilstrekkelig likhet mellom tjenesteslagene til at det kan konstateres fare for forveksling, og det er sannsynlig at omsetningskretsen vil kunne oppfatte dette dit hen at det kan dreie seg om fellesskap i kommersiell opprinnelse. På innklagedes vegne nedlegges påstand om at 1. avdelings avgjørelse av 21. november 2008 fastholdes og at foretaksregistreringen, Pecunia Transport Ltd, med org. nr er ugyldig fordi det er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Det tas forbehold om ytterligere anførsler og bevis. For øvrig vises det til innsendt dokumentasjon og argumentasjon i 1. avdelings avgjørelse. I tilsvar av 18. mars 2009 uttaler Pecunia Transport Ltd: Det vises til brev av fra Patentstyret med tilsvarsfrist [...] Det et ikke uenighet mellom partene at det skal foretas en helhetsvurdering av hvorvidt det foreligger forvekslbarhet der kjennetegnslikhet og bransjelikhet står sentralt. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen gjennomsnittsforbrukeren vil kunne ta feil, jf. Birger Stuevold Lassen "Oversikt over norsk varemerkerett" 2. utgave Bind I Stensilserie nr. 163, side 315 tredje avsnitt, nedenfor referert til som Lassen. 1. Kjennetegnslikhet Det fastholdes at ordet pecunia er et ord som gjennomsnittsforbrukeren vet er et annet ord for penger eller det som har med penger å gjøre. Videre fastholdes det at ordet benyttes i dagligtale i Norge i ulike sammensetninger der pecunia inngår. Ordet "allianse" har også utenlandsk opprinnelse og dette ordet er ansett for å ha svakt vern, jf Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 7. mars 1997 gjengitt i "Utvalgte emner fra firmaretten" av Georg Nervik side 75, midt på siden. Det kan samtidig bemerkes at firmaene i nevnte sak hadde tilleggene "Informasjonssystemer" og "Informasjonsteknologisk". Dette ble ansett tilstrekklig til skille firmaene til tross for at de drev i samme bransje. Det vises i denne forbindelse til at innklagede har ordet "Transport" som tillegg. Det samme gjelder uttrykket "Cordon Bleu", som også er ansett for å være et forholdsvis svakt kjennetegn, jf. Lassen side 321, nest siste avsnitt. Innklagede påstår at Pecunia ved dets langvarige og omfattende bruk/innarbeidelse i Norge, er blitt ytterligere styrket.

11 2. avd. sak nr For det første tilbakevises det å foreligge bevis for en slik innarbeidelse. Dernest medfører ikke en slik eventuell innarbeidelse noen økt risiko for forveksling av kjennetegnene, heller tvert om, jf. Lassen side 383, 4. avsnitt. For så vidt gjelder innklagedes anførsel om at Pecunia går inn under en merkevarefamilie og at dette har betydning, vises det til Lassen side 386, øverst, der det fremgår at man ikke kan kreve utvidet beskyttelse for et varemerke som går inn i en merkefamilie. Ved helhetsvurderingen av om det foreligger forvekslbarhet fastholdes det at Pecunia må anses om et forholdsvis svakt kjennetegn. 2. Bransjelikhet Innklagede viser til at det ved vurderingen av forveklingsfaren skal sees hen til registrerte næringskoder og ikke hva bedriftene rent faktisk yter av tjenester. Dette bestrides ikke for så vidt gjelder registrerte varemerker. Til tross for dette utgangspunkt trekker innklagede inn som moment at virksomheten har mindre varebiler som driver med transport av varer og materialer. Denne virksomheten er ikke omfattet av registreringene. I forhold til foretaksnavnelovens 3-3 er det imidlertid faktisk bruk som er avgjørende, jf kommentarene til bestemmelsen i rettsdata. Utgangspunktet for vurderingen er hva brukerne av tjenestene det tale om vil kunne forestille seg om sannsynlig fellesskap, jf Lassen side 320 pkt 1. Det legges der til grunn at dette i første rekke vil avhenge av hvilke kombinasjoner som er vanlige, eller i alle fall forekommer i en viss utstrekning. Men forestillinger om fellesskap kan også oppstå på annet grunnlag f eks at to former for tjenesteytelse krever noenlunde samme sakkyndighet og/eller redskaper. Innklagede påstår det åpenbart er likhet mellom tjenesteslagene. Innklagede viser for det første til 1. avdelings begrunnelse. Det legges der til grunn at gjennomsnittsforbrukeren finner det nærliggende at klageren har sakkyndighet, redskaper og ekspertise når det gjelder vedlikehold og behandling av kjøretøyer. Dette tilbakevises. En godstransportør driver regelmessig bare med godstransport og ikke vedlikehold, understellsbehandling og sevicestasjoner for kjøretøy. I den grad en godstransportør driver med vedlikehold av kjøretøy er det i forhold til egne kjøretøy og ikke som en tjeneste ut til forbrukerne. Godstranportørens eventuelle utførelse av slike tjenester skjer i så fall internt og vil ikke vises utad. Det gjennomsittsforbrukeren ser, for så vidt gjelder godstransport, er store lastebiler som kjører på veien. Han vil ikke forbinde dette med f eks verksteder for kjøretøy som er en helt annen tjeneste da en slik kombinasjon ikke er vanlig. De som f eks ser kjøretøyene til TNT, Bring og DHL, forbinder ikke disse virksomhetene med service av kjøretøy og lignende. Det er derfor ikke noen fare for forveksling på dette grunnlag. Videre legger 1. avdeling til grunn at den som driver med utleie av diverse kraner og maskiner også kan ha utleie av kjøretøyer for transport. Utrykket "diverse kraner og maskiner" omfatter ikke kjøretøy. Klassen omfatter altså ikke utleie av kjøretøy for transport. Ved vurderingen av om godstransport på vei er av lignende slag som de tjenester som inngår i klassen, er det uriktig å legge til grunn at innklagede teoretisk kunne ha hatt utleie av kjøretøy for transport. Under enhver omstendighet er utleievirksomhet av kjøretøy for transport noe helt annet enn å drive godstransport på vei. Heller ikke en kombinasjon av utleie og transportvirksomhet er vanlig, jf. f.eks. merket "Avis".

12 2. avd. sak nr Til slutt viser innklagede til at virksomheten har personbiler og store varebiler som transporterer varer og materialer, formodentlig egne, og bistår med flytting til og fra eiendommene. Bilene er avbildet i vedlegg 2 til innklagedes tilsvar. For det første er vi nå klart utenfor hva klasseregistreringen omfatter. Dernest fremgår det av bildet fremlagt av motparten at det i hovedsak er tale om personbiler og mindre varebiler. Det er derfor utelukket at en forbruker skal tro at innklagede driver godstransport på vei med bakgrunn i denne bilparken. For ytterligere å vise hvordan klagerens virksomhet fremstår utad vedlegges bilde av alle kjøretøy klageren benytter, jf. vedlegg 1 5. Det vises også til vedlegg 1 til klagen av der ytterligere ett kjøretøy er avbildet. Til orientering er det tale om lastebiler på 12, 15, 26 og 3 stk. på 50 tonn, og som for øvrig ikke er merket med Pecunia Transport. Innklagedes kjøretøy, som er avbildet, er alle langt under 3,5 tonn og er for øvrig også merket med Pecunia Eiendomsselskap, jf. vedlegg 2 til innklagedes tilsvar. Vi kan fastslå at kombinasjonen av de tjenesteytelser Pecunia Transport Ltd driver og er registrert for i foretaksregisteret, ikke er tjenesteytelser som forbrukeren vil forbinde med de tjenesteytelser Pecunia AS og dets selskaper driver eller er registrert for. I tillegg benytter Pecunia Transport Ltd helt andre redskaper eller kjøretøy enn det Pecunia AS og dets virksomheter benytter eller kunne ha benyttet i de bransjer de er registrert for. Det er derfor utelukket at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil forveksle Pecunia Transport Ltd med Pecunia AS, jf. Lassen side 315, tredje avsnitt. 3. Oppsummering En gjennomsnittsforbruker vil ikke, når han ser den virksomhet klageren driver, assosiere denne med Pecunia AS sin virksomhet, som på ingen måte kan sammenlignes med godstransport på vei. Dette gjelder ikke bare den virksomhet Pecunia AS og dets selskaper faktisk driver, men også de tjenesteslag som er klasseregistrert. Påstanden fastholdes. I et siste innlegg av 24. april 2009 uttaler Pecunia AS: Det vises til brev av 23. mars 2009 med tilsvarsfrist 24. april Vi fastholder at det både foreligger kjennetegnslikhet og tjeneste-/bransjelikhet og at merkene dermed er egnet til å forveksles. Når det gjelder kjennetegnslikheten, fastholder vi at vår klients merke PECUNIA ikke er noe varemerkerettslig svakt merke. For det første fastholder vi at dersom noen i omsetningskretsen skulle kjenne til den italienske eller latinske betydningen av ordet pecunia (at det har noe med penger å gjøre), er dette ordet for vagt eller et så vidtfavnendne begrep (som Første avdeling også uttrykker), at det ikke kan være beskrivende for bl.a. vedlikehold av kjøretøyer; assistanse ved kjøreuhell; understellsbehandling av kjøretøyer; service (stasjoner) for kjøretøyer; utleie av diverse kraner og maskiner; samt gjenoppbygging av motorer. Penger vil jo være en viktig bestanddel i enhver forretningsvirksomhet. Det vises i denne forbindelse også til Førsteinstansrettens avgjørelse i EU av 8. desember 2008 (T-67/07), der retten kommer frem til at merket FUN for motorkjøretøyer i kl. 12 var distinktivt fordi linken mellom FUN og

13 2. avd. sak nr kjøretøyer er to vague, uncertain and subjective to confer a descriptive character on that word.. De sier videre at det at man ønsker å gi et positivt image, ikke er formålsangivende av den grunn. Det samme må gjelde i nærværende sak i enda høyere grad, siden pecunia ikke engang er et engelsk ord som alle kjenner betydningen av, slik som ordet FUN. Under enhver omstendighet er merket registrert som et ordmerke av Patentstyret og dermed funnet å være særpreget som sådan. Det fremgår senest av HR- avgjørelse 2. oktober 2008 (Pascal Søtt & Salt) at det går en grense for hvor langt Høyesterett i inngrepssaken kan frakjenne elementer i et varemerke distinktiv karakter, jfr. også Rt s. 641 Superlek. Det samme må gjelde i for Annen Avdeling i nærværende sak. I tillegg fastholder vi at varemerket PECUNIA for vår klient er innarbeidet og ytterligere styrket gjennom bruk. Det vises i denne sammenheng til tidligere innsendt dokumentasjon, som også viser bruk av merket på biler og varebiler som brukes til bl.a. transport av varer og bistår i flytteprosesser. I tillegg vedlegges kopier av ulike presseoppslag i velkjente blader og aviser med svært store opplagstall, bl.a. bladet Kapital, Finansavisen og Dagens Næringsliv, hvor vår klients virksomhet ved bruk av kjennetegnet PECUNIA, blir omtalt. Vedlegg 1: Kopi av presseoppslag i Norge de siste to årene. Ytterligere presseoppslag for år tilbake i tid kan fremskaffes dersom motparten fortsatt betviler at PECUNIA er godt kjent i den norsk omsetningskretsen. Denne bruken av PECUNIA, sett i sammenheng med at vår klient har en rekke andre selskaper som består av Pecunia med et beskrivende tillegg som for eksempel Invest, Utvikling, Trading osv., gjør at omsetningskretsen lettere vil kunne tro at PECUNIA Transport er nok et Pecunia- foretak eller en ny avdeling for vår klient. Uansett er det så store likheter mellom PECUNIA og PECUNIA Transport, ved at det første og dominerende elementet er identisk, at disse klart må ases forvekselbare visuelt, fonetisk og asossiasjonsmessig. Vi fastholder for øvrig tidligere begrunnelser. Når det gjelder vurderingen av tjeneste/bransjelikheten, fastholder vi også tidligere argumentasjon og slutter oss til Første avdelings begrunnelse. Det er tjenestene i vår klients varefortegnelse som skal vurderes opp mot motpartens bransjeområde som fremgår av foretaksregistreringens næringsområde. Spørsmålet blir altså om Godstransport på vei er likartet med bl.a. vedlikehold av kjøretøyer; assistanse ved kjøreuhell; understellsbehandling av kjøretøyer; service (stasjoner) for kjøretøyer; utleie av diverse kraner og maskiner; samt gjenoppbygging av motorer. Det er nærliggende å gå ut i fra at en aktør som har en bilpark til transportvirksomhet, også har sakkyndighet, redskaper og ekspertise når det gjelder vedlikehold og behandling av kjøretøyer. Det er også nærliggende at en aktør som driver utleie av ulike typer kjørbare maskiner, også kan ha kjøretøyer for transport. Dette må helt klart sies å ligge innenfor hva som er tjeneste-/bransjelikhet i lovens forstand. Det kreves ikke tjenesteidentitet for at to kjennetegn er egnet til å forveksles etter Foretaksnavneloven eller Varemerkeloven. Vi gjør også oppmerksom på at i og med at det foreligger en meget sterk kjennetegnslikhet mellom PECUNIA og PECUNIA Transport, kreves det en større avstand når det gjelder tjenestelikheten for å unngå forvekslingsfare. Dette er sikker rett og fremkommer bl.a. i Tingrettsdommen (Lebara vs. barablue) av 7. mai Selv om denne avgjørelsen gjaldt vurderingen av to varemerker, får prinsippet tilsvarende anvendelse på saker mellom to foretaksnavn eller et foretaksnavn og et varemerke som her.

14 2. avd. sak nr Etter en helhetsvurdering er det derfor nærliggende å tro at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom foretakenes innehavere. Det tas forbehold om ytterligere anførsler og bevis. I et siste innlegg av 26. mai 2009 uttaler Pecunia Transport Ltd: "Det vises til brev av fra Patentstyret med svarfrist Hva angår kjennetegnslikheten påberoper Pecuina AS seg styrket vern med bakgrunn i at Pecunia er godt kjent i den norske omsetningskretsen, og som vedlegg til deres brev av er det fremlagt flere oppslag i norsk presse der navnet fremgår. Oppslagene gjelder utelukkende selskapets eiendomsvirksomhet, særlig kjøp/salg og utleie av fast eiendom. Den eventuelle innarbeidelsen gjelder altså vare-/tjenesteslag som ikke på noen måte omfattes av godstransport på vei. De fremlagte presseoppslagene styrker vår påstand om at omsetningskretsen neppe vil forveksle Pecunia Transport Ltd med Pecunia-gruppens virksomheter fordi ordet forbindes med eiendomsvirksomhet. Under enhver omstendighet gir innarbeidelsen ikke ordet styrket vern. Vi anfører for øvrig at annen avdeling skal foreta en selvstendig vurdering av hvor på skalaen fra svakt til sterkt kjennetegnet skal anses å befinne seg, uavhengig av at Patentstyret tidligere har akseptert registrering som ordmerke. Det er ikke tale om å frakjenne varemerkets distinktive karakter, slik det anføres av Pecunia AS hvor det i deres brev av blant annet henvises til Høyesteretts avgjørelse av 2. oktober Det er tale om en helhets-vurdering der graden av distinktivitet er en del av vurderingen. Til spørsmålet om ordet pecunia er et kjent ord i omsetningskretsen, vises det til tidligere anførsler og eksemplene gitt i vårt brev av 18. mars 2009 der det er vist til avgjørelser vedrørende ordene allianse og cordon bleu som ble ansett for å ha svakt vern. Når det gjelder tjeneste-/bransjelikhet vises det til tidligere anførsler fra denne siden. For ordens skyld bemerkes at vi ikke er uenig i at det ikke er noe krav om identitet, men at likhet kan være tilstrekkelig. At en gjennomsnittsforbruker skal oppfatte at godstransport på vei (normalt med store lastebiler) ligner på vedlikehold av kjøretøy, assistanse ved kjøreuhell, understellsbehandling av kjøretøyer, service (stasjoner) for kjøretøy, utleie av diverse kraner og maskiner, samt gjenoppbygging av motorer, på en slik måte at forbrukeren skal forbinde godstransporten til Pecunia Transport Ltd med Pecunia AS eller andre selskaper i gruppen fastholdes å være usannsynlig. Vi finner forveksling så vidt usannsynlig at det Pecunia ikke er vernet selv om man skulle vurdere det slik at kjennetegnet har sterkt vern." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling.

15 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, idet utvalget finner at foretaksnavnet Pecunia Transport LTD hindres av innsigerens registrering av varemerket PECUNIA AKSJESELSKAP for tjenester i klasse 37. PECUNIA er et sterkt kjennetegnselement for slike tjenester som det her er tale om, og gir varemerket et så vidt sterkt særpreg at forvekslingsrisiko vil oppstå, selv om tjenesteslagene kanskje ikke ligger helt nær hverandre. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Are Stenvik (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7810 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 021 Begjæringen gjelder: Canvas AS, Haslum Foretakets org. nr. 991 058 915 Fullmektig: Hodneland & Co DA, Oslo Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7778 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 005 Begjæringen gjelder: Totaltech AS, Sandnes Foretakets org. nr. 990 643 172 Begjæring inngitt av: Totaltek AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8104 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 005 Begjæringen gjelder: Apoteket Norge AS, Dyrskueveien 13, 2041 Kløfta Foretakets org. nr. 993 289 396 Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

DOK lenovo.no

DOK lenovo.no DOK-2016-45 lenovo.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-45 STIKKORD: Lenovo.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

17/ oktober Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet. Iselin Engan Trademack-Formir

17/ oktober Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet. Iselin Engan Trademack-Formir AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00058 16. oktober 2017 Klager: Representert ved: Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet Innklagede: Representert ved: Iselin Engan Trademack-Formir Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. desember 2013 Sak F 13/001 Klager: Posten Norge AS Representert ved: Protector IP Consultants AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

17/ september Posten Norge AS Protector IP Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Posten Norge AS Protector IP Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00016 20. september 2017 Klager: Representert ved: Posten Norge AS Protector IP Consultants AS Innklaget: DIGIPOSTR AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00015 Klager: Monster Energy Company Representert ved: Zacco Norge AS Innklaget: Dassault Wine Estates Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

PROTOKOLL. "74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet"

PROTOKOLL. 74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7774 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 084 Begjæringen gjelder: Wow Boligstyling AS, Oslo Foretakets org. nr. 986 270 108 Fullmektig: Kvale & Co Advokatfirma

Detaljer

DOK peppenos.no

DOK peppenos.no DOK-2016-02 peppenos.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-20 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-02 STIKKORD: peppenos.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer