PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org. nr Begjæring inngitt av: NITO Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon, Postboks 9100, 0133 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Advokat Carl Terje Strømberg, Engelsvikenveien 16, 1628 Engelsviken Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. april 2012, hvorved innkommet begjæring om administrativ opphevelse av registreringen av foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA ble besluttet ikke tatt til følge. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt sakens parter samme dag. * * * Den 17. april 2010 ble foretaket NITO UNDERVISNING DA innmeldt til og innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund, under org. nr Foretaket er registrert med følgende bransjeangivelse / næringskode: " annen undervisning ikke nevnt annet sted" Den 26. oktober 2011 mottok Patentstyret krav om administrativ opphevelse av registreringen av foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA (heretter kalt registreringshaver) fra advokat Carl Terje Strømberg, Engelsviken, på vegne av fagorganisasjonen NITO NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON (heretter kalt innsiger). I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets Annen avdeling opphever registreringen av et foretaksnavn, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets Første avdeling der en registrering av et foretaksnavn oppheves, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 Annen avd. sak nr Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA, org. nr , inneholder noe som er egnet til å oppfattes som det innarbeidede og alminnelig kjente navnet på innsigers ingeniørorganisasjon NITO, og at foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 2. [ NITO NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON, org. nr , ble innført i Enhetsregisteret den 2. februar 1995, med næringskode " Arbeidstakerorganisasjoner" og sektorkode "7000 Ideelle organisasjoner". ] * * * Med hensyn til partenes anførsler for Første avdeling vises til sakens dokumenter. * * * Fra Første avdelings avgjørelse av 18. april 2012 hitsettes: "Da foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA er registrert i Brønnøysund etter 1. mars 2004, og 3-årsfristen er overholdt kan kravet om administrativ overprøving tas opp til behandling, jf. foretaksnavneloven 3-6 og Ot. prp. nr. 43 ( ) s. 54. Med hensyn til partenes anførsler vises det til sakens dokumenter. Patentstyret skal bemerke: For at et foretaksnavn skal nektes registrert etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 2, må det inneholde noe som er egnet til å oppfattes som et alminnelig kjent navn på for eksempel en stiftelse eller annen ideell forening. Innsigers fullmektig hevder at innsiger har innarbeidet NITO som merke for organisasjonen. Det opplyses om at organisasjonen har medlemmer og at merket er brukt siden Spørsmålet blir om navnet er alminnelig kjent. Patentstyrets Annen avdeling har i sak nr slått fast at navnet er alminnelig kjent når navnet er kjent i store befolkningsgrupper. Dette må dokumenteres. Ut over opplysninger om medlemstall og opplysninger om årstallet navnet ble tatt i bruk, er det ikke fremlagt dokumentasjon som kan dokumentere at navnet er kjent i store befolkningsgrupper. Opplysninger om medlemstall er egnet til å gi en indikasjon på organisasjonens størrelse, men gir alene lite informasjon om hvor kjent navnet er. Lang tids bruk er heller ikke alene tilstrekkelig til å vise at navnet er kjent. Patentstyret kan etter en samlet vurdering ikke legge

3 Annen avd. sak nr til grunn at NITO er alminnelig kjent som navnet på en forening, og finner derfor ikke at det er grunnlag for å nekte registrering av foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA på bakgrunn av foretaksnavneloven 2-6 nr. 2. I og med at kravet om alminnelig kjent ikke er oppfylt finner Patentstyret ikke grunn til å behandle foretaksnavnelovens øvrige vilkår nærmere. Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA er ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 2 og kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse, med tilhørende vedlegg, innkom rettidig til Patentstyret den 6. juni I klagen anfører innsigers fullmektig følgende: "KLAGE PÅ REGISTRERING AV NITO UNDERVISNING DA. Org Nr Undertegnede advokat vil på vegne av Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon - NITO påklage vedtaket i Patentstyret, medelt oss i brev av Som grunnlag for sin beslutning har Patentstyret vist til at det ikke er dokumentert at navnet NITO er kjent i store befolkningsgrupper. Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon er Norges største ingeniørorganisasjon med over medlemmer, og har helt siden den ble etablert i 1936 hatt NITO som innarbeidet merke for organisasjonen. Organisasjonen gjennomfører regelmessig omdømmeundersøkelser som klart viser at organisasjonens navn er kjent i store befolkningsgrupper. Undersøkelsen er vedlagt klagen. Den siste omdømmemålingen NITO gjennomførte i vinter viser at 79 prosent av de spurte (et representativt, nasjonalt utvalg på mennesker fra 15 år og oppover) hår hørt om, kjenner litt til eller kjenner godt til NITO. I den vedlagte undersøkelsen så finnes både en grafisk fremstilling av dette og tekst som utdyper. NITO gjennomført en tilsvarende undersøkelse i 2009, og da var kjennskapet til NITO litt lavere, men fortsatt godt over 70 prosent. Vedlagt er også et brev fra firmaet som gjennomfører disse undersøkelsene for NITO. Uten at Patentstyret i sin beslutning har vurdert dette, så vil vi også vise til at NITO er ledende på etterutdanning av ingeniører. Dette også innfor samme områder som NITO UNDERVISNING DA har sine tilbud. Dette kan selvsagt medføre stor fare for forveksling.

4 Annen avd. sak nr På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjon vil NITO påklage Patentstyrets avgjørelse og be om at saken behandles på nytt." I vedlegget til klagen av 6. juni 2012, utarbeidet av Ordkraft AS, Østre strandgate 1, 4610 Kristiansand, ble det uttalt at de kjennskapstall som fremgår av brevet ikke kunne offentliggjøres uten etter avtale med Ordkraft AS og de gjeldende bedrifter og organisasjoner. Den 29. juni 2012 sender Patentstyret følgende brev til innsigers fullmektig vedrørende hans begjæring om at vedlegget til klagen unntas offentlighet: "Begjæring om unntatt offentlighet i foretaksklage KF Vi viser til deres brev av hvor dere ber om at vedlagte kjennskapstall unntas fra offentlighet, herunder også partsoffentlighet. Før vi kan behandle klagen over administrativ overprøving av foretaksnavnregistreringen til Patentstyrets 2. avdeling, må spørsmålet om de aktuelle opplysninger eller dokumenter kan unntas fra offentlighet og fra partsoffentlighet avgjøres. Utgangspunktet etter foretaksnavneloven 3-6 åttende ledd første punktum er at enhver kan kreve innsyn i dokumentene i en administrativ overprøvingssak. Likevel kan opplysninger om forretningshemmeligheter unntas fra offentligheten hvis den berørte part krever dette, jf. foretaksnavneloven 3-6 åttende ledd annet punktum. Bestemmelsen gir liten veiledning med hensyn til hvilke opplysninger som regnes som forretningshemmeligheter og som kan unntas offentlighet. I Ot.prp. nr. 43 ( ) Om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv. heter det på side 49/50: Åttende ledd inneholder uttømmende regler om innsynsrett. De generelle reglene i offentlighetsloven vil ikke gjelde. Reglene bygger på systemet som gjelder for de øvrige sakstypene i Patentstyret (varemerke, patent, design). Dette er viktig av hensyn til saksbehandlingen i Patentstyret. I praksis vil denne ordningen gi om lag samme resultat som om offentlighetslovens regler ble gjort gjeldende. Vi viser ellers til vurderingen som er lagt til grunn for forslaget til ny designlov (Ot.prp. nr. 2 ( )). Patentstyret mener etter dette at føringene som lovgiver har gitt med hensyn til innsyn/unntatt offentlighet i patent-, varemerke- og designsaker også må gjelde for foretaksnavneklager. I designloven 21 femte ledd tredje punktum heter det at "opplysninger som har betydning for om designrett kan oppnås eller for designrettens omfang eller varighet, kan ikke unntas

5 Annen avd. sak nr fra offentlighet". Sentrale deler av paragrafen er gitt tilsvarende anvendelse i saker om administrativ overprøving og i klagesaker, se siste ledd i 27 og 38. Også av varemerkeloven 25 annet ledd tredje punktum følger det at begrepet forretningshemmeligheter må avgrenses mot "opplysninger som har betydning for om varemerket kan registreres eller for varemerkerettens omfang". Dette er nærmere eksemplifisert i forarbeidene til gjeldende varemerkelov, NOU 2001:8 side 74, hvor det blant annet uttales: Generelt må det gjelde, at opplysninger som kan tjene til å underbygge en påstand om at en ugyldighetseller slettelsesgrunn foreligger, aldri kan unntas fra allmenn tilgjengelighet. Undersøkelsen som ligger til grunn for kjennskapstallene er dokumentasjon som skal vise at navnet NITO er "alminnelig kjent". Slike opplysninger vil kunne være en del av grunnlaget for å nekte registrering av foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA på bakgrunn av foretaksnavneloven 2-6 nr. 2. Det vil være av vesentlig betydning for den annen part å kunne gjøre seg kjent med dokumenter som danner grunnlag for de anførsler som er rettet mot vedkommende og som kan berøre dennes rettsstilling. Vi ser det derfor som hensiktsmessig å praktisere offentlighet hva gjelder opplysninger som anføres som grunnlag for et krav mot parten. Det er kun enkelte deler av undersøkelsen som vil være relevant ved vurderingen av om navnet NITO er "alminnelig kjent". Av størst relevans er spørsmålet "Har du hørt om følgende organisasjon; NITO og hvor god kjennskap har du til denne?" med tilhørende tall, graf og forklaring av resultat og hvem de spurte er. Videre kan det være relevant for vurderingen å bruke svaret til spørsmålet "Er det ditt inntrykk at NITO er synlig i media" som gjelder NITOs omdømme - ekstern, og også svaret til spørsmålet "I hvor stor grad opplever du at NITO er kjent i Norges befolkning" som gjelder NITOs omdømme - intern. Resultatet fra det siste spørsmålet er kun interessant dersom respondentene er hentet fra store befolkningsgrupper, og ikke kun interne i NITO. Videre er det avgjørende at informasjon om hvordan undersøkelsen er foretatt er tilgjengelig for den andre part i saken og for tredjemenn for å forstå kjennskapstallene i undersøkelsen. I denne sammenheng kan vi ikke unnta opplysningene om undersøkelsens periode, antall respondenter og utvelgelsesmetode fra offentligheten eller partsoffentligheten. Vi kan heller ikke unnta de opplysninger som gjelder undersøkelsen generelt og kjennskapstallene til NITO som fremkommer i brevet med overskrift "NITO er allment kjent" fra Ordkraft fra offentligheten eller partsoffentligheten. Begjæringen om å unnta kjennskapstallene fra offentligheten og partsoffentligheten tas etter dette ikke til følge. De øvrige opplysninger i undersøkelsen kan unntas offentligheten og partoffentligheten ettersom de ikke vil være relevante i en vurdering om navnet NITO er "alminnelig kjent", og dermed ikke grunnlag for å nekte registrering av foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA. Hvis dere trekker dokumentene som inneholder kjennskapstallene og informasjon om hvordan tallene er innhentet som bevis i saken innen vil de aktuelle dokumenter kunne unntas offentlighet og partsoffentlighet. Vi vil da kunne viderebehandle klagen til Patentstyrets 2. avdeling uten ugrunnet opphold, men da uten at kjennskapstallene tas i betraktning ved sakens avgjørelse.

6 Annen avd. sak nr Hvis dere trekker begjæringen om unntatt offentlighet for kjennskapstallene innen vil vi kunne viderebehandle klagen til Patentstyrets 2. avdeling uten ugrunnet opphold, men da uten at kjennskapstallene og informasjon om hvordan tallene er innhentet unntas offentlighet og partsoffentlighet. Hvis dere ikke svarer innen ovennevnte frist, eller hvis dere opprettholder begjæringen om unntatt offentlighet for de aktuelle dokumenter innen denne fristen, vil Patentstyret skrive en formell avgjørelse hvor kravet avslås. Denne avgjørelsen kan deretter påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Ta kontakt hvis noe er uklart." Den 29. juni 2012 sender Patentstyret følgende brev til registreringshaver vedrørende begjæringen om unntatt offentlighet for vedlegget til klagen: "Begjæring om unntatt offentlighet i foretaksklage KF Klager har bedt om at enkelte deler av innsendt dokumentasjon skal unntas fra offentligheten, herunder også partsoffentligheten. Patentstyret har ikke tatt begjæringen til følge. Klagesak nr er likevel satt i bero i påvente av en endelig avgjørelse i begjæringen om unntatt offentlighet av de aktuelle dokumentene. Dersom klager trekker dokumentene som bevis i saken unntas disse fra offentligheten og partsoffentligheten. Dersom klager trekker dokumentene som bevis, eller trekker begjæringen om unntakelse fra offentligheten vil Patentstyret viderebehandle saken uten ugrunnet opphold. Hvis klager trekker begjæringen om unntakelse fra offentligheten for de aktuelle dokumenter, oversendes dokumentene til innklagede sammen med den øvrige korrespondansen Patentstyret har mottatt fra klager. Hvis vi ikke mottar svar innen , eller hvis klager opprettholder begjæringen om unntatt offentlighet for de aktuelle dokumenter innen fristen, vil vi skrive en formell avgjørelse hvor kravet avslås. Den formelle avgjørelsen kan påklages Patentstyrets Annen avdeling. Dette til informasjon. Ta kontakt hvis noe er uklart." Den 7. august 2012 ble faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / ordre nr ) utstedt og oversendt til innsigers fullmektig, med betalingsfrist satt til 6. september 2012.

7 Annen avd. sak nr Klagegebyret er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto rettidig mandag den 6. september Den 28. august 2012 innkommer følgende uttalelse per e-post fra innsigers fullmektig: "Vdr. Tidligere begjæring om unntatt offentlighet i foretaksklage. Vi hat vært i kontakt med finansforbundet og Forskerforbundet. De var begge med på den samme omdømmeundersøkelsen. De er begge villige til å åpne undersøkelsen. Det er NITO også. Vi trekker derfor anmodningen om at undersøkelsene skal være unntatt offentlighet. Vi vedlegger også rapporten til Finansforbundet som også viser en graf om sammenligningen mellom organisasjonene. Gi meg en tilbakemelding om at denne mailen er mottatt hvor vi trekker tilbake kravet om unntak fra offentlighet, herunder også partsoffentlighet. Vi ber om at den vedlegges saken." Den 20. september 2012, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets Første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 18. april I sitt fastholdelsesvedtak uttaler Første avdeling følgende: "Administrativ overprøving av foretaksnavnregistrering i henhold til foretaksnavneloven 3-6 (klagesak nr. KF ) Vi viser til klage til Annen avdeling i brev mottatt 7. juni 2012 fra Advokat Carl Terje Strømberg på vegne av Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon NITO. Patentstyret tok ikke krav om administrativ overprøving til følge i avgjørelse av 18. april Kravet er begrunnet med at det registrerte foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA krenker innsigers rettigheter etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 2. Patentstyrets Første avdeling har vurdert klagen på nytt og fastholder den vurdering som ble foretatt i avgjørelsen av 18. april Saken sendes til Annen avdeling for behandling av klagen."

8 Annen avd. sak nr Deretter er sakens dokumenter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Gjenpart av innsigers klage av 6. juni 2012, med tilhørende vedlegg, ble den 6. september 2012 oversendt til registreringshavers fullmektig, med frist til den 6. november 2012 med å innlevere en eventuell imøtegåelse av den innkomne klagen. I sin imøtegåelse av klagen, innkommet til Patentstyret den 8. november 2012, uttaler registreringshavers fullmektig følgende: "Klage på foretaksnavn, sak 8105 NITO Undervisning DA Advokat Strømberg klager på vegne av Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon, NITO, inn våres navn, NITO Undervisning DA. Han er redd for forveksling og sammenblanding. Dette stiller vi oss uforstående til. Advokat Strømberg viser til en undersøkelse som sier at 79 % av de spurte i undersøkelsen, 2370 stk, kjenner til NITO. Dette er vel og bra for de. Vi mener fortsatt at det ikke er av betydning for de (NITO) at vi beholder navnet vårt, NITO Undervisning DA. Litt om bakgrunnen til vårt valg av firmanavn: Min samarbeidspartner, Nina Renate Løken, og undertegnede, Tom Rune Skr Blakkestad, har i flere år, nærmere ti år, drevet undervisningsvirksomhet hver for oss. Vi drev da under hvert vårt navn. I 2009 og starten av 2010 samarbeidet vi om flere kurs. Kursene vi holder, og holdt, er primært førstehjelpskurs. VI bestemte oss derfor for å gå i kompaniskap, etablere en bedrift sammen. Vi stiftet vårt firma og navnevalget ble NITO Undervisning DA der bokstavene NITO står for NIna og TOm Rune, våre fornavn. Vi bestemte oss for å bruke noen av bokstavene i navnene våre, og rekkefølgen kom naturlig da vi bestemte oss for logo. Som dere ser i toppen av brevet så er logoen vår en jente med førstehjelpskoffert og en gutt som har skadet seg. Derfor NIna først og TOm Rune etterpå. Vi pleier å bruke logoen vår under presentasjonen av oss selv i starten av kursene. NIna hjelper TOm Rune. I firmanavnet tok vi også med ordet Undervisning. Dette for å understreke at vi primært driver med undervisning. I logoen har vi med vårt slagord, din leverandør av førstehjelpsundervisning og utstyr, for igjen å understreke at vi primært driver med førstehjelpsundervisning, sekundert salg av førstehjelpsutstyr. Under etableringen av dette firmaet søkte vi på navnet NITO på Der fant vi flere firmanavn med ordet NITO i seg. Eksempler på dette er NITO AS, etablert 2005, NITO Holding AS, etablert 2002 og NITO Invest AS etablert Vi vurderte det derfor

9 Annen avd. sak nr dit hen at valget av NITO i firmanavnet vårt ikke ville komme i konflikt med andre bedrifter, da vi ikke fant at noen heter NITO Undervisning DA. Når jeg nevner i første avsnitt at vi stiller oss uforstående til at vårt firmanavn kan skape forvekslinger og sammenblanding er det begrunnet med følgende; Vi har ikke til per dags dato fått noen henvendelse av noen art som er kommet feil. Feil på den måten at det ikke var oss og våre tjenester de henvendte ville ha tak i. Vi har heller aldri markedsført oss under annet navn enn NITO Undervisning DA. Vi har en hjemmeside som heter vi har e-postadresse som er Vi markedsfører eller fremhever aldri noe annet en NITO Undervisning DA. På våre power point presentasjoner bruker vi bildet av jenta og gutten, ikke NITO. Vi fremhever da altså ikke bare NITO. Jeg vil også stille spørsmål om andre bedrifter med NITO i seg skaper forvekslinger og sammenblandinger slik advokat Strømberg hevder. I så fall er det rart at disse firmanavnene nevnt over, etablert i tidsrommet , ikke er gjort om. Ser en på nå så er det flere firma med NITO i seg som er etablert, helt frem til i år, VI vil derfor hevde retten til fortsatt å bruke navnet vårt, NITO Undervisning DA. Hvis det er slik, som advokat Strømberg hevdet i en telefonsamtale vi har hatt sommeren 2011, at NITO Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon driver med undervisning og vil drive mer med undervisning, at de derfor kan ønske seg navnet vårt, kan de som jeg sa til han komme med et bud på vårt navn. Vi vil da seriøst vurdere et salg av navnet på lik linje med vurderinger vi gjør av alle andre henvendelser vi får. Vi vurderer alltid alle henvendelser seriøst og på en profesjonell og bedriftsmessig måte. Vi ser ikke at det er kommet frem opplysninger av betydning som skal svekke vår rett til bruk av vårt firmanavn. Vi nevner igjen, vi hevder retten til fortsatt å bruke navnet vårt, NITO Undervisning DA din leverandør av førstehjelpsundervisning og utstyr. For besvarelse, spørsmål eller andre henvendelser i denne saken, vennligst bruk epostadresse eller ring undertegnede på tlf " Gjenpart av imøtegåelsen fra registreringshaver ble den 13. november 2012 oversendt innsigers fullmektig, som samtidig ble meddelt frist til 13. desember 2012 for å inngi tilsvar. Det var ikke innkommet noe tilsvar fra innsigers fullmektig ved svarfristens utløp, og er heller ikke i ettertid innkommet noen uttalelse fra parten. Ved Annen avdelings sekretariats brev av 22. januar 2013 er begge parter meddelt at klagesaken er besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag.

10 Annen avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. I henhold til foretaksnavneloven 2-6 nr. 2 kan et foretaksnavn ikke registreres hvis det inneholder "noe som er egnet til å oppfattes som et alminnelig kjent navn på en stiftelse, ideell forening eller lignende sammenslutning". I forarbeidene til bestemmelsen siteres Navnelovutvalgets uttalelse om at "alminnelig kjent" vil si at "alle alminnelig orienterte personer kjenner til det", jf. Ot.prp. nr. 50 ( ) side 95. Et slikt krav til kunnskap om navnet fremstår imidlertid som noe for strengt. Annen avdeling har derfor i sin praksis lagt til grunn at det er tilstrekkelig at navnet er kjent i "store befolkningsgrupper", jf. Annen avd. kj SONS OF NORWAY. Annen avdeling finner det klart at organisasjonsnavnet NITO må anses å ha vært kjent innen store befolkningsgrupper og dermed "alminnelig kjent" her i landet på tidspunktet da foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA ble registrert. Annen avdeling viser for det første til at Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon ble etablert allerede i Det er opplyst at forkortelsen NITO har vært benyttet som selvstendig kjennetegn for organisasjonen helt siden starten. NITO er også etter det opplyste Norges største ingeniørorganisasjon, med over medlemmer. Allerede den langvarige bruken av NITO-navnet og antallet medlemmer av organisasjonen skaper en viss formodning om kjennskap til navnet i befolkningen. At det foreligger en slik kjennskap, er dessuten bekreftet ved den omdømmeundersøkelse fra 2012 som er fremlagt i klagen. Undersøkelsen viser at 78 prosent av de spurte i et representativt utvalg på 3000 personer hadde hørt om NITO. Det er opplyst at NITO gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 2009, og at kjennskapen til NITO også ved den undersøkelsen var på godt over 70 prosent. Selv om det også fremgår av undersøkelsen at det finnes enkelte befolkningsgrupper der navnet er mindre kjent, må navnet likevel på bakgrunn av undersøkelsen anses dokumentert kjent innen store befolkningsgrupper. Det legges etter dette til grunn at NITO var et "alminnelig kjent" organisasjonsnavn på det tidspunkt da foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA ble registrert. Elementet NITO må dermed anses å ha ervervet et visst særpreg, selv om det i utgangspunktet dreier seg om en forkortelse for et rent beskrivende navn på en ingeniørorganisasjon.

11 Annen avd. sak nr Annen avdeling finner videre at foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA inneholder noe som er egnet til å oppfattes som navnet på organisasjonen NITO, ettersom foretaksnavnet tar opp i seg det eldre organisasjonsnavnet i sin helhet. Tillegget UNDERVISNING er beskrivende for den virksomhet som drives og kan ikke få noen betydning for vurderingen. Det er opplyst i klagen at NITO driver etterutdanning av ingeniører, og begge organisasjoner driver dermed innen undervisningsvirksomhet. Dette må anses å øke risikoen for at elementet NITO i NITO UNDERVISNING DA vil bli oppfattet som en henvisning til organisasjonen NITO. Registreringshavers opplysning om at de så langt ikke har fått noen henvendelser som har kommet feil endrer ikke Annen avdelings vurdering av dette. Registreringshaver har vist til at foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA i praksis brukes som del av en logo med tillegg av figurative elementer i form av en avbildning av en gutt og en jente samt slagordet "din leverandør av førstehjelpsundervisning og utstyr". Det er også vist til at elementet NITO ikke fremheves alene i registreringshavers bruk. Ved vurderingen etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 2 er det imidlertid foretaksnavnet slik det er registrert som skal vurderes. Annen avdeling kan dermed ikke se hen til hvordan navnet faktisk brukes, herunder hvilke elementer som inngår i firmaets logo utover det registrerte foretaksnavnet eller hvorvidt elementet NITO i praksis fremheves eller ikke. Det har heller ingen betydning etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 2 at opphavet til foretaksnavnet er angitt å være en sammensetning av forbokstavene i de to innehavernes fornavn. En rett til bruk av eget navn, jf. varemerkeloven 5 annet ledd bokstav a, omfatter ikke forkortelser. Registreringshaver har også vist til at det finnes andre registrerte foretaksnavn som inneholder elementet NITO. Disse foretaksnavnene er ikke til prøving i foreliggende sak, og Annen avdeling har derfor ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt disse er registrert i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 2. Ved registreringen av foretaksnavn undersøker registerfører ikke om navnet krenker rettigheter etter foretaksnavneloven 2-6, jf. foretaksnavneloven 2-7 første ledd annet punktum. Det er følgelig kun dersom registreringen bestrides at dette spørsmålet vil komme til prøving. Etter dette blir Annen avdelings konklusjon at klagen må gis medhold, idet foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA inneholder noe som er egnet til å oppfattes som det alminnelig kjente organisasjonsnavnet NITO. Dermed er foretaksnavnet registrert i strid med

12 Annen avd. sak nr foretaksnavneloven 2-6 nr. 2, og registreringen blir å oppheve, jf. foretaksnavneloven 3-6 niende ledd første punktum. Det avsies slik kjennelse: Registreringen av foretaksnavnet NITO UNDERVISNING DA oppheves. Kaja Midtbø Stadshaug (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) John Asland (sign.)

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER (fastsatt med hjemmel i forskrift (FOR-2013-03-01-246) til Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar, 3, den

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

17/ oktober Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet. Iselin Engan Trademack-Formir

17/ oktober Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet. Iselin Engan Trademack-Formir AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00058 16. oktober 2017 Klager: Representert ved: Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet Innklagede: Representert ved: Iselin Engan Trademack-Formir Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

DOK peppenos.no

DOK peppenos.no DOK-2016-02 peppenos.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-20 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-02 STIKKORD: peppenos.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Ny varemerkelov Tidligere lov Varemerkedirektivet Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser 1. Enerett til varemerke 1 mv. 3 2. Tegn som kan være

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00181 15. november 2017 Klager: Representert ved: [Klager] Karo Pharma AS [Representant] Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Representert ved: Reckitt & Colman

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004 Klager: Selantic AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik har kommet frem til

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Prima Renhold AS Att: Daglig leder Mansour O. Ashtiani Agathe Grøndalsgt.44 0478 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/286 08.11.2010 Avvisning av klage på

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

DOK lovehoney.no

DOK lovehoney.no DOK-2016-42 lovehoney.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-10-04 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-42 STIKKORD: Lovehoney.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

DOK listerregnskap.no

DOK listerregnskap.no DOK-2015-35 listerregnskap.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-08-21 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-35 STIKKORD: listerregnskap.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

DOK fleshlight.no

DOK fleshlight.no DOK-2017-08 fleshlight.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-05-03 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-08 STIKKORD: Domenenavnet fleshlight.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser KontorDesign AS Torggata 11 Postboks 2068 7707 STEINKJER Deres referanse: Vår referanse: Dato: 2011/184 06.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8070 Patentsøknad nr. 20064759 Inndato: 2006.10.23 Prioritet: 2004.05.06 (DE 10 2004 022 844) Løpedag: 2005.04.13 PCT-nummer: PCT/EP05/03868 (2005.04.13) WIPO

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006 Klager: Abbex AB Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035 Klager: Jon Aadland Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne har kommet frem til

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING 1. Generelt 1.1 Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom foretak

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208 Klager: Shj. Salomonsen AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennornforte en åpen anbudskonkurranse vedrørende utvendig rehabilitering av Reine kirke. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2017-26 inboundnorway.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-09-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-26 STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

17/ august 2017

17/ august 2017 AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00010 31. august 2017 Klager: Representert ved: House of Beauty AS Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Innklaget: Hår1. Kjeden AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Slipen Mekaniske AS Kirkeveien 1 8805 SANDNESSJØEN Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0200-10 13.06.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011 Klager: Genentech Inc. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Demokratene i Norge: Klage over vedtak om nektet registrering av utøvende organ i Partiregisteret

Demokratene i Norge: Klage over vedtak om nektet registrering av utøvende organ i Partiregisteret Dato: 5. desember 2016 Vår referanse: 2016/4144/347 Makvan Kasheikal post@demokratene.no Partiregisteret, Brønnøysundregistrene firmapost@brreg.no Demokratene i Norge: Klage over vedtak om nektet registrering

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017 Klager: John R Moen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik har kommet

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer