Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett"

Transkript

1 Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer foretaksnavnene og andre forretningskjennetegn i deres primærfunksjon som kjennetegn for virksomheten Varemerkeloven av 3. mars 1961 regulerer foretaksnavnenes stilling når de brukes som varekjennetegn som naturlig varekjennetegn samt forholdet mellom foretaksnavn og yngre varemerke Regelsettene er søkt harmionisert gjennom flere lovendringer i de senere år 2 Definisjonen av foretaksnavn og andre forretningskjennetegn Foretaksnavn (firma) er det offisielle navn på en næringsdrivende juridisk person og kjennetegnet for et enkeltpersonsforetak, jfr. foretaksnavneloven 1-1 første ledd Sekundært forretningskjennetegn er andre forretningsnavn som er innarbeidet for selskapet, jfr. foretaksnavneloven 1-1 annet ledd I denne presentasjonen vil omtalen av foretaksnavn som regel også omfatte de sekundære forretningskjennetegnene 3 1

2 Erverv av rett til foretaksnavn Et foretaksnavn er vernet fra den dag navnet tas i bruk i riket Det er ikke et vilkår at virksomheten er hjemmehørende i Norge eller driver sin virksomhet fra Norge; også utenlandske selskaper som tar sitt foretaksnavn i bruk i Norge får vern Foretak som skal eller kan registrere foretaket i foretaksregisteret får vern for navnet fra den dag melding om registrering kommer inn til Foretaksregisteret Hvis navnet ikke tas i bruk innen ett år, bortfaller vernet ex tunc. 4 Vernets opphør Vernet opphører når faktisk bruk opphører Kortvarig opphør medfører ikke at retten bortfaller (Høyesteretts dom i Rt s. 135 Norges Is, NIR 1999 side 573) For registrerte foretak opphører vernet alltid når foretaket slettes i Foretaksregisteret, med mindre foretaksnavnet og virksomheten overtas av andre eller foretaket registreres på ny innen 6 måneder 5 Erverv og opphør av rett til sekundært forretningskjennetegn Et sekundært forretningskjennetegn oppnår vern ved innarbeidelse: - kjennetegnet innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for et foretak Vernet opphører når forretningskjennetegnet ikke lenger er innarbeidet 6 2

3 Foretaksnavn som varemerke og naturlig varekjennetegn Et foretaksnavn og sekundært forretningskjennetegn kan være registrert eller innarbeidet som varemerke Et foretaksnavn og sekundært forretningskjennetegn brukt som varekjennetegn er et naturlig varekjennetegn, jfr. vml. 3, som har beskyttelse uten registrering eller innarbeidelse Foretaksnavnet må ha særpreg, se foretaksnavneloven 3-1 jfr. varemerkeloven 13 Et naturlig varekjennetegn er beskyttet mot yngre foretaksnavn som brukes på en slik måte at det medfører fare for forveksling 7 Kollisjon mellom foretaksnavn og eldre varemerke Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4: Et foretaksnavn må ikke være egnet til å forveksles med et varemerke med eldre rett som er vernet etter varemerkeloven Ved forvekselbarhetsvurderingen må det foretas en sammensatt vurdering av kjennetegnslikhet og bransjelikhet, Se bl.a Høyesteretts dom i Rt s. 641 Superlek, NIR 1999 s. 582 Skal bestemmelsen tolkes innskrenkende i lys av varemerkedirektivet art a og varemerkeloven 5 annet ledd? 8 Kollisjon mellom foretaksnavn som naturlig varekjennetegn og eldre varemerke Etter vml. 3 kan et foretaksnavn som naturlig varekjennetegn ikke brukes på en slik måte at det medfører forveksling med et eldre varemerke 3 står tilbake for varemerkeloven 5, som gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 6.1 a Et foretaksnavn kan altså brukes selv om det medfører forveksling med et eldre varemerke, såfremt det skjer i samsvar med god forretningskikk Bestemmelsen skal tolkes og anvendes i samsvar med EFdomstolens praksis Den konkurranserettslige beskyttelsen etter markedsføringsloven 1 ( god forretningskikk ) hjemler ikke noen ytterligere begrensning i retten til bruk av foretaksnavn, se Høyesteretts dom i Rt side 1315 Norges-Is, NIR 1999 side

4 Kollisjon mellom foretaksnavn og yngre varemerke Foretaksnavneloven 3-2: Rett til særpreget foretaksnavn har vern mot at andre tar i bruk foretaksnavn og varemerker som er så likt foretaksnavnet (kjennetegnslikhet) at det er egnet til å forveksles med det i den alminnelige omsetning.. Utgangspunktet er at det må foreligge bransjelikhet Men særlig kjente og ansette foretaksnavn har Kodak vern, foretaksnavneloven 3-3 annet ledd Etter varemerkeloven er vareslagslikhet ikke en nødvendig betingelse når foretaksnavnet har eldst rett, jfr. 6 Men i forvekselbarhetsvurderingen er vareslags- og bransjelikhet relevante momenter 10 Registreringshindrene Varemerkeregistrering: Et varemerke kan ikke registreres dersom det inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens foretaksnavn. (varemerkelovens 14 nr 4), eller er egnet til å forveksles med en annens.. foretaksnavn. (varemerkeloven 14 nr. 6), Foretaksnavneregistrering Et foretaksnavn skal ikke være egnet til å forveksles med et varemerke som er beskyttet ved registrering eller innarbeidelse etter varemerkeloven (foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 se foil 4). I dette tilfelle kan registreringen oppheves 11 Beskyttelsen av utenlandske foretaksnavn og gjennomføringen av Pariskonvensjonens art. 8 i norsk rett Et foretaksnavn får vern når det tas i bruk her i riket, jf. foretaksnavneloven 3-1 Innehaveren av navnet må ha en rimelig aktuell interesse i at navnet vernes i vedkommende land, jfr. Høyesteretts dom i Rt s. 390, NIR 1972 s. 99 HENNES. Ved den nærmere fastleggelse av vernet må reelle hensyn tillegges stor vekt, jfr. Lassen og Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett side 458 flg. med videre henvisninger Ved vurderingen av om en annen kan registrere et varemerke som inneholder (dominanten) i det utenlandske navnet, stilles det små krav når det gjelder det utenlandske foretaks interesse for det norske marked. Et moment er om Norge er et naturlig ekspansjonsområde. Et annet moment er om det dreier seg om internasjonalt kjente varemerker som representerer goodwillverdier i Norge (Oslo byretts dom i DAVIDOFF-saken, NIR 1987 s. 385), se også NIR 1973 s. 84. Det stilles strengere krav for at et utenlandsk handelsnavn skal få enerett i Norge. 12 4

5 Supplerende konkurranserettslig beskyttelse for foretaksnavn Markedsføringslovens 1 om god forretningsskikk (og også 8a om urimelig etterligning av kjennetegn m.v) kan i noen tilfelle gi et vern som går lenger enn den beskyttelsen som følger av varemerkeloven og foretaksnavneloven Norges-Is saken (Rt side 1315 Norges-Is, NIR 1999 side 573): I strid med god forretningskikk å bruke foretaksnavnet Norges-Is AS som varekjennetegn i forhold til foretaksnavnet Norsk Iskrem AS og slagordet Hele Norges iskrem Oslo tingretts dom 8. februar 2007 Norwegian Property: Retten er negativ til at et ikke-distinktivt foretaksnavn, som ikke er vernet mot lignende, forvekselbare foretaksnavn etter foretaksnavneloven, kan få slikt vern etter mfl Kontaktdetaljer Arne Ringnes, advokat (H) Thommessen Krefting Greve Lund AS, Advokatfirma Haakon VIIs gate 10, Oslo Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo Telefon: Mobil:

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innst. O. nr. 79 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2004 avsa Høyesterett dom i HR-2004-01671-A, (sak nr. 2004/213), sivil sak, anke, Ole Bjørn Gyving Hoppestad (advokat Audun Gjøstein til prøve) mot Volvo Personbiler Norge

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Kandidatnummer: 698 Leveringsfrist: 25.4.2013 kl. 12.00 Antall ord: 16358

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, Canvas AS (advokat Ole Tokvam til prøve) mot Staten v/nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Beskyttelse av rettigheter og vern mot snylting

Beskyttelse av rettigheter og vern mot snylting Beskyttelse av rettigheter og vern mot snylting Trond Hatland og Eirik W Raanes Kjapt & Nyttig, Bergen Næringsråd 1. desember 2010 www.thommessen.no Temaet Vern mot etterligning av produkter og varekjennetegn

Detaljer

OSLO TINGRETT. 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07. Dommer:

OSLO TINGRETT. 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07. Dommer: OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Dommer: 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07 Tingrettsdommer Knut Erik Strøm Saken gjelder: Opphevelse av Patentstyrets avgjørelse om å oppheve registrering av

Detaljer

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 INNFØRING I IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR) Hva er immaterielle rettigheter (IPR)? IPR er en forkortelse

Detaljer

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer