Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet"

Transkript

1 Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Ny varemerkelov Tidligere lov Varemerkedirektivet Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser 1. Enerett til varemerke 1 mv Tegn som kan være varemerke 3. Stiftelse av varemerkerett 4. Varemerkerettens innhold 5. Begrensning av varemerkeretten 6. Konsumpsjon av varemerkeretten 7. Forrang ved kollisjon 7 mellom rettigheter 8. Virkninger av 8 passivitet 9a 9. Sameksistens 8 9b Villedende varemerker mv. 11. Gjengivelse av varemerke i lærebøker mv 1 annet 13 annet første først punktum. 6 annet. 5 4 annet 15 første Art. 2 Art. 3 nr. 1 bokstav e. Art. 5 Art. 6 Art. 15 nr. 2 Også fellesmerker er nå med i varemerkeloven. De naturlige varekjennetegnene (navn og forretningsnavn) er flyttet fra 3 For innarbeidelse når og så lenge Tidligere 6 første annet punktum er ikke videreført i ny lov. Viderefører i realiteten en del av tidligere lov 5 første. Regelen i bokstav c følger forutsetningsvis av tidligere lov 4 annet. 4 tredje Art. 7 EØS-regional konsumpsjon var ulovfestet tidligere. Reglene i tidligere lov 4 tredje finnes i ny 6 annet. Art. 9 nr. 1 Unntak fra 7, og med et bredere Art. 9 nr. 2 virkeområde enn 7. Art. 9 nr. 3 Presisering av gjeldende rett 8 og Art. 6 nr Annet viderefører gjeldende lov annet, jf. tredje 11 Tegnet er kommet inn i loven. Kapittel 2: Nasjonal søknad om registrering av varemerke 12. Søknaden om registrering Fellesmerkeloven Endring av søknaden ble tidligere anvendt analogisk 14. Alminnelige registreringsvilkår 13 ( 1 annet ) Art. 2 Art. 3 (Art. 15 nr. 2) for søknader Kravet til grafisk gjengivelse fremgår av tidligere lov 1 annet og et av vilkårene i art. 2.

2 15. Varemerke som 14 første nr. Art. 3 nr. 1 strider mot offentlige 1, 2 og 3 og tredje bokstavene f, interesser g, h Art. 3 nr Varemerke som strider mot andres rettigheter bokstav a 14 nr. 4 til 8 Art. 4 nr. 1, nr. 2, nr. 4 bokstav a og b. Se også Pariskonvensjonen art. 6ter. Se ny lov 3 om stiftelse av varemerkerett 17. Unntaksanmerkning 15 annet og tredje Tidligere 15 første gjenfinnes i ny lov 5 første 18. Vare- og 17 tjenesteklasser 19. Prioritet 18 og 30 Nedfelt i Pariskonvensjonen art. 4 og 11, jf. TRIPS-avtalen art Prøving av registreringsvilkårene 21. Retten til varemerket Ny bestemmelse 22. Registrering og kunngjøring 20 Fellesmerkeloven 3 Ny bestemmelse som fastslår at 12-15, 17 og 16 bokstav a skal prøves av Patentstyret. Fremgår vel til en viss grad av tidligere lov 19 første første punktum. 23. Mangler ved søknaden 19 første til tredje 24. Avslag 19 siste Er et forvaltningsvedtak, jf. styreloven 10 første og forutsettes praktisert i samsvar med kravene om begrunnelse i forvaltningsloven 25, søker skal også underrettes, jf. forvaltningsloven Innsyn i dokumentene i søknadssaken Kapittel 3. Innsigelse og oppheving 26. Innsigelse 21 første og fjerde 27. Behandling av innsigelser 17 a Se prinsippene om meroffentlighet i offentlighetslova 11. Annet i ny lov inneholder en særregel i forhold til offentlighetslova 13 første. lov 25, 31, 48, annet til femte NB Tre måneders frist 28. Retten til varemerket Ny bestemmelse Reglene om retting harmoniserer godt med forvaltningsloven 11 fjerde og 32 tredje første punktum. Om plikt til å sende andre dokumenter til partene i saken, se styreloven 9 og forvaltningsloven 17.

3 29. Avgjørelse i 21 innsigelsessaker 30. Oppheving på grunn 21b av søknader med bedre prioritet 31. Innsyn i dokumenter Ny bestemmelse. lov 25, 31, 48, 76. Kapittel 4. Varemerkeregistreringens gyldighetstid. Merkeendring 32. Registreringens varighet 23 Bestemmelsen fastslår at vernet gjelder i ti år fra søknadsdagen. Dette gjelder søknader som leveres etter at ny lov trer i kraft. Se ny 23 annet if. Henvisningen til prioritetsdato i tidligere lov er opphevet. 33. Fornyelse av 23 a registreringen 34. Endring av registrert varemerke 24 Kapittel 5. Overprøving, ugyldighet og sletting 35. Ugyldighet 25 første Art. 11 nr Sletting ved degenerasjon mv. 25 annet Art. 12 nr. 2 bokstav a Art. 12 nr Sletting ved manglende bruk av varemerke 38. Delvis ugyldighet og sletting 39. Krav om sakstilknytning mv. 40. Levering og behandling av krav om administrativ overprøving 41. Forholdet mellom saker for Patentstyret og domstolene 42. Ugyldighet og sletting i visse særlige tilfeller 43. Sletting ved ukjent adresse mv. 44. Virkningen av avgjørelser om ugyldighet eller sletting 45. Oppheving av eget tiltak bokstav b 25a Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art b Lovfester gjeldende rett 25c første Tidligere 25c annet er ikke videreført c første 23a fjerde 24 siste punktum Første ex tunc Annet ex nunc

4 46. Sletting ved 27 annet registreringsperiodens utløp mv 47. Innføring i 27 varemerkeregistret og kunngjøring 48. Innsyn i dokumenter lov 25, 31, 48, 76. Kapittel 6. Klage og søksmål 49. Klage over avgjørelse i Patentstyrets første avdeling 50. Levering av klage 22 a første, annet og fjerde 51. Behandling av klage Første avdeling har en 52. Domstolprøving av avgjørelser i Patentstyrets annen avdeling 22 a tredje omgjøringsadgang, se annet. Kapittel 7. Overdragelse og lisens mv. 53. Overdragelse Lisens 34 første og annet 55. Utlegg mv Innføring av overdragelser og lisenser i varemerkeregistret mv tredje Art. 8 Kapittel 8. Sanksjoner mot varemerkeinngrep 57. Forbud mot fortsatt varemerkeinngrep 58. Vederlag og erstatning 38 for varemerkeinngrep 59. Tiltak for å hindre nye 40 varemerkeinngrep 60. Grunnlag for frifinnelse i sivile saker 61. Straff for 37 varemerkeinngrep Kapittel 9. Rettergangsbestemmelser 62. Tvungent verneting Søksmålsrett Fellesmerkeloven Melding om søksmål Bestemmelsen i første er ny.

5 65. Oversendelse av dommer 44 Plikten til å oversende dommer er begrenset til saker om eller søknad. Kapittel 10. Internasjonal 66. Definisjoner Søknad om Patentstyrets 48 behandling av søknaden 69. Krav om at registreringen skal ha virkning i ytterligere land mv. 70. Krav om at en skal ha virkning i Norge Innsigelse 52 første Fristen for merker som er kunngjort før ikrafttredelse er to måneder. For merker som er kunngjort etter ikrafttredelse er fristen tre måneder. 72. Virkningene av en 73. Forholdet mellom en nasjonal og en 74. Virkningen av at en opphører 75. Omdanning til en nasjonal 53 Bygger på Madridprotokollen art år fra int. reg dato eller etterfølgende utpekningsdato, jf. art. 3 ter annet 55 Erstatning. Se Madridprotokollen art. 4 bis. 56 Se Madridprotokollen art 6 tredje. 57 Transformasjon Se Madridprotokollen art. 9 quinquies. 76. Innsyn i dokumenter lov 25, 31, 48, 76.. Kapittel 11. Forskjellige bestemmelser 77. Adresse for 31 Fullmektigplikten oppheves. korrespondanse 78. Bevis for registrering i 28 hjemlandet 79. Rett til registrering som i hjemlandet 29 Se Pariskonvensjonen art. 6 quinquies. 80. Virkning av fristoversittelse 60 Utvides til oversittelse av fornyelsesfristen ( 33) og 81. Om varemerkeregistret mv. 61 klagefristen ( 50).

6 82. Forskrifter til loven 62 (avgifter mv.) Kapittel 12. Sluttbestemmelser 83. Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser 84. Endringer i andre lover Ny forskrift skal erstatte tidligere varemerkeforskrift og varemerkebestemmelsene. Regelen om at fornyelsesfristen løper fra søknadsdagen, omfatter kun søknader som leveres inn etter at ny lov trer i kraft. For tidligere søknader gjelder registreringsdagen. Landbrukskvalitetsloven Patentloven Panteloven (Innarbeidete sekundære forretningskjennetegn omfattes av driftstilbehørspant, 3-2 annet bokstav b) Foretaksnavneloven Planteforedlerloven Matloven Designloven

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 Norwegian version/version norvégienne Oversettelse Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6,

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Regjeringene i Danmark, Finland, Island og Sverige, som merker seg at den nordiske konvensjon av 15. juni 1992 om trygd bare angår trygdeytelser

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Høring Gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett (direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser)

Høring Gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett (direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser) Justisdepartementet Lovavdelingen Boks 8005 Dep. 0030 Oslo Også sendt til: jd-arkiv-lovavd@jd.dep.no Deres ref.: 03/1791 EO ESI/JO/an Vår ref.: 36 03/15-001 Dato: 11.04.03 Høring Gjennomføring av EUs patentdirektiv

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Klage over påtaleavgjørelser

Klage over påtaleavgjørelser Rundskriv Del 11 - nr. 2/1996 fra Oslo, 31. oktober 1996 Riksadvokaten R. 368/95 å Statsadvokatene i Politimesteren i Klage over påtaleavgjørelser 1. INNLEDNING Riksadvokaten foreslo i brev av 2. februar

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

VAREMERKERETTSLIGE KONFLIKTER UNDER.NO

VAREMERKERETTSLIGE KONFLIKTER UNDER.NO ... Complex nr. 9/2002 Silje Johannessen VAREMERKERETTSLIGE KONFLIKTER UNDER.NO I HVILKEN GRAD KAN REGISTRERING OG BRUK AV ET DOMENENAVN MEDFØRE INNGREP I EN VAREMERKE- RETT? HVORDAN LØSES KONFLIKTER UNDER.NO

Detaljer