FOR nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften)"

Transkript

1 FOR nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) DATO: FOR OPPHEVET Base: ROF DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR: Lovavdelingen PUBLISERT: Avd I IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET: FOR fra ENDRER: FOR , FOR , FOR GJELDER FOR: Norge HJEMMEL: LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV SYS-KODE: C20, D02 NÆRINGSKODE: 9125 KORTTITTEL: Varemerkeforskriften INNHOLD Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) Kapittel 1 Innledning 1. Når ikke annet er sagt eller fremgår av sammenhengen, gjelder bestemmelsene i forskriften her om varemerker også for... Kapittel 2 Inngivelse av nasjonale varemerkesøknader m.m. 2. Søknad om nasjonal registrering av et varemerke inngis skriftlig til Patentstyret på særskilt søknadsskjema, jf. 2a. Søknaden med vedlegg som nevnt i 3, skal være på norsk. Etterfølgende korrespondanse kan også være på dansk eller Søknaden skal være signert av søkeren eller dennes fullmektig og inneholde: (Opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997) I samme søknad kan det ikke søkes om registrering av mer enn ett varemerke. 6. Patentstyret gir innkomne søknader, jf varemerkeloven 17 annet ledd, et søknadsnummer. 7. Patentstyret fører en journal over inngitte søknader. Journalen skal være allment tilgjengelig. 8. Patentstyret gir nærmere bestemmelser om:... Kapittel 3 Prioritet m.m. 9. Søkeren kan kreve prioritet som nevnt i varemerkeloven 18 hvis et merke er vist på en offisiell eller offisielt...

2 10. Søkeren kan kreve prioritet som nevnt i varemerkeloven 30 på grunnlag av den første søknaden om registrering av På vilkår som nevnt i Pariskonvensjonen artikkel 6 quinquies kan søkeren kreve et varemerke registrert her i riket Krav om prioritet etter varemerkeloven 57 må inntas i søknaden om registrering av varemerket her i riket eller... 12a. Krav om prioritet basert på transformasjon av helt eller delvis opphørt internasjonal varemerkeregistrering som... 12b. Krav om prioritet basert på transformasjon av bortfalt internasjonal varemerkeregistrering som følge av oppsigelse... Kapittel 4 Deling av søknader 13. Søkeren kan skriftlig anmode Patentstyret om å dele søknaden i to eller flere nye søknader. Anmodningen skal Ingen av søknadene kan etter delingen omfatte varer som ikke var omfattet av den opprinnelige søknaden før delingen. 15. Anmodningen om deling skal avslås dersom vilkårene i 13 og 14 ikke er oppfylt, eller dersom Patentstyret for Finner ikke Patentstyret at det er noe til hinder for å etterkomme søkerens anmodning om deling, skal anmodningen Dokumenter som ble innlevert i den opprinnelige søknaden frem til og med gjennomføringen av delingen, skal anses som... Kapittel 5 Unntak fra rettsvernet 18. Finner Patentstyret at det ved registreringen av et varemerke uttrykkelig bør angis ved en unntaksanmerkning at en... Kapittel 6 Innsigelser 19. En innsigelse etter varemerkeloven 21 skal inngis skriftlig i to eksemplarer og skal inneholde opplysning om:... 19a. Kunngjøring om at en innsigelse er kommet inn til Patentstyret, jf. varemerkeloven 21 fjerde ledd, skal Patentstyret gir nærmere bestemmelser om plikt for en som opptrer som fullmektig, til å vedlegge innsigelsen en Patentstyret skal avvise innsigelsen dersom vilkårene fastsatt i eller i medhold av 19 første ledd og 20 ikke er Hvis ikke Patentstyret finner det åpenbart at innsigelsen skal forkastes etter varemerkeloven 21a annet ledd, skal Innsigelsesbehandlingen kan i tilfeller som nevnt i varemerkeloven 21 femte ledd bare fortsettes dersom... 23a. Kunngjøring om at en innsigelse er rettskraftig avgjort, jf. varemerkeloven 21a tredje ledd, skal inneholde... Kapittel 7 Endringer og slettelser i varemerkeregisteret 24. En søknad om endring i et registrert varemerke etter varemerkeloven 24 skal være skriftlig og inneholde: Begjæring fra registreringshaveren om slettelse av et varemerke fra registeret, jf varemerkeloven 27 annet ledd, Registreringshaveren kan begjære en begrensning i oppgaven over varer som merket er registrert for. Begjæringen Begjæring om slettelse av registreringen av et varemerke etter varemerkeloven 26 skal inngis skriftlig til Krav i henhold til varemerkeloven 33 om anmerkning i varemerkeregisteret om

3 overdragelse av et registrert gjelder tilsvarende for krav om anmerkning i varemerkeregisteret:... Kapittel 8 Søknader om internasjonal varemerkeregistrering 30. Søknader om internasjonal registrering av et varemerke på grunnlag av en norsk varemerkesøknad (basissøknaden) eller Søknaden skal være avfattet på engelsk og skal inngis skriftlig på Det internasjonale byrås søknadsskjema i ett En søknad om internasjonal varemerkeregistrering må bygge på og fullt ut være i samsvar med en norsk basissøknad (Opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997). 34. Når Patentstyret etter behandling av søknaden etter varemerkeloven 48 har godtatt den, fremmer Patentstyret... 34a. Hvis en søknad eller registrering som helt eller delvis er basis for en internasjonal varemerkeregistrering, helt Patentstyret gir for øvrig Det internasjonale byrå de underretninger som den norske varemerkemyndigheten skal gi... Kapittel 9 Utpeking av Norge under internasjonale varemerkeregistreringer 36. (Opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997). 37. Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrå om at innehaveren av en internasjonal varemerkeregistrering Finner Patentstyret, i tilfelle etter fornyet vurdering etter 37 tredje ledd, at det ikke foreligger noe hinder Om innsigelser mot at en utpeking under en internasjonal varemerkeregistrering skal gjelde i Norge, gjelder For internasjonale registreringer gjelder bestemmelsene i varemerkeloven 31 om plikt til å ha en fullmektig med Patentstyret gir for øvrig Det internasjonale byrå de underretninger som den norske varemerkemyndigheten skal gi... Kapittel 10 ( opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997). Kapittel 11 Forskjellige bestemmelser 53. Søkeren eller dennes fullmektig kan skriftlig be om muntlig forhandling med en saksbehandler med Dokumenter som gjelder varemerkeregistreringer, herunder dokumenter i saker om innsigelse og klage, skal være på Svarfrister regnes fra den dagen melding ble sendt fra Patentstyret. 56. Patentstyret kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om Forskriften her trer i kraft 1. april Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 29. mars 1996 med hjemmel i lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker 16, 17, 18, 29, 30, 31, 47, 50, 52, 59 og 62 og lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker 2 og 8. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr. 1165, 4 april 2003 nr. 420, 15 mai 2009 nr Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr Kapittel 1 Innledning

4 1. Når ikke annet er sagt eller fremgår av sammenhengen, gjelder bestemmelsene i forskriften her om varemerker også for fellesmerker. Bestemmelsene om varer gjelder også tjenester når ikke annet er sagt eller fremgår av sammenhengen. Kapittel 2 Inngivelse av nasjonale varemerkesøknader m.m. 2. Søknad om nasjonal registrering av et varemerke inngis skriftlig til Patentstyret på særskilt søknadsskjema, jf. varemerkeloven 17 første ledd første punktum. Søknad og andre dokumenter kan leveres elektronisk i samsvar med forskrift om avgifter til Patentstyret mv. Ved elektronisk levering er det tilstrekkelig å sende et eksemplar av hvert dokument. 0 Endret ved forskrifter 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003), 15 mai 2009 nr a. Søknaden med vedlegg som nevnt i 3, skal være på norsk. Etterfølgende korrespondanse kan også være på dansk eller svensk. Patentstyret kan alltid kreve at innsendte dokumenter som ikke er på norsk, skal oversettes. Patentstyret kan kreve at oversettelsen er bekreftet av en statsautorisert oversetter eller på annen måte. Patentstyret kan i det enkelte tilfellet godta annet språk enn nevnt i første ledd. 3. Søknaden skal være signert av søkeren eller dennes fullmektig og inneholde: 1 gjengivelse av varemerket, 2 opplysning om søkerens firma eller navn, eventuelt også fullmektigens navn, og 3 oppgave over hvilke varer med tilhørende vareklasser som merket søkes registrert for. Det skal angis i søknaden hvilken type merke som søkes registrert, eksempelvis om det er et ordmerke, figurmerke, kombinert merke, tredimensjonalt merke eller et annet varemerke etter varemerkeloven 1. Det skal også angis om merket er i farger. Dersom søknaden gjelder et figurmerke, kombinert merke eller et tredimensjonalt merke, skal bilder av merket følge med som vedlegg til søknaden. Gjelder søknaden et figurmerke eller et kombinert merke, skal det vedlegges tre tydelige bilder av merket som ikke overstiger 8,0 x 8,0 cm. Med bilder menes fotografi, tegning eller annen grafisk fremstilling som er egnet til elektronisk opptak, lagring og gjengivelse. Gjelder søknaden et tredimensjonalt merke, skal det vedlegges det antall bilder, hvert i tre eksemplarer, som er nødvendige for å vise hele utformingen av merket. Hvis det anses nødvendig, kan Patentstyret kreve at søker innleverer en modell. Hvis søknaden gjelder et ordmerke, vil dette ved registrering bli kunngjort med den skrifttype Patentstyret har bestemt for slik kunngjøring. Gjelder søknaden andre merker som f.eks. lydmerker, luktmerker eller merker som består av farger eller fargekombinasjoner, kan Patentstyret be om en beskrivelse av merket og

5 eventuelt en prøve av merket lagret på et egnet medium. Patentstyret gir nærmere retningslinjer om oversendelsesmåter og lagringsformater mv. Som bilag til en søknad om registrering av et fellesmerke skal vedlegges de bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket. 4. (Opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997) 5. I samme søknad kan det ikke søkes om registrering av mer enn ett varemerke. 6. Patentstyret gir innkomne søknader, jf varemerkeloven 17 annet ledd, et søknadsnummer. 7. Patentstyret fører en journal over inngitte søknader. Journalen skal være allment tilgjengelig. 8. Patentstyret gir nærmere bestemmelser om: 1) inndelingen av varer i vareklasser, 2) søknaden og hva som skal fremgå av den, 3) plikt for en som opptrer som fullmektig, til å vedlegge søknaden en bekreftelse på fullmaktsforholdet, 4) hvilke andre bilag som skal vedlegges søknaden, og hva som skal fremgå av disse bilagene, og 5) journalen over inngitte søknader. Kapittel 3 Prioritet m.m. 9. Søkeren kan kreve prioritet som nevnt i varemerkeloven 18 hvis et merke er vist på en offisiell eller offisielt anerkjent utstilling som nevnt i konvensjon av 22. november 1928 nr. 1 om internasjonale utstillinger. Kravet om prioritet må tas med i søknaden og innleveres til Patentstyret innen seks måneder etter den første fremvisningen av merket på utstillingen. Det kan ikke kreves prioritet etter disse tidspunktene. Kravet om prioritet skal angi navnet på den utstillingen der merket først ble vist, hvilken stat utstillingen ble holdt i og tidspunktet for den første fremvisningen av merket på utstillingen. Hvis kravet ikke inneholder disse opplysningene, skal Patentstyret gi søkeren en frist på én måned til å innlevere opplysningene. Retten til prioritet bortfaller dersom fristen ikke overholdes. Patentstyret kan forlange at den som krever utstillingsprioritet, skal innlevere et prioritetsbevis innen tre måneder fra krav om dette ble sendt fra Patentstyret. Som prioritetsbevis godtas en erklæring fra den ansvarlige ledelsen for utstillingen om at

6 utstillingen er internasjonal og om tidspunktet for den første fremvisningen av merket på utstillingen. 10. Søkeren kan kreve prioritet som nevnt i varemerkeloven 30 på grunnlag av den første søknaden om registrering av merket som er innlevert i en stat som er tilsluttet Pariskonvensjonen av 20. mars 1883 nr. 1 om beskyttelse av industriell eiendomsrett eller avtale 15. april 1994 nr. 18 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO-avtalen). Kravet om prioritet må tas med i søknaden og innleveres til Patentstyret innen seks måneder etter at den påberopte søknaden ble innlevert. Det kan ikke kreves prioritet etter disse tidspunktene. Kravet om prioritet skal angi i hvilken stat merket først ble søkt registrert, hvilken dag søknaden ble innlevert og søknadsnummeret. Hvis kravet ikke inneholder disse opplysningene, skal Patentstyret gi søkeren en frist på én måned til å innlevere opplysningene. Retten til prioritet bortfaller dersom fristen ikke overholdes. Patentstyret kan forlange at den som krever søknadsprioritet, skal innlevere et prioritetsbevis innen tre måneder fra krav om dette ble sendt fra Patentstyret. Prioritetsbeviset skal inneholde opplysninger som nevnt i tredje ledd, søkerens navn, kopi av søknaden og være bekreftet av registreringsmyndigheten som den påberopte søknaden ble innlevert til. Retten til å kreve prioritet etter paragrafen her gjelder tilsvarende for søknad innlevert til regional registreringsmyndighet for stat tilsluttet konvensjonene som er nevnt i første ledd. 11. På vilkår som nevnt i Pariskonvensjonen artikkel 6 quinquies kan søkeren kreve et varemerke registrert her i riket slik som det er registrert i en fremmed stat som er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO-avtalen («telle quelle»-registrering), jf. varemerkeloven 29. Krav om slik registrering må tas med i søknaden ved innleveringen til Patentstyret. Krav som er fremmet etter dette tidspunktet, tas ikke til følge. Krav om registrering «telle quelle» skal angi i hvilken stat merket er registrert, tidspunktet for innleveringen og registreringens nummer. Hvis kravet ikke inneholder disse opplysningene, skal Patentstyret gi søkeren en frist på én måned til å innlevere opplysningene. Retten til registrering «telle quelle» bortfaller dersom fristen ikke overholdes. Et bevis for registreringen av merket i den fremmede staten skal innleveres innen tre måneder fra krav om dette er sendt fra Patentstyret. Som bevis godtas en kopi av registreringsbrevet eller en bekreftet registerutskrift. 0 Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr (i kraft 1 jan 1997), 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003). 12. Krav om prioritet etter varemerkeloven 57 må inntas i søknaden om registrering av varemerket her i riket eller inngis skriftlig til Patentstyret senest to måneder etter inngivelsen av søknaden. I kravet skal det vises til den internasjonale registreringen som har opphørt. 12a. Krav om prioritet basert på transformasjon av helt eller delvis opphørt internasjonal varemerkeregistrering som følge av bortfall av basissøknad eller basisregistrering etter

7 varemerkeloven 57 første ledd, må inntas i søknaden om registrering av varemerket her i riket og innleveres til Patentstyret innen tre måneder etter registerføringen hos Det internasjonale byrå om helt eller delvis bortfall av den internasjonale registreringen, jf. Madridprotokollen artikkel 9 quinquies. Er kravet om transformasjon ikke angitt i søknaden, kan det ikke på et senere tidspunkt kreves slik prioritet. Kravet skal entydig vise til den internasjonale registreringen som helt eller delvis har bortfalt, og som kravet om transformasjonen bygger på. 12b. Krav om prioritet basert på transformasjon av bortfalt internasjonal varemerkeregistrering som følge av oppsigelse av Madridprotokollen, jf. varemerkeloven 57 annet ledd, må inntas i søknaden om registrering av varemerket her i riket og innleveres til Patentstyret innen to år etter at oppsigelsen av protokollen fikk virkning, jf. Madridprotokollen artikkel 15. Er kravet om prioritet ikke angitt i søknaden, kan det ikke på et senere tidspunkt kreves slik prioritet. Kravet skal entydig vise til den internasjonale registreringen som helt eller delvis har bortfalt, og som kravet om transformasjonen bygger på. Kapittel 4 Deling av søknader 13. Søkeren kan skriftlig anmode Patentstyret om å dele søknaden i to eller flere nye søknader. Anmodningen skal inneholde opplysning om hvilke varer med tilhørende vareklasser som hver av de nye søknadene skal omfatte. Søkeren skal i anmodningen dessuten angi hvilken av de nye søknadene som skal regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden. Det skal betales fastsatt avgift for hver nye søknad som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden. 14. Ingen av søknadene kan etter delingen omfatte varer som ikke var omfattet av den opprinnelige søknaden før delingen. Søknadene kan etter delingen ikke omfatte samme varer. 15. Anmodningen om deling skal avslås dersom vilkårene i 13 og 14 ikke er oppfylt, eller dersom Patentstyret for øvrig finner at en deling vil medføre tvil om omfanget av en av søknadene. 16. Finner ikke Patentstyret at det er noe til hinder for å etterkomme søkerens anmodning om deling, skal anmodningen etterkommes. Den søknaden som regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden, jf 13, beholder det søknadsnummeret som den opprinnelige søknaden ble tildelt. Nye søknader som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden, skal tildeles hvert sitt nye søknadsnummer.

8 Avdelte søknader får samme søknadsdag som den opprinnelige søknaden, og de enkelte varene beholder sin opprinnelige prioritet. 17. Dokumenter som ble innlevert i den opprinnelige søknaden frem til og med gjennomføringen av delingen, skal anses som dokumenter i den nye søknaden. Kapittel 5 Unntak fra rettsvernet 18. Finner Patentstyret at det ved registreringen av et varemerke uttrykkelig bør angis ved en unntaksanmerkning at en del av merket skal være unntatt fra rettsvernet, jf varemerkeloven 15 annet ledd, skal ordlyden av anmerkningen meddeles søkeren. Søkeren skal gis en frist til å uttale seg. Motsetter søkeren seg at det blir gjort en slik anmerkning, kan Patentstyret avslå søknaden om registrering av varemerket. Kapittel 6 Innsigelser 19. En innsigelse etter varemerkeloven 21 skal inngis skriftlig i to eksemplarer og skal inneholde opplysning om: 1 innsigerens navn og adresse, og eventuelt også fullmektigens navn og adresse, 2 nummeret på den registreringen som det reises innsigelse mot, 3 på hvilket grunnlag innsigeren mener at registreringen må oppheves, og 4 hvilke varer innsigelsen gjelder, alternativt hvilke varer som er uberørt av innsigelsen, dersom registreringen bare kreves delvis opphevet. I særlige tilfeller som nevnt i varemerkeloven 21 første ledd tredje punktum kan Patentstyret gi innsigeren en tilleggsfrist på inntil én måned for å inngi ytterligere dokumentasjon til støtte for innsigelsen. 19a. Kunngjøring om at en innsigelse er kommet inn til Patentstyret, jf. varemerkeloven 21 fjerde ledd, skal inneholde opplysning om: 1 registreringsnummer, 2 hvilket nummer av Norsk Varemerketidende registreringen ble kunngjort i, 3 innehaverens navn eller firma og adresse, og 4 innsigerens navn eller firma og adresse.

9 20. Patentstyret gir nærmere bestemmelser om plikt for en som opptrer som fullmektig, til å vedlegge innsigelsen en bekreftelse på fullmaktsforholdet. 21. Patentstyret skal avvise innsigelsen dersom vilkårene fastsatt i eller i medhold av 19 første ledd og 20 ikke er oppfylt. 22. Hvis ikke Patentstyret finner det åpenbart at innsigelsen skal forkastes etter varemerkeloven 21a annet ledd, skal Patentstyret sende ett eksemplar av innsigelsen til registreringshaveren med oppfordring om å gi tilsvar innen en nærmere bestemt frist. Gir registreringshaveren tilsvar, avgjør Patentstyret om ytterligere skriftveksling mellom partene er påkrevet. Tilsvaret og eventuelle etterfølgende innlegg skal inngis i to eksemplarer. 23. Innsigelsesbehandlingen kan i tilfeller som nevnt i varemerkeloven 21 femte ledd bare fortsettes dersom Patentstyret sender varsel om dette til registreringshaveren innen én måned etter at Patentstyret fikk melding om at innsigelsen er trukket tilbake. 23a. Kunngjøring om at en innsigelse er rettskraftig avgjort, jf. varemerkeloven 21a tredje ledd, skal inneholde opplysning om: 1 registreringsnummer, 2 hvilke nummer av Norsk Varemerketidende registreringen og innsigelsen ble kunngjort i, 3 innehaverens navn eller firma og adresse, 4 avgjørelsen, og 5 ved delvis opphevelse, kunngjøring av hele den nye varefortegnelsen. Det kan ikke rettes innsigelse mot avgjørelse om delvis opphevelse. Kapittel 7 Endringer og slettelser i varemerkeregisteret 24. En søknad om endring i et registrert varemerke etter varemerkeloven 24 skal være skriftlig og inneholde: 1) registreringshaverens navn og adresse, eventuelt også fullmektigens navn og adresse, 2) registreringsnummeret til det varemerket som søkes endret, 3) den endringen av varemerket som ønskes foretatt, og 4) gjengivelse av merket i endret form. Søknaden skal være undertegnet av registreringshaveren eller dennes fullmektig.

10 0 Endret ved forskrift 20 des 1996 nr (i kraft 1 jan 1997). 25. Begjæring fra registreringshaveren om slettelse av et varemerke fra registeret, jf varemerkeloven 27 annet ledd, skal inngis skriftlig til Patentstyret og skal angi nummeret til den registreringen som ønskes slettet. Begjæringen skal være undertegnet av registreringshaveren selv eller av en fullmektig som registreringshaveren har gitt spesiell fullmakt til å kreve slettelse. 26. Registreringshaveren kan begjære en begrensning i oppgaven over varer som merket er registrert for. Begjæringen skal inngis skriftlig til Patentstyret og angi registreringsnummeret og hvilke varer som registreringshaveren ikke lenger ønsker at registreringen skal omfatte. 25 annet punktum gjelder tilsvarende. 27. Begjæring om slettelse av registreringen av et varemerke etter varemerkeloven 26 skal inngis skriftlig til Patentstyret og angi varemerkets registreringsnummer. I begjæringen bør det opplyses om de omstendighetene som begjæringen bygger på. 0 Endret ved forskrift 20 des 1996 nr (i kraft 1 jan 1997). 28. Krav i henhold til varemerkeloven 33 om anmerkning i varemerkeregisteret om overdragelse av et registrert varemerke skal inngis skriftlig til Patentstyret. Patentstyret kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kravets utforming og innhold samt om kravet til bevis for at overdragelsen har funnet sted. Blir det gjort anmerkning som nevnt i første ledd, skal melding om dette kunngjøres. 0 Endret ved forskrift 20 des 1996 nr (i kraft 1 jan 1997) gjelder tilsvarende for krav om anmerkning i varemerkeregisteret: 1) om lisens for et registrert varemerke, jf varemerkeloven 34, 2) om endring av registreringshaverens eller lisenshaverens navn og 3) om endring av et fullmaktsforhold. Kapittel 8 Søknader om internasjonal varemerkeregistrering 30. Søknader om internasjonal registrering av et varemerke på grunnlag av en norsk varemerkesøknad (basissøknaden) eller en norsk varemerkeregistrering (basisregistreringen), jf varemerkeloven 46, inngis til Patentstyret. 31. Søknaden skal være avfattet på engelsk og skal inngis skriftlig på Det internasjonale byrås søknadsskjema i ett eksemplar. Skjemaet skal være utfylt med maskinskrift. Varefortegnelsen skal være på engelsk. For øvrig skal søknaden oppfylle vilkårene i varemerkeloven 47 og forskriften til Madridprotokollen regel 9 nr. 4 og nr. 5 bokstav b (i) til (vi) og bokstav f.

11 32. En søknad om internasjonal varemerkeregistrering må bygge på og fullt ut være i samsvar med en norsk basissøknad eller -registrering, det vil si en eller flere nasjonale varemerkesøknader eller nasjonale varemerkeregistreringer som gjelder det samme merket, har den samme innehaveren og alene eller til sammen fullt ut dekker varefortegnelsen i den internasjonale søknaden. 33. (Opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997). 34. Når Patentstyret etter behandling av søknaden etter varemerkeloven 48 har godtatt den, fremmer Patentstyret søknaden for Det internasjonale byrå som foreskrevet i Madridprotokollen og forskriften til protokollen. For basisregistreringer anmerkes det i varemerkeregisteret at registreringen er grunnlag for en søknad om internasjonal registrering. For basissøknader anmerkes det i journalen nevnt i 7 at søknaden er grunnlag for en søknad om internasjonal registrering. 34a. Hvis en søknad eller registrering som helt eller delvis er basis for en internasjonal varemerkeregistrering, helt eller delvis bortfaller, og bortfallet skyldes handling foretatt før utløpet av avhengighetsperioden på fem år etter Madridprotokollen artikkel 6 nr. 3, vil den internasjonale varemerkeregistreringen opphøre i samme utstrekning. 35. Patentstyret gir for øvrig Det internasjonale byrå de underretninger som den norske varemerkemyndigheten skal gi etter Madridprotokollen og Madridforskriften. Kapittel 9 Utpeking av Norge under internasjonale varemerkeregistreringer 36. (Opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997). 37. Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrå om at innehaveren av en internasjonal varemerkeregistrering krever at registreringen helt eller delvis skal gjelde i Norge, skal Patentstyret undersøke om det foreligger noe hinder for dette. Foreligger det hinder for at den internasjonale varemerkeregistreringen helt eller delvis kan gjelde i Norge, skal Patentstyret senest innen 18 måneder underrette Det internasjonale byrå om dette ved å gi et foreløpig avslag etter regel 17 i forskriften til Madridprotokollen. Dersom Patentstyret oversitter fristen, vil utpekingen automatisk få virkning her i landet. Fristen i første punktum regnes fra den dagen da meldingen om utpekingen av Norge ble sendt fra Det internasjonale byrå, eventuelt fra en senere dag da melding om rettelser i den

12 tidligere utpekingen ble sendt. For beregning av 18-månedersfristen gjelder regel 4 i forskriften til Madridprotokollen. I det foreløpige avslaget etter annet ledd skal det opplyses om at innehaveren av den internasjonale varemerkeregistreringen kan kreve en fornyet vurdering av spørsmålet om registreringen helt eller delvis skal gjelde i Norge. Innehaveren skal gis en rimelig frist for å kreve en fornyet vurdering, herunder for å imøtegå eller i tilfelle avhjelpe anførte hindringer. Varemerkeloven 19 og 60 samt denne forskriften 53 gjelder tilsvarende. Om plikt for innehaveren til å ha en fullmektig med bopel eller sete her i riket under den fornyede vurderingen gjelder varemerkeloven 31 første ledd tilsvarende. 0 Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr (i kraft 1 jan 1997), 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003). 38. Finner Patentstyret, i tilfelle etter fornyet vurdering etter 37 tredje ledd, at det ikke foreligger noe hinder for at den internasjonale registreringen skal gjelde i Norge, skal det innføres i varemerkeregisteret og kunngjøres at den internasjonale registreringen gjelder i Norge. Varefortegnelsen innføres i registeret på engelsk, og i kunngjøringen nevnes de vareklasser som varene tilhører. 39. Om innsigelser mot at en utpeking under en internasjonal varemerkeregistrering skal gjelde i Norge, gjelder varemerkeloven 21, 21a og 52 og denne forskriften kapittel 6 tilsvarende, med de tilpasninger som følger av annet og tredje ledd. Dersom en innsigelse trekkes, kan innsigelsesbehandlingen bare fortsettes dersom særlige grunner taler for det. Det er videre et krav at melding om foreløpig avslag som går ut på at den internasjonale varemerkeregistreringen helt eller delvis ikke kan gjelde i Norge, kan gis til Det internasjonale byrå innen 18-månedersfristen i forskriften 37 annet ledd. Etter utløpet av 18-månedersfristen kan et foreløpig avslag ikke bygge på andre grunnlag enn dem som er anført i innsigelsen. Om plikt for innehaveren til å ha en fullmektig med bopel eller sete her i riket under innsigelsesbehandlingen gjelder varemerkeloven 31 første ledd tilsvarende. Patentstyret underretter i nødvendig utstrekning Det internasjonale byrå om at det på grunn av innsigelser kan bli besluttet etter utløpet av 18-månedersfristen nevnt i 37 annet ledd at registreringen ikke skal gjelde i Norge, jf. Madridprotokollen artikkel 5 nr. 2 bokstav c. 40. For internasjonale registreringer gjelder bestemmelsene i varemerkeloven 31 om plikt til å ha en fullmektig med bopel eller sete her i riket bare i den utstrekning det er fastsatt i forskriften her 37 femte ledd og i 39 fjerde ledd, samt ved klage til Patentstyrets annen avdeling. 0 Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr (i kraft 1 jan 1997), 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003). 41. Patentstyret gir for øvrig Det internasjonale byrå de underretninger som den norske varemerkemyndigheten skal gi etter Madridprotokollen og Madridforskriften.

13 Kapittel 10 ( opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997). Kapittel 11 Forskjellige bestemmelser 53. Søkeren eller dennes fullmektig kan skriftlig be om muntlig forhandling med en saksbehandler med avgjørelsesmyndighet utpekt av Patentstyret med det formål å få en endelig avklaring av tvistespørsmål i sak for Patentstyret. Nærmere retningslinjer fastsettes av Patentstyret. Varemerkeloven 19 gjelder så langt den passer også for behandling av krav om slettelse av registrert merke, krav om endring av registrert merke, krav om anmerkning i registret av overdragelser eller lisenser samt krav om endring av innehaverens eller lisenshaverens navn. 54. Dokumenter som gjelder varemerkeregistreringer, herunder dokumenter i saker om innsigelse og klage, skal være på norsk, dansk eller svensk. Bestemmelsene i 2a annet og tredje ledd gjelder tilsvarende. 55. Svarfrister regnes fra den dagen melding ble sendt fra Patentstyret. Hvis meldingen fra Patentstyret ikke angir en bestemt dag for fristutløp, løper fristen ut på den dagen i måneden som ved sitt tall svarer til dagen for fristens begynnelse. Finnes ikke tilsvarende tall i vedkommende måned, regnes månedens siste dag som fristens utløpsdag. Dersom svarfristen løper ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Annet ledd gjelder tilsvarende for beregningen av andre frister etter varemerkeloven med forskrifter, så langt ikke annet følger av Madridprotokollen og forskriften til protokollen. Svarfristen er to måneder, om ikke annet er bestemt i varemerkeloven, forskriften her eller av Patentstyret i det enkelte tilfellet. Bestemmelser om når et dokument skal regnes som levert med fristavbrytende virkning er gitt i forskrift om avgifter til Patentstyret mv. 0 Tilføyd ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003), endret ved forskrift 15 mai 2009 nr. 511 (endringen utført i femte ledd og ikke fjerde ledd, Lovdatas anm.). 56. Patentstyret kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om 1) registreringsbrev, 2) varemerkeregisteret, 3) begjæringer om fornyelse av varemerkeregistreringer, 4) kunngjøringer som skal gjøres i henhold til varemerkeloven eller forskriften her, 5) beregningen av frister, samt om

14 6) gjennomføringen av varemerkeloven og forskriften her for øvrig. 0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003, tidligere 53). 57. Forskriften her trer i kraft 1. april Fra samme tid oppheves forskrift 4. august 1961 nr om krav om registrering m.v. av varemerker og fellesmerker, kronprinsregentens resolusjon 19. november 1971 om delegering av myndigheten etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker 16 til å fastsette klasseinndelingen av varer og tjenester til Patentstyret og kongelig resolusjon 7. oktober 1977 om delegering av myndigheten etter lov 4. mars 1961 nr. 3 om varemerker 43 til å fastsette nærmere bestemmelser om innholdet i krav om registrering av varemerker til Patentstyret. Bestemmelser gitt av Patentstyret i medhold av kronprinsregentens resolusjon 19. november 1971 og kongelig resolusjon 7. oktober 1977 gjelder fortsatt inntil Patentstyret opphever dem, jf forskriften her 8 nr. 1 og nr. 2. Søknader om registrering av varemerker og fellesmerker som før 1. april 1996 er besluttet utlagt til alminnelig ettersyn, skal ferdigbehandles etter de saksbehandlingsregler som gjaldt frem til 1. april For søknader som er inngitt før 1. april 1996 men som likevel skal behandles etter forskriften her, må krav om utstillings- eller søknadsprioritet eller om registrering «telle quelle», jf 9 til 11, fremsettes før merket registreres og senest innen 1. oktober Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003, tidligere 54). Sist oppdatert 11. september 2010

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14 FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14 FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) DATO:

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift til lov om varekjennetegn (varemerkeforskriften)

Høringsnotat. Forskrift til lov om varekjennetegn (varemerkeforskriften) . Høringsnotat Forskrift til lov om varekjennetegn (varemerkeforskriften) DEL 1 BAKGRUNN 2 1.1 Generelle merknader 2 1.2 Avgifter 2 DEL 2 BEMERKNINGER TIL FORSKRIFTSUTKASTETS ENKELTE PARAGRAFER 2 Kapittel

Detaljer

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd.

Detaljer

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Ny varemerkelov Tidligere lov Varemerkedirektivet Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser 1. Enerett til varemerke 1 mv. 3 2. Tegn som kan være

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

Varemerkeloven - vml.

Varemerkeloven - vml. 07.10.2010 1 Utskrift fra Lovdata Dato: 03.03.1961 nr. 4 Departement: JD (Justis- og politidepartementet) Sist endret: L26.03.2010 nr. 8 fra 01.07.2010 Sist endret: L17.06.2005 nr. 90 fra 01.01.2008 Endrer:

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT:

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven].

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. DATO: LOV-1993-03-12-32 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) PUBLISERT: Avd I 1993 Nr. 5 IKRAFTTREDELSE: 1993-09-15 (

Detaljer

FOR 2007-12-14 nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften)

FOR 2007-12-14 nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften) Page 1 of 34 FOR 2007-12-14 nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften) DATO: FOR-2007-12-14-1417 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) AVD/DIR: Lovavd. PUBLISERT: I 2007 hefte

Detaljer

Prop. 6 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Ny varemerkelov

Prop. 6 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Ny varemerkelov Prop. 6 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 9. oktober 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Proposisjonens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER (fastsatt med hjemmel i forskrift (FOR-2013-03-01-246) til Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar, 3, den

Detaljer

INNHOLD. LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker

INNHOLD. LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker Page 1 of 23 LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) DATO: LOV-2010-03-26-8 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 4 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

INNHOLD. LOV 2003-03-14 nr 15: Lov om beskyttelse av design (designloven).

INNHOLD. LOV 2003-03-14 nr 15: Lov om beskyttelse av design (designloven). LOV 2003-03-14 nr 15: Lov om beskyttelse av design (designloven). DATO: LOV-2003-03-14-15 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2003 hefte 4 IKRAFTTREDELSE: 2003-05-01, 2010-06-17

Detaljer

Besl.O.nr.67. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003)

Besl.O.nr.67. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) Besl.O.nr.67 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) År 2003 den 18. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om beskyttelse

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Dato LOV-2010-03-26-8 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I 2010 hefte 4 Ikrafttredelse

Detaljer

Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser Gjelder fra: 01.01.2017 - HISTORISK VERSJON Dato 15.11.2002 nr. 1288 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Avd/dir Konkurransepolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2003 Sist

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 33 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 33 ( ) Besl. O. nr. 103 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 91 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) År 2007 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Forskrift om klagenemnd for off. anskaffelser

Forskrift om klagenemnd for off. anskaffelser Gjelder fra: 01.03.2013 - HISTORISK VERSJON Dato 15.11.2002 nr. 1288 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Avd/dir Konkurransepolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2003 Sist

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)

Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) DATO: LOV-2012-06-22-58 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere,

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere, Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivilog handelsrettens område av 15. november 1965 (forkynningskonvensjonen) De stater som har undertegnet denne konvensjon,

Detaljer

Lovvedtak 66. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012)

Lovvedtak 66. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012) Lovvedtak 66 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012) I Stortingets møte 6. juni 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om Patentstyret og

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

UOFFISIELL OVERSETTELSE

UOFFISIELL OVERSETTELSE REGULATION (EC) No 469/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF)

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING 1. Generelt 1.1 Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom foretak

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven)

Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven) Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven) Dato LOV-1993-03-12-32 Departement Landbruks- og matdepartementet Sist endret LOV-2015-01-23-4 fra 01.07.2015, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert

Detaljer

Lov om beskyttelse av design

Lov om beskyttelse av design Lov om beskyttelse av design Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 Kapittel 2. Søknad om registrering av design... 5 Kapittel 3. Offentlighet og opplysningsplikt... 7 Kapittel 4. Designregistreringens

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

Utkast til ny patentforskrift

Utkast til ny patentforskrift Utkast til ny patentforskrift 1 Innledning Patentstyret har utarbeidet et utkast til ny forskrift til patentloven. I utkastet er forskrift 20. desember 1996 nr. 1162 til patentloven (patentforskriften),

Detaljer

AVGJØRELSE 5. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 5. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 5. desember 2016 Sak 16/00059 Klager: Centro Nacional de Investigaciones Cientificas (CNIC) Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Lov om beskyttelse av design (designloven)

Lov om beskyttelse av design (designloven) Dato Lov om beskyttelse av design (designloven) Departement LOV-2003-03-14-15 Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-01-23-4 fra 01.07.2015, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. desember 2018 kl. 16.45 PDF-versjon 18. desember 2018 14.12.2018 nr. 95 Lov om endringer

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje ledd og fvl 34

Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje ledd og fvl 34 IM 2010-046V8 Saksnummer: 07/4335-2 Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje og fvl 34 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn,

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Lov om patenter (patentloven).

Lov om patenter (patentloven). Lov om patenter (patentloven). Dato LOV 1967 12 15 9 Departement Justis og beredskapsdepartementet Sist endret LOV 2015 09 04 91 fra 01.01.2016 Publisert ISBN 82 504 1193 5 Ikrafttredelse 01.01.1968 Endrer

Detaljer

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014)

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) Lovvedtak 19 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) I Stortingets møte 12. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00181 15. november 2017 Klager: Representert ved: [Klager] Karo Pharma AS [Representant] Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Representert ved: Reckitt & Colman

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd IM 2010-046V1 Saksnummer: 07/4335-2 Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer: 44 skal lyde: Er et patent, en patentsøknad eller et supplerende

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010 Klager: Erling Pettersen IT Rådgivning Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER

Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER Artikkel 1 På sivil- og handelsrettens område kan en judisiell

Detaljer

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2)

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) Side 1 av 6 FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009 Klager: Baker Hughes Incorporated Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger

Detaljer

PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND KONGERIKET NORGE

PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND KONGERIKET NORGE PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND OG KONGERIKET NORGE om endring av overenskomst med tilhørende protokoll til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og av formue undertegnet

Detaljer

L nr. 31 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven).

L nr. 31 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). L09.05.2003 nr. 31 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). 1. Lovens formål Denne loven har til formål å sikre

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006 Klager: Abbex AB Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). /d: LOV-2005-06-17-90 :d/ Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Side 1 av 7 udi 3 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Kapittel 6. Behandlingen i forliksrådet

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere DATO: FOR-1999-02-03-190 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 1999 503 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. april 2018 kl. 15.30 PDF-versjon 23. april 2018 20.04.2018 nr. 9 Lov om endringer i

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1610/96. av 23. juli 1996

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1610/96. av 23. juli 1996 Nr. 48/98 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.11.1997 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1610/96 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE Ringnes AS, Oslo, leverte 4. august 1998 inn ordmerket, CHRISTIANIA-ØL for registrering, med Onsagers AS,

Detaljer

Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 auksjon av restkapasitet

Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 auksjon av restkapasitet Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 auksjon av restkapasitet Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30. august 2018 med

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

PROTOKOLL TILLEGGSPROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE KONGERIKET NORGE

PROTOKOLL TILLEGGSPROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE KONGERIKET NORGE 449 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll und Zusatzprotokoll in norwegischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 5 PROTOKOLL OG TILLEGGSPROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE OG KONGERIKET

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer