Varemerkeloven - vml.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varemerkeloven - vml."

Transkript

1 Utskrift fra Lovdata Dato: nr. 4 Departement: JD (Justis- og politidepartementet) Sist endret: L nr. 8 fra Sist endret: L nr. 90 fra Endrer: Varemerkeloven - vml. 3 mars. Nr Lov om varemerker. Loven er opphevet av ny varemerkelov 26 mars 2010 nr. 8 (i kraft 1 juli 2010 iflg. res. 26 juni 2010 nr. 936). Jfr. lover 2 juli 1910 nr. 7, 17 juni 1932 nr. 6 2 a, 3 mars 1961 nr. 5, 15 des 1967 nr. 9, 21 juni 1985 nr. 79, 14 mars 2003 nr. 15, 19 des 2003 nr , 9 jan 2009 nr. 2 og 22 mai 1902 nr. 10 (strl.) 370, samt lov 6 juni 1891 nr Jfr. tidligere lover 26 mai 1884 (tilleggslov 31 mai 1900 nr. 8), 2 juli 1910 nr. 5. Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Ved registrering etter denne lov kan det oppnås enerett 2 til å bruke et varemerke som særlig kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester. 3 Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester, og som kan gjengis grafisk, blant annet ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, figurer og avbildninger, bokstaver og tall og en vares form, utstyr og emballasje. 4 Denne lovs senere bestemmelser om varer gjelder også tjenester når ikke annet fremgår av sammenhengen. 0 Endret ved lover 27 nov 1992 nr. 113 (se dens II, 2, i kraft samtidig med EØS-avtalen 1 jan 1994), 22 des 1995 nr. 82 (se dens IX i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307 se dens 2). 1 Jfr. 4 og lov 19 des 2003 nr Jfr. 4, 5, 6, 7, 8, 9 og Jfr Jfr. 5. Jfr. EØS-avtalen vedlegg XVII punkt 4 (dir 89/104 art. 2) Uten registrering oppnås enerett 2 til et varemerke ved at merket innarbeides. Et merke anses å være innarbeidet når det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn 3 for noens varer. 4 1 Jfr. 4 og lov 19 des 2003 nr Jfr. 1, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. 3 Jfr. lov 21 juni 1985 nr (3). 4 Jfr. 1 (3) Enhver har rett til i næring å bruke sitt navn 2 eller sitt foretaksnavn 3 som kjennetegn for sine varer, 4 når det ikke skjer på en slik måte at det blir egnet til å forveksles 5 med et varemerke 6 eller foretaksnavn 3 som allerede er vernet for en annen eller med et navn 2 som en annen rettmessig allerede bruker i sin næringsvirksomhet. 0 Endret ved lover 21 juni 1985 nr. 79, 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307), 5 sep 2003 nr. 91 (i kraft 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118). 1 Jfr. 4 og lov 19 des 2003 nr Jfr. lov 7 juni 2002 nr Jfr. lov 21 juni 1985 nr Jfr. 1 (3). 5 Jfr. 6, 9, Se 1 (2). 4. Rett til varekjennetegn etter 1 til 3 har den virkning at ingen annen enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn, jf tredje punktum, for sine varer. 1 Dette gjelder enten kjennetegnet brukes på varen eller dens innpakning, i reklame, forretningsdokumenter eller på annen måte, herunder også innbefattet muntlig omtale, og uansett om varen 1 er bestemt til å selges eller på annen måte frembys her i riket eller i utlandet, eller innføres hit. Med samme kjennetegn forstås i denne lov et kjennetegn som er så likt et annet at det er egnet til å forveksles 2 med dette i den alminnelige omsetning, jf 6. Som ulovlig bruk ansees det også at noen som selger eller frembyr reservedeler, tilbehør eller lignende 1 herunder henviser til den annens varekjennetegn på en slik måte at det kan gi uriktig inntrykk av at det som således tilbys skriver seg fra innehaveren av dette kjennetegn eller at han har

2 Utskrift fra Lovdata tillatt kjennetegnet brukt. Hvis et kjennetegn som nevnt i 1 3 rettmessig er brukt for en vare, og varen etterpå er blitt vesentlig endret ved bearbeidelse, reparasjon o.l. foretatt av en annen enn den som har retten til kjennetegnet, må kjennetegnet ikke uten samtykke av innehaveren beholdes eller brukes for varen, hvis den senere blir innført, solgt eller frembudt i næringsvirksomhet, med mindre endringen blir tydelig angitt eller tydelig fremgår av forholdene for øvrig. 0 Endret ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 se dens IX iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307 se dens 2). 1 Jfr. 1 (3). 2 Jfr. 6, 8, 9, Rett til varekjennetegn 2 gir ikke innehaveren noen enerett til slike deler av kjennetegnet som hovedsakelig tjener til å gjøre varen eller dens innpakning mer formålstjenlig eller som for øvrig har annen oppgave enn å være kjennetegn. Rett til varemerke 3 gir ikke innehaveren rett til å nekte andre å bruke sitt navn 4 eller foretaksnavn 5 eller sin adresse i næringsvirksomhet i samsvar med god forretningsskikk. 6 0 Endret ved lover 27 nov 1992 nr. 113 (i kraft samtidig med EØS-avtalen 1 jan 1994), 5 sep 2003 nr. 91 (i kraft 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118). 1 Jfr Jfr. 1, 2 og 3. 3 Jfr. 1 og 2. 4 Jfr. lov 7 juni 2002 nr Jfr. lov 21 juni 1985 nr Jfr. EØS-avtalen vedlegg XVII punkt 4 (dir 89/104 art. 6 nr. 1, a). 6. Varekjennetegn 1 anses i denne lov bare egnet til å forveksles hvis de gjelder varer 2 av samme eller lignende slag. Dette er likevel ikke en nødvendig betingelse for forvekselbarhet, når det kjennetegnet som har eldst rett er innehaverens navn 3 eller foretaksnavn. 4 Kjennetegn som ligner hverandre skal dessuten anses egnet til å forveksles selv om de ikke gjelder varer 2 av samme eller lignende slag, dersom det kjennetegnet som har eldst rett er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet kjennetegn ble brukt av en annen. 5 0 Endret ved lover 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 se dens IX iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307 se dens 2), 5 sep 2003 nr. 91 (i kraft 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118). 1 Jfr. 1, 2 og 3. 2 Jfr. 1 (3). 3 Jfr. 3 og lov 7 juni 2002 nr Jfr. 3 og lov 21 juni 1985 nr Jfr. lov 21 juni 1985 nr (2). 7. Gjør flere hver for seg krav på enerett til samme kjennetegn 1 etter 1 til 3, skal den ha fortrinnsrett som har eldst hjemmel for sitt krav, 2 dersom ikke annet følger av bestemmelsene i 3, 8 eller 9. 1 Jfr. 4 (1) siste punktum. 2 Jfr. 18, Selv om et registrert varemerke 1 er egnet til å forveksles 2 med et varekjennetegn 3 som har eldre rett, skal det gyldig kunne bestå ved siden av dette, såfremt søknaden om registrering var inngitt i god tro, og innehaveren av den eldre retten har kjent til og avfunnet seg med at det yngre varemerket etter registreringsdagen har vært brukt her i riket i fem år i sammenheng. 4 0 Endret ved lover 27 nov 1992 nr. 113, 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 se dens IX iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307 se dens 2). 1 Se 1. 2 Jfr. 6, Se 1, 2 og 3. 4 Jfr. EØS-avtalen vedlegg XVII punkt 4 (dir 89/104 art. 9). 9. Yngre rett til kjennetegn 1 skal også kunne bestå ved siden av eldre rett, såfremt: a) den yngre rett er ervervet ved innarbeidelse 2 og innehaveren av den eldre rett ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det annet kjennetegn, eller b) retten til kjennetegnene er ervervet ved innarbeidelse 2 innenfor forskjellige deler av riket og det antas at begge fremdeles kan brukes som hittil uten at det oppstår fare for forveksling 3 med hensyn til hvem varen 4 skriver seg fra. 1 Jfr. 1, 2 og 3. 2 Jfr Jfr. 6, Jfr. 1 (3).

3 Utskrift fra Lovdata For å unngå forvekslingsfare i tilfelle som nevnt i 3, 8 og 9, kan retten, om den finner det rimelig, ved dom foreskrive at et eller begge kjennetegn i fremtiden bare må brukes for visse varer 2 eller innen et visst område eller på en bestemt måte, såsom i en bestemt utformning eller med stedsangivelse eller tilføyelse av innehaverens navn, eller med annet klargjørende tillegg. 1 Jfr. 40 siste ledd. 2 Jfr. 1 (3). 11. Ved utgivelse av leksikon, håndbok, lærebok eller lignende trykt skrift av faglig innhold er verkets forfatter, hovedredaktør, utgiver og forlegger pliktig til etter krav av den som har et registrert varemerke, 1 å påse at merket ikke blir gjengitt i skriftet uten at det samtidig fremgår at det er vernet ved registrering. Hvis et i tide fremsatt krav etter foregående ledd ikke blir etterkommet, kan det forlanges at den som kravet ble rettet til, skal bekoste en rettelse offentliggjort på den måte og i det omfang som finnes rimelig. 1 Jfr. 1 og 53. Kapittel 2. Registrering av varemerker. 12. Varemerkeregistret føres for hele riket av Styret for det Industrielle Rettsvern (Patentstyret). 1 1 Se lov 2 juli 1910 nr Varemerke 2 som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer 3 fra andres. Merket må således ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gi uttrykk for varens 3 art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen. 4 Dog skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk. Varemerker som utelukkende består av varens form eller utstyr, 2 kan ikke registreres når formen eller utstyret følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen vesentlig verdi. 5 0 Endret ved lov 27 nov 1992 nr. 113 (se dens II, 2). 1 Jfr. 25, 25b, 25c. 2 Jfr. 1 (2). 3 Jfr. 1 (3). 4 Jfr Jfr. EØS-avtalen vedlegg XVII punkt 4 (dir 89/104 art. 3 nr. 1, e). Jfr Et varemerke kan ikke registreres dersom det: 1. strider mot lov 2 eller den offentlige orden eller er egnet til å vekke forargelse, 2. er egnet til å villede, 3 3. uten samtykke av vedkommende myndighet inneholder offentlige våpen, flagg eller andre offentlige emblemer eller merker, derunder de offisielle innen- eller utenlandske kontroll- eller garantimerker eller -stempler som er fastsatt for varer 4 av samme eller lignende slag som dem merket søkes registrert for, eller våpen, flagg eller andre emblemer, forkortelser eller benevnelser tilhørende mellomstatlige organisasjoner eller internasjonalt merke, segl eller kjennetegn når uhjemlet bruk av det er forbudt ved lov. 5 Merket kan heller ikke registreres hvis det inneholder noe som kan forveksles med slike emblemer eller merker m v som her er nevnt. Utenlandske emblemer eller merker m v, med unntak av statsflagg, hindrer likevel ikke registrering før de er kunngjort i den tidende som utgis av Patentstyret, 6 4. inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens foretaksnavn 7 eller som en annen persons navn 8 eller portrett og som ikke åpenbart sikter på en som er død for lengre tid siden, 5. inneholder noe som er egnet til å oppfattes som den særpregede tittel på en annens vernede åndsverk, 9 eller krenker en annens opphavsrett til slikt verk 9 eller en annens rett til fotografisk bilde 10 eller design, er egnet til å forveksles 12 med en annens navn 8 eller foretaksnavn 7 eller med varemerke 13 som er registrert for en annen etter tidligere inngitt søknad, eller som var innarbeidet 14 for en annen da søknaden om registrering ble inngitt, er egnet til å forveksles 12 med et varemerke som en annen hadde tatt i bruk før søkeren og søkeren var vitende om denne bruk da søknaden om registrering ble inngitt, 15 eller 8. er egnet til å forveksles 12 med et internasjonalt registrert varemerke, 16 såfremt denne registreringen har virkning i Norge etter 53 fra en tidligere dag enn den dag søknaden ble inngitt. 15 I tilfeller som nevnt i første ledd nr 4 til 8 kan registrering likevel skje når innehaveren av den eldre rett samtykker, og det ikke foreligger annen registreringshindring. 17 For vin og brennevin kan det ikke registreres varemerker som består av eller inneholder geografiske vin- eller brennevinsbetegnelser med mindre varen har den geografiske opprinnelsen som

4 Utskrift fra Lovdata betegnelsen utpeker Endret ved lover 22 des 1995 nr. 82 (se dens IX i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307 se dens 2), 20 des 1996 nr. 104 (i kraft 1 jan 1997 iflg. res. 20 des 1996 nr. 1155), 14 mars 2003 nr. 15 (i kraft 1 mai 2003 iflg. res. 4 april 2003 nr. 417), 5 sep 2003 nr. 91 (i kraft 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118). 1 Jfr. 25, 25b, 25c, lov 19 des 2003 nr Jfr. lov 19 des 2003 nr (2) og lov 17 juni 1932 nr. 6 2 a annet punktum. 3 Jfr. 33 (2), 34 (3), 36, lov 22 mai 1902 nr. 10 (strl.) 370, lover 19 des 2003 nr (2) og 9 jan 2009 nr. 2 6 (4), 7, Jfr. 1 (3). 5 Jfr. strl. 328 nr Varemerketidende, se note til lov 2 juli 1910 nr Jfr. lov 21 juni 1985 nr Jfr. lov 7 juni 2002 nr Jfr. lov 12 mai 1961 nr Jfr. lov 12 mai 1961 nr. 2 43a. 11 Jfr. lov 14 mars 2003 nr Jfr Se 1 (2). 14 Jfr Jfr. 17 (2), 18, Se 45 og 49 flg. 17 Jfr. første ledd nr Jfr. lover 19 des 2003 nr og 9 jan 2009 nr Den enerett som erverves ved registrering av varemerke, 2 omfatter ikke slik del av merket som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt. 3 Inneholder et merke en slik bestanddel, og Patentstyret 4 antar at registrering av merket kan skape uvisshet om omfanget av eneretten, kan det ved registreringen uttrykkelig angis ved en unntaksanmerkning at denne del er unntatt fra rettsvernet. Skulle det senere bli godtgjort at den bestanddel av merket som var unntatt fra rettsvernet, vil kunne registreres, kan det søkes ny registrering av denne del særskilt eller av merket i dets helhet uten det tidligere forbeholdet. 1 Jfr Jfr. 1 (2). 3 Jfr. 13, 5. 4 Jfr Varemerke registreres for bestemte varer 1 innenfor bestemte vareklasser. 1 Inndelingen i vareklasser 1 bestemmes av Kongen. 2 0 Endret ved lov 22 des 1995 nr. 82 (se dens IX i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307 se dens 2). 1 Jfr. 1 (3). 2 Styret for det Industrielle Rettsvern (Patentstyret), iflg. res. 19 nov Søknad om registrering av et varemerke inngis skriftlig til Patentstyret. 2 Søknaden skal inneholde opplysning om søkerens navn eller foretaksnavn, en gjengivelse av merket og oppgave over de varer 3 som merket søkes registrert for. 4 For øvrig skal søknaden tilfredsstille de krav som er fastsatt i forskrift. Det skal betales fastsatt avgift. 5 En søknad regnes ikke som inngitt så lenge en gjengivelse av merket ikke er kommet inn til Patentstyret. 0 Endret ved lover 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307), 14 mars 2003 nr. 15 (i kraft 1 mai 2003 iflg. res. 4 april 2003 nr. 417), 5 sep 2003 nr. 91 (i kraft 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118). 1 Jfr. 45 til Jfr Jfr. 1 (3). 4 Jfr. 1 og Jfr a. 1 Søknaden med bilag og alle dokumenter i saken skal holdes tilgjengelig for enhver fra første virkedag etter at den innkom til Patentstyret, med mindre det er inngitt begjæring som nevnt i annet ledd. Inneholder et dokument forretningshemmeligheter, kan Patentstyret når særlige grunner foreligger, etter begjæring bestemme at dokumentet ikke skal være allment tilgjengelig. Når begjæring som nevnt er inngitt, blir dokumentet ikke tilgjengelig før begjæringen er avslått ved rettskraftig avgjørelse. 2 Gjengivelsen av merket og opplysning om at det er søkt registrert her i riket, og om hvilke varer 3 det er søkt registrert for, anses ikke som forretningshemmelighet etter bestemmelsene i dette ledd. Forslag, utkast, betenkninger og andre liknende arbeidsdokumenter som Patentstyret selv utarbeider for behandlingen av en sak, er ikke tilgjengelige med mindre Patentstyret beslutter at de skal være det. 4 1 Jfr. lov 15 des 1967 nr Jfr. 22 a siste ledd og 61.

5 Utskrift fra Lovdata 2 Se 22 siste ledd og 22a. 3 Jfr. 1 (3). 4 Se 22a siste ledd. 18. Søker noen registrert et varemerke som vedkommende første gang har brukt for varer fremvist på en internasjonal utstilling her i riket, og søknaden blir inngitt 1 innen seks måneder 2 etter åpningen av utstillingen, skal søknaden overfor kjennetegn som andre har søkt registrert eller tatt i bruk, anses som inngitt 3 den dag da varene første gang ble vist på utstillingen. Kongen bestemmer ved forskrift 4 i hvilken utstrekning første ledd skal gjelde tilsvarende ved internasjonale utstillinger i utlandet. 0 Endret ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 jan 1996 iflg. res. 22 des 1995 nr. 1039). 1 Jfr. 17 (2), Se 60 (2). 3 Jfr Jfr. lov 10 feb og kap. VII. 19. Dersom en søknad om registrering av et varemerke ikke er i foreskrevet stand, eller det for øvrig er noe til hinder for registrering, skal Patentstyret underrette søkeren om dette. Søkeren skal gis en passende frist til å svare og i tilfelle rette manglene. Mangler ved søknaden skal ikke være til hinder for at søknaden anses som inngitt den dagen da gjengivelsen av merket kom inn til Patentstyret, 1 forutsatt at disse mangler blir rettet innen den frist som Patentstyret setter. 2 Unnlater søkeren innen fristens 3 utløp å uttale seg eller rette mangelen, skal søknaden henlegges. Behandlingen av søknaden gjenopptas dersom søkeren innen to måneder etter utløpet av fristen 2 uttaler seg eller retter mangelen. Det skal betales fastsatt avgift. 4 Gjenopptagelse gis bare én gang under behandlingen av søknaden. 5 Har søkeren svart på Patentstyrets underretning innen den fastsatte fristen, men Patentstyret mener at det fremdeles hefter mangler ved søknaden, skal søknaden avslås dersom ikke Patentstyret finner at søkeren bør få ny underretning med ny frist. 6 0 Endret ved lover 29 mai 1970 nr. 33, 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307), 14 mars 2003 nr. 15 (i kraft 1 mai 2003 iflg. res. 4 april 2003 nr. 417). 1 Jfr. 17 (2). 2 Jfr Om fristens utløpstidspunkt se forskrift 25 mars 2009 nr Jfr Jfr. 22 siste ledd. 6 Jfr. lov 2 juli 1910 nr Er søknaden i foreskrevet stand, og det for øvrig ikke er funnet noe til hinder for registrering, skal merket registreres og registreringsbrev sendes søkeren. Registreringen av et varemerke skal kunngjøres. 1 0 Endret ved lover 29 mai 1970 nr. 33, 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307). 1 I Varemerketidende, se note til lov 2 juli 1910 nr Enhver kan fremsette innsigelse mot registreringen av et varemerke. En innsigelse skal fremsettes skriftlig, være begrunnet og kommet inn til Patentstyret innen to måneder fra kunngjøringsdagen. 1 I særlige tilfeller kan Patentstyret etter begjæring innrømme innsigeren en kort tilleggsfrist for å fremskaffe ytterligere dokumentasjon til støtte for innsigelsen. Patentstyret skal avvise en innsigelse som ikke oppfyller vilkårene i første ledd. Patentstyret skal gi registreringshaveren meddelelse om innsigelser og skal gi denne anledning til å uttale seg om dem. Er det fremsatt innsigelse mot registreringen av et varemerke, skal dette anmerkes i varemerkeregisteret og kunngjøres. 2 Selv om innsigelsen trekkes tilbake, kan innsigelsesbehandlingen fortsettes dersom særlige grunner taler for det. 1 Se 20 (2). 2 I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr a. Patentstyret skal etter innsigelse oppheve registreringen av et varemerke helt eller delvis dersom varemerket er registrert i strid med loven her, og registreringshindringen fortsatt foreligger. 1 Patentstyret skal forkaste en innsigelse dersom det ikke foreligger hinder for at registreringen opprettholdes. Når Patentstyrets avgjørelse av en innsigelse er rettskraftig, 2 skal melding om avgjørelsen innføres i varemerkeregisteret og kunngjøres. 3 1 Jfr. 14 (2). 2 Se 22, 22a.

6 Utskrift fra Lovdata 3 I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr b. Dersom det etter at en søknad om registrering av et varemerke er imøtekommet, innkommer en annen søknad som etter 18 eller 30 skal anses som inngitt før den førstnevnte søknaden, og Patentstyret antar at den andre søknaden ville utgjort registreringshinder for den førstnevnte søknaden, skal Patentstyret gi registreringshaveren meddelelse om dette og gi denne anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Blir søknaden med best prioritet imøtekommet, skal Patentstyret etter utløpet av fristen oppheve den første registreringen helt eller delvis, dersom den best prioriterte søknaden helt eller delvis er til hinder for at registreringen blir stående. Første ledd gjelder tilsvarende dersom Patentstyret antar at en eldre søknad som blir gjenopptatt etter 19 tredje ledd eller tatt under behandling etter 60, ville utgjort registreringshinder for en yngre søknad som allerede er imøtekommet. Første ledd gjelder dessuten tilsvarende dersom Patentstyret får melding om at en internasjonal registrering 1 skal gjelde i Norge og det antar at den internasjonale registreringen ville utgjort registreringshinder for en imøtekommet søknad som anses inngitt 2 på en senere dag enn den dag den internasjonale registreringen skal ha virkning her i riket fra, jf 53. Oppheves registreringen av et varemerke helt eller delvis etter paragrafen her, skal opphevelsen registreres og kunngjøres 3 når den er rettskraftig. 4 0 Tilføyd ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307), endret ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr Se Jfr. 17, 18, I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr Jfr. 33 (3), 22 (3) og 22a. 21c. 1 Dersom en registrering av et varemerke er skjedd ved en åpenbar feil, kan Patentstyrets første avdeling av eget tiltak innen tre måneder fra registreringsdagen oppheve registreringen helt eller delvis. Oppheves registreringen av et varemerke helt eller delvis etter paragrafen her, skal opphevelsen registreres og kunngjøres 2 når den er rettskraftig. 3 1 Jfr. 24 siste punktum. 2 I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr Se 22 (3), 22 a. 22. Den endelige avgjørelsen av en registreringssøknad i Patentstyrets første avdeling kan påklages til Patentstyrets annen avdeling dersom avgjørelsen har gått søkeren imot. Den endelige avgjørelsen av en innsigelse i første avdeling kan påklages av registreringshaveren eller innsigeren dersom avgjørelsen har gått vedkommende imot. En avgjørelse i første avdeling om å oppheve en registrering helt eller delvis etter 21b eller 21c, kan påklages av registreringshaveren til Patentstyrets annen avdeling. Blir en begjæring om gjenopptakelse etter 19 tredje ledd eller en begjæring om hemmelighold etter 17a annet ledd avslått, kan avgjørelsen påklages til Patentstyrets annen avdeling av den som avslaget gjelder. 22a. 1 Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dagen meddelelse om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Det skal betales fastsatt avgift. 2 I motsatt fall skal klagen ikke opptas til behandling. Selv om klagen frafalles, kan den prøves dersom særlige grunner taler for det. Avgjørelse hvorved Patentstyrets annen avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve en registrering, kan ikke bringes inn for domstolene 3 senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren. Underretning om søksmålsfristen skal inntas i meddelelsen. 17a annet og tredje ledd gjelder tilsvarende for dokumenter som inngis til Patentstyrets annen avdeling. 0 Tilføyd ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307), endret ved lov 14 mars 2003 nr. 15 (i kraft 1 mai 2003 iflg. res. 4 april 2003 nr. 417). 1 Se 60 (2). 2 Jfr Se Registreringen gjelder fra den dag søknaden er kommet inn til Patentstyret i henhold til 17, eller fra den dag den anses som inngitt etter 18 eller Registreringen gjelder i ti år fra registreringsdagen. 3

7 Utskrift fra Lovdata 1 Jfr. 23 a, 53, Jfr Jfr a. 1 En registrering av et varemerke kan fornyes etter begjæring fra registreringshaveren for ti år om gangen regnet fra utgangen av foregående registreringsperiode. Begjæring om fornyelse inngis skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp. Det skal betales fastsatt avgift. 2 Blir begjæringen inngitt etter utløpet av registreringsperioden, må det dessuten betales en tilleggsavgift. 2 Innbetaling av fornyelsesavgift med angivelse av varemerkets registreringsnummer, som skjer innenfor fristene nevnt i første ledd, skal anses som en skriftlig begjæring om fornyelse. 19, 20, 21c, 22 og 22a gjelder tilsvarende så langt de passer ved behandlingen av begjæringer om fornyelse. 0 Tilføyd ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307), endret ved lov 14 mars 2003 nr. 15 (i kraft 1 mai 2003 iflg. res. 4 april 2003 nr. 417). 1 Jfr Jfr Etter søknad fra registreringshaveren og mot betaling av en fastsatt avgift 1 kan det i et registrert varemerke gjøres uvesentlige endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket. Merkeendringen innføres i registeret, og nytt registreringsbrev sendes registreringshaveren. Melding om endringen, med gjengivelse av merket i den endrede form, skal kunngjøres. 2 21c gjelder tilsvarende. 0 Endret ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 se dens IX iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307 se dens 2). 1 Jfr I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr Kapittel 3. Opphør av registreringer Er et varemerke registrert i strid med denne lov, kan registreringen kjennes ugyldig ved dom, dersom den ikke kan bestå etter reglene i 8 til 10. Registreringen kan likevel ikke kjennes ugyldig på grunn av at merket er egnet til å forveksles 2 med et annet varemerke, dersom vilkårene i 25a for å slette registreringen av det andre merket er oppfylt. 3 En registrering kan slettes ved dom dersom merket etter registreringen åpenbart har mistet karakteren av særmerke 4 eller det er blitt villedende, stridende mot den offentlige orden eller egnet til å vekke forargelse. 5 0 Endret ved lover 27 nov 1992 nr. 113, 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307). 1 Jfr. 26, 25b, 25c, 63 (2). 2 Jfr Jfr. EØS-avtalen vedlegg XVII punkt 4 (dir 89/104 art. 11). 4 Jfr Jfr. 14 (1) nr. 1 til 2. 25a. 1 Har innehaveren av et registrert varemerke ikke innen fem år fra registreringsdagen 2 tatt merket i bruk her i riket for de varer 3 det er registrert for, eller har bruken vært avbrutt i fem år i sammenheng, 2 kan registreringen slettes ved dom, med mindre det foreligger rimelig grunn for unnlatelsen. Som bruk av merket regnes også bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i, i enkeltheter som ikke endrer dets særpreg, 4 og anbringelse av merket her i riket på varer eller deres emballasje for eksport. Som merkehaverens bruk av merket regnes også bruk av merket som en annen gjør etter samtykke fra merkehaveren. Registreringen kan ikke slettes dersom varemerket tas i bruk eller bruken av det gjenopptas etter utløpet av femårsperioden, men før det er reist 5 søksmål om slettelse. Det tas likevel ikke hensyn til bruk i de siste tre månedene før søksmål reises, dersom forberedelsene til bruken først er innledet etter at merkehaveren har fått kjennskap til at søksmål kan bli reist. Dersom varemerket har vært brukt for noen av de varer 3 merket er registrert for, skal registreringen slettes bare for de varer merket ikke har vært brukt for. 0 Tilføyd ved lov 27 nov 1992 nr. 113, endret ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307). 1 Jfr. EØS-avtalen vedlegg XVII punkt 4 (dir 89/104 art. 11, 12 og 13). Jfr. 63 (2). 2 Se dir. 89/104 art. 10 nr Jfr. 1 (3). 4 Jfr Jfr. tvl. kap. 9 og 6 2 (1), e.

8 Utskrift fra Lovdata 25b. 1 Søksmål etter 25 og 25a kan reises av enhver som har rettslig interesse i det. 2 Søksmål som bygger på bestemmelsene i 13, 14 første ledd nr 1 til 3 eller 25 annet ledd, kan også reises av Patentstyret. 3 1 Se 33 (3). 2 Jfr. tvl Jfr c. Når både merkehaveren og den som angriper dennes rett, er enige om det, kan spørsmålet om registreringens gyldighet eller om slettelse av registreringen kreves endelig avgjort av Patentstyrets annen avdeling. For dette betales en fastsatt avgift. 1 Patentstyrets annen avdeling kan, når den finner at vilkårene for varemerkevern åpenbart ikke har vært eller åpenbart ikke lenger er til stede, treffe endelig avgjørelse om at registreringen er ugyldig eller skal slettes når merkehaveren ikke gjør innvending mot det. Innvending fra merkehaveren må være kommet til Patentstyret senest tre måneder etter at Patentstyret har sendt merkehaveren melding om at det tar sikte på å treffe slik avgjørelse og har oppgitt grunnen til dette. 0 Tilføyd ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307) (tidligere 26 nest siste og siste ledd). 1 Jfr Er det begrunnet tvil om en merkehaver finnes, kan enhver mot betaling av en fastsatt avgift 2 begjære registreringen av varemerket slettet. Det samme gjelder dersom merkehaverens adresse er ukje nt. Før slettelse etter første ledd kan skje, skal Patentstyret be merkehaveren om å melde seg innen en nærmere angitt frist. Meddelelse om fristen skal gis i rekommandert brev eller på annen betryggende måte. 1 Er merkehaverens adresse ukjent, meddeles fristen ved kunngjøring. 3 Har merkehaveren ikke meldt seg innen fristen, slettes registreringen av varemerket. 0 Tilføyd ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars Jfr. 33 (3). 2 Jfr I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr nr. 307). 27. Er registreringen av et varemerke kjent ugyldig eller besluttet opphevet eller slettet ved endelig avgjørelse, skal avgjørelsen anmerkes i registeret og kunngjøres. 1 Det samme gjelder dersom registreringen ikke blir fornyet 2 eller merkehaveren selv begjærer merket slettet fra registeret. 1 I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr Jfr. 23 a. Kapitel 4. Særskilte bestemmelser om registrering av utlendingers varemerker. 28. Inngir noen som ikke driver virksomhet her i riket, søknad om registrering av et varemerke, må søkeren godtgjøre at merket er registrert for vedkommende i hjemlandet for de varer 1 som søknaden omfatter. Dette gjelder likevel ikke dersom søkerens hjemland gjør tilsvarende innrømmelser for merker som søkes registrert der av innehaver av virksomhet i Norge. 2 1 Jfr. 1 (3). 2 Det kreves således nå ikke hjemlandsbevis for merker som søkes registrert av søkere fra Parisunions- eller WTO-land Kongen kan ved forskrift 2 bestemme at et varemerke som er registrert i en fremmed stat, på nærmere fastsatte vilkår skal kunne registreres her i riket således som det er gyldig registrert i den fremmede stat. Registreres etter denne bestemmelse et merke som ellers ikke kunne ha oppnådd vern her i riket, gjelder vernet ikke i videre omfang eller for lengere tid enn i den fremmede stat. 0 Endret ved lov 20 des 1996 nr. 104 (i kraft 1 jan 1997 iflg. res. 20 des 1996 nr. 1155). 1 Se res. 29 mars 1996 nr Jfr. lov 10 feb og kap. VII Kongen kan ved forskrift 2 bestemme at den som har inngitt søknad om registrering av et merke i en fremmed stat, innen en viss frist skal kunne inngi søknad om registrering av merket her i riket med den virkning at søknaden overfor kjennetegn som andre har søkt registrert eller tatt i bruk, anses som inngitt her i riket på samme tid som søknad ble inngitt i den fremmede stat. Kongen gir bestemmelser om når krav om prioritet etter første ledd må være fremsatt. 0 Endret ved lover 21 juni 1963 nr. 9, 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 jan 1996 iflg. res. 22 des 1995 nr. 1039). 1 Se res. 29 mars 1996 nr Jfr. lov 10 feb og kap. VII.

9 Utskrift fra Lovdata 31. Dersom en som søker om registrering av et varemerke ikke har bopel eller sete her i riket, skal vedkommende ha en fullmektig med bopel eller sete her i riket som kan representere vedkommende i alt som angår søknaden. Dersom innehaveren av et registrert varemerke ikke har bopel eller sete her i riket, skal vedkommende ha en fullmektig med bopel eller sete her i riket som på vedkommendes vegne 1 kan motta meddelelser fra Patentstyret og forkynnelser og andre prosessuelle meddelelser. Under behandlingen av innsigelser gjelder første ledd tilsvarende for merkehaveren. Fullmektigens navn og adresse skal anmerkes i varemerkeregisteret. 2 Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra plikten for utenlandske søkere og merkehavere til å ha norsk fullmektig. 1 Jfr. 33 (3). 2 Jfr. lov 10 feb og kap. VII. Kapittel 5. Overdragelser og lisenser. 32. Retten til et varemerke 1 kan overdras i eller uten forbindelse med den virksomhet, i hvilken det brukes. 2 Ved overdragelse av virksomhet går retten til de varemerker 1 som er knyttet til virksomheten, over til den nye eier, hvis ikke annet er avtalt. 1 Jfr. 1, 2. 2 Jfr. 33, Overdragelse av et registrert varemerke 1 skal etter krav fra den nye innehaveren anmerkes i varemerkeregisteret og kunngjøres og 31 får tilsvarende anvendelse. Patentstyrets første avdeling kan nekte å anmerke en overdragelse dersom den ikke er skjedd i forbindelse med overdragelse av den virksomhet merket har vært knyttet til, og Patentstyrets første avdeling finner at merkets bruk på den nye innehavers hånd vil være egnet til å villede. 3 En slik nektelse kan påklages til Patentstyrets annen avdeling. Om klagefrist mm og adgangen til å bringe avgjørelser truffet av annen avdeling inn for domstolene gjelder 22a tilsvarende. Søksmål som gjelder et registrert varemerke, kan alltid reises mot den som står som innehaver i registeret, og meldinger fra Patentstyret sendes til vedkommende. 4 0 Endret ved lover 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307), 14 mars 2003 nr. 15 (i kraft 1 mai 2003 iflg. res. 4 april 2003 nr. 417). 1 Jfr I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr Jfr. 14 (1) nr. 2, 34 (3), Jfr En merkehaver kan gi en annen rett til å bruke varemerket i næring (lisens). En lisens kan gjelde en del av eller alle de varer 2 merket er vernet for, og den kan gjelde bruk av merket i hele riket eller i en del av riket. En lisenshaver kan ikke overdra sin rett videre hvis dette ikke er eller må ansees for avtalt. Merkehaveren kan påberope sin varemerkerett 3 overfor en lisenshaver som overtrer lisensavtalens bestemmelser om lisensens varighet, om i hvilken utforming merket kan brukes, om hvilke varer merket kan brukes for, om innen hvilket geografiske område lisenshaveren kan bruke merket, eller om kvaliteten av de varer lisenshaveren fremstiller. Både merkehaveren og lisenshaveren kan kreve at en lisens for et registrert varemerke blir 4 anmer ket i varemerkeregisteret og kunngjort. På samme måte anmerkes og kunngjøres 4 det når det sener e blir godtgjort at lisensen er opphørt. Patentstyrets første avdeling kan nekte å anmerke en lisens derso m den finner at lisenshaverens bruk av merket vil være egnet til å villede. 5 En slik nektelse kan påklages til Patentstyrets annen avdeling. Om klagefrist mm og adgangen til å bringe avgjørelser truffet av annen avdeling inn for domstolene gjelder 22a tilsvarende. 0 Endret ved lover 27 nov 1992 nr. 113, 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307), 14 mars 2003 nr. 15 (i kraft 1 ma i 2003 iflg. res. 4 april 2003 nr. 417). 1 Jfr. EØS-avtalen vedlegg XVII punkt 4 (dir 89/104 art. 8). 2 Jfr. 1 (3). 3 Jfr. kap I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr Jfr. 14 (1) nr. 2, 33 (2), Rett til varemerke 1 kan ikke være gjenstand for utlegg 2 eller annen separat tvangsforfølgning fra kreditorene. 1 1, 2. 2 Jfr. tvangsl. kap. 7, pantel. kap. 5.

10 Utskrift fra Lovdata Kapitel 6. Forbud mot bruk av villedende varekjennetegn. 36. Blir et varekjennetegn 1 tatt i bruk av ny innehaver eller av noen annen med innehaverens 2 samtykke, og kjennetegnet på den nye brukers hånd er egnet til å villede, kan det ved dom forbys ham å bruke kjennetegnet i uforandret form, og ellers gis de pålegg som retten finner påkrevet. Det samme gjelder også i andre tilfelle hvor et varekjennetegn er villedende eller blir brukt på en måte som er egnet til å villede. 2 Søksmål etter paragrafen her kan reises av Patentstyret og for øvrig av enhver som har rettslig interesse i det. 3 1 Jfr. 1, 2 og 3. 2 Jfr. 14 (1) nr. 2, 33 (2), 34 (3), lov 9 jan 2009 nr. 2 6 (4), 7, Jfr. tvl Kapittel 7. Bestemmelser om rettsvern Den som forsettlig bruker 2 varekjennetegn 3 i strid med denne lov, straffes med bøter 4 eller fengsel 5 inntil 3 måneder. 6 Offentlig påtale finner bare sted etter begjæring av fornærmede. 0 Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (i kraft fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr Jfr Jfr Jfr. 1, 2 og 3. 4 Jfr. lov 22 mai 1902 nr. 10 (strl.) 27 og kap. 3 a; strl kap. 4 og kap Jfr. strl. 26 a; strl kap. 6 og kap Jfr. strl. 25; strl (3) Den som forsettlig eller uaktsomt har brukt varekjennetegn i strid med denne lov, plikter å betal e den forurettede et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for bruken, foruten erstatning for ytterligere skade som bruken måtte ha medført. Vederlaget kan nedsettes og erstatningen lempes når det bare er lite å legge inngriperen til last. Er bruken skjedd i god tro, kan retten i den utstrekning som finnes rimelig pålegge brukeren å betale vederlag og erstatning etter bestemmelsene i første ledd. 0 Endret ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1 Jfr Jfr Jfr. 1, 2 og iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307). 39. I saker om ulovlig bruk 1 av registrert varemerke 2 kommer 37 bare til anvendelse dersom 3 bruken har funnet sted etter kunngjøringen av registreringen. 38 kommer bare til anvendelse dersom bruken har funnet sted etter kunngjøringen 3 eller etter at brukeren på annen måte har fått kunnskap om at merket var søkt 4 registrert. 1 Jfr Jfr I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr Jfr. 17, Den som har brukt 1 varekjennetegn 2 i strid med denne lov, plikter, når den forurettede krever det, å endre eller fjerne kjennetegnet. Hvis det ikke kan endres eller fjernes uten uforholdsmessige omkostninger for domfelte eller uten å skade eller ødelegge varen, kan de gjenstander som det finnes på, kreves inndradd. De inndradde gjenstander kan etter avtale mellom domfelte og den forurettede overdras til sistnevnte mot fradrag i det krav som han måtte ha mot domfelte etter 38. I saker om inngrep i rett til varekjennetegn 2 kan retten bestemme også andre tiltak enn de som er nevnt foran for å hindre misbruk av kjennetegnet. 1 Jfr Jfr. 1, 2 og En lisenshaver som reiser inngrepssøksmål, plikter å gi melding om dette til merkehaveren. 0 1 Endret ved lover 29 mai 1970 nr. 33, 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307). Jfr. 34. Kapittel 8. Rettergangsbestemmelser. 42. Følgende søksmål reises ved Oslo tingrett: 1. søksmål angående prøvelse av avgjørelse hvorved Patentstyrets annen avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en

11 Utskrift fra Lovdata beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve en registrering, jf 22a tredje ledd, 2. søksmål angående ugyldigkjennelse eller slettelse av en registrering av et varemerke, jf 25 og 25a, og 3. søksmål angående prøvelse av nektelser av Patentstyrets annen avdeling i saker som nevnt i 33 og Endret ved lover 27 nov 1992 nr. 113, 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307), 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416). 43. Den som reiser søksmål som nevnt i 42 første ledd nr 2, skal samtidig gi melding om det til Patentstyret samt i rekommandert brev gi melding om søksmålet til enhver lisenshaver som er innført i varemerkeregisteret 1 med opplysning om vedkommendes adresse. Dokumenterer saksøkeren ikke at melding som nevnt i første ledd er gitt, kan retten gi saksøkeren en frist til å gi meldingen. Oversittes fristen, avvises saken. 1 Jfr Retten sender Patentstyret utskrift av dommer i sivil sak som er reist etter loven her. 0 Endret ved lover 16 juni 1972 nr. 47, 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307), 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr Jfr. lov 2 juli 1910 nr Kapittel 9. Internasjonal varemerkeregistrering 45. En internasjonal varemerkeregistrering er en registrering av et varemerke som er foretatt av Det internasjonale byrået ved Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO) etter Protokollen 27. juni 1989 til Overenskomsten 14. april 1891 om den internasjonale registrering av varemerker (Madridprotokollen). 1 Patentstyret 2 er varemerkemyndighet i Norge i saker om internasjonal varemerkeregistrering. 1 Jfr. lov 22 des 1995 nr. 82, VIII. 2 Jfr Den som er innehaver av en varemerkeregistrering 1 eller en søknad om registrering av et varemerke 1 her i riket, og som enten er norsk statsborger 2 eller er bosatt eller driver virksomhet her i riket, kan søke om internasjonal registrering av varemerket ved å inngi søknad om det til Patentstyret. 1 Se 1. 2 Jfr. lov 10 juni 2005 nr En søknad om internasjonal varemerkeregistrering skal være skriftlig og inneholde opplysning om søkerens navn eller foretaksnavn, en gjengivelse av merket og oppgave over de varer 1 som merket søkes registrert for. 2 For øvrig skal søknaden tilfredsstille de krav som er fastsatt i forskrift. 3 Det skal betales fastsatt avgift. 4 0 Tilføyd ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307), endret ved lov 14 mars 2003 nr. 15 (i kraft 1 mai 2003 iflg. res. 4 april 2003 nr. 417), 5 sep 2003 nr. 91 (i kraft 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118). 1 Jfr. 1 (3). 2 Sml Jfr. lov 10 feb og kap. VII. 4 Jfr Patentstyret skal kontrollere at opplysningene i søknaden er i samsvar med de opplysninger som er gitt i den norske varemerkeregistreringen eller søknaden om registrering av et varemerke som den internasjonale søknaden bygger på. 1 Dersom det ikke foreligger samsvar, skal Patentstyret underrette søkeren om det. Søkeren skal gis en frist til å foreta rettelse. Blir ikke underretningen fra Patentstyret besvart innen utløpet av den 2 fastsatte fristen, anses søknaden som trukket tilbake. Besvares underretningen, men slik at samsvar fortsatt ikke foreligger, skal Patentstyret nekte å fremme søknaden. Når det foreligger samsvar som nevnt i første ledd, skal Patentstyret sende en bekreftelse på dette til Det internasjonale byrået 3 sammen med søknaden. 1 Jfr Jfr. 50 siste ledd. 3 Jfr. 45.

12 Utskrift fra Lovdata 49. Dersom Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået 1 om at innehaveren av en internasjonal registrering av et varemerke som ikke bygger på en norsk registrering eller søknad, jf 46, har begjært at den internasjonale registreringen av merket skal gjelde i Norge, skal Patentstyret undersøke om det finnes noe hinder for dette. 2 For en slik utpekning av Norge skal innehaveren av den internasjonale registreringen betale fastsatt avgift. 3 Hinder for at den internasjonale registreringen skal gjelde i Norge, foreligger dersom merket ikke oppfyller vilkårene i 13 eller ikke kunne ha vært registrert her i riket på grunn av bestemmelsene i Jfr Se annet ledd. 3 Jfr Dersom det foreligger hinder som nevnt i 49 annet ledd, skal Patentstyret beslutte at den internasjonale varemerkeregistreringen ikke skal gjelde i Norge. Innehaveren av den internasjonale registreringen kan i den utstrekning og på de vilkår som fastsettes i forskrift, 1 begjære at Patentstyrets første avdeling foretar en fornyet vurdering av spørsmålet om den internasjonale registreringen skal gjelde i Norge. Bestemmelsene i 19 og 60 gjelder tilsvarende. 0 Tilføyd ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307), endret ved lov 14 mars 2003 nr. 15 (i kraft 1 mai 2003 iflg. res. 4 april 2003 nr. 417). 1 Jfr. lov 10 feb og kap. VII. 51. Finner ikke Patentstyret at det foreligger hinder som nevnt i 49 annet ledd, skal det innføres i varemerkeregisteret og kunngjøres 1 at den internasjonale registreringen gjelder i Norge. 2 1 I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr Se Enhver kan innen to måneder fra kunngjøringsdagen 1 fremsette innsigelse mot at den internasjonale registreringen skal gjelde i Norge. Om fremsettelse av innsigelser gjelder 21 første ledd tilsvarende. Fremsettes det innsigelse, skal dette anmerkes i varemerkeregisteret og kunngjøres. 1 Nærmere regler om behandlingen av innsigelser fastsettes i forskrift. 2 Når Patentstyrets avgjørelse av en innsigelse er rettskraftig, 3 skal melding om avgjørelsen registreres og kunngjøres. 1 Om adgangen for Patentstyret til å oppheve virkningen av en internasjonal registrering i Norge av eget tiltak, gjelder 21b og 21c tilsvarende dersom det kan gjøres innenfor de frister som er angitt i Madridprotokollen 4 artikkel 5. 1 I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr Jfr. lov 10 feb og kap. VII. 3 Jfr Jfr En innføring i varemerkeregisteret om at en internasjonal registrering av et varemerke gjelder i 1 Norge, har samme virkning som om varemerket var registrert her i riket. Innføringen har virkning fra den dag den internasjonale registreringen ved Det internasjonale byrået 2 etter Madridprotokollen 2 3 anses for å ha skjedd, eller fra dagen for en etterfølgende utpekning av Norge, eller fra den dag registreringen eller den etterfølgende utpekningen av Norge har prioritet fra etter 18 eller Se 1, 4, 25, 25a. 2 Jfr Jfr. Madridprotokollen (se 45) art. 3 (4). 54. Den internasjonale registreringen, eller en etterfølgende utpekning av Norge, 1 har virkning frem til ti år regnet fra den dag den internasjonale registreringen anses for å ha skjedd. 1 Registreringen kan fornyes for ti år av gangen som fastsatt i Madridprotokollen. 2 For fornyelser betales fastsatt avgift. 3 Fornyelser registreres og kunngjøres. 4 1 Jfr Jfr Jfr I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr

13 Utskrift fra Lovdata 55. Dersom en person innehar både en internasjonal registrering med virkning her i riket og en norsk registrering for et varemerke, trer den internasjonale registreringen av merket i stedet for den 1 norske registreringen av det dersom den internasjonale registreringen har virkning her i riket fra et senere tidspunkt enn den norske registreringen og alle varer 2 i varefortegnelsen 3 i den norske registreringen er omfattet av varefortegnelsen i forhold til Norge i den internasjonale registreringen. Første punktum medfører ingen innskrenkninger i rettigheter som allerede er ervervet på grunnlag av den norske registreringen. Bortfall som nevnt i første ledd av virkningen av en norsk registrering skal på begjæring og mot betaling av en fastsatt avgift 4 anmerkes i varemerkeregisteret og kunngjøres. 5 1 Jfr Jfr. 1 (3). 3 Jfr Jfr I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr Dersom en internasjonal registrering som gjelder i Norge 1 helt eller delvis opphører, opphører den samtidig å gjelde i Norge i tilsvarende utstrekning. Dette skal anmerkes i varemerkeregisteret og 2 kunngjøres. 0 Tilføyd ved 1 Jfr I Varemerketidende, se lov 2 juli 1910 nr lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307). 57. Dersom en internasjonal registrering som gjelder i Norge, etter Madridprotokollen 1 opphører som følge av bortfall av den nasjonale registreringen eller søknaden som den bygger på, og merkehaveren innen tre måneder fra opphøret inngir søknad om registrering av merket her i riket, skal denne søknaden anses som inngitt på den dag den internasjonale registreringen fikk virkning i Norge 2 fra, forutsatt at de varer 3 som angis i søknaden omfattes av varefortegnelsen 4 i forhold til Norge i den internasjonale registreringen. Dersom en internasjonal registrering som gjelder i Norge, opphører som følge av en oppsigelse av 1 Madridprotokollen, og merkehaveren innen to år fra oppsigelsen fikk virkning, inngir søknad om registrering av merket her i riket, skal denne søknaden anses som inngitt på den dag den internasjonale registreringen fikk virkning i Norge fra, 2 forutsatt at de varer 3 som angis i søknaden omfattes av varefortegnelsen i forhold til Norge i den internasjonale registreringen. 1 Jfr Jfr Jfr. 1 (3). 4 Jfr Om adgangen til å påklage avgjørelser i saker om internasjonale registreringer truffet av Patentstyrets første avdeling til Patentstyrets annen avdeling og om adgangen til å bringe avgjørelser truffet av Patentstyrets annen avdeling inn for domstolene gjelder 22 og 22a tilsvarende. 59. Patentstyret gir underretninger til Det internasjonale byrået i samsvar med Madridprotokollen 1 og forskriftene til protokollen etter nærmere bestemmelser gitt av Kongen. 1 Jfr. 45. Kapittel 10. Forskjellige bestemmelser Dersom en som søker om registrering av et varemerke, oversitter en frist fastsatt i eller i medhold av kapittel 2 slik at søknaden av den grunn ikke kan imøtekommes, skal søknaden på begjæring likevel tas under behandling såfremt det godtgjøres at søkeren selv og i tilfelle også dennes fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Begjæringen må fremsettes skriftlig til Patentstyret 2 innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen er opphørt, og senest fire måneder etter fristens utløp. Innen samme tid skal den unnlatte handling være foretatt. Det skal betales fastsatt avgift. 3 Første ledd gjelder ikke frister som nevnt i 18 og 22a. Patentstyrets sjef bestemmer hvem som skal avgjøre begjæringer etter første ledd. Avslag på begjæringen kan påklages til Patentstyrets annen avdeling. Om klagefrist mm og adgangen til å bringe annen avdelings avgjørelse inn for domstolene gjelder 22a tilsvarende. 0 Tilføyd ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307), endret ved lover 14 mars 2003 nr. 15 (i kraft 1 mai 2003 iflg. res. 4 april 2003 nr. 417), 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr Sml. lov 15 des 1967 nr Jfr. 50 siste ledd. 1

14 Utskrift fra Lovdata 2 Jfr Jfr Enhver har rett til å få se varemerkeregisteret og få bekreftet utskrift av det, eller kopi av varemerkesøknad med bilag som er tilgjengelig for enhver i henhold til 17 a. For slike utskrifter og kopier skal det betales fastsatt avgift. 1 0 Tilføyd ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307), endret ved lov 14 mars 2003 nr. 15 (i kraft 1 mai 2003 iflg. res. 4 april 2003 nr. 417). 1 Jfr Kongen gir nærmere bestemmelser om søknader om varemerkeregistrering og innsigelser og behandlingen av dem, om avgiftssatser, om varemerkeregisteret, om den tidende Patentstyret utgir, 1 samt om gjennomføringen av loven her for øvrig. 1 Varemerketidende, se note til lov 2 juli 1910 nr Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 1 Fra samme tid oppheves lov 2. juli 1910 nr 5 om varemerker og om utilbørlige varekjendetegn og forretningsnavn [med unntak av 26 og ] Varemerke som er registrert før denne lov trer i kraft, kan bare kjennes ugyldig dersom det ikke tilfredsstiller kravene i den eldre lov. Slettelse av registrering etter 25 annet ledd eller 25a kan skje selv om merket er registrert før lovens ikrafttredelse. 1 Fra 1 okt 1961 iflg. res. 4 aug Jfr. res. 24 juni 1983 om Jan Mayen og 27 i lov 2 juli 1910 nr. 5 ble opphevet ved lov 21 juni 1985 nr. 79.

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

INNHOLD. LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker

INNHOLD. LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker Page 1 of 23 LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) DATO: LOV-2010-03-26-8 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 4 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Prop. 6 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Ny varemerkelov

Prop. 6 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Ny varemerkelov Prop. 6 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 9. oktober 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Proposisjonens

Detaljer

Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Dato LOV-2010-03-26-8 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I 2010 hefte 4 Ikrafttredelse

Detaljer

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften)

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) DATO: FOR-1996-03-29-309 OPPHEVET Base: ROF DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR: Lovavdelingen

Detaljer

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14 FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14 FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) DATO:

Detaljer

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven].

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. DATO: LOV-1993-03-12-32 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) PUBLISERT: Avd I 1993 Nr. 5 IKRAFTTREDELSE: 1993-09-15 (

Detaljer

Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven)

Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) Dato LOV-1985-06-21-79 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-77 fra 01.07.2015,

Detaljer

Besl.O.nr.67. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003)

Besl.O.nr.67. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) Besl.O.nr.67 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) År 2003 den 18. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om beskyttelse

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

INNHOLD. LOV 2003-03-14 nr 15: Lov om beskyttelse av design (designloven).

INNHOLD. LOV 2003-03-14 nr 15: Lov om beskyttelse av design (designloven). LOV 2003-03-14 nr 15: Lov om beskyttelse av design (designloven). DATO: LOV-2003-03-14-15 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2003 hefte 4 IKRAFTTREDELSE: 2003-05-01, 2010-06-17

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Lov om mønster PATENTSTYRET

Lov om mønster PATENTSTYRET PATENTSTYRET Lov om mønster av 29. mai 1970 nr. 33, endret ved lover av 8. februar 1980 nr. 2, lov av 22. desember 1995 nr. 82 og lov av 20 desember 1996 nr. 104. Bl. 242-1500-07.97 - Sals/repro; GraMura

Detaljer

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Ny varemerkelov Tidligere lov Varemerkedirektivet Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser 1. Enerett til varemerke 1 mv. 3 2. Tegn som kan være

Detaljer

Lov om beskyttelse av design

Lov om beskyttelse av design Lov om beskyttelse av design Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 Kapittel 2. Søknad om registrering av design... 5 Kapittel 3. Offentlighet og opplysningsplikt... 7 Kapittel 4. Designregistreringens

Detaljer

Lov om beskyttelse av design (designloven)

Lov om beskyttelse av design (designloven) Dato Lov om beskyttelse av design (designloven) Departement LOV-2003-03-14-15 Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-01-23-4 fra 01.07.2015, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert

Detaljer

Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven)

Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven) Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven) Dato LOV-1993-03-12-32 Departement Landbruks- og matdepartementet Sist endret LOV-2015-01-23-4 fra 01.07.2015, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert

Detaljer

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven]

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Dato LOV-1990-06-15-27 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I Nr.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 8. april 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mars. 26. Lov nr. 6 om lønnsnemndbehandling

Detaljer

Lovvedtak 66. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012)

Lovvedtak 66. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012) Lovvedtak 66 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012) I Stortingets møte 6. juni 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om Patentstyret og

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 33 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 33 ( ) Besl. O. nr. 103 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 91 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) År 2007 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)

Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) DATO: LOV-2012-06-22-58 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

Tradisjonshåndverk rettigheter og muligheter

Tradisjonshåndverk rettigheter og muligheter Tradisjonshåndverk rettigheter og muligheter 24. november 2016 Advokat Astri M. Lund Åndsverkloven (Åvl.) 1 Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Med åndsverk forståes i denne lov litterære,

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00097 18. desember 2017 Klager: Representert ved: Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma Innklagede: Representert ved: Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønstarloven].

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønstarloven]. 11 l LOVDATA Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønstarloven]. DIID ~ Sill...mt li"'iiiud Iba1b& &t.z. BDobw ltjmd&jojt 1tmllillll LOV-1990-M-1 s-27 11llb oabtnclåp...,.. LOV-201

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Lov om domstolene (domstolloven).

Lov om domstolene (domstolloven). LOV-1915-08-13-5 Domstolloven - dl. Lov om domstolene (domstolloven). Side 1 av 6 Lov om domstolene (domstolloven). 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 0 Overskriften endret ved lover

Detaljer

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014)

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) Lovvedtak 19 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) I Stortingets møte 12. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Lovvedtak 53. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 261 L ( ), jf. Prop. 81 L ( )

Lovvedtak 53. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 261 L ( ), jf. Prop. 81 L ( ) Lovvedtak 53 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 261 L (2012 2013), jf. Prop. 81 L (2012 2013) I Stortingets møte 29. april 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE Ringnes AS, Oslo, leverte 4. august 1998 inn ordmerket, CHRISTIANIA-ØL for registrering, med Onsagers AS,

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd.

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Lov om patenter (patentloven).

Lov om patenter (patentloven). Lov om patenter (patentloven). Dato LOV 1967 12 15 9 Departement Justis og beredskapsdepartementet Sist endret LOV 2015 09 04 91 fra 01.01.2016 Publisert ISBN 82 504 1193 5 Ikrafttredelse 01.01.1968 Endrer

Detaljer

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 Overskriften endres

Detaljer

Nr. 4 2003 Side 477 696 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2003 Side 477 696 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2003 Side 477 696 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 28. april 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Mars. 14. Lov nr. 15 om

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER

KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER 1 GJELDENDE Disse straffebestemmelser gjelder for alle organisasjonsledd og medlemmer tilsluttet Norges Dartsforbund. Personer som er utestengt fra NDF behandles i utestengingsperioden

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer: 44 skal lyde: Er et patent, en patentsøknad eller et supplerende

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER (fastsatt med hjemmel i forskrift (FOR-2013-03-01-246) til Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar, 3, den

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tt111111tftt11n tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tt111111tftt11n tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19 B e r g e n, den 10.8.66 AAa/VTL MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN tt111111tftt11n11111111tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19 Lov om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

DOK pizbuin.no

DOK pizbuin.no DOK-2016-04 pizbuin.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-04 STIKKORD: Pizbuin.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

NCE MARITIME CLEANTECH

NCE MARITIME CLEANTECH NCE MARITIME CLEANTECH SEMINAR 26. JANUAR 2017 Egen virksomhet i relasjon til andres immaterielle rettigheter En kort innføring i patentrettigheter som kan legge begrensninger på egen forretningsutøvelse,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

DOK lenovo.no

DOK lenovo.no DOK-2016-45 lenovo.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-45 STIKKORD: Lenovo.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Besl. O. nr. 17. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 17. Jf. Innst. O. nr. 22 ( ) og Ot.prp. nr. 86 ( )

Besl. O. nr. 17. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 17. Jf. Innst. O. nr. 22 ( ) og Ot.prp. nr. 86 ( ) Besl. O. nr. 17 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 17 Jf. Innst. O. nr. 22 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 86 (2002-2003) År 2003 den 25. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT:

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007 Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Lov 22. desember 2006 nr. 96 om endring i lov 17. juni

Detaljer

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere,

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere, Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivilog handelsrettens område av 15. november 1965 (forkynningskonvensjonen) De stater som har undertegnet denne konvensjon,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

STRAFFEBESTEMMELSER FOR NMF

STRAFFEBESTEMMELSER FOR NMF Revisjon 1.0 Godkjent på årsmøtet for 1996 den 01.02.97 1 (Virkeområde. Forholdet til stevneregler og tekniske bestemmelser) Disse straffebestemmelser gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd tilsluttet

Detaljer

Kunngjort 17. februar 2017 kl PDF-versjon 17. februar Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

Kunngjort 17. februar 2017 kl PDF-versjon 17. februar Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. februar 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 17. februar 2017 17.02.2017 nr. 7 Lov om Forbrukerklageutvalget

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v.

Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. LOV 1963-04-05 nr 0003 Opphevet Tittel: Lov om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. 1 1. Lovens

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

Kandidat JU Innføring i immaterialrett. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-102, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert

Kandidat JU Innføring i immaterialrett. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-102, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert JU-102 1 Innføring i immaterialrett Kandidat 6218 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-102, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 JU-102, oppgave Skriveoppgave Manuell poengsum Levert JU-102

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame Nr. 18/574 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF 2015/EØS/18/59 av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009 Klager: Baker Hughes Incorporated Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

DOK peppenos.no

DOK peppenos.no DOK-2016-02 peppenos.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-20 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-02 STIKKORD: peppenos.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer