Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr (utskilt fra søknad nr ) Søknadsdato: Løpedag: Stamsøknad nr Søknadsdato: Løpedag: Oppfinner: Søker: Kjell B. Mortensen, 9100 Kvaløysletta Consulting Development Planning Kjell B Mortensen, Postboks 4056, 9279 Tromsø Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 3. oktober 2008, hvorved innkommet begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble avvist. Avgjørelsen ble sendt søkeren samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av siste frist for å innbetale avgift for det 7. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 40 og 41, jf. avgiftsforskriftens 22 tredje ledd. Nærværende patentsøknad, som er blitt utskilt fra patentsøknad nr i samsvar med bestemmelsen i patentforskriftens 24, ble innlevert mandag den 17. mars 2003, og har datoen 7. desember 2000 som løpedag. Grunnavgift (NOK 800) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 21. mars 2003, innen fakturafristens utløp den 23. april 2003, jf. patentlovens 8 femte ledd og avgiftsforskriftens 15 første og tredje ledd og 17 annet og tredje ledd. Avgift for avgiftsår (NOK 1500), sammen med det lovbestemte forsinkelsestillegget (NOK 300), jf. patentlovens 41 tredje ledd og 42 tredje ledd, er registrert innbetalt til I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse, der Patentstyrets 2. avdeling avslår en begjæring om oppreisning, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.

2 2. avd. sak nr Patentstyrets bankkonto mandag den 30. juni 2003 etter ordinært forfall den 31. mai 2003 (mandag 2. juni 2003, jf. avgiftsforskriftens 3), jf. patentloven 41 annet ledd første punktum, men innen respittfristens utløp den 30. november 2003 (mandag 1. desember 2003, jf. avgiftsforskriftens 3). Avgift for 4. avgiftsår (NOK 1000), samt det lovbestemte forsinkelsestillegget (NOK 200), er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto tirsdag den 20. januar 2004 etter ordinært forfall den 31. desember 2003 (fredag 2. januar 2004, jf. avgiftsforskriftens 3), men innen respittfristens utløp onsdag den 30. juni Avgift for 5. avgiftsår (NOK 1000), sammen med det lovbestemte forsinkelsestillegget (NOK 200), er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 7. juni 2005 etter ordinært forfall 31. desember 2004 (mandag 3. januar 2005, jf. avgiftsforskriftens 3), men innen respittfristens utløp torsdag den 30. juni Avgift for 6. avgiftsår (NOK 1100), inkludert det lovbestemte forsinkelsestillegget (NOK 220), er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 15. mai 2006 etter ordinært forfall den 31. desember 2005 (mandag 2. januar 2006, jf. avgiftsforskriftens 3), men innen respittfristens utløp fredag den 30. juni Ordinær frist for betaling av avgift for det 7. avgiftsår (NOK 1900) var 31. desember 2006 (tirsdag 2. januar 2007, jf. avgiftsforskriftens 3), og siste frist for innbetaling av nevnte årsavgift sammen med det lovbestemte forsinkelsestillegg (NOK 380), var 30. juni 2007 (mandag 2. juli 2007, jf. avgiftsforskriftens 3). Avgift for 7. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved ordinært forfall den 2. januar 2007, og var heller ikke registrert innbetalt ved respittfristens utløp den 2. juli 2007 hverken med eller uten forsinkelsestillegget. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 20. august 2007 ble søker gjort oppmerksom på at nærværende søknad, i medhold av patentlovens 15 fjerde ledd, er besluttet henlagt med virkning fra 31. desember 2006, med bakgrunn i manglende innbetaling av nevnte årsavgift, inkludert forsinkelsestillegget, innen respittfristens utløp den 30. juni 2007 (dvs. mandag 2. juli 2007, jf. avgiftsforskriftens 3).

3 2. avd. sak nr I nevnte brev ble søker gjort oppmerksom på muligheten til å begjære oppreisning for oversittelse av betalingsfristen, jf. patentlovens 72, samt i brevets fotnote orientert om muligheten til å påklage beslutningen om henleggelse til Patentstyrets 2. avdeling, jf. patentlovens 26. Søkers begrunnede begjæring om oppreisning innkom til Patentstyret den 31. august Søker har i brev av 24. august 2007, og i oppreisningsbegjæringen datert 30. august 2007, uttalt at han først ble oppmerksom på oversittelsen av betalingsfristen ved mottak av Patentstyrets brev (avgjørelse) den 23. august Patentstyrets 1. avdeling har lagt denne opplysning til grunn ved sin behandling og avgjørelse av oppreisningsbegjæringen. Oppreisningsavgiften (NOK 1550) er registrert innbetalt på Patentstyrets bankkonto den 14. november 2007, innen fristen angitt i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura, jf. avgiftsforskriftens 20 første ledd. Avgift for 7. avgiftsår (NOK 1900), sammen med det lovbestemte forsinkelsestillegg (NOK 380), er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 28. desember Avgift for 8. avgiftsår (NOK 1900), sammen med det lovbestemte forsinkelsestillegg (NOK 380), er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto i to omganger, henholdsvis den 28. desember 2007 (NOK 940) før ordinært forfall mandag den 31. desember 2007 (onsdag 2. januar 2008) og fredag den 4. januar 2008 (NOK 1340) etter det ordinære forfall, men innen respittfristens utløp mandag den 30. juni Avgift for 9. avgiftsår (NOK 1900) er registrert innbetalt på Patentstyrets bankkonto den 30. desember 2008, innen ordinær forfallsdato onsdag den 31. desember 2008 (fredag den 2. januar 2009, jf. avgiftsforskriftens 3). Første avdelings avvisningsavgjørelse av 3. oktober 2008 var begrunnet som følger: "Etter patentlovens 72 er et av kravene for å få oppreisning at søker skal ha foretatt de utelatte handlinger senest innen 2 måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen er opphørt. I begjæringen om oppreisning er det opplyst at søker ble opp-

4 2. avd. sak nr merksom på fristoversittelsen den Vi kan ikke se at årsavgift for 7. avgiftsår med tillegg er blitt innbetalt innen nevnte frist på 2 måneder. Denne skulle vært betalt innen to måneder fra det tidspunkt søker ble oppmerksom på fristoversittelsen, altså innen to måneder fra Fristen for å foreta den unnlatte handlingen er derfor Årsavgiften ble betalt inn , over fire måneder etter at søker ble oppmerksom på at avgift ikke var betalt innen fristen. Patentstyret har på denne bakgrunn besluttet at: Begjæringen om oppreisning avvises." Søkers begrunnede klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom til Patentstyret den 14. november Klageavgiften (NOK 2600) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 16. desember 2008, innen fakturafristens utløp, jf. avgiftsforskriftens 21. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av 14. november 2008 uttaler søkeren: "Det vises til Deres brev av vedrørende meddelelse om avslag på søknad om oppreisning av Vi vil med dette klage avslaget om oppreisning inn for Patentstyrets 2. avdeling på følgende bakgrunn: Slik vi forstår Patentstyrets brev av er søknad om oppreisning avslått med begrunnelse i at restansen av årsavgift ikke ble innbetalt innen en frist på 2 måneder etter at vi var gjort kjent med henleggelsen den Denne fristen på 2 måneder var vi dessverre ikke klar over, hvilket vi sterkt beklager. Derfor ble ikke restansen innbetalt før utgangen av At siste del av restansen ble betalt den skyldes en feilberegning av restansen som Patentstyret gjorde oss kjent med telefonisk. Vi håper Patentstyrets 2. avdeling har forståelse for at fristen på 2 måneder beklageligvis ble oversittet med ytterligere over 2 måneder grunnet vår manglende oppmerksomhet på dette forhold. Konsekvensen av vår uoppmerksomhet er at vår søknad om oppreisning er avslått. Dette er svært uheldig for oss, da patentsøknaden var i sluttfasen for godkjenning, og da metoden som er patentsøkt etter vår mening representerer et viktig bidrag til å effektivisere IKTindustrien nasjonalt og internasjonalt. Vi tillater oss derfor med dette å påklage vedtaket om ikke å gi oppreisning, og håper at Patentstyrets 2. avdeling kan finne mulighet til å imøtekomme klagen, slik at vi får mulighet til å sikre oss patentbeskyttelse av vår metode. Vi imøteser Deres beslutning."

5 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan slutte seg til den begrunnelsen avdelingen har gitt. Søkeren har for 2. avdeling anført at grunnen til at den unnlatte handlingen betaling av årsavgiften for 7. avgiftsår med forsinkelsestillegg ble gjennomført for sent, var uvitenhet om bestemmelsen i patentlovens 72 første ledd annet og tredje punktum, som fastsetter at den unnlatte handling må være foretatt innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen var opphørt. Denne anførselen kan ikke føre frem. Tomånedersfristen i 72 første ledd er som hovedregel absolutt, og det er derfor uten betydning om søkerens villfarelse er å anse som unnskyldelig eller ikke. Det er i den foreliggende sak heller ikke grunnlag for å dispensere fra fristen i medhold av prinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Ole-Andreas Rognstad (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd.

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8154 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00099 Patentsøknad nr. 20024643 Søknadsdato: 2002.09.27 Prioritet: 2000.03.31 (US 194061) Løpedag: 2001.04.02 PCT-nummer:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Lov om mønster PATENTSTYRET

Lov om mønster PATENTSTYRET PATENTSTYRET Lov om mønster av 29. mai 1970 nr. 33, endret ved lover av 8. februar 1980 nr. 2, lov av 22. desember 1995 nr. 82 og lov av 20 desember 1996 nr. 104. Bl. 242-1500-07.97 - Sals/repro; GraMura

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Bærum kommune et gebyr på 875 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet i kommunen. Gebyret utgjorte ca.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2011

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

12/933-8- PCG 22.11.2012. Det ble hevdet at A er blitt utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet i

12/933-8- PCG 22.11.2012. Det ble hevdet at A er blitt utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet i Vår ref.: Dato: 12/933-8- PCG 22.11.2012 Ombudets uttalelse Det ble hevdet at A er blitt utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet i forbindelse med søknad om familiegjenforening. Likestillings-

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om tjenester for skadedyrbekjempelse. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 22-3 (1) ved ikke å meddele

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Enit Nord AS Stormyrveien 10 8008 Bodø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/161 09.07.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014)

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014) Innst. 77 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 101 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Til

Detaljer