PROTOKOLL. Annen avd. sak nr Patentsøknad nr PCT-nummer: PCT/US03/ IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr PCT-nummer: PCT/US03/ Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 8. mars 2007, hvorved innkommet begjæring om oppreisning etter patentlovens 75, jf. 72, ble avvist. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Begjæringen om oppreisning gjaldt oversittelse av frist for å innbetale oppreisningsavgift knyttet til for sent betalt avgift for tidligere inngitt oppreisningsbegjæring av 28. april 2005, gjeldende oversittelse av 31-månedersfristen for å videreføre en internasjonal patentsøknad i Norge, jf. patentlovens 31 (2. avd. sak nr. 7693). Faktura pålydende den gjeldende oppreisningsavgift ble utstedt og sendt søkers fullmektig den 2. mai 2005, med betalingsfrist 2. juni Avgiften er først registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 22. juni 2005, dvs. 20 dager for sent. Begjæring om oppreisning for oversittelse av ovennevnte frist for innbetaling av oppreisningsavgift, med begrunnelse, ble innlevert den 23. juni I forbindelse med behandlingen av 2. avdelings sak nr ble ultimo januar 2007 oppdaget at 1. avdeling ennå ikke hadde tatt opp til behandling og avgjort oppreisningsbegjæringen av 23. juni Annen avdelings sak nr ble deretter besluttet stilt i bero i påvente av en endelig avgjørelse i Patentstyrets 1. avdeling av den sist innkomne oppreisningsbegjæringen, som nærværende sak gjelder. Dette ble meddelt 1. avdeling og søkers fullmektig ved 2. avdelings brev av 29. januar 2007.

2 2. avd. sak nr Faktura pålydende den gjeldende oppreisningsavgift ble utstedt av 1. avdeling og sendt søkers fullmektig den 12. februar 2007, med betalingsfrist 12. mars Oppreisningsavgiften er registrert innbetalt den 26. februar 2007, innen fakturafristens utløp. Første avdelings avvisningsavgjørelse av 8. mars 2007 var begrunnet som følger: "I henhold til patentloven 72 må søker, når han begjærer oppreisning, betale en fastsatt avgift. Den innkom begjæring om oppreisning for oversittelse av frist for videreføring i nasjonal fase. Patentstyret fakturerte oppreisningsavgiften til søker Denne fakturaen hadde betalingsfrist den Oppreisningsavgiften er registrert betalt den , og avgiften er således betalt for sent. Patentloven åpner ikke for oppreisning ved oversittelse av frister etter bestemmelsen i 72. Se om dette i blant annet Annen avdelings avgjørelsen av , nummer Patentstyret understreker at innføringen av ordningen med fakturering av denne avgiften i februar 2004 ikke medførte endring i praksis, og betalingsfristen på denne fakturaen omfattes således av reglene i 72. Søker har med dette ikke oppfylt lovens krav, og juridisk seksjon har på denne bakgrunn besluttet at begjæringen om oppreisning avvises. Patentstyret gjør oppmerksom på at dette er en selvstendig avgjørelse, som i henhold til bestemmelsen i patentloven 26 må påklages til annen avdeling som egen sak." Søkers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 3. mai Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 18. mai 2007, innen fakturafristens utløp, jf. avgiftsforskriftens 21. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler søkers fullmektig: "Første Avdelings beslutning av 8. mars 2007 innankes herved til overprøving i Styrets Annen Avdeling. [ ] Det vises til skriv av fra Annen Avdeling, der det er besluttet å stille klagesaken i bero i påvente av en endelig avgjørelse fra Første Avdeling av den sist innsendte oppreisningsbegjæring av 23. juni 2005 knyttet til avslag på oppreisningsbegjæring av 28. april mars 2007 har Juridisk avdeling besluttet at også den siste oppreisningsbegjæring blir å avslå. Ettersom Første Avdeling overså oppreisningsbegjæringen av 23. juni 2005, og først etter pålegg fra Annen Avdeling tok denne opp til vurdering, er det i denne sak nå betalt klageavgift to ganger for i og for seg samme realitetsspørsmål.

3 2. avd. sak nr Det er i denne sak skjedd en rekke av uhell som har foranlediget at spørsmålet om oppreisning nå nok en gang er bragt inn for Annen Avdeling. PCT-videreføringsfristen i Norge utløp 28. februar 2005 Søkeren ble mellom 9. og 15. mars 2005 klar over at fristen var oversittet. Ifølge de fra søkeren gitte opplysninger ble det altså et sted mellom 9. og 15. mars 2005 (ikke 2004 som angitt i juridisk seksjons avgjørelse!) oppdaget at fristen var oversittet som følge av uklarheter mellom tidligere rettighetshaver Cognio, Inc og nåværende rettighetshaver IPR Licensing, Inc i en overføringsfase av div. rettigheter 28. april 2005 ble PCT-søknaden innsendt, og Faktura nr av 09. mai 2005 omfattende Grunnavgift NOK 1000, Granskningsavgift NOK 3000, Kravavgift NOK 3200 og Avgift for utsatt oversettelse NOK 800, til sammen NOK 8000 ble innbetalt rettidig. 28. april 2005 ble det samtidig med den nasjonale videreføring av PCT/US03/23408 i Norge begjært oppreisning etter Patentlovens 72. Oppreisningsbegjæringen fulgte med som følge av at 31-månedersfristen for å videreføre PCT-søknaden i Norge utløp 28. februar april 2005 ble det mottatt melding fra Patentstyret om at søknaden ikke var videreført rettidig og således å anse som trukket tilbake, men at det var registrert innkommet en begjæring om oppreisning. Det var således helt klart at søkeren ønsket søknaden videreført, idet det også samtidig med innsendelse av søknaden ble begjært oppreisning. 09. mai 2005 utstedte Patentstyret faktura nr (Ordrenr ) med angitt forfallsdato 02. juni for betaling av oppreisningsgebyr. Fakturaen ble levert samme dag fra patentavdelingen til fakturaavdelingen for utbetaling. Vedkommende (underordnet ansatt regnskapsassistent) som denne dagen hadde ansvaret for innlegging av betalingsfrist for mottatte fakturaer har av en helt uforklarlig årsak tastet inn < > som betalingsfrist i datasystemet. Vedkommende hadde i etterkant ingen naturlig forklaring på hvordan feilen kan ha skjedd, og hun var dypt ulykkelig over det inntrufne. Det inntrufne ble en stor personlig belastning for den ellers svært dyktige medarbeider i vår regnskapsavdeling. Vedkommende har nå fratredt sin stilling i avdelingen, og av denne grunn har vi foreløpig ikke bedt om en erklæring fra vedkommende. Dersom Annen Avdeling anser det som nødvendig, for å fatte en beslutning, at en erklæring må utferdiges av vedkommende person, vil vi forsøke å få dette til. 23. mai 2005 ble norsk oversettelse, tegninger, fullmakt og overdragelse ble innsendt, dvs. ca. 4 uker etter 28. april juni 2005 ble nevnte faktura nr betalt, ca. 3 uker for sent. 23. juni 2005 ble det begjært oppreisning for oversittet betalingsfrist for sistnevnte faktura 2. august 2005 ble det purret på saken fordi Patentstyret ikke hadde bekreftet mottagelse av oppreisningsbegjæringen og heller ikke fakturert avgift for denne. 9. oktober 2006 ble det purret påny. 9. oktober 2006 ble det pr. fax oversendt fra Patentstyret Juridisk avdelings avgjørelse av 16. august Dette var en avgjørelse som ikke tidligere var blitt oversendt oss.

4 2. avd. sak nr oktober 2006 innsendte vi anke på avgjørelsen av 16. august Den fakturerte klageavgift ble betalt rettidig. 08 desember 2006 innsendte vi nærmere ankebegrunnelse. 14. februar 2007 utstedte juridisk avdeling faktura for oppreisningsbegjæringen som ble innsendt 23. juni 2005, dvs. fakturering skjedde ikke før Annen avdeling påpekte at juridisk avdeling hadde oversett den andre oppreisningsbegjæringen. Sistnevnte faktura (som altså ble utstedt nær 20 måneder etter at oppreisningsbegjæringen ble innsendt!) er betalt. Det har som nevnt i etterkant har vært vanskelig å kunne forklare hvordan slik feiltasting er skjedd, og uten at det kan fastslås med sikkerhet, kan det muligens antas at det kan ha vært flere fakturaer foran og ev. etter som har hatt forfallsdag Det hele må dog karakteriseres som en ganske så utilsiktet, ren menneskelig feil, begått av en underordnet ansatt i Zacco Norway AS regnskapsavdeling. Isolert sett burde derfor en slik feil gi grunnlag for oppreisning, fordi det hele tiden har vært både søkerens og fullmektigens klare hensikt at oppreisning skulle skje. I foreliggende tilfelle er altså oppreisning med hensyn til oversittet 31-månedersfrist for innlevering av PCT-søknaden blitt nektet fordi avgiften ble betalt 22. juni 2005 (ikke 22. juni 2006 som angitt i juridisk seksjons avgjørelse), i stedet for 02. juni Videre viser juridisk seksjon til det faktum at selv om søknaden ble mottatt 28. april 2005, så innkom norsk oversettelse først 23. mai 2005 (ikke 23.mai 2004 som angitt i juridisk seksjons avgjørelse!), og derfor mer enn 2 måneder fra det tidsrom ( mars 2005) som oversittelse av 31-månedersfristen ble oppdaget. Til dette må bemerkes at i tidligere tilfeller der frist for videreføring av PCT-søknad er blitt oversittet og PCT-søknad er blitt nasjonalt videreført via oppreisning ca. 2 måneder etter at feilen ble oppdaget, har Patentstyret i alminnelighet akseptert at oversettelse innkom innen to måneder etter innsendelse av nasjonal fase av PCT-søknad og med begjæring om oppreisning. I alle disse tilfeller er avgift for utsatt oversettelsesfrist blitt fakturert og betalt. I foreliggende tilfelle har Patentstyret også faktisk fakturert kr. 800,- for utsatt oversettelsesfrist (2 måneder) (faktura av 09. mai 2005). Denne 2-månedersfrist for etterinnlevering av oversettelse mot gebyr kr. 800,- er ikke entydig å oppfatte som den 2-månedersfrist som det refereres til i Patentloven 72. Hadde oversettelse også innkommet 28. april 2005, eller i alle fall senest ca mai 2005, så ville vel i realitet innbetaling av avgift for utsatt oversettelsesfrist ikke vært påkrevd? Avgift for etterinnlevering kan ikke på den ene side faktureres, men på den annen side ikke ha noen som helst betydning for saken. Avgjørelsen fra Patentstyrets juridiske avdeling av 16. august 2006 understreker også med all tydelighet hvor fort det er å skrive feil tall (datoer), idet avgjørelsen på side 2 i linjene 4, 7 og 8 angir feil årstall. Videre understrekes at en påminnelse i saken ble innsendt

5 2. avd. sak nr oktober 2006 via , der vi etterlyste en avgjørelse, og der vi viste til påminnelsen som ble faxet 2. august Etter mye om og men fikk vi fastslått at Patentstyrets juridiske seksjon hadde avslått begjæring om oppreisning 16. august 2006, og at ankefristen dermed var 16. oktober Vi mottok således avslaget pr. fax kun 1 uke før ankefristen utløp! Til tross for at Zacco Norway AS henter all post i Patentstyret hver arbeidsdag, kom altså avslaget ikke frem umiddelbart etter utstedelsen, men faktisk bare 9 dager før ankefristen utløp og da altså etter innsendt påminnelse! Hadde vi ikke purret på avgjørelsen i oppreisningsbegjæringen (der det var gått mer enn ett år fra den ble inn sendt), ville det antagelig blitt formelt sett for sent å anke. Det hører med til historien, og som tidligere påpekt, at Zacco Norway AS iverksatte en nærmere kontroll av fakturaer i særlig mai og juni 2005, fordi det ble oppdaget at en del fakturaer fra Patentstyret syntes ikke å være blitt mottatt, og det var under denne kontroll at vi den 22. juni 2005 oppdaget at den angjeldende faktura vedrørende oppreisning ikke var blitt betalt i tide. Fakturaen ble derfor betalt umiddelbart den 22. juni Den ytterligere oppreisningsbegjæring som ble innsendt til Styret 23. juni 2005 hadde juridisk seksjon helt oversett i sin avgjørelse i sin avgjørelse av 16. august Det nevnes at det 2. august 2005 også ble etterlyst faktura i denne forbindelse. I tillegg ble det anmodet om at Juridisk avdeling bekreftet mottagelsen av vårt brev av 23. juni Til tross for purringen 2. august 2005 mottok Zacco Norway AS aldri noen slik bekreftelse. Vi finner at den håndtering Patentstyrets juridisk avdeling har gitt denne sak ytterligere ikke bare svært godt illustrerer at når det først går galt i en sak, så skjer det ikke bare i ett ledd, men i flere. Det illustrerer også at det er menneskelig å feile. Forøvrig anmerkes generelt: Patentstyret innførte i 2004/2005 den regel at de fleste avgifter, bortsett fra årsavgifter, først skulle betales når faktura ble mottatt fra Patentstyret. Patentstyret ville ikke lenger akseptere sjekker eller forskuddsbetaling for søknadsavgifter, gjenopptagelsesgebyrer og oppreisningsavgifter, angivelig fordi det ville skape problemer for et nytt regnskapssystem. Dersom sjekker ble innsendt sammen med en søknad, ble de returnert til oss som ikke akseptert. I forbindelse med Patentstyrets innføring av sitt nye regnskapssystem resulterte dette i betydelig rot og problemer og med det resultat at flere patentsaker falt hos mange fullmektiger, og at oppreisning måtte gis. Problemer har også forekommet senere med bl.a. store forsinkelser. Sett fra fullmektighold må det sees alvorlig på det forhold at Patentstyret har lagt opp til en regnskapspraksis som ikke åpner for å kunne betale oppreisningsavgift samtidig med innsendelse av begjæring om oppreisning. Kommer en slik ettersendt faktura på avveier vil det, hvis en forstår tolkningen i juridisk seksjon riktig, ikke være mulig i det hele tatt å rette opp skaden, idet oversittet betalingsfrist på slik faktura er å anse som om begjæring av oppreisning ikke er innkommet. Det samme alvorlige aspekt gjelder klagebegjæring og avgift i den forbindelse. Fullmektig/søker har ingen kontroll med når Patentyret utsteder en faktura og at denne faktisk kommer frem til fullmektig/søker. I det foreliggende tilfelle kom fakturaen riktignok frem, men ble betalt for sent pga. en feilføring av betalingsfristen hos oss. Andre

6 2. avd. sak nr tilfeller har vist at faktura eller brev fra Patentstyret ikke er mottatt, selv om det heldigvis ikke skjer ofte. Patentstyret, som en serviceinstitusjon, har selv bestemt en slik betalingsordning, vel vitende om at dersom en faktura ikke når mottager fordi den ikke kom frem i posten, kommer for sent frem til mottager eller er blitt feilsendt, så vil dette medføre uopprettelig tap av rettigheter. Det er derfor et paradoks at Patentstyrets rutiner tillater forskuddsbetaling av årsavgifter uten utsendt faktura på forhånd, mens man på den annen side avviser enhver form for forhåndsbetaling for andre avgifter og endog returnerer oversendt avgift fordi systemet ikke er tilpasset kundens behov. Ved utarbeidelse av Forskrift om avgifter m.v. til Patentstyret har man åpenbart mer tatt hensyn til praktiske sider ved Patentstyrets nye regnskapsføring, enn den betydelige risiko som foreligger ved at utsendt påkrav (faktura) om Oppreisningsavgift, hhv. Klageavgift kommer bort i postgangen, og at søkeren dermed kan lide uopprettelig rettstap. Norske Patentingeniørers Forening har gjentatte ganger bedt om at Patentstyret, i likhet med patentmyndigheter som EPO, USPTO og andre, gir mulighet for at fullmektigene har en disposisjonskonto som Patentstyret kan belaste, tilsvarende AutoGiro, eller at avgift kan betales med kredittkort. Dette har Patentstyret gjentatte ganger avslått. Uansett utfall i denne sak tillater vi oss å be om at Annen Avdeling tar initiativ til at Patentstyret snarest innfører betalingsordninger som er mer fleksible og kundevennlige, i tiden og som ikke minst fjerner usikkerheten med utstedelse av faktura for så kritisk avgiftsbetaling som oppreisningsgebyr og klageavgift. Slikt burde være mulig i lys av at årsavgifter tillates forskuddsbetalt. KONKLUSJON De omstendigheter som har ført til oversittelse av betalingsfristen for oppreisningsgebyret må karakteriseres som en høyst menneskelig, utilsiktet glipp, gjort av en underordnet ansatt som hadde som klar oppgave å tilrettelegge for betaling av avgifter innenfor fastsatt betalingsfrist. Patentstyret har innkrevd både oppreisningsgebyr, søknadsavgift, kravavgift og ikke minst avgift for utsatt oversettelsesfrist, og det må derfor antas at PL 72 ikke kommer til anvendelse med hensyn til angivelig for sent innkommet oversettelse. Det har hele tiden vært søkerens og fullmektigens klare hensikt å videreføre PCTsøknaden, og av denne grunn ble også oppreisningsbegjæringen innsendt samtidig med søknaden 28. april Vi henstiller derfor til Annen Avdeling om at man vurderer alle de uheldige omstendigheter som foreliggende søknad er blitt utsatt for, og at oppreisning gis, om enn under tvil."

7 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Begjæringen gjelder for sent betalt oppreisningsavgift. Forut for den lovendring som trådte i kraft 1. mai 2003, var det i patentlovens 72 fastsatt at avgiften skulle være betalt innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen var opphørt, og senest ett år etter fristens utløp. I 2003 ble patentloven endret for å muliggjøre overgang til fakturering av en rekke avgifter, herunder oppreisningsavgiften etter 72. Hensikten med endringen var å oppnå et mer fleksibelt betalingssystem, til fordel for private parter, jf. Ot. prp. nr. 2 ( ) s. 68. Etter lovendringen fremgår betalingsfristen ikke lenger av bestemmelsen i 72, hvor det nå i første ledds siste punktum utelukkende heter: Det skal betales fastsatt avgift. Betalingsfristen fastsettes av Patentstyret i det enkelte tilfelle i forbindelse med faktureringen, og skal etter avgiftsforskriftens 2 tredje ledd normalt være én måned. Første avdeling har avvist oppreisningsbegjæringen under henvisning til at patentloven ikke åpner for oppreisning ved oversittelse av fristene i lovens 72, og til at innføringen av ordningen med fakturering av denne avgiften ikke medførte endring i praksis, og betalingsfristen på denne fakturaen omfattes således av reglene i 72. Etter 2. avdelings oppfatning kan en slik tolkning av oppreisningsregelen ikke legges til grunn. Når betalingsfristen ikke lenger følger av 72, men fastsettes av Patentstyret, må adgangen til oppreisning reguleres av hovedregelen i 72 første ledd første punktum. I tillegg til at denne tolkningen følger naturlig av lovens ordlyd og system, vil 2. avdeling peke på at den løsningen 1. avdeling har lagt til grunn, ville innebære en vesentlig innsnevring av adgangen til å oppnå oppreisning, i strid med intensjonen om et mer fleksibelt betalingssystem til fordel for private parter. Hvis det ikke skulle være adgang til å begjære oppreisning ved oversittelse av fakturafristen, ville man risikere at fristen løp ut før søkeren overhodet hadde fått mulighet til å gjøre seg kjent med den, f.eks. ved uregelmessigheter i postgangen. En slik mulighet forelå riktignok også tidligere, men inntraff da først ett år etter fristens utløp, hvilket er noe ganske annet enn å la en slik absolutt frist inntreffe allerede etter én måned. Noen holdepunkter for en så streng regel kan ikke ses å foreligge. Årsaken til fristoversittelsen er i dette tilfellet oppgitt å være en enkeltstående menneskelig feil, begått av en underordnet ansatt. Menneskelige feil forekommer fra tid til annen, og det har i praksis vært lagt til grunn at en fullmektig med ansvar for avgiftsbetalinger normalt

8 2. avd. sak nr skal ha etablert kontrollrutiner som forebygger, og eventuelt avdekker, slike feil. Denne praksis kan imidlertid ikke uten videre legges til grunn for fakturafrister. Når hensikten med overgang til fakturering av visse avgifter, som nevnt, var å etablere et mer fleksibelt betalingssystem til fordel for private parter, kan man etter 2. avdelings oppfatning ikke stille de samme krav til rutiner og kontrollsystem som for de øvrige frister som er fastsatt i loven eller i medhold av loven. Også når det gjelder fakturafrister må man riktignok sørge for at personalet har fått tilfredsstillende opplæring og er informert om viktigheten av at fristene overholdes, at man sørger for tilfredsstillende systemer med sikte på betaling under sykdomsfravær, ferieavvikling, overgang til nye datasystemer osv. Men man kan etter 2. avdelings oppfatning ikke kreve at rutinene generelt også skal være i stand til å fange opp enkeltstående menneskelige feil av det slag man her står overfor. Mot denne bakgrunn må vilkårene for oppreisning etter patentlovens 72 anses å være oppfylt. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og oppreisning meddeles. Are Stenvik (sign.) Kaare Otterbeck (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7937 Patentsøknad nr. 2000 4988 PCT-nummer: PCT/DK99/00203 WIPO publ. nr. WO99/51361 Søker: Ulmadan A/S, 8500 Silkeborg, Danmark (tidl. Ulmadan ApS, Odense)

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Alina R. Drazkowski, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Jon Evang, juridisk

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2011

Detaljer

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon:

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon: BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 2/2013 Avgjørelse av 26. juni 2013 i sak om krav om dekning av saksomkostninger fremsatt av Intex Resources ASA etter Børsklagenemndens vedtak av 16. april 2013 om opphevelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 6. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon 1 Likningen av likningskontorenes

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Årsmelding 2005 I OM ELKLAGENEMNDA

Årsmelding 2005 I OM ELKLAGENEMNDA - 1 - I OM ELKLAGENEMNDA Årsmelding 2005 Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund, nå Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerrådet. Nemnda består av 5

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Årsberetning for Advokatbevillingsnemnden 2005

Årsberetning for Advokatbevillingsnemnden 2005 Årsberetning for Advokatbevillingsnemnden 2005 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2005 Advokatbevillingsnemndens sammensetning. Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven

Detaljer