PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patent nr Patentsøknad nr Inndag: Løpedag: Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl. adresse: Nedre Keisemark 10B, 3183 Horten) Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 11. mai 2010, hvorved innkommet begjæring om at bortfalt patent skal gjeninnsettes til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble avslått. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av siste frist for å innbetale avgift for det 4. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 40 og 41 og avgiftforskriftens 23 første og tredje ledd. Søknaden om patent ble innlevert den 11. juni 2005, som også er søknadens løpedag. Den 7. mai 2007 er utsendt varsel til søker om at avgift for avgiftsår forfaller til betaling den 31. juli I brevet er samtidig informert om fremtidige forfallsdatoer for årsavgiftene for 4. til og med 20. avgiftsår. Patent ble besluttet meddelt den 8. januar Avgift for avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 30. juli 2007, innen ordinært forfall den 31. juli Avgift for 4. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved ordinært forfall den 31. juli I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse, der Patentstyrets Annen avdeling avslår en begjæring om oppreisning, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.

2 Annen avd. sak nr Ved Patentstyrets brev datert 3. september 2008 er søker blitt orientert om at patentet ikke er fornyet innen ordinært forfall den 31. juli 2008, men at det inntil 6 måneder etter forfall er mulig å fornye patentet, mot at det innbetales et tillegg til årsavgiften på 20%. Avgift for 4. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp den 31. januar 2009, hverken med eller uten det lovbestemte forsinkelsestillegget. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) datert 18. februar 2009 er søkers fullmektig formelt blitt orientert om at patentet anses bortfalt i medhold av patentlovens 51 med virkning fra 31. juli 2008, med bakgrunn i manglende innbetaling av avgift for 4. avgiftsår, inkludert forsinkelsestillegget, innen respittfristens utløp den 31. januar I nevnte brev ble patenthaver samtidig orientert om muligheten for å inngi begjæring om oppreisning for oversittelse av betalingsfristen i medhold av bestemmelsen i patentlovens 72, samt om muligheten for å bringe beslutningen om å anse patentet som bortfalt inn for Patentstyrets Annen avdeling. Fra Patentstyrets brev (avgjørelse) av 18. februar 2009 hitsettes: "Patent nr er bortfalt etter patentloven 51 1 Fristen til å betale årsavgiften med 20 % forhøyelse, se avgiftsforskriften 22 tredje ledd, utløp Patentet er derfor i samsvar med patentloven 51 bortfalt med virkning fra Bortfall vil kunngjøres i Norsk Patenttidende. Norsk Patenttidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside Om adgang til å begjære oppreisning, se patentloven 72 første og annet ledd. Har du spørsmål om oppreisning ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf [ Fotnote 1: Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Fastsatt klageavgift er kr. 2600,-. En klage må være innkommet til Patentstyret innen 2 måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret. Klageavgift vil bli fakturert. Se patentloven 26 og 27, avgiftsforskriften 21. Patentloven og avgiftsforskriften finnes på Patentstyrets hjemmeside, ]"

3 Annen avd. sak nr Informasjon om at patentet er bortfalt grunnet manglende innbetaling av årsavgift, jf. patentlovens 40 første ledd og 51, ble kunngjort i Norsk Patenttidende nr. 09/2009, på side 46, med publiseringsdato mandag den 23. februar 2009, jf. patentlovens 55 og patentforskriftens 57 nr. 6. Patenthavers begjæring om at patent nr skal gjeninnsettes / gjenopprettes til tross for fristoversittelsen (begjæring om oppreisning), innkom til Patentstyret den 20. oktober I begjæringen uttaler patenthaver: "BEGJÆRING OM OPPREISNING VEDTAK OM OPPHØR AV PATENT NR Det vises til brev av som ble sendt til en adresse som jeg hadde flyttet fra i Min nye adresse er registrert i Folkeregisteret på vanlig måte, jeg forstår derfor ikke hvorfor Patentstyret sender krav og brev til min gamle adresse. I brevet opplyses at mitt patent skal slettes fordi årsavgiften ikke er betalt. Til Patentstyret kan opplyses at det har skjedd en misforståelse mellom undertegnede og min tidligere fullmektig og hans arvtaker ved Tandberg Patentkontor. Jeg utgikk fra at Tandberg var min fullmektig også i Norge, men det viser seg at kontoret er min fullmektig i alle øvrige land utenom Norge! Det har altså skjedd en glipp et eller annet sted på veien. Denne "glippen" er ikke blitt oppdaget før Deres brev ble mottatt av meg. Dette fordi min tidligere fullmektig ble pensjonert samme år jeg fikk patent. Min nye saksbehandler ved Tandberg Patentkontor gikk også ut fra at kontoret var fullmektig for meg i alle land. Krav om årsavgift fra norske myndigheter er ikke blitt betalt av meg, fordi jeg hadde avtalt med Tandberg at alle økonomiske krav skal sendes dit og betales derfra. Dette var gjort slik at jeg skulle være sikker på at alt ble tatt hånd om og at de riktige instanser fikk pengene sine. Jeg har aldri eid et patent før, og alt var derfor nytt og ukjent for min del. Misforståelsen hadde imidlertid latt seg enkelt avdekke, dersom Patentstyret hadde sendt krav om årsavgift og brev om at jeg risikerte å miste mitt patent i Norge - til min riktige adresse. Da brevet kom i retur til Patentstyret, sendte saksbehandler i stedet en e-post til en gammel e-post adresse, som jeg ikke lenger bruker. (Jeg hadde startet i ny stilling i mellomtiden og lagt ned mitt selskap). Helt tilfeldig fikk jeg øye på e-posten den 1. september i år, og fikk besvart henvendelsen. Jeg forstår ikke hvorfor man ikke benytter seg av Folkeregisteret når man søker etter patentinnehaveres adresse? Eller i det minste søker på navnet mitt på gule sider på nettet, der min adresse og telefonnummer er korrekt? Jeg er den eneste personen i hele Norge som heter Knut Reinhardt Hovden og burde være svært enkel å komme i kontakt med. Jeg kan ikke forstå at jeg alene skal måtte bære ansvaret for denne utrolig kjedelige saken. Saken fremstår som et sammentreff av uheldige omstendigheter.

4 Annen avd. sak nr Jeg er en helt alminnelig person, uten et stort selskap i ryggen og er alene om å betale og ordne med alt av formaliteter i forbindelse med patentet. Det vil fremstå som nokså merkelig og uforklarlig om jeg nå skal miste patentet i Norge, samtidig som jeg er i gang med å få patent i resten av den vestlige verden, med USA som neste land. At saksbehandler i Norge går ut fra at jeg ikke ønsker å beholde patentet i Norge, når jeg nettopp har betalt for og fått registrert patentet i EU-landene, Canada og USA, fremstår for meg som ubegripelig. Tandberg Patentkontor er for øvrig nå oppnevnt som min fullmektig også i Norge, slik at dette nå er i orden med tanke på fremtiden og betaling av årsavgifter. Jeg ber Dem vennligst omgjøre beslutningen om å slette mitt patent i Norge, på grunnlag av ovennevnte, eventuelt oversende denne begjæring til klageinstansen." Faktura for innbetaling av avgift for behandling av begjæringen om gjeninnsettelse av patentet til tross for oversittelse av fristen for innbetaling av årsavgiften (saksbehandlingsavgift / oppreisningsavgift), jf. patentlovens 72 og avgiftsforskriftens 21, ble utstedt av Patentstyret og sendt til patenthaver den 22. oktober Betalingsfristen var i fakturaen satt til 24. november Avgift for 4. avgiftsår, inkludert det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 29. oktober Avgift for 5. avgiftsår, inkludert det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 29. oktober 2009 etter ordinært forfall den 31. juli 2009, men innen respittfristens utløp den 31. januar Oppreisningsavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 23. november 2009, innen fristen satt i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura. Patenthaver har i oppreisningsbegjæringen av 20. oktober 2009 opplyst at han ble oppmerksom på fristoversittelsen ved mottak av e-post fra saksbehandler i Patentstyrets patentavdeling den 1. september Patentstyrets Første avdeling har lagt denne opplysning fra patenthaver til grunn ved sin behandling og avgjørelse av oppreisningsbegjæringen, slik at begjæringen ble ansett innlevert innen utløpet av fristene oppstilt i patentlovens 72. Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 11. mai 2010, hvorved kravet om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen ble avvist, hitsettes:

5 Annen avd. sak nr "Vurderinger: Spørsmålet i saken er hvorvidt patenthaver har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Patenthavers anførsler: Patenthaver anfører at han ikke har mottatt Patentstyrets brev av (påminnelse om årsavgift) og brev av (bortfall av patent). Han har endret adresse og Patentstyrets brev er sendt til gammel adresse. Da brev av kom i retur til Patentstyret, sendte saksbehandler en e-post til patenthavers gamle e-postadresse. Patenthaver bruker ikke denne e-postadressen lenger, men ved en tilfeldighet sjekket han innboksen og fikk besvart henvendelsen. Samme dato får patenthaver tilsendt Patentstyrets brev av pr. e-post fra saksbehandler. Patenthaver hevder videre at det har skjedd en misforståelse mellom han og hans tidligere fullmektig, og fullmektigens arvtaker ved Tandberg Patentkontor. Patenthaver antok at Tandberg var hans fullmektig i alle land der han har levert inn en patentsøknad. Men det viste seg at Tandberg er patenthavers fullmektig i alle øvrige land, unntatt Norge. Dette oppdaget patenthaver først ved mottak av Patentstyrets brev av Patenthavers tidligere fullmektig ble pensjonert samme år som patenthaver fikk patent. Patenthavers nye saksbehandler hos Tandberg gikk også ut fra at kontoret var fullmektig for patenthaver i alle land. Krav om årsavgift har ikke blitt betalt fordi patenthaver hadde avtalt med Tandberg at alle økonomiske krav skulle sendes dit og betales derfra. Misforståelsen hadde enkelt latt seg avdekke dersom Patentstyret hadde sendt påminnelse om årsavgift og brev om bortfall av patentrettigheter til patenthavers rette adresse i Norge. Patenthaver hevder at Patentstyret fint kunne ha funnet hans nye adresse ved å søke i Folkeregisteret og Gule Sider. Patenthaver er den eneste registrert med sitt navn i Norge. Patentstyret uttaler: Årsavgiften ble ikke betalt i tide fordi patenthaver ikke har registrert rett adresse hos Patentstyret, og dermed ikke har fått Patentstyrets brev om påminnelse og påfølgende brev om bortfall av patent. Videre har patenthaver trodd at all korrespondanse fra Patentstyret ble mottatt av hans fullmektig. Patenthavers fullmektig er imidlertid ikke registrert som fullmektig i Patentstyrets register og alle brev ble dermed adressert til den adresse patenthaver stod oppført med hos Patentstyret. I lovens forarbeider er det fremholdt at "spørsmålet om oppreisning skal gis, skal avgjøres etter en streng aktsomhetsnorm" (Ot. prp. nr. 32 ( ) s. 41). Patentstyret har i sin praksis tilpasset aktsomhetsnormen i overensstemmelse med praksis fra EPO. Vi kan ikke se at patenthaver i denne saken har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Patenthaver har selv ansvar for å forsikre seg om at Patentstyret til enhver tid er informert om rett adresse og har plikt til å melde fra om adresseendringer. Det samme gjelder i forhold til oppnevnelse av fullmektig. Patenthaver har plikt til å melde fra til Patentstyret dersom han vil at korrespondanse skal gå via fullmektig. Patenthaver

6 Annen avd. sak nr opplyser i brev mottatt at Tandberg Patentkontor nå er oppnevnt som fullmektig også i Norge. Melding om dette er imidlertid ikke registrert hos oss. Patentstyret har etter dette kommet til at søknaden ikke skal tas under behandling. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at patenthaver ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at patentet gjenopprettes til tross for fristoversittelsen avslås." Patenthave klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom til Patentstyret onsdag den 30. juni 2010; innen klagefristens utløp. I klagen uttaler patenthaver: "KLAGE OVER AVSLAG PÅ BEGJÆRING OM GJENOPPRETTELSE AV PATENT Det vises til Patentstyrets avgjørelse av i ovennevnte sak. Jeg tillater meg med dette å klage på avgjørelsen. Det fremgår av Patentstyrets avgjørelse at man anser at undertegnede ikke har "utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves eiter patentloven 72 ". 1. Grunnlag for klagen. Først viser jeg til den korrespondansen som gikk forut for avgjørelsen som utgjør del av grunnlaget for denne klage. Det fremgår der at Patentstyret ikke hadde registrert Tandberg Patentkontor som min fullmektig. Brev fra Dem gikk derfor til min gamle adresse. All tidligere korrespondanse bes legges [lagt] til grunn også for denne klage../. Jeg vedlegger korrespondanse mellom undertegnede og Tandberg Patentkontor angående manglende årsavgift til patentet mitt i Kanada. Som De ser holdt jeg nesten på miste patentet mitt der også, til tross for at Tandberg i sitt svar til meg bekrefter at selskapet er min fullmektig og som sådan skal la seg av alle "årsavgifter". Tandberg skriver videre at Patrafee skal sende brev både til meg og til fullmektigen. Tandberg Patentkontor understreker i sin e-post av at de er min fullmektig samtidig som de "lurer på om dette også er et resultat av adresseproblemene". Tandberg har vært min fullmektig siden søknad om patent ble sendt i 2005, og jeg har hele tiden gått ut fra at selskapet tok vare på mine interesser i saken. Jeg har betalt svært mye penger for å ha en fullmektig. Det var som nevnt i tidligere korrespondanse helt ukjent for meg at de ikke var min fullmektig i Norge, slik Tandberg siden har hevdet. Vennligst legg merke til at Tandberg Patentkontor ikke nevner med ett ord at selskapet ikke er min fullmektig i Norge i e-posten. Tvert imot det understrekes i e-posten derfra at dersom de ikke hadde vært fullmektige i saken om Kanada, ville neste frist passert uten å bli oppdaget, og så videre.

7 Annen avd. sak nr Undertegnede er fortsatt av den oppfatning at når man som patenthaver har en fullmektig, så kan man ikke klandres for at man forventer at fullmektigen tar seg av all virksomhet som holder patentet og dets rettigheter i hevd. Dette innebærer blant annet at fullmektigen videreformidler adresseendringer til Dem. Tandberg var informert om min nye adresse. Videre anser jeg at man også bør kunne forvente at Patentstyrets saksbehandler forsikrer seg om patenthavers nye adresse, når man får brev adressert til vedkommende i retur fra Posten med stempel: "Flyttet". Dersom brevet var blitt sendt til min nye adresse hadde denne sak aldri oppstått. Jeg hadde for øvrig betalt for videresending av post i seks måneder, lenger tid enn dette er det ikke mulig å få hos Posten. 2. Avsluttende kommentar. Jeg har nå sikret meg patentrettighetene i EPO, USA og Kanada. For meg som en helt alminnelig lønnsmottaker, kan denne saken dessverre medføre at jeg ikke vil motta noen som helst støtte fra Innovasjon Norge når det gjelder videreutvikling av patentet (en smart bryter). Dette fordi oppfinnelsen formelt sett vil bli ansett som kanadisk. Kanada var det neste landet etter Norge som patenterte oppfinnelsen min. Som De forstår kan Deres eventuelle vedtak om opphør av mitt patent i Norge ta store, negative konsekvenser for meg og patentets fremtid. Norge trenger nye arbeidsplasser, særlig innen ny teknologi. Det er trist dersom denne saken skal medføre at jeg må flytte utenlands og etablere den planlagte virksomheten min der i stedet for her til lands. Jeg ber Dem vennligst om å se på denne saken med nye øyne. En omgjøring av vedtaket er ikke i strid med tidligere praksis ved Patentstyret, så vidt jeg kan bedømme." Den 13. juli 2010 ble utstedt og sendt ut faktura til patenthaver for innbetaling av avgift for behandling av klagen i Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 27 og 75 og avgiftsforskriftens 50. Betalingsfrist var i fakturaen satt til 12. august Klageavgiften var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved fakturafristens utløp den til 12. august Den 17. august 2010 sendte Annen avdelings sekretariat e-post til søker, og minnet om at klageavgiften ikke var blitt innbetalt innen fakturafristen. Den 18. august 2010 ble den manglende klageavgiften innbetalt til Patentstyrets bankkonto av søker. Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan også slutte seg til avdelingens begrunnelse.

8 Annen avd. sak nr Annen avdeling er enig i at det ikke er godtgjort at søkeren har utvist den omhu som kreves etter patentloven 72. Det er patenthavers ansvar å sørge for at han har en fullmektig dersom han mener det er nødvendig, og i så fall å forsikre seg at fullmektigforholdet er meldt til Patentstyret. Slik saken er blitt opplyst i forbindelse med oppreisningsbegjæringen, kan det ikke ses at patenthaveren hadde rimelig grunn til å basere seg på at Tandbergs patentkontor hadde påtatt seg fullmektigoppdraget og meldt dette til Patentstyret. Det er videre patenthavers ansvar å melde fra til Patentstyret om endring av postadresse eller e-postadresse. Det har ikke kommet nye opplysninger i klagen som gir grunnlag for noen endret vurdering av dette. Klager kan ikke gis medhold. Første avdelings avgjørelse stadfestes. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. John Asland (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 1. Avtalens parter Den person/firma denne kontrakt er inngått med, er heretter kalt konto-/ kortinnehaver. Kortutsteder og kredittgiver er Nordea Bank

Detaljer

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso European Economy Control AB styret Sporregatan 25 PB 17086 20.06.2012 20010 Malmö SWEDEN SAKSBEHANDLER: Oda Stensrud DIR.TLF: 22 93 97 61 VÅR REFERANSE: 11/4207 ARKIVKODE: 640.3 DERES REFERANSE: Vedtak

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om tjenester for skadedyrbekjempelse. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 22-3 (1) ved ikke å meddele

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Saksnummer: 09/00197-8 Dato for kontroll: 15.04.2009 Rapportdato: 6. august 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023062.6 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Troms Kraft AS åpent obligasjonslån

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

Rt-1999-408 (94-99)

Rt-1999-408 (94-99) <noscript>ncit: 31:11</noscript> Side 1 av 15 Rt-1999-408 (94-99) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-03-23 PUBLISERT: Rt-1999-408 (94-99) STIKKORD: Pengekravsrett. Kjøpsrett. Eiendomsmegleransvar. Hevning. Reklamasjon. SAMMENDRAG:

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer