Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr (avdelt) Stamsøknad: (pat. nr ) Løpedag: Prioritet: (DE ) PCT-nummer: PCT/EP00/13155 WIPO publ. nr. WO/01/45679 Søkere: Hans-Herrmann Schulz, Steegerstrasse 7, Köln, Tyskland, og Günther Schlimbach, Gierather Mühlenweg 14, Bergisch Gladbach, Tyskland Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 6. november 2009, hvorved innkommet begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble nektet imøtekommet. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Henleggelsen er basert på søkers oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for det 8. avgiftsår med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 8 femte ledd, 15 fjerde ledd og 41, jf. avgiftsforskriften 22 første og tredje ledd (nå: 23 første og tredje ledd). Da nærværende søknad er avdelt fra tidligere innlevert patentsøknad nr , jf. patentforskriftens 22 og 23, er løpedagen den samme som stamsøknadens, nemlig den 22. desember Ordinær frist for betaling av avgift for det 8. avgiftsår skulle dermed utløpe den 30. desember 2007, og siste frist for innbetaling av årsavgiften med det lovbestemte forsinkelsestillegg følgelig utløpe den 30. juni Grunnavgift, avgift for ytterligere patentkrav utover 10, samt avgift for avgiftsår, er alle innbetalt rettidig.

2 Annen avd. sak nr Avgift for 8. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved den ordinære betalingsfristens utløp den 31. desember Avgift for det 8. avgiftsår var heller ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp tirsdag den 30. juni Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 15. juli 2008 ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på at nærværende søknad er besluttet henlagt med virkning fra 31. desember 2007, med bakgrunn i manglende innbetaling av nevnte årsavgift, med forsinkelsestillegg, innen respittfristens utløp den 30. juni 2008, jf. patentlovens 15 fjerde ledd, og uten mulighet for gjenopptagelse. I nevnte brev er søkers fullmektig gjort oppmerksom på muligheten til å begjære oppreisning for oversittelse av betalingsfristen, dersom vilkårene etter patentlovens 72 er oppfylt, samt orientert om muligheten for å bringe beslutningen om henleggelse av patentsøknaden inn for Patentstyrets annen avdeling, jf. patentlovens 26. Fra henleggelsesbrevet av 15. juli 2008 hitsettes: "Henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd 1 Fristen til å betale årsavgiften etter patentloven 41 tredje ledd med 20 % forhøyelse, se avgiftsforskriftene 22 tredje ledd, utløp uten at avgift er innkommet. Patentsøknaden er derfor i samsvar med patentloven 15 fjerde ledd blitt henlagt med virkning fra Behandling av en søknad som er henlagt av denne grunn kan ikke gjenopptas. Unntaksvis kan søknaden likevel tas under fortsatt behandling (oppreisning) etter oversittelse av en frist, såfremt søkeren godtgjør at det har vært utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Om adgang til å begjære slik oppreisning, se patentloven 72 første og annet ledd. Har du spørsmål om oppreisning ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf Ta kontakt med Patentstyret dersom du er uenig i at betalingsfristen i dette tilfellet er oversittet. Avgjørelsen om å henlegge søknaden, kan videre påklages til Patentstyrets 2. avdeling 1. [Fotnote 1: Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Fastsatt klageavgift er kr. 2600,-. En klage må være innkommet til Patentstyret innen 2 måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret. Klageavgift vil bli fakturert. Se patentloven 26 og 27, avgiftsforskriften 21. Patentloven og avgiftsforskriften finnes på Patentstyrets hjemmeside,

3 Annen avd. sak nr Henlagte søknader som er allment tilgjengelig vil kunngjøres i Norsk Patenttidende. Norsk Patenttidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside Hvis søknaden er endelig henlagt under den innledende formaliabehandlingen (formalia 1) har du/dere krav på tilbakebetaling av innbetalt granskingsavgift. Vår regnskapsenhet vil eventuelt effektuere tilbakebetalingen." Informasjon om henleggelsen av patentsøknaden ble deretter kunngjort i Norsk Patenttidende nr. 30/2008, side 39, med publiseringsdato mandag den 21. juli 2008, se patentlovens 23. Søkers begrunnede begjæring om at søknaden skal tas under behandling til tross for oversittelse av siste frist for å innbetale årsavgift for det 8. avgiftsår (krav om oppreisning) innkom til Patentstyret den 12. september Søkers fullmektig har i begjæringen om oppreisning uttalt at han ble oppmerksom på fristoversittelsen den 16. juli 2008, ved mottak av Patentstyrets brev av 15. juli 2008 om endelig henleggelse av søknaden. Patentstyrets første avdeling har lagt denne opplysning til grunn ved sin behandling og avgjørelse av oppreisningsbegjæringen. Avgift for det 8. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 15. september Den 19. desember 2008 ble utstedt og sendt ut faktura til søkers fullmektig for innbetaling av oppreisningsavgift, og med betalingsfrist 21. januar Avgift for 9. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 19. desember 2008, innen ordinært forfall den 30. desember 2008 [2. januar 2009]. Saksbehandlingsavgift (oppreisningsavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 16. januar 2009, innen fakturafristens utløp. Fra Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 6. november 2009, hvorved begjæringen om oppreisning ble avslått, hitsettes: "Vurderinger:

4 Annen avd. sak nr Spørsmålet i saken er hvorvidt søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Søkers anførsler: 16. juli 2008 mottok fullmektigen Patentstyrets brev av 15. juli 2008 om at patentsøknaden var endelig henlagt på grunn av manglende innbetaling av årsavgift. Den manglende betalingen skyldes sammenfall av flere uheldige sammentreff, som gjorde at de normale rutiner som fullmektigen har i slike saker, ikke ble fulgt. 3. september 2007 mottok fullmektigen en feilaktig påminnelse om at årsavgift for 8. avgiftsår ikke var betalt innen ordinær frist. I en telefonsamtale med Patentstyret 5. september 2007 ble det bekreftet at varselet var galt, og ble sendt ut på grunn av en feilregistrering i Patentstyret. Det ble i samtalen opplyst at årsavgift for 8 avgiftsår først forfalt ved neste ordinære forfall. Etter denne samtalen regnet fullmektigen med at et korrigert varsel om årsavgift ville bli mottatt, og saken ble derfor lagt i arkivet uten at de nødvendige endringer i fullmektigens database ble gjort. Korrekt informasjon om forfallsdato ble derfor ikke sendt til kunden, som tar hånd om årsavgiftsbetaling gjennom et spesialisert firma for dette. Patentstyret uttaler: I denne saken er det på det rene at Patentstyret ved en feil sendte ut brev av 3. september I brevet ble det opplyst om at ordinær frist for betaling av avgift for 8. avgiftsår var 30. juni 2007, mens den korrekte fristen skulle være 31. desember Fullmektigen meldte fra om dette til Patentstyret 5. september I lovens forarbeider er det fremholdt at "spørsmålet om oppreisning skal gis, skal avgjøres etter en streng aktsomhetsnorm" (Ot. prp. nr. 32 ( ) s. 41). Patentstyret har i sin praksis tilpasset aktsomhetsnormen i overensstemmelse med praksis fra EPO. Fullmektigen har i denne saken vært klar over de korrekte fristene som gjaldt for betaling av avgift for 8. avgiftsår. 2. avdeling har i flere avgjørelser uttalt at det er søker og dennes fullmektig sin plikt å overholde de frister loven setter, og kan ikke forvente å bli påminnet av Patentstyret. Dette til tross for at Patentstyret som en service sender ut påminnelser om årsavgifter. I denne forbindelse vises det til 2. avdelings kjennelser nr. 7123, 7602, 7706, og Patentstyrets feil som fullmektigen rapporterte, ble korrigert i god tid før ordinært forfall av årsavgiften. Det var således god tid for fullmektigen å betale avgiften innen forfall eller innen tilleggsfristen med 20 % forhøyelse. Patentstyret kan ikke se at det å la saken ligge og forvente nytt varsel fra Patentstyret, er å utvise den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen avslås."

5 Annen avd. sak nr Avgift for 10. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 18. desember 2009, innen ordinært forfall den 31. desember 2009 [4. januar 2010]. Søkers begrunnede klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 5. januar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 4. februar 2010, innen fakturafristens utløp, jf. patentlovens 27 og 75 og avgiftsforskriftens 50. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av 5. januar 2010 uttaler søkerens fullmektig: "Jeg viser til Patentstyrets avgjørelse av 6. november 2009 i ovennevnte sak og vil med dette påklage avgjørelsen til Patentstyrets 2. avdeling. Faktura for klageavgiften imøteses. Saken omhandler en begjæring om at saken tas under behandling tross fristoversettelse ifølge Patentlovens 72, hvor Patentstyret ikke har funnet at "søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentlovens 72." Vi har foretatt en ny gjennomgang av saken. Denne saksgjennomgangen har ikke avslørt noe nytt, men har nødvendiggjort en presisering av hva som har skjedd, hvilke feil som er blitt gjort, hvilke rutiner som ikke er fulgt, og hvem som ikke har fulgt rutiner. Saksfremstilling Patentsøknad er avdelt fra NO og ble innlevert 17. april 2007 med løpedag 11. desember Søknadsavgift samt årsavgift 1 7, ble betalt i forbindelse med innlevering. Innlevering av søknaden ble håndtert av vår Rut Tostrup Andersson, vår mest erfarne assistent som har god kunnskap om våre rutiner, da hun også har vært aktivt med å utarbeide dem. Da hun gikk av med pensjon i 2009 hadde hun vært hos oss, og ledet vårt sekretariat i omkring 10 år. Straks den avdelte søknaden var innlevert ble innleveringen rapportert av Andersson, da i form av en foreløpig rapport som kun var en bekreftelse av faktisk innlevering, og dato for dette. Etter mottak av innleveringskvittering fra Patentstyret ble det omkring en uke deretter sendt en innleveringsrapport med kopi av innsendte dokumenter og innleveringskvittering til søkers patentfullmektig i Tyskland. Det var da feilen som er opphav til manglende overvåkning og derved manglende betaling av den angjeldende årsavgiften, oppstod. Protector bruker Patrafee for overvåking og betaling av årsavgifter for kunder som ikke selv har valgt å overvåke og betale disse avgiftene selv. Vi arbeider med et flertall fullmektigkontorer eller industriklienter som ikke ønsker å bruke Patrafee, men velger å stå for overvåkning / betaling av årsavgifter selv eller via andre betalingstjenester. Disse er merket med "Overvåker selv" i vårt saksbehandlingssystem, Patricia.

6 Annen avd. sak nr Det aktuelle fullmektigkontor som vi korresponderer med i denne saken er hos oss registrert med "Overvåker selv" etter deres ønske. Årsavgiftene i både stamsøknaden og samtlige andre søknader vi behandler for dem, blir overvåket og betalt av dem hhv. via en annen tjenesteyter for dette. Etter innlevering er standard prosedyre at innleveringen rapporteres, først ved en kort rapport på innleveringsdagen, og deretter en mer fullstendig rapport med angivelse av frister, søknadsnummer etc. etter at innleveringskvittering fra Patentstyret er mottatt. For de kunder som selv overvåker årsavgifter har vi et standard rapporteringsbrev, hvor vi gjør det klart at de selv, hhv. gjennom egne valgte tjenester, er ansvarlige for årsavgifter. I dette brevet er også frist for første betaling angitt. Ved en feil valgte Rut Tostrup Andersson feil brev da innleveringen ble formelt rapportert videre. Dette brevet, som ikke var beregnet for formålet innehold ingen spesifisering om årsavgifter og at vi ikke overvåket disse. Det faktum at den aktuelle kunde var oppført i Patricia med "overvåker selv", dvs. at de selv overvåket årsavgifter, førte til at ordre for overvåkning ikke ble sendt til Patrafee. Samtidig førte nevnte manglede presisering i vår rapport av innlevering til at søkers fullmektigkontor ikke førte inn frist for neste forfall i sitt system. Følgelig ble frist for årsavgift 8 ikke overvåket av noen, slik at den ikke ble betalt innen fristen, 31. desember 2008, og heller ikke innen respittfristen 6 måneder etter. Den feilaktige påminnelsen vi mottok 3. september 2007 om ikke betalt årsavgift 8 og som ble bekreftet var feilaktig ved telefonhenvendelse til Patentstyret ved Eva Skaug to dager, utløste således ikke noen ytterligere oppfølging fra vår side idet vi da fikk bekreftet at korrekt forfall for denne var 31. desember. Av denne grunn ble det heller ikke på dette tidspunktet sendt noe varsel til vår kunde. Denne feilaktige påminnelsen viser imidlertid at feilregistrering ved menneskelig feil opptrer alle steder, selv om man har gode rutiner for å unngå dette. Den menneskelige faktoren kan aldri helt utelukkes trass i gode rutiner som blir utført av mennesker som kjenner rutinene godt. 16. juli 2008 mottok vi så varsel fra Patentstyret om at søknaden var endelig henlagt på grunn av manglende betaling av årsavgift 8. Det var da i korrespondanse med søkers patentfullmektig som fulgte etter rapportering av dette, at den aktuelle feil hos oss ble oppdaget, og en begjæring om oppreisning ifølge PL 72 ble innlevert innen lovens frist på to måneder etter at feilen ble oppdaget, og innen et år etter at årsavgift 8 ikke var betalt. Vi mener således at manglende betaling av årsavgift 8 skyltes en menneskelig feil som ble gjort trass i at vi har klare og gode rutiner for klargjøring av ansvar for oppfølging og betaling av disse, enten ved å overlate oppdraget til Patrafee eller å bekrefte overfor vår kunde at vi ifølge standard instruksjoner fra dem ikke selv overvåker dette, men overlater ansvaret her til dem. Vi mener derfor at kriteriene for å få gjenopptatt behandlingen av saken ifølge PL 72. Dersom Patentstyrets annen avdeling skulle ha behov for ytterligere avklaring av sakens detaljer, eller annet, før saken tas opp til avgjørelse står jeg til deres disposisjon." Den 13. april 2010 sender Annen avdeling følgende brev til søkers fullmektig:

7 Annen avd. sak nr "Ovennevnte sak har vært undergitt en foreløpig behandling i Annen avdelings utvalg. Utvalget er av den foreløpige oppfatning at Første avdelings avgjørelse må stadfestes, men med en noe annen begrunnelse på grunn av de nye opplysninger som er gitt i klagen. De gis derfor anledning til å uttale Dem, jf. styreloven 9. Etter Annen avdelings praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det har vært etablert tilfredsstillende rutiner, og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale. Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at det finnes betryggende kontrollrutiner og at personalet er kjent med de relevante regler. I nærværende sak har Første avdeling avslått begjæringen om oppreisning med den begrunnelse at det ikke var tilstrekkelig aktsomt å la saken ligge og forvente nytt varsel fra Patentstyret etter mottak av det feilaktige varselet 3. september I klagen er det imidlertid opplyst at det ikke var dette som var årsaken til fristoversittelsen. Årsaken var i stedet i følge klagen at en underordnet ansatt hos det norske fullmektigkontoret valgte feil brev da innleveringen av den avdelte søknad ble rapportert til søkerens utenlandske fullmektig, slik at den utenlandske fullmektigen kom til å tro at den norske fullmektigen overvåket betaling av årsavgifter, samtidig som det i den norske fullmektigens datasystem var oppført at det utenlandske fullmektigkontoret overvåket forfallet av årsavgifter selv. Etter Annen avdelings syn kunne en menneskelig feil med hensyn til utsendelse av et brev isolert sett anses som en slik enkeltstående feil som kunne lede til oppreisning. Imidlertid etterlater hendelsesforløpet i nærværende sak samlet sett et inntrykk av at kontrollrutinene for overvåkning av årsavgifter og samordning mellom fullmektigkontorene ikke har vært tilstrekkelig betryggende. Det synes som at ingen av fullmektigene har oppdaget at den andre ikke overvåket forfall av betaling av årsavgifter. På denne bakgrunn heller utvalget til den oppfatning at man ikke har hatt på plass tilstrekkelig gode rutiner for overvåkning av frister og for samordning mellom den norske og utenlandske fullmektigen. Utvalget vil med dette gi Dem anledning til å uttale Dem om ovenstående innen mandag den 14. juni Det må påregnes at saken kan bli tatt opp til avgjørelse uten ytterligere tilskriving ved svarfristens utløp." I svarbrev av 10. juni 2010 uttaler søkers fullmektig: "Jeg viser til uttalelse etter foreløpig behandling i Annen avdelings utvalg datert 13. april 2010, hvor den foreløpige konklusjon er at Første avdelings avgjørelse må stadfestes. Slik jeg leser uttalelsen mener Annen avdeling at det ikke er godtgjort at vi har tilstrekkelige kontrollrutiner og at det ikke er godtgjort at samordningen mellom patentkontorene har vært tilstrekkelig betryggende til at oppreisning kan meddeles. Våre rutiner for årsavgifter Generelt kan jeg si at vårt kontor har valgt ikke å håndtere årsavgifter og frister forbundet med årsavgifter selv. Et unntak fra dette er at vi rutinemessig innbetaler forfalte årsavgifter ved innlevering av avdelte søknader, og fra sak til sak betaler årsavgifter som forfaller til

8 Annen avd. sak nr betaling innen en gitt periode fra innlevering. Etter avtale med vår årsavgiftstjeneste, se nedenfor, betales årsavgifter som forfaller innen fire måneder etter innlevering av søknad av oss. Dette gjøres for å sikre at betalingsformidler har god tid til å gjøre de praktiske arrangementer for betaling og kvalitetssikre dette. Vi benytter Patrafee AB for overvåkning og betaling av årsavgifter, og melder alle våre patentsaker inn for registrering hos dem, med unntak av når vi enten har fått spesielle instruksjoner i en sak, eller generelle instruksjoner fra søker eller deres agent om at de håndterer årsavgifter via andre kanaler. I tillegg kan vi fra tid til annen få instruksjoner fra sak til sak om å betale en enkelt årsavgift, i saker hvor agenter eller søkere selv har ansvaret for dette, men ikke har fått etablert den nødvendige rutinen i saken. Dersom det ansees nødvendig kan det fremskaffes en erklæring / forklaring fra Rut Tostrup Anderson for å få bekreftet saken fra henne. Hva angår den aktuelle agent i denne sak, Kutzenberger & Wolf, som vi har hatt et langt samarbeid med, tilhører de den gruppen agenter som tar ansvaret for årsavgifter selv / gjennom egen årsavgiftsagent. Etter at vi hadde registrert saker vi fikk fra dem hos Patrafee, for deretter å få kontraordre og så melde saken ut igjen, avklarte vi i 2004 eller 2005 med dem at vi for fremtiden regnet med at de hadde ansvar for årsavgiftbetalingen og at vi således ikke ville melde sakene inn for overvåkning hos Patrafee. Vi har derfor registrert denne agenten under det som i vårt saksbehandlingssystem kalles Service level : No renewal. Saker for en kunde som er registrert med No renewal tilsendes den nødvendige informasjon om forfall etc., men vi melder ikke fra til Patrafee AB. Dette servicenivå kan endres spesifikt på sak ved instruksjon fra agent. I den enkelte sak blir det i vårt saksbehandlingssystem Patricia i posten Årsavgiftinstans så angitt Selv, noe som forteller den som åpner saken at agent / søker selv har ansvaret for dette. For kunder som bruker Patrafee angis her Patrafee samt dato for oversendelse av registreringsdata til Patrafee. Ved mottak av varsler fra Patentstyret om start for årsavgiftsbetaling samt varsler etter manglende betaling av slike, oversendes disse til Patrafee AB der vi har registrert saken hos dem, og til søker eller agent i saker som er registrert med no renewal. Vårt ansvar er i så måte avgrenset til dette. Rutine ved innlevering av nye søknader Ved innlevering av en ny patentsøknad (her avdelt søknad), ble det på den tiden sendt en enkel innleveringsrapport samme dag som søknaden ble innlevert. Denne enkle rapporten var i sin tid en nødvendighet grunnet Patentstyrets sene utsendelse av innleveringskvitteringer. Fullstendig rapport for innlevering ble så sendt sammen med faktura, etter at innleveringskvittering fra Patentstyret var mottatt. Vi har to forskjellige standardbrev for fullstendig rapportering av innlevering av søknad. Et brev til kunder hvor vi ikke har avklart ansvaret for årsavgiftsbetaling og hvor vi opplyser at saken blir sendt til registrering hos Patrafee og klargjør rutinene i så måte, og et andre brev til kunder i kategorien no renewal, hvor vi angir alle nødvendige saksdata, inkludert forfall for neste årsavgift, og klart angir at vi har notert at søker / agent har ansvar for overvåkning og betaling av årsavgiftene. Disse to brevene er igjen koplet til de frister som er generert i vårt saksbehandlingssystem, Patricia, for rapportering av innlevering. Det at brevene er koplet

9 Annen avd. sak nr til en frist betyr at disse kommer opp som foreslåtte brev for den som skal generere denne rapporten. Bibliografiske data fylles da ut i brevet ut fra registreringene i Patricia. Etter utført rapportering kvitteres fristen ut og brev sendes på vanlig måte. Saksfremstilling Saksfremstillingen i min klage av 5. januar 2010 er i hovedsak dekkende, men jeg føler det likevel riktig å utdype denne noe. Våre rutiner som er angitt ovenfor ble fulgt på alle punkt, bortsett fra ett, nemlig at det ved endelig rapportering av innlevering etter mottak av innleveringskvittering ble valgt feil brev. Det brevet som ble valgt var ikke et av de brevene som ligger i vår rutine å generere fra vårt saksbehandlingssystem, nemlig i dette tilfellet brevet til kunder i kategorien no renewal, eller saker hvor det under Årsavgiftinstans står angitt Selv. Ved å velge dette brevet ville vårt system automatisk ha fylt ut de bibliografiske opplysningene sammen med en standardtekst som forteller at vi har notert at kunden selv er ansvarlig for overvåkning og betaling av årsavgifter. Ved en feil, ble det stedet ble det som angitt i klagen valgt et blankt brev, hvor det fra Patricia kun settes inn adresse til mottaker, referanser og en overskrift som forteller hva dette angår. Utover dette må teksten skrives inn fra brev til brev. Dette er en brevmal vi benytter til forskjellige henvendelser til kunde i tilfeller hvor vi ikke har et eget standardbrev. Det som skulle vært en fullstendig rapport for innlevering ble da et oversendelsesbrev for kopi av søknad, innleveringskvittering samt faktura for arbeid og kostnader. Det ble derfor i dette brevet ikke klart påpekt at det var kunden som hadde ansvaret for årsavgifter, og det er denne feilen som er den klare årsak til at denne saken ikke havnet inn i årsavgiftsovervåkningen hos Kutzenberger & Wolf. Hva angår rutiner for samordning mellom fullmektigkontorer, eller fullmektigkontorer og søkere, og overvåkning av årsavgifter, foregår den enten ved at man har generelle instruksjoner, som gjelder alle saker dem imellom, eller spesielle instruksjoner som gjelder fra sak til sak. Det er da også vanlig at fristen for årsavgiftstart samt avklaring av hvem som har ansvaret formidles / bekreftes i det brev hvor innlevering rapporteres. Normalt er der ikke noe mer oppfølging av slike frister partene imellom. I dette tilfellet ble det av en erfaren sekretær med lang erfaring og god forståelse av slike frister og deres betydning, valgt feil brev, noe som igjen resulterte i at det ikke ble formidlet på hos oss foreskrevet måte om frist for betaling av årsavgift 8, samt at vi hadde notert oss at agenten, på vanlig måte for dem, var ansvarlig for den videre oppfølgingen og betalingen av denne. Den aktuelle sekretær var godt kjent med våre rutiner, rutiner hun hadde bidratt til utformingen av, og var godt kjent med hvordan den aktuelle oppgaven skulle utføres. Argumentasjon Jeg mener vi i våre rutiner, som angitt ovenfor, har lagt klare føringer for hvordan slike saker skal håndteres. Grunnen til at Rut Tostrup Andersson valgte feil brev i dette isolerte tilfellet kjenner jeg ikke til. For det første har hun nå gått over i pensjonistenes rekker og

10 Annen avd. sak nr bor i utlandet for tiden. For det andre vil jeg betvile om hun kan rekapitulere detaljene her tre år etter hendelsen. Norsk patentpraksis har i flere år vært hovedsakelig i samsvar EPC og EPO praksis i et flertall år, også før prioritetssøknaden i denne saken ble innlevert, selv om Norge ved innlevering av foreliggende søknad ikke var medlem i EPC. Jeg finner det derfor hensiktsmessig og riktig å henvise til praksis fra EPO. Jeg har ikke funnet noen helt parallelle saker, men vil likevel vise til følgende: The Annotated Eurpoean Patent Convention, editert av Derk Visser, 2008, side (om All due care ). J 0026/92 hvor det fastslås at den samme rigide standard for omhu ikke kan stilles overfor en assistent som for en profesjonell representant, og at assistenten kan få ansvar for å foreta rutineoppgaver under den forutsetning at assistenten er gitt skikkelig opplæring i dette. I J 0026/92 var rutinearbeidet det å klargjøre og innlevere en søknad i nasjonal fase, og hvor en oversettelse av søknaden ikke var lagt ved. Selv om dette er en annen oppgave enn å rapportere en innlevering, er oppgavene klart parallelle idet begge oppgaver er rutineoppgaver som kan og bør overlates til assistentpersonale. Rut Tostrup Andersson var vår mest erfarne assistent og var godt opplært i utførelse av slike rutineoppgaver. At hun gjorde en feil her, må tilskrives et isolert tilfelle, parallelt med det som er omtalt i denne avgjørelsen i EPO. J0032/90 hvor det også slås fast at en profesjonell representant kan delegere rutineoppgaver til en godt kvalifisert assistent, se pkt 3(2) under Reasons for Decision. Det fremgår også av pkt 3(3) at en feil som er gjort av en assistent ikke kan tillegges den profesjonelle representanten forutsatt at representanten har valgt riktig person for oppgaven, at personen er riktig instruert og er satt i stand til å utføre oppgaven. I foreliggende tilfelle synes det klart at den aktuelle assistent hos oss hadde de kvalifikasjoner og den erfaring som skulle til for å utføre oppgaven. Likeledes var instruksjonene på hva som skulle utføres klare i våre rutiner hvor den aktuelle rapportering skulle vært gjort i form av et standardbrev for oppgaven. Nettopp denne oppgaven skulle hun være meget kvalifisert for og vite godt hvordan den var forventet gjort, i og med at hun i sin tid hos oss rapporterte flere hundre slike innleveringer. T1081/96 hvor en innsiger fikk gjenopptatt innsigelsen selv om begrunnelsen for innsigelsen ikke var kommet inn i tide. Grunnen til at tidsfristen ikke ble overholdt var at en assistent hadde registrert denne fristen feil i innsigers fristsystem. Også her presiseres viktigheten av opplæring og kvalifikasjon til assistenten, men også at selv den beste assistent kan gjøre menneskelige feil. Se spesielt pkt i avgjørelsen. Slik vi ser dette, ligger den feil som førte til manglende betaling av årsavgiften i et avvik fra en klar, og av den aktuelle sekretær, godt kjent rutine, et avvik som ikke ble avslørt før en gjennomgang av saken og saksgangen i denne. Dette avviket resulterte i sin tid til tap av rettigheter, et tap som ikke står i forhold til den feil som ble begått. Jeg mener således at vi har godtgjort at årsaken til manglende betaling av årsavgift 8 i denne sak, en manglende betaling som førte til henleggelse av søknaden datert 15. juli 2008, skyldes en isolert hendelse her ved valg av feil brev og mangelfull rapportering til oppdragsgiver. Da dette var en isolerte hendelse, som skjedde i strid med våre klare rutiner og som ble utført av en godt kvalifisert og erfaren sekretær som var godt kjent med disse rutinene,

11 Annen avd. sak nr mener jeg å ha godgjort at den aktuelle hendelse skyldes en feil som ifølge den ovenfor angitte praksis fra EPO kvalifiserer for oppreisning." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter patentloven 72 annet ledd kan en sak tas under behandling til tross for oversittelse av frist for betaling av årsavgift hvis det godtgjøres at det er utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Etter 2. avdelings praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det påvises tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. Annen avd. kj av 23. april 2003 og Annen avd. kj av 12. oktober 2009 (PS ). Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at det finnes betryggende kontrollrutiner og at personalet er kjent med de relevante regler samt har fått tilfredsstillende opplæring. I nærværende sak har Første avdeling avslått begjæringen med den begrunnelse at det ikke var tilstrekkelig aktsomt av fullmektigen å la saken ligge og forvente nytt varsel fra Patentstyret etter mottak av det feilaktige varselet 3. september I klagen er det imidlertid opplyst at det ikke var dette forhold som var årsaken til fristoversittelsen. Det er opplyst at årsaken var at en underordnet ansatt hos det norske fullmektigkontoret valgte feil brev da innleveringen av den avdelte søknad ble rapportert til søkerens utenlandske fullmektig, slik at den utenlandske fullmektigen kom til å tro at den norske fullmektigen sto for betaling av årsavgifter, samtidig som det i den norske fullmektigens datasystem var oppført at det utenlandske fullmektigkontoret skulle betale årsavgiftene. Med den utdyping av hendelsesforløpet som er gitt i klagen samt i søkerens brev 10. juni 2010, finner Annen avdeling det godtgjort at det i saken her dreier seg om en enkeltstående feil begått av en erfaren underordnet ansatt som var godt kjent med de gjeldende rutiner og med sine arbeidsoppgaver. Annen avdeling finner derfor at valget av feil brev ikke skyldtes svikt i fullmektigens rutiner, men er å anse som en slik menneskelig feil som reglene i patentloven 72 skal beskytte mot, og som derfor gir grunnlag for å ta saken behandling til tross for fristoversittelsen.

12 Annen avd. sak nr Etter dette må klagen gis medhold, og Første avdelings avgjørelse blir å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken tas under behandling. Kaja Veel Midtbø (sign.) Ole-Andreas Rognstad (sign.) Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8070 Patentsøknad nr. 20064759 Inndato: 2006.10.23 Prioritet: 2004.05.06 (DE 10 2004 022 844) Løpedag: 2005.04.13 PCT-nummer: PCT/EP05/03868 (2005.04.13) WIPO

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017 Klager: John R Moen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik har kommet

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009 Klager: Baker Hughes Incorporated Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024 Klager: Rottefella AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00067 Dato: 23. januar 2017 Klager: Representert ved: Polarcus DMCC Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/00082 Klager: Twister B.V. Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011 Klager: Genentech Inc. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 7. november 2016 16/00073 Klager: Kongsberg Defence & Aerospace AS Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 6. desember 2016 16/00060 Klager: GVA Consultants AB Representert ved: Valea AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010 Klager: Erling Pettersen IT Rådgivning Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00124 Dato: 25. januar 2017 Klager: Representert ved: Ferring BV Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 14. desember 2016 16/00062 Klager: Biosynthec Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006 Klager: Companybook AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 From: Post To: mottak@universitetsforlaget.no Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 Attachments: Avgjørelse 1600069.pdf Vennlig hilsen Klagenemnda for industrielle rettigheter Lilly Eikeland Wedøe kontorleder

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8150 Søknad nr. 20091800 Inndato: 2009.05.06 Løpedag: 2007.10.29 Prioritet: 2006.11.03 (IT MI06A002105) PCT-nr. PCT/EP2007/009448 WIPO publ.nr. WO/2008/052759

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011 Klager: Philip Morris Products S.A. Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8099 Patentsøknad nr. 20093304 Søknadsdato: 2009.11.09 PCT-nummer: PCT/US2007/88816 WIPO publ. nr. WO/2008/083154 (2007.12.26) Løpedag: 2007.12.26 Prioritet:

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026 Klager: Invacare International Sàrl Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7834 Patentsøknad nr. 2007 3482 WIPO publ.nr.: WO/06/070930 PCT-nummer: PCT/JP05/024254 Søker: Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo, Japan Fullmektig: Onsagers

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006 Klager: Abbex AB Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8205 EP-nummer: NO/EP1990755 Inndag / løpedag: 2008.04.30 Prioritet: 2007.05.11(DE 102007022065) Søker: Identec Solutions AG, Milleniumspark 2, 6890 Lustenau,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8120 Patentsøknad nr. 20075924 Søknadsdato: 2007.11.20 Løpedag: 2006.04.20 PCT-nummer: PCT/US2006/15535 WIPO publ. nr. WO/2006/113939 (2006.04.20) Søker: Landmark

Detaljer

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018 Klager: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Amund Grimstad har kommet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025 Klager: Dry Products AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag Hestnes og Amund Grimstad har kommet frem

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035 Klager: Jon Aadland Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne har kommet frem til

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007 Klager: Einar Lied og Olav Høstmælingen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8095 Patent nr. 325145 Patentsøknad nr. 20061301 Inndag: 2006.03.22 Løpedag: 2006.03.22 Oppfinnere: Jon Snesrud, Rasta, Jens Andersen, Drammen, og Kaj Larsson,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7833 Patentsøknad nr. 2007 3969 WIPO publ.nr.: WO/06/073939 PCT-nummer: PCT/US05/047067 Søker: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japan Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018 Klager: Gilead Sciences Inc. Representert ved: Tandberg Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7823 Patent nr. 301 677 Patentsøknad nr. 1994 3098 Søker: Hans Magnus Kleppa, Heggedal Annen avdelings avgjørelse av 23. oktober 2008 Foreliggende sak gjelder

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7491 Patentsøknad nr. 2003 1054 PCT-nummer: PCT/US01/24348 Søkere/oppfinnere: Wim-Van Schooten, Sunnyvale, California, USA Roland Buelow, Palo Alto, California,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 PAT 13/003

AVGJØRELSE 12. juni 2014 PAT 13/003 AVGJØRELSE 12. juni 2014 PAT 13/003 Klager: Armaments Corporation of South Africa Limited Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7977 Patentsøknad nr. 2007 5535 PCT-nummer: PCT/SE06/00502 WIPO publ. nr. WO/06/118517 Søker: Alfa Laval Corporate AB, P. O. Box 73, 22100 Lund, Sverige Fullmektig:

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8175 Søknad nr. 20050309 Inndag: 2005.01.19 Løpedag: 2003.06.20 Prioritet: 2002.06.20 (DK 20020095 og US389879) PCT-nr. PCT/DK2003/00423 (2003.06.20) WIPO publ.nr.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1)

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.06.18 13:19:00 Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 332673 Søknadsnummer 20084921 Frekvensomformer

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7939 Patentsøknad nr. 2007 6030 PCT-nummer: PCT/US05/008204 WIPO publ. nr. WO/06/098722 Søker: REC Silicon Inc., Moses Lake, Washington, USA Fullmektig: Acapo

Detaljer

Inaktiv Patent opphevet Opphevet etter innsigelse (sjekk også detaljer i saken)

Inaktiv Patent opphevet Opphevet etter innsigelse (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.01.14 11:49:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330271 Mobil betaling Søknadsnummer 20100308 Inngitt

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7783 Patentsøknad nr. 2003 2945 Søker: Microsoft Corp., Redmond, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.21 11:51:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 334886 Søknadsnummer 20090381 Inngitt

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV Død informasjon om 1 års karens forsikringsbevis sendt - FAL 11-1, 11-2 og 19-10. Forsikrede og hennes ektefelle ble automatisk innmeldt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8181 (se tidl. sak nr. 8017) Patentsøknad nr. 20075976 (avdelt) Inndag: 2007.11.22 Løpedag: 2001.09.28 Stamsøknad: 20014722 (Pat. nr. 325151) Inndato stamsøknad:

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8019 Patentsøknad nr. 2008 4570 Inndag: 2008.10.31 Løpedag: 2006.10.27 Prioritet: 2005.10.28 (ZA/05/10473) PCT-nummer: PCT/IB06/03022 WIPO Publ.nr.: WO/07/049139

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8073 Patentsøknad nr. 19985269 Stamsøknad for: 20045378 (2004.12.09) Søknadsdato: 1998.11.11 Prioritet: 1996.05.14 (DK 168/96), 1996.05.24 (DK 180/96), 1996.06.28

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 22. oktober 2010

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 22. oktober 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7971 Patentsøknad nr. 2008 2797 PCT-nummer: PCT/AU06/001737 WIPO publ. nr. WO/07/056823 Søker: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation,

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7174 Patentsøknad nr. 1999 6373 PCT-nummer: PCT/US98/10318 Søkere: Biotechnology Research and Development Corporation, IL, USA U.S. Department of Agriculture,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-81 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer