Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknad nr Inndato: Løpedag: Prioritet: (IT MI06A002105) PCT-nr. PCT/EP2007/ WIPO publ.nr. WO/2008/ ( ) Søker: ENI SpA, Piazzale Enrico Mattei, 1, Roma, Italia Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. januar 2011, hvorved innkommet begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble avslått. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 8 femte ledd og 41, jf. avgiftsforskriftens 30 første og tredje ledd. Søknaden om patent ble innlevert til Patentstyret den 6. mai 2009, og har datoen 29. oktober 2007 som løpedag, som er den internasjonale patentsøknadens inngivelsesdag. Ordinær frist for betaling av avgift for avgiftsår utløp den 30. oktober 2009, og siste frist for innbetaling av årsavgiften med det lovbestemte forsinkelsestillegg utløp den 30. april Grunnavgift og granskingsavgift er rettidig innbetalt den 12. juni 2009.

2 Annen avd. sak nr Den 12. august 2009 sender Patentstyret påminnelsesbrev til søkers fullmektig, med informasjon om forfallsdato for årsavgift, samt informasjon om beregningen de senere forfallsdatoer for innbetaling av årsavgifter. Avgift for avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved ordinært forfall den 30. oktober Ved Patentstyrets brev av 15. januar 2010 ble søkers fullmektig orientert om at ordinær frist for innbetaling av avgift for avgiftsår med utløp 30. oktober 2009 er blitt oversittet. Fullmektigen er i brevet samtidig orientert om at årsavgift likevel kan innbetales innen seks måneder etter ordinært forfall [i dette frem til og med den 30. april 2010], mot at det innbetales en 20 % tilleggsavgift, jf. avgiftsforskriftens 30 tredje ledd. Avgift for avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp den 30. april 2010, hverken med eller uten det lovbestemte forsinkelsestillegg. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 25. mai 2010 ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på at nærværende søknad er besluttet henlagt med virkning fra 30. oktober 2009, med bakgrunn i manglende innbetaling av nevnte årsavgift, med forsinkelsestillegg, innen respittfristens utløp den 30. april 2010, jf. patentlovens 15 fjerde ledd, og uten mulighet for gjenopptagelse. I nevnte brev er søkers fullmektig gjort oppmerksom på muligheten til å begjære at søknaden tas under behandling til tross for oversittelse av betalingsfristen, dersom vilkårene etter patentlovens 72 er oppfylt, samt orientert om muligheten for å bringe beslutningen om henleggelse av patentsøknaden inn for Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 26. Fra brevet av 25. mai 2010 hitsettes: "Henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd 1 Fristen til å betale årsavgiften etter patentloven 41 tredje ledd med 20 % forhøyelse utløp uten at avgift er innkommet, se avgiftsforskriften 22 tredje ledd.

3 Annen avd. sak nr Patentsøknaden er derfor i samsvar med patentloven 15 fjerde ledd blitt henlagt med virkning fra Behandlingen av en søknad som er henlagt av denne grunn kan ikke gjenopptas. Unntaksvis kan søknaden likevel tas under fortsatt behandling (oppreisning) etter oversittelse av en frist, såfremt søkeren godtgjør at det har vært utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Om adgang til å begjære at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen 1, se patentloven 72 første og annet ledd. Har du spørsmål om dette ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf Ta kontakt med Patentstyret dersom du er uenig i at betalingsfristen i dette tilfellet er oversittet. Avgjørelsen om å henlegge søknaden, kan videre påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Henlagte søknader som er allment tilgjengelig vil kunngjøres i Norsk Patenttidende. Norsk Patenttidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside [ Fotnote 1: Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets 2. avdeling, jf patentloven 26 første ledd. Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag meddelelse om avgjørelsen ble sendt til søkeren. Det skal betales fast avgift, som vil bli fakturert etter mottak av klagen, med frist angitt på fakturaen. I motsatt fall skal klagen ikke bli opptatt til behandling, jf patentloven 27, første ledd. Se også avgiftsforskriften 2 og 21. ]." Søkers foreløpige begjæring om at søknaden skal tas under behandling til tross for oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for avgiftsår (begjæring om oppreisning) innkom til Patentstyret den 30. juni I begjæringen uttaler søkers fullmektig: "Fristoversittelse betaling av årsavgifter Herved fremsettes Begjæring om at saken tas under behandling (Oppreisning) (PL 72, annet ledd). Nevnte søknad ble videreført i Norge , med løpedag (internasjonal innleveringsdag) Ordinær frist for betaling av årsavgift var følgelig årsavgift ikke betalt innen den ordinære frist, og heller ikke innen den forlengede frist, Den unnlatte betaling skyldes uheldige omstendigheter som vil bli redegjort for i nærmere begrunnelse for begjæringen. Vi ble oppmerksom på den manglende betaling av årsavgifter i og med Styrets melding om henleggelse, datert , mottatt , og denne begjæring innleveres innen fristen på 2 mnd. fastsatt i PL 72.

4 Annen avd. sak nr årsvgift, inkl. 20 % tillegg, i alt kr. 1980,-, blir overført pr. nettbank i dag. For innlevering av en nærmere begrunnelse anmodes om en frist på 2 mnd. fra " Avgift for avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 30. juni Den 16. juli 2010 innkommer følgende tilleggsuttalelse fra søkers fullmektig: "Fristoversittelse betaling av årsavgifter I vår skrivelse datert forekommer en alvorlig feil, ved at vi på grunn av en skrivefeil ber om frist regnet fra Denne datoen er datoen for henleggelsen. Ifølge PL 72 har vi en frist på 2 mnd. fra denne datoen. Det vi skulle ha anmodet om, og som vi herved gjør, var å anmode om en ekstra frist på 2 mnd. regnet fra , dvs. til Vi ber om en bekreftelse av at denne fristen er innvilget, idet vi viser til fra Karine Mathisen datert " Ved Patentstyrets brev av 20. juli 2010 ble fullmektigen innvilget frist til den 25. september 2010 med å sende inn en nærmere begrunnelse av begjæringen. Den 5. august 2010 innkommer følgende uttalelse fra søkers fullmektig: "Patentjuridisk seksjon Begjæring om at saken tas under behandling (Oppreisning), PL 72. Nærmere begrunnelse Vi viser til begjæring datert og til fristforlengelse gitt i Styrets brev av Bakgrunnsopplysninger. Søknaden er en videreføring av PCT-søknad PCT/EP2007/ Søknaden ble videreført etter oppdrag fra det italienske patentbyrået Barzanö & Zanardo Milano S.p.A., idet følgende kalt Barzanö.

5 Annen avd. sak nr På videreføringstidspunktet hadde det forløpt omtrent 18 mnd. fra den internasjonale innleveringsdatoen, som også utgjør løpedag i Norge. Ifølge norsk regelverk skal som kjent akkumulerte årsavgifter for år normalt betales innen 2 år fra løpedagen (unntak når det ikke er krevet prioritet), og ved videreføringen gjensto således nesten 6 mnd. av fristen ( ) for å betale disse avgifter. Vi har mottatt mange slike oppdrag fra Barzanö. I noen tilfeller har vi blitt instruert om å besørge betaling av årsavgift i selve ordrebrevet, og i noen tilfeller har vi blitt instruert om slik betaling i separat brev mottatt kort tid etter ordrebrevet. Disse instruksjoner har vi mottatt for hvert oppdrag om videreføring av PCT-søknader, og det har ikke tidligere skjedd noen oversittelse av fristen. Det har heller ikke skjedd tidligere at eksplisitte instruksjoner fra Barzanö om betaling av årsavgiftene har blitt utelatt i slike oppdrag, men Barzanö har, som det fremgår, benyttet to forskjellige måter å gi instruksjonene på, nemlig enten i ordrebrev eller i etterfølgende brev. Nærmere opplysninger vedrørende denne sak I dette tilfellet inneholdt ordrebrevet ingen instruksjon vedrørende betaling av de akkumulerte årsavgifter, og vi mottok heller ikke noe senere brev om dette fra Barzanö. Ordrebrevet inneholdt en bemerkning som kanskje kunne ha vært oppfattet som en "implisitt" betalingsordre, nemlig "... we ask you to take the necessary action to obtain protection in your country...", men vi oppfattet dette kun som et oppdrag om å videreføre søknaden i Norge og ikke som et oppdrag om også å betale årsavgift At bemerkningen også skulle gjelde årsavgifter, ville avvike fra tidligere praksis fra Barzanös side, idet beskjed fra Barzanö om å betale disse årsavgifter, som nevnt, har vært gitt eksplisitt i hvert enkelt tilfelle, og vi kan ikke se at vi skulle oppfatte nevnte sitat som annet enn å besørge videreføring. Barzanö innrømmer at instruksjoner om betaling av årsavgift ved en inkurie var blitt utelatt i ordrebrevet og at et separat brev om dette heller ikke hadde blitt sendt. Barzanö forklarer at et faxbrev som skulle instruere oss om å betale årsavgift ble klargjort for å sendes til oss i tilslutning til ordrebrevet, etter at Barzanö hadde oppdaget de manglende instruksjoner om årsavgiften i ordrebrevet. Imidlertid var faxoverføringen mislykket, og vi mottok følgelig ikke faxbrevet. Mottakelse av et slikt faxbrev ville ha vært i samsvar med tidligere prosedyre, slik vi har forklart innledningsvis. Denne feilen ble ikke oppdaget av en faxoperatør hos Barzanö, fordi faxmaskinen avga en misvisende senderapport som ikke ble oppfattet til å bety at faxbrevet ikke var blitt sendt. Det var selvsagt Barzanös intensjon at faxbrevet skulle sendes, og da dette ikke skjedde, må det ha skjedd en svikt hos en underordnet i firmaet. I vårt rapportbrev til Barzanö vedrørende videreføring av PCT-søknaden, sendt i mai 2009, ble det, på bakgrunn av de manglende instruksjoner om betaling av årsavgiften, påpekt at årsavgift forfalt til betaling i oktober Imidlertid skjedde også en feil hos oss. I vårt datasystem PROPAT, som benyttes for å gi oversikt over hendelser og instruksjoner i hvert enkelt mottatt oppdrag, og som gir automatisk varsling av innlagte frister, ble det i denne sak ved en inkurie innsatt en kode vedrørende betaling av årsavgift som viste at betalingen skulle besørges av "andre";dvs. at betalingen ikke var vårt ansvar. Denne koden skulle bare ha vært innsatt etter spesifikk beskjed fra Barzanö, men ble av uforståelige grunner innsatt av en sekretær til tross for de manglende instruksjoner fra Barzanö, noe som strider mot våre interne instrukser.

6 Annen avd. sak nr I tiden for videreføringen i mai 2009 var det kun erfarne sekretærer som hadde myndighet til å innføre og endre instruksjoner i PROPAT. Ingen andre i vårt firma, inkl. våre saksbehandlere (1 advokat, 4 ingeniører) skal kunne gjøre noe annet enn å se innholdet i PROPAT. Deres egne adkomstkoder gir ikke mulighet for endringer i PROPAT. Den feilaktige koden må derfor absolutt antas å ha blitt innsatt av en av disse sekretærer. Andre i firmaet er riktignok ikke fysisk utelukket fra å endre PROPAT, men slik endring forutsetter kjennskap til adkomstkoden til en av de nevnte sekretærer, og det er i praksis utenkelig at andre enn de nevnte sekretærer ville endre PROPAT. Alle ansatte er instruert om at bare de nevnte sekretærer har myndighet til å endre PROPAT, og endring i PROPAT foretatt av andre enn de nevnte sekretærer ville være et alvorlig brudd på våre interne instrukser. Det er umulig å finne ut hvilken sekretær som har innført den feilaktige koden. Koden i PROPAT som skulle innebære at vårt firma ikke hadde ansvaret for betaling av årsavgift innen , førte til at vi ikke betalte årsavgiften. Våre sekretærer regnet med at årsavgiften ville bli betalt av "andre", slik koden i PROPAT viste. Med "andre" menes her enhver instans som kan besørge betaling av årsavgiften, dvs. søkerne selv, søkernes utenlandske fullmektig, eller, et profesjonelt "betalingsbyrå" slik som CPA, Dennemeyer o.l.. Styrets varsel om manglende betaling av årsavgift innen oktober 2009 ble av samme grunn ikke rapportert til Barzanö. Vår praksis har vært at enhver befatning med årsavgift ligger utenfor vårt ansvar når "andre" har overtatt dette ansvaret. Først da vi mottok Styrets brev om endelig henleggelse, datert , ante vi at en misforståelse mellom Barzanö og vårt firma hadde oppstått. Vi regnet med som opplagt at søknaden var ment å skulle opprettholdes, noe som Barzanö har bekreftet. Barzanö må ha trodd at de hadde sendt adakvate instruksjoner vedrørende betalingen av årsavgift, mens vi hadde gått ut ifra at "andre" skulle besørge betalingen. Våre bemerkninger og vurdering av saksforholdet Ordrebrevet fra Barzanö og manglende instruksjoner fra Barzanö vedrørende årsavgift er en avvikelse fra tidligere ordrer fra samme firma, men vi trodde at en evt. misforståelse vedr. årsavgiftene ville unngås ved vår påpekning i vårt rapportbrev. Etter som vi ikke mottok instruksjoner om betaling av årsavgiften, har vår sekretær ved en feil lagt inn koden i PROPAT som viste at Barzanö ville ordne dette uten vår hjelp. En sterkt medvirkende årsak til den unnlatte betaling er selvsagt den feilaktige koden i PROPAT, som må ha blitt lagt inn av en underordnet (sekretær), basert på en uforklarlig feilvurdering av situasjonen eller som en følge av et hendelig uhell. Barzanö trodde, på sin side, at nevnte faxbrev, som ikke var blitt sendt og som instruerte oss om å besørge betaling, var blitt sendt i tilslutning til ordrebrevet. At senderapport fra faxmaskinen hos Barzanö var blitt mistolket må etter vårt skjønn ses på som en menneskelig feil begått av en underordnet. Vår konklusjon

7 Annen avd. sak nr Det inntrufne er etter vårt skjønn et særdeles uheldig sammenfall av hendelser, som førte til endelig henleggelse av søknaden til tross for Barzanös intensjoner om å opprettholde søknaden, og til tross for vår varsling i rapportbrevet. Dette skyldes ikke noen systemsvikt eller manglende instrukser fra ledelsen hos Barzanö eller i vårt firma. Det inntrufne bør ses på som hendelige uhell som ikke på noen måte skyldes manglende omhu, men som snarere bør tilskrives sammenfallende, uheldige omstendigheter hos Barzanö og hos oss, og som firmaenes ledelse ikke hadde noen mulighet til å forhindre eller gripe inn i. Vi anmoder derfor om, med henvisning til PL 72, at saken blir tatt under behandling til tross for den manglende betaling av årsavgift innen respittfristen årsavgift, inkl. 20 % tillegg, ble betalt innen 2-mnd.-fristen angitt i PL 72. Vi står selvsagt til tjeneste dersom Styret ønsker flere opplysninger eller dokumentasjon i saken." Det lovbestemte gebyr (avgift) for behandling av begjæring om at søknad tas under behandling til tross for fristoversittelse er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 10. januar 2011, innen utløpet av betalingsfristen i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura. Avgift for 4. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 4. oktober 2010, innen ordinært forfall den 31. oktober * * * Søkers fullmektig har i oppreisningsbegjæringen av 30. juni 2010 uttalt at man ble oppmerksom på fristoversittelsen ved mottak av Patentstyrets brev datert 25. mai 2010 den 28. mai Patentstyrets Første avdeling har lagt denne opplysning til grunn ved sin behandling og avgjørelse av oppreisningsbegjæringen, som ble ansett innlevert innen utløpet av fristene i patentloven 72. * * * Fra Første avdelings avgjørelse av 18. januar 2011 hitsettes: "Vurderinger: Spørsmålet i saken er hvorvidt søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72.

8 Annen avd. sak nr Søkers fullmektigs anførsler: Søknaden er en videreføring av PCT-søknad PCT/EP2007/ Søknaden ble videreført etter oppdrag fra det italienske patentbyrået Barzano og Zanardo Milano S.p.A, idet følgende kalt Barzano. På videreføringstidspunktet hadde det forløpt omtrent 18 måneder fra den internasjonale innleveringsdatoen, som også utgjør løpedag for Norge. I følge norsk regelverk skal som kjent akkumulerte årsavgifter for avgiftsår normalt betales innen 2 år fra løpedagen (unntak når det ikke er krevet prioritet), og ved videreføringen gjenstod således nesten 6 måneder av fristen ( ) for å betale disse avgifter. Fullmektigen har mottatt mange slike oppdrag fra Barzano. I noen tilfeller har fullmektigen blitt instruert om å besørge betaling av årsavgift i selve ordrebrevet, og i noen tilfeller har de blitt instruert om slik betaling i separat brev mottatt kort tid etter ordrebrevet. Disse instruksjoner har fullmektigen mottatt for hvert oppdrag om videreføring av PCTsøknader, og det har ikke tidligere skjedd noen oversittelse av fristen. Det har heller ikke skjedd tidligere at eksplisitte instruksjoner fra Barzano om betaling av årsavgiftene har blitt utelatt i slike oppdrag, men Barzano har, som det fremgår, benyttet to forskjellige måter å gi instruksjonene på, nemlig enten i ordrebrev eller i etterfølgende brev. I dette tilfellet inneholdt ordrebrevet ingen instruksjon verdrørende betaling av de akkumulerte årsavgifter, og fullmektigen mottok heller ikke noe senere brev om dette fra Barzano. Ordrebrevet inneholdt en bemerkning som kanskje kunne ha vært oppfattet som en implisitt betalingsordre, nemlig... we ask you to take the necessary action to obtain protection in you country.., men fullmektigen oppfattet dette kun som et oppdrag om å videreføre søknaden i Norge og ikke som et oppdrag om også å betale årsavgift. At bemerkningen også skulle gjelde årsavgifter, ville avvike fra tidligere praksis fra Barzanos side, idet beskjed fra Barzano om å betale disse årsavgifter, som nevnt, har vært gitt eksplisitt i hvert enkelt tilfelle, og fullmektigen kan ikke se at de skulle oppfatte nevnte sitat som annet enn å besørge videreføring. Barzano innrømmer at instruksjoner om betaling av årsavgift ved en inkurie var blitt utelatt i ordrebrevet og at et separat brev om dette heller ikke hadde blitt sendt. Barzano forklarer at et faxbrev som skulle instruere fullmektig om å betale årsavgift ble klargjort for å sendes til fullmektig i tilslutning til ordrebrevet, etter at Barzano hadde oppdaget de manglende instruksjoner om årsavgiften i ordrebrevet. Imidlertid var faxoverføringen mislykket, og fullmektigen mottok følgelig ikke faxbrevet. Mottakelse av et slikt faxbrev ville ha vært i samsvar med tidligere prosedyre, slik fullmektigen har forklart innledningsvis. Denne feilen ble ikke oppdaget av en faxoperatør hos Barzano, fordi faxmaskinen avga en misvisende senderapport som ikke ble oppfattet til å bety at faxbrevet ikke var blitt sendt. Det var selvsagt Barzanos intensjon at faxbrevet skulle sendes, og da dette ikke skjedde, må det ha skjedd en svikt hos en underordnet i firmaet. I fullmektigens rapportbrev til Barzano vedrørende videreføring av PCT-søknaden, sendt i mai 2009, ble det, på bakgrunn av de manglende instruksjoner om betaling av årsavgiften, påpekt at 1. 3.årsavgift forfalt til betaling i oktober Imidlertid skjedde det også en feil hos fullmektigen. I deres datasystem PROPAT, som benyttes for å gi oversikt over hendelser og instruksjoner i hvert enkelt mottatt oppdrag, og som gir automatisk varsling av innlagte frister, ble det i denne sak ved en inkurie innsatt en kode vedrørende betaling av avgiftsår som viste at betalingen skulle besørges av

9 Annen avd. sak nr andre ; dvs. at betalingen ikke var fullmektigens ansvar. Denne koden skulle bare ha vært innsatt etter spesifikk beskjed fra Barzano, men ble av uforståelige grunner innsatt av en sekretær hos fullmektigen til tross for de manglende instruksjoner fra Barzano, noe som strider mot fullmektigens interne instrukser. Det er umulig å finne ut hvilken sekretær som har innført den feilaktige koden. Koden i PROPAT som skulle innebære at fullmektigen ikke hadde ansvaret for betaling av årsavgift innen , førte til at fullmektigen ikke betalte årsavgiften. Fullmektigens sekretærer regnet med at årsavgiften ville bli betalt av andre, slik koden i PROPAT viste. Med andre menes her enhver instans som kan besørge betaling av årsavgiften dvs. søkerne selv, søkernes utenlandske fullmektig, eller et profesjonelt betalingsbyrå slik som CPA. Patentstyrets varsel av om manglende betaling av årsavgift innen oktober 2009 ble av samme grunn ikke rapportert til Barzano. Fullmektigens praksis har vært at enhver befatning med årsavgift ligger utenfor deres ansvar når andre har overtatt dette ansvaret. Først da fullmektigen mottok Patentstyrets brev om endelig henleggelse, datert , ante fullmektigen at en misforståelse mellom Barzano og dem hadde oppstått. Fullmektigen regnet det som opplagt at søknaden var ment å skulle opprettholdes, noe som Barzano hadde bekreftet. Barzano må ha trodd at de hadde sendt adekvate instruksjoner vedrørende betalingen av årsavgift, mens fullmektigen hadde gått ut ifra at andre skulle besørge betalingen. Ordrebrevet fra Barzano og manglende instruksjoner fra Barzano vedrørende avgift er en avvikelse fra tidligere ordrer fra samme firma, men fullmektigen trodde at en evt. misforståelse vedrørende årsavgiftene ville unngås ved fullmektigens påpekning i rapportbrevet. Ettersom fullmektigen ikke mottok instruksjoner om betaling av årsavgiften, har sekretæren ved en feil lagt inn koden i PROPAT som viste at Barzano ville ordne dette uten deres hjelp. En sterkt medvirkende årsak til den unnlatte betaling er selvsagt den feilaktige koden i PROPAT, som må ha blitt lagt inn av en underordnet ansatt basert på en uforklarlig feilvurdering av situasjonen eller som en følge av et hendelig uhell. Barzano trodde på sin side, at nevnte faxbrev, som ikke var blitt sendt og som instruerte fullmektig om å besørge betaling, var blitt sendt i tilslutning til ordrebrevet. At senderapport fra faxmaskinen hos Barzano var blitt mistolket må etter fullmektigens skjønn ses på som en menneskelig feil begått av en underordnet ansatt. Det inntrufne er etter fullmektigens skjønn et særdeles uheldig sammentreff av hendelser, som førte til endelig henleggelse av søknaden til tross for Barzanos intensjoner om å opprettholde søknaden, og til tross for fullmektigens varsling i rapportbrevet. Dette skyldes ikke noen systemsvikt eller manglende instrukser fra ledelsen hos Barzano eller i fullmektigens firma. Det inntrufne bør ses på som hendelige uhell som ikke på noen måte skyldes manglende omhu, men som snarere bør tilskrives sammenfallende, uheldige omstendigheter hos Barzano og hos fullmektigen, og som firmaenes ledelse ikke hadde noen mulighet til å forhindre eller gripe inn i. Patentstyret uttaler:

10 Annen avd. sak nr Patentstyret forstår det slik at fristoversittelsen skyldes to forhold. For det første at ordrebrevet fra søkers italienske fullmektig ved en inkurie ikke inneholdt instruks om å betale årsavgift, og at en etterfølgende instruks som ble sendt ikke kom frem til søkers norske fullmektig pga en mislykket faxoverføring. For det andre at en underordnet ansatt hos søkers norske fullmektig, uvisst hvem og hvorfor, merket av i fristovervåkningssystemet at andre skulle ta seg av saken. På grunn av denne feilen, reagerte ikke den norske fullmektigen, da de mottok varselbrev fra Patentstyret om manglende betaling. Søkers norske fullmektig viser til et rapportbrev, sendt i mai 2009, der søkers italienske fullmektig varsles om ordinær frist for betaling Patentstyret kan ikke se at dette brevet er av betydning for vurderingen av om det er utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. I lovens forarbeider er det fremholdt at "spørsmålet om oppreisning skal gis, skal avgjøres etter en streng aktsomhetsnorm" (Ot. prp. nr. 32 ( ) s. 41). Patentstyret har i sin praksis tilpasset aktsomhetsnormen i overensstemmelse med praksis fra EPO. I følge Annen Avdelings kj identifiseres søker med søkers fullmektig. Søknaden kan bare tas under behandling dersom både søkeren og hans fullmektig har utvist den nødvendige omhu. Når det gjelder det første forholdet legger Patentstyret til grunn at faxmaskinen hos søkers italienske fullmektig avga en senderapport som var misvisende, og at søkers italienske fullmektig ikke kan lastes for dette. Patentstyret ønsker likevel å påpeke at det er viktig å ha trygge rutiner ved sending av fax, da det erfaringsmessig kan oppstå feil etter utsending av fax. Når det gjelder det andre forholdet finner Patentstyret at feilkodingen i fristovervåkingssystemet er å regne som en enkeltstående menneskelig feil. Denne feilen ville ikke ha vært avgjørende dersom søkers norske fullmektig hadde hatt betryggende rutiner ved mottak av brev fra Patentstyret med varsel om manglende betaling av årsavgift. Patentstyret kan imidlertid ikke se at slike betryggende rutiner foreligger. Å forholde seg passiv ved mottak av varselbrev kan ikke anses å være aktsomt. Søkers norske fullmektig kunne her med enkle midler ha kontaktet søkers italienske fullmektig for å formidle varselet og å bringe klarhet i ansvarsforholdene. Søkers norske fullmektig må være klar over at Patentstyret ikke sender varsel til flere parter. Et varselbrev er et incentiv om at noe ikke er som det skal. Dersom søkers norske fullmektig hadde kontaktet søkers italienske fullmektig, er det overveiende sannsynlig at feilen hadde blitt oppdaget, og at årsavgiften ville ha blitt betalt i tide. Patentstyret har etter dette kommet til at søknaden ikke skal tas under behandling. Søkers norske fullmektig har ikke utvist den nødvendige omhu. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen avslås."

11 Annen avd. sak nr Søkers foreløpige klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse, inneholdende begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for innsending av en nærmere begrunnelse av klagen, innkom rettidig den 16. mars I klagen uttaler søkerens fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av 18. januar 2011 vedrørende begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. På vegne av ENI S.p.A påklages herved avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling i henhold til Patentloven 75. Den fastsatte klageavgiften vil betales etter mottak av faktura fra Patentstyret. Vi ber om en frist for å inngi en nærmere begrunnelse av klagen." Ved Annen avdelings brev av 24. mars 2011 er søkers fullmektig meddelt frist til den 26. april 2011 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Det lovbestemte klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 26. april 2011, innen fakturafristens utløp, jf. avgiftsforskriftens 54 nr. 1. I den nærmere begrunnelsen av klagen, innkommet den 20. april 2011 og innen utløpet av den meddelte fristforlengelse, uttaler søkerens fullmektig: "Vi viser til brev fra Patentstyrets annen avdeling der det innvilges fristforlengelse til 26. april 2011 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Begrunnelsen med vedlegg innsendes i to eksemplarer, samt på e-post til Nærmere begrunnelse Innledningsvis ønsker vi å bemerke at patentsøknaden ble innlevert av ENI SpA, Italia med JK Thorsens Patentbureau AS som patentfullmektig. JK Thorsens Patentbureau AS ble inkorporert i Bryn Aarflot AS i oktober 2010, og fullmektigvervet ble da overtatt av Bryn Aarflot AS. Under Patentstyret uttaler i avgjørelsen konkluderes det med at patentsøkers italienske fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Dette gjelder det første forholdet vedrørende faxmaskinen.

12 Annen avd. sak nr Det er også funnet at det andre forholdet vedrørende feilkodingen i fristovervåkingssystemet utført av en sekretær hos den norske patentfullmektigen er å regne som en enkeltstående menneskelig feil. Det avgjørende for avslaget på begjæringen om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen, begrunnes i forholdet at den norske patentfullmektigen (som på denne tiden var JK Thorsens Patentbureau AS) ikke hadde betryggende rutiner ved mottak av brev fra Patentstyret med varsel om manglende betaling av årsavgift. Patentstyrets første avdeling anser at å forholde seg passivt ved mottak av varselbrev ikke kan anses som aktsomt. Det konkluderes derfor helt til slutt med at Søkers norske fullmektig har ikke utvist den nødvendige omhu.. Den følgende detaljerte redegjørelsen retter seg følgelig mot det konkrete forholdet for avslaget fra Patentstyrets første avdeling vedrørende de påståtte manglende rutiner for mottak av varsel om manglende betaling av årsavgift. Patentstyrets varsel av 15. januar 2010 om manglende betaling av årsavgift er kun en service overfor patentsøker/patenthaver. Det er påpekt i flere avgjørelser fra Patentstyrets Annen avdeling (se bl.a. Annen avdelings kjennelse 7823) at avgiftsbetaling hører under søkerens ansvarsområde og at patentmyndigheten ikke har plikt til å varsle søkeren om forhold som ligger innen for dennes ansvarsområde. Det er søkerens oppgave å overholde de frister loven setter. Søkere kan i alminnelighet ikke forventes å bli varslet av Patentstyret om hvilke handlinger som må foretas innen angjeldende frister, og at dette må gjelde selv om Patentstyret som en service overfor patentsøkere og patenthavere har etablert en praksis der det gis varsel om frister for avgiftsbetaling. Patentstyret har følgelig ikke en plikt til å sende slike varsel. I henhold til Annen avdelings kjennelse 8005 kan heller ikke patentsøker/patenthaver ha en berettiget forventning om å motta slike varsel, og ei heller ikke engang en berettiget forventning om å motta brev om endelig henleggelse av patentsøknaden innen utløpet av ettårsfristen i patentloven 72. I Annen avdelings kjennelse 8005 var saksforholdet at Patentstyret ikke hadde sendt varsel om manglende betaling, og at brevet om endelig henleggelse av patentsøknaden ble sendt ut etter utløpet av ettårsfristen etter patentloven 72. Med bakgrunn i Patentstyrets etablerte og upålitelige service vedrørende utsendelse av varselbrev har det derfor vært vanlig praksis i patentbransjen ikke å ha rutiner for oversendelse av slike varselbrev til patentsøker/patenthaver. Det anses for urimelig å skulle etablere detaljerte rutiner for noe som patentfullmektigen ikke kan ha noen forventninger om å motta i det hele tatt, og slett ikke ha noen forventning om å motta i tide. Etablering av betryggende rutiner er kostbart for fullmektigene, da alle slike rutiner må være redundante og dobbeltsjekkes av uavhengige personer. Patentfullmektiger håndterer et stort antall saker for et stort antall kunder. Etablering og drift av betryggende rutiner er derfor både kostbart og ressurskrevende for norske patentfullmektiger. Det er urimelig at norske patentfullmektiger pålegges store kostnader av Patentstyret vedrørende håndtering av slike varsler som fullmektigen ikke kan ha noen berettiget forventning verken om å få eller å få tide. Det vises til bekreftelse fra Tandbergs patentkontor om at de heller ikke har etablerte rutiner for utsendelse av slike varselbrev som det her er snakk om. Vi kan foreløpig bare

13 Annen avd. sak nr dokumentere Tandbergs patentkontor s rutiner med utskrift fra daglig leder Liv Ellinor Torp s e-post. En mer detaljert bekreftelse vil bli ettersendt over påske. Bilag 1 E-post fra Tandbergs patentkontor Patentstyrets egne rutiner for utsendelse av varselbrev kan overhodet ikke sies å være betryggende. Som noen av de nevnte sakene ovenfor viser, hender det at varsler ikke blir sendt ut overhodet, og heller ikke i tide. Fra andre fullmektigkontorer har vi også erfart at det skjer at utsendelse av varselbrev feilaktig også er sendt ut når årsavgiften allerede er betalt. Det anses følgelig urimelig at Patentstyret stiller krav om betryggende rutiner hos patentfullmektigen vedrørende forhold som Patentstyret selv ikke har betryggende rutiner for. Det anses spesielt urimelig at Patentstyret benytter dette forholdet som begrunnelse for at aktsomhetsnormen i patentloven 72 ikke er oppfylt. Det må eksistere et resiprositetsprinsipp mellom det Patentstyret forlanger av sine kunder i forhold til hva Patentstyret forlanger av seg selv. Vi anser det derfor som rimelig at Patentstyret ikke kan basere sin avgjørelse i denne sak på at varselet ikke ble formidlet til søkers italienske fullmektig. Som Patentstyret selv har påpekt i avgjørelsen har patentsøkers italienske fullmektig utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, og det andre forholdet vedrørende feilkodingen i fristovervåkingssystemet utført av en sekretær hos den norske patentfullmektigen er å regne som en enkeltstående menneskelig feil. Basert på det ovenstående anser vi at både patentsøker, patentsøkers italienske og norske fullmektig har utvist all den omhu som rimelig kan forventes, og følgelig anses å oppfylle aktsomhetsnormen i patentloven 72. På denne bakgrunn begjæres det om at Annen avdeling opphever Første avdelings avgjørelse og tar saken under behandling. Dersom flere opplysninger er nødvendig for å kunne ta en avgjørelse i saken, kan undertegnede gjerne kontaktes. [...] Vedlegg: Bilag 1 Bekreftelse på rutiner fra Tandbergs patentkontor." Fra det vedlagte bilag 1 uttalelse i e-post fra Liv-Ellinor Torp i Tandbergs Patentkontor AS, Oslo, til Merete Lehne, Bryn Aarflot AS, Oslo hitsettes: "Der hvor søker har gitt uttrykkelig beskjed om at de selv forestår betaling av årsavgifter, gjør vi ingenting. Vi gir imidlertid beskjed om at vi har strøket dem fra vårt årsavgiftsregister, og at vi således ikke vil betale fremtidige årsavgifter. I de tilfeller hvor dette er noe uklart, sender vi varselet."

14 Annen avd. sak nr Avgift for 5. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 4. oktober 2011, innen ordinært forfall den 31. oktober Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter patentlovens 72 annet ledd kan en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversittet, hvis det godtgjøres at søkeren og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Etter Annen avdelings praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det har foreligget tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. Annen avd. kj av 23. april 2003 og Annen avd. kj av 12. oktober 2009 (PS ). Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at det finnes betryggende kontrollrutiner og at personalet har fått tilfredsstillende opplæring. I det foreliggende tilfellet skyldtes fristoversittelsen i utgangspunktet at det ved en feil ble registrert i den norske fullmektigens fristovervåkningssystem at søkeren selv, og ikke fullmektigen, skulle besørge årsavgiftsbetalingene. Første avdeling kom til at feilregistreringen måtte anses å skyldes en enkeltstådene menneskelig feil, begått av underordnet personale, i et eller tilfredsstillende fristovervåkningssystem. Annen avdeling kan slutte seg til dette, og dermed til at feilen ikke er til hinder for å ta saken under behandling til tross for fristoversittelsen. Når Første avdeling likevel kom til at oppreisning måtte nektes, var det fordi den norske fullmektigens fristovervåkningssystem ikke kunne anses som tilfredsstillende, når det ikke inneholdt en rutine for formidling av varsler om fristoversittelse til søkeren. Til dette har søkeren anført at det ikke er rimelig å kreve en rutine for formidling av slike varsler, fordi Patentstyrets varslingssystem er upålitelig, og fordi det vil være kostnadskrevende for en fullmektig å etablere slike rutiner. Til dette vil Annen avdeling bemerke at det ikke er tale om å kreve at fullmektigen etablerer en rutine for å føre kontroll med Patentstyrets varslingssystem, men kun om en rutine for å kontrollere søknadens status i tilfelle hvor varsel faktisk mottas. Hvis en søker mener at det vil være for ressurskrevende å kontrollere søknadens status i tilfelle hvor varsel om manglende betaling mottas, kan søkeren i den

15 Annen avd. sak nr enkelte sak eller på generell basis frabe seg slike varsler. Annen avdeling er derfor enig med Første avdeling i at det må forventes at en fullmektig som mottar varsel om at ordinær betalingsfrist er oversittet, kontrollerer søknaden for å fastslå om avgiften skulle ha vært betalt. Når Annen avdeling er kommet til at oppreisning likevel kan gis i dette tilfellet, er det fordi det fremgikk av den norske fullmektigens fristovervåkningssystem som følge av en feil som ikke er til hinder for å gi oppreisning at søkeren selv hadde ansvaret for avgiftsbetalingene. Fullmektigen kunne derfor gå ut fra at søkeren enten hadde besluttet å ikke videreføre søknaden, eller å betale avgiften innen respittfristen. Man kan i en slik situasjon ikke kreve at fullmektigen videreformidler varselet til søkeren, selv om slik videreformidling etter Annen avdelings syn ville vært en nyttig og god service overfor søkeren. Mot denne bakgrunn er Annen avdeling kommet til at fullmektigens fristovervåkningssystem må betegnes som forsvarlig, og dermed ikke var beheftet med en svakhet som er til hinder for å gi oppreisning. Annen avdeling vil tilføye at det er avgjørende viktig i forholdet mellom fullmektigen og søkeren å bringe klarhet i hvem som har ansvaret for avgiftsbetalingen. Den foreliggende saken gir imidlertid ikke foranledning til å gå nærmere inn på fullmektigens rutiner i så måte. Første avdelings avgjørelse blir etter dette å oppheve, og saken å ta under behandling til tross for fristoversittelsen. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken tas under behandling. Are Stenvik (sign.) John Asland (sign.) Jørgen Smith (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009 Klager: Baker Hughes Incorporated Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 7. november 2016 16/00073 Klager: Kongsberg Defence & Aerospace AS Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011 Klager: Genentech Inc. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 14. desember 2016 16/00062 Klager: Biosynthec Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/00082 Klager: Twister B.V. Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8070 Patentsøknad nr. 20064759 Inndato: 2006.10.23 Prioritet: 2004.05.06 (DE 10 2004 022 844) Løpedag: 2005.04.13 PCT-nummer: PCT/EP05/03868 (2005.04.13) WIPO

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010 Klager: Erling Pettersen IT Rådgivning Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00124 Dato: 25. januar 2017 Klager: Representert ved: Ferring BV Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00067 Dato: 23. januar 2017 Klager: Representert ved: Polarcus DMCC Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8016 Patentsøknad nr. 2007 1958 (avdelt) Stamsøknad: 2002 3026 (pat. nr. 323 727) Løpedag: 2000.12.22 Prioritet: 1999.12.22 (DE 19962470) PCT-nummer: PCT/EP00/13155

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 From: Post To: mottak@universitetsforlaget.no Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 Attachments: Avgjørelse 1600069.pdf Vennlig hilsen Klagenemnda for industrielle rettigheter Lilly Eikeland Wedøe kontorleder

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8120 Patentsøknad nr. 20075924 Søknadsdato: 2007.11.20 Løpedag: 2006.04.20 PCT-nummer: PCT/US2006/15535 WIPO publ. nr. WO/2006/113939 (2006.04.20) Søker: Landmark

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035 Klager: Jon Aadland Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne har kommet frem til

Detaljer

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025 Klager: Dry Products AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag Hestnes og Amund Grimstad har kommet frem

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8099 Patentsøknad nr. 20093304 Søknadsdato: 2009.11.09 PCT-nummer: PCT/US2007/88816 WIPO publ. nr. WO/2008/083154 (2007.12.26) Løpedag: 2007.12.26 Prioritet:

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026 Klager: Invacare International Sàrl Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 6. desember 2016 16/00060 Klager: GVA Consultants AB Representert ved: Valea AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024 Klager: Rottefella AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017 Klager: John R Moen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik har kommet

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8205 EP-nummer: NO/EP1990755 Inndag / løpedag: 2008.04.30 Prioritet: 2007.05.11(DE 102007022065) Søker: Identec Solutions AG, Milleniumspark 2, 6890 Lustenau,

Detaljer

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006 Klager: Companybook AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011 Klager: Philip Morris Products S.A. Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006 Klager: Abbex AB Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon

Detaljer

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018 Klager: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Amund Grimstad har kommet

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8095 Patent nr. 325145 Patentsøknad nr. 20061301 Inndag: 2006.03.22 Løpedag: 2006.03.22 Oppfinnere: Jon Snesrud, Rasta, Jens Andersen, Drammen, og Kaj Larsson,

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007 Klager: Einar Lied og Olav Høstmælingen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7491 Patentsøknad nr. 2003 1054 PCT-nummer: PCT/US01/24348 Søkere/oppfinnere: Wim-Van Schooten, Sunnyvale, California, USA Roland Buelow, Palo Alto, California,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7823 Patent nr. 301 677 Patentsøknad nr. 1994 3098 Søker: Hans Magnus Kleppa, Heggedal Annen avdelings avgjørelse av 23. oktober 2008 Foreliggende sak gjelder

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8019 Patentsøknad nr. 2008 4570 Inndag: 2008.10.31 Løpedag: 2006.10.27 Prioritet: 2005.10.28 (ZA/05/10473) PCT-nummer: PCT/IB06/03022 WIPO Publ.nr.: WO/07/049139

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7977 Patentsøknad nr. 2007 5535 PCT-nummer: PCT/SE06/00502 WIPO publ. nr. WO/06/118517 Søker: Alfa Laval Corporate AB, P. O. Box 73, 22100 Lund, Sverige Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7783 Patentsøknad nr. 2003 2945 Søker: Microsoft Corp., Redmond, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8175 Søknad nr. 20050309 Inndag: 2005.01.19 Løpedag: 2003.06.20 Prioritet: 2002.06.20 (DK 20020095 og US389879) PCT-nr. PCT/DK2003/00423 (2003.06.20) WIPO publ.nr.

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7174 Patentsøknad nr. 1999 6373 PCT-nummer: PCT/US98/10318 Søkere: Biotechnology Research and Development Corporation, IL, USA U.S. Department of Agriculture,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7939 Patentsøknad nr. 2007 6030 PCT-nummer: PCT/US05/008204 WIPO publ. nr. WO/06/098722 Søker: REC Silicon Inc., Moses Lake, Washington, USA Fullmektig: Acapo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8073 Patentsøknad nr. 19985269 Stamsøknad for: 20045378 (2004.12.09) Søknadsdato: 1998.11.11 Prioritet: 1996.05.14 (DK 168/96), 1996.05.24 (DK 180/96), 1996.06.28

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7833 Patentsøknad nr. 2007 3969 WIPO publ.nr.: WO/06/073939 PCT-nummer: PCT/US05/047067 Søker: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japan Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8181 (se tidl. sak nr. 8017) Patentsøknad nr. 20075976 (avdelt) Inndag: 2007.11.22 Løpedag: 2001.09.28 Stamsøknad: 20014722 (Pat. nr. 325151) Inndato stamsøknad:

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7834 Patentsøknad nr. 2007 3482 WIPO publ.nr.: WO/06/070930 PCT-nummer: PCT/JP05/024254 Søker: Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo, Japan Fullmektig: Onsagers

Detaljer

Fra Patentstyrets brev (avgjørelse) av 15. januar 2009 hitsettes: "AVGJØRELSE VEDRØRENDE PATENTSØKNAD NR. 20085344 AVGJØRELSE 1

Fra Patentstyrets brev (avgjørelse) av 15. januar 2009 hitsettes: AVGJØRELSE VEDRØRENDE PATENTSØKNAD NR. 20085344 AVGJØRELSE 1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8034 Patentsøknad nr. 2008 5344 Inndag: 2008.12.22 Løpedag: 2007.03.02 Prioritet: 2006.03.03 (CA2538936) PCT-nummer: PCT/CA07/00342 (2007.03.02) WIPO Publ.nr.:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018 Klager: Gilead Sciences Inc. Representert ved: Tandberg Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER (fastsatt med hjemmel i forskrift (FOR-2013-03-01-246) til Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar, 3, den

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004 Klager: Selantic AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik har kommet frem til

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 12. april 2017 Vår ref: P61700755NO00O Deres ref: Begjæring om administrativ

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 PAT 13/003

AVGJØRELSE 12. juni 2014 PAT 13/003 AVGJØRELSE 12. juni 2014 PAT 13/003 Klager: Armaments Corporation of South Africa Limited Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for drift av Lundeskogen ordinære mottak for asylsøkere. Klagenemnda

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 315752 Søknadsnummer 20015203 2017.10.07 11:35:00 Inngitt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en konkurranse medforhandling vedrørendefjerning av gammelt gulv og legging av nytt i tillegg til diverse endringer/omgjoringer. Klagenemndafant

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer