PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31."

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr Inndag: Løpedag: Prioritet: (ZA/05/10473) PCT-nummer: PCT/IB06/03022 WIPO Publ.nr.: WO/07/ ( ) Søker: Resource Ballast Technologies (Proprietary) Ltd., 7 Baviaanskloof Road, Hout Bay, 7803 Western Cape, Sør-Afrika Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 16. november 2009, hvorved innkommet begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble nektet imøtekommet. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31. Den aktuelle internasjonale søknad ble innlevert 27. oktober 2006, og har prioritet fra søknad innlevert i Sør-Afrika den 28. oktober Fristen på 31 måneder for å videreføre den internasjonale søknaden i Norge, jf. patentlovens 31 første ledd, skulle dermed utløpe den 28. mai Søknaden ble forsøkt videreført (innlevert) i Norge den 28. oktober 2008, ved innlevering av utfylt søknadsskjema og oversettelse av den internasjonale søknaden herunder beskrivelse, kravsett og sammendrag til norsk, jf. kravet i patentlovens 31 første ledd. I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse, der Patentstyrets 2. avdeling avslår en begjæring om oppreisning, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.

2 2. avd. sak nr Sammen med søknaden den 28. oktober 2008 innkom også søkers begrunnede begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen (krav om oppreisning), jf. patentlovens 72. Søkers fullmektig har i oppreisningsbegjæringen opplyst at han ble oppmerksom på fristoversittelsen den 3. september Patentstyrets 1. avdeling har lagt denne opplysning til grunn ved sin behandling og avgjørelse av oppreisningsbegjæringen, slik at begjæringen er ansett innlevert innen utløpet av fristene oppstilt i patentlovens 72. Avgift for avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 31. oktober 2008, innen ordinært forfall den 2. januar Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) datert 24. november 2008 er søkers fullmektig formelt blitt orientert om at søknaden anses trukket tilbake for så vidt angår Norge, med bakgrunn i manglende videreføring (innlevering) her i landet innen den lovbestemte frist, jf. patentlovens 31 annet og tredje ledd. I nevnte brev bekreftes samtidig at ovennevnte begjæring om oppreisning for oversittelse av videreføringsfristen(e) i medhold av bestemmelsen i patentlovens 72 er mottatt av Patentstyret, og at begjæringen vil bli behandlet av Patentjuridisk seksjon. Fra Patentstyrets brev (avgjørelse) av 24. november 2008 hitsettes: "AVGJØRELSE VEDRØRENDE PATENTSØKNAD NR Patentavdelingen har truffet følgende AVGJØRELSE 1 Patentsøknad forsøkt videreført fra internasjonal søknad PCT/IB06/03022 ble inngitt i Norge og 31 måneders fristen for å videreføre søknaden i Norge utløp Vilkårene i patentlovens 31 første ledd er ikke oppfylt. Søknaden er ikke videreført i Norge rettidig. Patentavdelingen har følgelig besluttet at søknaden anses trukket tilbake for så vidt angår Norge, jf. patentlovens 31 tredje ledd.

3 2. avd. sak nr Begjæring om oppreisning etter patentlovens 72 kom inn og vil bli avgjort av Patentjuridisk seksjon. [ Fotnote 1: Avgjørelsen kan påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Fastsatt klageavgift er kr 2600,-. En klage må være innkommet til Patentstyret innen 2 måneder fra den ovenfor angitte dato. Klageavgift skal betales ved påkrav. I motsatt fall blir klagen ikke opptatt til behandling, jf patentloven 27 første ledd. ]" Søknadsavgift (grunnavgift og granskingsavgift) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 1. desember 2008, innen fakturafristen. Avgift for forlenget frist for innsendelse av oversettelse av patentsøknaden til norsk, samt ekstra avgift for ytterligere krav utover 10 er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 15. desember 2008, innen fakturafristen. Avgift for behandling av begjæringen om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen (saksbehandlingsavgift / oppreisningsavgift), jf. patentlovens 72 og avgiftsforskriftens 21, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 12. januar 2009, innen fristen satt i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura. Avgift for 4. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 12. oktober 2009, innen ordinært forfall den 2. november Fra 1. avdelings avgjørelse av 16. november 2009 hitsettes: "Vurderinger: Spørsmålet i saken er hvorvidt søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72 Søkers anførsler: Det sørafrikanske firmaet Brian Bacon & Associates, var agent for patentsøkeren i den internasjonale patentsøknaden. I februar/mars 2008 diskuterte patentsøkeren med agenten hvilke land/områder det var aktuelt å videreføre PCT-søknaden i. Norge ble betraktet som et viktig land. Agentens representant var klar over at Norge akkurat var blitt medlem av EPO, og skrev derfor "EP?" på sin liste ved siden av "Norway". En assistent ble så gitt ansvaret for å sørge for videreføring av søknaden i de ønskede land/områder i henhold til den tidligere nevnte listen. I lys av designeringen av Norge i PCT-søknaden, samt Norges tiltredelse i EPO, trodde assistenten at Norge var inkludert blant de landene som omfattes av en europeisk patentsøknad. I den forbindelse har fullmektigen vist til "PCT Contracting States and Two-letter Codes", og til "Time Limits

4 2. avd. sak nr for Entering National/Regional Phase under PCT Chapters I and II" på WIPOs hjemmeside. Det nevnes ikke noe om overgangsordninger eller hvilke PCT-videreføringer dette eventuelt gjelder for. Da assistenten trodde at Norge var omfattet av en europeisk patentsøknad, og heller ikke hadde noen grunn til å tvile på det, ble ikke den spesielle opplysningen om at Norge var spesielt ønsket, videreformidlet til patentsøkerens europeiske patentfullmektig. Dersom den europeisk patentfullmektigen hadde visst at Norge var spesielt ønsket, ville han utvilsomt gjort assistenten hos det sørafrikanske firmaet Brian Bacon & Associates oppmerksom på at Norge ikke var omfattet av en europeisk patentsøknad. 3. september 2008 oppdaget assistenten, via en fotnote på en liste over PCT medlemsland på WIPOs hjemmeside, at Norge ikke kunne designeres i en europeisk patentsøknad fra en PCT-søknad innlevert før 1. januar Samme dag kontaktet assistenten Bryn Aarflot AS i Norge, for å undersøke muligheten for å restituere den herværende patentsøkerens rettigheter i Norge. Det bemerkes også at etter at feilen ble oppdaget så assistenten over saksmappen til den europeiske patentsøknaden som ble innlevert som en videreføring av PCT-søknaden. På søknadsskjemaet EPA/EPO/OEB oppdaget hun setningen "All the contracting states party to the EPC at the time of filing of the international patent application and designated in the international application are deemed to be designated." Den uthevede teksten er også uthevet på nevnte søknadsskjema mottatt fra EPO-agenten, for å gjøre oppmerksom på dette spesielle forholdet. Dette søknadsskjemaet ble ikke presentert for assistenten hos det sørafrikanske byrået før innlevering. Det er heller ikke vanlig i bransjen å oversende slike innleveringsskjemaer til kunder før innlevering. Assistenten hadde derfor ingen mulighet til å oppdage dette spesielle forhold før innlevering av patentsøknaden. Norges tiltredelse i EPO har vært et viktig tema i Norge de siste årene, men sett fra andre verdensdeler er dette en liten hendelse. Den sørafrikanske agenten visste at Norge var blitt medlem av EPO, og har således sørget for å holde seg godt orientert. Det de ikke var klar over var de spesielle overgangsreglene, som sier at det kun er i europeiske patentsøknader med effektiv innleveringsdato og PCT-søknader med internasjonal innleveringsdato fra og med 1. januar 2008, der patent kan oppnås i Norge via en europeisk patentsøknad. Informasjon om denne overgangsordningen er heller ikke lett tilgjengelig og kan være forvirrende. På Patentstyrets engelskspråklige hjemmeside ble det først lagt ut informasjon om dette 13. oktober På WIPOs hjemmesider, som er det naturlige sted å undersøke ved videreføring av PCT-søknader regionalt/nasjonalt, varierer informasjonen avhengig av hvilke tabeller man ser på. Patentstyret uttaler: Årsaken til fristoversittelsen skyldes i denne saken at en assistent hos søkers agent trodde at Norge ville være omfattet av søknaden som ble videreført i EPO. Norge var imidlertid ikke EPO-medlem på det tidspunktet PCT søknaden ble innlevert. Norge kunne derfor ikke bli validert ved et senere meddelt EPO-patent. Norges medlemskap i EPO trådte først i kraft fra 1. januar PCT-søknader med internasjonal søknadsdato før 1. januar 2008 vil ved regional videreføring til EPO derfor ikke kunne favne Norge. Disse søknadene kan bare videreføres i nasjonal fase til Norge.

5 2. avd. sak nr I lovens forarbeider er det fremholdt at "spørsmålet om oppreisning skal gis, skal avgjøres etter en streng aktsomhetsnorm" (Ot. prp. nr. 32 ( ) s. 41). Patentstyret har i sin praksis tilpasset aktsomhetsnormen i overensstemmelse med praksis fra EPO. Det synes som at fristoversittelsen skyldes en rettsvillfarelse. Det må kunne forventes at en fullmektig har oversikt over de lover og regler som gjelder på patent området, i dette tilfellet hvilke regler som gjelder for søknader som skal registreres i EPO, og hvilke som må videreføres i nasjonal fase. Etter fast praksis anses rettsvillfarelse ikke å gi grunnlag for oppreisning, da det ikke er utvist slik omhu som må kunne kreves etter patentloven 72. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen avslås." Søkers foreløpige klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, inneholdende en anmodning om å bli tilstått en ytterligere frist for å inngi en nærmere begrunnelse av klagen, innkom mandag den 18. januar 2010, innen klagefristen. I den foreløpige klagen uttaler søkerens fullmektig: "Klage til Patentstyrets annen avdeling [...] På vegne av Resource Ballast Technologies (Proprietary) Ltd. påklages herved avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling datert 16. november 2009, til Patentstyrets annen avdeling i henhold til Patentlovens 75. Klagen gjelder Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 16. november 2009 hvorved begjæring om oppreisning etter patentlovens 72 ble avvist. Denne klagen anses rettidig innkommet innen fastsatte klagefrist i henhold til patentlovens 27. Fristen på to måneder i henhold til patentlovens 27 var 16. januar 2010, som var en lørdag, og fristen på to måneder er da følgelig 18. januar Den fastsatte klageavgiften vil betales etter mottak av faktura fra Patentstyret. Vi ber om en frist for en innsendelse av nærmere begrunnelse av klagen." Den 21. januar 2010 ble utstedt og sendt ut faktura til søkers fullmektig for innbetaling av avgift for behandling av klagen i Patentstyrets 2. avdeling, jf. patentlovens 27 og 75 og avgiftsforskriftens 50, med betalingsfrist 23. februar 2010.

6 2. avd. sak nr Ved Patentstyrets 2. avdelings brev av 26. januar 2010 ble søkers fullmektig meddelt frist til fredag den 19. februar 2010 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 11. februar 2010, innen den i fakturaen meddelte betalingsfristens utløp. I den nærmere begrunnelsen av klagen, innkommet den 19. februar 2010, og innen utløpet av den meddelte fristforlengelse, uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til vår foreløpige klage av 18. januar 2010, samt til brev fra Patentstyrets annen avdeling med frist til 19. februar 2010 til å inngi en nærmere begrunnelse for klagen. Klagen gjelder Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 16. november 2009 hvorved begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen avslås. Nærmere begrunnelse I. Hendelsforløpet i saken I.1 En prioritetsdannende patentsøknad ble innlevert i Sør-Afrika 28. oktober 2005 med søknadsnummer ZA 2005/ oktober 2006 ble det innlevert en PCT-søknad med prioritet fra nevnte Sør-Afrikanske patentsøknad, og der også Norge var designert. Denne PCT-søknaden fikk nummeret PCT/IB2006/ Fristen for videreføring i Norge av denne PCT-søknaden med prioritetsdato 28. oktober 2005, var følgelig 28. mai Feilen, dvs. at PCT-søknaden ikke var blitt videreført i Norge, ble oppdaget 3. september I.2 Det Sør-Afrikanske firmaet Brian Bacon & Associates, representert ved Timothy Ball, var agent for patentsøkeren i den internasjonale patentsøknaden (se pamflett). I februar/mars 2008; dvs. i god tid før nasjonal/regional fase der 30/31 måneders fristen var henholdsvis 28.april/28.mai 2008, diskuterte patentsøkeren med Timothy Ball hvilke land/områder som det var aktuelt å videreføre den nevnte PCT-søknaden i. Da oppfinnelsen dreier seg om utstyr til bruk om bord på skip, var det viktig for patentsøkeren å dekke shippingjurisdiksjoner. Søkeren fortalte sin patentfullmektig Timothy Ball at Norge ble betraktet å være et viktig land i den forbindelse. Timothy Ball var klar over at Norge akkurat hadde blitt medlem av EPO, og skrev derfor EP? på sin liste ved siden av Norway. I.3 Vanessa Crease, en dyktig og ansvarsfull assistent, ble gitt ansvaret å sørge for videreføring av PCT/IB2006/ i de ønskede land/områder i henhold til listen skrevet

7 2. avd. sak nr av Timothy Ball. I forbindelse med den nasjonale/regionale videreføringen sjekket Vanessa Crease WIPOs hjemmesider. I lys av informasjonen på WIPOs hjemmesider, samt designeringen av NO i PCT-søknaden, og Norges tiltredelse til EPO, trodde Vannesa Crease at Norge var inkludert blant landene som omfattes av en Europeisk patentsøknad. Vi viser i den forbindelse til PCT Contracting States and Two-letter Codes i vedlegg 1, og til Time Limits for Entering National/Regional Phase under PCT Chapters I and II på WIPO s hjemmeside (vedlegg 2). Sistnevnte liste (vedlegg 2) angir NO 4, og det henvises under fotnote 4 til EP som DO/EO for applicable time limits. Det nevnes ikke noe om overgangsordninger eller hvilke PCTvidereføringer dette eventuelt gjelder for. Vedlegg 1 angir Norway (EP). Vi bemerker at utskriften av vedlegg 2 er gjort etter videreføringsfristen, fordi denne dokumentasjonen ble først nødvendig å fremskaffe først etter at feilen ble oppdaget. Vedlegg 2 angir derfor status pr. 1.juli I.4 Da Vanessa Crease trodde at Norge var omfattet av en Europeisk patentsøknad, og heller ikke hadde noen grunn til å tvile på det, ble ikke den spesielle opplysningen om at Norge var spesielt ønsket, videreformidlet til patentsøkerens Europeiske patentfullmektig Bird Goen. Dersom Bird Goen hadde visst at Norge var spesielt ønsket, ville han ville utvilsomt ha gjort Vanessa Crease hos det Sør-Afrikanske firmaet Brian Bacon & Associates oppmerksom på at Norge ikke var omfattet av en Europeisk patentsøknad. I.5 Det var først 3. september 2008 da Vanessa Crease undersøkte innleveringer i nasjonal/regional fase i forbindelse med en annen PCT-søknad for en annen klient, at Vanessa Crease så en fotnote nederts på en liste over PCT medlemsland på et helt annet sted på WIPO s hjemmesider reg_des.pdf (vedlegg 3, PCT Contracting States for which a Regional Patent can be Obtained via the PCT (situation on 1 February 2008)), at hun oppdaget at Norge ikke kunne designeres i en Europeisk patentsøknad fra en PCT-søknad innlevert før 1. januar I vedlegg 3 finnes angivelsen Norway 3 under European Patent 2. kolonne, der fotnote 3 er For international applications filed on or after 1 January Samme dag kontaktet Vanessa Crease Bryn Aarflot AS i Norge for å undersøke muligheten for å restituere den herværende patentsøkerens rettigheter i Norge. I.6 Det skal også bemerkes at etter at feilen ble oppdaget så Vanessa Crease over saksmappen til den Europeiske patentsøknaden som ble innlevert som en videreføring av PCT/IB2006/ På søknadsskjemaet EPA/EPO/OEB oppdaget hun setningen All the contracting states party to the EPC at the time of filing of the international patent application and designated in the international application are deemed to be designated.. Den uthevede delen er også uthevet på nevnte søknadsskjema mottatt fra EPO-agenten, for å gjøre oppmerksom på dette spesielle forhold, men dette søknadsskjemaet ble ikke presentert for Vanessa Crease før innlevering. Det er heller ikke

8 2. avd. sak nr vanlig i bransjen å oversende slike innleveringsskjemaer til kunder før innlevering. Vanessa Crease hadde derfor ingen mulighet til å oppdage dette spesielle forhold før innlevering av patentsøknaden. II. Ytterligere argumenter II.1 Sett fra Sør-Afrika er Norge et lite land, selv om det kan være viktig i patentsammenheng, slik som for søkeren av den ovenfor nevnte PCT-søknaden. Norges tiltredelse til EPC har vært et viktig tema i Norge de siste årene, men sett fra andre verdensdeler er dette en liten hendelse. Den Sør-Afrikanske agenten visste at Norge var blitt medlem av EPO, og har således sørget for å holde seg godt orientert. Det de ikke var klar over, og som det heller ikke var så lett å få informasjon om fra WIPO s og Patentstyrets hjemmesider på det tidspunktet denne PCT-søknaden skulle videreføres, var den spesielle overgangsordningen. De spesielle overgangsreglene sier at det kun er i EP-søknader med effektiv innleveringsdato og PCT-søknader med internasjonal innleveringsdato fra og med 1. januar 2008, at patent kan oppnås i Norge via en EP-søknad. På WIPO s hjemmesider, som er det naturlige sted å undersøke ved videreføring av PCT-søknader regionalt/nasjonalt, varierer informasjonen avhengig av hvilke tabeller man ser på. Disse tabellene med forskjellig innhold befinner seg på forskjellige steder på WIPO s hjemmeside. Informasjonen om den spesielle overgangsordningen var derfor ikke lett tilgjengelig og kunne være forvirrende. Dette poeng understrekes også av at Patentstyret fant det etter en tid nødvendig å gå ut med informasjon om denne overgangsordningen på sine hjemmesider, og hele den norske fullmektigbransjen ble fra Patentstyrets side oppfordret til å innstendig informere sine utenlandske forbindelser om denne overgangsordningen. På Patentstyrets engelskspråklige hjemmesider ble det først lagt ut informasjon om dette 13. oktober Patentstyret opplevde en nedgang i innkommende patentsøknader i 2008 som de ikke kunne finne noen forklaring på. I PCT Newsletter for oktober 2008 ble også Practical advice viet denne saken. Det er derfor tydelig at informasjonen har vært mangelfull, siden så mange fullmektiger og patentsøkere trolig har gjort denne feilen. I denne saken var det også den uheldige omstendighet at assistenten Vanessa Crease ikke kommuniserte patentsøkerens viktighet av Norge til den Europeiske patentfullmektigen. Vi vil her igjen påpeke at hun heller ikke hadde noen grunn til å gjøre det, da hun jo var overbevist om at Norge var dekket via den Europeiske patentsøknaden. Som nevnt er det ikke vanlig å oversende innleveringsskjemaer i utfylt stand til en kunde før innlevering, og Vanessa Crease hadde derfor heller ikke tilgang til informasjonen på søknadsskjemaet i den Europeiske patentsøknaden. Når hun i forbindelse med en annen PCT-videreføring, oppdaget den spesielle opplysningen om overgangsordningen for Norge i et annet dokument på WIPO s hjemmesider, skjønte hun med én gang betydningen av dette for den foreliggende PCT-søknaden og tok umiddelbart kontakt med et norsk fullmektigfirma, Bryn Aarflot AS, for å forsøke å rette opp feilen som var begått. At Vanessa Crease umiddelbart oppdaget feilen når denne viktige informasjonen om overgangsordningen ble oppdaget, indikerer også at Vanessa Crease er og var velinformert om patentsystemet, og at hun har holdt seg normalt godt orientert om situasjonen. II.2

9 2. avd. sak nr Norges tiltredelse til EPC er en unik begivenhet, og feilen som er begått i denne saken relaterer seg kun til denne unike begivenhet. Hva Patentstyret bestemmer i denne oppreisningssaken hva angår aktsomhetskravet fra søker og søkers patentfullmektig, vil derfor ikke ha presedens på oppreisningssaker ved andre typer fristoversittelser. Vi vil også igjen påpeke den manglende og til dels ufullstendige informasjon til utenlandske patentfullmektiger på nettsteder der man naturlig leter etter slik informasjon. III. Nærmere kommentarer til Patentstyrets 1.avdelings avgjørelse Patentstyrets første avdeling uttaler i sin begrunnelse at spørsmålet om oppreisning skal gis, skal avgjøres etter en streng aktsomhetsnorm og videre at Patentstyret har i sin praksis tilpasset aktsomhetsnormen i overensstemmelse med praksis fra EPO. Videre uttales det at Det synes som om fristoversittelsen skyldes en rettsvillfarelse: det må kunne forventes at en fullmektig har oversikt over de lover og regler som gjelder på patentområdet, i dette tilfellet når hvilke regler som gjelder for søknader som skal registreres i EPO, og hvilke som må videreføres i nasjonal fase. Vi finner det urimelig at samme strenge standard for all den omhu som med rimelighet kan kreves er den samme for en patentfullmektig utenfor Europa enn en godkjent Europeisk patentfullmektig eller en patentfullmektig i Norge. Vi viser i den forbindelse til J 3/88 og J 25/96 som er avgjørelser fra Board of Appeal i EPO, der standarden for all den omhu for en utenlandsk patentfullmektig sidestilles med kravet til patentsøkeren. I den foreliggende saken ble en feil begått av en assistent ansatt hos en patentfullmektig i Sør-Afrika. Vi anser det for urimelig å forvente at en agent fra Sør-Afrika skal ha en slik detaljkunnskap til nylige endringer i norsk lov og tiltredelse til EPC med dens virkninger som en Europeisk patentfullmektig, og det vil være særdeles urimelig at en patentassistent i Sør-Afrika skal ha slik detaljkunnskap. Det vil også være urimelig at et slikt krav om detaljert kunnskap om lovendringer pålegges en patentsøker, som i dette tilfellet den Sør-Afrikanske patentfullmektigen sidestilles med etter EPO-praksis. Utenlandske patentfullmektiger er avhengige av at de respektive patentfullmektiger som benyttes i de enkelte land informerer dem om lover og regler i det enkelte land. Det vil også være urimelig å stille krav om at den Europeiske patentfullmektigen som ble benyttet for EPOsøknaden på egen hånd skulle innse at Norge var et viktig land for patentsøkeren. Vi viser også til den vedlagte artikkelen IPKat (vedlegg 4) og henviser til følgende (understreking lagt til): The IPKat wonders too whether this is a situation that all those concerned are truly aware of. He cannot imagine that any qualified European patent attorney would not know about which countries a European application designates on filing. He suspects that the problem may be more related to applicants and attorneys outside Europe, who simply assume that their request to enter the European regional phase will automatically extend to Norway. Their European patent attorney will, the IPKat suspects, have no reason to ask whether the applicant intends to include Norway. Is this perhaps a situation where thousands of potential Norwegian patents will simply be lost in the communication gap between Norwegian and European patent attorneys? Do readers know how this could be fixed? En feil ble gjort av en dyktig assistent, Vanessa Crease, som utførte arbeidet med nasjonal/videreføring av PCT-søknaden etter de vanlige prosedyrer. Dette besto også i å sjekke WIPOs hjemmesider for informasjon om nasjonal/regional videreføring. I informasjonen på den av WIPOs hjemmesider som var aktuell og normal å sjekke for slik regional/nasjonal videreføring (vedlegg 1 og 2), var Norge EPC-medlem og ingen informasjon om spesielle overgangsordninger var å finne på denne siden. Vanessa Crease

10 2. avd. sak nr hadde derfor ingen grunn til å tvile på at Norge ikke ville bli omfattet av EPO-søknaden, og hadde derfor heller ingen grunn til å spesielt presisere dette til den Europeiske patentfullmektigen. Etter Norges tiltredelse til EPC ble det etter hvert klart at det rådet betydelige misforståelser hos utenlandske patentsøkere og deres patentfullmektiger vedrørende for hvilke EPO-søknader Norge var inkludert. Den sterke nedgangen i antall PCTvidereføringer i Norge etter 1/ skyldes trolig misforståelsen om at Norge var inkludert i alle EPO-søknader og Euro-PCT-søknader fra tiltredelsesdatoen. Både WIPO og Patentstyret gjorde derfor da dette ble klart betydelige anstrengelser i å advare utenlandske patentsøkere og deres fullmektiger om denne misforståelsen. Det blir da urimelig å kreve at en patentfullmektig/patentsøker og dennes assistent fra Sør-Afrika skal ha detaljert kunnskap om virkningene av EPC-tiltredelsen for Norge, som selv Patentstyret da ikke forventet de ville ha. IV. Konklusjon Vi er av den oppfatning at både assistenten Vanessa Crease og den Sør-Afrikanske patentfullmektigen Timothy Ball har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves og følgelig at kravene til å få innvilget at søknaden tas under behandling i henhold til patentloven 72 er oppfylt. Avgjørelsen fra Patentstyrets 1.avdeling begjæres opphevet, og det begjæres at patentsøknaden innvilges å bli tatt under behandling i henhold til patentloven 72. Dersom annen avdeling trenger flere opplysninger, så kan undertegnede gjerne kontaktes. [...] Vedlegg 1: PCT Contracting states and Two-letter Codes (1 September 2008) (1 s.) Vedlegg 2: Time Limits for Entering National/Regional Phase under PCT Chapters I and II (status on 1 July 2008) (2 s.) Vedlegg 3: PCT Contracting States for which a Regional Patent can be Obtained via the PCT (situation on 1 February 2008) (2 s.) Vedlegg 4: IPKat artikkel, utskrift fra 19/ " Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. I henhold til patentloven 72 kan en internasjonal patentsøknad som er ansett trukket tilbake for så vidt angår Norge etter patentloven 31 tredje ledd likevel tas under behandling hvis det godtgjøres at søkeren, og eventuelt dennes fullmektig, har utvist all

11 2. avd. sak nr den omhu som med rimelighet kan kreves med hensyn til å overholde fristen for videreføring av søknaden i Norge. Nærværende sak gjelder en rettsvillfarelse med hensyn til om internasjonale patentsøknader innlevert før 1. januar 2008 kunne videreføres i Norge gjennom en europeisk patentsøknad. Ved rettsvillfarelse skal det generelt svært mye til for at kravet til rimelig omhu skal kunne anses oppfylt. Utgangspunktet er at søkeren og dennes fullmektig selv har ansvaret for å sette seg inn i de regler som gjelder. Kravet til aktsomhet gjelder både søkeren og fullmektigen, og søkeren identifiseres med sin fullmektig. Når søkeren har valgt å benytte en utenlandsk fullmektig, må det som utgangspunkt kreves at denne setter seg inn i de regler og krav som gjelder i de ulike land der søkeren bistås. Annen avdeling er likevel enig i at det ikke nødvendigvis kan stilles samme krav til fullmektiger utenfor Europa når det gjelder kjennskap til norsk og europeisk patentrett, jf. avgjørelsene fra EPOs tekniske appellkamre i J 3/88 og J 25/96 som det er vist til i klagen. I den foreliggende saken dreier det seg imidlertid ikke om kjennskap til særegenheter ved norsk patentrett eller EPC, men om betingelsene for videreføring av internasjonale patentsøknader i ulike land og de overgangsspørsmål som kan oppstå i forhold til PCT når et land tiltrer ulike regionale patentordninger. Dette er en type spørsmål som fullmektiger som arbeider med PCT-systemet må forventes å sette seg inn i, og Annen avdeling kan ikke se at det er grunn til å operere med noe særlig lavere aktsomhetskrav for en fullmektig fra Sør-Afrika enn for europeiske fullmektiger i så henseende. Det er ikke dokumentert at det fra Patentstyret eller andre myndigheter har vært gitt misvisende opplysninger om muligheten for å videreføre en internasjonal søknad inngitt før 1. januar 2008 i Norge via EPC. De dokumentene fra WIPO som er inntatt som vedlegg 1 og 2 til klagen gjelder situasjonen per henholdsvis 1. september 2008 og 1. juli 2008, og er således ikke relevante i denne sammenheng. I utskriften fra WIPOs hjemmesider om situasjonen per 1. februar 2008, inntatt som vedlegg 3 til klagen, angis det helt korrekt at Norge ikke kunne utpekes via en europeisk patentsøknad for PCT-søknader inngitt før 1. januar I tillegg kommer at det er gitt korrekt og generell informasjon om forholdet mellom europeiske og internasjonale patentsøknader i de søknadsskjemaer for europeiske patenter som det er vist til i klagen. At den aktuelle assistenten hos den sørafrikanske fullmektigen ikke hadde sett dette skjemaet, må være søkerens risiko.

12 2. avd. sak nr På denne bakgrunn er Annen avdeling enig med Første avdeling i at kravet til aktsomhet etter patentloven 72 ikke er oppfylt i nærværende sak. Den omstendighet at også andre søkere kan ha havnet i samme situasjon som søkeren på grunn av tilsvarende rettsvillfarelse, kan ikke endre dette. Klagen kan etter dette ikke gis medhold, og Første avdelings avgjørelse blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Ole-Andreas Rognstad (sign.) Are Stenvik (sign.)

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009 Klager: Baker Hughes Incorporated Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8099 Patentsøknad nr. 20093304 Søknadsdato: 2009.11.09 PCT-nummer: PCT/US2007/88816 WIPO publ. nr. WO/2008/083154 (2007.12.26) Løpedag: 2007.12.26 Prioritet:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011 Klager: Genentech Inc. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8120 Patentsøknad nr. 20075924 Søknadsdato: 2007.11.20 Løpedag: 2006.04.20 PCT-nummer: PCT/US2006/15535 WIPO publ. nr. WO/2006/113939 (2006.04.20) Søker: Landmark

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00124 Dato: 25. januar 2017 Klager: Representert ved: Ferring BV Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 14. desember 2016 16/00062 Klager: Biosynthec Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010 Klager: Erling Pettersen IT Rådgivning Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8070 Patentsøknad nr. 20064759 Inndato: 2006.10.23 Prioritet: 2004.05.06 (DE 10 2004 022 844) Løpedag: 2005.04.13 PCT-nummer: PCT/EP05/03868 (2005.04.13) WIPO

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7977 Patentsøknad nr. 2007 5535 PCT-nummer: PCT/SE06/00502 WIPO publ. nr. WO/06/118517 Søker: Alfa Laval Corporate AB, P. O. Box 73, 22100 Lund, Sverige Fullmektig:

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035 Klager: Jon Aadland Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne har kommet frem til

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8205 EP-nummer: NO/EP1990755 Inndag / løpedag: 2008.04.30 Prioritet: 2007.05.11(DE 102007022065) Søker: Identec Solutions AG, Milleniumspark 2, 6890 Lustenau,

Detaljer

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018 Klager: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Amund Grimstad har kommet

Detaljer

Fra Patentstyrets brev (avgjørelse) av 15. januar 2009 hitsettes: "AVGJØRELSE VEDRØRENDE PATENTSØKNAD NR. 20085344 AVGJØRELSE 1

Fra Patentstyrets brev (avgjørelse) av 15. januar 2009 hitsettes: AVGJØRELSE VEDRØRENDE PATENTSØKNAD NR. 20085344 AVGJØRELSE 1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8034 Patentsøknad nr. 2008 5344 Inndag: 2008.12.22 Løpedag: 2007.03.02 Prioritet: 2006.03.03 (CA2538936) PCT-nummer: PCT/CA07/00342 (2007.03.02) WIPO Publ.nr.:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026 Klager: Invacare International Sàrl Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8150 Søknad nr. 20091800 Inndato: 2009.05.06 Løpedag: 2007.10.29 Prioritet: 2006.11.03 (IT MI06A002105) PCT-nr. PCT/EP2007/009448 WIPO publ.nr. WO/2008/052759

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017 Klager: John R Moen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik har kommet

Detaljer

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006 Klager: Companybook AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7783 Patentsøknad nr. 2003 2945 Søker: Microsoft Corp., Redmond, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00067 Dato: 23. januar 2017 Klager: Representert ved: Polarcus DMCC Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 From: Post To: mottak@universitetsforlaget.no Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 Attachments: Avgjørelse 1600069.pdf Vennlig hilsen Klagenemnda for industrielle rettigheter Lilly Eikeland Wedøe kontorleder

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7833 Patentsøknad nr. 2007 3969 WIPO publ.nr.: WO/06/073939 PCT-nummer: PCT/US05/047067 Søker: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japan Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8016 Patentsøknad nr. 2007 1958 (avdelt) Stamsøknad: 2002 3026 (pat. nr. 323 727) Løpedag: 2000.12.22 Prioritet: 1999.12.22 (DE 19962470) PCT-nummer: PCT/EP00/13155

Detaljer

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025 Klager: Dry Products AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag Hestnes og Amund Grimstad har kommet frem

Detaljer

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/00082 Klager: Twister B.V. Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 6. desember 2016 16/00060 Klager: GVA Consultants AB Representert ved: Valea AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 7. november 2016 16/00073 Klager: Kongsberg Defence & Aerospace AS Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7491 Patentsøknad nr. 2003 1054 PCT-nummer: PCT/US01/24348 Søkere/oppfinnere: Wim-Van Schooten, Sunnyvale, California, USA Roland Buelow, Palo Alto, California,

Detaljer

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024 Klager: Rottefella AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7939 Patentsøknad nr. 2007 6030 PCT-nummer: PCT/US05/008204 WIPO publ. nr. WO/06/098722 Søker: REC Silicon Inc., Moses Lake, Washington, USA Fullmektig: Acapo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7174 Patentsøknad nr. 1999 6373 PCT-nummer: PCT/US98/10318 Søkere: Biotechnology Research and Development Corporation, IL, USA U.S. Department of Agriculture,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011 Klager: Philip Morris Products S.A. Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006 Klager: Abbex AB Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007 Klager: Einar Lied og Olav Høstmælingen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8073 Patentsøknad nr. 19985269 Stamsøknad for: 20045378 (2004.12.09) Søknadsdato: 1998.11.11 Prioritet: 1996.05.14 (DK 168/96), 1996.05.24 (DK 180/96), 1996.06.28

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7823 Patent nr. 301 677 Patentsøknad nr. 1994 3098 Søker: Hans Magnus Kleppa, Heggedal Annen avdelings avgjørelse av 23. oktober 2008 Foreliggende sak gjelder

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Amund Brede Svendsen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Amund Brede Svendsen AVGJØRELSE Sak: 17/00184 Dato: 18. september 2017 Klager: Svela Solutions AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Amund Brede Svendsen

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8095 Patent nr. 325145 Patentsøknad nr. 20061301 Inndag: 2006.03.22 Løpedag: 2006.03.22 Oppfinnere: Jon Snesrud, Rasta, Jens Andersen, Drammen, og Kaj Larsson,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m.

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m. G602.doc Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no Oslo, 12. februar 2014 Vår ref.: G10000NO141 / SAH Lars-Fredrik Urang Deres ref.: 2013/1641 Høring tilslutning

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7834 Patentsøknad nr. 2007 3482 WIPO publ.nr.: WO/06/070930 PCT-nummer: PCT/JP05/024254 Søker: Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo, Japan Fullmektig: Onsagers

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018 Klager: Gilead Sciences Inc. Representert ved: Tandberg Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 33 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 33 ( ) Besl. O. nr. 103 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 91 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) År 2007 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m.

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m. Nærings- og Fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Oslo, 14. februar 2014 Deres ref.: 13/4456-2 boe Vår ref.: KR Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.01.14 11:50:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Europeisk (EP) publiserings nummer Fremgangsmåter

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 12. april 2017 Vår ref: P61700755NO00O Deres ref: Begjæring om administrativ

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.14 12:21:00 Tittel Status Detaljstatus Europeisk (EP) publiserings nummer Fjærpatron for skibinding

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8175 Søknad nr. 20050309 Inndag: 2005.01.19 Løpedag: 2003.06.20 Prioritet: 2002.06.20 (DK 20020095 og US389879) PCT-nr. PCT/DK2003/00423 (2003.06.20) WIPO publ.nr.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd.

Detaljer

Attorney s privelege / taushetsplikt for IPR-rådgivere. Morten Balle, Norske Patentingeniørers Forening / Protector IP Consultants

Attorney s privelege / taushetsplikt for IPR-rådgivere. Morten Balle, Norske Patentingeniørers Forening / Protector IP Consultants Attorney s privelege / taushetsplikt for IPR-rådgivere Morten Balle, Norske Patentingeniørers Forening / Protector IP Consultants Noe bakgrunn IPR-rådgivere er stort sett medlem i NPF / FICPI og er derfor

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER (fastsatt med hjemmel i forskrift (FOR-2013-03-01-246) til Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar, 3, den

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004 Klager: Selantic AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik har kommet frem til

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003 Klager: Biogen Idec Inc Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tom Kristensen

Detaljer