Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknad nr Inndag: Løpedag: Prioritet: (DK og US389879) PCT-nr. PCT/DK2003/00423 ( ) WIPO publ.nr. WO/2004/00333 ( ) Søker: Astion Dermatology AS, Fruebjergvei 3, 2100 København Ø, Danmark Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 16. mars 2011, hvorved innkommet begjæring om at søknaden skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble avslått. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for 7. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 8 og 41, jf. avgiftsforskriftens 30 første og tredje ledd. Søknaden om patent ble innlevert til Patentstyret den 19. januar 2005, og har datoen 20. juni 2003 som løpedag, som er basert på den internasjonale patentsøknadens inngivelsesdag. Ordinær frist for betaling av avgift for 7. avgiftsår utløp den 30. juni 2009, og siste frist for innbetaling av årsavgiften med det lovbestemte forsinkelsestillegg utløp den 31. desember Avgift for 7. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved ordinært forfall den 30. juni 2009.

2 Annen avd. sak nr Ved Patentstyrets brev av 8. september 2009 ble søkers fullmektig orientert om at ordinær frist for innbetaling av avgift for 7. avgiftsår med utløp 30. juni 2009 er blitt oversittet. Fullmektigen er i brevet samtidig orientert om at årsavgift likevel kan innbetales innen seks måneder etter ordinært forfall (frem til og med den 31. desember 2009), mot at det innbetales en 20 % tilleggsavgift, og om at søknaden ikke kan gjenopptas hvis nevnte siste frist oversittes, jf. patentlovens 15 fjerde ledd. Avgift for 7. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp den 31. desember 2009, hverken med eller uten det lovbestemte forsinkelsestillegg. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 20. januar 2010 ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på at nærværende søknad er besluttet henlagt med virkning fra 30. juni 2009, med bakgrunn i manglende innbetaling av nevnte årsavgift, med forsinkelsestillegg, innen respittfristens utløp den 31. desember I nevnte brev er søkers fullmektig gjort oppmerksom på muligheten til å begjære at søknaden tas under behandling til tross for oversittelse av betalingsfristen, dersom vilkårene etter patentlovens 72 er oppfylt, samt orientert om muligheten for å bringe beslutningen om henleggelse av patentsøknaden inn for Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 26. Fra henleggelsesbrevet av 20. januar 2010 hitsettes: "Henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd 1 Fristen til å betale årsavgiften etter patentloven 41 tredje ledd med 20 % forhøyelse utløp uten at avgift er innkommet, se avgiftsforskriften 22 tredje ledd. Patentsøknaden er derfor i samsvar med patentloven 15 fjerde ledd blitt henlagt med virkning fra Behandlingen av en søknad som er henlagt av denne grunn kan ikke gjenopptas. Unntaksvis kan søknaden likevel tas under fortsatt behandling (oppreisning) etter oversittelse av en frist, såfremt søkeren godtgjør at det har vært utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Om adgang til å begjære at saken tas under behandling til tross

3 Annen avd. sak nr for fristoversittelsen, se patentloven 72 første og annet ledd. Har du spørsmål om dette ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf Ta kontakt med Patentstyret dersom du er uenig i at betalingsfristen i dette tilfellet er oversittet. Avgjørelsen om å henlegge søknaden, kan videre påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Henlagte søknader som er allment tilgjengelig vil kunngjøres i Norsk Patenttidende. Norsk Patenttidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside [ Fotnote 1: Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets 2. avdeling, jf patentloven 26 første ledd. Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag meddelelse om avgjørelsen ble sendt til søkeren. Det skal betales fast avgift, som vil bli fakturert etter mottak av klagen, med frist angitt på fakturaen. I motsatt fall skal klagen ikke bli opptatt til behandling, jf patentloven 27, første ledd. Se også avgiftsforskriften 2 og 21. ]." Informasjon om henleggelsen av patentsøknaden er deretter kunngjort i Norsk Patenttidende nr. 04/2010, på side 26, med publiseringsdato mandag den 25. januar Søkers begrunnede begjæring om at søknaden skal tas under behandling til tross for oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for 7. avgiftsår (begjæring om oppreisning) innkom til Patentstyret den 26. mars I begjæringen uttaler søkers fullmektig følgende: "BEGJÆRING OM OPPREISNING Under henvisning til patentlovens 72 annet ledd begjærer vi herved, på vegne av vår klient Astion Dermatology A/S (heretter Astion), oppreisning av de rettigheter som gikk tapt ved oversittelse av fristen i patentlovens 41 tredje ledd for betaling av årsavgift med forhøyet sats for norsk patentsøknad nr Fristen for å betale årsavgift med tilleggsavgift utløp Denne feilen ble dessverre først oppdaget den 29. januar 2010 da vi mottok henleggelsessknv fra Patentstyret. Betaling av forhøyet årsavgift for 7. gebyrår (kr ) er betalt samtidig med at denne begjæring er fremsatt, se kopi av bankutskrift, Bilag 1. Dermed anses denne begjæring rettidig fremsatt og den unnlatte handling foretatt slik det er foreskrevet i patentloven 72 første ledd. Fristen for betaling av årsgebyret med fastsatt forhøyelse er blitt overskredet til tross for at søkeren og dennes fullmektig, Plougmann & Vingtoft (heretter benevnt P&V), har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Hendelsesforløpet som førte til tap av rettigheter er som følger:

4 Annen avd. sak nr P&V var og er ansvarlig for å ivareta behandlingen av norsk patentsøknad nr og andre patenter og patentsøknader som utspringer fra PCT/DK03/ Patentene dekker en oppfinnelse benevnt " nye komplekser av fettsyreestere av polyhydroksyalkan- og pyndinkarboksydenvater" til behandling av hudsykdommer. Morten Weidner (heretter Weidner) er både oppfinner og medlem av ledelsesgruppen i Astion som er et dansk aksjeselskap i Astion-gruppen. P&V var ansvarlig for å sende varsel til selskapet vedrørende betaling av årsgebyrer og forestå betaling av slike gebyrer for patenter og patentsøknader til de berørte myndigheter. Weidner hadde vært med i ledelsesgruppen i Astion fra november 2003 til mai 2006 da han trådt tilbake som medlem. Med virkning fra mai 2006 ble Lars Smedegaard Andersen administrerende direktør i Aston og han var blant annet ansvarlig for vedlikehold av patentporteføljen og for å gi instruksjoner til P&V. I mars 2009 meddelte herr Smedegaard Andersen P&V at ledelsen hadde besluttet å la den patentfamilie som var basert på PCT/DK03/0043 falle. Dette var forårsaket av noen skuffende resultater av kliniske tester som gjorde at utsiktene til kommersiell suksess var blitt mindre lovende. Som følge herav ble den 19. mars 2009 alle saker i P&Vs elektroniske saksbehandlingssystem (heretter benevnt Patricia) lukket av Camilla Outtrup som var patentkoordinator for porteføljen. Imidlertid gjenopptok Weidner sin posisjon i ledelsesgruppen med virkning fra 2. april Som følge av en fornyet vurdering av resultatene fra de kliniske forsøkene, ønsket han da å fortsette utviklingen av det produkt som var dekket av de ovennevnte patenter. Den 27. oktober 2010 ga Weidner således P&V instruksjoner om å gjenåpne de allerede lukkede sakene. Dette skjedde ved en fra Weidner til P&V. Patentkoordinator Camilla Outtrup som mottok den nevnte en fra Weidner, gjenåpnet imidlertid ikke sakene i Patricia ved et sammentreff av menneskelig feil og tilfeldige uventede omstendigheter, som det skal redegjøres for nærmere nedenfor. Derved ble heller ikke de relevante frister til betaling av årsgebyrer reaktivert, noe som ville være den normale prosedyre å gjøre når man gjenåpner allerede lukkede saker. Camilla Outtrup har vært ansatt i P&V siden 1. september 1999 og er en meget betrodd medarbeider. Hun har gjennomgått den interne utdannelse hos P&V som beskrevet i vedlagt PV POLICY for utdannelse av koordinatorer og hun har meget gode kunnskaper om patenthåndtenng, noe som kommer til uttrykk blant annet ved at hun underviser for koordinatorer på Dansk Institutt for Immatenalrettsutdannelse. Camilla Outtrup er også supervisor for Patricia i P&V. Hun har aldri tidligere vært involvert i denne type rettstap noe som understreker at det dreier seg om en isolert menneskelig feil. Det skal for ordens skyld presiseres at P&V ikke har sekretærer i vanlig forstand de er alle koordinatorer. I realiteten har koordinatorene blant annet sekretærens funksjon. Der er et klart skille mellom overordnet konsulenten og underordnet koordinatoren. Alt overordnet ansvar for saksbehandlingen og videreføring av søknader ligger utelukkende hos overordnet. Som omtalt ovenfor, ble en fra Weidner mottatt den 27. oktober Klokken 10 om morgenen samme dag hadde Kim Heshe som er administrerende direktør for P&V,

5 Annen avd. sak nr innkalt alle medarbeiderne til fellesmøte. Hensikten med møtet var å informere om den ugunstige effekt av den generelle finansielle krisen som hadde bevirket en sterk nedgang i mengden av innkommende arbeide, og som innebar at det var blitt nødvendig å skjære ned på medarbeiderstaben med ca. 10 %. Naturligvis ble alle medarbeiderne sterkt oppskaket da de mottok disse dårlige nyhetene. Det ble også særlig Camilla Outtrup som opplevet at flere av hennes nærmeste kolleger mistet jobben. I tillegg til de dårlige nyhetene hadde Camilla Outtrup problemer med sitt blodtrykk i perioden fra oktober til desember Hun led ofte av hodepine, døsighet og hjertebank. Hun var ikke klar over at disse symptomene skyldes et altfor høyt blodtrykk. Dette ble ikke konstatert før hun konsulterte sin lege i begynnelsen av desember Hennes lege utskrev da legemiddelet Corodil til behandling av blodtrykkproblemene. Som bevis vedlegges som Bilag 2 en kopi av legeerklæring. I den perioden hvor P&V mottok instruksjoner om å gjenåpne sakene i den omhandlede patentfamilien, var Camilla Outtrup således ikke i stand til å ivareta sitt arbeide på en ellers sedvanlig uklanderlig måte og heller ikke selv i stand til å erkjenne dette faktum. Som dokumentasjon for at P&V har etablert tilfredsstillende rutiner til utdannelse av koordinatorer og betryggende kryssjekkprosedyrer vedlegger vi følgende dokumenter: Bilag 3: PV POLICY Coordinators Training and Review Bilag 4: PV POLICY Coordinator's Signing Correspondence and Approvmg Data and Terms Bilag 5: PV INSTRUCTIONS Approval of Data and Terms Bilag 6: PV INSTRUCTIONS Daily Control of Extemal Terms in Units Bilag 7: PV INSTRUCTIONS Correspondence and Handling of s in Unit Mail Folders P&V har etablert rutiner for kryssjekking. Kryssjekk av eksterne frister utføres fortrinnsvis av den ansvarlige konsulent i teamet. Med hensyn til patentsakene for Astion var Henrik Skødt den ansvarlige konsulent. Henrik Skødt er europeisk patent attorney og har arbeidet i P&V siden en av 27. oktober 2009 ble sendt både til Skødt og Outtrup. P&Vs vanlige rutiner ville innebære at Outtrup gjenåpnet sakene og reetablerte fristene i Patricia til betaling av årsgebyrer. Henrik Skødt eller en annen konsulent i P&V ville sette sine initialer på fristkortet for å vise at saken var blitt gjenåpnet, og at fristen var i orden samt at kryssjekk var blitt utført. Som følge av den feil som ble begått av Camilla Outtrup ved ikke å gjenåpne sakene og reetablere fristene i Patricia, fikk heller ikke Skødt fristkortet for kryssjekk, og ingen andre konsulenter var involvert i gjenåpning og reetablering av de elektroniske saksdata. Som angitt i PV INSTRUCTION Approval of Data and Terms, Bilag 5, skal konsulenten alltid involveres i godkjennelse av opprettelse av eksterne frister som er avgjørende og i sletting av eksterne frister som er avgjørende, og godkjenne disse ved å sette sine initialer på fristen innen fristen utløper. Men ettersom Camilla Outtrup som var pålagt denne oppgave, ikke hadde gjenopprettet de avgjørende frister, kunne heller ikke Henrik Skødt foreta noen kryssjekk. Den manglende betaling av årsavgifter med den fastsatte forhøyelse og det derav følgende bortfall av rettigheter ble som tidligere sagt oppdaget den 29. januar 2010 da P&Vs Oslokontor mottok brev fra Patentstyret med opplysning om at patentsøknaden i Norge var

6 Annen avd. sak nr henlagt, se Bilag 8. Så snart dette ble oppdaget ble det straks tatt skritt til å begjære oppreisning i alle land hvor dette er mulig. Av denne redegjørelsen fremgår det at det er utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves av alle parter som var involvert i opprettholdelsen av patentporteføljen og overvåkning av tidsfristene. På grunn av en isolert og unnskyldelig menneskelig feil begått av en underordnet som skyldtes de sjokkerende opplysninger om en drastisk reduksjon av medarbeiderstaben med ca. 10 % samt virkningene av en ennå ikke konstatert tilstand av høyt blodtrykk, ble fristene for betaling av årsgebyrer med fastsatt fornyelsesavgift ikke innført i det elektroniske saksovervåkningssystemet (Patricia) og derfor ikke overholdt. Det vises i denne forbindelse til NIR 1996 s. 594 der det ble gitt oppreisning ved et "sammentreff av menneskelig feil og tilfeldige, uventede omstendigheter". Videre vises til 2. avd. kj hvor "midlertidig uoppmerksomhet" blant en underordnet ble vektlagt. Vi synes der er slik sammenfall mellom hendelsesløpet i herværende sak og den omtalte praksis som skulle tale til fordel for å innrømme oppreisning for vår klient. Dokumentasjon og vår redegjørelse viser at P&Vs saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig og arbeidsrutinene utføres av kvalifisert personale. P&V har med andre ord utvist tilbørlig aktsomhet. Den utløsende årsak til den oppståtte skade var at en underordnet person i København ikke fulgte gjeldende etablerte rutiner, altså var det en enkeltstående menneskelig og unnskyldelig feil. På denne bakgrunn begjæres det oppreisning i henhold til patentlovens 72." Avgift for 7. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 26. mars Det lovbestemte gebyret (avgiften) for behandling av begjæring om å ta søknad under behandling til tross for fristoversittelse, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 3. mai 2010, innen utløpet av betalingsfristen i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura. Avgift for 8. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 14. juni 2010, innen ordinært forfall. * * * Første avdeling la til grunn at søkers fullmektig ble oppmerksom på fristoversittelsen den 29. januar 2010, ved mottak av Patentstyrets brev datert 20. januar 2010, og anså dermed begjæringen som innlevert innen utløpet av fristene oppstilt i patentlovens 72.

7 Annen avd. sak nr * * * Fra Første avdelings avgjørelse av 16. mars 2011 hitsettes: "Vurderinger: Spørsmålet i saken er hvorvidt søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Søkers fullmektigs anførsler: Fullmektigen var og er ansvarlig for å ivareta behandlingen av søknaden. Morten Weidner (Weidner) er både oppfinner og medlem av ledelsesgruppen i Astion som er et dansk aksjeselskap i Astion-gruppen. Fullmektigen var ansvarlig for å sende varsel til selskapet vedrørende betaling av årsgebyrer og forestå betaling av slike gebyrer for patenter og patentsøknader til de berørte myndigheter. Weidner hadde vært med i ledelsesgruppen i Astion fra november 2003 til mai 2006, da han trådte tilbake som medlem. Med virkning fra mai 2006 ble Lars Smedgaard Andersen administrerende direktør i Astion og han var blant annet ansvarlig for vedlikehold av patentporteføljen og for å gi instruksjoner til fullmektigen. I mars 2009 meddelte herr Smedgaard Andersen fullmektigen at ledelsen hadde besluttet å la den patentfamilien som var basert på PCT/DK03/0043 falle; herunder den angjeldende søknaden. Dette var forårsaket av noen skuffende resultater av kliniske tester som gjorde at utsiktene til kommersiell suksess var blitt mindre lovende. Som følge herav ble alle saker i fullmektigens elektroniske saksbehandlingssystem (heretter benevnt Patricia) lukket , av en underordnet ansatt hos fullmektigen, som var patentkoordinator for porteføljen. Imidlertid gjenopptok Weidner sin posisjon i ledelsesgruppen med virkning fra Som følge av en fornyet vurdering av resultatene fra de kliniske forsøkene, ønsket han da å fortsette utviklingen av det produkt som var dekket av de ovennevnte patenter ga Weidner således fullmektigen instruksjoner om å gjenåpne de allerede lukkede sakene. Dette skjedde ved en e-post fra Weidner til fullmektigen. Den underordnet ansatte patentkoordinatoren, som mottok den nevnte e-posten fra Weidner, gjenåpnet imidlertid ikke sakene i Patricia ved et sammentreff av menneskelige feil og tilfeldige uventede omstendigheter, som det skal redegjøres nærmere for nedenfor. Derved ble heller ikke de relevante frister til betaling av årsgebyrer reaktivert, noe som ville være den normale prosedyre å gjøre når man gjenåpner allerede lukkede saker.

8 Annen avd. sak nr Den underordnet ansatte har vært ansatt hos fullmektigen siden og er en meget betrodd medarbeider. Hun har god opplæring og erfaring, og har aldri tidligere vært involvert i denne typen rettstap, noe som understreker at det dreier seg om en isolert menneskelig feil. Det skal for ordens skyld presiseres at fullmektigen ikke har sekretærer i vanlig forstand de er alle koordinatorer. I realiteten har koordinatorene blant annet sekretærens funksjon. Det er klart skille mellom overordnet konsulenten og underordnet koordinatoren. Alt overordnet ansvar for saksbehandlingen og videreføring ligger utelukkende hos overordnet. E-posten fra Weidner ble mottatt Klokken 10 om morgenen samme dag hadde Kim Heshe, som er administrerende direktør for fullmektigen, innkalt alle medarbeiderne til fellesmøte. Hensikten med møtet var å informere om den ugunstige effekt av den generelle finansielle krisen som hadde bevirket en sterk nedgang i mengden av innkommende arbeid, og som innebar at det var blitt nødvendig å skjære ned på medarbeiderstaben med ca. 10 %. Naturligvis ble alle medarbeiderne sterkt oppskaket da de mottok disse dårlige nyhetene. Det ble også særlig den underordnet ansatte som opplevde at flere av hennes nærmeste kollegaer mistet jobben. I tillegg til de dårlige nyhetene hadde den underordnet ansatte problemer med sitt blodtrykk i perioden fra oktober til desember Hun led ofte av hodepine, døsighet og hjertebank. Hun var ikke klar over at disse symptomene skyldtes et altfor høyt blodtrykk. Dette ble ikke konstatert før hun konsulterte sin lege i begynnelsen av desember Hennes lege utskrev da legemiddelet Corodil til behandling av blodtrykksproblemene. I den perioden hvor fullmektigen mottok instruksjoner om å gjenåpne sakene i den omhandlede patentfamilien, var den underordnet ansatte således ikke i stand til å ivareta sitt arbeide på en ellers sedvanlig uklanderlig måte og heller ikke selv i stand til å erkjenne dette faktum. Fullmektigen har etablert rutiner for kryssjekking. Kryssjekk av eksterne frister utføres fortrinnsvis av den ansvarlige konsulent i teamet. Den ansvarlige konsulenten for Astion er europeisk patent attorney og har arbeidet hos fullmektigen siden E-posten av ble sendt både til den ansvarlige konsulenten og til den underordnet ansatte. Fullmektigens vanlige rutiner ville innebære at den underordnet ansatte gjenåpnet sakene og reetablerte fristene i Patricia til betaling av årsgebyrer. Den ansvarlige konsulenten eller en annen konsulent hos fullmektigen ville sette sine initialer på fristkortet for å vise at saken var blitt gjenåpnet, og at fristen var i orden, samt at kryssjekk var blitt utført. Som følge av den feil som ble begått av den underordnet ansatte ved ikke å gjenåpne sakene og reetablere fristene i Patricia, fikk heller ikke den ansvarlige konsulenten fristkortet for kryssjekk, og ingen andre konsulenter var involvert i gjenåpning og reetablering av de elektroniske saksdata. Som angitt i rutinene skal konsulenten alltid involveres i godkjennelse av opprettelse av eksterne frister som er avgjørende og i sletting av eksterne frister som er avgjørende, og godkjenne disse ved å sette sine initialer på fristen innen fristen utløper. Men ettersom den underordnet ansatte som var pålagt denne oppgave, ikke hadde gjenopprettet de avgjørende frister, kunne heller ikke den ansvarlige konsulenten foreta noen kryssjekk. Den manglende betaling av årsavgifter med den fastsatte forhøyelse, og det derav følgende bortfall av rettigheter, ble som tidligere sagt oppdaget , da fullmektigens Oslokontor mottok brev fra Patentstyret med opplysning om at patentsøknaden i Norge var

9 Annen avd. sak nr henlagt. Så snart dette ble oppdaget ble det straks tatt skritt til å begjære at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen i alle land hvor dette er mulig. Av denne redegjørelsen fremgår det at det er utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves av alle parter som var involvert i opprettholdelsen av patentporteføljen og overvåkning av tidsfristene. På grunn av en isolert og unnskyldelig menneskelig feil begått av en underordnet ansatt som skyldtes de sjokkerende opplysninger om en drastisk reduksjon av medarbeiderstaben med ca. 10 % samt virkningene av en ennå ikke konstatert tilstand av høyt blodtrykk, ble fristene for betaling av årsgebyrer med fastsatt fornyelsesavgift ikke innført i Patricia og derfor ikke overholdt. Det vises i denne forbindelse til NIR 1996 s. 594 der begjæring om viderebehandling ble tatt til følge i en sak der det var et sammentreff av menneskelige feil og tilfeldige, uventede omstendigheter. Videre vises det til Annen avdelings kj hvor midlertidig uoppmerksomhet hos en underordnet ansatt ble vektlagt. Vi synes det er slik sammenfall mellom hendelsesforløpet i herværende sak og den omtalte praksis, som skulle tale til fordel for å ta begjæringen under behandling til tross for fristoversittelsen. Dokumentasjonen og vår redegjørelse viser at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig og arbeidsrutinene utføres av kvalifisert personale. Fullmektigen har med andre ord utvist tilbørlig aktsomhet. Den utløsende årsak til den oppståtte skade var at en underordnet person i København ikke fulgte gjeldende etablerte rutiner, altså var det en enkeltsåtende menneskelig og unnskyldelig feil. Patentstyret uttaler: Patentstyret forstår det slik at fristoversittelsen skyldes en enkeltstående feil begått av en underordnet ansatt hos søkers fullmektig. Da den underordnet ansatte i e-post av fikk beskjed om å gjenåpne saken, var vedkommende sterkt preget av at hun samme dag hadde fått nyheten om at flere av hennes nærmeste kollegaer ville miste jobben pga nedskjæringer. Videre hadde hun i perioden oktober til desember 2009 problemer med høyt blodtrykk. Tilstanden ble ikke oppdaget før i desember På grunn av disse forholdene ble saken ikke gjenåpnet. Fristene for betaling av årsavgift med tilleggsavgift ble følgelig ikke innført i fullmektigens elektroniske saksovervåkningssystem og betaling ble ikke foretatt innen fristen. Da kontrollsystemet forutsetter at sakene gjenåpnes, ble feilen ikke fanget opp av den ansvarlige konsulenten. I følge Annen avdelings kj identifiseres søker med søkers fullmektig. Søknaden kan bare tas under behandling dersom både søkeren og dennes fullmektig har utvist den nødvendige omhu. I lovens forarbeider er det fremholdt at "spørsmålet om oppreisning skal gis, skal avgjøres etter en streng aktsomhetsnorm" (Ot. prp. nr. 32 ( ) s. 41). Patentstyret har i sin praksis tilpasset aktsomhetsnormen i overensstemmelse med praksis fra EPO. Etter Patentstyrets skjønn er kontrollrutinene hos søkers fullmektig ikke tilfredsstillende. Kontrollrutinene aktiveres kun dersom en sak gjenåpnes. Dette gjør systemet veldig sårbart. I tillegg har Patentstyret lagt vekt på at ansvarlig konsulent også stod som kopimottaker i e-posten av , der beskjeden om å gjenåpne saken ble gitt. Den ansvarlige konsulenten kunne med enkle midler ha merket e-posten for oppfølging, og innen en viss tid kontrollert om saken faktisk hadde blitt gjenåpnet i henhold til instruksen.

10 Annen avd. sak nr Patentstyret har videre forståelse for at det må ha vært en påkjenning for den underordnet ansatte å få vite at flere av hennes nærmeste kollegaer mistet jobben pga nedskjæringer. Patentstyret finner imidlertid at oppsigelser i forbindelse med nedgangstider må påregnes. Nedbemanning kan alltid forekomme, og denne anførselen kan derfor ikke tillegges vekt. Patentstyret finner heller ikke grunn til å legge vekt på at den underordnet ansattes helsetilstand var redusert i perioden oktober til desember 2009 pga høyt blodtrykk. Selv om Patentstyret har forståelse for den situasjonen hun var i, må en sykdomstilstand etter fast praksis være akutt og alvorlig for at den skal tas i betraktning. Den underordnet ansattes helsetilstand kan etter Patentstyrets skjønn ikke betraktes som akutt og alvorlig, da hun fortsatte med sine vanlige arbeidsoppgaver i den aktuelle perioden. Dersom søkers fullmektig hadde hatt tilstrekkelige og hensiktsmessige kontrollrutiner, ville systemet dessuten ha fanget opp at den aktuelle saken ikke var gjenåpnet uavhengig av forhold hos den underordnet ansatte. Patentstyret har etter en samlet vurdering av det overnevnte kommet til at søknaden ikke skal tas under behandling. Søkers fullmektig har ikke utvist den nødvendige omhu. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen avslås." Søkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig til Patentstyret den 26. april I klagen uttaler søkerens fullmektig: "KLAGE TIL ANNEN AVDELING Saken gjelder norsk patentsøknad nr inngitt av Astion Dermatology AS, med Plougmann & Vingtoft som fullmektig. Det vises til Første Avdelings avgjørelse 16. mars 2011 med avslag på begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Avgjørelsen påklages herved. Klagefristen er 16. mai 2011 og klagen er dermed rettidig. Første Avdeling har lagt til grunn at begjæringen ble meldt rettidig etter patentloven 72. Videre er avgift etter avgiftsforskriften 21 innbetalt. Det gjenstår da spørsmålet om søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72.

11 Annen avd. sak nr Tvistetemaene er etter praksis i) hvorvidt fullmektigen har tilfredsstillende rutiner, ii) hvorvidt unnlatelsen av å betale årsavgift må ses som en unnskyldelig feil begått av en underordnet. 1. Fullmektigens rutiner Første Avdeling anfører at fullmektigen ikke har gode nok rutiner. Dette bestrides. Det er grundig redegjort for fullmektigens rutiner i begjæringen. Samtidig er det dokumentert utdrag fra fullmektigens skriftlige retningslinjer for sakshåndtering, jf. bilag 4 til 7 i begjæringen. Første avdeling synes å mene at det er en mangel ved rutinene at man ikke allerede ved selve mottaket av korrespondanse har en rutine for kryssjekk av innholdet i korrespondansen og de nødvendige registreringsakter. Det er vanskelig å se hvordan en slik rutine skulle gjennomføres. Plougmann & Vingtoft (P&V) er et selskap med over 100 ansatte. Det vil være svært innsatskrevende dersom alle inngående brev, fakser og e-poster til P&V, et antall på rundt brev, fakser og 2000 e-poster daglig, skulle kryssjekkes av minimum to personer. Det vanskeliggjøres ytterligere ved at noe korrespondanse kommer pr post, noe pr faks og noe pr e-post. Og noe kommer inn sentralt (postmottak), noe kommer direkte til konsulent og noe kommer direkte både til koordinator og konsulent. En slik rutine ville uansett ikke være tilstrekkelig, fordi det fortsatt vil være bare én som faktisk utfører de instruksene eller registrerer de fristene som korrespondansen angår. Og man vil da ha den samme risikoen for at det glipper hos denne ene, som man i utgangspunktet hadde. Skulle et slikt system bringe mer sikkerhet enn det opprinnelige, måtte det være slik at begge som hadde ansvar for å kontrollere innkommende korrespondansen, også hadde ansvar for å gjennomføre evt. instrukser og registrerer frister. Dette lar seg ikke gjennomføre innenfor rasjonelle kostnadsrammer. Det vises for øvrig til Annen Avdelings avgjørelse PS hvor dette er vurdert: "Ved vurderingen av hvor strenge krav som skal stilles til rutinene, må det tas i betraktning at det vil være ressurskrevende å praktisere rutiner som er egnet til å avdekke unnlatelser som skyldes at instruksjoner om oppdrag og frister blir oversett eler [sic] feiltolket. Hvis man skal avdekke slike unnlatelser, synes det å måtte innebære at alle henvendelser som kommer inn til fullmektigkontoret, tilordnes minst to medarbeidere, hvorav én pålegges å registrere instruksjonene og gjennomføre de tiltakene som er nødvendige for å overholde frister, og den andre pålegges å kontrollere at instruksjonene er korrekt oppfattet og at nødvendige tiltak er utført. Slike rutiner ville gitt økt sikkerhet for at instruksjoner ikke ble oversett eller feiltolket. På den annen side forekommer slike feil formentlig forholdsvis sjelden, og gevinsten i form av økt sikkerhet har derfor likevel begrenset verdi. Det er også i en annen sak for Annen avdeling kommet frem at det ikke er vanlig blant fullmektigkontorene med rutiner for kryssjekk av innkommet e-post som er i stand til å avdekke rene unnlatelser av å registrere instruksjoner, jf. Annen avdelings avgjørelse av 22. oktober 2010 i sak 7939 (PS ). Under en viss tvil er Annen avdeling kommet til at det ikke kan kreves at fullmektigens saksbehandlingssystem inneholder en rutine for kryssjekk som vil

12 Annen avd. sak nr fange opp unnlatelser av å registrere frister, når unnlatelsen, som her, skyldes at en medarbeider har oversett eller feiltolket en instruksjon." I P&V, som i de fleste andre tilsvarende virksomheter, er det koordinatoren (assistenten) som har som oppgave å behandle korrespondanse på en sak. I tilfeller hvor korrespondanse kommer inn sentralt i P&V (postmottak), rutes denne videre både koordinator og konsulent (pr intranett). I de tilfeller hvor korrespondansen kommer direkte til konsulenten, rutes denne til koordinatoren. Koordinator er så ansvarlig for å opprette sak, registrere korrespondanse på sak og registrere eventuelle frister etc. Når dette er gjort, produseres det automatisk et fysisk skjema (fnstskjema) som ansvarlig konsulent på saken får seg forelagt for kontroll og godkjennelse. I nærværende sak kom e-posten bare til koordinatoren, og i tråd med arbeidsdelingen skulle koordinatoren foreta de nødvendige registreringer og lage fristskjema for kontroll og godkjennelse av konsulenten. Dette skjedde som kjent ikke, av grunner det vil bli redegjort for i det følgende. Vi mener imidlertid at rutinene som er dokumentert og beskrevet både i begjæringen og her ovenfor, må anses som tilstrekkelig forsvarlige. 2. Feilen og omstendighetene rundt feilen Første avdeling anfører at den omstendighet at patentkoordinatoren glemte å gjenåpne saken, og de ekstraordinære omstendighetene i forbindelse med dette, ikke kan tillegges vekt. Patentkoordinator Camilla Outtrup mottok eposten fra Astion Deramtology AS (Astion) 27. oktober 2010, med instruks om å gjenåpne patentfamilien hvoriblant norsk patentsøknad nr inngikk, og betale årsavgifter. Camilla Outtrup har vært ansatt i P&V siden 1. september 1999 og er en meget avholdt medarbeider. Hun har gjennomgått intern koordinator-utdannelse hos P&V, som beskrevet i bilag 3 i begjæringen, og hun har meget gode kunnskaper om patenthåndtering, noe bl.a. som kommer til uttrykk ved at hun underviser for koordinatorer på Dansk Institutt for Immaterialrettsutdannelse. Camilla Outtrup er også supervisor for P&Vs sakshåndteringsverktøy "Patricia". Hun har aldri tidligere vært involvert i denne type rettstap. Som følge av et sammentreff av menneskelig feil og ekstraordinære omstendigheter, ble eposten sett, men sakene ble ikke gjenåpnet. Derved ble heller ikke det fristskjema som konsulenten på saken skal kryss-sjekke og godkjenne, produsert. Og derved ble heller ikke de relevante frister til betaling av årsgebyrer reaktivert, som ville være den normale prosedyre i slike saker. Det er som nevnt flere grunner til dette. Samme dag som eposten fra Astion kom inn hadde konserndirektøren i Plougmann & Vingtoft innkalt alle medarbeiderne til fellesmøte. Hensikten var å informere om effekten av den pågående finanskrisen, som hadde medført en markant nedgang i innkommende oppdrag. I møtet ble det opplyst at P&V fant det nødvendig å redusere medarbeiderstaben med ca 10 %. Straks etter møtet ble de medarbeiderne som nedskjæringen angikk meddelt dette, dvs. de mottok sine oppsigelser. Dette var naturligvis noe som oppskaket alle medarbeiderne, også den aktuelle koordinatoren, som opplevde at flere av hennes nære kolleger mistet jobben. Det kan også opplyses at Camilla Outrup har en overordnet funksjon blant patentkoordinatorene, ble at

13 Annen avd. sak nr ved at hun bidrar til opplæring og oppfølgning av disse, og hun ble derfor personlig involvert ved at hun bidro med samtaler og støtte til de av patentkoordinatorene som mottok oppsigelse. I tillegg til dette hadde Camilla Outtrup problemer med blodtrykket i perioden fra oktober til desember Hun led ofte av hodepine, døsighet og hjertebank. Hun var ikke selv klar over at disse symptomene skyldes et altfor høyt blodtrykk. Dette ble ikke konstatert før hun konsulterte sin lege primo desember Hennes lege utskrev da legemiddelet Corodil til behandling av blodtrykkproblemene. Det vises til Bilag 2 i begjæringen. Følgelig, den dagen da instruks om å gjenåpne patentfamilien kom inn, var det koordinatoren betydelig distrahert pga av de tillyste oppsigelsene. I tillegg var koordinatoren i denne perioden redusert i forhold å ivareta sitt arbeide på sin ellers uklanderlige måte, uten at hun selv var i stand til fullt ut å erkjenne dette siden hun ikke var klar over blodtrykksproblemene. Vi viser til Annen Avdelings avgjørelse PS hvor det leggers til grunn at "helt ekstraordinære og upåregnelige forhold" kan gi grunnlag for oppreisning. I dette tilfellet handlet det om en hjerneskade etter en operasjon, som vedkommende ansvarlige person ikke selv innså sin utilstrekkelighet. Det bestrides ikke at hjerneskade er langt mer alvorlig enn en blodtrykkslidelse på et tidlig stadium. Annen Avdeling bruker imidlertid den generelle formuleringen "helt ekstraordinære og upåregnelige forhold". Det er noe uklart hvilken kvalifikasjon som ligger i ordet "helt", men det synes klart nok at momentet "ekstraordinære og upåregnelige forhold" må kunne gjøres gjeldende i nærværende sak. Det bør også bemerkes at dette ikke var den eneste instruksen som innkom den aktuelle dagen. Det kom, som vanlig, en mengde korrespondanse så vel fra kunder som fra ulike patentmyndigheter. Den aktuelle saken er imidlertid den eneste hvor ting dessverre glapp, så det er ikke slik at de spesielle omstendighetene førte til en systemisk svikt. I alle andre saker fungerte rutinene godt nok. Vi mener derfor at den aktuelle feilen fremstår som en enkeltstående, unnskyldelig feil enkeltstående feil begått av en underordnet. 3. Ytterligere kommentarer Første Avdeling innvender at oppsigelser i nedgangstider må påregnes. Hertil bemerkes at det ikke har vært gjennomført den type nedskjæring i form av masseoppsigelser i P&V siden september 1989, dvs. over 20 år siden. Så det er på ingen måte et "påregnelig" fenomen i P&V. Dessuten, selv om man objektivt kunne hevde at det er påregnelig, gjør det likevel ikke påkjenningene mindre. Det er vel ikke slik at medarbeider i en bedrift regulært tenker på og forbereder seg på nedgangstider og masseoppsigelser. Enn videre vises det til at inneværende finanskrisen og dens omfang kom nokså overraskende på de fleste, selv finansanalytikere. Videre hevder Første avdeling at en sykdom etter fast praksis må være "akutt og alvorlig" for å komme i betraktning. Hertil bemerkes at en blodtrykkslidelse er, om ikke akutt, så i alle fall alvorlig, da den kan ha alvorlige følgevirkninger. For det andre antas det at vilkåret "akutt og alvorlig" ikke praktiseres absolutt skjematisk, slik andre sykdommer eller tilstander uansett omstendigheter ikke kan tillegges vekt. Det bør vel bl a reserves åpning for tilfeller hvor en sykdom opptrer sammen andre omstendigheter, slik som i nærværende

14 Annen avd. sak nr sak, som sammen kan forklare en forbigående svikt i årvåkenhet eller arbeidsevne. Første avdeling synes i så måte å ha vurdert de ulike omstendighetene altfor isolert. Vi viser i denne sammenhengen til PS hvor tilfellet var at tre sammenfallende, forskjellige forhold hadde virket inn fristoverskridelsen. Ingen av forholdene var sykdom. To av forholdene, patenthavers unnlatelse av å varsle "betalingsfullmektigen" og personalets unnlatelse av å etterfølge ordre om å undersøke om "betalingsfullmektigen" var varslet, lot seg ikke forklare med annet enn at det var "uforståelig". I tillegg ble det antatt at annen gangs påminnelse fra betalingsfullmektigen var kommet bort i posten. Annen Avdeling la vekt på de to første feilene, som ble ansett som "menneskelige feil", og uttaler: "Grunnen til at rutinene ikke har virket i den foreliggende sak, synes å være at det ble begått to enkeltstående feil i samme sak. Under noen tvil er 2. avdeling kommet til at det ville være for strengt å kreve rutiner som ville fanget opp begge de to feilene som ble begått av det underordnede personalet i den foreliggende sak." Første avdelings standpunkt i nærværende sak synes ut fra dette noe strengt, da det både forligger en enkeltstående "menneskelig feil" i form av en forglemmelse, og det er redegjort for omstendigheter som kan forklare at forglemmelsen kunne skje. Tilsvarende som i avgjørelsen, kan det ikke rimelig forlanges at fullmektigen skal ha rutiner som fanger opp et slikt sammenfall av omstendigheter. Videre, når det gjelder forsvarlige rutiner, viser vi til PS I saken beskrives samme rutiner som er beskrevet fra P&Vs side, og samme arbeidsdeling mellom saksbehandler (konsulent) og assistent (koordinator) som hos P&V. I dette tilfellet hadde konsulenten sendt en e-post til assistenten, som ut fra en ren glipp, uten påviselig grunn, hadde oversett e-posten. Til dette bemerket Annen Avdeling: "Slik saken er opplyst for 2. avdeling, kan det imidlertid ikke legges til grunn at det var noen svakhet i rutinene, eller at feil ble begått av saksbehandleren ved fullmektigkontoret. Feilene ble begått av saksbehandlerens assistent, og det må legges til grunn at det var tale om rene «glipp», uten påviselig grunn. Vedkommende assistent hadde fått tilstrekkelig opplæring, og det er opplyst at vedkommende ikke tidligere hadde begått lignende feil. Mot denne bakgrunn må det legges til grunn at man står overfor slike enkeltstående feil som oppreisningsadgangen er ment å beskytte mot." I nærværende sak er det som sagt ikke bare en ren forglemmelse, men en forglemmelse som er tilskyndet av flere sammenfallende, ekstraordinære omstendigheter. Det burde da, ut fra refererte avgjørelse, være tilsvarende grunnlag for oppreisning. 4. Anmodning Dokumentasjon og redegjørelsen viser at P&Vs saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig og arbeidsrutinene utføres av kvalifisert personale. P&V har med andre ord utvist tilbørlig aktsomhet. Den utløsende årsak til den oppståtte skade var at en underordnet person i København av flere sammenfallende forhold glemte å følge opp en e-post med instruksjoner, altså var det en enkeltstående menneskelig og unnskyldelig feil begått av en underordnet. På bakgrunn av det ovennevnte anmoder vi om at Første avdelings avgjørelse omgjøres slik at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen, jf. pl. 72."

15 Annen avd. sak nr Gebyret for behandling av klage i Patentstyrets Annen avdeling er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 23. mai 2011, innen fakturafristens utløp. Avgift for 9. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 14. juni 2011, innen ordinært forfall. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter patentlovens 72 annet ledd kan en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversittet, hvis det godtgjøres at søkeren og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Etter Annen avdelings praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det har foreligget tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. kj. PS Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at det finnes betryggende kontrollrutiner og at personalet har fått tilfredsstillende opplæring. Etter Annen avdelings praksis kan det ikke kreves rutiner for «kryssjekk» av instruksjoner som kommer inn, i den forstand at all post tilordnes to saksbehandlere, for å sikre at instruksjoner ikke overses eller feiltolkes, jf. PS og PS Annen avdeling kan mot denne bakgrunn ikke se at det foreligger noe grunnlag for å betegne fullmektigens fristovervåkningssystem som uforsvarlig. Annen avdeling anser det ikke som nødvendig å gå inn på de nærmere omstendigheter som kan ha påvirket saksbehandlerens oppmerksomhet og nøyaktighet i dette tilfellet, idet det under enhver omstendighet må anses å være tale om en enkeltstående feil begått av underordnet personale. Feilen er dermed, etter fast praksis, ikke til hinder for å gi oppreisning.

16 Annen avd. sak nr Første avdelings avgjørelse blir etter dette å oppheve, og saken å ta under behandling til tross for fristoversittelsen. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken tas under behandling. Are Stenvik (sign.) John Asland (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009 Klager: Baker Hughes Incorporated Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger

Detaljer

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 14. desember 2016 16/00062 Klager: Biosynthec Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/00082 Klager: Twister B.V. Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00124 Dato: 25. januar 2017 Klager: Representert ved: Ferring BV Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00067 Dato: 23. januar 2017 Klager: Representert ved: Polarcus DMCC Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026 Klager: Invacare International Sàrl Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006 Klager: Companybook AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 From: Post To: mottak@universitetsforlaget.no Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 Attachments: Avgjørelse 1600069.pdf Vennlig hilsen Klagenemnda for industrielle rettigheter Lilly Eikeland Wedøe kontorleder

Detaljer

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 7. november 2016 16/00073 Klager: Kongsberg Defence & Aerospace AS Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8070 Patentsøknad nr. 20064759 Inndato: 2006.10.23 Prioritet: 2004.05.06 (DE 10 2004 022 844) Løpedag: 2005.04.13 PCT-nummer: PCT/EP05/03868 (2005.04.13) WIPO

Detaljer

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 6. desember 2016 16/00060 Klager: GVA Consultants AB Representert ved: Valea AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011 Klager: Genentech Inc. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024 Klager: Rottefella AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011 Klager: Philip Morris Products S.A. Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017 Klager: John R Moen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik har kommet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010 Klager: Erling Pettersen IT Rådgivning Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8205 EP-nummer: NO/EP1990755 Inndag / løpedag: 2008.04.30 Prioritet: 2007.05.11(DE 102007022065) Søker: Identec Solutions AG, Milleniumspark 2, 6890 Lustenau,

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035 Klager: Jon Aadland Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne har kommet frem til

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006 Klager: Abbex AB Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon

Detaljer

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025 Klager: Dry Products AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag Hestnes og Amund Grimstad har kommet frem

Detaljer

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018 Klager: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Amund Grimstad har kommet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8099 Patentsøknad nr. 20093304 Søknadsdato: 2009.11.09 PCT-nummer: PCT/US2007/88816 WIPO publ. nr. WO/2008/083154 (2007.12.26) Løpedag: 2007.12.26 Prioritet:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007 Klager: Einar Lied og Olav Høstmælingen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8150 Søknad nr. 20091800 Inndato: 2009.05.06 Løpedag: 2007.10.29 Prioritet: 2006.11.03 (IT MI06A002105) PCT-nr. PCT/EP2007/009448 WIPO publ.nr. WO/2008/052759

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8016 Patentsøknad nr. 2007 1958 (avdelt) Stamsøknad: 2002 3026 (pat. nr. 323 727) Løpedag: 2000.12.22 Prioritet: 1999.12.22 (DE 19962470) PCT-nummer: PCT/EP00/13155

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8095 Patent nr. 325145 Patentsøknad nr. 20061301 Inndag: 2006.03.22 Løpedag: 2006.03.22 Oppfinnere: Jon Snesrud, Rasta, Jens Andersen, Drammen, og Kaj Larsson,

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7977 Patentsøknad nr. 2007 5535 PCT-nummer: PCT/SE06/00502 WIPO publ. nr. WO/06/118517 Søker: Alfa Laval Corporate AB, P. O. Box 73, 22100 Lund, Sverige Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8120 Patentsøknad nr. 20075924 Søknadsdato: 2007.11.20 Løpedag: 2006.04.20 PCT-nummer: PCT/US2006/15535 WIPO publ. nr. WO/2006/113939 (2006.04.20) Søker: Landmark

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7939 Patentsøknad nr. 2007 6030 PCT-nummer: PCT/US05/008204 WIPO publ. nr. WO/06/098722 Søker: REC Silicon Inc., Moses Lake, Washington, USA Fullmektig: Acapo

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7823 Patent nr. 301 677 Patentsøknad nr. 1994 3098 Søker: Hans Magnus Kleppa, Heggedal Annen avdelings avgjørelse av 23. oktober 2008 Foreliggende sak gjelder

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7783 Patentsøknad nr. 2003 2945 Søker: Microsoft Corp., Redmond, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7833 Patentsøknad nr. 2007 3969 WIPO publ.nr.: WO/06/073939 PCT-nummer: PCT/US05/047067 Søker: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japan Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7174 Patentsøknad nr. 1999 6373 PCT-nummer: PCT/US98/10318 Søkere: Biotechnology Research and Development Corporation, IL, USA U.S. Department of Agriculture,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 22. oktober 2010

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 22. oktober 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7971 Patentsøknad nr. 2008 2797 PCT-nummer: PCT/AU06/001737 WIPO publ. nr. WO/07/056823 Søker: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7491 Patentsøknad nr. 2003 1054 PCT-nummer: PCT/US01/24348 Søkere/oppfinnere: Wim-Van Schooten, Sunnyvale, California, USA Roland Buelow, Palo Alto, California,

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER (fastsatt med hjemmel i forskrift (FOR-2013-03-01-246) til Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar, 3, den

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8019 Patentsøknad nr. 2008 4570 Inndag: 2008.10.31 Løpedag: 2006.10.27 Prioritet: 2005.10.28 (ZA/05/10473) PCT-nummer: PCT/IB06/03022 WIPO Publ.nr.: WO/07/049139

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8073 Patentsøknad nr. 19985269 Stamsøknad for: 20045378 (2004.12.09) Søknadsdato: 1998.11.11 Prioritet: 1996.05.14 (DK 168/96), 1996.05.24 (DK 180/96), 1996.06.28

Detaljer

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004 Klager: Selantic AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik har kommet frem til

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7834 Patentsøknad nr. 2007 3482 WIPO publ.nr.: WO/06/070930 PCT-nummer: PCT/JP05/024254 Søker: Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo, Japan Fullmektig: Onsagers

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Prima Renhold AS Att: Daglig leder Mansour O. Ashtiani Agathe Grøndalsgt.44 0478 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/286 08.11.2010 Avvisning av klage på

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

VEDTAK NR 69/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 69/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/14759 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 69/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon)

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon) Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om byggherreombud for ny Borge ungdomsskole. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften 13-2 (2)

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer