NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918"

Transkript

1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen & Co A/S, Postboks 267 Sentrum, 0103 Oslo Saken gjelder: Spørsmål om innklagedes opptreden ved og utarbeidelse av tilbudsdokument for Gjensidiges tilbud til Forenedeaksjonærene var i strid med de etiske normers 3. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Sveinung O. Flaaten (formann) Asbjørn Wangerud Jan Thomassen Per Ramn Johansen Per Broch Mathisen (sekretær) 1

2 I Klager har innklaget innklagede for dennes rolle i forbindelse med Gjensidiges tilbud til aksjonærene i Forenedegruppen. Klagen retter seg mot utarbeidelsen av tilbudsdokumentet og påståtte mangelfulle opplysninger vedrørende innklagedes egne analyser av Forenedegruppen fra mai Klagers anførsler: A gjør gjeldende at N. A. Jensen & Co A/S, II "ved sine verdivurderinger på kroner 133,- pr. aksje legger til grunn identisk tallmateriale som det de legger til grunn i en analyse fra mai Analysen i mai konkluderer med at Forenede Gruppen er et godt kjøp opp til kroner 200,- pr. aksje." Det hevdes at N. A. Jensen A/S på grunnlag av det underlaget de hadde ved analysen i mai 1991 burde ha kommet fram til en annen og vesentlig høyere tilbudspris i forbindelse med tilretteleggelsen av tilbudet og subsidiært at det i tilbudsdokumentet burde vært opplyst at N. A. Jensen & Co A/S på grunnlag av det samme tallmaterialet som var lagt til grunn i tilbudsdokumentet, kom frem til en annen pris i mai Det er uten betydning at N. A. Jensen & Co. A/S utarbeidet tilbudsdokumentet i et samarbeid med Gjensidiges fondsselskap. Poenget er at N. A. Jensen & Co A/S har vært med på å fremsette et tilbud basert på en verdivurdering som er nesten 30 % lavere da den ble gjort på oppdrag av Gjensidige, enn når selskapet utarbeidet den på selvstendig basis noen måneder tidligere. I forbindelse med sitt bud sendte Gjensidige ut en pressemelding hvor det bl.a. fremgikk at Gjensidiges verdivurdering bygget på flere uavhengige analyser av Forenedeaksjen. Styret står selvfølgelig fritt til å sette den pris det ønsker, men klager finner det forunderlig at N. A. Jensen & Co. A/S finner å kunne forsvare en slik pris ovenfor Forenedes aksjonærer uten forbehold. Det ligger en verdivurdering bak det fremsatte tilbud og det er ikke grunn til å tro annet enn at N. A. Jensen & Co. A/S har medvirket aktivt ved denne verdivurdering. Klager viser også til selskapets rolle tatt i betraktning det intime forhold N. A. Jensen & Co. A/S har hatt til Forenede gjennom flere år. A hevder at N. A. Jensen & Co A/S' handlemåte er i strid med de etiske normers 3. Innklagedes anførsler. III 2

3 N. A. Jensen & Co. A/S gjør gjeldende at de intet er å klandre og at det synes å foreligge en misforståelse om forskjellen mellom en frittstående analyse utarbeidet av N. A. Jensen & Co. A/S i mai 1991 og innholdet i det tilbudsdokument som er tilrettelagt av N. A. Jensen & Co. A/S og Elcon Securities AS på oppdrag av Gjensidige. Tilbudsdokumentet er utarbeidet etter gjeldende forskrifter, og på vanlig måte forelagt Oslo Børs. N. A. Jensen & Co. A/S utarbeidet en analyse av Forenede-Gruppen A/S i Denne ble distribuert til et begrenset antall av deres institusjonelle kunder i mai 1991 før offentliggjøring av regnskap for 1. tertial Utover dette har N. A. Jensen & Co. A/S ikke publisert noen analyse angående Forenede-Gruppen. Tilbudsdokumentet av 10. januar 1992 presenterer Gjensidiges tilbud om kjøp av aksjer i Forenede-Gruppen A/S. Tilbudet er formelt vedtatt av de styrende organer i Gjensidige og det er disse som har fastsatt pris og tilbudsbetingelser ved oppkjøpet. Den tilbudte pris og tilbudsbetingelser er således ikke forhold som fastsettes av en fondsmegler. Klager refererer konsekvent til dette som N. A. Jensen & Co. A/S sin verdivurdering. Dette er uriktig. N. A. Jensen & Co. A/S har ikke foretatt noen selvstendig verdivurdering av Forenede- Gruppen A/S i forbindelse med tilretteleggelsen. Det bestrides at Gjensidiges vurdering skulle tilsi at N. A. Jensen & Co A/S på bakgrunn av analysen fra mai 1991 burde gitt uttrykk for avvikende vurderinger eller råd i forbindelse med tilbudet av januar Det foreligger heller intet krav om at tilbyder skal utarbeide egne verdivurderinger når et tilbud fremsettes. Det er derimot styret i det selskap som søkes kjøpt, som har anledning til å avgi en uttalelse om tilbudet til egne aksjonærer. Slik uttalelse ble gitt i styremøte i Forenede- Gruppen A/S den 6. januar, og denne uttalelse er i sin helhet tatt inn i tilbuds-dokumentets kapittel 1. N. A. Jensen & Co A/S påpeker også at de ikke har myndighet til å svare for pressemeldinger utsendt av andre selskap. Forøvrig er det påpekt at markedskursen på Oslo Børs da Gjensidiges oppkjøpsplaner ble kjent var ca. NOK. 115,- pr. aksje og at tilbudet ble oppfattet som så godt at aksjonærer tegnet opsjoner for mer enn 50 % av aksjene i selskapet. På det tidspunkt forelå intet konkurrerende bud. N. A. Jensen & Co A/S påpeker også at de har tilbudt klager å avtale et møte slik at han kunne få svar på sine spørsmål, men at klager ikke ønsket dette. Etisk Råd bemerker: IV 3

4 Innledningsvis vil Rådet få bemerke at klagen med dens referanse til de etiske normer 3 innebærer at klager mener innklagede ikke har opptrådt korrekt overfor sin(e) kunde(r). I denne relasjon reises det flere spørsmål. For det første hvorvidt det faktisk foreligger to analyser fra innklagedes side og for det annet hvorvidt innklagede burde opplyst om maianalysen i forbindelse med tilretteleggelsen. Når det gjelder spørsmålet om det foreligger to analyser blir det avgjørende for Rådet å ta stilling til om innklagede utarbeidet en analyse i forbindelse med utarbeidelsen av tilbudsdokumentet. Rådet vil i denne sammenheng få peke på at en analyse foretatt av et fondsmeglerforetak innebærer en tilnærmet fullstendig gjennomgang av det aktuelle selskap, bl.a. på basis av vurderinger av rammebetingelser, markedsforhold, forventninger om fremtidig utvikling m.v. Det forhold at man har et selskap som kunde kan ikke forhindre fondsmeglerforetaket fra å utarbeide uavhengige analyser av dette selskap. En analyse kan inneholde en verdivurdering og den kan anbefale kjøp/salg opp til/ned til en bestemt angitt kurs. En tilbudspris i forbindelse med et oppkjøpstilbud vil normalt ha et noe mer begrenset basismateriale og vil også være bundet til lovbestemte krav. Dette innebærer bl.a. etter reglene om tilbudsplikt i vphl. 5A, femte ledd at "Tilbudsprisen skal være minst like høy som det høyeste vederlag tilbyderen har betalt i perioden 6 måneder før tilbudsplikten inntrådte eller i tilbudsperioden dersom dette er høyere." Rådet vil videre få bemerke at det aktuelle tilbud fra Gjensidige er et frivillig tilbud og som sådan ikke direkte regulert av tilbudspliktreglene i vphl. 5A-5C. Etter Rådets oppfatning er det ikke grunnlag for å anvende strengere normer for de frivillige tilbud enn de som følger av reglene om tilbudsplikt. Det er ikke fastsatt forskrifter om tilbudsplikt, men Finansdepartementet har i brev av 3. april 1990 pålagt Oslo Børs å følge de retningslinjer som fremgår av et utkast til forskrifter. Tilbudsprisen fremgår av tilbudsdokumentet kap. 6 (s.9) og det fremgår der hvordan denne er fastsatt. Rådet kan ikke se at det foreligger holdepunkter for å si at den tilbudte pris innebærer eller bygger på noen analyse fra innklagede. Klager hevder at innklagede i forbindelse med fremsettelsen av tilbudet (utarbeidelsen av tilbudsdokumentet) hadde en plikt til å opplyse om sin egen analyse fra mai 1991 ikke minst fordi denne bygget på samme materiale. Når det gjelder den siste påstand fremgår det av analysen og tilbudsdokumentet at grunnlagsmaterialet er forskjellig. Rådet vil få presisere at kursutviklingen for norske forsikringsaksjer generelt har vært negativ siden analysen ble foretatt i mai På tidspunktet for analysen i mai 1991 var det, bl.a. i perioden etter gulfkrigen ikke urimelig å anta at kursene ville stige. Når det gjelder spørsmålet om innklagede burde opplyst om sin analyse og konklusjonen i denne vil Rådet fremholde at det ikke 4

5 foreligger noen slik plikt etter gjeldende regler for tvungne tilbud. Hvorvidt det etter andre regler skal påhvile en slik plikt må da først og fremst bli å vurdere i forhold til de etiske normers 3 og fra disse hitsettes bl.a.: "Formidlere skal alltid ha kunders beste for øye, og må ikke forlede kunder til kjøp eller salg utelukkende for å oppnå størst mulig egen fortjeneste. Formidlere skal gi nøytrale, korrekte og de antatt beste råd i tråd med oppdraget. Det skal innhentes best mulig underlag for analyse og rådgivning. (...) Formidlere skal søke å gi så gode anbefalinger som mulig til sine kunder og utføre oppdragene på beste måte for kunder. (...)." Det er Rådets oppfatning at tilrettelegger i tilbudsdokumentet i henhold til 3 hverken skal eller bør søke å gi opplysninger om egne analyser utarbeidet uavhengig av det oppdrag tilretteleggeren har fått. Et tilbudsdokument er en dokumentasjon for bakgrunnen og begrunnelsen for det tilbudet tilbyder fremsetter og står utelukkende for dennes regning. Rådet kan derfor ikke se at innklagede har opptrådt kritikkverdig i denne sammenheng. Med det som er sagt ovenfor om gjeldende rett er det heller ikke grunnlag for å utvide disse plikter i forbindelse med frivillige tilbud. Rådet vil videre få påpeke at aksjonærene i Forenede ikke er kunder av innklagede og derfor ikke faller direkte innenfor regelens anvendelsesområde. I og med at klager som sådan ikke er kunde av innklagede er det heller ikke foranledning til å vurdere hvorvidt det foreligger en opplysningsplikt om den selvstendige analyse på bakgrunn av vphl. 5 om god forretningsskikk. Rådet har dog merket seg at innklagede på tross av sitt oppdrag for Gjensidige og etter at tilbudet var fremsatt har anbefalt sine kunder primært å akseptere Codans bud fordi dette lå høyest på NOK 200,-, subsidiært å akseptere Gjensidiges tilbud. Klager har også påpekt at innklagedes rolle var uheldig tatt i betraktning det tidligere nære samarbeid mellom Forenede og innklagede. Rådet har ikke tilstrekkelige opplysninger til å vurdere denne påstand. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: A v/b gis ikke medhold i sin klage. Oslo/Notodden 2. juni

Erverv av aksjer som honorar.

Erverv av aksjer som honorar. Erverv av aksjer som honorar. (Rapport og anbefalinger fra Norges Fondsmeglerforbunds aksjemarkedskomite) Oslo 14. november 2000. 1 1. Innledning... 3 2. Klassifikasjon av aksjer som er mottatt som vederlag....

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på oppføring av ny skole på Bråtejordet. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON Partilovnemnda v/leder Ørnulf Røhnebæk Eidsivating lagmannsrett Hamar Tinghus 2300 Hamar Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Klageneninda for offentlige anskaffelser

Klageneninda for offentlige anskaffelser Klageneninda for offentlige anskaffelser Innklagede som er en bedrift som i hovedsak leverer attføringstjenester til det offentlige, tildelte en totalentreprisekontrakt med en verdipå kr 10.500.000,- uten

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Innstilling fra fellesutvalget nedsatt av Advokatforeningen og riksadvokaten om veiledende normer for uttalelser til offentligheten

Detaljer