ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt"

Transkript

1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Tom Kristoffersen Randi Nordstrøm

2 I Klagen omhandler kjøp av aksjer i SeaDrill Ltd. (SDRL). Klager la inn en best ordre per telefon før børsåpning 28. desember Klager opplyste til megler at han ville kjøpe aksjer i SDRL med de midler som klager hadde innestående på sin kundekonto hos innklagede. Basert på sluttkursen i SDRL 27. desember 2006, på NOK 103,25, la klager inn en kjøpsordre på aksjer i SDRL. Den 28. desember 2006 kjøpte innklagede aksjer på vegne av klager til åpningskurs NOK 104,75. Da åpningskursen var noe høyere enn sluttkursen dagen før, medførte dette at transaksjonen overskred de midler klager hadde innestående på sin kundekonto. Av den grunn benyttet innklagede seg av sin autogirofullmakt og trakk NOK 4690,- fra klagers bankkonto. Beløpet utgjorde 0,4 % av den totale verdien på transaksjonen i SDRL på totalt NOK Klager erkjenner i sitt brev at han ikke har noe økonomisk krav mot innklagede. Klagen er imidlertid rettet mot den metode innklagede benyttet ved å foreta direkte trekk fra klagers bankkonto ved bruk av autogirofullmakt uten i forkant og informere eller innhente tillatelse fra klager. Videre hevder klager at innklagede presset opp prisen i børsåpningen i forbindelse med innleggelse og gjennomføring av klagers kjøpsordre, slik at klager betalte overpris for aksjene i SDRL. II Klagers anførsler: Klager hevder at megler helt eller delvis skulle ha kansellert handelen i SDRL, da handelen overskred de midler klager hadde innestående på sin kundekonto. Dette hadde klager gitt klar beskjed til megler om at ikke skulle skje. Det vises her til innklagedes Allmenne vilkår Depot/kontoavtale punkt 4.5 og 4.3. Alternativt burde megler ha konsultert med klager før handelen ble gjennomført. Klager erkjenner og ha signert en avtale om autogirofullmakt, men mener likevel denne fullmakten kun burde bli brukt av innklagede ved mislighold fra klagers side og etter at klager var underrettet og gitt rimelig tid (T+3) til å betale. Ifølge klager forelå det ikke mislighold fra klagers side. Det vises her til at innklagede gjennomførte kjøpsordren i SDRL, og at det var den som medførte overtrekk på klagers kundekonto. Klager viser til at kunden iht innklagedes Allmenne vilkår for verdipapirhandel punkt 17 har 3 dager til å innbetale skyldig beløp. Imidlertid har innklagede allerede den 29. desember 2006 trukket fra klagers bankkonto. Klager hevder at han skulle blitt varslet i forkant om at hans kundekonto var i minus, slik at han fikk mulighet til å innbetale beløpet, før det ble debitert hans bankkonto. Klager erkjenner og ha mottatt sluttseddel fra handelen i SDRL, hvor det fremgår at klagers konto fortsatt var i pluss. Klager var således ikke kjent med at hans konto var i minus før 14. januar 2007 ifbm at han var inne på sin bankkonto i en helt annen anledning. Da klager oppdager at innklagede hadde debitert klagers bankkonto sendte klager øyeblikkelig en klage til innklagede og Etisk Råd. Klager erkjenner at klagen kommer noe sent, men hevder at det var først på dette tidspunktet han ble kjent med at innklagede hadde debitert hans bankkonto. 2

3 På sluttseddelen står det at oppgjørsdato for handelen i SDRL var 3. januar Imidlertid opplyser klager at han den 2. januar 2007, dagen før oppgjørsdato for handelen i SDRL, solgte 1300 aksjer i Sinvest og tilførte egen kundekonto ,-. Ifølge klager var det således tilgjengelige midler til disposisjon på oppgjørsdato. Klager opplyser at han senere samme dag kjøpte ytterligere aksjer i SDRL, men at det likevel var kontant overskudd på klagers kundekonto tilstrekkelig til å dekke det trekk innklagede foretok fra klagers bankkonto. Forøvrig opplyser klager at han hele tiden hadde ett garantibeløp i aksjer hos innklagede på over NOK 4 millioner til å dekke det trekk som ble gjort fra klagers bankkonto. Klager stiller seg undrende til at innklagde trekker ovennevnte beløp fra klagers bankkonto, da det fantes tilgjengelig midler. Klager retter kritikk mot innklagede for sin bruk av autogirofullmakt og mener innklagede heller burde tilby sine kunder en slik ordning på frivillig basis. Klager hevder videre at megler brukte sine midler til å presse opp prisen i børsåpningen og at det således var meglers feil at åpningsprisen lå såpass høyt. Det vises her til innklagedes Allmenne vilkår punkt 9; Best ordre vil bli utført i samsvar med Netfonds og den enkelte meglers beste skjønn så vel med hensyn til pris som til tidspunkt for slutning. Ifølge klager gikk kursen betydelig ned etter at megler gjennomførte handlene som best ordre i åpningen og forble lav resten av dagen. Klager stiller spørsmål om de to omtalte salgsordrene på totalt 5100 aksjer i SDRL ble lagt inn av megler eller direkte av en kunde av innklagede samt hvordan megler eventuelt la ut denne ordren. Klager viser til at det ble sluttet 2 handler i SDRL før åpning, hhv en handel kl på aksjer til kurs 103,- og en handel kl på til 102,56. Klager stiller seg undrende til at innklagede etter dette la inn en kjøpsordre på kurs 104,75 for et beløp til over en million kroner. Klager anmoder om Rådets vurdering av ovennevnte forhold. III Innklagedes anførsler: Innklagede opplyser at klager ringte til megler før børsåpning 28. desember 2006 og ville kjøpe aksjer i SDRL med de midler som var innestående på klagers kundekonto. Antall aksjer som klager kunne kjøpe med disse midler ble beregnet på bakgrunn av sluttkursen i SDRL 27. desember 2006, hhv 103,25. På bakgrunn av disse beregningene la klager inn en kjøpsordre i SDRL på Innklagede opplyser videre at det finnes to alternativer for ordreinnleggelse, enten fast pris ( limit ordre ) eller å kjøpe på best mulig pris i markedet ( beste ordre ). Da klager ikke hadde mulighet til å følge prisen i markedet ble partene enige om å legge inne en beste ordre. Ifølge innklagede var det klager selv som besluttet å kjøpe aksjer i SDRL ved å legge inn en best ordre i børsåpningen 28. desember Innklagede hevder at klager således er bundet av sin ordre såfremt han ikke gir andre instrukser til innklagede. Åpningskursen i SDRL den 28. desember 2006 var 104,75 og innklagede kjøpte aksjer på vegne av klager til denne kursen. Da kursen var noe høyere enn hva som var antatt, basert på sluttkursen 27. desember 2006, medførte dette at de midler klager hadde innestående på sin kundekonto ble overskredet. Innklagde trakk derfor 4 690,- fra klagers bankkonto, 3

4 tilsvarende 0,4 % av den totale verdien på transaksjonen i SDRL, som totalt var på Innklagede mener det er urimelig at de skal måtte ringe klager i børsåpningen når de har en aktiv ordre som klager har lagt inn etter eget ønske. Innklagede opplyser videre at alle deres kunder undertegner en avtale om autogirofullmakt. Ved innlegging av kjøpsordre benytter innklagede denne fullmakten om nødvendig. Innklagede motsetter seg klagers påstand om at kursen som SDRL ble handlet for den 28. desember 2006, hhv 104, 75, var til overpris. Ifølge innklagede ble SDRL handlet for 104,75 eller høyere i samtlige handelsdager i perioden 27. desember 2006 til 3. januar Videre opplyser innklagede at hele ordren på aksjer ble handlet i SAXESS, hvorav ble matchet mot to andre SAXESS ordre fra kunder av innklagede. Innklagede opplyser videre at kursen på SDRL steg i dagene etter den aktuelle transaksjonen i SDRL og var oppe i 108,25 den 3. januar Beregnet på denne kursen kunne klager ha solgt sine aksjer med en gevinst på ,-. Senere, den 15. januar 2007, faller kursen i SDRL til under 100,00. Det er først på dette tidspunktet, nesten 3 uker etter at handelen er gjennomført, at klager sender inn klage til Etisk Råd. I den forbindelse viser innklagede til de reklamasjonsfrister som gjelder for kunder av innklagede. IV Etisk Råd bemerker: Klager innga klage ved brev 15. januar Innklagede har inngitt tilsvar i brev 14. februar I tillegg til dette har partene kommentert hverandres anførsler i samsvar med behandlingsreglene for Etisk Råd 3-3 tredje ledd. Videre har Etisk Råd fått forelagt lydopptak av den aktuelle samtalen mellom klager og megler 28. desember 2006, hvor klager la inn sin kjøpsordre i SDRL. Avtaleforholdet mellom klager og innklagede reguleres av innklagedes Alminnelige vilkår for verdipapirhandel ( Alminnelig vilkår ), innklagedes Alminnelige vilkår for depot/kontoavtale samt særskilt avtale om autogirofullmakt. Innledningsvis vil Rådet først ta stilling til hvorvidt klager har overholdt de reklamasjonsregler som gjelder i avtaleforholdet mellom klager og innklagede. Iht innklagedes Alminnelig vilkår punkt 12 skal reklamasjon skje samme dag som sluttseddel kom eller burde ha kommet frem til kunden eller senest innen utgangen av neste børsdag. Videre fremgår det av samme bestemmelse at: Dersom kunden ikke har reklamert innenfor den tid som er angitt ovenfor, anses reklamasjonsretten som bortfalt. Klager påklaget forholdet 15. januar 2007 til innklagde samt til Etisk Råd, dvs. mer en 2 uker etter at handelen i SDRL var gjennomført. Klager hevder at årsaken til at reklamasjonen ikke ble fremsatt tidligere skyldes at han frem til den tid hadde dårlig eller ingen tilgang til internett pga et jordskjelv som rammet Asia i januar Klager opplyser at sluttsedler ble sendt til klager på e-post og at det først var på dette tidspunktet at han ble kjent med at innklagede hadde trukket et beløp fra klagers bankkonto Rådet bemerker imidlertid at klager den 2. januar 2007 solgte 1300 aksjer i Sinvest samt kjøpte 1600 SDRL. Klager bekrefter at begge disse ordrene ble lagt inn via innklagedes internett system. Dette viser at klager må ha hatt tilgang til internett i den aktuelle perioden. 4

5 Således kan det hevdes at klager også må ha hatt mulighet til å sjekke de sluttsedler som var sendt ham per e-post. Av sluttseddelen fremgår det klart at SDRL ble handlet for 104,75. Således stiller Rådet seg noe undrende til klagers opplysninger om at han ikke fikk reklamert før 15. januar 2007 pga dårlig eller ingen internett tilgang. Imidlertid må man kunne legge til grunn at klagers tilgang til internett som følge av de ekstraordinære forhold som rammet Asia i januar 2007 i vesentlig grad begrenset klagers tilgang til internett. Av den grunn har Rådet likevel valgt å ta saken til behandling. 1. SDRL handlet til overpris Det fremgår av lydopptakene at klager la inn en kjøpsordre på aksjer i SDRL før børsåpning 28. desember Videre ble det avtalt at megler skulle prøve å få kjøpt aksjene til åpningskurs samt at ordren skulle legges inn som en best ordre. Iht innklagedes Alminnelige vilkår punkt 9 skal en best ordre bli utført i samsvar med Net Fonds og den enkeltes meglers beste skjønn så vel med hensyn til pris som til tidspunkt for slutning. Klager hevder i den forbindelse at innklagede presset opp prisen i børsåpningen i forbindelse med innleggelse og gjennomføring av klagers kjøpsordre, slik at klager betalte overpris. Klager viser i den forbindelse til at det ble sluttet 2 handler i SDRL før børsåpning, hhv en handel kl. 08:17:15 på aksjer til kurs 103,- samt en handel kl. 08:28:04 på til 102,56. Rådet har fått bekreftet fra Oslo Børs at de to handlene som klager viser til ovenfor på hhv kurs 103,- og 102,56 ble begge matchet i SAXESS systemet utenfor børsåpning. Dette er to internhandler, hvor den ene ble inngått mellom to kunder av et og samme meglerforetak, mens den andre handelen ble inngått mellom to ulike meglerforetak. Begge handlene ble inngått etter at børsen stengte 27. desember 2006 og således innrapportert før børsåpning 28. desember Sluttkursen i SDRL 27. desember 2006 var 103,25,og forklarer årsaken til at disse handlene ble inngått på en lavere kurs i forhold til åpningskursen 28. desember Åpningskursen beregnes på grunnlag av at det tas et gjennomsnitt av de kjøps- og salgsordre som ligger inne i perioden mellom kl og kl Således ble åpningskursen 28. desember 2006 beregnet helt uavhengig av de to handlene som var meldt inn samme dag kl. 08:17:15 og kl. 08:28:04. Handelsloggen for SDRL viser at åpningskursen den 28. desember 2006 var på 104,75. Da det ble avtalt mellom partene at ordren skulle legges inn som en beste ordre i åpningskursen var megler således forpliktet til å gjennomføre kjøpsordren på vegne av klager på den beste kursen som kunne oppnås i børsåpningen på den aktuelle dagen, hhv kurs 104, 75. Videre har Rådet fått bekreftet at hele klagers ordre på aksjer ble handlet i SAXESS samt at de to salgsordrene på til sammen 5100 aksjer ble lagt inn direkte fra to andre kunder av innklagede og således ikke av en megler hos innklagede, slik klager antydet. På bakgrunn av den informasjon som er fremlagt av partene er det ingen holdepunkter for å legge til grunn at innklagede skal ha presset opp prisen i børsåpningen i forbindelse med innleggelse og gjennomføring av klagers kjøpsordre. Således kan ikke klager få medhold i at klagers kjøpsordre ble gjennomført til overkurs. 5

6 2. Bruk av autogirofullmakt Videre klages det på den metode innklagede benyttet ved å foreta direkte trekk på klagers bankkonto. Ifølge klager burde handlene i SDRL helt eller delvis vært kansellert, da innklagede burde ha forstått at handelen innebar et trekk utover det som var tilgjengelig på klagers kundekonto. Iht punkt 10 i innklagedes Alminnelige vilkår må ikke-profesjonelle kunder gi foretaket en belastningsfullmakt for innklagde på kundens pengekonto i bank. Klager erkjenner og ha signert en slik bankfullmakt/autogirofullmakt. Rådet må således kunne legge til grunn at en slik avtale var inngått mellom partene og at klager således har gitt innklagede en fullmakt til å foreta trekk fra klagers bankkonto hvis nødvendig. Iht avtale om autogirofullmakt fremgår følgende: Jeg/vi gir herved fullmakt til å belaste/godskrive min/vår bankkonto angitt nedenfor i forbindelse med kjøp og salg av verdipapirer, belastning av gebyrer og utbetaling av utbytte. Fullmakten gjelder inntil den blir tilbakekalt skriftlig. Kunden skal være kjent med, og godtar innklagedes forretningsvilkår.. Klager mener imidlertid at autogirofullmakten kun bør bli brukt av innklagede ved mislighold fra klagers side og etter at kunden er blitt underrettet og gitt rimelig tid (T+3) til å betale. Det oppstilles imidlertid ikke noe krav, verken i avtalen om autogirofullmakt eller innklagedes Alminnelige vilkår forøvrig, om at det må foreligge mislighold fra klager før innklagede kan foreta trekk fra klagers bankkonto. Det er heller ingen plikt for innklagede til å kontakte klager i forkant av at foretaket benytter seg av denne fullmakten. Iht innklagedes Alminnelige vilkår punkt 10 er ordinær oppgjørsfrist for norske finansielle instrumenter fire børsdager (T+3) (handelsdag inkludert), med mindre annet er avtalt. Videre heter det at oppgjør er betinget av at kunden stiller til disposisjon for innklagede nødvendig midler på eller før oppgjørsdag. Således vil innklagede på tidspunktet for oppgjør ha rett til å foreta trekk fra klagers bankkonto for det beløpet som overstiger de nødvendig midler klager stiller til rådighet. I det aktuelle tilfelle var en liten del av den totale kjøpesummen ikke tilgjengelig på klagers kundekonto, hhv 4 690,-, Beløpet utgjorde 0,4 % av den totale verdien på transaksjonen i SDRL på totalt Da klager ikke hadde rett til kreditt hos benyttet innklagede seg av den autogirofullmakt som var inngått med klager. På oppgjørsdagen skal innklagede betale motparten i transaksjonen. Ifølge innklagede har klager en kontotype som krever at klager har tilstrekkelig midler på sin kundekonto når aksjer kjøpes gjennom innklagede. Dette var årsaken til at innklagede allerede den 29. desember 2006 trakk ovennevnte beløp fra klagers bankkonto. En tilsvarende bestemmelse om meglerforetaks rett til å belaste kunders bankkonto ved handel med finansielle instrumenter fremgår også av Forbundets standard til Alminnelige forretningsvilkår punkt 8.1 annet ledd: Med mindre annet er særskilt avtalt har Foretaket kundens tillatelse i samsvar med den enkelte handel eller transaksjon å belaste kundens pengekonto i bank. Således må Rådet kunne legge til grunn at bruk av autogirofullmakt er en utbredt praksis blant norske meglerforetak. En slik metode anses som helt nødvendig for at meglerforetaket ved innleggelse av ordre om kjøp på vegne av kunder skal kunne sikre seg rettidig oppgjør. Klager kan således ikke få medhold i at innklagede på en uberettiget måte har gjennomført trekk direkte fra klagers bankkonto. 6

7 Videre vise klager til at det fantes tilgjengelige midler til disposisjon på oppgjørsdato på hans kundekonto og at det således ikke var grunn til å trekke fra klagers bankkonto. Klager viser til salget av 1300 aksjer i Sinvest 2. januar 2007 som tilførte egen kundekonto ,-. Imidlertid var oppgjørsdatoen for denne transaksjonen iht sluttseddel ikke før 5. januar Dette var således midler som ikke var tilgjengelig på klagers kundekonto på oppgjørsdagen for transaksjonen i SDRL. Klager påstand må på dette punkt avvises. På bakgrunn av ovennevnte drøftelse konkluderer Rådet med at innklagede ikke har opptrådt kritikkverdig og at det således ikke foreligger forhold som utløser erstatningsansvar. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klagen gis ikke medhold. Oslo, den

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 Klager: X Innklaget: Carnegie ASA Saken gjelder: Klage på manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/6 Klager: A Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Mangelfull

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) 1 verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS Versjon 3 Opplysninger om kunde Navn Click here to enter text. Personnummer/Organisasjonsnummer Click here to enter text. Adresse Click here to enter text. E-post Click here to enter text. Telefonnummer

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R For handel med finansielle instrumenter gjennom verdipapirforetak Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. i Danske Bank Gjeldende fra 6. oktober 2014 (Basert på mønster anbefalt av Norges Fondsmeglerforbund) For ytterligere informasjon

Detaljer

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag:

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag: Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: a) NF oppretter bankkonto for Kunden i tilknytning til Verdipapirdepotet. b) NF har rett til å belaste bankkontoen med et beløp

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS Norne Securities AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom

Detaljer

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET Disse forretningsvilkår gjelder for de tjenester som tilbys av Net Fonds ASA (heretter benevnt NF). Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene. Vilkårene får virkning

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS Sist endret 1. januar 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Norcap AS Gjelder fra 15. oktober 2011 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORCAP

Detaljer