NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD"

Transkript

1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/6 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Aksjesalg, omvendt splitt og dekningskjøp Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Jan-Tore Aschim Odd-Arne Pedersen Klager la inn ordre i innklagedes internettsystem for on-line aksjehandel om salg av 1000 AKVR- aksjer den 19. mai Generalforsamlingen i Aker Kværner vedtok i mai 2003 å slå sammen selskapets aksjer i forholdet 20:1, slik at 20 gamle aksjer ble til 1 ny aksje. Det ble I

2 sendt ut flere meldinger fra selskapet om dette og at første handelsdato etter sammenslåingen ville være 19. mai Aksjonærenes beholdninger ville i tråd med alminnelig praksis og de tekniske rutiner først bli oppdatert 22. mai Det var opplyst om den aktuelle selskapshendelsen i innklagedes elektroniske handelssystem. På oppgjørsdag kunne klager, som følge av den omvendte splitt (spleisen) kun levere 50 AKVR-aksjer, og innklagede foretok derfor et dekningskjøp for kundens regning og risiko. I følge innklagede skjedde dette i henhold til de bestemmelser som er nedfelt i avtaler og forretningsvilkår. Dekningskjøpet ble gjort til markedspris. Tvisten for Rådet er hvorvidt innklagede skal dekke klagers tap som følge av det foretatte dekningskjøp. Klagers anførsler: II Klager viser til at han på sin VPS-konto hadde KVI den 19. mai 2003, noe som også stemte med det han hadde kjøpt. Han tvilte derfor ikke på at denne informasjon var korrekt. Videre er innklagedes system laget slik at man ikke kan legge ut for salg flere aksjer enn det man har tilgjengelig. Den 19. mai 2003 fikk klager via andre kjennskap til kursen på NOK 83 og at han kunne legge sine aksjer ut for salg til denne kurs. Klager viser også til at han tidligere har fått et varsel dersom hans ordre har avveket vesentlig i kurs fra gjeldende salgskurs. Klager fikk ikke slik melding ved sin ordreinnleggelse av de KVI. Klager viser også til at han tidligere har hatt en CM-kreditt konto for aksjehandel og at han i den sammenheng alltid fikk beskjed dersom han forsøkte å selge et antall aksjer som ikke var registrert på kontoen. Meldingen om den aktuelle selskapshendelse leste klager først etter noen dager og han forstod melding slik at endringen først skulle skje noe frem i tid. Meldingen var dessuten ikke enkel å forstå og han regnet med at feil antall aksjer ville bli rettet automatisk. Klager viser til at han i ettertid ble gjort oppmerksom på at det den 22.mai 2003 var en omvendt splitt i Aker Kværner, men at dette ikke hadde noe med hans KVI aksjer å gjøre den 19. mai Han har dessuten ikke noe greie på short- salg og han trodde ikke man kunne selge noe man faktisk ikke hadde. Innklagedes anførsler: III Innklagede viser til at klager har handlet gjennom tjenesten Elektronisk Aksjehandel og at det i den forbindelse er inngått en særskilt avtale med kunden. Videre opplyser innklagede at den informasjon som fremgår om klagers portefølje, samt den dekningskontroll som foretas ved innleggelse av ordre, er knyttet opp mot de opplysninger som framgår i VPS. Det er i avtalen med kunden presisert at opplysninger om klagers portefølje ikke vil være korrekt oppdatert ved spesielle selskapshendelser. Fra avtalen hitsettes: Nordea tilbyr Kunden en Porteføljeoversikt med informasjon basert på hvilke transaksjoner som er gjennomført i Elektronisk Aksjehandel. Det er Kundens ansvar å meddele Nordea om eventuelle uoverensstemmelser mellom Porteføljeoversikt og VPSbeholdning. Det er særlig å bemerke at Porteføljeoversikten ikke blir oppdatert ved gjennomføring av emisjoner, splitter og lignende hendelser som kan påvirke antallet verdipapirer i Porteføljeoversikten. Kunden kan få elektronisk tilgang til sin(e) VPSkonti ved å inngå avtale om Verdipapirtjenester. Nordea og Nordea Securities har ikke ansvar for riktigheten av opplysningene i Porteføljeoversikten og kan ikke gjøres ansvarlig for tap eller skade, direkte eller 2

3 indirekte, på grunn av eventuelle feil og/eller mangler i Kursinformasjon og/eller Porteføljeoversikt. Klager la selv inn ordre om salg av 1000 AKVR- aksjer om formiddagen den 19. mai På oppgjørsdag kunne klager kun levere 50 AKVR-aksjer, og innklagede foretok derfor et dekningskjøp for kundens regning og risiko. I følge innklagede skjedde dette i henhold til de bestemmelser som er nedfelt i avtaler og forretningsvilkår. Dekningskjøpet ble gjort til markedspris. Klager har opprinnelig krevet dekningskjøpet annullert, men har senere krevet at innklagede tilbakefører til klagers konto 50 AKVR-aksjer, eller tilsvarende verdi i kroner. Innklagede viser videre til at relevante børsmeldinger om hendelsen i AKVR ble formidlet på meldingstjenesten i innklagedes elektroniske aksjehandelssystem og at det i tillegg ble lagt ut en systemmelding med følgende tekst: Reversert splitt: Kværner. Viser til børsmelding i KVI/AKVR. Vær oppmerksom på at omvendt splitt i selskapet først vil bli korrigert i VPS beholdning førstkommende torsdag. Denne systemmeldingen var synlig øverst på alle internettsider relatert til innklagedes aksjehandelstjeneste og det ble også laget en egen info-boks som lå ute både før og etter pålogging til tjenesten. Denne informerte om navne- og tickerbytte, samt omvendt splitt i aksjen. Klager har oversett innklagede gjentatte meldinger om både selskapshendelsen og manglende oppdatering av VPS-informasjon. Videre synes klager å mene at en kursstigning på ca. 2000% i løpet av en dag (aksjen ble omsatt på i overkant av 4 kr i forkant av spleisen) ikke ga grunn til å iverksette nærmere undersøkelser om mulige årsaker, noe innklagede synes å finne noe påfallende. Innklagede mener at det er gitt tilstrekkelig informasjon omkring forholdet. Klager har vist til at siden han ikke fikk melding om at det var stort avvik fra gjeldende salgspris (ca kr. 83) når han registrerte sin ordre, så gikk han ut fra at handelen var i orden. Klager har da nettopp registrert en salgspris tilnærmet lik gjeldende markedspris og innklagede kan da ikke forstå at klager forventet en særlig melding relatert til ønsket salgspris. Innklagede viser videre til at klager selv er ansvarlig for sine ordre. Dette forsterkes når klager i tillegg handler gjennom elektronisk aksjehandel som medfører at han bl a får mindre rådgivning/veiledning, noe som også gjenspeiles i lavere kurtasje. Det vises også til at den unormale kursoppgangen i aksjen i forbindelse med selskapshendelsen også burde tilsi at kunden burde forstått at det var grunn til nærmere undersøkelse. Klager har vist til at han tidligere har vært kunde av innklagedes tjeneste - CM-kreditt - (aksjehandelskreditt), og at hans aksjer ble flyttet til en ordinær netthandelskonto i forbindelse med at denne tjenesten ble lagt ned. Innklagede viser til at klager hadde inngått avtale om elektronisk aksjehandel før han gikk inn på avtale om bruk av tjenesten CM-kreditt, men at avtalen om elektronisk aksjehandel ble fornyet i forbindelse med nedleggelse av CM-kreditt produktet. Det vises for øvrig til at dette er to ulike produkter, og at anførselen ikke har betydning for denne saken. Innklagede er av den oppfatning at klager selv er å bebreide for det tap som har oppstått og det ikke foreligger noe grunnlag for å imøtekomme klagers krav. Etisk Råd bemerker: IV Klager innga klage ved brev 11. juli Innklagede innga tilsvar ved brev 14. august I tillegg til dette har partene i samsvar med behandlingsreglene 3-3 tredje ledd blitt gitt anledning til å kommentere hverandres anførsler. Det synes å være enighet mellom partene om de faktiske forhold, og saken reiser dermed i hovedsak spørsmålet om innklagede helt eller delvis må bære klagers tap som følge av 3

4 gjennomført dekningskjøp. Dette fordi innklagede ikke har gitt tilstrekkelig eller feilaktig informasjon om klagers beholdning av aksjer i sin elektroniske aksjehandelsløsning. Rådet har tidligere behandlet en rekke klagesaker med et lignende saksforhold, jfr sak nr 1999/4, sak nr 2000/4 og senest sak nr 2002/3 og sak nr 2002/4. Rådet har i tilknytning til disse saker uttalt at det fremstår som:...rimelig klart at den enkelte kunde selv er ansvarlig for å holde oversikt over eget aksjeinnehav og om har de aksjer tilgjengelig som han ønsker å selge. I sak nr 1999/4 ble det innklagede foretak likefullt kritisert for ikke å ha gitt klager tilstrekkelig opplysninger, og Rådet uttalte i den forbindelse at kundens:... risiko for egne forhold kan imidlertid ikke gjelde absolutt. Det kan være forhold [ ] som kan tilsi at ikke bare [kunden] er å bebreide, men at også innklagede [ ] er å bebreide. Også en megler har et ansvar for ikke å formidle oppdrag om salg dersom han har grunn til å tro at selgeren ikke har disposisjonsrett over de aksjer som skal selges, jfr de etiske normer 5-1. Disse utgangspunktene ble lagt til grunn av Rådet i de øvrige saker. I sak nr 2000/24 uttalte Rådet at den overflatiske kursoppgang som nødvendigvis medfølger en spleis vil styrke kundens eget ansvar for å foreta undersøkelser. I sak nr 1999/4 og sak nr 2000/4 ble de innklagede foretak kritisert for manglende informasjon om spleisen. Herværende sak skiller seg imidlertid fra disse på vesentlige punkter og er mer sammenlignbar med de to ovennevnte saker fra Nærværende klagesak dreier seg, i likhet med sakene fra 2002, om ordre inngitt over internett. Rådet viser igjen til handel over internett i stor grad innebærer at kunden er overlatt til seg selv med hensyn til innhenting og evaluering av informasjon, og at de investeringsvalg som foretas baseres på selvstendighet hos kunden. Ved å handle over internett må kunden anses å ha valgt å motta mindre rådgivning og assistanse mot til gjengjeld å betale en lavere kurtasje. Videre vil Rådet vise til at det er uomtvistet at innklagede ga relativt omfattende informasjon om den aktuelle spleis, ved å legge ut en melding i handelsløsningen for internetthandel. Det fremstår videre som uomtvistet at det ble lagt ut informasjon om den manglende oppdatering av VPS-kontoen. Informasjonen viser til det forhold som faktisk har skjedd, selv om det i meldingene ikke er forklart i detalj hvordan en omvendt splitt skal forstås, eller hvorfor porteføljeoversikten ikke er oppdatert i realtid. Denne informasjon kom i tillegg til de meldinger som ble sendt ut fra børsen. Selv om det kan være uklart hvor langt informasjonsplikten rekker i forbindelse med splitter og lignende ved elektronisk formidling av kjøp og salg, finner Rådet det ikke særlig tvilsomt at innklagede uansett har oppfylt de krav som eventuelt må kunne stilles. I tillegg til å vise til børsmeldingen ble det gitt klar og tydelig informasjon om manglende oppdatering av beholdning på VPS. Rådet legger videre til grunn at en investor selv må kunne forventes å forstå hvilke konsekvenser en sammenslåing av aksjer har på vedkommendes beholdning, noe som ikke minst forsterkes av den relativt betydelige kursendring som normalt følger av slike hendelser. Når det i tillegg er gitt en generell advarsel i selve avtalen om bruk av systemet ut over det som faktisk er gitt av både innklagede og utstederselskapet, kan Rådet ikke se det annerledes enn at det er gitt tilstrekkelig informasjon. Det fremstår ikke som særlig merkelig at klager ikke fikk noe varsel knyttet til kursnivå da dette var i samsvar med markedskurs. Likeledes er det heller ikke merkelig at klager ikke fikk noe særskilt varsel knyttet til antallet aksjer i og med at man i løsningen forholder seg til det som er registrert i VPS. Det forhold at VPS-registrene ikke oppdateres tidligere kan ikke legges innklagede til last, i hvertfall ikke når det, som i nærværende sak, er opplyst om den manglende oppdatering. Rådet vil bemerke at det ikke kan se at denne løsningen er annerledes enn det som klager, etter eget utsagn, opplevde mens han handlet under avtalen om CM-kreditt. For Rådet fremstår det ikke som det foreligger noen motstrid mellom de to løsninger for så vidt gjelder oppdateringer. Rådet vil dessuten vise til at oppdateringen er noe som foretas av VPS og at dette således ligger utenfor innklagedes kontroll. 4

5 Endelig vil Rådet bemerke at den relativt betydelige kursendring på ca 2000 % i løpet av en dag i seg selv tilsier at klager burde foretatt seg noen flere undersøkelser før han la inn en salgsordre på de aktuelle aksjer. En slik kursutvikling må isolert sett bety at det har skjedd noe ekstraordinært, noe som igjen må medføre en betydelig øket aktsomhetsplikt hos klager. Rådet finner etter dette det temmelig klart at klagen ikke kan tas til følge. Innklagede anses å ha gitt fyldestgjørende informasjon, i tillegg til at den aktuelle selskapshendelse har blitt behørig kommunisert i markedet, også fra utstederselskapets side. Enhver deltager i aksjemarkedet som velger å opptre på egen hånd gjennom bruk av, f eks elektroniske handelsløsninger, påtar seg et betydelig ansvar for selv å holde oversikt over forhold som er av betydning for kursfastsettelsen. Særlig gjelder dette for selskapshendelser av den art som nærværende sak omhandler. Den klare hovedregel er at klager selv har risikoen for egne forhold, herunder antall aksjer i sin portefølje, og de ordrer som blir inngitt. Det følger av ovenstående at dette ansvaret forsterkes ved handel over internett. Hva angår den påfølgende dekningstransaksjonen skal det kort bemerkes at den er en nødvendig konsekvens av at klager, urettmessig, har solgt short, dvs uten å ha dekning for de aksjer han ga ordre om å selge. Det følger således klart av innklagedes alminnelige forretningsvilkår pkt 18 tredje ledd nr 5, at dekning kan foretas for klagers regning og risiko. Disse vilkår er i tråd med det som er alminnelig i bransjen. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klagen tas ikke til følge. Oslo, den 19. februar

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/10 Klager: A Innklaget: Gjensidige NOR Equities Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9 Klager: X Innklaget: SEB Enskilda AS Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/4 Klager: A Innklaget: DnB NOR Markets Stranden 21 0021 OSLO Saken gjelder:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/6 Klager: A Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Mangelfull

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1 Klager: X Innklaget: DnB Markets Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Short handel av aksjer Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 Klager: X Innklaget: Carnegie ASA Saken gjelder: Klage på manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000.

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000. Rapport og forslag til anbefalinger knyttet til verdipapirforetaks egenhandel og marketmaking i aksjer samt opplysninger om egne posisjoner og oppdrag. (Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges

Detaljer