NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD"

Transkript

1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/6 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Sørkedalsveien 10D Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Overbelåning som følge av ordreinnleggelse via VoiceTrade Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Odd-Arne Pedersen Asbjørn Wangerud Tom Kristoffersen 1

2 I Klagen omhandler aksjehandel i Canargo Energy (CNR) som ble utført delvis via VoiceTrade (et stemmestyrt handelssystem) og delvis per telefon via megler. Klager hadde fått utvidet sin handelsramme via avtale om VIP-limit som innebar at risikoen for tap samt muligheten for gevinst økte. Den 4. oktober 2005 hadde klager problemer med å legge inn kjøpsordre i VoiceTrade og tok av den grunn kontakt direkte med megler. Klager kjøpte aksjer i CNR via megler og handelen ble bekreftet per telefon. Samtidig opplyste megler at klager hadde benyttet sin fulle handelsramme og at deler av aksjebeholdningen i CNR måtte selges i løpet av dagen. Imidlertid ble handelen av CNR kjøpt via megler ikke synlig for klager i VoiceTrade. Klager trodde således at den kjøpsordren i CNR han la inn hos megler tidligere samme dag ikke var sluttet. Av den grunn la klager inn samme dag ytterligere fire kjøpsordrer i CNR (som ble sluttet), noe som medførte at klager gikk utover sin tillatte handelsramme. I tillegg unnlot klager å selge de aksjer han hadde kjøpt på VIP-limit ved handelsdagens slutt den 4. oktober, slik han var pålagt og hadde fått opplyst fra innklagede. Dette resulterte i at klagers depot den 5. oktober 2005 ble overbelånt. Som følge av kursfall i CNR den 5. oktober 2005 og de påfølgende dagene, ble klagers depot ytterligere overbelånt. Tiltross for at klagers depot var kraftig overbelånt avventet innklagede tvangssalget av klagers aksjer i CNR, da klager opplyste at han ville skaffe til veie kontanter for å redusere overbelåningen. Klager ytret et sterkt ønske om å bli sittende med aksjene i CNR, da han var overbevist om at aksjekursen i CNR ville gå opp igjen. I tillegg presiserte klager at han ville pådra seg et betydelig tap hvis han skulle selge CNR på en vesentlig lavere kurs enn hva han hadde betalt for disse. Innklagede gikk motvillig med på klagers ønske, men presiserte samtidig ovenfor klager at aksjene kunne fortsette å falle i verdi. I dagene etter fortsatte kursen i CNR å falle og medførte at klager pådro seg et ytterligere tap. Klager anmoder om Rådets vurdering av det ovennevnte forholdet. Klagers anførsler: II Klager opplyser at han startet opp med å handle aksjer via VoiceTrade 1. september Den 4. oktober 2005 hadde klager problemer med å legge inn en kjøpsordre via VoiceTrade og ringte således direkte til megler og la inn sin kjøpsordre på aksjer i CNR. Handelen ble bekreftet av megler på telefon kl.10:04 til kurs 12,30. Imidlertid ble ikke handelen synlig i VoiceTrade og klager trodde derfor at kjøpsordren ikke var lagt inn av megler. Av den grunn la han inn en ny kjøpsordre på aksjer i CNR kl. 10:13. Senere på dagen 4.oktober 2005 legger klager inn ytterligere tre kjøpsordre i CNR på henholdsvis , og aksjer i CNR som ble sluttet. Klager opplyser at han på dette tidspunktet ikke kjente til at handelssystemene ikke var synkronisert - slik at den kjøpsordren som ble lagt inn direkte hos megler kl. 10:04 ikke ble synlig i VoiceTrade. Dette ble klager først kjent med påfølgende dag 5. oktober 2005, da han så oversikten over egen aksjebeholdning i sitt depot. Ifølge kontoutdrag hadde klager aksjer i CNR på depotet, 2

3 dvs mer aksjer enn det han trodde. Klager opplyser at han trodde det lå sperrer i systemet som gjorde det umulig for investor å gå utover sin tillatte handelsramme. Da aksjene i CNR falt i verdi 5. oktober 2005 (sluttkurs på 11,50) medførte dette at klagers depot ble ytterligere overbelånt. Klager opplyser videre at han fikk utsatt tvangssalget en dag på grunn av kursnedgangen i CNR. Imidlertid fortsatte aksjene i CNR å falle og kursen var ifølge klager ned 30 % den 6. oktober I denne fasen var klager i stadig dialog med kredittavdelingen. Han gir uttrykk for at de meldingene han fikk fra innklagede med hensyn til overbelåning og tvangssalg av aksjene stadig ble endret. Den 10.oktober kl fikk klager opplyst fra kredittavdelingen at hvis han klarte å skaffe til veie ytterligere ,- skulle han få sitte med aksjene noen dager til. Imidlertid fikk klager senere samme dag kl opplyst at kredittavdelingen hadde foretatt en regnefeil og at ytterligere aksjer måtte tvangsselges i løpet av dagen. Klager opplyser at hans normale kredittlimit utgjorde maksimalt ,-. Imidlertid inngikk klager avtale med innklagede om VIP-limit med virkning fra 16. september 2005, noe som økte klagers kreditt fra 50 % til 100 % av innestående beløp på depotet. Videre opplyser klager at VIP-limit medførte at han fikk en ekstra handelsramme innenfor en og samme dag. Det er spesielt tre forhold som klager finner kritikkverdig. For det første det faktum at den kjøpsordren som ble lagt inn direkte hos megler den 4. oktober 2005 ikke ble synlig i VoiceTrade samt at innklagede ikke uttrykkelig opplyste om dette forholdet. For det andre finner klager det kritikkverdig at det ikke lå sperrer i VoiceTrade som hindret at en kunde kunne handle utover sin tillatte handelsramme og som igjen kunne resultere i overbelåning. For det tredje finner klager det kritikkverdig at innklagede avventet tvangssalget av aksjene i CNR, noe som medførte at klager pådro seg ytterligere tap. Innklagedes anførsler: Innklagede avviser at det foreligger kritikkverdige forhold hos innklagede. III Innklagede opplyser at klager hadde inngått følgende avtaler med innklagede; depot og kontoavtale 9. mars 2005, belåningsavtale/frempantsettelsesavtale 18. mars 2005 samt avtale om VIP-limit 16. september Klagers handel i VoiceTrade startet 16. september Klager hadde ved handelsstart den. 4. oktober 2005 utnyttet NOK ,- av sin tilgjengelige belåningsverdi på ,-. Klager hadde NOK ,- tilgjengelig uten VIPlimit og NOK ,- tilgjengelig med VIP-limit. Imidlertid måtte de aksjer som var kjøpt på VIP-limit (NOK ,-) gjøres opp ved handelsdagens slutt. Innklagede opplyser at innklagedes handelssystem hovedsakelig er synkronisert slik at en kunde som legger inn ordre i ett handelssystem også kan se dette i ett annet system. Imidlertid erkjenner innklagede at ordre lagt inn per telefon hos megler ikke oppdateres i realtid i samtlige eksterne og interne systemer (herunder VoiceTrade). Dette begrunnes med at innklagede tilbyr et stort omfang av tjenester. Innklagedes kunder kan handle verdipapirer på fem ulike markeder samt legge inn elektroniske ordre i fem ulike systemer i tillegg til å legge inn manuelle ordre direkte til megler per telefon. På grunn av dette er meglerne pålagt 3

4 instruksjoner om å tydelig informere kundene om at manuelle handler via telefon ikke blir synlige i de øvrige handelssystemer som kunden kan handle i. Innklagede hevder at klager har blitt tilstrekkelig informert om at de handler som gjøres via megler ikke vil være synlige for klager i VoiceTrade. Det vises her til samtale mellom klager og innklagede megler den 19. september Videre nekter innklagede på at de sperrer som ligger i VoiceTrade ikke har fungert tilfredsstillende, slik som anført fra klagede. Innklagede viser til at 6 av de ordrer klager la inn i VoiceTrade den 4. oktober 2005 mellom kl og kl. 10:48, ble avvist. Det opplyses videre at når en kjøpsordre legges inn via VoiceTrade kontrollerer systemet om det finnes dekning på investors depot før orden formidles til markedsplassen. Dersom det ikke er dekning vil ikke ordren godkjennes. Imidlertid påpeker innklagede at årsaken til at klager har fått lagt inn sin ordre i VoiceTrade skyldes at ordre som legges inn via megler ikke blir tatt hensyn til når ordre godkjennes eller avvises av de sperrer som ligger i systemet. Således fanget ikke sperrene i systemet opp den kjøpsordren (handelen) på CNR som ble lagt inn kl. 10:04 direkte via megler. Innklagede legger til grunn at klager er kjent med disse forholdene. Innklagede viser i den forbindelse til innklagedes alminnelige forretningsvilkår for depot- /kontoavtale (heretter kalt forretningsvilkår). I forretningsvilkårene punkt D.2 fremgår det at kunden selv må sørge for at kreditten ikke på noe tidspunkt overskrider det som kunden har rett til. Videre viser innklagede til de vilkårene som gjelder for VIP-limit (heretter kalt vilkårene). I vilkårene punkt 7 fremgår det uttrykkelig at VIP-limit ikke kan utnyttes over natten samt at det er kundens ansvar å regulere utnyttet VIP-limit senest ved dagens slutt. I vilkårene punkt 8 fremgår det videre at dersom utnyttet VIP-limit ikke reguleres innen aksjemarkedet stenger, vil den overbelåning som kan oppstå håndteres i henhold til innklagedes regler som gjelder for overbelåning. Det anføres videre at innklagede ikke er ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av de handlinger innklagede kan iverksette som følge av at kunden ikke regulerer VIP-limiten ved dagen slutt, jf vilkårene punkt 9. Videre hevder innklagede at megler, ved flere anledninger den 4. oktober 2005, tydelig informerte klager om hvordan avtale om VIP-limit fungerte. Det vises her til samtale kl.10:04, hvor megler presiserte at klager hadde benyttet sin fulle handelsramme (inkludert sin VIPlimit) etter kjøpet av CNR. Videre opplyste megler at de aksjer som var kjøpt med VIP-limit måtte selges i løpet av dagen. Megler spesifiserer det eksakte beløp som klager må selge for i løpet av dagen for å gjøre opp sin VIP-limit, henholdsvis ,-. Videre blir samme opplysninger gjentatt av en annen megler samme dag i samtale kl. 10:54. Tiltross for disse klare oppfordringene om å selge unna deler av sin aksjebeholdning fra to ulike meglere, legger klager inn ytterligere 4 kjøpsordre i CNR samme dag, henholdsvis , , og , samt en salgsordre på Innklagede påpeker videre at om klager skulle ha misforstått meglers beskjed i samtale kl. 10:04 har klager uansett handlet aksjer for beløp som vesentlig overstiger den handelsramme klager har hatt tilgjengelig. Videre påpekes det at samtlige ordrer som ble avsluttet er rapportert til klager og tilgjengelig for ham via internett. Av den grunn hevder innklagede at klager ikke kan ha vært ukjent med depotets stilling. Innklagede påpeker forøvrig at de stiller 4

5 krav til at kunden selv skal ha kontroll på de ordrene som legges inn, hvilke ordre som sluttes samt hvilket beløp som finnes tilgjengelig for handel. Klagers aksjehandel i CNR den 4.oktober 2005 medførte at klagers depot ble overbelånt. Imidlertid opplyser innklagede at de ikke umiddelbart gjennomførte tvangssalg av klagers aksjer, da klager satt inn ett beløp på innklagedes konto samt viste vilje til å gjøre opp resten av sitt utestående. I forretningsvilkårene punkt D.2 fremgår det at dersom det likevel skulle oppstå gjeld tilknyttet kontoen som overskrider den ovennevnte kredittretten (overbelåning), plikter kunden umiddelbart og uten anmodning å betale inne det overskytende beløpet til Foretaket, eller stille tilleggsikkerhet i slik utstrekning at overbelåning ikke lenger er tilstede. Dersom slik betaling ikke skjer eller slik tilleggsikkerhet ikke stilles, forfaller hele gjelden på den tilknyttede konto umiddelbart til betaling. Etisk Råd bemerker: IV Klager innga klage til Etisk Råd ved brev 21. oktober Innklagede innga tilsvar ved brev 13. desember I tillegg til dette har partene kommentert hverandres anførsler i samsvar med behandlingsreglene for Etisk Råd 3-3 tredje ledd. Videre har innklagede fremlagt lydopptak av totalt 20 samtaler mellom henholdsvis klager og megler samt klager og kredittavdelingen, i perioden fra 19. september til 10. oktober Slik Rådet tolker klagen er kritikken delvis rettet mot at kjøpsordren på CNR, som ble lagt inn per telefon via megler den 4. oktober 2005, ikke ble synlig for klager via VoiceTrade og delvis mot at handelssystemet tillot at klager fikk lagt inn kjøpsordre i VoiceTrade, tiltross for at klager gikk utover sin tillatte handelsramme. Sistnevnte forhold retter seg mot manglende sperrer i VoiceTrade. Det er på det rene at kundeforholdet mellom klager og innklagede reguleres av henholdsvis: Depot og kontoavtale inngått 9. mars 2005 med referanse til innklagedes Allmenne bestemmelser for Depot-/kontoavtale (heretter kalt forretningsvilkårene) samt innklagedes til enhver tid gjeldende Allmenne bestemmelser for handel med finansielle instrumenter, Belåningsavtale/frempantsettelsesavtale inngått 18. mars 2005 samt Avtale om VIP-limit inngått 16. september Det sentrale vurderingstemaet i den aktuelle sak vil være hvorvidt det foreligger kritikkverdige forhold hos innklagede som medfører brudd på god forretningsskikk. Det rettslige grunnlaget for vurderingen vil være verdipapirhandelloven (vphl) 9-2; Verdipapirforetaket skal utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk Foretaket skal herunder påse at kundens interesser og markedets integritet ivaretas på best mulig måte ved at det: 5

6 opptrer ryddig og korrekt i utøvelsen av sin virksomhet; herunder utfører mottatt oppdrag med tilbørlig omhu og hurtighet, på en egnet måte gir de nødvendige opplysninger under forhandlingene med sine kunder Ved utførelse av ordre skal anvendelsen av første ledd vurderes på bakkgrunn av investors profesjonalitet. Som det fremgår av vphl 9-2 innebærer dette at man generelt må stille strengere krav til meglers rådgivning overfor den ikke-profesjonelle kunde. Det er på det rene at man i den aktuelle sak står ovenfor en ikke-profesjonell kunde og innklagede underlegges av den grunn en strengere opplysningsplikt ovenfor klager. Rådet må aller først ta stilling til hvorvidt det medfører brudd på god forretningsskikk at kjøpsordren på CNR som ble lagt inn direkte hos megler ikke ble synlige for klager i VoiceTrade. Innklagede begrunner den manglende synkroniseringen i VoiceTrade med at innklagede tilbyr et stort omfang av tjenester. Det vises til at kundene kan benytte fem ulike handelssystem for å legge inn elektroniske ordre i tillegg til at kundene kan legge inn manuelle ordre til megler per telefon. Rådet anser ikke dette isolert sett som kritikkverdig. Tatt i betraktning det omfanget av tjenester som innklagede tilbyr, kan ikke innklagede klandres for ikke å ha synkronisert de manuelle ordre som legges inn via megler i sine eksterne handelssystemer (VoiceTrade). Det forutsettes imidlertid at meglerne informerer kundene om dette - slik at hensynet til kunden blir tilstrekkelig ivaretatt. I henhold til innklagedes interne retningslinjer er megler pålagt å informere kundene ovennevnte forhold. Etter en gjennomgang av de fremlagte lydopptak fremgår det at klager i samtale 19. september 2005 kl ble informert om at ordre som legges inn via megler ikke blir synlig i VoiceTrade. Således må klagers påstand om at han ikke var blitt informert om den manglende synkroniseringen avvises. Videre må Rådet vurdere hvorvidt det er kritikkverdig at det ikke ligger sperrer i VoiceTrade som hindrer at kunden handler utover sin tillatte handelsramme - og således medfører at kundens depot kan overbelånes. Det er på det rene at klagers overbelåning som aktualiserte seg 5. oktober 2005 var dels et resultat av at det ikke var tilstrekkelige sperrer i VoiceTrade som fanget opp når en kunde gikk utover sin tilatte handelsramme og dels et resultat av at klager ikke gjorde opp sin VIPlimit ved utløpet av handelsdagen 4. oktober 2005, slik han hadde fått opplyst av innklagede ved flere anledninger samme dag og forøvrig var pålagt i henhold til vilkårene som gjelder for VIP-limit. Det er på det rene at det finnes sperrer i VoiceTrade som søker å forhindre at kunder handler utover sin tillatte handelsramme. En utskrift av klagers handelslogg fra 4. oktober 2005 viser at 11 av klagers kjøpsordre ble avvist i VoiceTrade som følge av sperrer som lå inne i systemet og som skulle forhindre overbelåning. Etisk Råd har fått opplyst fra innklagede at årsaken til at klager fikk handlet utover sin tillatte handelsramme den 4. oktober 2005 skyldes at de sperrer som ligger i VoiceTrade ikke tar hensyn til de ordrer som legges inn manuelt via megler. Det må således vurderes nærmere hvorvidt innklagede på en tilfredsstillende måte har informert klager om disse forhold. 6

7 Av innklagedes forretningsvilkår E.3 fremgår følgende: Kunden er bundet av oppdrag som iverksettes, selv om det ikke finnes dekning på konto, selv om det i Foretakets handelssystem finnes sperres som søker å forhindre at slike oppdrag iverksettes. Videre følger det av forretningsvilkårene D.2 at: kunden selv må sørge for at kreditten ikke på noe tidspunkt overskrider det kunden har rett til. Det fremgår relativt klart av innklagedes forretningsvilkår punkt D.2 og E.3 at handler kan forekomme tiltross for at det ikke er dekning på kundens depotkonto. I tillegg pålegges kunden et selvstendig ansvar med hensyn til å sikre at han til enhver tid handler innenfor sin tillatte handelsramme. I tillegg fremgår det av vilkårene for VIP-limit punkt 8 at: dersom utnyttet VIP-limit ikke reguleres innen aksjemarkedet stenger vil den overbelåning som kan oppstå som følge av dette håndteres i henhold til de regler som Nordnet har for overbelåning. Videre følger det av vilkårene knyttet til VIP-limit at kunden må ta høyde for at overbelåning kan skje og at kundens ansvar i slike tilfeller vil reguleres etter innklagedes regler om overbelåning. Som påpekt ovenfor skyldes klagers overbelåning delvis det faktum at klager ikke gjorde opp sin VIP-limit ved utløpet av handelsdagen 4. oktober. Det er på det rene og ubestridt av partene at klager ikke gjorde opp de aksjer som var handlet på klagers VIP-limit og at dette medførte overbelåning på klagers depot. Det faktum at klager er pålagt å regulere sin VIPlimit ved dagens slutt følger uttrykkelig av vilkårene for VIP-limit punkt 7; Det er kundens ansvar å regulere utnyttet VIP-limit senest ved dagens slutt. VIP-limit kan aldri utnyttes over natten. Videre følger det av vilkårene for VIP-limit punkt 9 at: Nordnet ikke er ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av de handlinger innklagede kan iverksette som følge av at kunden ikke regulerer VIP-limiten ved dagen slutt Avtale om VIP-limit inngås elektronisk via innklagedes webside. Websiden inneholder nærmere informasjon om tjenesten samt hvilke vilkår som gjelder for inngåelse av avtale om VIP-limit. Utdrag fra innklagedes webside: VIP-limit øker investors handelsramme intradag, ved at depotets saldo og markedsverdi, verdimessig leggs til investors handelsramme intradag. Med en VIP-limit kan investor gjøre større handler i løpet av dagen sammenliknet med hva investor normalt skulle kunne gjøre, Men en VIP-limit øker du således din risiko og risikoen for tap, men skaper samtidig muligheten til større gevinster. VIP limit kan bare benyttes intradag før markedet stenger, ellers vil investor bli overbelånt. 7

8 Eksempel: Tilgjengelig handelsramme (depotverdi) ,- VIP-limit: , Sum handelsramme intra-dag ,- Det vil si at en kjøpsordre i aksjer kan legges til en verdi av ,- istedenfor ,- uten VIP-limit. Informasjonen på websiden er lett tilgjengelig, også for den ikke-profesjonelle kunde. Når søknad om VIP-limit sendes inn elektronisk via innklagdes webside står følgende opplyst; Jeg godkjenner vilkår for VIP-limit og søker om VIP-limit for depotnummer XXXXXX. Rådet legger således til grunn at vilkårene for VIP limit må anses lest og akseptert når klager inngikk avtale om VIP-limit den 15. september På bakgrunn av ovennevnte er Rådets oppfatning at kunden - både i innklagedes forretningsvilkår samt i vilkårene for VIP-limit - har fått tilstrekkelige opplysninger om at de sperrer som ligger i VoiceTrade ikke forhindrer enhver type overbelåning. Både innklagedes forretningsvilkår samt vilkårene knyttet til VIP-limit må på det aktuelle tidspunktet anses lest og akseptert av klager. Videre er det på det rene at megler ved flere anledninger 4. oktober 2005 informerte klager om hvordan den såkalte VIP-limit fungerte og at klager ga uttrykk for at han forsto dette. Det vises her til samtale med megler kl. 10:04. Megler presiserte at klager ved kjøp av CNR hadde utnyttet sin handelsramme maksimalt (inkludert VIP-limit). Megler forklarte i den forbindelse at kjøpet av CNR kostet pluss kurtasje og at klagers maksimalbeløp var på ,-. Megler opplyste videre at klager i løpet av dagen måtte selge unna de verdipapirer som var kjøpt på klagers VIP-limit, dvs. NOK ,-. Videre påpekte megler at klager hadde hatt en negativ egenkapital dagen før som følge av at klager ikke hadde gjort opp sin VIP-limit i løpet av dagen. I den forbindelse presiserte megler nok en gang ovenfor klager viktigheten av å gjøre opp sin VIP limit i løpet av dagen. I samtale med megler gir klager uttrykk for at han forstår hvordan VIP-limit fungerer. I samtale med en annen megler hos innklagede kl. 10:54 blir klager pånytt opplyst om at VIP-limit må gjøres opp i løpet av dagen. Tiltross for dette legger klager inn samme dag (4. oktober 2005) følgende kjøpsordre i VoiceTrade (som avsluttes): Kl. 10:13 kjøp av CNR til 12,20 Kl. 11:01 kjøp av CNR til 12,10 (disse ble solgt samme dag) Kl. 14:57 kjøp av CNR til 12,30 Kl. 15:37 kjøp av CNR til 12,20 Rådet har vanskelig for å forstå hvordan klager kunne legge inn ytterligere fire kjøpsordrer på CNR samme dag, da megler i samtale kl. 10:04 tydelig presiserte at klagers kjøp av CNR via megler utgjorde maksimalbeløpet av hva klager kunne handle for (inkludert VIPlimit). Rådet er av den oppfatning at klagers handlemønster den 4. oktober 2005 bærer preg av at han fritt legger inn kjøpsordre uten å ta hensyn til hvor mye han faktisk har lov til å handle for. 8

9 På bakgrunn av ovennevnte drøftelse legger Rådet til grunn at klager var kjent med hvordan VIP-limit fungerte og at han selv må bære ansvar for at eget depot ble overbelånt, da han ikke solgte unna de aksjene som var kjøpt på VIP-limit. Dette skjedde tiltross for klare oppfordringer fra to ulike meglere samt at dette tydelig fremgår av vilkårene for VIP-limit. Videre legger Rådet tilgrunn at klager var eller burde være kjent med at de sperrer som var innebygd i VoiceTrade ikke forhindret enhver form for overbelåning. Det vises her til forretningsvilkårene punkt E.3 og D.2, hvor kunden pålegges et selvstendig ansvar for at de ordrer som legges inn i VoiceTrade til enhver tid ligger innenfor kundens tillatte handelsramme. Klagers påstand må også på dette punkt avvises. Videre finner klager det kritikkverdig at innklagede tillot klager og utsette tvangssalget av aksjene i CNR - som medførte at klager pådro seg ytterligere tap. Klager kjøpte totalt aksjer i CNR den 4. oktober 2005 på henholdsvis kurs 12,10, 12,20 og 12,30. Klagers aksjebeholdning i CNR hadde på dette tidspunktet en markedsverdi på ca NOK 1,2 millioner. Som det fremgår av tabellen nedenfor begynte kursen i CNR å falle allerede 5. oktober 2005, noe som reduserte verdien på klagers aksjebeholdning i CNR. Dette medførte at overbelåningen på klagers depot samt klagers negative saldo økte tilsvarende. Dato Sluttkurs Klagers transaksjoner: ,20 Klager kjøper CNR , , , ,55 Klager selger CNR ,33 Klager selger CNR , , , , , ,16 Klager selger CNR Det fremgår imidlertid relativt klart av innklagedes forretningsvilkår D.2 at dersom det: skulle oppstå gjeld tilknyttet kontoen som overskrider den ovennevnte kredittretten (overbelåning), plikter kunden umiddelbart og uten anmodning å betale inn det overskytende beløpet til Foretaket, eller stille tilleggsikkerhet i slik utstrekning at overbelåning ikke lenger er tilstede. Dersom slik betaling ikke skjer eller slik tilleggsikkerhet ikke stilles, forfaller hele gjelden på den tilknyttede konto umiddelbart til betaling. Klager hadde ved utløpet av handelsdagen den 4. oktober 2005 en negativ saldo på ,- i tillegg til at klagers depot var overbelånt med ca ,-. Det er således på det rene at innklagde i henhold til forretningsvilkårene hadde en ubetinget rett til å selge klagers aksjer i CNR, allerede den 5. oktober På dette tidspunktet var sluttkursen i CNR på NOK 11,50. Klagers aksjer ble imidlertid ikke (tvangs)solgt denne dagen. Dette skyldes et sterkt ønske fra klager om å avvente salget i påvente av en snarlig kursoppgang i CNR samt at klager lovet å sette inn ytterligere kontanter for å dekke inn den negative egenkapitalen, noe kredittavdelingen etter mye diskusjon motvillig samtykket til. Som det fremgår av tabellen 9

10 ovenfor fortsatte aksjene i CNR å falle og klager ble av innklagede pålagt å selge deler av sin beholdning i CNR, henholdsvis 10. oktober, 11. oktober og 19. oktober Selv om innklagede har rett til å tvangsselge kundens verdipapirer ved overbelåning, har innklagede (til en viss grad) også en plikt til å foreta tvangssalg for å redusere kundens eventuelle tap. Imidlertid er det på det rene at klager opplyste at han ville skaffe kontanter for å dekke inn den negative egenkapitalen og at dette var hovedårsaken til at klagers aksjer i CNR ikke umiddelbart ble tvangssolgt. Fremlagte lydopptak viser at kredittavdelingen gjorde det tydelig ovenfor klager at aksjene i CNR ville bli tvangssolgt hvis han ikke i løpet av kort tid stilte ytterligere sikkerhet. Innklagede begrunnet dette med at de ikke ville påta seg risikoen med å sitte på aksjene i tilfelle kursen i CNR ville falle ytterligere. Tiltross for at kredittavdelingen gjentatte ganger ovenfor klager presiserte at det var en reell mulighet for at aksjene i CNR kunne falle ytterligere i verdi, insisterte klager på å få sitte med aksjene. Dette skyldes at klager var overbevist om at aksjekursen i CNR ville gå opp igjen i løpet av kort tid. Rådets oppfatning er at innklagede ikke kan klandres for det (ytterligere) tapet klager pådro seg ved at klagers aksjer i CNR ikke ble tvangssolgt den 5. oktober Rådets oppfatning at klager legger skylden for eget tap på manglende sperrer i systemet. Rådet er imidlertid av den oppfatning at klagers tap skyldes delvis kraftig kursnedgang i CNR, noe innklagede naturligvis ikke kan klandres for. Videre skyldes klagers tap det faktum at klager gikk utover sin tillatte handelsramme, noe som også må anses å være klagers eget ansvar, jf tidligere drøftelse. Etter en gjennomgang av de fremlagte lydopptak og sakens dokumenter forøvrig har Rådet kommet frem til at innklagede i den ovennevnte sak ikke har opptrådt kritikkverdig og at det ikke foreligger brudd på god forretningsskikk. Klagers tap som følge av aksjehandelen i CNR den 4. oktober 2005 kan således ikke lastes innklagede. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klagen tas ikke til følge Oslo, den

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/8 Klager: A Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på Nordnet Bank ASA relatert til tvangsavvikling av finansielle

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/2 Klager: X Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til tvangssalg av aksjer kjøpt på kreditt som følge av at

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/1 Klager: A og B v/ advokat C Innklaget: Christiania Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/3 Klager: A Innklaget: DnB Markets Stranden 21 0021 Oslo Saken

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Klagen gjelder påstand om at Nordnet Bank NUF (Nordnet) foretok ulovlig tvangssalg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Saken gjelder: Manglende effektuering av stop-loss Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage mot ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) basert på

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/2 Klager: A Innklaget: Fondspartner ASA Postboks 750 Sentrum 0106

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis )

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 3/1996 Klager: A Innklaget: Den norske Bank

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/10 Klager: A Innklaget: Gjensidige NOR Equities Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 Klager: A Innklaget: Christiania Markets, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Saken gjelder: Dobbeltsalg av aksjer Etisk Råd er satt med

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 Klager: X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder størrelsen på kurtasjen som totalt er betalt til

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/6 Klager: A Innklaget: First Securities ASA Postboks 1441 Vika 0115 Oslo

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder inndekning etter salg av aksjer i Tandberg Data samtidig med at

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/4 Klager: A Innklaget: DnB NOR Markets Stranden 21 0021 OSLO Saken gjelder:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/6 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/7 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/1 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 Klager: X Innklaget: Agilis Group AS Stranden 3 A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til Agilis Group AS håndtering av klagers kundeforhold i

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3 Klager: X Innklaget: RS Platou Markets AS Saken gjelder: Klage på anbefaling om å investere i et gearingsertifikat, som i henhold til klagen var et uegnet råd hensett

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8 Klager: Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/3 Klager: A Innklaget: Norse Securities Postboks 1474 Vika 0116 Oslo Saken

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/5 Klager: A Innklaget: DnB Markets, Postboks 1171 Sentrum, 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/10 Klager: A Innklaget: Sparebank 1 Midt-Norge Kapitalmarked Søndregate

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/25 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9 Klager: X Innklaget: SEB Enskilda AS Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/25 Klager: Norse Securities AS, Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/10 Klager: A Innklaget: Terra Fonds ASA Postboks 2349 Solli 0201

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1 Klager: X Innklaget: DnB Markets Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Short handel av aksjer Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2 Klager: X Innklaget: Nordea Bank Norge ASA Postboks 1166 Sentrum 0107 OSLO Saken gjelder: Klager gjør gjeldende at innklagede ikke har oppfylt de plikter som klager

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR 2000/28 Saken gjelder: Oppdraget til Sundal Collier & Co ASA vedrørende

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/7 Klager: A Innklaget: Orion Securities ASA Nedre Lundsvei 1 4630 KRISTIANSAND

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/22 Klager: A Innklaget: Orkla Enskilda Securities AS Postboks 1724

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING I HENHOLD TIL MIFID II

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING I HENHOLD TIL MIFID II INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING I HENHOLD TIL MIFID II 1. Klassifisering Vi er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt innklagede har utført sine plikter etter verdipapirhandelloven

Detaljer

Ved vurdering av hvordan beste resultat skal oppnås vektlegges følgende faktorer:

Ved vurdering av hvordan beste resultat skal oppnås vektlegges følgende faktorer: Fondsforvaltning AS Beste resultat Generelt Fondsforvaltning AS (Selskapet) er forvalter av PLUSS-fondene og har konsesjon for aktiv forvaltning og investeringsrådgiving. Det overordnede prinsipp er at

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2. Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo. Postboks 1398 Vika 0114 Oslo

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2. Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo. Postboks 1398 Vika 0114 Oslo ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2 Klager: Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Innklaget: Sparebank 1 Markets Postboks 1398 Vika 0114 Oslo Saken gjelder: Brudd på etiske

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

AVTALE OM BEHANDLING SOM PROFESJONELL KUNDE OG KVALIFISERT MOTPART

AVTALE OM BEHANDLING SOM PROFESJONELL KUNDE OG KVALIFISERT MOTPART AVTALE OM BEHANDLING SOM PROFESJONELL KUNDE OG KVALIFISERT MOTPART Dokumentet Informasjon om kundeklassifisering beskriver hvordan kundens klassifisering påvirker grad av investorbeskyttelse. Kunder klassifisert

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 2/1991 Klager: A Prosessfullmektig: Innklaget:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/5 Klager: A Innklaget: Christiania Securities ASA Postboks 728

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/4 Klager: A Innklaget: Christiania Markets Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/11 Klager: A AS Innklaget: Sundal Collier & Co ASA Postboks 1444

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/9 Klager: A Innklaget: Norse Securities

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund. Anbefalingen er basert på Rapport

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

Retningslinjer for ytelse av investeringstjenester

Retningslinjer for ytelse av investeringstjenester Tittel Retningslinjer for ytelse av investeringstjenester Vedtatt av: Styret Dato: 28. november 2018 Tidligere dok: N/A Skal revideres Årlig Tilgjengelig for: Alle Disse retningslinjer bygger på lov om

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/9 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11 Klager: X Innklaget: Warren Wicklund Asset Management ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner Etisk

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/2 Klager: A Innklaget: Handelsbanken Markets v/advokatfirma Lowzow

Detaljer