NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD"

Transkript

1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/6 Klager: A Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Mangelfull og feilaktig informasjon fra tilrettelegger i forbindelse med emisjon. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Odd-Arne Pedersen Tom Kristoffersen

2 I Klagen omhandler salg av klagers tildelte aksjer i forbindelse med emisjonen i Renewable Energy Corporation ("REC") som ble foretatt i forkant av selskapets børsnotering. Klagen gjelder dels påstått mangelfull og uriktig informasjon fra tilrettelegger om fremgangsmåten for salg av tildelte aksjer i REC, og dels at provenyet ved salg via megler ikke ble gjort tilgjengelig for klager for aksjehandel via internet. Klager hevder å ha lidt økonomisk tap som følge av begge disse forhold og krever at innklagede skal dekke tapet. II Klagers anførsler: Klager hevder at han ikke var kjent med de opplysningene som fremgikk av prospektet og bestillingsblanketten mht fremgangsmåten for salg av tildelte aksjer i REC- emisjonen. Klager opplyser at han ble oppringt av en megler hos innklagede som fortalte at pågangen i REC- emisjonen var stor og at man burde være tidlig ute. Klager bestilte således 1000 REC aksjer per telefon av megler. Klager hevder videre at han ble feilinformert mht salg av tildelte aksjer i REC- emisjonen på grunnlag av informasjon som fremgikk av tildelingsbrevet. Klager viser til teksten "Kan ikke omsettes" som sto i headingen på tildelingsbrevet som ifølge klager skapte tvil mht aksjenes omsettelighet. Videre fremgår det av tildelingsbrevet at forventet levering av aksjene, allokert i emisjonen, ville skje kvelden 11. mai Klager hevder at han ikke ble informert om at aksjene kunne omsettes - før de var fysisk levert - via innklagedes meglerbord allerede fra og med 9. mai På bakgrunn av disse opplysningene la klager tilgrunn at tildelte aksjer ikke kunne omsettes over internett før de var levert på klagers VPS konto; dvs. kvelden 11. mai Imidlertid ble klager gjort oppmerksom på - etter tips fra N24 - at han kunne selge aksjene før de var fysisk levert på klagers konto via innklagedes meglerbord. På bakgrunn av dette tipset solgte klager sine aksjer 11. mai 2006 kl på kurs 109,25. Klager viser til at aksjen dagen før, 10. mai 2006, ble omsatt på kurs 117,-. Klager krever erstattet ovennevnte kursdifferanse. Videre anfører klager at innklagede etter emisjonen i REC i betydelig grad har forbedret sin informasjon ovenfor markedet. Klager viser til børsmelding av ; Petrojarl er skilt ut fra PGS og notert som eget selskap fra og med idag 30. juni. Registrering er ikke gjennomført på VPS ennå, dette vil skje onsdag 4. juli om morgen. Ønsker du de utfisjonerte aksjene i Petrojarl tilgjengelig for salg og vist i porteføljen før dette tidspunkt kan du ta kontakt med oss per telefon som vist nedenfor. Aksjer i Petrojarl kan kjøpes på vanlig måte Ifølge klager ga innklagede ikke tilsvarende informasjon, da REC ble børsnotert 9. mai Videre krever klager erstatning på NOK 3000 som følge av at provenyet fra aksjesalget 11. mai 2006 ikke ble gjort tilgjengelig for aksjehandel over internet. Kravet er begrunnet i at klager var avskåret fra å kjøpe aksjer med gevinst over internett hhv 11. mai, 12. mai og 13. mai Klager informerte megler om at han ville ha salgssummen overført på sin online konto, slik at han kunne benytte pengene på aksjehandel via internett. Ifølge klager var det problematisk å foreta aksjehandel via innklagedes meglerbord, da megler ofte var opptatt samt at klager i løpet av en dag kunne kjøpe og selge samme aksje opptil 8 ganger. Klager anmoder om Rådets vurdering av ovennevnte forhold. 2

3 III Innklagedes anførsler: Innklagede opplyser at klager har vært kunde hos innklagede siden I 2005 registrerte innklagede 204 handler, mens det frem til september 2006 er registrert 229 handler på klager. Klager tegnet aksjer i det offentlige tilbudet (emisjonen) i REC og ble tildelt 500 aksjer til NOK 95,- pr aksje. Videre opplyser innklagede at klagers tildelte aksjer i REC ble solgt gjennom innklagede 11. mai 2006 for 109,25 pr aksje. Innklagede opplyser at aksjene i REC ble notert på såkalt "if and when issued" basis. Noteringen var betinget av at aksjekapitalen ble innbetalt 11. mai Ved å tilrettelegge noteringen som "if and when issued" oppnådde man at aksjene ble tatt opp til notering på Oslo Børs allerede 9. mai 2006, altså før aksjene var tilgjengelig på investorenes VPS konti; kvelden 11. mai Ifølge innklagede fremgår det av prospektet og bestillingsblanketten at tegnere som ønsket informasjon om tildelte aksjer før overføring av aksjer til vedkommendes VPS konto, kunne kontakte tilretteleggerne. Innklagede tilbakeviser klagers påstand om at han ikke var blitt gjort kjent med tegningsmaterialet. I forbindelse med tilretteleggingen av emisjonen i REC ble prospekt sendt ut den 26. april 2006 til et utvalg av innklagedes kunder, herunder klager. En del av kundene som mottok prospektet per post ble senere kontaktet av megler og tilbudt tegning av aksjer per telefon. Det vises til samtale mellom klager og megler av 4. mai 2006 kl. 15:54. Ifølge innklagede bekrefter samtalen at klager hadde mottatt "brosjyre". Klager var således kjent med REC emisjonen samt at tegningsperioden utløp 8. mai 2006 kl Når klager opplyser til megler at han vil tegne seg i emisjonen, legger klager av eget initiativ ordren på inntil NOK På bakgrunn av de opplysninger klager ga i samtalen forutsatte megler at han hadde mottatt prospektet. Innklagedes vurdering av samtalen er at denne klart indikerer at klager har mottatt og lest tegningsmaterialet. Videre avviser innklagede klagers påstand om at han ikke hadde fått informasjon om at aksjene alternativt kunne omsettes via megler fra og med 9. mai Innklagede viser til at informasjonen om adgangen til å omsette aksjer via megler følger både av selve prospektet, av det norske sammendraget i prospektet og av bestillingsblanketten. Fra prospektet side 138, under overskriften "Delivery and trading of allocated Offer Shares" hitsettes annet og tredje avsnitt: "The Offer Shares allocated in the Retail Offering are expected to be traded on the Main List of the OSE on an "if and when issued" basis from and including 9 May 2006, subject to the Subscription Agreement not having been terminated in respect of a "force majeure" event as described above. If any such events occur before 12:00 p.m. (Norwegian time) on 11 May 2006 and the Joint Global Coordinators as a result terminate the Subscription Agreement, all trades in the Shares will be cancelled. No trading of Shares can take place over the Internet prior to the physical delivery of Offer Shares. Applicants selling allocated Offer Shares from 9 May 2006 and onwards must ensure that payment for such Shares is made within the deadline set out above. Accordingly, an applicant that wishes to sell Offer Shares allocated to it before it has received physical delivery of such Shares must ensure that payment is made when due in order to be able to deliver such Offer Shares in time to the purchaser." 3

4 Fra prospektets sammendrag på norsk på side , under overskriften "Leveranse og handel med aksjene", hitsettes annet og tredje avsnitt: "Aksjene allokert i Det Offentlige Tilbudet er forventet å kunne handles på hovedlisten til Oslo Børs på "if and when issued" basis, fra og med 9. mai 2006, med forbehold for at Tegningsavtalen ikke blir terminert som følge av at de "force majeure" forhold som nevnt over har inntruffet. Dersom et slikt forhold skulle inntreffe før 11. mai 2006 kl (norsk tid) og Hovedtilretteleggerne som følge av dette terminerer Tegningsavtalen vil en hver handel med aksjene på Oslo Børs bli kansellert. Aksjer kan ikke omsettes over internett før fysisk levering har skjedd. Investorer som selger aksjer fra og med 9. mai 2006, må forsikre seg om at betaling for aksjene gjennomføres på det angitte tidspunkt over. Følgelig må enhver investor som ønsker å selge sine aksjer før de er fysisk levert, sørge for at betaling skjer innen forfallstidspunktet for at aksjene skal kunne leveres i tide til en ny kjøper." Av bestillingsblanketten, appendix C til prospektet, under avsnittet "betaling av tildelte aksjer" 9 setning flg. hitsettes: "Betaling og fysisk levering av aksjene forventes å skje henholdsvis 10. mai og om kvelden den 11. mai Ved levering av aksjene vil aksjene bli overført til den enkelte bestillers VPSkonto. Aksjer som er tildelt forventes å kunne omsettes allerede fra børsåpning 9. mai 2006 (se "leveranse og handel med aksjene" og "Delivery and trading of allocated Offer Shares" i Prospektet). Fysisk levering av aksjene er imidlertid betinget av at oppgjør skjer i samsvar med beskrivelsen ovenfor. Den som ønsker å overdra sine aksjer før fysisk levering har skjedd har selv risikoen for at vedkommende kan betale for aksjen. Aksjer kan ikke omsettes over internett før fysisk levering har skjedd." Videre opplyser innklagede at bestillingsblanketten ikke er distribuert uten sammen med prospektet. Over signaturfeltet til bestillingsblanketten fremgår det: "I henhold til de betingelser som fremgår ovenfor og av Prospektet, bestilles herved ugjenkallelige aksjer som angitt ovenfor". Innklagede kan vanskelig se at markedet ikke var gitt tilstrekkelig informasjon om at aksjene kunne omsettes gjennom megler fra og med 9. mai 2005, og at online aksjehandel først var tilgjengelig etter fysisk levering av aksjene til bestillernes VPS konti. Videre avviser innklagede klagers påstand om at tegnerne ble feilinformert ved at teksten "Kan ikke omsettes" fremgår i headingen til tildelingsbrevet. Innklagede viser til at retningslinjer for handel i REC - aksjen fremgår av prospektet, bestillingsblanketten og børsmeldinger i perioden før notering. Innklagede viser til at det er prospektet og bestillingsblanketten som definerer avtalen med klager. Det ligger i en børsnotert aksjes natur at den skal være gjenstand for omsetning. At standardteksten "Kan ikke omsettes" er inntatt i headingen på tildelingsbrevet innebærer ikke at aksjen er uomsettelig. Ifølge innklagede er teksten "Kan ikke omsettes" historisk betinget. Teksten er en standardtekst og er ment å gjøre det klart at retten til å motta aksjer på VPS konto ikke kan overdras til andre. Tegner må følgelig selv motta aksjene på den VPS konto som er oppgitt i bestillingen, for deretter å levere aksjene videre til en eventuell kjøper. Innklagede opplyser at de aldri tidligere har mottatt kommentarer fra kunder som tilsier at standardteksten har vært oppfattet som en omsetningsbegrensning på tildelte aksjer. Retningslinjene for omsetning av aksjen fremgår klart av tegningsmaterialet som klager ved bestillingen har bekreftet å ha satt seg inn i. 4

5 På bakgrunn av ovennevnte avviser innklagede klagers påstand om at han har mottatt mangelfull eller feilaktig informasjon med hensyn til fremgangsmåten for salg av de tildelte aksjer. Innklagede viser til at informasjonsmaterialet er godkjent av Oslo Børs og at det reflekterer hva som regelmessig kommuniseres til markedet i forbindelse med denne type transaksjoner. Innklagede kan således ikke se at det foreligger grunnlag for erstatningsansvar. Forøvrig bemerker innklagede at det i samtalen mellom klager og megler den 11. mai 2006 ikke fremkommer opplysninger som gir holdepunkter for at klager har forsøkt å selge aksjer på et tidligere tidspunkt, eller at han har følt seg misledet av den informasjon han har mottatt. Ifølge innklagede la klager inn en salgsordre på 500 aksjer i REC via megler hos innklagede den 11. mai 2006 kl Megler trykket feil, slik at provenyet fra aksjesalget ikke kunne gjøres tilgjengelig for online aksjehandel. Ifølge innklagede opplyste klager at han ønsket midlene tilgjengelig for online aksjehandel først etter at ordren var utført. Megler opplyste at han skulle ordne dette i etterkant av samtalen. Imidlertid ringte megler tilbake kl samme dag (15 minutter etter at den første samtalen hadde funnet sted) og informerte klager om at provenyet ikke kunne gjøres tilgjengelig for online aksjehandel, før etter det ordinære megleroppgjøret (T+3). Samtidig opplyste megler at klager likevel kunne handle aksjer i denne perioden gjennom meglerbordet, for et beløp tilsvarende provenyet fra salget av REC - aksjene. Således kan innklagede vanskelig se at de er å bebreide for at provenyet fra aksjesalget ikke ble gjort tilgjengelig for online aksjehandel. Innklagede bestrider at det foreligger erstatningsansvar ovenfor klager. Forøvrig bemerker innklagede at klager ikke har sannsynliggjort å ha lidt et økonomisk tap. IV Etisk Råd bemerker: Klager innga klage ved brev 9. august Innklagede har inngitt tilsvar i brev 6. september I tillegg til dette har partene kommentert hverandres anførsler i samsvar med behandlingsreglene for Etisk Råd 3-3 tredje ledd. Tegningsmaterialet, herunder prospektet og bestillingsblanketten, som ble utarbeidet i forbindelse med det offentlige tilbudet (emisjonen) i REC regulerer avtaleforholdet mellom klager som tegner og innklagede som tilrettelegger. Klager hevder at han ikke var gjort kjent med tegningsmaterialet på det tidspunktet han tegnet seg i emisjonen. Innklagede opplyser at de sendte ut prospekt sammen med bestillingsblankett til et utvalg av sine kunder 26. april 2006, herunder klager. Rådet må i første omgang ta stilling til om klager på det tidspunktet klager tegnet seg i emisjonen hadde mottatt det nødvendige tegningsmaterialet fra innklagede. Det vises her til utdrag fra samtale mellom klager og megler den 4. mai 2006 kl. 15:54: Megler: Du har kanskje fått med deg børsintroduksjon av REC? Klager: Stemmer, det har kommet meg i posten Megler: Har du sett litt på det caset? Klager: Ja, men har ikke så mye penger. nettopp overtatt en leilighet, men jeg vurderer.det var til 18. mai? Megler: Nei, vi har et par dager til å tegne. De kommer på børs 9. mai. Har man tro på solcelleenergi så er det et veldig spennende case særlig når oljeprisen er så høy. Interessen for tegningen er veldig bra tror det blir overtegning. 5

6 Klager: Fikk en brosjyre fra dere som sa frem til 8. mai kl. 12? Megler: Ja, på mandag er siste dag å tegne. Klager: Jeg kan jo legge inn en bestilling nå på inntil ,- Innklagedes opplysningene er i samsvar med de opplysninger som fremgår av fremlagte lydopptak, hvor klager bekrefter å ha mottatt "brosjyre" vedrørende emisjonen i REC. På bakgrunn av ovennevnte lydopptak legger Rådet til grunn at klager hadde mottatt tegningsmaterialet fra innklagede på det tidspunktet klager tegnet seg i emisjonen den 4. mai Rådet legger videre tilgrunn at klager således var eller burde være kjent med de opplyninger som fremgikk av tegningsmaterialet. Således må klagers påstand om at han ikke var kjent med de opplysningene som fremgikk av prospektet og bestillingsblanketten avvises. 1. Mangelfull og feilaktig informasjon fra tilrettelegger Videre hevder klager at det forelå feilaktig informasjon i tildelingsbrevet mht fremgangsmåten for salg av tildelte aksjer. Klager hevder at tegnerne ble feilinformert ved at teksten "Kan ikke omsettes" fremgikk i headingen på tildelingsbrevet. Ifølge innklagede er teksten en standardtekst og er ment å gjøre det klart at retten til å motta aksjer på VPS konto ikke kan overdras til andre. Tegner må følgelig selv motta aksjene på den VPS konto som er oppgitt i bestillingen, for deretter å levere aksjene videre til en eventuell kjøper. Tildelingsbrevet må leses i sammenheng med de opplysningene som fremgår av tegningsmaterialet. Prospektet og bestillingsblanketten regulerer som nevnt avtaleforholdet mellom klager som tegner og innklagede som tilrettelegger. De retningslinjer som gjelder for handel i aksjen fremgår av prospektet, bestillingsblanketten og eventuelle børsmeldinger i perioden før notering. Av tegningsmaterialet fremgår det klart hvilke regler som gjelder for salg av tildelte aksjer i REC. Det vises her til prospektet side 138, under overskriften "Delivery and trading of allocated Offer Shares" (våre understrekninger): The Offer Shares allocated in the Retail Offering are expected to be traded on the Main list of the OSE on an if and when issued basis from and including 9 May 2006, subject to the Subscription Agreement not having been terminated n respect of a force majeure event as described above. No trading of Shares can take place over the Internet prior to physical delivery of Offer Shares. Applicants selling allocated Offer Shares from 9 May 2006 and onwards must ensure that payment for such Shares is made within the deadline set out above. Accordingly, an applicant that wishes to sell Offer Shares allocated to it before it has received physical delivery of such Shares must ensure that payment is made when due in order to be able to deliver such Offer Shares in time to the purchaser." Videre vises det til prospektets sammendrag på norsk på side , under overskriften "Leveranse og handel med aksjene": Aksjene allokert i Det offentlige Tilbudet er forventet å kunne handles på hovedlisten til Oslo Børs på if and when issued, fra og med 9. mai 2006, med forbehold for at Tegningsavtalen ikke blir terminert som følge av de force majeure forhold som nevnt over har inntuffet. Aksjene kan ikke omsettes over internet før de er fysisk levert. 6

7 Investorer som selger aksjer fra og med 9. mai 2006, må forsikre seg om at betaling for aksjene gjennomføres på det angitte tidspunkt over. Følgelig må enhver investor som ønsker å selge sine aksjer før de er fysisk levert, sørge for at betaling skjer innen forfallstidspunktet for at aksjene skal kunne leveres i tide til en ny kjøper." Tilsvarende opplysninger fremgår av bestillingsblanketten til prospektet, under avsnittet "betaling av tildelte aksjer": "Betaling og fysisk levering av aksjene forventes å skje henholdsvis 10. mai og om kvelden den 11. mai Ved levering av aksjene vil aksjene bli overført til den enkelte bestillers VPSkonto. Aksjer som er tildelt forventes å kunne omsettes allerede fra børsåpning 9. mai 2006 (se "leveranse og handel med aksjene" og "Delivery and trading of allocated Offer Shares" i Prospektet). Fysisk levering av aksjene er imidlertid betinget av at oppgjør skjer i samsvar med beskrivelsen ovenfor. Den som ønsker å overdra sine aksjer før fysisk levering har skjedd har selv risikoen for at vedkommende kan betale for aksjen. Aksjer kan ikke omsettes over internett før fysisk levering har skjedd." Tildelingsbrevet må som nevnt leses i sammenheng med de opplysningene som fremgår av tegningsmaterialet forøvrig. Rådets oppfatning er at tegningsmaterialet i tilstrekkelig grad opplyste om klagers mulighet til å selge de tildelte aksjene i emisjonen før de var fysisk levert på klagers konto. Innklagede må kunne forvente at klager setter seg inn i de regler som gjelder for handel av tildelte aksjer i emisjonen som fremgikk av tegningsmaterialet. Klagers påstand må på dette punkt avvises. På bakgrunn av de opplysninger som foreligger i saken er det vanskelig for Rådet å ta stilling til klagers påstand om at innklagede ga bedre informasjon i forbindelse med utfisjoneringen av Petrojarl i børsmelding den enn det som var tilfelle ifm børsnoteringen av REC. Det sentrale vurderingstemaet i denne saken er imidlertid i hvilken grad innklagede har gitt tilstrekkelig opplysninger til klager vedrørende fremgangsmåten for salg av tildelte aksjer. Rådets oppfatning er at innklagede i sitt tegningsmaterialet,i tilstrekkelig opplyste om muligheten for klager til å selge de tildelte aksjene i emisjonen før de var fysisk levert på klagers konto. Det vises forøvrig til at tegningsmaterialet som var utarbeidet i forbindelse med REC- emisjonen var godkjent av Oslo Børs. Informasjonen i prospektet reflekterer således hva som regelmessig kommuniseres til markedet i forbindelse med denne type transaksjoner. Klagers påstand må på dette punkt avvises. Uten at Rådet har valgt å tillegge dette noe vekt mht sakens utfall fremstår det som noe påfallende at det ikke fremkommer noen opplysninger i samtalen mellom klager og megler den 11. mai 2006 som gir holdepunkter for at klager har forsøkt å selge aksjer på et tidligere tidspunkt, eller at han har følt seg misledet av den informasjon han har mottatt. 2. Proveny fra aksjesalget 11. mai 2006 ble ikke gjort tilgjengelig for online aksjehandel Videre krever klager erstatning på grunnlag av at provenyet fra salget 11. mai 2006 ikke ble gjort tilgjengelig for online aksjehandel. Fremlagte lydopptak viser at klager la inn en salgsordre på 500 REC aksjer via megler den 11. mai 2006 kl Samtidig opplyste megler at provenyet skulle gjøres tilgjengelig for videre online aksjehandel. Imidlertid fremgår det klart av lydopptakene at megler ringte tilbake kl samme dag og informerte klager om at provenyet ikke kunne gjøres tilgjengelig for online aksjehandel, før etter det ordinære megleroppgjøret (T+3). Samtidig opplyste megler at klager kunne handle aksjer i 7

8 denne perioden gjennom megler, for et beløp tilsvarende provenyet fra salget av aksjene i REC. På bakgrunn av sakens opplysninger kan Rådet vanskelig se at klager har dokumentert å ha lidt et tap på NOK 3000 på grunnlag av at provenyet ikke ble gjort tilgjengelig samme dag. Uansett viser fremlagte lydopptak at megler tydelig informerte klager om at han kunne handle aksjer i denne perioden gjennom megler. Selv om klager ikke kunne handle aksjer på internet, hadde klager imidlertid en mulighet til å handle aksjer via innklagedes meglerbord for det beløp tilsvarende provenyet fra salget av aksjene i REC. Rådets oppfatning er at det ikke foreligger grunnlag for erstatning. På bakgrunn av ovennevnte drøftelse konkluderer Rådet med at innklagede ikke har opptrådt kritikkverdig og at det ikke foreligger forhold som utløser erstatningsansvar. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klagen gis ikke medhold. Oslo, den

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/8 Klager: A Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/25 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis )

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 3/1996 Klager: A Innklaget: Den norske Bank

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/3 Klager: A Innklaget: Norse Securities Postboks 1474 Vika 0116 Oslo Saken

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/2 Klager: X Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder inndekning etter salg av aksjer i Tandberg Data samtidig med at

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/10 Klager: A Innklaget: Gjensidige NOR Equities Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 Klager: A Innklaget: Christiania Markets, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Saken gjelder: Dobbeltsalg av aksjer Etisk Råd er satt med

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/3 Klager: A Innklaget: DnB Markets Stranden 21 0021 Oslo Saken

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10 Klager: X Innklaget: Færder Securities ASA Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Tegning i emisjon Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/6 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/1 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/9. Saken gjelder: Tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP)

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/9. Saken gjelder: Tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP) ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/9 X Innklaget: DnB Nor Markets Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP) Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/10 Klager: A Innklaget: Sparebank 1 Midt-Norge Kapitalmarked Søndregate

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/2 Klager: A Innklaget: Fondspartner ASA Postboks 750 Sentrum 0106

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/22 Klager: A Innklaget: Orkla Enskilda Securities AS Postboks 1724

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage mot ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) basert på

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Saken gjelder: Manglende effektuering av stop-loss Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 Klager: X Innklaget: Agilis Group AS Stranden 3 A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til Agilis Group AS håndtering av klagers kundeforhold i

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/4 Klager: A Innklaget: DnB NOR Markets Stranden 21 0021 OSLO Saken gjelder:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/1 Klager: A og B v/ advokat C Innklaget: Christiania Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3 Klager: X Innklaget: RS Platou Markets AS Saken gjelder: Klage på anbefaling om å investere i et gearingsertifikat, som i henhold til klagen var et uegnet råd hensett

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 Klager: X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder størrelsen på kurtasjen som totalt er betalt til

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/6 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Sørkedalsveien 10D Postboks 33

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/7 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/11 Klager: A AS Innklaget: Sundal Collier & Co ASA Postboks 1444

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/4 Klager: A Innklaget: Christiania Markets Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/10 Klager: A Innklaget: Terra Fonds ASA Postboks 2349 Solli 0201

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8 Klager: Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/5 Klager: A Innklaget: DnB Markets, Postboks 1171 Sentrum, 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til tvangssalg av aksjer kjøpt på kreditt som følge av at

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1997/30 Klager: A Innklaget: Orkla Finans (Fondsmegling) ASA, Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på Nordnet Bank ASA relatert til tvangsavvikling av finansielle

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/6 Klager: A Innklaget: First Securities ASA Postboks 1441 Vika 0115 Oslo

Detaljer

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller EMISJONEN I KORTE TREKK På den ekstraordinære generalforsamling holdt den 14. November 2014 ble det besluttet å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer med et bruttoproveny på

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/8 Klager: A Innklaget: Orkla Enskilda Securities ASA

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

Protokoll i sak 726/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 726/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 726/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 9. august 2011

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/27 Klager: A v/ advokat B Innklaget: Christiania Markets Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/5 Klager: A Innklaget: Christiania Securities ASA Postboks 728

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/9 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/3 Klager: A A/S, B A/S og C A/S Innklaget: Carnegie ASA Postboks

Detaljer

INNKALLING. til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA

INNKALLING. til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA INNKALLING til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Air Shuttle ASA ("Selskapet") onsdag 4. april 2018 kl.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Klagen gjelder påstand om at Nordnet Bank NUF (Nordnet) foretok ulovlig tvangssalg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11 Klager: X Innklaget: Warren Wicklund Asset Management ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner Etisk

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 17/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 16/1997 Saken gjelder: Sundal Collier

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016 Protokoll i sak 828/2015 for Boligtvistnemnda 15.03.2016 Saken gjelder: Krav om kompensasjon for entreprenørens uriktige informasjon om antall rom (2 rom eller 3 rom) i forbindelse med kjøp av leilighet.

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/9 Klager: A Innklaget: Norse Securities

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer