NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD"

Transkript

1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/6 Klager: A Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Mangelfull og feilaktig informasjon fra tilrettelegger i forbindelse med emisjon. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Odd-Arne Pedersen Tom Kristoffersen

2 I Klagen omhandler salg av klagers tildelte aksjer i forbindelse med emisjonen i Renewable Energy Corporation ("REC") som ble foretatt i forkant av selskapets børsnotering. Klagen gjelder dels påstått mangelfull og uriktig informasjon fra tilrettelegger om fremgangsmåten for salg av tildelte aksjer i REC, og dels at provenyet ved salg via megler ikke ble gjort tilgjengelig for klager for aksjehandel via internet. Klager hevder å ha lidt økonomisk tap som følge av begge disse forhold og krever at innklagede skal dekke tapet. II Klagers anførsler: Klager hevder at han ikke var kjent med de opplysningene som fremgikk av prospektet og bestillingsblanketten mht fremgangsmåten for salg av tildelte aksjer i REC- emisjonen. Klager opplyser at han ble oppringt av en megler hos innklagede som fortalte at pågangen i REC- emisjonen var stor og at man burde være tidlig ute. Klager bestilte således 1000 REC aksjer per telefon av megler. Klager hevder videre at han ble feilinformert mht salg av tildelte aksjer i REC- emisjonen på grunnlag av informasjon som fremgikk av tildelingsbrevet. Klager viser til teksten "Kan ikke omsettes" som sto i headingen på tildelingsbrevet som ifølge klager skapte tvil mht aksjenes omsettelighet. Videre fremgår det av tildelingsbrevet at forventet levering av aksjene, allokert i emisjonen, ville skje kvelden 11. mai Klager hevder at han ikke ble informert om at aksjene kunne omsettes - før de var fysisk levert - via innklagedes meglerbord allerede fra og med 9. mai På bakgrunn av disse opplysningene la klager tilgrunn at tildelte aksjer ikke kunne omsettes over internett før de var levert på klagers VPS konto; dvs. kvelden 11. mai Imidlertid ble klager gjort oppmerksom på - etter tips fra N24 - at han kunne selge aksjene før de var fysisk levert på klagers konto via innklagedes meglerbord. På bakgrunn av dette tipset solgte klager sine aksjer 11. mai 2006 kl på kurs 109,25. Klager viser til at aksjen dagen før, 10. mai 2006, ble omsatt på kurs 117,-. Klager krever erstattet ovennevnte kursdifferanse. Videre anfører klager at innklagede etter emisjonen i REC i betydelig grad har forbedret sin informasjon ovenfor markedet. Klager viser til børsmelding av ; Petrojarl er skilt ut fra PGS og notert som eget selskap fra og med idag 30. juni. Registrering er ikke gjennomført på VPS ennå, dette vil skje onsdag 4. juli om morgen. Ønsker du de utfisjonerte aksjene i Petrojarl tilgjengelig for salg og vist i porteføljen før dette tidspunkt kan du ta kontakt med oss per telefon som vist nedenfor. Aksjer i Petrojarl kan kjøpes på vanlig måte Ifølge klager ga innklagede ikke tilsvarende informasjon, da REC ble børsnotert 9. mai Videre krever klager erstatning på NOK 3000 som følge av at provenyet fra aksjesalget 11. mai 2006 ikke ble gjort tilgjengelig for aksjehandel over internet. Kravet er begrunnet i at klager var avskåret fra å kjøpe aksjer med gevinst over internett hhv 11. mai, 12. mai og 13. mai Klager informerte megler om at han ville ha salgssummen overført på sin online konto, slik at han kunne benytte pengene på aksjehandel via internett. Ifølge klager var det problematisk å foreta aksjehandel via innklagedes meglerbord, da megler ofte var opptatt samt at klager i løpet av en dag kunne kjøpe og selge samme aksje opptil 8 ganger. Klager anmoder om Rådets vurdering av ovennevnte forhold. 2

3 III Innklagedes anførsler: Innklagede opplyser at klager har vært kunde hos innklagede siden I 2005 registrerte innklagede 204 handler, mens det frem til september 2006 er registrert 229 handler på klager. Klager tegnet aksjer i det offentlige tilbudet (emisjonen) i REC og ble tildelt 500 aksjer til NOK 95,- pr aksje. Videre opplyser innklagede at klagers tildelte aksjer i REC ble solgt gjennom innklagede 11. mai 2006 for 109,25 pr aksje. Innklagede opplyser at aksjene i REC ble notert på såkalt "if and when issued" basis. Noteringen var betinget av at aksjekapitalen ble innbetalt 11. mai Ved å tilrettelegge noteringen som "if and when issued" oppnådde man at aksjene ble tatt opp til notering på Oslo Børs allerede 9. mai 2006, altså før aksjene var tilgjengelig på investorenes VPS konti; kvelden 11. mai Ifølge innklagede fremgår det av prospektet og bestillingsblanketten at tegnere som ønsket informasjon om tildelte aksjer før overføring av aksjer til vedkommendes VPS konto, kunne kontakte tilretteleggerne. Innklagede tilbakeviser klagers påstand om at han ikke var blitt gjort kjent med tegningsmaterialet. I forbindelse med tilretteleggingen av emisjonen i REC ble prospekt sendt ut den 26. april 2006 til et utvalg av innklagedes kunder, herunder klager. En del av kundene som mottok prospektet per post ble senere kontaktet av megler og tilbudt tegning av aksjer per telefon. Det vises til samtale mellom klager og megler av 4. mai 2006 kl. 15:54. Ifølge innklagede bekrefter samtalen at klager hadde mottatt "brosjyre". Klager var således kjent med REC emisjonen samt at tegningsperioden utløp 8. mai 2006 kl Når klager opplyser til megler at han vil tegne seg i emisjonen, legger klager av eget initiativ ordren på inntil NOK På bakgrunn av de opplysninger klager ga i samtalen forutsatte megler at han hadde mottatt prospektet. Innklagedes vurdering av samtalen er at denne klart indikerer at klager har mottatt og lest tegningsmaterialet. Videre avviser innklagede klagers påstand om at han ikke hadde fått informasjon om at aksjene alternativt kunne omsettes via megler fra og med 9. mai Innklagede viser til at informasjonen om adgangen til å omsette aksjer via megler følger både av selve prospektet, av det norske sammendraget i prospektet og av bestillingsblanketten. Fra prospektet side 138, under overskriften "Delivery and trading of allocated Offer Shares" hitsettes annet og tredje avsnitt: "The Offer Shares allocated in the Retail Offering are expected to be traded on the Main List of the OSE on an "if and when issued" basis from and including 9 May 2006, subject to the Subscription Agreement not having been terminated in respect of a "force majeure" event as described above. If any such events occur before 12:00 p.m. (Norwegian time) on 11 May 2006 and the Joint Global Coordinators as a result terminate the Subscription Agreement, all trades in the Shares will be cancelled. No trading of Shares can take place over the Internet prior to the physical delivery of Offer Shares. Applicants selling allocated Offer Shares from 9 May 2006 and onwards must ensure that payment for such Shares is made within the deadline set out above. Accordingly, an applicant that wishes to sell Offer Shares allocated to it before it has received physical delivery of such Shares must ensure that payment is made when due in order to be able to deliver such Offer Shares in time to the purchaser." 3

4 Fra prospektets sammendrag på norsk på side , under overskriften "Leveranse og handel med aksjene", hitsettes annet og tredje avsnitt: "Aksjene allokert i Det Offentlige Tilbudet er forventet å kunne handles på hovedlisten til Oslo Børs på "if and when issued" basis, fra og med 9. mai 2006, med forbehold for at Tegningsavtalen ikke blir terminert som følge av at de "force majeure" forhold som nevnt over har inntruffet. Dersom et slikt forhold skulle inntreffe før 11. mai 2006 kl (norsk tid) og Hovedtilretteleggerne som følge av dette terminerer Tegningsavtalen vil en hver handel med aksjene på Oslo Børs bli kansellert. Aksjer kan ikke omsettes over internett før fysisk levering har skjedd. Investorer som selger aksjer fra og med 9. mai 2006, må forsikre seg om at betaling for aksjene gjennomføres på det angitte tidspunkt over. Følgelig må enhver investor som ønsker å selge sine aksjer før de er fysisk levert, sørge for at betaling skjer innen forfallstidspunktet for at aksjene skal kunne leveres i tide til en ny kjøper." Av bestillingsblanketten, appendix C til prospektet, under avsnittet "betaling av tildelte aksjer" 9 setning flg. hitsettes: "Betaling og fysisk levering av aksjene forventes å skje henholdsvis 10. mai og om kvelden den 11. mai Ved levering av aksjene vil aksjene bli overført til den enkelte bestillers VPSkonto. Aksjer som er tildelt forventes å kunne omsettes allerede fra børsåpning 9. mai 2006 (se "leveranse og handel med aksjene" og "Delivery and trading of allocated Offer Shares" i Prospektet). Fysisk levering av aksjene er imidlertid betinget av at oppgjør skjer i samsvar med beskrivelsen ovenfor. Den som ønsker å overdra sine aksjer før fysisk levering har skjedd har selv risikoen for at vedkommende kan betale for aksjen. Aksjer kan ikke omsettes over internett før fysisk levering har skjedd." Videre opplyser innklagede at bestillingsblanketten ikke er distribuert uten sammen med prospektet. Over signaturfeltet til bestillingsblanketten fremgår det: "I henhold til de betingelser som fremgår ovenfor og av Prospektet, bestilles herved ugjenkallelige aksjer som angitt ovenfor". Innklagede kan vanskelig se at markedet ikke var gitt tilstrekkelig informasjon om at aksjene kunne omsettes gjennom megler fra og med 9. mai 2005, og at online aksjehandel først var tilgjengelig etter fysisk levering av aksjene til bestillernes VPS konti. Videre avviser innklagede klagers påstand om at tegnerne ble feilinformert ved at teksten "Kan ikke omsettes" fremgår i headingen til tildelingsbrevet. Innklagede viser til at retningslinjer for handel i REC - aksjen fremgår av prospektet, bestillingsblanketten og børsmeldinger i perioden før notering. Innklagede viser til at det er prospektet og bestillingsblanketten som definerer avtalen med klager. Det ligger i en børsnotert aksjes natur at den skal være gjenstand for omsetning. At standardteksten "Kan ikke omsettes" er inntatt i headingen på tildelingsbrevet innebærer ikke at aksjen er uomsettelig. Ifølge innklagede er teksten "Kan ikke omsettes" historisk betinget. Teksten er en standardtekst og er ment å gjøre det klart at retten til å motta aksjer på VPS konto ikke kan overdras til andre. Tegner må følgelig selv motta aksjene på den VPS konto som er oppgitt i bestillingen, for deretter å levere aksjene videre til en eventuell kjøper. Innklagede opplyser at de aldri tidligere har mottatt kommentarer fra kunder som tilsier at standardteksten har vært oppfattet som en omsetningsbegrensning på tildelte aksjer. Retningslinjene for omsetning av aksjen fremgår klart av tegningsmaterialet som klager ved bestillingen har bekreftet å ha satt seg inn i. 4

5 På bakgrunn av ovennevnte avviser innklagede klagers påstand om at han har mottatt mangelfull eller feilaktig informasjon med hensyn til fremgangsmåten for salg av de tildelte aksjer. Innklagede viser til at informasjonsmaterialet er godkjent av Oslo Børs og at det reflekterer hva som regelmessig kommuniseres til markedet i forbindelse med denne type transaksjoner. Innklagede kan således ikke se at det foreligger grunnlag for erstatningsansvar. Forøvrig bemerker innklagede at det i samtalen mellom klager og megler den 11. mai 2006 ikke fremkommer opplysninger som gir holdepunkter for at klager har forsøkt å selge aksjer på et tidligere tidspunkt, eller at han har følt seg misledet av den informasjon han har mottatt. Ifølge innklagede la klager inn en salgsordre på 500 aksjer i REC via megler hos innklagede den 11. mai 2006 kl Megler trykket feil, slik at provenyet fra aksjesalget ikke kunne gjøres tilgjengelig for online aksjehandel. Ifølge innklagede opplyste klager at han ønsket midlene tilgjengelig for online aksjehandel først etter at ordren var utført. Megler opplyste at han skulle ordne dette i etterkant av samtalen. Imidlertid ringte megler tilbake kl samme dag (15 minutter etter at den første samtalen hadde funnet sted) og informerte klager om at provenyet ikke kunne gjøres tilgjengelig for online aksjehandel, før etter det ordinære megleroppgjøret (T+3). Samtidig opplyste megler at klager likevel kunne handle aksjer i denne perioden gjennom meglerbordet, for et beløp tilsvarende provenyet fra salget av REC - aksjene. Således kan innklagede vanskelig se at de er å bebreide for at provenyet fra aksjesalget ikke ble gjort tilgjengelig for online aksjehandel. Innklagede bestrider at det foreligger erstatningsansvar ovenfor klager. Forøvrig bemerker innklagede at klager ikke har sannsynliggjort å ha lidt et økonomisk tap. IV Etisk Råd bemerker: Klager innga klage ved brev 9. august Innklagede har inngitt tilsvar i brev 6. september I tillegg til dette har partene kommentert hverandres anførsler i samsvar med behandlingsreglene for Etisk Råd 3-3 tredje ledd. Tegningsmaterialet, herunder prospektet og bestillingsblanketten, som ble utarbeidet i forbindelse med det offentlige tilbudet (emisjonen) i REC regulerer avtaleforholdet mellom klager som tegner og innklagede som tilrettelegger. Klager hevder at han ikke var gjort kjent med tegningsmaterialet på det tidspunktet han tegnet seg i emisjonen. Innklagede opplyser at de sendte ut prospekt sammen med bestillingsblankett til et utvalg av sine kunder 26. april 2006, herunder klager. Rådet må i første omgang ta stilling til om klager på det tidspunktet klager tegnet seg i emisjonen hadde mottatt det nødvendige tegningsmaterialet fra innklagede. Det vises her til utdrag fra samtale mellom klager og megler den 4. mai 2006 kl. 15:54: Megler: Du har kanskje fått med deg børsintroduksjon av REC? Klager: Stemmer, det har kommet meg i posten Megler: Har du sett litt på det caset? Klager: Ja, men har ikke så mye penger. nettopp overtatt en leilighet, men jeg vurderer.det var til 18. mai? Megler: Nei, vi har et par dager til å tegne. De kommer på børs 9. mai. Har man tro på solcelleenergi så er det et veldig spennende case særlig når oljeprisen er så høy. Interessen for tegningen er veldig bra tror det blir overtegning. 5

6 Klager: Fikk en brosjyre fra dere som sa frem til 8. mai kl. 12? Megler: Ja, på mandag er siste dag å tegne. Klager: Jeg kan jo legge inn en bestilling nå på inntil ,- Innklagedes opplysningene er i samsvar med de opplysninger som fremgår av fremlagte lydopptak, hvor klager bekrefter å ha mottatt "brosjyre" vedrørende emisjonen i REC. På bakgrunn av ovennevnte lydopptak legger Rådet til grunn at klager hadde mottatt tegningsmaterialet fra innklagede på det tidspunktet klager tegnet seg i emisjonen den 4. mai Rådet legger videre tilgrunn at klager således var eller burde være kjent med de opplyninger som fremgikk av tegningsmaterialet. Således må klagers påstand om at han ikke var kjent med de opplysningene som fremgikk av prospektet og bestillingsblanketten avvises. 1. Mangelfull og feilaktig informasjon fra tilrettelegger Videre hevder klager at det forelå feilaktig informasjon i tildelingsbrevet mht fremgangsmåten for salg av tildelte aksjer. Klager hevder at tegnerne ble feilinformert ved at teksten "Kan ikke omsettes" fremgikk i headingen på tildelingsbrevet. Ifølge innklagede er teksten en standardtekst og er ment å gjøre det klart at retten til å motta aksjer på VPS konto ikke kan overdras til andre. Tegner må følgelig selv motta aksjene på den VPS konto som er oppgitt i bestillingen, for deretter å levere aksjene videre til en eventuell kjøper. Tildelingsbrevet må leses i sammenheng med de opplysningene som fremgår av tegningsmaterialet. Prospektet og bestillingsblanketten regulerer som nevnt avtaleforholdet mellom klager som tegner og innklagede som tilrettelegger. De retningslinjer som gjelder for handel i aksjen fremgår av prospektet, bestillingsblanketten og eventuelle børsmeldinger i perioden før notering. Av tegningsmaterialet fremgår det klart hvilke regler som gjelder for salg av tildelte aksjer i REC. Det vises her til prospektet side 138, under overskriften "Delivery and trading of allocated Offer Shares" (våre understrekninger): The Offer Shares allocated in the Retail Offering are expected to be traded on the Main list of the OSE on an if and when issued basis from and including 9 May 2006, subject to the Subscription Agreement not having been terminated n respect of a force majeure event as described above. No trading of Shares can take place over the Internet prior to physical delivery of Offer Shares. Applicants selling allocated Offer Shares from 9 May 2006 and onwards must ensure that payment for such Shares is made within the deadline set out above. Accordingly, an applicant that wishes to sell Offer Shares allocated to it before it has received physical delivery of such Shares must ensure that payment is made when due in order to be able to deliver such Offer Shares in time to the purchaser." Videre vises det til prospektets sammendrag på norsk på side , under overskriften "Leveranse og handel med aksjene": Aksjene allokert i Det offentlige Tilbudet er forventet å kunne handles på hovedlisten til Oslo Børs på if and when issued, fra og med 9. mai 2006, med forbehold for at Tegningsavtalen ikke blir terminert som følge av de force majeure forhold som nevnt over har inntuffet. Aksjene kan ikke omsettes over internet før de er fysisk levert. 6

7 Investorer som selger aksjer fra og med 9. mai 2006, må forsikre seg om at betaling for aksjene gjennomføres på det angitte tidspunkt over. Følgelig må enhver investor som ønsker å selge sine aksjer før de er fysisk levert, sørge for at betaling skjer innen forfallstidspunktet for at aksjene skal kunne leveres i tide til en ny kjøper." Tilsvarende opplysninger fremgår av bestillingsblanketten til prospektet, under avsnittet "betaling av tildelte aksjer": "Betaling og fysisk levering av aksjene forventes å skje henholdsvis 10. mai og om kvelden den 11. mai Ved levering av aksjene vil aksjene bli overført til den enkelte bestillers VPSkonto. Aksjer som er tildelt forventes å kunne omsettes allerede fra børsåpning 9. mai 2006 (se "leveranse og handel med aksjene" og "Delivery and trading of allocated Offer Shares" i Prospektet). Fysisk levering av aksjene er imidlertid betinget av at oppgjør skjer i samsvar med beskrivelsen ovenfor. Den som ønsker å overdra sine aksjer før fysisk levering har skjedd har selv risikoen for at vedkommende kan betale for aksjen. Aksjer kan ikke omsettes over internett før fysisk levering har skjedd." Tildelingsbrevet må som nevnt leses i sammenheng med de opplysningene som fremgår av tegningsmaterialet forøvrig. Rådets oppfatning er at tegningsmaterialet i tilstrekkelig grad opplyste om klagers mulighet til å selge de tildelte aksjene i emisjonen før de var fysisk levert på klagers konto. Innklagede må kunne forvente at klager setter seg inn i de regler som gjelder for handel av tildelte aksjer i emisjonen som fremgikk av tegningsmaterialet. Klagers påstand må på dette punkt avvises. På bakgrunn av de opplysninger som foreligger i saken er det vanskelig for Rådet å ta stilling til klagers påstand om at innklagede ga bedre informasjon i forbindelse med utfisjoneringen av Petrojarl i børsmelding den enn det som var tilfelle ifm børsnoteringen av REC. Det sentrale vurderingstemaet i denne saken er imidlertid i hvilken grad innklagede har gitt tilstrekkelig opplysninger til klager vedrørende fremgangsmåten for salg av tildelte aksjer. Rådets oppfatning er at innklagede i sitt tegningsmaterialet,i tilstrekkelig opplyste om muligheten for klager til å selge de tildelte aksjene i emisjonen før de var fysisk levert på klagers konto. Det vises forøvrig til at tegningsmaterialet som var utarbeidet i forbindelse med REC- emisjonen var godkjent av Oslo Børs. Informasjonen i prospektet reflekterer således hva som regelmessig kommuniseres til markedet i forbindelse med denne type transaksjoner. Klagers påstand må på dette punkt avvises. Uten at Rådet har valgt å tillegge dette noe vekt mht sakens utfall fremstår det som noe påfallende at det ikke fremkommer noen opplysninger i samtalen mellom klager og megler den 11. mai 2006 som gir holdepunkter for at klager har forsøkt å selge aksjer på et tidligere tidspunkt, eller at han har følt seg misledet av den informasjon han har mottatt. 2. Proveny fra aksjesalget 11. mai 2006 ble ikke gjort tilgjengelig for online aksjehandel Videre krever klager erstatning på grunnlag av at provenyet fra salget 11. mai 2006 ikke ble gjort tilgjengelig for online aksjehandel. Fremlagte lydopptak viser at klager la inn en salgsordre på 500 REC aksjer via megler den 11. mai 2006 kl Samtidig opplyste megler at provenyet skulle gjøres tilgjengelig for videre online aksjehandel. Imidlertid fremgår det klart av lydopptakene at megler ringte tilbake kl samme dag og informerte klager om at provenyet ikke kunne gjøres tilgjengelig for online aksjehandel, før etter det ordinære megleroppgjøret (T+3). Samtidig opplyste megler at klager kunne handle aksjer i 7

8 denne perioden gjennom megler, for et beløp tilsvarende provenyet fra salget av aksjene i REC. På bakgrunn av sakens opplysninger kan Rådet vanskelig se at klager har dokumentert å ha lidt et tap på NOK 3000 på grunnlag av at provenyet ikke ble gjort tilgjengelig samme dag. Uansett viser fremlagte lydopptak at megler tydelig informerte klager om at han kunne handle aksjer i denne perioden gjennom megler. Selv om klager ikke kunne handle aksjer på internet, hadde klager imidlertid en mulighet til å handle aksjer via innklagedes meglerbord for det beløp tilsvarende provenyet fra salget av aksjene i REC. Rådets oppfatning er at det ikke foreligger grunnlag for erstatning. På bakgrunn av ovennevnte drøftelse konkluderer Rådet med at innklagede ikke har opptrådt kritikkverdig og at det ikke foreligger forhold som utløser erstatningsansvar. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klagen gis ikke medhold. Oslo, den

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 Klager: X Innklaget: Carnegie ASA Saken gjelder: Klage på manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side.

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe OSLO TINGRETT DOM Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 Saksnr.: 11-108280TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe Saken gjelder: Krav om vinningsavståelse etter aksjesalg. Staten v/finanstilsynet

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 01.11.2012 i Oslo tingrett, 11-062353TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen

OSLO TINGRETT DOM. 01.11.2012 i Oslo tingrett, 11-062353TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 01.11.2012 i Oslo tingrett, 11-062353TVI-OTIR/08 Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen Saken gjelder: Krav om erstatning etter investering i obligasjonslån Hodne Holding

Detaljer

PROSPEKT. DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av 10.010.501 aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK 170.178.

PROSPEKT. DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av 10.010.501 aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK 170.178. PROSPEKT DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av 10.010.501 aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK 170.178.517 8% p.a. konvertibelt obligasjonslån 2003/2006 Totalt NOK 300.000.000

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

TTONS-2004-468 - RG-2005-369

TTONS-2004-468 - RG-2005-369 Page 1 of 11 TTONS-2004-468 - RG-2005-369 INSTANS: Tønsberg tingrett - Dom DATO: 2004-10-19 PUBLISERT: TTONS-2004-468 - RG-2005-369 STIKKORD: Erstatningsrett. Profesjonsansvar. Eiendomsmegler. SAMMENDRAG:

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

BØRSRETTSDAGENE 29. OG 30. JANUAR 2007. Vedtak og uttalelser 2006

BØRSRETTSDAGENE 29. OG 30. JANUAR 2007. Vedtak og uttalelser 2006 BØRSRETTSDAGENE 29. OG 30. JANUAR 2007 Vedtak og uttalelser 2006 Juridisk direktør Atle Degré Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 INFORMASJON PÅ WWW.OSLOBORS.NO... 5 1.3 OVERSIKT

Detaljer

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Organisasjonsnr NO 982 463 718 Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Forventet pris: Mellom 50 kroner og 68 kroner pr aksje Bestillingsperiode:

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer