NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD"

Transkript

1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Behandling av tegningsblankett kapitalutvidelse i Kværner. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Håkon Persen Jan-Tore Aschim

2 I Tegningsperioden var fom 21. juni 2000 tom 12. juli Som tegningssted var bl a oppgitt DnB Markets, Postboks 1171 Sentrum, 0107 Oslo. Faksnummer var også oppgitt. Av tegningsblanketten fremgikk, som normalt, enkelte registrerte opplysninger om tegneren og det var opplyst at man ved endringer i faste opplysninger må kontakte kontofører som var oppgitt å være Den norske Bank ASA, Lysaker, Elveveien 33, 1366 Lysaker. Den innsendte tegningsblankett ble ikke behandlet fordi den angivelig kom inn for sent II Klagers anførsler: Tegningsperioden var fom 21. juni 2000 tom 12. juli Klager hevder at han tror ( Jeg vil tro.. ) han sendte inn tegningsblanketten pr post den 10. juli 2000 til Den norske Bank ASA, Lysaker. Han antar videre at brevet var innkommet til DnB Lysaker den 12. juli 2000 idet brevet var sendt som A-post. Av påtegninger (stempel) på tegningsblanketten synes videre å fremgå at tegningsblanketten ble videresendt til Verdipapirservice som først skal ha mottatt blanketten den 21. juli Derfra synes blanketten å ha blitt videresendt til DnB Markets der den er stemplet inn 6 dager senere. Klager reiser spørsmål ved berettigelsen av å foreta strykninger/endringer på stempelet uten at det angis hvem som har gjort det og når. Klager mener også at innklagede burde tatt vare på konvolutten for å sikre dokumentasjon for at tegningsblanketten eventuelt var for sent innkommet. Klager kan ikke forstå hvorfor han ikke kunne sende brevet til DnB Lysaker to dager før tegningstidens slutt når han betraktet DnB Lysaker som rette adressat. Han måtte jo også kunne betrakte banken som et autorisert verdipapirforetak når den handler med aksjer, jfr henvisningen til at også andre autoriserte verdipapirforetak kunne benyttes i henhold til tegningsblanketten. Klager ringte også emisjonsavdelingen siste tegningsdag (12. juli 2000) og spurte om de hadde mottatt blanketten. Klager fikk da til svar at det ikke var mulig å besvare spørsmålet fordi det var så mange brev å se gjennom og at man også ville registrere tegninger den påfølgende dag. Klager hadde da fortsatt mulighet for å sende inn sin tegning pr faks innen fristens utløp, noe saksbehandleren burde opplyst. Klager hadde sendt sin tegning pr post fordi han antok at underskrift pr telefaks var å oppfatte som kopi og da ikke juridisk bindende. Klager hevder at innklagede ikke har ivaretatt hans tegning på en skikkelig måte og at DnB Lysaker burde videresendt tegningsblanketten til rette vedkommende umiddelbart i stedet for å vente 6 døgn. Klager hevder han har innlevert tegningsblanketten i rett tid til rett vedkommende og at han således må få tildelt aksjer. Klager understreker at han ikke krever kompensasjon i rede penger, men han mener at innklagede bør ha et moralsk ansvar for merkostnaden ved å kjøpe de 1057 A-aksjer som klager tegnet seg for. III

3 Innklagedes anførsler: Etter innklagedes oppfatning er det lite som tyder på at tegningsblanketten ble sendt til DnB Lysaker. Opplysningen om Den norske Bank ASA, Lysaker, Elveveien 33, 1366 Lysaker, er ikke noe stempel som er påført av banken, men et ferdigutfylt felt. Teksten er utfylt av VPS ved utsendelsen til aksjonærene å gjelder adressaten for melding om eventuelle endringer i faste opplysninger om klager. Det eneste stempel som finnes på klagers originale tegningsblankett er mottatt 21. juli 2000 DnB Markets Verdipapirservice. Dessuten er det påført et stempel med Oppdrag utført 21. juli, fordi det ved en feil ble benyttet stempel Oppdrag utført i stedet for mottatt stempel. DnB Markets Verdipapirservice stempler i følge fast rutine alle akseptblanketter som kommer inn etter tegningsslutt med mottatt og dato slik at man har dokumentasjon for mottaket og dermed grunnen til manglende behandling. Innklagede hevder på denne bakgrunn at tegningsblanketten ble mottatt først den 21. juli 2000 noe som innebærer at den åpenbart kom inn for sent. Innklagede besitter den originale tegningsblanketten Innklagede hevder også at en innsendelse til DnB Lysaker synes noe merkelig idet de fem ulike hovedtegningsstedene sto oppført øverst på tegningsblanketten. Innklagede kan vanskelig se at tegningsblanketten på dette punkt er uklar. Det fremstår som noe merkelig at klager med adresse (8283 Leinesfjord) skulle sende sin tegningsblankett til en filial av DnB på Lysaker. Det vises for øvrig til at fast rutine ved DnB Lysaker, som også ble fulgt under Kværner-emisjonen, var at alle mottatte tegningsblanketter fortløpende ble fakset videre til tegningsstedet, i dette tilfelle DnB Markets. Når det gjelder klagers telefonhenvendelse til DnB Markets Verdipapirservice bemerker innklagede at de på det tidspunkt hadde mellom 3000 og 4000 uregistrerte tegningsblanketter noe som gjorde det umulig å besvare henvendelsen. Når det gjelder muligheten for å innsende tegningsblanketten på nytt pr telefaks vil innklagede ikke oppfordre til det fordi man ikke ønsker dobbelt opp av tegningsblanketter. Når det gjelder klagers merknader til tegningsblankettens utforming viser innklagede til at denne har et standard utseende og det står bla at korrekt utfylt tegningsblankett må være mottatt av tegningsstedet innen kl den 12. juli 2000 og at for sent mottatte tegningsblanketter ikke kan påregnes å bli behandlet. Innklagede hevder at tegningsblanketten er innkommet for sent og klagers krav på kompensasjon kreves derfor avvist. Etisk Råd bemerker: IV Klager innga klage ved brev 21. august Innklagede innga tilsvar ved brev 6. september I tillegg til dette har partene i samsvar med behandlingsreglene 3-3 tredje ledd blitt gitt anledning til å kommentere hverandres anførsler. Tegningsperioden var fom 21. juni 2000 tom 12. juli Som tegningssted var bl a oppgitt DnB Markets, Postboks 1171 Sentrum, 0107 Oslo. Slik Rådet ser det dreier denne klagesak seg om hvorvidt klager har sendt inn tegningsblanketten til rette vedkommende i rett tid, mao før tegningsfristens utløp den 12. juli Det er for Rådet noe uklart hvortil klager har sendt den aktuelle tegningsblankett og når han gjorde det.

4 Innklagede har i sine merknader vist til at klager har sendt tegningsblanketten til feil adressat uten at det fremgår klart hva en slik feilsending skulle kunne lede til. Rådet vil bemerke at det synes rimelig klart at klager mener å ha sendt tegningsblanketten til DnB Lysaker hvilket er feil i den forstand at denne filialen ikke fremstår som tegningssted på tegningsblanketten. På den annen side er det her tale om forskjellige deler av samme juridiske enhet, Den norske Bank ASA, og innklagede har jo selv vist til rutinene for DnB Lysaker med hensyn til umiddelbar videresending av tegningsblanketter. Rådet bemerker også at den aktuelle filialen fremsto som klagers kontofører i VPS. Rådet kan på denne bakgrunn ikke se at det i denne sak kan tillegges betydning at tegningsblanketten er sendt til feil avdeling hos innklagede. Klager har hevdet at tegningsblanketten ble sendt pr A-post den 10. juli 2000 samtidig som innklagede hevder at den først ble mottatt den 21. juli 2000 mao lenge etter tegningsfristens utløp. Det eneste som kan dokumentere mottagelsestidspunktet er en påstempling på tegningsblanketten. Av den kopi innklagede har fremlagt synes det å foreligge tre stempler hvorav ett er svært utydelig. Rådet har fått tilgang til den originale tegningsblankett. Påstempling synes å ha skjedd på følgende måte. Først er påført et grønt stempel som har blitt utydelig slik at dato ikke fremgår. Deretter følger grønt stempel med tekst Oppdraget utført 21. jul 2000 Den norske Bank AS Verdipapirservice Ellen Drolsum. Dette stempel synes å være det samme som det utydelige. Dog er det foretatt en overstrykning av utført og påført med håndskrift mottatt. Etter dette er stemplet for tredje gang denne gang et blått stempel med følgende tekst: Mottatt 21 jul 2000 DnB Markets Verdipapirservice. Rådet er enig med klager i at slik stempling og retting av tekst uten at det er angitt hvem som har gjort det er lite tilfredsstillende, ikke minst når dokumentet med stempler skal tjene som dokumentasjon for et underliggende forhold. Klager har anført at innklagede burde tatt vare på konvolutten slik at man kunne dokumentert rett dato. Til dette vil Rådet bemerke at man ikke generelt kan kreve at man skal oppbevare konvolutter når man rutinemessig stempler all den post som kommer inn. Videre vil Rådet bemerke at konvolutten med poststempel kun dokumenterer når sendingen er behandlet av Posten og ikke er noen dokumentasjon for når sendingen har kommet frem til mottageren. Dog kan et poststempel innenfor tegningsfristen indikere at sendingen har kommet frem i det man må kunne pressumere at postgangen går normalt. Men noe mer enn en indikasjon vil dette ikke være. I tillegg vil Rådet bemerke at det i nærværende sak fremstår som rimelig klart at klager selv må bære risikoen for eventuell forsinkelse i postgangen idet det klart fremgår av tegningsblanketten at den må være kommet frem innen tegningstidens utløp. Klager har i sin klage anført at han savnet det vanlige Sted og dato-feltet i forbindelse med underskriften. Til dette vil Rådet få bemerke at det på tegningsblanketten fremgår et eget felt for angivelse av tegningssted og dato og at blanketten må være datert i tegningsperioden. Dette felt skal fylles ut av tegneren. Klager har anført at han oppfattet dette slik at det var tegningsstedet som skulle fylle ut dette. Rådet kan ikke se at den angitte formulering skulle kunne lede til den forståelse at ikke tegneren selv skulle datere tegningsblanketten. For Rådet fremstår det som noe uklart hvilket faktum som skal kunne legges til grunn med hensyn til når tegningsblanketten ble mottatt, men Rådet er i mangel av annen dokumentasjon kommet til at man må kunne legge til grunn den dato som fremgår av påstemplingen på tegningsblanketten, mao at tegningsblanketten først kom frem den 21. juli 2000, og det forhold at klager selv ikke har datert tegningsblanketten. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klagen tas ikke til følge. Oslo, den 17. januar 2001

5

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/6 Klager: A Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Mangelfull

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10 Klager: X Innklaget: Færder Securities ASA Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Tegning i emisjon Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411 Vika 0115 OSLO Pareto Private Equity AS Postboks 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 Klager: X Innklaget: Carnegie ASA Saken gjelder: Klage på manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 1. Avtalens parter Den person/firma denne kontrakt er inngått med, er heretter kalt konto-/ kortinnehaver. Kortutsteder og kredittgiver er Nordea Bank

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for anskaffelse av mobiltelefoner. Tildelingskriteriene var ikke oppført i prioritert rekkefølge

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/206 Innklaget virksomhet: Klager: Moss kommune, Saksnummer: 2008/206 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kontroll av lekeplassutstyr mv. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet

Detaljer