ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1"

Transkript

1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Klagen gjelder påstand om at Nordnet Bank NUF (Nordnet) foretok ulovlig tvangssalg av aksjer i Tandberg (TAA) fra klagers depotkonto hos Nordnet. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Tom Kristoffersen Randi Nordstrøm

2 Klagen gjelder påstand om at Nordnet Bank NUF (Nordnet) foretok ulovlig tvangssalg av aksjer i Tandberg (TAA) fra klagers depotkonto hos Nordnet. Nordnet bestrider klagers påstand. I II Klagers anførsler: Klager påstår at Nordnet ikke hadde anledning til å foreta tvangssalg fra klagers depotkonto hos Nordnet som ble foretatt 10. oktober 2008 henholdsvis kl og Klager hadde dagen før hatt underdekning (overbelåning) på sin konto, men dekket dette underskuddet inn ved å foreta en overføring av kr natt til 10. oktober Nordnets oppgitte bankkonto ble kreditert 10. oktober 2008 kl Klager gjør gjeldende at betalingen må anses kommet frem til Nordnet på tidspunktet for kreditering av Nordnets bankkonto, det vil si kl den 10. oktober, og ikke først kl da Nordnet fikk melding om betalingen fra sin bankforbindelse. Klager viser herunder til at det verken i Nordnets Allmenne Bestemmelser (forretningsvilkårene) eller avtaler for øvrig er bestemmelser om at en innbetaling til konto først anses for å ha kommet inn til Nordnet når en kvittering er blitt manuelt innsendt til Nordnet, eller når Nordnet får informasjon om betalingen fra sin bankforbindelse. Klager hevder derfor at de alminnelige pengekravsrettslige regler må gjelde, med den konsekvens at en kundes betaling er å anse som kommet frem når betalingen er kreditert Nordnets bankkonto. Klager ble oppmerksom på at det var underdekning på hans depotkonto 9. oktober 2008, og tok samme dag kl kontakt med Nordnet pr. telefon for å få nærmere informasjon. Nordnet informerte om at underdekningen utgjorde ca. NOK Klager opplyste da at det nødvendige beløpet ville bli innbetalt samme dag, og Nordnets representant bekreftet at han ville gi kredittavdelingen i Nordnet beskjed om dette. Nordnets representant ba klager om å sende inn en kvittering som bevis for betalingen med den forklaring at pengene kommer ikke inn før i morgen. Klager oppfattet situasjonen slik at han pr. telefon hadde informert om at pengene ville bli betalt og at det som gjensto fra hans side var å få effektuert innbetalingen. Behovet for en snarlig kvittering ble oppfattet som motivert av Nordnets ønske om å få bevis for innbetaling 9. oktober, slik at tvangssalg ikke ble foretatt den dagen. Når så klager på grunn av reisefravær ikke fikk foretatt overføringen samme bankdag, var poenget med kvitteringen borte. Klager forsikret seg i stedet om at pengene faktisk kom frem til Nordnet før åpningstid neste bankdag ved forespørsel til sin bank. Klager bestrider at det fra Nordnets side ble opplyst at kvitteringen var nødvendig som bevis fordi det tar en viss tid før betalingen blir registrert som mottatt slik Nordnet hevder. På grunn av at klager først fikk iverksatt betalingen på ettermiddagen den 9. oktober, la han til grunn at det var fullt tilstrekkelig at Nordnet fikk pengene på konto før kontortid 10. oktober. Da klager forstod at han ikke ville rekke å sende bekreftelse om gjennomført betaling pr. e- post ringte han til sin kontakt i SEB, som kunne bekrefte at betalinger utført på kvelden 9. oktober ville kjøres om natten/tidlig morgen 10. oktober. Klager gjorde dermed undersøkelser som skulle tilsi at betalingen ville bli registrert på Nordnets bankkonto i tide å forhindre tvangssalg påfølgende handelsdag. Klager oppga Nordnets KID-nummer ved sin betaling og trodde dette ville medføre umiddelbar identifisering av betalingen.

3 Tvangssalg ble besluttet i Nordnet kl og utført i tidsrommet kl til den 10. oktober 2008, det vil si etter at betalingen var kommet inn på Nordnets konto. Det fremgår av Nordnets forretningsvilkår at tvangssalg kun kan skje dersom kunden ikke foretar nødvendig betaling eller stiller tilleggssikkerhet. Fordi Nordnet hadde mottatt klagers betaling i forkant av tvangssalget, hevder klager at Nordnet ikke var berettiget til å foreta tvangssalget. Klager viser til at Nordnet i partenes forutgående korrespondanse har forsvart tvangssalget med at innbetalingen først kom frem til Nordnet kl den 10. oktober, det vil si etter at tvangssalget var gjennomført. Det er imidlertid på det rene at klagers innbetaling ble kreditert Nordnets bankkonto10. oktober kl og klager hevder at dette tidspunktet må være avgjørende for når betalingen kom frem til mottaker. Det kan ikke være avgjørende at Nordnet generelt ikke ser mottatte innbetalinger fra kunder før dagen etter at en innbetaling er mottatt på Nordnets bankkonto. I følge klager må det avgjørende i denne saken være at Nordnet foretok tvangssalget etter at Nordnets oppgitte bankkonto var kreditert, og således på et tidspunkt da det ikke lenger forelå salgsrett for Nordnet i henhold til foretakets forretningsvilkår. Forretningsvilkårene inneholder ingen bestemmelser om at innbetalinger til konto først anses å ha kommet inn til Nordnet når en kvittering er blitt manuelt innsendt til foretaket, eller når Nordnet mottar filer fra sin egen bankforbindelse som viser hvem som har foretatt innbetalinger forutgående døgn. Sett hen til at klager forsikret seg særskilt med sin egen bank om at pengene faktisk ble overført til Nordnets bankkonto før åpningstiden neste bankdag, var det upåregnelig for klager at Nordnet ikke kontrollerer innkomne betalinger før etter markedets stengetid. Klager viser videre til at Nordnet på en enkel måte kunne ha avdekket at betalingen var skjedd før tvangssalget ble foretatt, ettersom pengene var overført og betalingen identifiserbar til klagers depotkonto både ved navn og KID-nummer. Dette understrekes på bakgrunn av at klager på telefon uttrykkelig hadde bekreftet at han ville foreta innbetaling for å hindre tvangssalg. Klager har tapt ca. NOK på tvangssalget som klager hevder Nordnet ikke hadde anledning til å foreta på tvangssalgstidspunktet. Innklagedes anførsler: Nordnet bestrider klagers anførsel om at Nordnet på tvangssalgstidspunktet ikke hadde anledning til å foreta tvangssalg. Nordnet viser herunder til at klager er bundet av Nordnets forretningsvilkår samt at klager ikke har fulgt Nordnets instruksjoner for å hindre tvangssalget. Endelig bestrider Nordnet klagers angivelse av tapets størrelse med den begrunnelse at klager hadde mulighet til å begrense sitt tap ved å kjøpe tilbake de aktuelle aksjene som ble tvangssolgt. III Nordnet viser til at klagers depot kom i en overbelåningsposisjon 7. oktober Da overbelåningssituasjonen oppstod, og daglig etter dette, sendte Nordnet meldinger til klager både via e-post og Meldingssentralen i Nordnet med anmodning om å regulere overbelåningen samt informasjon om klagers ansvar for å hindre eventuelt tvangssalg. Den 9. oktober 2008 tok klager kontakt med Nordnets kundeservice på telefon. I samtalen ble klager

4 informert om viktigheten av å sende inn kvittering på innbetalingen via fax eller e-post fordi det tar noe tid før innbetalingen registreres som mottatt. I samtalen bekrefter klager at han skal sende inn en kvittering som forespurt på e-post. Det går en intern melding fra kundeservice til kredittavdelingen om dette samme dag. Da Nordnet likevel ikke mottok kvittering fra klager, la Nordnets kredittavdeling til grunn at klager ikke hadde foretatt innbetaling som forutsatt. Nordnet viser til at det må kunne forventes at klager følger de instruksjoner som uttrykkelig og ubestridt ble gitt i telefonsamtalen den 9. oktober. Videre viser Nordnet til at foretaket verken hadde anledning til eller noen plikt til å undersøke ytterligere hvorvidt klager hadde innbetalt skyldig beløp. At innbetalingen var kreditert Nordnets samlekonto hos SEB tidlig om morgenen 10. oktober er ikke relevant. Det avgjørende er i følge Nordnet at innbetalt beløp kunne identifiseres og relateres til klagers depot først på ettermiddagen, det vil si etter at aksjene var tvangssolgt. Det er først på dette tidspunkt at klagers innbetaling kan identifiseres som en frigjørende betaling i relasjon til overbelåningen. Nordnets rutiner er fastsatt på bakgrunn av det betalingssystemet Nordnet har. Nordnet hevder at klager ikke har fått feil eller utydelig informasjon av Nordnet. På morgenen den 10. oktober 2008 besluttet Nordnet, med grunnlag i pkt. D.2 i forretningsvilkårene, å tvangsselge finansielle instrumenter på klagers depotkonto. På dette tidspunktet fantes det ingen opplysning som tilsa at overbelåningen var regulert eller at det ville bli gjort. Mellom kl og kl ble TAA tvangssolgt til gjennomsnittlig kurs NOK 58,31. Samme dag ca. kl fikk Nordnet en fil fra BBS AS som inneholdt identifiseringsinformasjon vedrørende flere innbetalinger, herunder klagers innbetaling på kr Samme dag kl ble det innbetalte beløpet registrert på klagers depot. Nordnets norske kunder kan sette inn penger på sin depotkonto via SEB. Kundenes innbetalinger samles således på Nordnets samlekonto i SEB. BBS AS får deretter informasjon om hver enkelt kundes innbetalte beløp og overfører så en fil med detaljert informasjon om den enkelte kundes innbetalinger til Nordnet. BBS AS har denne filen tilgjengelig for Nordnet mellom kl. 16 og 17 hver bankdag. Det er med andre ord først når Nordnet får den aktuelle fil fra BBS AS (som inneholder beløpets størrelse og aktuelt KID-nummer), at det innbetalte beløpet registreres på kundens depot, og pengene kan ses av Nordnets ansatte og disponeres av kunden. Nordnet hevder således at innbetalingen fra klager først innkom til Nordnet kl , det vil si først på det tidspunkt pengene kunne identifiseres som innbetalt av klager. Nordnet gjør oppmerksom på at det av Nordnets hjemmeside er informasjon om at en overføring normalt er disponibel på en kundes depot i løpet av en til to bankdager. På denne bakgrunn viser Nordnet til at klagers innbetaling til Nordnets samlekonto i SEB ikke kan anses å regulere kundens overbelåning. Det avgjørende må være når Nordnet første gang kan identifisere kundens innbetaling. Det finnes verken praktisk mulighet til eller juridisk grunnlag for å anse beløpet innkommet på noe tidligere tidspunkt. Nordnet viser til forretningsvilkårene pkt. D.2 hvor hovedregelen er at det er kunden som har ansvar å sørge for at depotkontoen ikke blir overbelånt. Hvis en overbelåningssituasjon likevel inntrer er det kundens plikt til umiddelbart og uten anmodning dekke inn overbelåningen. Nordnet viser til at så lenge en kundes depot er overbelånt, forbeholder Nordnet seg retten til når som helst å tvangsavvikle finansielle instrument fra kundens depotkonto. At klager i dette tilfellet har valgt å ikke følge de instruksjoner som er gitt, er noe klager selv må bære ansvaret for. Når det gjelder beløpets størrelse gjør Nordnet gjeldende at klager ikke har gjort tilstrekkelig tiltak for å begrense tapet. Klager sendte inn sin reklamasjon til Nordnet først 14. oktober

5 2008. Nordnet viser til at aksjekursen i TAA på dette tidspunktet hadde økt til NOK 63,50. Nordnet mener at klager skulle ha agert allerede 13. oktober og kjøpt tilbake sine aksjer til kurs NOK 63,00 og således begrenset sitt tap til ca. NOK IV Etisk Råd bemerker: Klager innga klage ved brev 6. februar Nordnet har inngitt tilsvar i brev 16. mars I tillegg til dette har partene kommentert hverandres anførsler i samsvar med behandlingsreglene for Etisk Råd 3-3 tredje ledd. Rådet har også gjennomgått lydopptak av samtale mellom klager og Nordnet 9. oktober 2008 kl Bakgrunnen for saken er at Nordnet 10. oktober 2008 i tidsrommet mellom kl og kl gjennomførte tvangssalg av aksjer i TAA fra klagers konto. Nordnet gjennomførte tvangssalget på bakgrunn av at klager var i en overbelåningssituasjon. Det er klarlagt at klager natt til 10. oktober 2008, overførte kr til Nordnets oppgitte bankkonto samt at det overførte beløpet ble kreditert Nordnet kl om morgenen 10. oktober Videre er det på det rene at det innbetalte beløp ble godskrevet på klagers depotkonto i Nordnet samme dag først kl etter at Nordnet i samsvar med sine betalingsrutiner mottok detaljert betalingsinformasjon fra BBS AS ca. kl vedrørende de ulike betalingsstrømmene, herunder betalingen fra klager. Slik det fremgår av partsinnleggene ovenfor hevder klager at Nordnet foretok et ulovlig tvangssalg fordi Nordnet på tvangssalgstidspunktet ikke hadde rettslig grunnlag for å foreta tvangssalg. Nordnet hevder derimot at tvangssalget var lovlig utført fordi det innbetalte beløp på tvangssalgstidspunktet ikke var godskrevet på klagers depotkonto og det derfor fremdeles forelå underdekning. Rådet legger til grunn at partene er enige om at Nordnet i henhold til forretningsvilkårene har adgang til å foreta tvangssalg av sikkerhetsstilte aksjer (herunder innkjøpte aksjer) hvis det foreligger overbelåning og overbelåningen ikke umiddelbart dekkes inn ved innbetaling eller gjennom tilleggssikkerhet. For den videre drøftelse legger Rådet til grunn at Nordnets Allmenne bestemmelser (forretningsvilkårene) pkt. D.2 ikke kan forstås slik at de gir en ubetinget rett for Nordnet til å foreta tvangssalg når en overbelåning ikke lenger foreligger eller det er stilt nødvendig sikkerhet. Rådet mener at en annen tolkning ikke kan utledes av forretningsvilkårene og videre at en annen løsning ville være både urimelig og upåregnelig sett fra kundenes ståsted. Rådet legger til grunn at partene anses å være enige om at Nordnet hadde rettslig adgang til å foreta nødvendig tvangssalg fra og med det tidspunkt klagers depotkonto var overbelånt, og frem til Nordnets konto ble kreditert. Partene er imidlertid uenige om hvorvidt Nordnet var avskåret fra å foreta tvangssalg etter at Nordnets konto ble kreditert, det vil si 10. oktober kl Hvorvidt Nordnet hadde adgang til å tvangsselge aksjene beror følgelig på om det forelå en overbelåning på tidspunktet for tvangssalget eller ikke. Det avgjørende spørsmål er derfor når klager skal anses å ha betalt inn det overskytende til Nordnet (jf. forretningsvilkårene pkt. D.2 annet avsnitt). Spørsmålet er om det avgjørende tidspunkt var da Nordnet ble kreditert det innbetalte beløp eller først da Nordnet mottok filen fra BBS AS med informasjon om den enkelte innbetaling.

6 I spørsmålet om når en betaling anses mottatt av betalingsmottaker er alminnelige pengekravsrettslige regler utgangspunktet for Rådets drøftelse med mindre partene gjennom særskilt avtale har avtalt andre regler/forutsetninger for når en betaling skal anses å være mottatt. Nordnets forretningsvilkår regulerer kundeforholdet mellom klager og Nordnet og utgjør det avtalerettslige grunnlaget mellom partene. Videre tilkommer eventuell informasjon/instruksjon som uttrykkelig er formidlet klager av Nordnet og som eventuelt vil kunne utfylle forretningsvilkårene. Det fremgår av faktabeskrivelsen fra partene som i hovedsak er gjengitt ovenfor, at klager kontaktet Nordnet 9. oktober 2008 på telefon etter at han ble oppmerksom på overbelåningen. Etter det opplyste ble slik melding sendt klager første gang 7. oktober Rådet har gjennomgått lydopptak av denne samtalen, hvorfra følgende siteres: ( ) Nordnet: Det er viktig at du sender oss en kvittering med en gang. Klager: Ok, hvor gjør jeg det da? Nordnet: (Gir klager opplysning om faksnummer..) Klager: Nordnet: ( ) Er ute og reiser.. Er det greit at jeg sender den senere i dag? Ja, det er greit at du sender den senere på dagen, men det er veldig viktig at vi får inn den så fort som mulig altså for det er den som er beviset på at du har betalt, for pengene dine kommer ikke inn før i morgen. Som det er redegjort i klagers anførsel ovenfor, sendte ikke klager inn kvittering som forespurt av Nordnet da han likevel ikke fikk foretatt overføringen samme bankdag. Som nevnt ovenfor tok klager i stedet kontakt med sin bank og fikk bekreftelse på at pengene kom frem til Nordnet før åpningstid neste bankdag. Nordnets Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) pkt. D.2 siteres: D.2 BELÅNINGSVERDI M.M. Belåningsverdien på aktiva som oppbevares i depotet, beregnes av Foretaket i overensstemmelse med de reglene som Foretaket til enhver tid anvender. Kunden kan innhente opplysninger om gjeldende belåningsverdi for bestemte registrerte verdipapirer i depotet fra Foretaket. Belåningsverdien på tilknyttet konto kan være lavere enn tilgodehavendet i det tilfelle Foretaket velger å sette en lavere belåningsverdi enn 100 % for en tilknyttet valutakonto. Kunden må selv sørge for at kreditten ikke på noe tidspunkt overskrider det som Kunden i henhold til det ovenstående har rett til. Dersom det likevel skulle oppstå gjeld tilknyttet kontoen som overskrider den ovennevnte kredittretten (overbelåning), plikter Kunden umiddelbart og uten anmodning å betale inn det overskytende beløpet til Foretaket, eller stille tilleggssikkerhet i slik utstrekning at overbelåning ikke lenger er til stede. Dersom slik betaling ikke skjer eller slik tilleggssikkerhet ikke stilles, forfaller hele gjelden på den tilknyttede konto umiddelbart til betaling. Dersom Kunden er en forbruker, har Foretaket i det sistnevnte tilfellet i stedet rett til å selge den stilte sikkerheten i et slikt omfang at den anvendte kreditten ikke lenger overstiger den kreditten Kunden har rett til. Kunden kan ikke i noe tilfelle unngå ansvar for eventuell overbelåning under henvisning til at Foretaket ikke har informert Kunden om den gjeldende sammenlagte belåningsverdien på aktiva i depotet samt tilknyttet konto eller den inntrådte overbelåning.

7 Om Kundens posisjoner i finansielle instrumenter har resultert i overbelåning, har Foretaket rett til å tvangsavvikle Kundens posisjoner i den utstrekning Foretaket finner det påkrevd for å redusere overbelåning. Det samme gjelder i den utstrekning foretaket finner tvangsavvikling påkrevd for å hindre at overbelåning inntrer. Foretaket har for Kundens regning rett til å kjøpe og utstede opsjoner og leveransbare kontrakter samt førtidig tvangsavvikle posisjoner. Rådet kan under henvisning til ovennevnte faktabeskrivelse og forretningsvilkårene legge til grunn at klager har opptrådt i tråd med det som følger av forretningsvilkårene i den hensikt å regulere overbelåningen, ved å betale inn det overskytende beløpet til Foretaket, eller (Rådets understrekning) som angitt i forretningsvilkårene pkt. D.2 annet avsnitt. Videre er det på det rene at klager i ovennevnte telefonsamtale uttrykkelig ble bedt om å oversende en kvittering som bevis for betalingen, og spørsmålet er således om manglende kvittering vil måtte innebære at betalingen likevel ikke anses betalt til Foretaket. Det avgjørende må etter Rådets vurdering være hvorvidt kravet om kvittering fremstod som en forutsetning for at overbelåningen skulle kunne reguleres i tide og således forhindre tvangssalg. Med mindre dette vilkåret skriftlig eller muntlig fremstod som en nødvendig forutsetning for å hindre tvangssalg, mener Rådet at manglende kvittering ikke kan tillegges tilsvarende avgjørende betydning for om betalingen anses mottatt av Nordnet. Rådet viser til at Nordnet i ovennevnte telefonsamtale riktignok ga en tydelig henstilling til klager om viktigheten av å sende inn kvittering på betalingen, men i tråd med klagers anførsel ble dette i samtalen begrunnet med at pengene dine kommer ikke inn før i morgen. Det ble ikke informert om at kvitteringen var nødvendig fordi betalingen ikke ville bli identifisert som klagers betaling før etter neste handelsdag. Rådet mener at klager ut fra de gitte opplysninger samt forretningsvilkårene pkt. D2 hadde grunn til å tro at betalingen ville bli identifisert umiddelbart når klager oppga Nordnets KID nummer ved betalingen. Rådet mener på denne bakgrunn at vilkårene i Nordnets forretningsvilkår må være avgjørende for hvorvidt klager hadde regulert overbelåningen når tvangssalgene ble gjennomført. Vilkåret om å betale inn det overskytende beløpet til Foretaket var innfridd på tvangssalgstidspunktet. Informasjonen som var tilgjengelig på Nordnets nettsted om at kunders innbetaling over internett blir disponibel innen 1-2 bankdager, kan slik Rådet vurderer det heller ikke vektlegges i særlig grad i denne forbindelse. Det vises til at klager av sin bankforbindelse hadde fått opplyst at pengene ville være kreditert Nordnets konto før bankåpning neste dag og således allerede da disponibel. I tillegg viser Rådet til at klager så sent som 10. oktober kl mottok en e-post fra Nordnet Kundeservice med påminnelse om at klagers depot er overbelånt og at regulering av overbelåningen kan foretas ved å sette inn penger på ditt depot, direkte til vår konto [ ] i SE-banken. Glem ikke å oppgi ditt KID-nummer. Heller ikke i denne meldingen fremkommer innsendelse av kvittering som en betingelse for å regulere nevnte overbelåning. Riktignok fremkommer det av meldingen at e-posten ikke er noen garanti for at tvangsregulering ikke kommer til å skje eller har skjedd. Avslutningsvis i meldingen bes klager imidlertid om å se bort fra e-posten dersom depotet allerede er justert. Rådet mener at klager ved mottakelse av denne e-posten hadde nok en grunn til å anta at alt var i orden med hensyn til reguleringen, særlig sett hen til tidspunktet for mottakelsen av ovennevnte melding. At tvangssalget ble foretatt på et tidspunkt hvor Nordnet ikke hadde oppdatert informasjon om kundenes betalingsstatus og ikke i tilstrekkelig grad hadde informert klager som nevnt, er

8 etter Rådets vurdering en risiko som Nordnet i denne saken må ta ansvaret for. Rådet viser herunder til at Nordnet sett hen til foretakets rutiner knyttet til betalingsstrømmer samt at klager i kontakt med foretaket dagen før hadde varslet at betaling ville komme, burde ha gjort ytterligere undersøkelser i dette tilfellet. Rådet har lagt avgjørende vekt på at manglende presisering knyttet til behovet for kvittering eller angivelse av når betaling anses å være kommet til Foretaket i forretningsvilkårene, tilsier at klagers betaling må sies å være mottatt av betalingsmottaker forut for at tvangssalgene ble gjennomført og at det således ikke forelå overbelåning på tvangssalgstidspunktet. Rådet bemerker avslutningsvis at det er uten betydning i denne saken at Nordnet allerede fra 7. oktober 2008 og frem til krediteringen av Nordnets konto hadde anledning til å tvangsselge på grunn av at klager hadde satt seg i en overbelåningssituasjon. Avgjørende for Rådets vurdering er at innbetalingen fra klager allerede var mottatt av Nordnet på tvangssalgstidspunktet og at overbelåning ikke lenger forelå. Klager har i sin klage angitt et estimert tapsbeløp som imøtegås av Nordnet under henvisning til at klager burde ha begrenset sitt tap ved å kjøpe aksjene inn igjen. Rådet går ikke inn i denne delen av klagen under henvisning til at Klagerådet ikke kan treffe beslutning om at erstatning eller annen kompensasjon skal ytes klageren, jf. behandlingsreglene 4-1 første ledd. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klager gis medhold. Oslo, 3. september 2009.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til tvangssalg av aksjer kjøpt på kreditt som følge av at

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på Nordnet Bank ASA relatert til tvangsavvikling av finansielle

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/8 Klager: A Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/6 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Sørkedalsveien 10D Postboks 33

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/2 Klager: X Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder inndekning etter salg av aksjer i Tandberg Data samtidig med at

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/3 Klager: A Innklaget: DnB Markets Stranden 21 0021 Oslo Saken

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3 Klager: X Innklaget: RS Platou Markets AS Saken gjelder: Klage på anbefaling om å investere i et gearingsertifikat, som i henhold til klagen var et uegnet råd hensett

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 Klager: X Innklaget: Agilis Group AS Stranden 3 A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til Agilis Group AS håndtering av klagers kundeforhold i

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 3/1996 Klager: A Innklaget: Den norske Bank

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/25 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Saken gjelder: Manglende effektuering av stop-loss Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis )

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 Klager: A Innklaget: Christiania Markets, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Saken gjelder: Dobbeltsalg av aksjer Etisk Råd er satt med

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/22 Klager: A Innklaget: Orkla Enskilda Securities AS Postboks 1724

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2 Klager: X Innklaget: Nordea Bank Norge ASA Postboks 1166 Sentrum 0107 OSLO Saken gjelder: Klager gjør gjeldende at innklagede ikke har oppfylt de plikter som klager

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/3 Klager: A Innklaget: Norse Securities Postboks 1474 Vika 0116 Oslo Saken

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage mot ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) basert på

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/1 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 Klager: X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder størrelsen på kurtasjen som totalt er betalt til

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8 Klager: Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11 Klager: X Innklaget: Warren Wicklund Asset Management ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1 Klager: X Innklaget: DnB Markets Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Short handel av aksjer Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt innklagede har utført sine plikter etter verdipapirhandelloven

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/10 Klager: A Innklaget: Terra Fonds ASA Postboks 2349 Solli 0201

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

Betingelser. Avtale om kjøp av produkter og tjenester

Betingelser. Avtale om kjøp av produkter og tjenester Betingelser Avtale om kjøp av produkter og tjenester 1.Generelt Denne Avtale er inngått mellom Kunden og Power Norge AS for salg av produkter og tjenester. Avtalen gjelder for kjøp av produkter og tjenester

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/10 Klager: A Innklaget: Gjensidige NOR Equities Postboks

Detaljer

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-81 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/2 Klager: A Innklaget: Fondspartner ASA Postboks 750 Sentrum 0106

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/6 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/7 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/10 Klager: A Innklaget: Sparebank 1 Midt-Norge Kapitalmarked Søndregate

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Slipen Mekaniske AS Kirkeveien 1 8805 SANDNESSJØEN Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0200-10 13.06.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9 Klager: X Innklaget: SEB Enskilda AS Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/1 Klager: A og B v/ advokat C Innklaget: Christiania Markets Postboks

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011 Klager: Genentech Inc. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10. Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10. Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10 Klager: X Innklaget: Acta Kapitalforvaltning ASA Saken gjelder: Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/5 Klager: A Innklaget: DnB Markets, Postboks 1171 Sentrum, 0107

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Innklagede gjennomfører en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale på tømrer- og

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10 Klager: X Innklaget: Færder Securities ASA Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Tegning i emisjon Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/4 Klager: A Innklaget: Christiania Markets Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om helsevikarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt kravet til forutberegnelighet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer