ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13"

Transkript

1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt inn i Nordnets elektroniske handelssystem Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Tom Kristoffersen Randi Nordstrøm

2 I Saken gjelder forsøk på salg av aksjer i Apptix ASA (APP). Den 26. mai 2008 kjøpte klager 8000 APP-aksjer til kurs kr 1,17 per aksje. En børspost i APP utgjorde aksjer, slik at klagers aksjepost var en såkalt odd-lot, altså en post som ikke tilsvarer en hel børspost. Den 6. juni 2008 la klager inn elektronisk ordre om salg av disse aksjene til kurs kr 1,20. Ordren ble registrert hos Nordnet Bank NUF (Nordnet) som en dagsordre på all or nothing -vilkår. Salgsordren lå på børsen ut dagen uten å bli avsluttet. Den 9. juni 2008 sendte klager en e-post til Nordnet og spurte hvordan salget av aksjene gikk. Nordnet svarte da at de ikke kunne se at klager lå inne med noen salgsordre. Dagen etter ringte klager Nordnet og ba om en forklaring. Nordnet fikk da beskjed om at ordren kun var lagt inn med en dags varighet og at det ofte kunne ta noe mer tid å selge odd-lots, ettersom disse ikke matches i hovedboken til Oslo Børs, men er avhengige av at de kan matches mot en eller flere kjøpere som til sammen ønsker å kjøpe det relevante antall aksjer i børsens småordrebok. Klager la samtidig inn ny dagsordre per telefon om salg av 8000 APP-aksjer til kurs kr 1,26. Også denne ble registrert som en dagsordre på all or nothing -vilkår og lå på børsen ut dagen uten at den ble avsluttet. Den 12. juni 2008 la klager igjen inn elektronisk ordre om salg av 8000 APP-aksjer til kurs kr 1,28 per aksjer. I likhet med de tidligere ordrene, var også denne registrert som en dagsordre på all or nothing -vilkår. Heller ikke denne salgsordren ble avsluttet. I etterkant av dette uttrykte klager gjennom e-postkorrespondanse med Nordnet i perioden 17. til 21. juni sin misnøye med at Nordnet ikke hadde fått solgt aksjene slik han ønsket, og flyttet også sin aksjebeholdning over til en annen megler. Klager ønsker seg kompensert for at aksjene ikke ble solgt til ønskede kurser. Klagers anførsler: II Klager meldte seg på kurs hos Nordnet for å lære om aksjehandel. Kurset ble imidlertid avlyst, og klager var ukjent med aksjehandel og den terminologi som benyttes i den sammenheng, og stolte på at Nordnet tok seg av handlene. Den 6. juni 2008 ønsket klager å selge sine APP-aksjer for å kunne kjøpe aksjer i Renewable Energy Corporation ASA (REC) for vederlaget. Klager ringte Nordnet og oppfattet det slik at Nordnet lovet at aksjen ville bli solgt til ønsket kurs, men at det ville kunne ta et par dager ettersom det dreide seg om en oddlot. Da klager igjen tok kontakt med Nordnet per telefon 10. juni 2008 oppfattet klager det slik at han ble lovet at den aktuelle posten nå ville bli solgt i løpet av dagen, til kurs kr. 1,26 per aksje. Denne gangen ble ordren i følge klager lagt inn med varighet ut juni To uker etter at salgsordre første gang ble lagt inn hadde Nordnet fortsatt ikke solgt klagers APPaksjer og klager ønsker derfor erstattet differansen mellom kursen på kr 1,28 per aksje, som var den høyeste kursen klager la inn ordre på, og den kurs klager får ved salg av APP-aksjene. Klager peker videre på at han er påført et tap som følge av at han ikke fikk frigjort likvider til å kjøpe REC-aksjer som på dette tidspunktet sto i en kurs på kr 120 per aksjer. Klager ber om Rådets vurdering av ovennevnte forhold.

3 III Nordnets anførsler: Nordnet forstår klagers krav slik at klager ønsker erstatning for utblitt salg av APP-aksjer. Nordnet bestrider klagers anførsler og saksfremstilling. Nordnet hevder for det første at klager ikke kan ha lidt et økonomisk tap i saken da klager den 13. juni 2008 flyttet APP-aksjer fra sin konto hos Nordnet over til en depotkonto hos en annen megler. Klager har således hele beholdningen sin i behold, og har ikke lidt noe tap. For det andre viser Nordnet til at klager ved signatur på depotavtalen ble bundet av Nordnets alminnelige forretningsvilkår, herunder punkt E.1, som fastslår at klager er bundet av Nordnets til enhver tid gjeldende retningslinjer for ordreutførelse samt aggregering og allokering av ordre. Videre har klager i tillegg til depotavtalen mottatt informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter. Av denne informasjonen fremgår blant annet at kunden skal være kjent med at investering eller andre posisjoner i finansielle instrumenter skjer på kundens egen risiko, samt at man som kunde selv må sette seg nøye inn i Nordnets allmenne vilkår for handel med finansielle instrumenter. For det tredje hevder Nordnet at klager har mottatt tilstrekkelig informasjon om risiko, aksjehandel, ordrevilkår m.m. Nordnet tilbyr hovedsakelig handler i finansielle instrumenter via internett, men også via telefonkontakt. Mesteparten av kundene hos Nordnet er privatpersoner med mindre erfaring fra verdipapirhandel, og Nordnet gir derfor omfattende og detaljert informasjon om verdipapirhandel på sin hjemmeside. Hensikten med den omfattende informasjonen er at kundene skal få forståelse for hvordan aksjehandel foregår, slik at kundene selv kan gjennomføre sine handler over internett uten assistanse fra Nordnet. I tillegg til den informasjonen som finnes på Nordnets hjemmeside har kunder også en mulighet til å delta på kurs hos Nordnet. Det kurset som klager var påmeldt ble beklageligvis avlyst. Nordnet bemerker imidlertid at den informasjon som mottas på grunnkurset også er tilgjengelig på Nordnets hjemmeside. Videre er Nordnets kurstilbud kun et tilbud om å supplere kunders kunnskap og er ikke en forutsetning for å kunne handle med finansielle instrumenter hos Nordnet. Klager har gjennomført fem handler med aksjer via Nordnet. To er foretatt gjennom Nordnets elektroniske handelssystem og tre er foretatt gjennom megler hos Nordnet. Frem til juli 2008 har klager i følge Nordnet logget seg inn på sin konto 250 ganger, og kontaktet Nordnet per telefon åtte ganger. Klager har i telefonsamtale med Nordnet 22. april 2008 mottatt korrekt informasjon om hvordan små handler håndteres på Oslo Børs og hvordan elektroniske ordre legges inn i ordreboken. Den 26. mai 2008 innga klager en ordre om å kjøpe APP-aksjer til en kurs på NOK 1,17. Ordren ble lagt inn med ordrevilkår all or nothing og ble avsluttet samme dag. Den 6. juni 2008 la klager inn en ordre om salg av APP-aksjer til en kurs på NOK 1,20. Ordren ble lagt inn som dagsordre med vilkåret all or nothing, og ble ikke avsluttet. Klager får i telefonsamtale med Nordnet samme dag informasjon om hvordan småordre håndteres. Når klager i e-postkorrespondanse av 9. juni 2008 forespør hva som skjer med salget, henvises

4 klager til megler hos Nordnet. I telefonsamtale med Nordnet 10. juni 2008 tilbyr Nordnet en miniopplæring overfor klager og forklarer nok en gang systemet vedrørende systemet for ordre under en børspost. I samtalen legger klager inn en ny salgsordre om salg av APPaksjer til en kurs på NOK 1,26, og megleren forklarer at ordren er en all or nothing -ordre, som kun gjelder ut dagen. Ordren blir ikke avsluttet. Klager får i løpet av denne telefonsamtalen med Nordnet også om hvor klager kan finne mer informasjon om handel i finansielle instrumenter. Den 12. juni 2008 legger klager inn en ny dagsordre om salg av APP-aksjer til NOK 1,28 med vilkåret all or nothing. Ordren lå ute på børsen til dagens slutt, men ble ikke avsluttet. Slik Nordnet ser det, har klager har gjennom signering av avtalen med Nordnet bekreftet at han har forstått den informasjon som er gitt og at han har hatt tilstrekkelige kunnskaper til å gjennomføre handler i finansielle instrumenter. I tillegg til dette har Nordnet gitt informasjon og henvisninger som er lette å forstå på hjemmesiden, samt at Nordnet har gitt klar informasjon til klager via telefon. Nordnet er av den oppfatning at ansvaret for at klager ikke fikk gjennomført sine ønskede ordrer ikke kan lastes Nordnet. Etisk råd bemerker: Klager innga klage ved brev 6. juli Nordnet har inngitt tilsvar i brev 15. august I tillegg til dette har partene kommentert hverandres anførsler i samsvar med behandlingsreglene for Etisk Råd 3-3 tredje ledd. IV Nordnet tilbyr verdipapirhandel hovedsakelig via internett, men også ved telefonkontakt med megler. Forholdet mellom Nordnet og dets kunder reguleres på avtalerettslig grunnlag gjennom Nordnets Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto. Saken gjelder manglende utførelse av ordre om salg av Apptix-aksjer som klager selv la inn via internett. Ordren var en såkalt odd-lot ordre, dvs ordre om salg av en aksjepost mindre en aksjer som utgjør en børspost i Apptix-aksjer. Ordre som kunder legger inn via internett ved bruk av nettmegler, kanaliseres direkte inn i ordreboken på Oslo Børs. Dersom ordren gjelder en odd-lot post, blir den automatisk lagt inn i en egen ordrebok for odd-lots. Ordren får automatisk status som en alt-eller-intet-ordre og får en gyldighet ut dagen. Dette følger av regelverket som gjelder på Oslo Børs (Norex Member Rules). Regelverket speiles i handelssystemet Nordnet tilbyr sine kunder å benytte. Dersom kunden ønsker andre betingelse knyttet til ordren, for eksempel lenger gyldighet eller at ordren kan stykkes opp, må kunden angi dette ved avkrysning av egne felter for dette i handelssystemet. Det er kunden selv som bestemmer limit, dvs nedre pris for salg som i dette tilfellet. Motsvarende ordre med like betingelser matches automatisk i Oslo Børs ordrebok. For at en salgsordren skal kunne matches i børsens ordrebok, må det finnes kjøpsordre i ordreboken på samme volum med limit, dvs øvre grense for kjøp, tilsvarende eller høyere enn limit på salgsordren. Det var øyensynlig ikke tilfellet i denne saken. Det kan ikke legges Nordnet til last.

5 Det fremgår av lydopptak mellom Nordnet og klager at klager fikk informasjon om hvorledes handel med odd-lots fungerer før klager la salgsordren på Apptix-aksjene. Dette skjedde i forbindelse med at klager diskuterte med megler i Nordnet om kjøp av en odd-lot post i et annet selskap. Samtalen fant sted 22. april, dvs ca 6 uker forut for innleggelsen av den aktuelle salgsordren. Etter at kunden la inn den aktuelle salgsordren og resultatet uteble tok klager kontakt med en megler i Nordnet som igjen informerte klager om hvorledes handel med odd-lots fungerer og de vansker det kan være å finne motsvarende ordre i børsens ordrebok for odd- lots. Klager ble satt over til en veileder som inngående forklarte klager bruken av handelssystemet, herunder handel med odd lots. Samtalen fant sted 6. juni 2008 og er dokumentert ved lydopptak. Etisk Råd kan ikke se at Nordnet er å klandre for at klagers salgsordre ikke ble utført innen den tidsramme klager hadde forventet. Nordnet har dessuten etter rådets oppfatning gitt kunden adekvat informasjon og veiledning om hvorledes handel med odd-lots fungerer. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klager gis ikke medhold. Oslo, den 29. oktober 2008

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso European Economy Control AB styret Sporregatan 25 PB 17086 20.06.2012 20010 Malmö SWEDEN SAKSBEHANDLER: Oda Stensrud DIR.TLF: 22 93 97 61 VÅR REFERANSE: 11/4207 ARKIVKODE: 640.3 DERES REFERANSE: Vedtak

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe OSLO TINGRETT DOM Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 Saksnr.: 11-108280TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe Saken gjelder: Krav om vinningsavståelse etter aksjesalg. Staten v/finanstilsynet

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs Arne Danielsen

Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs Arne Danielsen Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs Arne Danielsen Masteroppgave i statistikk Finansteori og forsikringsmatematikk Matematisk institutt Universitetet i Bergen 18. september 2009

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer